PROJEKT PN. BYDGOSKO-TORUŃSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPRTU. Seminarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PN. BYDGOSKO-TORUŃSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPRTU. Seminarium"

Transkrypt

1 PROJEKT PN. BYDGOSKO-TORUŃSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPRTU Seminarium pt. Diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia Toruń, 25 czerwca 2015 r.

2 PROJEKT PN. BYDGOSKO-TORUŃSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPRTU Dzięki zawartemu Partnerstwu pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim, Powiatem Toruńskim, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, wprowadzone zostaną mechanizmy efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa i organizacji pozarządowych. W efekcie Partnerzy będą podejmowali wspólne decyzje w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych na obszarze funkcjonalnym. OPIS PROJEKTU W ramach projektu zostanie opracowane Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia oraz dokumentacja techniczna dla inwestycji wynikających ze studium. Cztery jednostki samorządu terytorialnego będą dysponowały dokumentem skonsultowanym ze społeczeństwem, który wyznaczy dla sąsiadujących ze sobą gmin i powiatów najważniejsze zintegrowane inwestycje w sektorze transportu na całym obszarze objętym projektem. Wypracowany zostanie także schemat wieloletniej współpracy. Podstawowym problemem zidentyfikowanym dla Projektu jest niski stopień wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego, związany z małą efektywnością systemu transportowego i komunikacyjnego oraz brakiem mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Powstrzymanie zjawiska intensywnego wzrostu ruchu pojazdów indywidualnych wymaga podjęcia kompleksowych działań nie tylko w miastach, lecz również na obszarach wykraczających poza ich granice w celu osiągnięcia efektów zwiększenia atrakcyjności systemów transportu publicznego jako alternatywy dla niekontrolowanego rozrostu ruchu pojazdów indywidualnych. Powyższe problemy wymagają podejmowania kompleksowych działań w ramach partnerstwa samorządów. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na obszarze funkcjonalnym obejmującym gminy miejskie: Toruń i Bydgoszcz oraz Powiaty: Toruński i Bydgoski, na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W Projekcie przewidziano możliwość rozszerzenia analizowanego obszaru i tym samym opracowania o gminy ościenne wykazujące silne powiązania funkcjonalne z jednostkami samorządu terytorialnego będącymi Partnerami. PARTNERZY PROJEKTU Gmina Miasta Toruń Lider Partnerstwa, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Toruń, Wydział realizujący Projekt: Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, Toruń, tel.(56) Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz,

3 Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz, Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, Toruń, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, ul. 3 Maja 9/4, Bydgoszcz, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, ul. Piernikarska 6, Toruń, EFEKTY PROJEKTU Studium dostarczy informacji na temat rzeczywistego dostępu do infrastruktury transportowej dróg, linii tramwajowych, kolejowych, ciągów pieszych i rowerowych, a także szlaków wodnych. Zbada również preferencje transportowe mieszkańców oraz pokaże kierunki inwestowania w ramach zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach komunikacji. Dokument będzie generalnym planem postępowania regionalnych władz samorządowych na swoim terenie i podstawą do realizacji przedsięwzięć kluczowych z punktu widzenia efektywności systemu transportowego. Wskaże też konkretne działania, które umożliwią zahamowanie negatywnych tendencji w zakresie układu komunikacyjnego na obszarze funkcjonalnym, w tym: rosnącego natężenia ruchu, znacznego przyrostu pojazdów samochodowych, wydłużenia czasu przejazdu oraz nasilenia uciążliwości intensywnego ruchu pojazdów i jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. ETAPY REALIZACJI 1. Informacja i promocja (realizowana przez okres realizacji Projektu) w tym: a) organizacja dwóch seminariów poświęconych problematyce systemów transportowych (pierwsze seminarium odbędzie się w Toruniu w czerwcu 2015 r., drugie seminarium odbędzie się w Bydgoszczy w grudniu 2015r./styczniu 2016r., b) organizacja konkursów w szkołach z zakresu systemów transportowych i ochrony środowiska (październik/listopad 2015 r.), c) organizacja dwóch konferencji prasowych jedna na rozpoczęcie realizacji Projektu w Bydgoszczy ( r.), druga na zakończenie realizacji Projektu w Toruniu (marzec 2016 r.), d) wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych do wykorzystania podczas konsultacji, konkursów w szkołach, seminariów (luty-sierpień 2015 r.); 2. Opracowanie "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia (termin realizacji od dnia r. do r.) w tym: a) przeprowadzenie konsultacji społecznych: I etap konsultacje pisemne dotyczące części I Studium "Diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia", II etap konsultacji obejmujący projekt całego dokumentu Studium, obejmujący konsultacje pisemne, 4 spotkania otwarte po jednym w każdej jednostce samorządu terytorialnego uczestniczącej w Projekcie, konsultacje eksperckie ze

4 specjalistami i organizacjami pozarządowymi związanymi tematycznie z transportem, b) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z dodatkowymi konsultacjami społecznymi w związku z zakończeniem prac nad Studium. 3. Opracowanie dokumentacji dla zadań wynikających ze studium jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju systemu transportowego obszaru funkcjonalnego (termin realizacji od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.). FINANSOWANIE Projekt pn.: Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata oraz budżetu państwa w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Całkowita wartość Projektu wynosi EURO (tj tys. zł) Dofinansowanie z MF EOG oraz budżetu państwa sięgnie EURO tj. 85% kosztów kwalifikowalnych (ponad tys. zł). Wkład finansowy Partnerów: Gmina Miasta Toruń ,10 euro, Partnerzy ,61 euro, tj. 15% kosztów kwalifikowalnych. Projekt zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2016 r. Wykonawca Studium Wykonawcą Studium jest Fundacja Rozwój UTP z Bydgoszczy.

5 CZĘŚĆ I STUDIUM DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO I ANALIZY RUCHU DLA OBSZARU PARTNERSTWA Streszczenie Część IA Pierwszy etap Studium dotyczy oceny stanu istniejącego funkcjonowania systemu transportowego miast na prawach powiatu, tj. Bydgoszczy i Torunia oraz gmin wchodzących w skład obszarów funkcjonalnych tych miast tzw. Obszaru Partnerstwa (Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny). Zasięg obszaru objętego analizą przedstawiono na rysunku poniżej. W skład tego obszaru wchodzą wszystkie lokalne jednostki samorządu terytorialnego powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz gminy ościenne tego obszaru: Kowalewo Pomorskie, Koronowo, Nakło nad Notecią i Szubin. Region ten aspiruje do utworzenia jednolitego organizmu metropolitarnego w województwie kujawsko-pomorskim, stanowiąc jednocześnie motor napędowy regionu Kujaw i Pomorza. Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny Zakres opracowania pierwszego etapu Studium stanowi przede wszystkim diagnozę uwarunkowań funkcjonowania systemu transportowego Obszaru Partnerstwa, uwzględniając przy tym między innymi jego szczegółową charakterystykę od strony społeczno-gospodarczej i transportowej, w rozbiciu zarówno na układ zewnętrzny, jak i wewnętrzny, ocenę stanu środowiska obszaru objętego analizą oraz wyniki badań transportowych wraz z ich analizą. Integralną częścią Studium było przeanalizowanie istniejących strategicznych i operacyjnych dokumentów o randze krajowej i wojewódzkiej (zewnętrznej) oraz regionalnej i lokalnej (wewnętrznej). Analiza obejmowała przegląd tych opracowań pod względem zdefiniowanych w nich ocen stanu istniejącego, uwarunkowań, silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń szeroko rozumianego transportu, w tym w szczególności odnoszących się do: infrastruktury transportowej, funkcjonowania transportu, bieżącej polityki transportowej. Scharakteryzowano także uwarunkowania funkcjonowania transportu w Unii Europejskiej.

6 Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, zarówno w układzie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, obejmują bardzo szczegółowe analizy danych statystycznych, w tym także trendów ich zmian w ostatnich latach, dotyczących demografii, gospodarki, ekonomii, handlu, edukacji, kultury i sportu. Badanymi zmiennymi były między innymi: liczba mieszkańców, przyrost naturalny, saldo migracji, liczba pracujących i bezrobotnych (w tym analiza trendów stopy bezrobocia), saldo budżetowe, liczebność obiektów wielkopowierzchniowych, targowisk, liczby uczniów i placówek oświaty różnego szczebla naukowego, liczby placówek kultury oraz osób je odwiedzających (w tym bibliotek, muzeów i kin stałych), liczby obiektów kultury fizycznej i osób z nich korzystających, a nawet liczby organizowanych imprez masowych w odniesieniu do danej jednostki terytorialnej. Dane te stanowią ogromną bazę danych, będącą podstawą analizy dalszych uwarunkowań Obszaru Partnerstwa. W Studium ponadto scharakteryzowano stan istniejący infrastruktury transportowej oraz przeprowadzono szczegółowe analizy danych, dotyczących między innymi pracy przewozowej środków transportowych, czy liczby przewożonych jednostek (pasażerów, ładunków) w ostatnich latach w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu, w tym: samochodowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, intermodalnego i kombinowanego, w rozbiciu na: - transport pasażerski: lądowy (autobusowy i szynowy), powietrzny oraz wodny, - transport towarowy, w tym ciężarowy i materiałów niebezpiecznych. Z analizy tych danych w odniesieniu zarówno do układu zewnętrznego (krajowego, wojewódzkiego), jak i wewnętrznego wynika kilka podstawowych wniosków, tj.: - występuje ciągły wzrost liczby samochodów osobowych i ciężarowych (wskaźnika motoryzacji), - utrzymuje się stały spadek liczby przewożonych pasażerów i pracy przewozowej w transporcie publicznym, - następuje umiarkowany wzrost liczby przewożonych ładunków wraz ze wzrostem pracy przewozowej transportu towarowego. Analizie poddano także zachodzące zmiany w kilku ostatnich latach w sposobie przemieszczania się mieszkańców Obszaru Partnerstwa za pomocą indywidualnych środków transportu, w tym samochodów osobowych, rowerów czy pieszo. Diagnozie poddano również prowadzoną politykę parkingową w Bydgoszczy i Toruniu oraz organizację i funkcjonowanie w tych miastach systemów komunikacji miejskiej i podmiejskiej, zarówno autobusowej, tramwajowej, jak i kolejowej. Scharakteryzowano w tym także sieci linii komunikacyjnych, obowiązujące systemy biletowe, zasady taryfowe, operatorów świadczonych usługi przewozowe wraz z taborem, którym dysponują ci operatorzy, poziom dostępności mieszkańców do usług publicznego transportu zbiorowego, stosowane systemy uprzywilejowania publicznego transportu zbiorowego na terenie tych miast oraz trendy zmian w liczbie pasażerów i koszty funkcjonowania komunikacji publicznej.

7 W Studium zawarto również diagnozę transportu lotniczego, głównie w odniesieniu do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Przedstawiono także szeroki opis obowiązujących dokumentów planistycznych, tj. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Miało to na celu uzupełnienie zbioru danych, niezbędnych do ustalenia atrakcyjności poszczególnych rejonów transportowych Obszaru Partnerstwa na potrzebę budowy modelu transportowego. W ramach tego zadania utworzono bazę danych zawierającą ogromną liczbę informacji o każdym obiekcie generującym i absorbującym ruch na obszarze objętym analizą. Dane te dotyczą między innymi bazy adresowej osób fizycznych i obiektów użyteczności publicznej. Tak szczegółowe charakterystyki pozwoliły na dokonanie merytorycznej analizy silnych i słabych stron uwarunkowań funkcjonowania systemu transportowego Obszaru Partnerstwa z uwzględnieniem oddziaływania zewnętrznego oraz określenie realnych szans i zagrożeń dla dalszego jego funkcjonowania (tzw. analiza SWOT). Integralną częścią w tym etapie prac nad Studium było również przeprowadzenie badań cech ruchu drogowego i funkcjonowania transportu publicznego. Obejmowały one: - badania ankietowe gospodarstw domowych, - badania ankietowe podmiotów gospodarczych, - badania uzupełniające w zakresie cech ruchu drogowego, - badania uzupełniające napełnień w środkach publicznego transportu zbiorowego. Zebrane dane na podstawie powyższych badań stanowiły podstawowy materiał kalibracji symulacyjnego modelu transportowego dla obszaru analizy. Na potrzeby budowy modelu transportowego wykonano ponad badań ankietowych, w tym ponad na terenie miast Bydgoszczy i Torunia, dotyczących zachowań transportowych mieszkańców każdego obszaru oraz preferencji pasażerów publicznego transportu zbiorowego. MODEL TRANSPORTOWY DLA OBSZARU PARTNERSTWA DLA STANU ISTNIEJĄCEGO Streszczenie Część IB Analizy funkcjonowania systemów transportowych, zarówno w stanie istniejącym, jak i dla okresów prognostycznych, wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Złożoność procesu transportowego, jego duża zmienność w czasie oraz zależność od zachowań i preferencji transportowych ludzi, a także od jakości sieci transportowych sprawiają, iż właściwe odtworzenie tego zjawiska wymaga wielu danych opisujących zarówno stronę popytu (potrzeb transportowych) oraz podaży (dostępnych możliwości przemieszczania się) w transporcie. Stąd też do analiz transportowych wykorzystano symulacyjny model transportowy, zadaniem którego jest odtwarzanie procesów transportowych na analizowanym obszarze uwzględniających zarówno stronę popytu, jak i podaży na transport, a także współzależność obu tych charakterystyk w czasie i przestrzeni. W modelu transportowym zdefiniowano zasadnicze elementy opisujące podaż transportową:

8 1) Sieć drogowa dla Obszaru Partnerstwa reprezentująca infrastrukturę drogową: liniową: odcinki dróg wraz z podstawowymi parametrami technicznymi, w tym szerokość pasa ruchu, liczbę pasów ruchu, prędkość pojazdów w ruchu swobodnym dla poszczególnych grup rodzajowych, przepustowość itp. punktową: skrzyżowania i węzły drogowe, punkty końcowe sieci, miejsca lokalizacji przystanków transportu publicznego, miejsca zmiany przekroju drogowego. 2) Sieć transportu publicznego na analizowanym obszarze reprezentująca infrastrukturę: liniową: sieć torową kolejową na terenie województwa oraz trasy przejazdu środków przewozowych poszczególnych linii autobusowego transportu publicznego. punktową: przystanki transportu publicznego oraz dworce. Natomiast popyt na transport w modelu wynika głównie ze szczegółowych charakterystyk zachowań transportowych poszczególnych grup osób jednorodnych zachowań transportowych: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, uczniowie szkół średnich, studenci studiów stacjonarnych, osoby pracujące poza własnym gospodarstwem rolnym, osoby pracujące we własnym gospodarstwie rolnym, osoby niepracujące. Opracowany model jest modelem czterostopniowym i składa się z następujących bloków: - powstawania ruchu (generowanie popytu), - rozkładu przestrzennego celów podróży, - wyboru środka transportowego do podróży, - rozkładu podróży i ruchu na sieci transportowe. Jako środowisko budowy modelu zastosowano niemiecki program VISUM (Graficzny, Interaktywny, Transportowy Pakiet Informatyczny) firmy PTV Vision z Karlsruhe. Model transportowy dla Obszaru Partnerstwa został zdefiniowany w obowiązującym na terenie województwa układzie 2000, w strefie 6, z przypisaną definicją układu jako ETRS_1989_Poland_CS2000_Zone_6/GCS_ETRS_1989. Taka definicja zapewnia prawidłową funkcjonalność modelu w zakresie obsługi wszelkich opracowań mapowych, w tym obsługę map internetowych. Dodatkowo w modelu zdefiniowano obiekty opisujące granice Obszaru Partnerstwa oraz granice gmin, jednostek urbanistycznych w obszarze dużych miast i rejonów transportowych odpowiednio jako obiekty typu POI (Point of Interest - Obiekty użytkownika). Jednym z zasadniczych elementów każdego modelu transportowego są tzw. rejony transportowe. Są nimi miejsca potencjalnego generowania i absorbowania podróży. Najważniejszą zasadą dokonania podziału danego obszaru musi być jednorodność rejonów pod względem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność z przyjętym dla celów planistycznych podziałem miasta na jednostki bilansowe, tzw. jednostki urbanistyczne. Zarówno w przypadku Torunia, jak i Bydgoszczy wykorzystano podział na takie jednostki zawarte w Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tych miast. W Toruniu obszar miasta został podzielony na 20 jednostek urbanistycznych, a w Bydgoszczy na 51. Następnie poszczególne jednostki urbanistyczne zostały podzielone na tzw. rejony transportowe. Łącznie na Obszarze Partnerstwa wyznaczono wewnętrzne rejony transportowe, i tak w granicach: Torunia 546 rejonów transportowych, Bydgoszczy 529 rejonów transportowych, gmin Obszaru Partnerstwa 388 rejonów transportowych.

9 Schemat ideowy budowy modelu transportowego w programie VISUM

10 Niezależnie od wewnętrznego podziału Obszaru Partnerstwa na rejony transportowe, niezbędne było wydzielenie dla potrzeb analiz przestrzennych podróży, tzw. zewnętrznych rejonów usytuowanych poza jego granicami. Wydzielono 28 zewnętrznych rejonów, które przyporządkowane zostały poszczególnym, głównym drogom wylotowym (ruch samochodowy) z/do Obszaru Partnerstwa. Wyznaczono także dalszych, dodatkowych 9 zewnętrznych rejonów, które zostały przyporządkowane liniom kolejowym wykraczających poza Obszar Partnerstwa. Podróże realizowane zarówno przez mieszkańców Obszaru Partnerstwa, jak i przez osoby przybywające do tego Obszaru wynikają z osobistych ich motywacji, wśród których mogą być motywacje obligatoryjne (np. związane z: miejscem pracy, miejscem nauki, obowiązkami służbowymi oraz fakultatywne (np. zakupy, odwiedziny, wizyty w placówkach służby zdrowia, załatwianie spraw w różnego rodzaju urzędach, korzystanie z usług). Jednak definiując motywacje podróży niezbędne jest wzięcie pod uwagę możliwości opisania tych motywacji poprzez atrakcyjność poszczególnych rejonów Obszaru Partnerstwa, tzw. rejonów transportowych. Istotne jest bowiem na ile dany rejon transportowy jest atrakcyjny do realizacji podróży określonych motywacji podróży. Wyznaczenie atrakcyjności poszczególnych rejonów transportowych Obszaru Partnerstwa, zgodnie z złożeniami budowy modelu transportowego, wymagało pozyskania wielu danych o mieszkańcach i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane te muszą jednak charakteryzować poszczególne elementy zagospodarowania przestrzennego pod względem ich atrakcyjności do generowania i absorbowania podróży o danej motywacji i dotyczą liczby: - mieszkańców (tzw. dane demograficzne), - miejsc pracy, - studentów poszczególnych uczelni oraz słuchaczy szkół pomaturalnych, - uczniów w szkołach średnich, - uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, - osób mieszkających w akademikach, bursach internatach itp., - klientów wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, marketów, supermarketów itp., - klientów korzystających z obiektów handlowo-usługowych, bazarów, targowisk, rynków, placówek usługowych, sklepów itp., - osób korzystających z obiektów użyteczności publicznej, placówek kulturalnych (galerii, teatrów, muzeów, kin itp.), - osób korzystających z placówek służby zdrowia, gabinetów lekarskich stomatologicznych itp., - osób korzystających z miejsc rekreacji, obiektów i ośrodków sportowych, parków itp., - osób realizujących odwiedziny towarzyskie. W opracowaniu przedstawiono szczegółową metodykę wyznaczania atrakcyjności poszczególnych rejonów transportowych. Wyznaczenie atrakcyjności poszczególnych rejonów jest zadaniem bardzo praco- i czasochłonnym. O skali problemu może świadczyć fakt, że na Obszarze Partnerstwa zarejestrowanych jest łącznie podmiotów. Dokładność modelu transportowego sprawdzono niezależnie dla poszczególnych podstawowych systemów transportowych, tj.: transportu indywidualnego, transportu publicznego autobusowego i transportu publicznego kolejowego. Kalibracja polega na

11 porównaniu wyników symulacji z wynikami badań dotyczącymi wielkości dobowych natężeń ruchu samochodowego lub dobowych potoków pasażerskich (w przypadku transportu publicznego). Analizą objęto wszystkie punkty, w których były prowadzone badania, tj. w przypadku: ruchu indywidualnego 71 punktów przekrojowych (142 punkty pomiarowe); potoków autobusowych transportu publicznego 116 punktów; potoków transportu kolejowego 96 punkty. Weryfikację modelu wykonano na podstawie statystycznego wskaźnika GEH. Uznaje się, że model jest dobrze skalibrowany, jeżeli wartość wskaźnika GEH będzie mniejsza od 5 na co najmniej 85% analizowanych odcinkach w sieci transportowej. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że model po skalibrowaniu przeszedł pozytywne rezultaty testu. Ponad 95% odcinków w transporcie publicznym oraz ponad 92% odcinków transportu indywidualnego spełniało ten warunek. Kontakt: Gmina Miasta Toruń Lider Partnerstwa, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Toruń, Wydział realizujący Projekt: Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, Toruń, tel.(56)

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska II Małopolska Konferencja SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia dla ZIT Wojewódzkiego

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia dla ZIT Wojewódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Regionalnego Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia dla ZIT Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg W jakich warunkach pracujemy Istnieje uświadomiona politycznie i społecznie potrzeba

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy INTERAKTYWNY CZTEROSTOPNIOWY MODEL TRANSPORTOWY DLA MIAST W ŚRODOWISKU VISUM dr inż. Jacek Chmielewski Wprowadzenie n

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. Marcin Gromadzki PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. WARSZTATY PROMOCYJNE Krzysztof Grzelec Public Transport Consulting Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

STUDIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH POWIATÓW BYDGOSKIEGO I TORUŃSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA

STUDIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH POWIATÓW BYDGOSKIEGO I TORUŃSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA STUDIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH POWIATÓW BYDGOSKIEGO I TORUŃSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Symulacja ruchu z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WROF I LGOF INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

UWARUNKOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WROF I LGOF INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Samorządowa jednostka organizacyjna UWARUNKOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WROF I LGOF INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Miasta dolnośląskie Liczba miast oraz

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek samorządów w zakresie przeprowadzania badań i analiz

Obowiązek samorządów w zakresie przeprowadzania badań i analiz 2014 Obowiązek samorządów w zakresie przeprowadzania badań i analiz ww.tric.pl 2014-04-09 Metodologia Raport opiera się o analizę aktów prawnych. Szereg ustaw: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym

Bardziej szczegółowo

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3]

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3] Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do modelowania systemów transportowych EMME/2 [Emme 3] Autorzy: mgr inż. Jan T. Kosiedowski mgr inż. Tadeusz Mendel Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock CPV: 71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TYNIEC POŁUDNIE PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO AUTORZY: mgr inż. Ewa Goras mgr inż. Jacek Popiela 1 MODELOWANIE RUCHU MIEJSKIEGO Szczególnym

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności przedsięwzięcia

Analiza wykonalności przedsięwzięcia Analiza wykonalności przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 1.Wykonawca 2.Cele opracowania 3.Zakres prac Grzegorz

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 S t r o n a

Spis treści. 2 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Część analityczna... 5 2.1. Rozpoznanie systemu komunikacji drogowej oraz analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. Dobór jednostek administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab.

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Spis treści Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Leszek Mindur 1. Europejska polityka transportowa - prof. zw.

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny

Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny AKTY PRAWNE W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lipca 2015 r. opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH POWIATÓW BYDGOSKIEGO I TORUŃSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA

STUDIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH POWIATÓW BYDGOSKIEGO I TORUŃSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA STUDIUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH POWIATÓW BYDGOSKIEGO I TORUŃSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu dla Obszaru

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt CH4LLENGE rozwój metodologii SUMP w Krakowie Tomasz Zwoliński Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa

Projekt CH4LLENGE rozwój metodologii SUMP w Krakowie Tomasz Zwoliński Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa Projekt CH4LLENGE rozwój metodologii SUMP w Krakowie Tomasz Zwoliński Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa Seminarium Sustainable Urban Mobility Plans, Warszawa, 23.06.2015 Cel zmiana podejścia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej.

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Województwo Wielkopolskie Miasto Poznań Powiat

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Kolej metropolitalna BiT City

Kolej metropolitalna BiT City Zintegrowany system transportu publicznego w aglomeracji bydgosko-toru toruńskiej Kolej metropolitalna BiT City Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zintegrowany Program Rozwoju Transportu

Bardziej szczegółowo

Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej. Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje

Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej. Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Polityka rowerowa w polskich miastach Wnioski i rekomendacje Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Miasta dla Rowerów Obszar badania

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Przedsięwzięcia ZIT WOF Priorytet inwestycyjny UE Oś priorytetowa RPO WM Nazwa przedsięwzięcia ZIT Alokacja środków UE na ZIT (EUR) Tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy I. Cel opracowania Opracowanie ma stanowić merytoryczną podstawę do weryfikacji ustaleń dotyczących systemu

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Struktura wystąpienia

Struktura wystąpienia Prof. dr hab. Daniela Szymańska Dr Justyna Chodkowska-Miszczuk Departament of Urban and Recreation Studies Faculty of Earth Science Nicolaus Copernicus University Struktura wystąpienia Metropolie policentryczne

Bardziej szczegółowo

Tab.III.27. Wybrane wydatki budżetowe miast Małopolski Tab.III.28. Zróżnicowanie poziomu aktywności inwestycyjnej gmin miejskich i miejskowiejskich

Tab.III.27. Wybrane wydatki budżetowe miast Małopolski Tab.III.28. Zróżnicowanie poziomu aktywności inwestycyjnej gmin miejskich i miejskowiejskich Spis tabel: Tab.II.1. Klasy określające etapy rozwoju struktury wieku ludności Tab.II.2. Charakterystyka typów rozwoju demograficznego Tab.II.3 Teoretyczne typy zależności między współczynnikami: napływu

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Mobilność miejska w Lublinie

Mobilność miejska w Lublinie Mobilność miejska w Lublinie Aleksander Wiącek, asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej Płock, 28.04.2016 r. Samochody - Ludzie rednie napełnienie 1,2-1,4 os./samochód pojazdów w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

CIVITAS National Networks

CIVITAS National Networks CiVITAS 2 CIVITAS National Networks Existing Networks CIVINET España & Portugal CIVINET Francophone CIVINET Italia CIVINET Slovenija & Croatia CIVINET UK & Ireland New Networks CIVINET Hungary CIVINET

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej) Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ Mariusz Szubra, Grzegorz Łapuszek International Management Services Sp. z o.o. Kraków, ul. Felicjanek 4/10 www.ims.biz.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo