Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza"

Transkrypt

1 Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Spis treści 1. Telepraca jako nowoczesny sposób zarządzania w organizacji Główne cechy zespołu wirtualnego Telepraca i klasyczne zarządzanie organizacją Jakie problemy rozwiązuje telepraca? Wyznaczanie celów w ramach telepracy Zarządzanie zorientowane na rezultaty (RBM) Planowanie telepracy Planowanie ram czasowych Planowanie zasobów Planowanie budżetu Formy organizacji telepracy Przygotowanie zespołu do telepracy Wymagania wobec kierownictwa Wymagania wobec pracowników Komunikacja w ramach telepracy Motywacja w telepracy Zaufanie w telepracy Tożsamość organizacyjna Wyzwania i rozwiązania w pracy zespołów wirtualnych Konflikty międzyludzkie Ograniczona kontrola Dokumentacja organizacyjna telepracy Listy zadań Schematy organizacyjne Wykresy kompetencyjne Opisy stanowisk telepracy Schematy procesów Lista kontrolna badanie gotowości organizacji do wdrożenia telepracy

2 1. Telepraca jako nowoczesny sposób zarządzania w organizacji W nowoczesnej gospodarce organizacje sięgają po różne metody podnoszące ich wydajność, jednocześnie obniżając koszty funkcjonowania. Jednym z kluczowych obszarów, w których zmiany wpływają znacząco na efektywność pracy oraz koszty funkcjonowania jest forma organizacji pracy wielostanowiskowej. Organizacje chcąc szybciej reagować na potrzeby i oczekiwania swoich klientów, są zainteresowane dzieleniem się wiedzą, rozwojem swoich pracowników, szukają oszczędności w związku z długotrwałym wdrażaniem drogich rozwiązań. Pojawiają się pomysły na organizowanie wirtualnych zespołów, dzięki którym wiele zadań i przedsięwzięć może być realizowanych łatwiej, szybciej i efektywniej. Zespoły złożone z osób działających w różnych miejscach mogą pracować niezwykle efektywnie, przewyższając nawet pod tym względem grupy osób pracujących w bezpośredniej bliskości. Zespoły wirtualne jako jednostki organizacyjne pojawiły się wraz z bumem technologicznym w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Nie bez znaczenia był coraz bardziej dynamiczny rozwój internetu i jego zwiększająca się popularność oraz dostępność. Fakt ten spowodował intensyfikację nakładów na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, powodując iż formy komunikacji jak telekonferencje, e, komunikatory internetowe czy też różnego typu narzędzia pracy zespołowej stały się rzeczą powszednią i umożliwiły efektywne wykonywanie pracy przez zespoły rozproszone pod względem geograficznym. Skutki oddziaływania nowych technologii można postrzegać w świetle pozytywnym lub negatywnym, nie ulegają jednak wątpliwości cztery główne elementy zmiany charakteru pracy spowodowanej przez tzw. globalną rewolucję medialną 1 : zmiana czasu pracy, przejście od systemu permanentnego zatrudnienia do tzw. ruchomego czasu pracy, zatrudnienie związane z realizacją zadania i kończące się po jego wykonaniu, zmiana lokalizacji procesu produkcji, realizacja zadania poza stałym miejscem pracy, deformalizacja stosunków między pracodawcą a pracownikiem. Nowe technologie i globalizacja ale również wzrost troski o utrzymanie pracowników i ich wysokiej motywacji uwarunkowany wysokimi kosztami pozyskiwania i szkolenia specjalistów oraz potrzeba równoważenia wymagań pracy i życia prywatnego spowodowały, że już dzisiaj duża część pracy w organizacjach ma charakter wirtualny. Zespoły wirtualne, skupiające pracowników, których praca nadzorowana jest poprzez sprawnie działające sieci telekomunikacyjno-informatyczne są zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dotyczą nie tylko globalnych koncernów lub firm bardzo rozwiniętych technologicznie, ale zaczynają powstawać także w mniejszych organizacjach. Proces ten z całą pewnością będzie postępował w najbliższych latach. Badania Workforce Magazine of Fortune 50 pokazują, że przedsiębiorstwa uznały, że praca przy zaangażowaniu zespołów i pracowników wirtualnych spowodowała: 75% poprawę wydajności, 75% poprawę reakcji na zapytania klientów, 63% zwiększenie wydajności, 65% wzrost zadowolenia klienta, 38% poprawę zadowolenia z jakości życia zawodowego i osobistego. W 2004 roku 45 milionów amerykańskich pracowników niemal, co trzeci z siły roboczej pracował w domu lub w innej lokalizacji poza siedzibą firmy przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Wykorzystanie zespołów wirtualnych nie jest uzależnione od branży, ale od rodzaju pracy, która wymaga zaangażowania w życie firmy na odległość. Prawie jeden na czterech telepracowników pracuje w sprzedaży, 21% to pracownicy związani z wiedzą i nauką, 17% z zarządzaniem, a 12% z obsługą klienta 2. 1 Rafał Tarnacki, Zespoły wirtualne i ich wpływ na poprawne realizowanie projektu, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami XXXV edycja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3 1.1. Główne cechy zespołu wirtualnego Zespół wirtualny rozumiany jest najczęściej jako grupa osób powołanych w określonym celu, pracujących w rożnych miejscach a niekiedy nawet w różnym czasie, zwykle poza siedzibą firmy, i komunikujących się głównie za pomocą elektronicznych środków komunikacji 3. Często spotykaną nazwą jest Virtual Team (VT ) lub Geographicallly Dispersed Team ( GDT ). W definicji tej należy dobrze rozumieć słowo wirtualny. Wirtualny zespół to rzeczywisty zespół, który składa się z żywych ludzi wykonujących rzeczywistą i mierzalną pracę 4. Słowo wirtualny w określeniu zespołu odnosi się do sposobu i miejsca wykonywania pracy, która w większej części oparta jest na zdalnym komunikowaniu się i współpracy członków zespołu projektowego. Zatem zespół wirtualny to grupa osób powołanych w określonym celu, pracujących niezależnie, w różnych miejscach, a niekiedy i w różnym czasie i komunikujących się głównie za pomocą elektronicznych środków komunikacji i nowoczesnych narzędzi technologicznych takich jak telekonferencje, wideokonferencje, wirtualne przestrzenie robocze czy po prostu poczta elektroniczna. Zespoły mogą pracować w ramach tej samej organizacji czy działu, w tym samym kraju, bądź w różnych oddziałach firmy. Takimi grupami, w których charakterystyce rozpoznać można elementy typowe dla zespołu wirtualnego, są na przykład zespoły interdyscyplinarne lub projektowe, które mogą skupiać pracowników zatrudnionych w tym samym biurze, ale pracujących nad projektem przede wszystkim przy użyciu nowych technologii komunikacyjnych czy oprogramowania wspierającego pracę grupową i projektową. Często jednak na potrzeby określonego przedsięwzięcia powoływani są także specjaliści z innych firm, z innych krajów i zakątków świata, którzy dysponują niezbędną i fachową wiedzą z różnych dziedzin a także doświadczeniem i znajomością otoczenia rynkowego. Podsumowując specyfikę wirtualnego zespołu, należy pamiętać o trzech głównych cechach charakterystycznych: 1. Rozproszenie w czasie i miejscu, 2. Różnorodność zadań, funkcji, dyscyplin, charakterów, czasem także kultur, 3. Komunikacja poprzez elektroniczne narzędzia i nowoczesne technologie 5. Jessica Lipnack i Jeffrey Stamps przeprowadzili badanie benchmarkingowe, poświęcone zespołom wirtualnym i zaletom rozproszonej pracy 6. Badanie zostało zrealizowane w 26 przedsiębiorstwach reprezentujących dużą różnorodność branż nie tylko telekomunikację, usługi finansowe, konsulting czy zaawansowane technologie, ale też przemysł ciężki, branżę motoryzacyjną oraz produkcję dóbr konsumpcyjnych. Wśród nich znalazły się takie znane marki jak: IBM, Kraft, Motorola i Stell Chemicals. Część badanych zespołów miała charakter globalny, inne regionalny. Połowa z nich była złożona z członków pracujących na co dzień w jednym przedsiębiorstwie, drugą połowę stanowiły grupy międzyzakładowe. Również połowę stanowiły zespoły działające długookresowo, a pozostałe 50% - powołane do pracy nad pojedynczymi projektami. Doświadczenia każdego z zespołów przekonały, że gdy dany projekt wymaga dużego zróżnicowania kompetencji i punktów widzenia, a zadanie może być wykonane za pomocą elektronicznych narzędzi i dokumentów, znacznie lepiej jest stworzyć zespół wirtualny niż stacjonarny. Tego typu zespoły nie tylko dysponują znacznie większą różnorodnością środków komunikacji, ale są też wolne od wielu napięć psychologicznych i niedogodności praktycznych, które utrudniają funkcjonowanie ich tradycyjnym odpowiednikom 7. 3 Wojciech Kurda: Zespół wirtualny przyszłość czy codzienność GFMP Management Focus, numer 9. 4 Magdalena Stańczuk, Kierowanie wirtualnym zespołem projektowym wyzwania i problemy, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami XVII edycja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Magdalena Stańczuk, Kierowanie wirtualnym zespołem projektowym wyzwania i problemy, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami XVII edycja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jessica Lipnack, Jeffrey Stamps, Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology, John Wiley, Magdalena Stańczuk, Kierowanie wirtualnym zespołem projektowym wyzwania i problemy, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami XVII edycja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4 1.2. Telepraca i klasyczne zarządzanie organizacją Organizacja telepracy, podobnie jak inne role kierownicze, ma charakter menedżerski, czyli związana jest z wykonywaniem tzw. podstawowych funkcji zarządzania i z tej perspektywy nie różni się od innych form organizacji pracy. Nauka o zarządzaniu identyfikuje cztery główne funkcje kierownicze, są to: - planowanie, - organizowanie, - kierowanie, - kontrolowanie 8. Funkcja planowania definiowana jest jako określanie głównych celów organizacji w przyszłości oraz sposobów ich realizacji poprzez określenie niezbędnych środków. Spośród funkcji kierowniczych planowanie posiada szczególne znaczenie, gdyż zgodnie z podejściem planistycznym jego rezultaty (cele i plany) stanowią zasilenie i podstawę realizacji pozostałych funkcji. Zakres pełnienia funkcji planowania przez kierownika zespołu wirtualnego jest bardzo szeroki, gdyż zawiera w sobie m. in.: - planowanie celów, - planowanie struktury zadaniowej, - planowanie przebiegu w czasie, - planowanie zasobów, - planowanie komunikacji, - planowanie personelu, - planowanie kosztów, - planowanie jakości i wiele innych. Funkcja organizowania, to proces porządkowania relacji pomiędzy zasobami organizacji w ten sposób, aby mogła realizować strategię. Jest to łączenie poszczególnych składników organizacji w jedną całość zapewniającą sprawne i skuteczne działanie. Trzecią funkcją zarządzania jest kierowanie. Kierowanie polega na pozyskaniu i zatrudnieniu w organizacji kompetentnych pracowników oraz na oddziaływaniu na pracowników w taki sposób, żeby byli zaangażowani w pracę i realizowali wyznaczone im zadania. W ramach kierowania mieści się także motywowanie pracowników, czyli stworzenie określonych bodźców wywołujących określone działania. Motywowanie zespołu wirtualnego stanowi niezwykle istotny obszar kierowania. Funkcja kontrolowania to proces, który polega na porównywaniu zaplanowanych zadań z uzyskanymi wynikami. Kontrola ma zapewnić bieżące informacje o postępie w realizacji postawionych celów oraz wskazać ewentualne odchylenia, aby możliwe było wdrożenie działań korygujących i zapobiegających. Jako że kontrola odwołuje się do wcześniejszych planów oraz jest punktem wyjścia do opracowania nowych, planowanie i kontrolowanie nazywa się często funkcjami bliźniaczymi. Procesy kontroli w środowisku wirtualnym obejmują m. in.: - kontrolę postępu pracy w czasie, - kontrolę kosztów funkcjonowania zespołu, - kontrolę jakości rezultatów wypracowywanych przez zespół, - kontrolę zakresu realizowanych zadań, - kontrolę ryzyka, i inne. Zarządzanie zespołem wirtualnym wymaga od kierownika ponad przeciętnej fachowości i jakości w wykonywaniu podstawowych funkcji kierowniczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na efektywną komunikację pomiędzy wszystkimi członkami wirtualnego zespołu. 8 Zob. np. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa

5 1.3. Jakie problemy rozwiązuje telepraca? D.Derosa i R.Lepsinger 9 stawiają tezę, że głównym problemem jaki można rozwiązać za pomocą telepracy jest dostosowanie struktury ekonomicznej państw rozwiniętych, jak również produkcji i procesu świadczenia usług do ekonomii opartej na wiedzy i informacji. Autorzy ci dodatkowo wymieniają trzy wyzwania, którym można sprostać za pomocą pracy zespołów wirtualnych: poszukiwanie przez firmy najlepszych dostępnych talentów niezależnie od ich fizycznego umiejscowienia. spełnienie wymagań dynamicznego rynku, który wymaga wykorzystania wiedzy członków zespołów rozsianych w rożnych obszarach geograficznych. presja technologii wymuszająca na organizacjach większą produktywność i oszczędności kosztów chęć ograniczenia kosztów pozyskiwania i szkolenia pracowników Konkretne argumenty dla każdej firmy będą nieco inne od rozwiązania problemów logistycznych - organizacji pracy na niewielkiej przestrzeni, którą dysponuje firma, aż po zapewnienie wysokiego komfortu pracy swoim pracownikom. W odróżnieniu do tradycyjnych zespołów, członkowie zespołów wirtualnych nie spotykają się na co dzień, nie uczestniczą w regularnych rzeczywistych czy osobistych spotkaniach. Chociaż wielu z nich teoretycznie docenia wartość bezpośrednich spotkań, na ich praktyczne znaczenie wskazuje niewielu. Dowodem na to mogą być rezultaty badań przeprowadzonych przez J.Lipnack oraz J.Stamps 10, które wyraźnie podkreślają zróżnicowanie członków zespołów w czasie, miejscu i organizacji, oraz wskazują na rzadkie spotkania: - niecałe 4% wszystkich 293 respondentów oświadczyło, że chociaż raz spotkało się osobiście ze wszystkimi pozostałymi członkami swojego zespołu, - mniej niż 17% stwierdziło, że widziało się z przynajmniej jedną osobą ze swojej grupy, - w prawie dwóch trzecich zespołów znajdowały się osoby z co najmniej trzech stref czasowych, - w ponad trzech czwartych grup pracowały osoby z więcej niż jednego kraju, - członkowie 57 zespołów pełnili kilka różnych funkcji, - 48% uczestników pochodziła z przynajmniej dwóch różnych firm. Niektórzy członkowie badanych grup potwierdzili, że dużo więcej wnoszą do projektu podczas konferencji wirtualnych niż w trakcie bezpośrednich zebrań. Stwierdzili, że w przypadku konferencji dużo bardziej czują się zobligowani do precyzyjniejszego wyrażania myśli niż wtedy, gdy wszyscy widzą się nawzajem. Według nich, tradycyjne spotkania mogą nawet szkodzić postępowi pracy zespołu. W przypadku skomplikowanego przedsięwzięcia decyzje powinny być podejmowane w sposób ciągły. Wstrzymywanie się z nimi aż do chwili, gdy wszyscy się zbiorą i coś razem postanowią, powoduje ogromne spowolnienie prac. Kiedy zbliża się takie spotkanie każdy dużo sobie po nim obiecuje i do czasu jego rozpoczęcia unika podejmowania jakichkolwiek istotnych działań. W przypadku wirtualnych zespołów, regularne spotkania w postaci konferencji mają oczywiście miejsce, ale najczęściej kierownicy zespołów rozproszonych radzą sobie w ten sposób, że po prostu nie organizują częstych zebrań natomiast pozostają do dyspozycji członków zespołów i uznają zasadę, iż nie ma takiej sprawy, której nie dałoby się przedyskutować wirtualnie Darlen Derosa, Richard Lepsinger : Virtual Team Success, Jossey-Bass A Wiley Imprint Jessica Lipnack, Jeffrey Stamps, Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology, John Wiley, Magdalena Stańczuk, Kierowanie wirtualnym zespołem projektowym wyzwania i problemy, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami XVII edycja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6 1.4. Wyznaczanie celów w ramach telepracy Biorąc pod uwagę specyfikę wirtualnych zespołów projektowych, szczególne znaczenie dla sukcesu takich zespołów, a co za tym idzie całego realizowanego przez nie przedsięwzięcia, odgrywa planowanie, polegające m.in. na szczegółowym określeniu głównych celów do zrealizowania przez zespół, a także wskazania środków służących ich realizacji. Wszystkie standardy zarządzania projektami, a także zdrowy rozsądek nakazują, aby przed przystąpieniem do działania wyznaczyć najpierw cel, do którego się zmierza i zaplanować sposób jego osiągnięcia. W ramach przygotowania pracy zespołu wirtualnego warto skupić się nie tylko na pojedynczym celu ale często na całym ich zestawie, uwzględniając to, z iloma i jak złożonymi problemami trzeba będzie się zmierzyć w procesie realizacji zadań. Prawidłowe zdefiniowanie celów i ich właściwy opis to krytyczny element każdego przedsięwzięcia. Formułowanie celów nie jest zadaniem trudnym, trzeba tylko pamiętać o kilku elementarnych zasadach. Po pierwsze cel musi być odpowiedzią na zdiagnozowany problem celem powołania zespołu wirtualnego musi być zaspokojenie konkretnej potrzeby organizacji lub jej klienta. Po drugie, cel musi zawierać się w ramach dopuszczonych przez organizację. Po trzecie wreszcie, cele należy opisać w przejrzysty i zrozumiały sposób, a to oznacza nadanie im atrybutów SMART. Cele powinny być zatem konkretne i proste (S specific, simple), mierzalne (M measurable), dające się ocenić jakościowo (A assesable), realne do osiągnięcia (R realistic), określone w czasie (T timebound). 6

7 1.5. Zarządzanie zorientowane na rezultaty (RBM) Niezbędnym krokiem do tego aby właściwie zorganizować telepracę jest precyzyjne określenie oczekiwań wobec zespołu pracowników. Tworzenie wymagań wobec zespołu powinno rozpocząć się od jednoznacznego opisu celów rezultatów i działań a później wskaźników, źródeł weryfikacji i założeń telepracy. Najczęstszym błędem popełnianym podczas formułowania celów wdrożenia telepracy jest pomylenie celu ze środkiem do niego prowadzącym. Cel telepracy musi być traktowany jako konkretny, realny, nie budzący wątpliwości efekt, możliwy do osiągnięcia dzięki jej wdrożeniu. Cel nie jest procesem, ale stanem, to nie działanie, ale skutek wielu działań sensownie zaplanowanych i właściwie zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia wdrożenia. Wdrożenie telepracy jest umową o dzieło, a nie umową zleceniem zapis celów w projekcie musi zawierać konkretne, uzyskane efekty, a nie opisywać tylko metody dojścia do nich, nawet pełne najszczerszych starań. Projekt telepracy może dostarczać bardzo wielu korzyści organizacji i jej otoczeniu a także innym podmiotom. Przyjmując założenia projektu, warto zastanowić się nad tym, kiedy zakładane korzyści wystąpią, jaka będzie relacja między nimi, które rozwiązania dostarczone odbiorcom wywołają dalsze zmiany na lepsze? W ten sposób powstanie pewna logiczna konstrukcja projektu, którą można nazwać strukturą celów. Pokaże ona jak kształtować się będą efekty, czego można spodziewać się dzięki realizacji projektu i w którym momencie. Analizując moment pojawienia się ewentualnych korzyści na osi czasu i odnosząc go do planowanego początku i końca wdrożenia, bez trudu da się stwierdzić, że spodziewane pozytywne efekty mogą być widoczne już w trakcie trwania przedsięwzięcia, w chwili zamykania projektu, lub dopiero jakiś czas po jego zakończeniu. Zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania projektami należy zastanowić się nad celami do osiągnięcia w każdym z tych trzech podanych przedziałów czasowych. I tak, korzyści możliwe do uzyskania już w trakcie projektu często nazywane będą celami szczegółowymi (lub cząstkowymi). Efekty spodziewane pod koniec przedsięwzięcia nazywane będą z celami głównymi albo gdy uda się wskazać najważniejszy z nich mowa będzie o celu projektu (czasami nazywanym też ogólnym lub bezpośrednim). Korzyści odroczone w czasie, efekty, które wdrożenie telepracy może przynieść dopiero po wielu miesiącach lub latach od momentu zakończenia wdrożenia, określane są celami strategicznymi. Podstawowym pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć dysponując już przejrzystą strukturą celów wdrożenia jest kwestia, czy to, co zostało zamierzone da się wcielić w życie. Fachowo rzecz ujmując należałoby w tym momencie zbadać tak zwaną wykonalność projektu. Proces ten nie jest jednolity, na ogół jednak panuje zgoda co do tego, że wykonalność bada się analizując różnorakie ograniczenia, którym podlega projekt. Wymienia się wśród nich czynniki: - techniczne dotyczące faktycznych możliwości technologicznych w danej dziedzinie, w porównaniu z istniejącymi wymaganiami technicznymi, które muszą być spełnione, - finansowe - weryfikujące czy posiadana pula środków pieniężnych wystarcza do prawidłowego wykonania zadań, uwzględniając koszty samych czynności projektowych oraz stałe koszty utrzymania, - operacyjne pokazujące jak powiązać projekt ze zwykłą działalnością organizacji, - przestrzenne analizujące problem fizycznego rozproszenia zespołu i innych ważnych podmiotów w projekcie, - czasowe weryfikujące ramy czasowe w jakich projekt jest możliwy do wykonania, aby nie był za długi lub zbyt krótki, - zasobowe pozwalające stwierdzić czy projektodawca dysponuje odpowiednim potencjałem, ilością i jakością zasobów oraz czy w razie potrzeby zasoby te będą dostępne, - prawne eliminujące ewentualne niezgodności z przepisami i normami prawa możliwe do wystąpienia w ramach projektu, - polityczne dążące do unikania potencjalnych konfliktów projektu z innymi przedsięwzięciami, organizacjami i politykami. Poza badaniem wykonalności projektu uwagę poświęca się również odpowiedziom na pytania: - czy przedsięwzięcie będzie trwałe? - czy po zrealizowaniu jego zamierzeń uzyskane efekty mają zdolność życia własnym życiem. - czy przedsięwzięcie jest racjonalne finansowo i społecznie? czy realizacja projektu nie będzie zbyt droga i czy przyniesie takie korzyści społeczne, które uzasadniają jego sfinansowanie? Wśród technik wspomagających proces orientowania wdrożenia telepracy na rezultaty wskazać można techniki poszukiwania i określania pomysłów rozwiązań. Uzasadnieniem ich stosowania w zarządzaniu projektami jest fakt, że zarówno inicjatywy projektów jak też ich specyfikacje są faktycznie, ze względu na ich ogólność, pomysłami rozwiązań a nie gotowymi rozwiązaniami. Techniki poszukiwania (generowania) pomysłów rozwiązań obejmują dwie grupy różniących się od siebie sposobem postępowania technik: techniki intuicyjnego i techniki analitycznego 7

8 Burza mózgów Technika 635 Oceny punktowe Profile oceny Analiza portfelowa Listy kontrolne Arkusz krytycznej oceny i analizy Graf problemu Formularze i kwestionariusze (systematycznego) poszukiwania rozwiązań. Techniki intuicyjne oparte są na intuicji, twórczej fantazji, odwołują się do podświadomości itd. W skład tej grupy technik wchodzą: burza mózgów (ang. Brainstorming), technika 635 (ang. Brainwriting) i ich modyfikacje a także synektyka i jej pochodne techniki. Techniki analityczne natomiast oparte są na systematyce, logice, odwołują się do zrozumienia faktów itd. W ich skład wchodzą techniki: listy kontrolne (ang. Checklists), arkusz krytycznej oceny i analizy, analiza morfologiczna i jej pochodne. Drugą grupą uniwersalnych technik przydatnych w inicjowaniu i definiowaniu projektów są techniki zbierania opinii ekspertów. Dzielą się one na techniki zbierania opinii indywidualnych i zespołowych. Do tej grupy technik należą zarówno proste techniki takie jak: ekspertyzy indywidualne, formularze i kwestionariusze, ankietowanie, wywiady jak też złożone techniki, takie jak narady problemowe, technika delficka i technika QEST. Trzecią grupę technik możliwą do wykorzystania w tej fazie cyklu życia projektów stanowią techniki oceny wariantów rozwiązań. Jest to obszerny zbiór technik uwzględniający różne sytuacje oceny. W tej fazie użyteczne są zwłaszcza techniki oceny dla sytuacji, w której korzyści lub nakłady projektu nie dają się określić jednoznacznie w jednostkach pieniężnych. Do tej grupy technik należą między innymi techniki ocen binarnych, techniki ocen punktowych, profile oceny, analiza wartości użytkowej itd. Wreszcie czwartą grupą technik są techniki dokumentowania pomysłów rozwiązań. Jest to niezbyt liczna grupa technik. Należą do niej przykładowo formularze, schematy opisów, graf problemu itp. W rezultacie w każdym etapie inicjowania i definiowania projektów i w poszczególnych krokach tych etapów posłużyć się można różnymi technikami wspomagającymi. Przegląd najważniejszych spośród tych technik podany jest w tabeli. Tabela 1. Wybrane techniki wspomagające inicjowanie i definiowanie wdrożenia telepracy Techniki Etapy i kroki Inicjowanie wdrożenia telepracy Zbieranie inicjatyw x x x x Ocena inicjatyw x x x x x x x Wybór inicjatyw x x x Definiowanie zakresu telepracy Analiza otoczenia x x x x x x Określenie celów i x x x x x x rezultatów Wstępne określenie x x x x zakresu Sformułowanie i x x x x dokumentowanie wymagań Przydatną na tym etapie techniką może być również technika analityczna wykorzystująca zestaw pytań obejmujący wszystkie istotne aspekty funkcjonowania organizacji, rozważającej wdrożenie telepracy. Poprzez odpowiedzi na zawarte w tabeli pytania można ustalić wszystkie szczegóły istotne dla wdrożenia. Tabela 2. Zestaw pytań naprowadzających według E. Lohmanna Pojęcie Pytanie Wyjaśnienie Człowiek (siła) Kto? Człowiek jako podmiot działający w ścisłym powiązaniu z pytaniami gdzie? i z kim? Materiał Co? Rzeczy: surowce, materiały, towary, dokumenty, formularze, pisma przedmioty procesów pracy Metoda Jak? Sposób pracy, metoda, podział systemu, podział struktury Zachowanie Jak? Podmiot: zachowanie, działanie Przedmiot: zachowanie materiału Stan Jaki? Przedmiot: rodzaj, własność Podmiot: zdolności, własności, umiejętności 8

9 Miejsce Gdzie? Przedmiot: położenie, umiejscowienie w strukturze, lokalizacja Podmiot: miejsce w strukturze organizacyjnej Środki Czym? Obiekty pełniące funkcję szeroko rozumianych środków pracy: maszyny, aparatura, urządzenia, przyrządy, narzędzia, meble, komputery, formularze itd. Czas Kiedy? Termin Do kiedy? Terminy, czasy wykonania, cykle, okresy realizacji Okresy Jak długo? Ilość Ile? Ilość, liczba, wydajność, zdolność, obciążenie Wartość, koszty Ile? Ilość wyrażona wartościowo Miara Jak bardzo? Ilość pracy, wykorzystanie pracowników, stopień trudności pracy Uzasadnienie Dlaczego? Przyczyny, warunki, wymagania, ograniczenia Cel Po co? Cele, zamiary Zależności Z kim? Z czym? Współpraca, zależności, powiązania Źródło: Lohmann E., Arbeitsanalyse aus neuer Sicht, Bürotechnik 1974, nr 12 Przedstawione powyżej pytania nie stanowią gotowego narzędzia badawczego. Wymagają one skonkretyzowania odpowiedniego do specyfiki organizacji i zakresu wdrożenia. Taka konkretyzacja prowadzi do powstania list kontrolnych. Listy te powinny odnosić się do wszystkich funkcji zarządzania, o których należy pamiętać wdrażając telepracę, a zatem zarówno do planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania jak i koordynacji. Zagadnieniom tym poświęcono wiele uwagi w publikacjach dotyczących zarządzania i zarządzania projektami. 9

10 1.6. Planowanie telepracy Planowanie każdego przedsięwzięcia traktowane bywa często jako zło konieczne trzeba przygotować plan, tworząc, dużym nakładem sił i środków, dokumenty, które i tak na pewno trzeba będzie wielokrotnie aktualizować. Nie chodzi jednak wyłącznie o dokumenty, ale o proces dochodzenia do właściwych wyborów. Można powiedzieć słowami generała Eisenhowera, że plan jest niczym, ale planowanie jest wszystkim. Planowanie podnosi efektywność działania, pozwala określić zawczasu zagrożenia i szanse, zmniejsza presję przy podejmowaniu decyzji, redukuje złożoność przedsięwzięcia, ogranicza niepewność i konflikty, daje lepszy przegląd sytuacji i usprawnia współdziałanie jednym słowem ułatwia efektywne i skuteczne wdrożenie. Dotyczy to również implementacji telepracy w organizacji Planowanie ram czasowych Prawidłowe zaplanowanie ram czasowych wdrożenia telepracy umożliwia zorientowanie się nie tylko w długości realizacji samego projektu, ale wskazuje również najwcześniejszą możliwą datę jego zakończenia i daje podstawę do zaplanowania zasobów oraz kosztów. Aby zapanować przebieg przedsięwzięcia w czasie należy wykonać następujące kroki: - określić listę czynności wchodzących w zakres wdrożenia oraz wyznaczyć zależności pomiędzy nimi, - określić czas trwania tych czynności, - określić terminy graniczne, tzn. rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności w projekcie, - sporządzić graficzną prezentację przebiegu projektu, np. za pomocą wykresu Gantta lub wykresu sieciowego, - na podstawie wcześniejszych kroków określić czas realizacji całego projektu oraz daty jego rozpoczęcia i zakończenia, - wyznaczyć rezerwy czasu, - określić możliwość terminowej realizacji projektu jako całości, - wyznaczyć krytyczny ciąg czynności w projekcie, - określić kamienie milowe projektu. Powyższe kroki omówione są szczegółowo w literaturze zarządzania projektami Planowanie zasobów Pod pojęciem zasobów rozumie się wszystkie, zarówno materialne, niematerialne jak i finansowe zasilenia projektu, bez których niemożliwa byłaby jego realizacja w oczekiwanym zakresie prac. Innymi słowy, bez których nie uzyska się spodziewanych rezultatów (produktów) projektu. Plany wykorzystania zasobów to plany ilościowe wskazujące, ile jednostek zasobu danego rodzaju należy pozyskać i zużyć, aby poprawnie wykonać działania składające się na projekt w określonych jednostkach czasu. Techniką przydatną przy szacowaniu obciążeń dowolnych zasobów w projekcie, również w przypadku wdrażania w organizacji telepracy jest wykres wykorzystania zasobów. Rysunek 1. Wykres wykorzystania zasobów Źródło: Opracowanie własne Technika ta jest szczególnie często stosowana w przypadku estymacji wykorzystania zasobów ludzkich (najczęściej: liczby pracowników). Służy ona do graficznej wizualizacji obciążeń przypadających na poszczególne zadania w 12 Zob np. M.Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa

11 projekcie w odniesieniu do np. ilości osób mających wykonywać daną pracę. Za jego pomocą oraz przy uwzględnieniu harmonogramu prac można jeszcze na etapie planowania projektu przewidzieć niedobory lub nadmiar pracowników pracujących przy realizacji projektu na każdym jego etapie Planowanie budżetu Ostatnim krokiem w procesie planowania projektu jest oszacowanie kosztów i stworzenie budżetu. W przypadku wdrażania telepracy budżet przygotowywany jest na ogół na zasadzie zestawienia zadaniowego. Oznacza to przypisanie poszczególnym czynnościom wchodzącym w skład projektu wszystkich kosztów wynikających z ich zapotrzebowania na zasoby oraz zsumowanie tych kosztów dla całego projektu. Wydatki na konkretne zadania powinny być zatem jedynym źródłem kosztów projektu. Szacowanie kosztów odbywa się analogicznie do szacowania innych zasobów. Jeżeli wiadomo, jakie zasoby niezbędne są do zrealizowania danej czynności, to wystarczy odpowiedzieć na pytanie, ile jednostek zasobu w jakiej cenie trzeba będzie pozyskać, aby poznać dokładny koszt zadania. Gdy zsumuje się ten koszt dla wszystkich zadań w projekcie powstanie budżet. Zastosowanie przedstawionego modelu budżetowania oznacza, że budżet projektu powstaje niejako automatycznie, nie wymaga odrębnych prac. Jeżeli wiadomo, co chce się zrobić i kiedy, jakie zasoby wykorzystać, to, poprzez ich właściwą wycenę, można poznać dokładny koszt całego projektu. 11

12 2. Formy organizacji telepracy Interesującej charakterystyki telepracy dokonali L.Kwiatkowska i Z.Kierzkowski w artykule Wirtualna organizacja pracy 13. Wartym zacytowania zdaniem autorów przemiany strukturalne w przedsiębiorstwach polegają na tworzeniu nowych powiązań koordynacyjnych, wynikających z niskich kosztów współdziałania. Wynikiem są sieciowe struktury organizacyjne - organizacje wirtualne. Organizacja wirtualna to nowa forma kreowania struktur przedsiębiorstw, elastycznych i szybko dostosowujących się do coraz szybciej zmieniającego się otoczenia. W organizacji wirtualnej miejsce pracy kreowane jest przez nowe środowisko pracy, którego fundamentem są technologie informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające współdziałanie ludzi z ominięciem barier terytorialnych, organizacyjnych pracujących często w różnych strefach czasowych. Wirtualne miejsce pracy powstaje w wyniku wzbogacenia dotychczasowych atrybutów tradycyjnego miejsca pracy takich jak wspólne miejsce, czy te same godziny pracy dla wszystkich. Wynikiem tego wzbogacenia jest możliwość stosowania omówionej wcześniej koncepcji zarządzania zorientowanego na rezultaty. Nacisk pada na wyniki pracy, przestaje być najważniejsze w jaki sposób jest realizowany. Otoczeniem wirtualnego miejsca pracy jest rzeczywistość wirtualna. Stopień wirtualizacji scharakteryzować można za pomocą zagregowanych czynników, charakteryzujących formy pracy w organizacji pracy wirtualnej. Chodzi o czynniki, którymi są: po pierwsze - immersja: stopień intensywności postrzegania otoczenia jako rzeczywistości, po drugie - nawigowanie: stopień umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informatycznej. W wirtualnej organizacji pracy uwzględnia się z jednej strony korzyści z organizacji telepracy, z drugiej strony korzyści z pracy indywidualnej lub w zespołach, organizowanej poza macierzystą instytucją. Telepraca jest początkowym etapem wirtualnej organizacji pracy. Praca realizowana jest poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, natomiast wyniki dostarczane są do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rola menedżerska uwzględnia elastyczność działań. Od uczestników telepracy wymagana jest samodzielność, inicjatywa i umiejętności organizowania własnego czasu pracy. W pracy indywidualnej lub zespołowej poza własną organizacją wymagany jest wysoki stopień koncentracji na potrzeby współpracującej jednostki. Nadzór menedżerski powinien być w tym przypadku także elastyczny. Uczestnicy tego rodzaju organizacji pracy cechują się specjalnymi, wyróżniającymi się umiejętnościami posługiwania się technologiami oraz umiejętnościami świadczenia na czas usług na wysokim poziomie. Wymagane jest także większe zaufanie między pracownikiem a macierzystą instytucją. Pracę w wirtualnej organizacji cechuje najwyższy stopień współzarządzania. Nadzór menedżerski ukierunkowany jest na spełnianie funkcji lidera. Od uczestników oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, a także pełnej znajomości uwarunkowań technologicznych i sieciowych współzależności wzajemnej. W wirtualnym miejscu pracy odgrywają rolę określone systemy motywacyjne i nagradzania. Wirtualizacja stanowiska pracy jest możliwa dzięki organizacji pracy wokół procesów. Procesowa orientacja organizacji przedsiębiorstw redukuje bowiem tradycyjne stanowiska pracy. Odpowiedzialność w mniejszym stopniu dotyczy jednostki, narasta tym samym rola pracy zespołów zadaniowych, z ich odpowiedzialnością za rozwiązywanie problemów w procesowo zorientowanej organizacji przedsiębiorstwa. Najważniejsze decyzje dotyczą restrukturyzacji przemian, bazujących na procesach, a nie na funkcjach. Zamiast dotychczasowych stanowisk pracy i funkcji, z przydzielonym zakresem zadań, pojawiają się osoby odpowiedzialne za całościową, rytmiczną i harmonijną realizację procesów. Rysunek 2. Stopień immersji i nawigowania na stanowiskach pracy w strukturach tradycyjnych i nowych przedsiębiorstw 13 Lucyna Kwiatkowska, Zbigniew Kierzkowski, Wirtualna organizacja pracy, Instytut ZTI, Warszawa

13 Źródło: Lucyna Kwiatkowska, Zbigniew Kierzkowski, Wirtualna organizacja pracy, Instytut ZTI, Warszawa 2001 Projektowanie miejsc pracy w wirtualnej organizacji pracy obejmuje podjęcie decyzji o tworzeniu organizacji wirtualnej, co jest równoznaczne z wprowadzeniem zespołów odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów i usług. Dodatkowo wprowadzany jest outsourcing procesów obejmujący wszystkie działania, które umożliwiają włączanie zespołów zewnętrznych oraz restrukturyzację systemów pracy zorientowaną na określane potrzeby organizacji wirtualnej. W środowisku wirtualnym, inicjatorem działań, pracy ludzi jest proces, prowadzący do wirtualnego produktu. Proces jest powtarzalny, ale zróżnicowany w przypadku zmian zadań związanych z osiąganiem zmiennego produktu. Wszyscy uczestnicy wirtualnej organizacji pracy wykraczają poza granice samodzielnego podmiotu uczestniczącego w zmieniającej się dynamicznie organizacji wirtualnej. Stąd istotą wirtualnego miejsca pracy jest zdolność do ciągłych zmian, rekonstrukcji systemu pracy wokół rzeczywistości wirtualnej. Zdolność do rekonfiguracji stwarza pozory chaosu, który w rezultacie jest wyrazem elastyczności funkcjonowania i zdolności przystosowawczych do coraz bardziej turbulentnego otoczenia. Kreowanie wirtualnej organizacji pracy wymaga od uczestników m.in. otwartości umysłu, zdolności do twórczego formułowania i rozwiązywania problemów, a więc talentów dotyczących innowacyjności, a także otwarcia na zewnątrz, poprzez angażowanie zespołów, w skład których wchodzą wewnętrzni i zewnętrzni uczestnicy. W dostępnych publikacjach podaje się różne typy wirtualnych zespołów 14. Wśród nich wymienia się najczęściej: Zespoły sieciowe (Networked teams). Zwykle geograficznie rozsiane, niekoniecznie z tej samej organizacji. Często tworzone i często rozwiązywane. Na ogół tworzone do podjęcia dyskusji na specyficzny temat przez ekspertów. Pomysły i rozwiązania mogą być skonfrontowane na szerszym forum. Zespoły równoległe (Parallel teams). Zespoły bardzo mocno zorientowane na konkretne zadanie, zawierające specjalistów z danej dziedziny. Na ogół tego typu zespoły pracują w krótkim czasie, ale odmiennie do zespołów sieciowych, nie są rozwiązywane po ukończeniu zadania. Mogą być tworzone zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Zespoły rozwojowe ( Project development teams). Podobnie do zespołów równoległych mogą być geograficznie rozrzucone. Ich zasadniczym zadaniem jest tworzenie nowego produktu, systemu informacji czy procesów organizacyjnych dla firmy czy zewnętrznego 14 Omówienie za Wikipedią: en.wikipedia.org/wiki/virtual_team 13

14 klienta. Dodatkowo mają możliwość podejmowania decyzji, a nie tylko rekomendacji, jak to jest w przypadku zespołów równoległych. Podobnie do zespołów sieciowych członkowie mogą dołączać do zespołu, jak i odchodzić w trakcie prac zespołu - w zależności od potrzeb ekspertyz. Zespoły pracowe, produkcyjne czy funkcjonalne (Work, production or functional teams). Całkowicie funkcjonalne zespoły. Pracujące nad konkretnymi zadaniami w organizacji (finanse, szkolenia, badania, etc.) Pracują wirtualnie w różnych geograficznie ośrodkach. Zostają powoływane do pracy nad regularnymi i codziennymi zadaniami. Zespoły usługowe (Service teams). Geograficznie rozrzucone w odmiennych strefach czasowych. Przydzielone do świadczenia konkretnych usług takich jak: wsparcie klienta, rozszerzenie sieci, zarządzanie danymi, etc. Każdy zespół pracuje nad specyficzną usługą w standardowych godzinach pracy, a potem przekazuje swoją pracę do następnej strefy czasowej, zapewniając tym samym 24 godzinną usługę. Offshore outsourcing of information systems. Niezależne zespoły świadczące usługi, pracujące dla organizacji jako podwykonawcy, często poza granicami kraju. Zespoły VC3 (Virtual Cross-value-chain teams Creative Collaborative Teams). Zespoły mające za zadanie tworzenie jak najbardziej zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań, składające sie z członków z różnych dziedzin, pracujących na odmiennych zasadach szytych na miarę do określonego projektu. Wśród modeli organizacyjnych telepracy wyróżnia się następujące formy pracy zespołów 15 : sieciowy, gwiaździsty, izomorficzny, specjalizacyjny, nieegoistyczny, macierzowy (zadaniowy i funkcjonalny). Zespół sieciowy (demokratyczny) charakteryzuje się dosyć równym udziałem wszystkich członków w podejmowaniu decyzji, przy czym rola lidera może w zasadzie być przechodnia. Uczestnicy komunikują się każdy z każdym. Z tego względu liczba członków w takim zespole nie powinna przekraczać Zaletą tej struktury jest łatwa możliwość odtworzenia zespołu w wypadku odejścia lidera, gdyż wszyscy członkowie mają duży wgląd w postęp prac projektowych. Lider ma za zadanie wyłącznie koordynację prac, reprezentowanie zespołu i pełnienie funkcji administracyjnych. W zespole takim nie mogą się pojawiać członkowie nowi, niedoświadczeni, gdyż nie nadążaliby za tempem pracy pozostałych. Model taki dobrze sprawdza się we wczesnych fazach prac nad projektem, gdy wymagane jest powstawanie twórczych koncepcji. Często dochodzi do sytuacji, że zespół o strukturze demokratycznej przerodzi się w zespół bardziej scentralizowany. Czas trwania funkcjonowania zespołów sieciowych zależy od tego jak szybko dany problem zostanie rozwiązany. Rysunek 3. Struktura sieciowa współdziałania członków zespołu 15 Kazimierz Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, 14

15 Źródło: Kazimierz Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, s.9 W strukturze sieciowej występują takie cechy jak: komunikacja między poszczególnymi osobami, brak rozróżnienia ze względu na odległość służbową lub organizacyjną, nieduża wielkość zespołu (zalecane max 8-12 osób), szybkie wypracowywanie standardów dokumentowania pracy itp. Zespół o organizacji gwiaździstej charakteryzuje się silną, centralną pozycją lidera, który pośredniczy w wymianie wszystkich informacji pomiędzy członkami zespołu. Lider jest jedyną osobą znającą całość prac projektu i jego odejście może być dużym zagrożeniem dla projektu. Lider przydziela pracę poszczególnym członkom zespołu i nadzoruje wykonanie przez nich zadań. Zespół o organizacji gwiaździstej może być liczniejszy, jak również mogą w nim znaleźć miejsce osoby o różnym poziomie doświadczenia. Rysunek 4. Struktura gwiaździsta współdziałania członków zespołu Źródło: K. Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, s.10 W strukturze gwiaździstej można wskazać następujące cechy: skupienie aktywności wokół jednej osoby kierownika, ścisła współpraca kierownika osobno z każdą osobą z grupy, wymiana informacji między członkami zespołu odbywa się z udziałem kierownika, kierownik przydziela zadania i ocenia efekty pracy, kierownik prowadzi zespół "za rękę", pomaga, co ma miejsce często w niedoświadczonych zespołach, liczebność zespołu większa niż przy strukturze sieciowej, zależna od możliwości kierownika. 15

16 Największym zagrożeniem dla projektu staje się zmiana kierownika jak również jego czasowa nieobecność np. choroba, urlop. Struktura ta rekomendowana jest głównie dla początkujących i niedoświadczonych zespołów. Wraz ze wzrostem doświadczenia członków organizacja ewoluuje w kierunku struktury sieciowej. Struktura izomorficzna najczęściej odwzorowuje strukturę projektu i przenosi ją na w strukturę zespołu. Kierownik odpowiada za całość przedsięwzięcia a poszczególni członkowie zespołu, lub całe zespoły w przypadku złożonych, zagregowanych zadań, wykonują je. Rysunek 5. Struktura izomorficzna współdziałania członków zespołu Źródło: K. Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, s.11 W przypadku struktury specjalizacyjnej kluczem staje się specjalizacja członków zespołu. Zadanie powierzane jest najlepszemu fachowcowi w danej dziedzinie, a jeżeli do prawidłowego wykonania zadania potrzebna jest wiedza i umiejętności kilku osób, wówczas wszystkie one angażowane są w dane zadanie. Odpowiedzialność za projekt przejmuje najczęściej najbardziej doświadczony członek zespołu. W takiej strukturze zachodzą bardzo istotne preferencje rozwijania własnych predyspozycji i możliwości oraz działania zmierzające do zachowania uprzywilejowanej pozycji specjalisty. Pogłębiana jest bowiem, często wąska specjalizacja poszczególnych członków. Rysunek 6. Struktura specjalistyczna współdziałania członków zespołu Źródło: K. Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, s.11 Podstawą pracy zespołu o strukturze nieegoistycznej są zadania i ich znaczenie. Praca członków zespołu podporządkowana jest realizacji zadań. Zespoły mają wspólny cel w realizacji wyznaczonych zadań. Zadanie wykonane z sukcesem lub jego niepowodzenie to zasługa całego zespołu. Poszczególnych osób i zadań nie identyfikuje się z produktem końcowym. W odróżnieniu od struktury specjalistycznej nie ma tutaj wyraźnych 16

17 związków między kompetencjami fachowymi członków zespołu a ich personalną odpowiedzialnością za zadania. To zespół decyduje wspólnie, korzystając z posiadanej wiedzy i doświadczenia o sposobie realizacji poszczególnych zadań. Struktura ta Rysunek 7. Struktura nieegoistyczna współdziałania członków zespołu Źródło: K. Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, s.12 Podsumowując przegląd struktur można stwierdzić, że; organizacja sieciowa rekomendowana jest dla raczej małych, zgranych zespołów, albo w przypadku konieczności wspólnego zrealizowania niezbyt skomplikowanych zadań, często w początkowej fazie dynamiki pracy grupowej, organizacja gwiaździsta rekomendowana jest dla mniej doświadczonych zespołów, gdzie rola kierownika wydaje się kluczowa, co ma często miejsce na początku procesu wdrażania telepracy. Nie jest to na ogół struktura docelowa pracy zespołu, ale przejściowa w pierwszych fazach jego formowania lub w przypadku wystąpienia kryzysu, gdzie silne przywództwo staje się nieodzownym elementem zarządzania, organizacja izomorficzna rekomendowana jest w przypadku możliwości łatwego odwzorowania struktury realizowanych zadań i przedsięwzięć w organizacji zespołu, będzie to miało miejsce w przypadku niektórych branż i sektorów, których specyfika bliska jest pracy w systemie projektowym, organizacja specjalizacyjna zalecana jest wówczas gdy wykonywane zadania wymagają wysokiego poziomu wiedzy fachowej i daleko posuniętej specjalizacji, kluczem jest tutaj dostarczenie jak najlepszych kompetencji ze strony członków zespołu, w zależności od zapotrzebowania na te kompetencje wynikającego ze specyfiki zadań. Warto stosować tą strukturę gdy istotne jest utrzymywanie wiedzy specjalistycznej członków na wysokim poziomie i ich wąska specjalizacja. organizacja nieegoistyczna sprawdza się w przypadku dojrzałych zespołów świadomych swoich kompetencji fachowych i potencjału poszczególnych członków, które potrafią bez wyraźnej roli kierownika podejmować właściwe decyzje i w pełni utożsamiają się z celami organizacji lub projektu. 17

18 3. Przygotowanie zespołu do telepracy 3.1. Wymagania wobec kierownictwa Każdy zespół, niezależnie od specyfiki działania, potrzebuje klarownej identyfikacji misji i celów 16, jednak w przypadku zespołu stacjonarnego, bardzo często występuje większy margines błędu na początku ze względu na komfort pracy w bliskim otoczeniu, co sprzyja częstszym dyskusjom na ten temat, wymianom zdań, poglądów i opinii poprzez bezpośredni kontakt. Grupa pracująca stacjonarnie, skupiająca bardzo kompetentnych członków, nawet w przypadku nieprecyzyjnego określenia wizji i celów, jest w stanie przełożyć projekt na rzeczywistość i doprowadzić do jego skutecznej realizacji dzięki zalecie pracy obok siebie. Członkowie mają ten komfort, że mogą spotkać się zawsze i wszędzie 17. Zespoły wirtualne nie mają takiej możliwości. Bez określenia na samym początku jasnej i klarownej misji projektu, jego celów do wykonania, zespół taki bardzo szybko rozpadnie się. Jak większość zespołów, wirtualna grupa również powinna analizować oraz dostosowywać swoje cele w trakcie pracy nad projektem, jednak jeżeli chce odnieść sukces, kierownik projektu musi określić misję i cele bardzo dokładnie na początku tworzenia zespołu. Tak jak omówiono wcześniej, cele muszą być konkretne oraz mierzalne, co umożliwi dokonanie oceny rezultatów. Ważnym aspektem w planowaniu misji oraz celów jest ustalenie przewodzenia pracami projektowymi. Częstym powodem inicjowania wirtualnych zespołów projektowych, jest konieczność utworzenia grupy czy zespołu unikalnych specjalistów i ekspertów z różnorodnym doświadczeniem, którzy pochodzą z zupełnie innych krajów. Jak w przypadku każdego zespołu składającego się z wielu kompetentnych specjalistów, tu również i w szczególności przywództwo musi być podzielone, ponieważ żaden z członków nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania bądź kwestie sporne. Każdy z liderów czy koordynatorów powinien akceptować delegowanie uprawnień, natomiast wszyscy pozostali członkowie zespołu powinni to przyjąć. W zespołach wirtualnych przywództwo i kierowanie poszczególnymi pracami jest przekazywane w zależności od wykonywanych zadań. Wszyscy członkowie zespołów muszą wiedzieć, do jakich zadań zostali powołani oraz czego się od nich wymaga. Zespoły wirtualne nie odniosą sukcesu, jeżeli role poszczególnych członków nie zostaną bardzo dokładnie i jasno określone od początku istnienia projektu. Bez możliwości odbywania bezpośrednich spotkań, bez krótkich rozmów pomiędzy biurkami, bez wspólnych obiadów czy krótkich i często nieplanowanych konsultacji, bez wszystkich możliwości wzajemnego kontaktu, jakie mają stacjonarne zespoły projektowe, zespół wirtualny ma mniejsze szanse rozpoznać kto i czym się zajmuje. Oznacza to, że w przypadku takich zespołów, prawdopodobieństwo dezorganizacji pracy jest znacznie większe niż w zespole tradycyjnym. Zrozumienie indywidualnych ról poszczególnych członków zespołu, a co najważniejsze opracowanie ich w formie pisemnej już na etapie jego formowania to konieczność, która pozwoli członkom zespołu czuć się odpowiedzialnymi za poszczególne zadania i uwidoczni ich pracę na tle całego projektu. W przypadku wirtualnych zespołów, poszczególni członkowie zespołu często nie są rozliczani z czasu pracy, jaki poświęcają na wykonanie określonego zadania, lecz ocenie podlega włożony wkład i terminowość wykonanej pracy. Każda rola w projekcie musi zatem zostać opisana pod względem oczekiwań co do zakresu obowiązków oraz terminu ich wykonania. Tylko szczegółowe określenie ról i obowiązków, przyczyni się do sprawnej pracy wirtualnego zespołu projektowego. Dodatkowo wskazane jest, aby każdy z członków zespołu określił również swój obszar kompetencji i umiejętności, aby pozostali wiedzieli, z kim i w jakich sytuacjach problemowych mogą liczyć na pomoc bądź wsparcie. Kolejnym ważnym aspektem pracy w wirtualnym zespole projektowym jest czas i godziny pracy. Często może się zdarzyć, iż prace projektowe wymagają zaangażowania do późnych godzin wieczornych czy nocnych a także uczestnictwa w telekonferencjach bardzo wcześnie rano (w szczególności dotyczy to globalnych zespołów projektowych, w skład których wchodzą pracownicy np. z Azji i Europy, lub USA i Europy, gdzie różnice czasowe uniemożliwiają zorganizowanie spotkania w godzinach pracy jednych bądź drugich). Jednak bywają również sytuacje, że członkowie projektu sami decydują o tym - kiedy i w jakim czasie wykonają pracę. W tym momencie godziny pracy nie są istotne, ważne jest wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem prac. Kierownik projektu powinien przestrzegać pracowników i wręcz pilnować, aby możliwość swobodnej pracy nie przerodziła się w pracoholizm. Psychologowie ostrzegają, że jeśli praca odbywa się w domu, co często się zdarza w przypadku członków wirtualnych zespołów projektowych, osoby mogą mieć trudności z jasnym określeniem, gdzie 16 Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa Working with virtual teams. Materiały szkoleniowe Harvard Manage Mentor 18

19 kończy się życie zawodowe, a zaczyna prywatne. Szczególnie niebezpieczne są momenty bardziej stresujących zadań i napiętych terminów 18. Zadaniem kierownika powinno być racjonalne planowanie zadań, przemyślane przypisywanie i podział obowiązków, informowanie pracowników o ewentualnych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem oraz elastyczność i wyrozumiałość w stosunku do członków zespołu. Kierownik nie może ignorować sygnałów od pracowników dotyczących przeciążenia pracą. Kluczowe zadania stojące przed kierownikiem zespołu wirtualnego w pierwszych fazach jego tworzenia, to zatem: określenie wspólnej wizji dla zespołu, zbudowanie odpowiedniej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, utworzenie wspólnej bazy wiedzy, zbudowanie dobrych relacji pomiędzy członkami zespołu, dobór i ocenę członków zespołu, stworzenie atmosfery satysfakcjonującej pracę w zespole. Za K.Frączkowskim 19 można przytoczyć dwa współpracujące ze sobą modele efektywnego tworzenia zespołów wirtualnych: - model dopasowania wspomaga kierownika projektu w wyborze i ocenie kandydatów. - model dojrzewania pomaga ocenić istniejącą strukturę zespołu rozproszonego, aby umożliwić jego rozwój dla uzyskania możliwie największej wydajności. Aby zastosować z sukcesem powyższe modele, należy dokładnie zdefiniować główne aspekty współpracy pomiędzy członkami zespołu wirtualnego. Odnoszą się one do określenia standardów dostępności, potwierdzenia otrzymania informacji, utworzenia wspólnego kontekstu wszystkich przesyłanych informacji. Komunikacja synchroniczna, zapewniająca umieszczenie wszystkich stron komunikacji w tej samej czasoprzestrzeni umożliwia szybkie zbudowanie korzystnych relacji pomiędzy członkami zespołu. Wprowadzenie priorytetów w rozsyłaniu informacji zapobiega efektowi przeładowania. W zespołach wirtualnych duże znaczenie ma archiwum wiedzy. Jest to najczęściej dziedzinowa baza danych, która zawiera wszystkie bieżące i historyczne informacje dotyczące projektu. Coraz rzadziej mamy do czynienia z sytuacją, aby w zespołach projektowych, uczestnicy projektu byli tam od samego początku. Wiedza gromadzona przez osoby zaangażowane w różnych etapach, nie może zostać bezpowrotnie utracona. Stworzenie centralnej bazy wiedzy umożliwia korzystanie z dokumentów, formularzy czy opracowań tworzonych przez zespół. Pozwala szacować rozmiar kolejnych projektów, ich czasochłonność i złożoność poprzez porównanie z podobnymi, o których informacje zgromadziliśmy już wcześniej. Model dopasowania koryguje procedurę doboru osób zaangażowanych w realizację projektu. W przypadku klasycznym kierownik projektu ocenia umiejętności techniczne kandydata, przypuszcza iż zatrudniona osoba wdroży się w istniejący styl i narzędzia pracy. Zatrudnienie osoby z zewnątrz organizacji wpływa na relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Konieczne jest dopasowanie dwóch części układanki, dającej w efekcie owocną współpracę. Jej elementami są: cele, procesy, narzędzia i kwalifikacje. Rysunek 8. Model dopasowania 18 Magdalena Stańczuk, Kierowanie wirtualnym zespołem projektowym wyzwania i problemy, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami XVII edycja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie K. Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, s.5 19

20 Źródło: K. Frączkowski, Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów telepraca, s.6 W zespołach wirtualnych o różnych uwarunkowaniach kulturowych, w dużym rozproszeniu geograficznym konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie używanych pojęć. Wspólne definicje używanych pojęć są bowiem konieczne przy definiowaniu wspólnych celów. Element ten wskazywany jest jako podstawowy poziom dojrzałości zespołu lub organizacji. Wspólne procesy, mają wpływ na dopasowanie pracownika do zespołu. Ważne tym samym staje się, aby członkowie zespołu znali i rozumieli obowiązujące procedury postępowania. Korzystanie z tych samych narzędzi w środowisku pracy jest obecnie bardzo ważnym aspektem pracy w grupach rozproszonych. Komunikacja elektroniczna niejednokrotnie stanowi jedyny pomost łączności pomiędzy członkami zespołu. Posiadając jednolite rozwiązania technologiczne zachowujemy spójność przesyłanych informacji. Poza ściśle związanymi z technologią, liczą się również umiejętności związane z komunikacją oraz samoorganizacją pracy. Dopasowanie tych elementów jest konieczne do budowy sprawnie działającego wirtualnego zespołu projektowego. Model dojrzewania opiera się o cztery poziomy struktur zespołu wirtualnego. Na każdym z tych poziomów pojawiają się kluczowe problemy, charakterystyczne dla każdego z nich. Model dojrzewania określa w przybliżeniu czas jaki zajmie danej organizacji przejście z aktualnego poziomu do kolejnego. Miarą wydajności zespołu rozproszonego jest jego zdolność do realizacji projektu w wyznaczonym czasie i budżecie. Przejście do kolejnych poziomów zwiększa wydajność, poprzez optymalizację poszczególnych aspektów działania zespołu. Zespół niezależnie od fizycznego usytuowania, sposobu komunikacji oraz realizowanego zadania na pewnym etapie działania nabywa cech pozytywnych oraz negatywnych, do których należą między innymi: wspólna ideologia, normy trwania i współdziałania egzekwowane w sposób naturalny, bez formalnych regulaminów, syndrom myślenia grupowego, brak krytycznego spojrzenia na efekt pracy grupy, ignorowanie rozwiązań wypracowanych poza zespołem, manifestowanie jedności i lojalności, spadek jakości pracy. Przyczynę tych zjawisk mogą stanowić istotne różnice między zespołem tradycyjnym a wirtualnym. Tabela. Porównanie zespołu tradycyjnego i wirtualnego. Tradycyjny zespół członek z tej samej organizacji Wirtualny zespół członek z organizacji, firmy przynależnej biznesowo, konkurent członek wyuczony, często polecony, ustalający członek dobrany z powodu wykazanych przez niego standardy kompetencji mała ufność żądanie dużej ufności 20

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach Elżbieta Małyszek Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach 1. Przedsięwzięcie, czyli projekt Zmiana jest obecnie nieodłącznym elementem życia gospodarczego. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości ani we fragmentach nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 Piotr Szczęsny ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST CONTROLLING?

CZYM JEST CONTROLLING? 1 CZYM JEST CONTROLLING? Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa control, które oznacza sterowanie,

Bardziej szczegółowo

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy PRO-NGO Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Standard prowadzenia placówki edukacyjnej. Standard rodzinnej

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy.

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy. Zagadnienie 1 ISTOTA I POJĘCIE ORGANIZACJI (Źródło: K. Krzkiewicz i Z. Zimniewicz plus wykłady) ORGANIZACJA: znaczenie wieloznaczne, jako pojęcie abstrakcyjne, jest terminem złożonym i trudno definiowalnym.

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo