Studia Master of Business Administration

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Master of Business Administration"

Transkrypt

1 Kiedy mogę zacząć studia i kiedy należy się zapisać? Studia MBA w można rozpocząć dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym. Rok akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University trwa od 1 września do 30 czerwca i składa się z dwóch semestrów: - Semestr I - zimowy (wrzesień-grudzień) - Semestr II - letni (luty-maj) Informacje o najbliższej rekrutacji znajdziesz na stronie Ile to kosztuje? Cena studiów wynosi 4500 funtów szterlingów (1000 funtów za semestr na pierwszym poziomie studiów i 1250 funtów za semestr na drugim poziomie studiów). Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 100 funtów szterlingów. Informacje o rabatach dla osób indywidualnych, fi rm oraz o systemie ratalnym znajdziesz na stronie /MBAcennik. Zasady rekrutacji Kandydaci na studia MBA powinni spełniać następujące wymagania: Dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie minimum licencjata lub inżyniera Udokumentowana praktyka zawodowa (minimum 3 lata) Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie LCCI Level II, potwierdzona odpowiednim certyfi katem lub zdaniem egzaminu English for Business Level 1 (EFBL1) w POU Stały dostęp do danych charakteryzujących funkcjonowanie wybranej instytucji (fi rmy) umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej Kandydaci na studia podlegają postępowaniu kwalifi kacyjnemu, na które składa się: test predyspozycji menedżerskich, egzamin z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifi kacyjna. Jaki jest tryb studiów? Studia MBA w Oddziale Mazowieckim i Małopolskim realizowane są w trybie wieczorowym. Zajęcia odbywają się conajmniej raz w tygodniu w wybrane dni od poniedziałku do piatku godzinach lub w soboty oraz Jaki jest program studiów? MISJA POU...wyposażamy liderów jutra w wiedzę i umiejętności wysokiej klasy, pozwalające na osiąganie sukcesów w globalnej gospodarce Systemy teoretyczne i modele biznesowe przekładamy na realia organizacji, łącząc teorię z rygorem jej praktycznego zastosowania. Dajemy pomysły i narzędzia, pozwalające na odrzucenie powszechnie obowiązujących założeń, wy- CELE PROGRAMU Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University prowadzi program studiów MBA, który posiada akredytację dwóch zewnętrznych, niezależnych instytucji: Oxford Brookes University z Wielkiej Brytanii oraz Association of MBAs (AMBA) instytucji zrzeszającej 100 najlepszych uczelni biznesowych na świecie, kształcących w zakresie studiów MBA. Treści programu MBA w POU są zintegrowane wokół problemów strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Realizacja programu służy ustawicznej konfrontacji teorii z rzeczywistością gospodarczą. W programie studiów analizowane są specyfi czne cechy polskiej gospodarki na obecnym etapie rozwoju. Szczególną wagę przywiązuje się do umiejętności formułowania strategii odpowiadających wyzwaniom globalizacji i zmianom w gospodarce. Program jest zorientowany na zagadnienia praktyczne oraz na kształtowanie kompetencji niezbędnych dla kadry zarządzającej. Dlatego w procesie kształcenia kładzie się nacisk na myślenie strategiczne oraz doskonalenie kompetencji menedżerskich. Treści są zintegrowane wokół problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie dyscyplin naukowych typu: ekonomia, matematyka, psychologia.

2 Realizacja programu nie jest zatem podporządkowana studiowaniu poszczególnych dyscyplin naukowych, lecz ustawicznej konfrontacji teorii z rzeczywistością gospodarczą. Absolwenci studiów MBA zdobywają: Fachową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania Zdolność do krytycznej analizy zjawisk, identyfi kowania trendów w gospodarce, poszukiwania rozwiązań i przewidywania zagrożeń Dogłębną znajomość wszystkich głównych funkcji przedsiębiorstwa oraz realizowanych w nim procesów Umiejętność strategicznego i kreatywnego myślenia Praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów zarządzania przy wykorzystaniu interdyscyplinarnych metod Zdolność radzenia sobie w szybko zmieniającym się środowisku PROGRAM STUDIÓW Program studiów ma układ modułowy. Każdy z modułów (przedmiotów) stanowi wyodrębnioną całość i pozwala na osiągnięcie konkretnych celów dydaktycznych. Moduły studiuje się w kolejności określonej w programie. Na program MBA składa się 400 godzin obowiązkowych zajęć warsztatowych, repetytoriów oraz wykładów obowiązkowych i otwartych, a także ok godzin pracy własnej. Słuchacze mogą korzystać z konsultacji tradycyjnych i elektronicznych, otrzymują bezpłatnie podręczniki multimedialne do wszystkich przedmiotów. Zajęcia mają formę warsztatowo-seminaryjną. Ten charakter zajęć pozwala zdobywać wiedzę w warunkach wzajemnej współpracy i wsparcia oraz sprzyja powstawaniu nowych pomysłów i dyskusji na temat aktualnych zagadnień z dziedziny biznesu. Czas na zajęciach wypełniają prezentacje, praca grupowa, burza mózgów, dyskusje w grupach, sesje podsumowujące oraz studia przypadków (case studies). Studia przypadków to jeden z najważniejszych elementów procesu studiowania. Dotyczą aktualnych problemów z obszaru biznesu polskiego i europejskiego. Case studies wymagają przeprowadzenia dogłębnej analizy danego problemu, przedsięwziętych działań, towarzyszących okoliczności oraz podjętych decyzji. Po dokonaniu analizy studenci proponują własne rozwiązania, co ćwiczy umiejętność właściwej oceny i podejmowania decyzji, uczy osiągania konsensusu, wywierania wpływu i opracowywania prezentacji. W POU funkcjonuje brytyjski system oceniania, nakładu pracy studenta i efektów kształcenia, polegający na przyznawaniu punktów kredytowych. Jego stosowanie zwiększa elastyczność zaliczeń oraz daje możliwość kontynuowania studiów w innych krajach. Zaliczenie wszystkich modułów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej (dysertacji) jest równoznaczne z uzyskaniem 180 punktów kredytowych (CATS) Studia MBA w POU są podzielone na dwa poziomy: Pierwszy daje możliwość gruntownego poznania aktualnych problemów zarządzania, rozwija zdolności analityczne i kompetencje menedżerskie Na drugim poziomie dominuje problematyka strategii, omawiane są procesy podejmowania decyzji strategicznych i wprowadzania zmian w organizacjach Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (dysertacji). OPIS MODUŁÓW Zarządzanie Organizacją Moduł ten, prezentujący zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach gospodarki rynkowej, daje podstawę do studiowania pozostałych modułów MBA. Procesy globalizacji oraz wzrost konkurencyjności wymuszają weryfi kację dotychczasowych metod i koncepcji zarządzania. Współczesna myśl menedżerska przesuwa akcent z zarządzania obszarami funkcjonalnymi na zarządzanie procesami. Skuteczny menedżer musi postrzegać fi rmę jako system powiązań i zależności. Podejmowane zagadnienia dotyczą następujących obszarów organizacji: Zarządzanie procesami Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie fi nansami Zarządzanie marketingiem Zarządzanie operacjami Zarządzanie strategiczne Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich Istotę modułu stanowi przekonanie, iż każdy powinien się doskonalić stosownie

3

4 do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb. Idea stawania się kimś więcej, niż się jest, będąca podstawą autentycznego procesu stanowi motyw przewodni modułu. W zajęciach biorą udział zarówno studenci z kilku, jak i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Możliwość wymiany doświadczeń staje się w tych warunkach szansą, którą warto w pełni wykorzystać. Problematyka poszczególnych zajęć to: Zarządzanie czasem Przywództwo Wywieranie wpływu Budowa zespołu Coaching i mentoring Sztuka komunikacji Negocjacje Projekt Innowacyjny Moduł stwarza słuchaczom możliwość przygotowania i oceny projektów jako przedsięwzięć, których celem jest zaproponowanie i wprowadzenie znaczących i innowacyjnych zmian w organizacji. Praca nad projektami ma charakter zespołowy. Studenci pracują w kilkuosobowych grupach, wspierając się wzajemnie w identyfi kacji i rozwiązywaniu problemów. Wszystkie grupy podsumowują i oceniają przebieg i wy niki pracy grupowej nad projektami. Omawiane zagadnienia to: Defi nicja pojęcia projekt i strategia, ustalanie celów, ocena wyników i ich weryfi kacja Istota innowacji i zmiany, stymulowanie kreatywności Wykorzystanie danych i zarządzanie informacją Najważniejsze aspekty zarządzania projektem (ludzie, czas, fi nanse, komunikowanie, ryzyko, zmiany, jakość) Makroekonomia Międzynarodowa Makroekonomia Międzynarodowa zajmuje się zarówno międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi, jak też wszelkiego rodzaju zjawiskami mającymi wpływ na te stosunki. Dyscyplina ta obejmuje swoim zainteresowaniem także działalność podmiotów kształtujących międzynarodową politykę ekonomiczną, takich jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światowa Organizacja Handlu. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Omawiane zagadnienia to: Postęp techniczny i technologiczny Wzrost znaczenia korporacji ponad narodowych oraz przepływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych Regionalizacja, rozwój oraz pogłębianie się integracji na przykładzie Unii Europejskiej Wzrost zadłużenia międzynarodowego, zwłaszcza krajów słabiej rozwiniętych Wzrost obciążenia środowiska naturalnego oraz dynamiczny przyrost ludności świta Strategiczne Zarządzanie Operacjami Program modułu obejmuje problemy związane ze sprawnym, a zarazem skutecznym kierowaniem działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Omawiane są techniki i metody ułatwiające diagnozowanie organizacji i przystosowanie jej do ciągłych zmian zachodzących zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Kluczowym pojęciem modułu jest strategia operacyjna. Tematyka zajęć koncentruje się wokół wzajemnych związków działalności operacyjnej i zarządzania strategicznego. Prezentowane zagadnienia to: Istota strategicznego zarzą dzania operacjami oraz jego rola w organizacji Techniki diagnozowania fi rmy i opracowywania strategii operacyjnej Zasady wykorzystywania technik, dzięki którym można podnieść sprawność i skuteczność organizacji Transformacja przedsiębiorstwa w organizację innowacyjną, wykorzystującą metodę BSC, stosującą JIT, TQM oraz zarządzanie zmianami. English in Management Context Moduł ten pozwala studentom osiągnąć zaawansowany poziom znajomości języka i biegłości w posługiwaniu się nim. Po jego zaliczeniu studenci powinni umieć zastosować swoją wiedzę lingwistyczną i biznesową w różnych sytuacjach w zarządzaniu. Przekazywane kompetencje i umiejętności to: wygłaszanie prezentacji efektywne posługiwanie się głosem prowadzenie zebrań negocjacje

5 przeprowadzanie rozmów kwalifi kacyjnych pisanie dokumentów biznesowych komunikacja on-line Strategie Przedsiębiorstw Program modułu obejmuje przegląd teorii dotyczących strategii przedsiębiorstw. Jest on ukierunkowany na tworzenie racjonalnego modelu strategii, mającego zastosowanie w praktyce organizacji. Celem modułu jest podsumowanie wiedzy związanej z zarządzaniem strategicznym i równoczesne przygotowanie do właściwego ujęcia zagadnień strategicznych w pracach dyplomowych. Dyskutowane zagadnienia to: Zarządzanie otoczeniem Ryzyko w zarządzaniu strategicznym Sukcesy i porażki strategiczne w Polsce i na świecie Zasoby jako źródło przewagi konkurencyjnej Globalizacja jako wyzwanie dla polskich fi rm Finanse Strategiczne Moduł koncentruje się na zagadnieniach strategicznych, związanych z fi nansowymi konsekwencjami funkcjonowania organizacji. Pierwsza część zajęć obejmuje analizy przypadków ze styku przedsiębiorstwo- otoczenie, stanowiąc punkt wyjścia do dyskusji. Druga część zajęć przeznaczona jest na analizę systemu zarządzania fi nansami w przedsiębiorstwach, w których studenci pracują bądź o których piszą pracę dyplomową. Prowadzący zajęcia pełni rolę moderatora dyskusji, a nie wykładowcy. Taka dyskusja ma ogromne znaczenie praktyczne: żaden podręcznik nie pokazuje równie dobitnie, jak różnorodne formy może przybierać w praktyce zarządzanie fi nansami. Omawiane zagadnienia to: Zarządzanie źródłami finansowania Zarządzanie inwestycjami Zarządzanie ryzykiem Marketing strategiczny Wiedza przekazywana w ramach tego modułu ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia przez fi rmę sukcesu rynkowego. Ukazuje marketing strategiczny jako proces, służący ciągłemu poszukiwaniu przewagi strategicznej. Moduł przedstawia istotę marketingu strategicznego i jego rolę w szybko zmieniającym się, konkurencyjnym środowisku. Omawiane zagadnienia to: Istota marketingu strategicznego Strategie marketingowe dla różnych środowisk Program marketingowy Implementacja strategii i zarządzanie marketingiem strategicznym Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Moduł obejmuje kluczowe zagadnienia funkcjonowania organizacji w dynamicznym otoczeniu. W centrum zainteresowań leży tworzenie strategii wpływających na osiągnięcie elastyczności organizacji i jej skuteczne reagowanie na zmiany. Prezentowane zagadnienia to: Teoretyczne modele ZZL ze szkół Michigan i Harvard, w tym model strategicznostrukturalny, model cyklu życia biznesu, model strategii biznesu Milesa i Snowa i in. Elastyczność organizacyjna i ZZL Zaangażowanie pracowników w proces i wyniki pracy: defi nicje i źródła zaangażowania, strategie zaangażowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Kompetencje menedżerskie Zarządzanie kompetencjami w organizacji Dysertacja Moduł stanowi ukoronowanie całego programu studiów. Daje studentom możliwość podjęcia oryginalnej pracy badawczej, wymagającej nie tylko niezależnego myślenia i przeprowadzania badań, lecz także zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Dysertacja musi dotyczyć problemów o znaczeniu strategicznym i spełniać wszystkie wymagania stawiane pracom akademickim na poziomie magisterskim. Zarazem powinna być opracowaniem, w którym, oprócz analizy problemów koncepcyjnych i teoretycznych, dokonuje się oceny ich skutków dla praktyki menedżerskiej, a także formułuje konkretne zalecenia praktyczne. Przygotowując dysertację, studenci nabywają fachowej wiedzy i doświadczenia, niezbędnego, aby sprostać wyzwaniom i szansom, które niesie współczesny świat biznesu, uczą się, jak radzić sobie ze zmianami, brakiem pewności i niestałością dzisiejszych realiów rynkowych.

6 Jaki dyplom dostanę? Program studiów MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University posiada akredytację i walidację Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania). Oznacza to, że absolwenci POU otrzymują dwa dyplomy MBA: polski nadawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University oraz brytyjski nadawany przez Oxford Brookes University. Oxford Brookes University od lat zajmuje czołowe miejsca w brytyjskich rankingach w grupie tzw. nowych uniwersytetów. sty i usystematyzowane procedury nadzoru i zatwierdzania prac dyplomowych. Metody nauczania w POU są innowacyjne. Program nauczania POU czerpie z najlepszych międzynarodowych wzorców, a dostosowany jest do potrzeb polskich słuchaczy, co daje im realne szanse odniesienia sukcesu zawodowego. Powyższe spostrzeżenia są poparte moim bardzo długim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesu, które obejmuje m.in.: ponad 30 lat pracy jako wykładowca i naukowiec (20 lat na British University Business School, i przez pozostałe 10 lat, jako profesor wizytujący w wielu szkołach na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Niemczech, Chinach, Hong Kongu i na Tajwanie) Co warto jeszcze wiedzieć? WYKŁADOWCY Doświadczenie i wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna w zakresie wszystkich przedmiotów programowych studiów MBA pozwalają naszym wykładowcom odpowiednio reagować na zmieniające się warunki środowiska biznesu i oczekiwania studentów. W realizację programu MBA uczestniczy ponad 30 wykładowców. STUDENCI Jakie zajmują stanowiska? Ogólnie patrząc na osiągnięcia studentów i standardy ustalone dla dyplomów przyznawanych w POU, biorę za punkt odniesienia porównywalne programy, akredytowane przez brytyjskie, europejskie i amerykańskie agencje i uniwersytety. W tym kontekście studenci POU wypadają bardzo dobrze.jakość nauczania i środowisko nauczania, jakie odzwierciedlają prace studentów są bardzo wysokie, w porównaniu do podobnych instytucji w Wielkiej Brytanii i Europie. POU kładzie duży nacisk na warsztaty, jako główną formę prowadzenia zajęć oraz posiada bardzo przejrzy- Andre Mailer, niezależny zewnętrzny egzaminator w POU do 2006 roku. dr Bogdan Gorczyca Dyrektor ds. programów nauczania i MBA źródło: na podstawie badań z marca 2006 Kryteria rekrutacji obejmujące zarówno osiągnięcia zawodowe, jak i akademickie pozwalają studiować w różnorodnej i ciekawej grupie osób o dużym stopniu motywacji i zaangażowania. Społeczność studencka POU to ludzie zdolni, gotowi wnieść swoje poglądy i pomysły tak, aby służyły zdobywaniu wiedzy i doświadczenia przez wszystkich.

7 Jakie mają doświedczenia zawodowe? źródło: na podstawie badań z marca 2006 OPINIE W jakich firmach pracują? źródło: na podstawie badań z marca 2006 Zajęcia na POU prowadzone w systemie modułowym oraz warsztatowo seminaryjnym sprzyjają konsolidacji grup studenckich i ciekawej często burzliwej wymianie zdań. Walorem uczelni obok rzecz jasna wysoko wyspecjalizowanej kadry są sami studenci - ludzie pracujący w większości w wielobranżowych wielkich korporacjach. Mają oni już za sobą praktykę zawodową i wiedzą jak chcą kreować swoją ścieżkę kariery zawodowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje nastawienie wykładowców uczelni do studentów.. Zasada równania w górę nie jest tu tylko hasłem - stanowi rzeczywistość. Zdrowe współzawodnictwo i konieczność wykazywania się umiejętnością pracy w zespole są tu codziennością. Doświadczyłem tego, mając możliwość studiować z osobami dużo ode mnie młodszymi. Metodyka nauczania również została dostosowana do specyfiki studiów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Jest bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość studiów. Tego typu studia służą nie tylko zdobywaniu wiedzy z zakresu zarzadzania i marketingu, ale też uczą na rzeczywistych przypadkach (tzw.cases ) praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu problemów. Polish Open University dzięki współpracy z Oxford Brookes University od razu postawiła na jakość nauczania i wysokie wymagania zarówno w stosunku do wykładowców, jak i samych studentów. Ci ostatni uczą się na uczelni kreatywnego i niezależnego myślenia, komunikacji, strategicznego podejścia do zagadnień zarządzania; wreszcie prezentacji realizowanych przez siebie projektów. Uczą się również dobrej organizacji czasu pracy i obrony własnych tez. Mimo że posiadałem wcześniej już wyższe wykształcenie, to dopiero tutaj nauczyłem się tak ważnej w praktyce obrony własnego stanowiska. Nie wystarczy przecież wiedzieć i mieć rację. Trzeba również umieć swą wiedzę zaprezentować, pokazać i przekonać o tym innych. Studia te uczą współpracy w grupie. Zespołowe działanie przy realizacji projektów jest dziś podstawą funkcjonowania nowoczesnych firm. Klub absolwentów studiów MBA jest jednym z tych miejsc, gdzie łatwo spotkać ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i tematy. Kreatywne myślenie, strategia działania, praca w zespole to elementy wiedzy i kompetencji zdobytej w trakcie studiów MBA konieczne w pracy menadżera Janusz Magoska absolwent studiów MBA w POU, Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii Orifl ame Poland

8 Tam, gdzie wiedza spotyka się z praktyką rodzi się sukces. Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (organizacja non-profit) jest uczelnią niepaństwową działająca od 1991 roku. Jako jedna z pierwszych szkół otrzymała zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej (nr3-14/92). Prawo nadawania tytułu magistra uzyskała na mocy decyzji MEN nr1-0145/36/97 fakty jedna z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce (od 1991 r.) ponad 7000 absolwentów dwa dyplomy jednocześnie - polski i brytyjski (Oxford Brookes University) pierwsze miejsce w rankingu niepaństwowych szkół biznesu i zarządzania WPROST 2006, 2005, 2004 jedyna polska uczelnia, która jest członkiem elitarnego Association of MBAs trzy oddziały: Warszawa, Kraków i Legnica unikalny, multimedialny system nauki z wykorzystaniem Internetu studia I stopnia (licencjackie i BA) studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) studia MBA studia podyplomowe ODDZIAŁ MAZOWIECKI ul. Domaniewska 37A Warszawa Centrum informacji: tel. (48 22) Dziekanat: tel. (48 22) fax. (48 22) ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI ul. Głowackiego Kraków Centrum informacji: tel. (48 12) Dziekanat: tel. (48 12) fax. (48 12) ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ul. Łukasińskiego Legnica Centrum informacji: tel. (48 76) Dziekanat: tel. (48 76) fax. (48 76)

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY FRANKLIN UNIVERSITY 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim 2 Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej

Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej Skuteczne narzędzia służące rozwojowi kadry menedżerskiej Firmy muszą dziś jednocześnie trenować umiejętności menedżerów, rozwijać w nich pożądane w organizacji cechy, a także nieustająco edukować kadrę

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Wioletta Wereda Akademia Podlaska w Siedlcach WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Niniejszy artykuł jest próbą określenia roli metody studium przypadku w

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU. Maciej Bitner Magdalena Kamińska

GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU. Maciej Bitner Magdalena Kamińska GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU Maciej Bitner Magdalena Kamińska Autorzy: Maciej Bitner Magdalena Kamińska Redakcja serii: Sonia Buchholtz Maciej Bukowski Warszawski

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo