Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla TORUŃ pracownic/pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla TORUŃ 2014. pracownic/pracowników"

Transkrypt

1 Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla TORUŃ 2014 pracownic/pracowników Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA WIEKIEM.. 4 ETAP 1 REJESTRACJA ETAP 2 WDROŻENIE ANALIZA POTENCJAŁU KANDYDATEK/KANDYDATÓW ETAP 3 OKRESOWA OCENA PRACOWNICZA ETAP 4 WDROŻENIE ANALIZA POTENCJAŁU PRACOWNIC/PRACOWNIKÓW ETAP 5 WDRAŻANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ ETAP 6 MONITORING Strona2

3 WSTĘP Niniejsze opracowanie to kompleksowa metodologia umożliwiająca wdrożenie modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Została ona opracowana w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. W ramach projektu model ten wraz ze składającymi się na niego narzędziami został poddany pilotażowi. Dzięki temu model zawiera propozycje narzędzi sprzyjających wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością, które zostały przetestowane oraz poddane ocenie przez podmioty biznesowe. Opracowanie Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla pracownic/pracowników skierowane jest do pracownic/pracowników sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Stanowi ono uzupełnienie Metodologii wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry menedżerskiej. Dzięki opisywanej metodologii zatrudnione osoby będą miały większą świadomość narzędzi z zakresu zarządzania różnorodnością wykorzystywanych przez firmę, a zwłaszcza ich celu oraz formy. Metodologię tę potraktować należy jako jedno z rozwiązań w ramach komunikacji wewnętrznej, pełniące rolę informacyjno-edukacyjną w zakresie wprowadzanych w firmie innowacji z obszaru różnorodności. Proponowany model to zestaw wskazówek i kroków przedstawionych z perspektywy pracownic/pracowników które należy wykonać, aby skutecznie i sprawie wprowadzić rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Model ten został opracowany w formie etapów. Każda z firm zainteresowana jego wdrożeniem może implementować wszystkie proponowane rozwiązania bądź zdecydować się na realizację tych etapów, które w największym stopniu odpowiadają na problemy zidentyfikowane w firmie oraz są najbardziej adekwatne do profilu działalności firmy. Strona3

4 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA WIEKIEM Współczesne firmy charakteryzują się coraz bardziej zróżnicowaną strukturą zatrudnienia i wzrostem udziału wśród zatrudnionych osób przedstawicielek/przedstawicieli różnych grup społecznych. Zmiany demograficzne oraz starzenie się społeczeństwa za kilka lat jeszcze mocniej wpłyną na rynek pracy (niedobory pracownic/pracowników, w tym osób o odpowiednich kwalifikacjach) oraz na całą gospodarkę (zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego, niebezpieczeństwo obniżenia wydajności pracy). W świetle powyższych prognoz firmy będą musiały czerpać z potencjału grup dotychczas defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet, osób z niepełnosprawnościami czy osób innych narodowości. Koniecznością stanie się również aktywna polityka wobec grup 50+, a w przyszłości także 60+. Firmy stoją przed koniecznością stosowania nowych metod zarządzania uwzględniających powyższe zmiany. Na rynek pracy wchodzi także nowe pokolenia młodych pracownic/pracowników, które stanowi wyzwania dla osób zarządzających. Po pokoleniu X i Y, nadeszło pokolenie Z. Pokolenie Z tworzą osoby urodzone po roku 1990, które nigdy nie żyły w świecie bez internetu. Są to osoby dorastające w innym świecie niż osoby ze starszych grup wiekowych. W życiu tych młodych osób od samego początku obecne są nowe technologie; są one dla nich czymś naturalnym i oczywistym. Młodzi niemal non-stop są podłączeni do urządzeń mobilnych, są online praktycznie przez 24 godziny na dobę. Osoby te mają zupełnie inne oczekiwania względem pracy oraz warunków zatrudnienia niż pracownice/pracownicy z innych grup wiekowych. W wyniku dostrzeganych zmian demograficznych i będących ich konsekwencją zmian społecznych i kulturowych firmy muszą je brać pod uwagę w procesach zarządzania firmą, zwłaszcza w odniesieniu do polityki zarządzania personelem. Jeśli firma chce osiągnąć sukces i być konkurencyjna na rynku musi sobie zdawać sprawę jak dużą wartością dodaną dla organizacji jest posiadanie zróżnicowanego zespołu. Strona4

5 Przez zróżnicowany zespół należy rozumieć zespół posiadający osoby różnej płci, w różnym wieku, różnych wyzwań czy pochodzących z różnych kultur. Różnorodność w firmie może poprawić jej przewagę konkurencyjną na rynku. Mając zróżnicowany zespół firma ma jednocześnie możliwość oferowania zróżnicowanych produktów czy usług odpowiadających różnym grupom klientek/klientów. Dywersyfikacja wśród zatrudnionych osób pozytywnie działa więc na różnorodność występującą w grupie klientek/klientów. Różnorodność pozwala także na wymianę doświadczeń i wiedzy oraz kreowanie nowych rozwiązań. W różnorodności jest siła! Zarządzanie różnorodnością staje się odpowiedzią na zjawiska występujące na rynku pracy. Ta metoda zarządzania wykorzystuje różnorodność i postrzega ją jako źródło lepszej efektywności organizacji. Zarządzanie różnorodnością przejawia się w dostrzeganiu różnic między ludźmi w organizacji (i poza nią), a także świadomym rozwijaniu strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na korzyść firmy. Zgodnie z tą koncepcją różnice między pracownicami/pracownikami postrzegane są jako potencjalne źródło sukcesu organizacji. Wśród korzyści, jakie wiążą się z zarządzaniem różnorodnością wiążą firmy najczęściej wskazuje się na: zwiększenie motywacji pracownic/pracowników; przyciąganie najlepszej kadry; zwiększenie innowacyjności firmy; otwarcie na nowe rynki; zwiększenie lojalności pracownic/pracowników, zwiększenie satysfakcji pracownic/pracowników; poprawa wizerunku firmy; zwiększenie zysków ze sprzedaży; możliwość godzenia życia zawodowego i prywatnego przez zatrudnione osoby; różnicowanie dostawców i odbiorców produktów i usług; zmniejszenie rotacji wśród pracownic/pracowników. Strona5

6 ETAP 1 REJESTRACJA Narzędzia składające się na model zarządzania różnorodnością w miejscu pracy są w wersji elektronicznej. Są one bezpłatne, dostęp do nich jest możliwy po dokonaniu rejestracji przez firmę na platformie internetowej Pozostałe narzędzia wypracowane w ramach projektu znajdują się na płycie CD dołączonej do publikacja Model zarządzania różnorodnością w zakresie wykorzystania potencjału osób do 25. roku życia PODRĘCZNIK. Narzędzia składające się na model zostały wypracowane i poddane pilotażowi w ramach projektu. Proponowane narzędzia dają możliwość usprawnienia procesu zarządzania personelem, który jest zdywersyfikowany pod kątem wieku. Szczególna uwaga zwrócona jest tutaj na kwestię zatrudniania osób poniżej 25. roku życia, a zwłaszcza wynikające z tego korzyści biznesowe dla firmy oraz oczekiwania osób z tej grupy wiekowej względem miejsca pracy. Proponowany model jest możliwy do wdrożenia w naszych warunkach krajowych. Firmy mogą wykorzystać gotowe narzędzia proponowane w ramach modelu, bądź potraktować je jako inspirację w procesie wypracowywania własnych rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością, przyczyniając się nie tylko do podnoszenia oferowanych warunków zatrudnienia, ale przede wszystkim wspierając firmy w ich rozwoju oraz osiąganiu korzyści biznesowych. Strona6

7 INSTRUKCJA Krok 1: Pracodawca dokonuje rejestracji na platformie internetowej Krok 2: To od Twojego pracodawcy będzie zależało czy otrzymasz indywidualny dostęp do platformy. Jeżeli będzie miało to miejsce, otrzymasz powiadomienie na Twój adres mailowy. Strona7

8 ETAP 2 WDROŻENIE ANALIZA POTENCJAŁU KANDYDATEK/KANDYDATÓW Przeprowadzona diagnoza bieżącej sytuacji powinna identyfikować te obszaru, w ramach których warto wprowadzać rozwiązania na rzecz różnorodności. Jednym z obszarów, który poddany jest pogłębionej analizie w ramach tej diagnozy jest obszar rekrutacji i selekcji. W związku z tym w ramach metodologii wdrażania modelu zarządzania różnorodnością zawarta jest propozycja narzędzi, umożliwiających w sposób obiektywny i rzetelny dokonanie oceny potencjału osób ubiegających się o dane stanowisko, która zarazem wolna jest od stereotypowych skojarzeń oraz uprzedzeń. Zarządzanie różnorodnością to umiejętność identyfikacji talentów w miejscu pracy, nie tylko wśród pracownic/pracowników, ale i osób zainteresowanych pracą w firmie na danym stanowisku. Na tym etapie niezwykle istotne jest poznanie predyspozycji poszczególnych kandydatek/kandydatów, aby wybrać te osoby, które w największym stopniu spełniają oczekiwania firmy i wpisują się w profil jej działalności. Wypracowane w ramach projektu narzędzie to Metodologia badania potencjału kandydatek/kandydatów do 25. roku życia. Pozwala ono sprawdzić predyspozycje kandydujących osób oraz usprawnia proces selekcji kandydatek/kandydatów. Proponowana metodologia daje możliwość analizy potencjału kandydatek/kandydatów w zakresie następujących czterech sfer, które stanowią zarazem największy potencjał, jak i wyzwanie dla młodej osoby: I. Skrupulatność. II. Kreatywność. III. Umiejętność pracy w grupie. IV. Umiejętność adaptacji. Na metodologię tę składają się testy oceniające potencjał kandydatek/kandydatów w wyżej wskazanych obszarach. Testy umożliwiają poznanie postaw oraz potencjalnych zachowań osób kandydujących Strona8

9 w miejscu pracy. Opracowanie metodologiczne zawiera szczegółowy opis wszelkich danych technicznych niezbędnych do jego wykorzystania (m.in. kryteriów oceny bądź obliczania wyników, w postaci klucza i/lub arkusza oceny), opis procesu tworzenia metod, z uwzględnieniem ewentualnych badań empirycznych (np. pilotażowych), wskazania dotyczące możliwego rozwoju i doskonalenia wypracowanych metod. Metodologia ta przygotowana została pod kątem oceny potencjału kandydatki/kandydatów poniżej 25. roku życia. Przez osoby kandydujące należy rozumieć zarówno osoby nie związane z firmą, jak i pracownice/pracowników starających się o dane stanowisko w ramach tzw. rekrutacji wewnętrznej. Równocześnie, proponowana metodologia z powodzeniem może być także wykorzystana do oceny potencjału kandydatek/kandydatów z innych grup wiekowych oraz jako jeden z elementów okresowej oceny pracowniczej zatrudnionych osób. INSTRUKCJA Krok 1: Jako kandydatka/kandydat lub pracownica/pracownik możesz otrzymać od swojego pracodawcy testy badające Twój potencjał. Krok 2: Wypełnij testy udzielając odpowiedzi w taki sposób, aby jak najbardziej wiernie odzwierciedlały Twoje zachowanie i Twój styl działania. Krok 3: Możesz zwrócić się do pracodawcy z prośbą o podzielenie się wynikami analizy i interpretacji wypełnionych przez Ciebie testów. Strona9

10 ETAP 3 OKRESOWA OCENA PRACOWNICZA Jednym z filarów zarzadzania różnorodnością jest cykliczna i profesjonalnie przeprowadzona ocena okresowa pracownic/pracowników. Ocena okresowa to także doskonałe źródło wiedzy dla menedżerek/menedżerów, ułatwiające zarządzanie zespołem pracowniczym celem realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Jednym z rozwiązań składających się na model zarządzania różnorodnością w miejscu pracy jest narzędzie do oceny wyników pracy zatrudnionych osób. Narzędzie ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania personelem, szczególnie w odniesieniu do pracownic/pracowników poniżej 25. roku życia, wzrost motywacji i zaangażowania pracownic/pracowników, wyłonienie naturalnych talentów, przyszłych liderek/liderów i specjalistek/specjalistów w organizacjach, zastąpienie subiektywnych i intuicyjnych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników, określenie potrzeb szkoleniowych, ocena mocnych i słabych stron poszczególnych osób zatrudnionych w firmie. Proponowane narzędzie pozwala zaprojektować i przeprowadzić oceny okresowe pracownic/pracowników. Właściwości mechanizmu ocen okresowych: personalizowany panel administracyjny dla firm, możliwość zlecania ocen, samooceny, ocen zbiorczych, ocen 180 oraz generowanie raportów z poszczególnych ocen okresowych. Narzędzie posiada zestaw 6 predefiniowanych modułów kompetencyjnych wraz z definicjami, zrachowaniami pożądanymi, powyżej oczekiwań i niepożądanymi: współpraca w zespole; realizacja zadań; planowanie i organizacja pracy; komunikacja interpersonalna; orientacja na klienta zewnętrznego i wewnętrznego; Strona10

11 zorientowanie na rozwój osobisty. Ocena powinna być dobrze udokumentowana i statystycznie pozostawać w określonych proporcjach w skali ocen wszystkich pracownic/pracowników. Ocenę można oprzeć o raporty obowiązujące w firmie, własne obserwacje osób oceniających, wyniki badań typu 360 czy informacje zwrotne zebrane od osób trzecich (np. klientek/klientów, z którymi pracownica/pracownik współpracuje, innych współpracownic/współpracowników). Ocena okresowa pracownicy/pracownika polega na przyznaniu każdemu kluczowemu zachowaniu w ramach danej kompetencji oceny według poniższej skali. W wyznaczonych miejscach jest również możliwość umieszczenia dodatkowego komentarza na temat ocenianej kompetencji. 0 zachowania pożądane Jest to ocena neutralna, oznaczająca, że pracownica/pracownik spełnia oczekiwania pracodawcy. Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym pozwalającym na samodzielne realizowanie zadań na poziomie wymaganym na danym stanowisku. -1 zachowania niepożądane Pracownica/pracownik nie spełnia oczekiwań. Dana kompetencja ujawniona jest w stopniu podstawowym, ujawnia się lub jest wykorzystywana okazjonalnie, po otrzymaniu wsparcia stosowana w stopniu umożliwiającym realizację zadań. +1 zachowania ponad normę Pracownica/pracownik przewyższa oczekiwania stawiane pracodawcy. Dana kompetencja jest na bardzo dobrym poziomie pozwalającym na przekazywanie innym własnych doświadczeń. BO brak obserwacji. Jest to sytuacja, gdy u pracownicy/pracownika nie zaobserwowano danej kompetencji lub osoba oceniana nie mogła jej zademonstrować w ramach oceny. Strona11

12 INSTRUKCJA Krok 1: Jako pracownica/pracownik możesz otrzymać od swojego pracodawcy link aktywacyjny do oceny siebie lub innej zatrudnionej osoby. Link ten zostanie przesłany Tobie w formie a. Kliknięcie na link aktywacyjny uruchamia proces dokonywania oceny przypisanej do danej osoby. Krok 2: Każda kompetencja składa się z nazwy, definicji oraz kluczowych zachowań. W trakcie badania należy dokonać oceny poszczególnych zachowań w 3-stopniowej skali przedstawionej poniżej. W przypadku zachowań, których nie mogłaś/mogłeś zaobserwować lub osoba oceniana nie mogła zademonstrować, masz możliwość wybrania poziomu BO (brak obserwacji) poprzez nie zaznaczanie żadnej innej oceny. Krok 3: Po zakończeniu oceny wyniki automatycznie sczytują się do sytemu. Jeśli pracodawca, zaznaczył taką opcję, otrzymasz raport cząstkowy lub pełny na temat uzyskanego przez siebie wyniku wraz z interpretacją wyniku. Strona12

13 ETAP 4 WDROŻENIE ANALIZA POTENCJAŁU PRACOWNIC/PRACOWNIKÓW Proponowane rozwiązanie to narzędzie, w oparciu o które firma może dokonywać oceny potencjału wszystkich zatrudnionych osób. Na narzędzie to składa się zestaw testów online badających potencjał pracownic/pracowników i przedsiębiorstw sektora MMŚP. Testy te umożliwiają zbadanie potencjału pracownic/pracowników pod kątem ich predyspozycji osobowościowych i intelektualnych. Testy pozwalają na wgląd m.in. w takie cechy jak postawa w pracy, umiejętności społeczne, motywacja, zdolności menedżerskie. Omawiane narzędzia zakładają wykorzystanie intuicyjnego narzędzia informatycznego w zakresie oceny potencjału pracownic/pracowników. Niezwykle ważnym elementem jest także możliwość otrzymywania przez firmę oraz same osoby poddane badaniu automatycznie generowanych raportów z wynikami testów oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji i wykorzystania potencjału. Zakres tematyczny poszczególnych testów jest następujący: I. Elastyczność test mierzy zdolności adaptacyjne oraz stopień w jakim dana osoba potrafi się dostosować do zmian w pracy. Daje również informacje o podejściu danej osoby do zmiany. II. Działanie i myślenie test umożliwia pozyskanie wiedzy o sposobie funkcjonowania danej osoby, odnajdywania się w sytuacjach problematycznych oraz wymagających podejmowania decyzji. Wysokie wyniki uzyskują osoby, które podchodzą do zagadnień w sposób refleksyjny, analityczny, biorąc pod rozwagę podejmowanie decyzje. Niskie wyniki uzyskują z kolei osoby, które reagują spontanicznie, impulsywnie oraz dynamicznie. III. Entuzjazm test wskazuje na stopień zaangażowania w pracę, aktywności danej osoby w nowe wyzwania, jak również podejście do podejmowania inicjatywy w nowych przedsięwzięciach. IV. Postawa menedżerki/menedżera test wskazuje poziom zdolności kierowniczych w zakresie preferowanego sposobu organizowania pracy grupy. Wysokie wyniki wskazują na podejście Strona13

14 do kierowania grupą w sposób demokratyczny, natomiast ich niski wskaźnik informuje o podejściu autorytarnym. V. Analogie test dostarcza informacji o poziomie zdolności logicznego rozumowania na podstawie rzędów abstrakcyjnych figur. Test istotny w obszarze zarządzania (konieczność znajdowania powiązań pomiędzy poszczególnymi aspektami problemu). INSTRUKCJA Krok 1: Jako pracownica/pracownik możesz otrzymać od swojego pracodawcy link aktywacyjny do testów online analizujących Twój potencjał. Link ten zostanie przesłany Tobie w formie a. Kliknięcie na link aktywacyjny uruchamia proces dokonywania oceny przypisanej do danej osoby. Krok 2: Wykonaj testy w wyznaczonym terminie, udzielając odpowiedzi w taki sposób, aby jak najbardziej wiernie odzwierciedlały Twoje zachowanie i Twój styl działania. Krok 3: Po zakończeniu oceny wyniki automatycznie sczytują się do sytemu. Jeśli pracodawca, zaznaczył taką opcję, otrzymasz raport cząstkowy lub pełny na temat uzyskanego przez siebie wyniku wraz z interpretacją wyniku. Strona14

15 KROK 5 WDRAŻANIE SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ Od menadżerki/menedżera bardzo często zależy powodzenie procesu wdrażania zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Osoba taka powinna być dobrze przygotowana do realizacji tego typu działań, aby skutecznie zarządzać swoim zróżnicowanym zespołem. Stąd też w projekcie opracowano dwa scenariusze szkoleń Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Rekomendowane szkolenia wyposażają osoby w nich uczestniczące w niezbędną wiedzę z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Mają one również aspekt praktyczny. Umożliwiają bowiem firmie dość krytyczną ocenę i analizę dotychczas stosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością. Co więcej, w ramach szkoleń przewidziano moduły w ramach których osoby uczestniczące angażowane są w wypracowanie propozycji rozwiązań, możliwych do wprowadzenie w firmie. Tym samym, szkolenia nie mają wymiaru jedynie teoretycznego, ale dają możliwość przełożenia zdobywanej wiedzy na działania oraz usystematyzowanie ich w postaci konkretnych kroków wdrożeniowych. Scenariusze szkoleń zostały opracowane pod kątem osób zainteresowanych przeprowadzeniem tego typu szkoleń w firmie. Na scenariusz składają się więc założenia metodologiczne oraz szczegółowy program wraz z instrukcjami trenerskimi jak przeprowadzić poszczególne moduły tematyczne. Dodatkowo, opracowane zostały wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, czyli prezentacje power point oraz inne materiały (tzw. handout y) do rozdania osobom uczestniczącym. W ramach projektu wypracowano dwa scenariusze szkoleniowe, kierując się założeniem, że jeden z nich dotyczy szkolenia prowadzonego dla kadry menedżerskiej, drugi natomiast pozostałych pracownic/pracowników. Powyższe założenie jest dość istotne, ponieważ inne cele, potrzeby czy wreszcie osobiste spostrzeżenia i doświadczenia w kwestii zarządzania różnorodnością będą mieć pracownice/pracownice, inne z kolei osoby nimi zarządzające. Rekomendowane jest, aby firma Strona15

16 zdecydowała się na przeprowadzenie obydwu wersji szkoleń. Dzięki temu może otrzymać listę potencjalnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obydwu grup wyżej wskazanych. INSTRUKCJA Krok 1: Zostaniesz zaproszony do udziału w szkoleniu Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Szkolenie dla pracownic/pracowników. Krok 2: Zastanów się, w jaki sposób chcesz wykorzystać informacje zdobyte dzięki szkoleniu, tj. analizę firmy przeprowadzoną przez Ciebie i inne osoby uczestniczące w szkoleniu oraz wypracowane przez Was propozycje rozwiązań. Strona16

17 ETAP 6 MONITORING Monitoring postępu wdrażanych zmian to weryfikacja na ile realizowane są wcześniej zakładane cele związane z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy oraz przy postęp prac wdrożeniowych jest zgodny z opracowanym wcześniej planem działania. Pozwala to wprowadzać konieczne zmiany w planie i jeszcze lepiej dopasowywać działania do rzeczywistych potrzeb pracownic/pracowników oraz firmy. Monitoring pozwala wychwycić nie tylko zjawiska niepożądane, ale także dostarcza argumenty świadczące o skuteczności działań, uzasadniając ich realizację. Zarządzanie różnorodnością to proces. Wykorzystywane przez firmę narzędzia składające się na proponowany model zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, jak również własne propozycje dobrych praktyk oraz rozwiązań w tym zakresie powinny być poddawane regularnej ocenie w celu weryfikacji czy odpowiadają one na zidentyfikowane wcześniej potrzeby oraz czy są skuteczne. Ocena ta powinna obejmować również postęp prac wdrożeniowych, stąd tak ważna rola procesu monitoringu. W początkowej fazie wykorzystywania narzędzi projektowych czy wdrażania samodzielnie zaprojektowanych działań z zakresu zarządzania różnorodnością rekomendowany jest dość regularny i często monitoring wprowadzanych zmian (np. raz w tygodniu). Wraz z postępem prac wdrożeniowych działania monitoringowe mogą być podejmowane rzadziej. W proces monitoringu bezwzględnie włączone muszą być wszystkie zatrudnione osoby. To właśnie pracownice/pracownicy firmy są w stanie krytycznie ocenić nowowprowadzane w firmie rozwiązania, a zwłaszcza udzielić informacji zwrotnej na ile odpowiadają one na problemy występujące w firmie oraz wpisują się ich potrzeby i oczekiwania, zwłaszcza te wynikające z różnorodności. Strona17

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

% & ... &... ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY RAPORT. z II edycji Barometru Różnorodności

% & ... &... ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W MIEJSCU PRACY RAPORT. z II edycji Barometru Różnorodności { $ { & % $ $ / & #) { ^ & > # & ZARZĄDZANIE % > * RÓŻNORODNOŚCIĄ? W MIEJSCU PRACY RAPORT z II edycji Barometru Różnorodności * {{ >... + $ % & &... /)#! $^ {? * + # % * # *# Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Modułowy program wsparcia w zakresie przedsiębiorczości młodych osób pn. Program Kierunek Biznes TEMAT INNOWACYJNY: Nowe obszary działalności i formy

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 Nazwa projektodawcy: Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Tytuł projektu: PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - partnerstwo na rynku pracy Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 1 I. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO

PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO NARZĘDZIOWNIA MENADŻERA PROJEKT INNOWACYJNY 50+ DOŚWIADCZENIE Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu innowacyjnego testującego ACTIV50 ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego. projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości

Opis produktu finalnego. projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości Temat innowacyjny Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA Publikacja powstała w ramach projektu Projekt PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo