okladka ksiazki:layout :07 Page 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "okladka ksiazki:layout 1 28-02-08 9:07 Page 1"

Transkrypt

1 okladka ksiazki:layout :07 Page 1 WASKO S.A. Administrator projektu Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego ZM MESKO S.A. MKZ NSZZ Solidarność ZM MESKO S.A. Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 przy ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A. MARTIS S.A. Przy wsparciu: Sekcja Krajowa Kolejarzy Regionalna Sekcja Kolejarzy Katowice

2 okladka ksiazki:layout :07 Page 2

3 ksiazka srodek:layout :19 Page 1 Spis treści Dojrzałość Wykorzystuje Wiedzę...3 Zarządzanie zmianą...5 System rozwoju zawodowego...17 Modelowa strategia personalna...33 Nowoczesne technologie...45 Bibliografia

4 ksiazka srodek:layout :19 Page 2 Dojrzałośc wykorzystuje wiedzę Zgodnie z aktualnym raportem amerykańskiej organizacji gospodarczej Conference Bard wydajność pracy na wschodzie jest znacznie niższa niż na zachodzie Europy. Dla przykładu w Polsce wynosi zaledwie 40 % poziomu niemieckiego. Capuital Economics, brytyjska grupa badawcza ostrzega, że w Polsce i w Czechach ostatni wzrost płac przekroczył wzrost wydajności pracy. Rada Lizbońska twierdzi w swym raporcie, że rządy i pracodawcy musza zwiększyć wysiłki, by podnieść wydajność poprzez lepsza edukacje i szkolenie. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej znacząco odstają od Zachodu, jeżeli chodzi o pozyskanie i alokację kapitału ludzkiego. Choć szkoły w tym regionie są generalnie równie efektywne co na zachodzie Europy, istnieją duże różnice w edukacji dorosłych, która trwa przez całe życie, szczególnie jeżeli chodzi o szkolenia w miejscu pracy. Największe problemy mają z tym starsi pracownicy, których w czasach komunizmu nauczono wiele niepotrzebnych dziś umiejętności, brakuje im za to kwalifikacji wartościowych obecnie na rynku. Na podstawie: Gone West - Why Eastern Europe is labouring under abundance of jobs S.Wagstyl, J.Cienski, K.Eddy i T.Escritt styczeń 2008 W 2005 roku kiedy powstawał projekt DWW deficyt wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy nie był aż tak dotkliwy jak dzisiaj. Niewykorzystany potencjał pracownika 44+ czy innej grupy dyskryminowanej zdawał się być tylko i wyłącznie problemem danych jednostek. Dzisiaj jest to problem zarówno związkowców jak i pracodawców. Jest to problem pojedynczych ludzi i całych regionów gospodarczych. Wreszcie jest to problem Polski i Europy Wschodniej. Projekt Dojrzałość Wykorzystuje Wiedzę powstał w odpowiedzi na potrzeby ludzi, pracowników powyżej 44 roku życia. Dla zbadania skuteczności przyjętych rozwiązań, projekt został wdrożony wśród zatrudnionych w sektorze przemysłu obronnego, którzy czuli się stale zagrożeni utratą pracy. Rezygnowali z własnych aspiracji, gdyż nie wierzyli w swą wartość na rynku pracy. 2 3

5 ksiazka srodek:layout :19 Page 4 Jak sytuacja zmieniła się od tego czasu, czy projekt przyniósł założone efekty, na ile zrealizowane działania okazały się efektywne trudno powiedzieć jednoznacznie. Pomógł nam czas i zmiany jakie następowały z każdym miesiącem w kraju. Sytuacja na rynku pracy zmieniła się na korzyść w ciągu ostatnich lat. Jednak problemy związane z niewykorzystaniem potencjału doświadczenia zawodowego i wiedzy pozostają. Zaś wypracowane metody często o charakterze pionierskim powinny być nadal rozwijane i wdrażane, by pomagać osobom starszym wykorzystać ich wiedzę, zapewnić im zgodną z kwalifikacjami pozycję zawodową, zaś firmom osiągnąć dobre wyniki poprzez efektywne gospodarowanie potencjałem ludzkim. Szczególne znaczenie dla poziomu wydajności pracy mają następujące dziedziny: 1. elastyczność w wykorzystaniu potencjału pracy w firmie, 2. innowacyjność na każdym stanowisku pracy, 3. zaangażowanie w podejmowanie decyzji pracowników z wszystkich szczebli, 4. informatyzacja, korzystanie z nowoczesnych technologii na jak największej liczbie stanowisk, 5. motywacyjny system wynagrodzeń, 6. podnoszenie kompetencji pracowniczych w ramach szkoleń wewnętrznych. Wszystkie z powyższych kluczowych dziedzin dla wydajności pracy znalazły swe miejsce w ramach zrealizowanego projektu Dojrzałość Wykorzystuje Wiedzę. Mamy nadzieję, że przyniosą one wymierne efekty w przyszłości pracownikom i ich firmom. Oddajemy Państwu tę publikację licząc na to że będzie ona wstępem do dyskusji wśród ludzi myślących o przyszłości, na temat działań i metod jakie należy stosować, by zminimalizować marnotrawstwo tego, co najcenniejsze: ludzkiej wiedzy, zaangażowania i pracy. Koordynator merytoryczny DWW Beata Staszewska Zarządzanie zmianą Autorzy: Janusz Jabłoński, Tomasz Działowski Sukcesem projektu DWW jest zmiana sposobu postrzegania zmiany przez uczestników programu ZARZĄDZANIE ZMIANĄ JAKO JEDEN Z CELÓW DWW Projekt DWW realizował zadania z zakresu zarządzania zmianą w trzech kluczowych obszarach: Zarządzanie zmianą na stanowisku pracy Zarządzanie zmianą na poziomie procedur zarządczych w zakresie informacji i dokumentacji Kształtowanie postaw i umiejętności interpersonalnych sprzyjających zmianie Zarządzanie zmianą jest świadomym i zorganizowanym działaniem mającym na celu zaplanowanie i wprowadzenie zmian w organizacji. Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, inicjowanie i wdrażanie innowacji, wprowadzanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na przemianę i rozwój powinno być domeną kierownictwa każdej firmy. Przedsiębiorstwa, które w dostosowaniu do zmian w otoczeniu znalazły swoją receptę na przewagę konkurencyjną, mogą dziś i będą w przyszłości, uzyskiwać znacząco lepsze wyniki oraz lepiej spełniać oczekiwania klientów. Zaangażowanie w proces doskonalenia jak największej ilości pracowników jest gwarancją rzeczywistych zmian w przedsiębiorstwie. Zmiany zaś wypracowane przez samych pracowników mają dużo większą szansę realizacji i są w dużo mniejszym stopniu narażone na odrzucenie w fazie wdrażania. Postawy wobec zmiany wyznacznikiem efektywności firmy na rynku Współczesny przedsiębiorca jest świadkiem szybkich zmian w środowisku naturalnym, politycznym, społecznym, kulturowym, a przede wszystkim gospodarczym. Zmiany te mają bardzo często charakter nagły, skokowy. Wszystko, co dzieje się w otoczeniu organizacji ma wpływ na jej funkcjonowanie. Sztuką jest przetrwanie na rynku i zapewnienie firmie stałego 4 5

6 ksiazka srodek:layout :19 Page 6 rozwoju w warunkach permanentnej zmiany. Aby to osiągnąć należy skoncentrować myślenie ludzi w firmie na tym, by dostrzegali zachodzące zmiany, rozumieli je i odpowiednio przystosowali się do szans i zagrożeń, jakie ze sobą niosą. Dotyczy to nie tylko najwyższego kierownictwa firmy lecz wszystkich pracowników. Dlaczego zmiana rodzi niepokój wśród pracowników, szczególnie tych w wieku powyżej 44 lat? Przy wdrażaniu zmian często napotykanym zjawiskiem jest opór. Z punktu widzenia pracownika z dużym stażem pracy obawa może być uzasadniona, ponieważ pracownik ten popadł już w pewną rutynę i nie chce zmian. Wychodzi z założenia, że lepszy jest obecny znany stan funkcjonowania (chociażby pozostawiał wiele do życzenia), niż stan przyszły, bliżej nieokreślony. Negatywna postawa wobec zmiany ma swe przyczyny pracownik najprawdopodobniej doświadczył już zmian w swoim przedsiębiorstwie; przeżył restrukturyzację: personalną, finansową lub jeszcze inną. Zmiany wprowadzane chaotycznie bez wcześniejszego przygotowania i długofalowego planu działania zwykle skutkują ogromnym stresem, powszechnym lękiem i naturalnym oporem. Pracodawca powinien przedstawić pracownikowi sens zmian i współpracować z nim w celu ich bezkonfliktowego wprowadzenia. Można nauczyć pracowników pozytywnego nastawienia do zmiany. Jednak efekty wdrażania zmian będą mogły zaowocować w konkretnym przedsiębiorstwie, jeżeli na każdym etapie wdrażania, proces zmian będzie wspomagany, promowany, inicjowany przez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa. Najlepszym rozwiązaniem jest uczenie pracowników oddolnego inicjowania i wdrażania zmian na ich stanowiskach pracy. Pracownik w pełni identyfikuje się z procesem i zaczyna dostrzegać jak można poradzić sobie z powstającymi problemami oraz trudnościami. Jeżeli zadbamy o pozytywną postawę pracownika do zmian i odpowiedni poziom motywacji, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać na pozytywne efekty. Należy pamiętać, że tylko podejście ciągłego doskonalenia gwarantuje organizacji pożądany efekt i sukces w dłuższej perspektywie czasu. Doskonalenie zaś nieodwołalnie powiązane jest z wdrażaniem zmian. Zarządzanie zmianą na stanowisku pracy doskonalenie przedsiębiorstwa. Jak pracownicy 44+ w SPO mogą uczestniczyć w procesie doskonalenia firmy? Niektóre przedsiębiorstwa doskonalą się bardziej niż inne a więc są bardziej konkurencyjne i atrakcyjniejsze dla klienta. Natomiast znaczna część firm, pomimo deklaracji i chęci doskonalenia swojej działalności, tak naprawdę nie ma w tym zakresie pożądanych efektów. Jaka może być tego przyczyna? Jedną z przyczyn niepowodzenia może być próba ukierunkowania przedsiębiorstwa na doskonalenie, jedynie poprzez wydanie przez zarząd planu restrukturyzacji, reorganizacji, reengineeringu, czy innego dokumentu o charakterze strategicznym. W najgorszym przypadku plan może pozostać jedynie na popierze i nie da oczekiwanych rezultatów. Prawdziwe ukierunkowanie przedsiębiorstwa na doskonalenie i rozwój to zaangażowanie pracowników w proces zmian. Szczególnie pracownicy z dogłębną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zawodowym (44+) znakomicie mogą być zaangażowani w doskonalenie codziennej działalności przedsiębiorstwa. Na warsztatach doskonalenia organizowanych w ramach DWW pracownicy 44+ wypracowali ponad pięćdziesiąt projektów zmian na swoich stanowiskach pracy. Aspekt związany z rutyną tych pracowników i odwoływanie się do przeszłości można więc zniwelować poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu doskonalenia. Zaangażowanie w proces doskonalenia jak największej ilości pracowników jest gwarancją rzeczywistych zmian w przedsiębiorstwie. Zmiany wypracowane przez samych pracowników mają dużo większą szansę realizacji i są w dużo mniejszym stopniu narażone na odrzucenie w fazie wdrażania. Efekty doskonalenia codziennej działalności przedsiębiorstwa staną się faktem, a owoce tego doskonalenia w postaci: eliminacji marnotrawstwa, redukcji kosztów, podniesienia sprawności działania, zwiększenia satysfakcji klienta i inne, będą zbierane częściej niż w podejściu tradycyjnym. Jak wpisać proces zmian w codzienną działalność przedsiębiorstwa? Jak poprowadzić proces zmian, by przedsiębiorstwo rzeczywiście się doskonaliło? Jak odpowiednio stymulować i ukierunkowywać zmiany na stanowiskach pracy szeregowych pracowników (w szczególności 44+)? Wyszliśmy z założenia, że wiedza i doświadczenie pracowników 44+ powinny stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wystarczy tylko tą wiedzę wesprzeć szkoleniami, nauczyć pracowników filozofii zarządzania zmianą, a firma może stać się swoistym mechanizmem samodoskonalącym. Stanie się tak pod warunkiem, że kierownictwo przedsiębiorstwa będzie inwestować w doświadczonych pracowników i wyzwoli w nich dążenie do doskonałości. W grę wchodzi kolejno: doskonalenie pracownika doskonalenie stanowiska pracy, na którym pracownik pracuje doskonalenie procesów doskonalenie organizacji, czego wynikiem na pewno będzie doskonalenie kontaktów z klientem i zadowolenie klienta. W projekcie DWW postawiliśmy na kształcenie beneficjentów w powyższym zakresie, wykorzystując określone narzędzia i metody szkoleniowe, odpowiednio wybrane do specyfiki 44+. Jednym ze sposobów przystosowania się organizacji do otoczenia jest wprowadzanie zmian na poziomie zarządczym, w tym odpowiednie zarządzanie danymi, informacją i dokumentacją. Jest to szczególnie ważne, gdy zaczyna się kształtować zrozumienie otoczenia i gdy jest ono szczegółowo obserwowane w celu wykrycia oznak zmian. Efektywne wyszukiwanie, wykorzystanie i współdzielenie informacji jest niezwykle trudne i czasochłonne. Właściwe zarządzanie tymi procesami redukuje koszty w organizacji, usprawnia pracę i ułatwia kontakty z otoczeniem. Skuteczne zarządzanie informacjami staje się obecnie jedną z przewag konkurencyjnych firmy. W ramach DWW opracowano model zarządzania danymi, informacją i dokumentacją w SPO. Celem działań było tworzenie procedur zarządczych i ukazanie procesu prawidłowego obiegu informacji i dokumentów. Właściwa wymiana informacji w organizacji, ich porządkowanie i przechowywanie ma kluczowe znaczenie dla procesów decyzyjnych wewnątrz firmy. Niezwykle ważne dla efektywnego wdrożenia zmiany są umiejętności miękkie, które pozwalają przełamać opór wobec zmiany. Na kształtowaniu tego typu kompetencji skoncentrowany był program szkoleniowy w zakresie mediacji i negocjacji realizowany w ramach projektu DWW. Zarządzanie zmianą przetestowano w trzech najważniejszych obszarach, zaś nabyte przez beneficjentów projektu umiejętności sprawiają, że z przedmiotu zmiany stają się aktywnym podmiotem zmiany w ich środowisku pracy. 6 7

7 ksiazka srodek:layout :19 Page ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KONCECJE, MODELE, METODY Modele zmian Zmiana jest zjawiskiem złożonym. Dlatego też na przestrzeni lat opracowano szereg modeli, ram wytyczających kroki prowadzące do zmian. Jednym z pierwszych był model Kurta Lewina. Pierwszym krokiem w modelu Lewina jest rozmrożenie. Termin ten oznacza zmianę zachowania osób, które mają być objęte nadchodzącą zmianą. Osoby te muszą ją zaakceptować. Drugim etapem jest sama zmiana, a trzecim tzw. zamrożenie. Ostatni etap w skrócie polega na wzmocnieniu i wsparciu zmiany, aby stała się ona częścią systemu. Model Kurta Lewina ROZMROŻENIE obecne rozwiązania już nie przynoszą spodziewanych efektów jeżeli nie nauczymy się czegoś nowego, doznamy porażki ZMIANA bezpieczne warunki do eksperymentowania perspektywy umożliwiające szkolenie i praktykowanie wsparcie i zachęta ZAMROŻENIE wprowadzenie mechanizmów wspierających wynagradzanie ocena efektywności szkoleniei Drugim bardziej wszechstronnym modelem wprowadzania zmian jest kompleksowe podejście do zmian sformułowane przez R. W. Griffina. Przyjmuje ono systemowy punkt widzenia i wytycza szereg konkretnych kroków, które zapewniają zmianom większy sukces. Oto kroki, które zaproponował Griffin: 1. uznanie potrzeby zmian, 2. ustalenie celów zmian, 3. diagnoza istotnych zmiennych, 4. wybór odpowiedniej metody zmian, 5. planowanie wprowadzenia zmian, 6. faktyczne wprowadzenie zmian, 7. ocena i kontynuacja zmian. Trzeci model proponujący procedurę przygotowania i przeprowadzenia zmian przedstawili Benoit Grouard i F. Metson. Ich propozycja zawiera następujące elementy: 1. Określenie wizji zmian: ustalenie celów zmian i głównych sposobów ich realizacji. 2. Pobudzenie do zmian: tworzenie dynamiki zmian wśród pracowników, legalizacja wizji zmian i określenie kierunków doskonalenia. 3. Przyspieszenie procesu zmian: określenie struktury projektu i sposobów funkcjonowania zdolnych wspierać, ułatwiać i przyspieszać zmiany. 4. Pilotowanie zmian: określenie i kierowanie działaniami zapewniającymi najlepszy przebieg procesu zmian. 5. Realizowanie zmian: urzeczywistnienie zmian, to znaczy realizowanie wizji zmian (struktur, sposobów działania, postaw, kultury itp.) oraz generowanie zamierzonych wyników ekonomicznych i jakościowych. 6. Kształtowanie współuczestnictwa w procesie zmian: zapewnienie uczestnictwa w procesie zmian wszystkich pracowników, których ona dotyczy, jednocześnie w celu wzbogacenia wizji zmian oraz ułatwienia realizacji. 7. Kierowanie aspektami emocjonalnymi zmian: pokonywanie oporów i blokad spowodowanych zmianami. 8. Kierowanie zmianami w podziale i sposobach sprawowania władzy: reorientacja stosunków w procesie sprawowania władzy w celu zapewnienia jej spójności z wizją zmian i uczestnictwa w procesie. 9. Kształtowanie nowych kompetencji i postaw pracowników: wprowadzenie zarówno kształcenia technicznego, jak i dotyczącego stosunków międzyludzkich (współdziałania, współodpowiedzialności, porozumienia się itp.) w celu stworzenia pracownikom możliwie najlepszych warunków uczestnictwa w procesie zmian oraz wcielania w życie wizji zmian. 10. Intensywne komunikowanie się: tworzenie systemu wzajemnego porozumiewania się, który ułatwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych, a więc sprzyja także wprowadzaniu zmian. Innym modelem wprowadzania zmian jest koncepcja lean (lean managament, lean manufacturing). Brak jest polskiego tłumaczenia tego zwrotu co powoduje, że w literaturze fachowej używa się zwrotu oryginalnego, który w dosłownym tłumaczeniu brzmiałby:,,zarządzanie wyszczuplające" odchudzona produkcja. Geneza lean management jest związana z systemem produkcji zastosowanym w japońskiej firmie Toyota (tzw. Toyota Production System TPS lub lean manufacturing). Za twórców lean management uważa się: Sakichi Toyota, Kaiichiro Toyota i Taiichi Ohno. Najważniejszym celem odchudzonej produkcji jest eliminowanie marnotrawstwa (strat), czyli wszystkiego co podnosi koszty produkcji a nie dodaje wartości produktowi. Pięć podstawowych zasad lean to: Employee Empowerment decentralizacja procesów decyzyjnych / delegowanie uprawnień/ szkolenia / motywacja do działań eliminujących nieproduktywne działania / zespoły ciągłej poprawy. Standardized Work standaryzacja i uproszczenie procesów oraz instrukcji technologicznych / standardowe warunki pracy (ergonomia, bezpieczeństwo, jakość) / efektywność działania / efekty finansowe. Just-In-Time redukcja zapasów materiałowych - części i wyroby produkowane wyłącznie wtedy, gdy są one potrzebne / wyroby produkowane wyłącznie w niezbędnej ilości / zasada pierwszy wchodzi pierwszy wychodzi / zasada ciągnięcia/ssania od stanowiska do stanowiska (Kanban). 8 9

8 ksiazka srodek:layout :19 Page 10 Quality at the Source kontrola jakości na stanowisku pracy odpowiedzialny wykonawca / zrób to prawidłowo za pierwszym razem. Continuous Improvement ciągły proces poprawy wyżej wymienionych elementów przy pomocy powołanych do tego zespołów poprawy. W koncepcji lean zmiany wprowadzane są na każdym stanowisku pracy metodą drobnych kroków dając efekt w postaci lepiej funkcjonującego przedsiębiorstwa jako całości. Wprowadzaniu zmian służy wiele prostych narzędzi poprawiających jakość i wydajność pracy (np.5 S, Poka Yoke, TPM, MFA, Kaizen, SMART.) oraz narzędzi pozwalających zidentyfikować i rozwiązać przyczyny problemów (mapowanie procesu, mapowanie strumienia wartości (VSM), diagram przyczynowo skutkowy Ishikawy, 5 X dlaczego, i inne) Przyczyny zmiany Podstawową przyczyną dla której organizacje dokonują zmian, jest to, że coś, co ma istotne znaczenie dla organizacji - albo już się zmieniło, albo właśnie ma się zmienić. Wobec tego organizacji nie pozostaje nic innego, jak tylko również zmienić się. Każdy czynnik otoczenia zmniejszający zdolność organizacji do pozyskania potrzebnych jej zasobów albo do wytworzenia i wprowadzenia na rynek jej wyrobów, i usług staje się siłą wywołującą zmianę. Do zmian zmuszają także konkurenci. Wpływają oni na reorganizację poprzez strukturę swoich cen i politykę asortymentową. Podobnie dostawcy wymuszają zmiany, podnosząc lub obniżając ceny albo wprowadzając zmiany asortymentowe. Najsilniejszy wpływ wywierają sami konsumenci, którzy określają jakie produkty i po jakich cenach mogą być sprzedane. Firmy muszą się oczywiście interesować gustami i preferencjami klientów oraz dawać im właściwe wyroby po właściwych cenach. Ponadto zmiany wymuszane są także przez czynniki wewnętrzne. Zatem do przykładowych czynników zewnętrznych wywołujących zmiany zaliczamy m.in.: 1. kryzysy gospodarcze, 2. płynne kursy walut, 3. akty prawne, 4. rozwój nauki i technologii, 5. zmienność gustów i preferencji klientów, 6. inflacja. Wśród czynników wewnętrznych wywołujących zmiany można wymienić m.in.: 1. zmianę strategii, 2. wzrost organizacji, 3. nową technologię (np. nowe maszyny), 4. fluktuacje kadr, 5. zmiana postaw pracowników wobec wykonywanej pracy. Jednymi z pierwszych pytań stawianymi menedżerom przez wszelkie metodologie zajmujące się zarządzaniem zmianą są: czy w Twoim przedsiębiorstwie występuje potrzeba wprowadzenia zmiany? oraz jakie mają być cele wprowadzenia tej zmiany? Odpowiedź na pierwsze pytanie otrzymujemy dzięki analizie naszego otoczenia, zarówno tego bliższego jak i dalszego, a także dzięki monitorowaniu procesów zachodzących w naszej organizacji. Bardzo pomocny jest tu również model oceny potrzeby wprowadzenia zmiany nazywany Równaniem Gleichera (jego autorami są Richard Beckhard i David Gleicher). Wyraża się on następującym równaniem: ZMIANA = ( A x B x C ) > K A - poziom niezadowolenia z istniejącego status quo B - atrakcyjność wizji zmiany oraz nowego modelu zarządzania C - pierwsze kroki na rzecz zmiany K - koszty zmian w wymiarze ekonomiczny i społecznym Punktem wyjścia do zmiany mogą stać się również poważne zaburzenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Przybierają one postać kryzysów. KRYZYS PŁYNNOŚCI zagrożona jest wypłacalność przedsiębiorstwa. KRYZYS WYNIKÓW znaczące odchylenie między obecnymi i pożądanymi wynikami przedsiębiorstwa. KRYZYS STRATEGICZNY zagrożony jest strategiczny potencjał sukcesu. Chociaż zmiana może dotyczyć dosłownie każdej części organizacji, w większości przypadków jest to zmiana struktury, schematu organizacji, techniki, operacji lub ludzi. STRUKTURA stosunki władzy, mechanizmy koordynacji, przeprojektowywanie pracy, rozpiętość kierowania. LUDZIE postawy, oczekiwania, percepcja, zachowania. TECHNOLOGIA procesy pracy, metody pracy, wyposażenie. STRATEGIA cele strategiczne, fuzje lub wspólne przejęcia, umiędzynarodowienie. Zmiana organizacyjna - może koncentrować się na każdym z podstawowych składników struktury organizacji lub na ogólnym schemacie organizacji. Organizacja może więc zmienić sposób projektowania stanowisk pracy lub podstawę ich grupowania w wydziały

9 ksiazka srodek:layout :19 Page 12 Może również wprowadzić zmiany w układzie relacji podporządkowania lub rozkładzie formalnych uprawnień władczych. Przedsiębiorstwo może zmienić dowolną część swego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, a więc kryteria doboru kadr, metody oceny wyników lub system wynagrodzeń. Technika - to proces wykorzystywany przez organizacje do przekształcania nakładów na wyniki. Ze względu na szybkie tempo innowacji technicznych we wszystkich dziedzinach zmiany w tym zakresie stają się dla wielu organizacji coraz ważniejsze. Jednym z istotnych aspektów zmian technologicznych, przyczyniającym się również w dużym stopniu do globalizacji współczesnej ekonomii jest nowoczesna technika informacyjna. Przyjmowanie innowacji w tej dziedzinie jest dla w większości współczesnych firm procesem niemal ciągłym. Zagadnienie to zostanie szerzej omówione później. Trzecia dziedzina zmian w organizacji obejmuje postępowanie wobec zasobów ludzkich. Na przykład organizacja może zdecydować o zmianie poziomu kwalifikacji swojej siły roboczej. Będzie się to wiązało z zapotrzebowaniem na nowe programy szkolenia i nowe kryteria doboru pracowników. Ostatnim obszarem zmian jest ogólnie rozumiana strategia firmy. W tym stwierdzeniu zawierają się cele strategiczne organizacji oraz jej misja. Zmiany w tym obszarze firmy są bodaj najtrudniejsze do przeprowadzenia ze względu zarówno na ich zasięg w przedsiębiorstwie jak i na ich odległy horyzont czasowy Opór przed zmianą W przedsiębiorstwie została zidentyfikowana potrzeba wprowadzenia zmiany. Kolejnym krokiem jest określenie celów jakie mają zostać zrealizowane przez wprowadzenie potrzebnej modyfikacji. Przykładowymi celami mogą być: zwiększenie udziału w rynku, wejście na nowe rynki, zdecydowana poprawa morale pracowników, uzyskanie porozumienia ze związkiem zawodowym i zakończenie strajku, dostrzeżenie możliwości inwestycyjnych lub usprawnienie pracy na poszczególnych stanowiskach. Przy wprowadzaniu jakiejkolwiek zmiany w organizacji należy najpierw zastanowić się nad tym, co może nam pomóc w tym procesie oraz jakie czynniki mogą stanowić przeszkodę. Wśród czynników, które mogą sprzyjać wprowadzeniu zmiany można wymienić m.in. entuzjazm i zaangażowanie pracowników, analiza podobnego procesu u konkurencji, korzystny kurs walut lub zmiana stóp procentowych. Każda zmiana napotyka również na swojej drodze opór. Może on mieć postać ograniczeń finansowych, prawnych lub po prostu błędnych założeń na temat procesu wprowadzania zmiany. Jednak najczęstszą przyczyną tego oporu jest czynnik ludzki. Konieczne jest zrozumienie, dlaczego ludzie zmiany często wywołują sprzeciw i co można zrobić, aby to przezwyciężyć. Przyczyny oporu wobec zmian możemy podzielić na kilka kategorii: 1. Tkwiące w osobowości człowieka: lęk przed nowy, nieznanym (niechęć do ryzyka, inicjatywy, brak ambicji), brak wiary w możliwość sprostania nowej sytuacji, konieczność zmiany wiedzy, umiejętności, postaw, nawyki, rutyna przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka negatywne doświadczenia z wcześniejszej zmiany 2. Wynikające z oddziaływania grupy społecznej: naciski grupy formalnej lub nieformalnej (naruszenie interesów), sprzeczność zmian z obowiązującymi wartościami i normami (kulturą organizacyjną), brak zaufania do kierownictwa. 3. Tkwiące w samej istocie zmiany: obawa przed obniżeniem dotychczasowego poziomu zaspokojenia potrzeb, obawa przed utratą twarzy, negatywna ocena nowego rozwiązania - brak potrzeby zmiany lub błędy w projektowaniu. 4. Uwarunkowane organizacją procesu zmiany: negatywna ocena procesu wdrażania, brak dostatecznego uczestnictwa pracowników, brak przełożenia efektów zmiany na mechanizmy motywacyjne dla jej realizatorów, błędy w informowaniu o zmianie. Najczęstszą przyczyna oporu pracowników wobec zmian jest niepewność. W obliczu zbliżających się zmian pracownicy mogą stawać się zaniepokojeni i nerwowi. Mogą się martwić o to, czy zdołają sprostać nowym wymaganiom. Mogą również sądzić, że zagrożone jest bezpieczeństwo ich miejsca pracy albo po prostu mogą nie lubić sytuacji niejasnych. Zmiana może zagrażać interesom niektórych menedżerów w organizacji. Jej wynikiem może być zmniejszenie ich władzy lub wpływów, co leży u podstaw ich oporu wobec zmiany. Kolejną przyczyną oporu wobec zmiany może być odmienne postrzeganie sytuacji. Menedżer może podjąć decyzję i zalecić plan zmiany na podstawie własnej oceny sytuacji. Inni członkowie organizacji mogą się tej zmianie sprzeciwić, gdyż nie godzą się z oceną menadżera lub postrzegają sytuację odmiennie. Wiele czynników powoduje takie zmiany w procesie pracy, które zagrażają zakłóceniem istniejących powiązań społecznych. Stosunki społeczne są bardzo istotne i dlatego większość ludzi sprzeciwia się wszelkim zmianom mogącym im zagrażać. Największym wyzwaniem w każdym projekcie transformacji jest po prostu skłonienie ludzi do zmiany swych zachowań. Ludzie zwykle zmieniają swoje zachowania nie dlatego, że zaproponowano im logiczną analizę tematu, która to powoduje, lecz dlatego, że pokazano im coś, co jest zgodne z ich uczuciami. Emocje są tym, co wywołuje reakcje - powodują, że ludzie zachowują się zupełnie inaczej, niż wymaga tego sytuacja, a na dodatek często dzieje się to w sposób nieprzewidywalny. Możemy wyróżnić trzy najważniejsze założenia dotyczące zachowań ludzi w stosunku do zmiany: 1. każdy człowiek reaguje na zmianę i potrzebuje czasu, aby dostosować się do zmienionych warunków, 2. im lepiej ludzie rozumieją cel zmiany, im aktywniej mogą uczestniczyć w projektowaniu i określaniu swojej roli, tym większe prawdopodobieństwo, że proces zmian odbędzie się bez większych kosztów społecznych, 3. im cele zmian będą mniej zrozumiałe, wywołujące poczucie zagrożenia i bezpieczeństwa, osobistą krzywdę i niesprawiedliwość, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że włącza się aktywnie do realizacji programu zmian Do zmian należy podchodzić w sposób logiczny i racjonalny. Trzeba rozumieć, jak należy postępować w trakcie kolejnych wydarzeń w procesie wdrażania zmian. Niektórzy ludzie prawdopodobnie będą stawiać opór zmianom, ale przy użyciu pewnych metod można przynajmniej częściowo przezwyciężać ten opór. Jedną z takich metod jest tak zwana analiza pola sił. W niemal każdej sytuacji towarzyszącej zmianie są siły działające na jej rzecz i przeciwko niej

10 ksiazka srodek:layout :19 Page 14 Aby ułatwić wprowadzenie zmiany, menedżerowie powinni zacząć od sporządzenia listy sił po obu stronach, a następnie próbować je równoważyć, tak by siły sprzyjające zmianom przeważały nad tymi, które zmiany hamują. Szczególnie ważne jest podjęcie próby usunięcia lub przynajmniej ograniczenia do minimum, niektórych sił działających przeciwko zmianom. Poniższy schemat obrazuje metodę analizy pola sił. siły hamujące STAN A zmiana STAN B Innymi metodami przezwyciężania oporu wobec zmian są na przykład uczestnictwo, edukacja i komunikowanie się oraz ułatwianie. Idea uczestnictwa polega na zaangażowaniu pracowników w planowanie i wprowadzanie zmian. Dzięki temu są oni lepiej przygotowani do zrozumienia ich przyczyn. Zmniejsza to niepewność, a także poczucie zagrożenia osobistych interesów i stosunków społecznych. Pracownicy, którym stworzono możliwość wyrażenia swoich poglądów i wczuwania się w postawy innych będą bardziej skłonni z godnością zaakceptować zmiany. Edukacja i komunikacja polega na uświadamianiu pracownikom potrzeby i oczekiwanych wyników nieuchronnie zbliżającej się zmiany. Ma to wpływ na złagodzenie ich oporu wobec zmiany. Zmniejszeniu oporu wobec zmian mogą też służyć różne procedury ułatwiające, np. wprowadzanie tylko niezbędnych zmian, wcześniejsze uprzedzanie o planach ich wprowadzenia, a także pozostawienie ludziom odpowiedniego czasu na dostosowanie się do nowych sposobów działania. Technika Moment stosowania Zalety Wady Kiedy opory wynikają Wyjaśniają z nieporozumień nieporozumienia Szkolenie i komunikacja Uczestnictwo Ułatwianie i wspomagania Negocjacje Manipulacje i pozyskiwanie Wymuszanie Kiedy opierający się ma potrzebną wiedzę ekspercką Kiedy opierający działa pod wpływem obaw i niepokojów Niezbędne, kiedy opiera się silna grupa Kiedy potrzeba poparcia silnej grupy Kiedy potrzeba poparcia silnej grupy Przyczynia się do zaangażowania i akceptacji Mogą ułatwić niezbędne dostosowanie się Mogą skłonić do zaangażowania Mało kosztowne, łatwy sposób uzyskania poparcia Mało kosztowne, łatwy sposób uzyskania poparcia mogą być nieskuteczne, jeśli brakuje wzajemnego zaufania i wiarygodności. Czasochłonne, może prowadzić do kiepskich rozwiązań. Kosztowne: nie gwarantują powodzenia Potencjalnie kosztowne, mogą zachęcić innych do wywierania nacisków Mogą przynieść skutki odwrotne do zamierzonych Może być nielegalne, agent zmiany może utracić wiarygodność ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ramach projektu zostały opracowane, wdrożone i zrealizowane trzy programy szkoleniowe: 1. zarządzanie zmianą na własnych stanowiskach pracy pracowników 44+ w SPO 2. zarządzanie zmianą na stanowisku, informacją, danymi i dokumentacją 44+ w SPO 3. praktyczne umiejętności interpersonalnych pracowników 44+ w SPO Zarządzanie zmianą na stanowisku - usprawnienia, innowacje i jakość pracy na własnym stanowisku Główne cele szkoleniowe to: zwiększenie umiejętności generowania nowych pomysłów. zwiększenie umiejętność kreatywnego myślenia. zwiększenie umiejętność śledzenia trendów i zmian o charakterze innowacyjnym. zwiększenie umiejętności tworzenia wizji rozwoju. zwiększenie umiejętności wdrażania innowacji. Podczas szkolenia beneficjenci oprócz teoretycznych podstaw dotyczących zarządzania zmianą, wykorzystali w praktyce poznane narzędzia do budowy indywidualnych projektów zmian na własnym stanowisku pracy. Powstało 50 projektów indywidualnych Zarządzania zmianą na stanowisku - zarządzanie informacją, danymi i dokumentacją Główne cele szkoleniowe to: zwiększenie umiejętności poszukiwania i gromadzenia informacji zwiększenie umiejętności budowania baz informacyjnych zwiększenie umiejętności przetwarzania i zarządzania informacją zwiększenie umiejętności administrowania systemami informatycznymi w zakresie przetwarzania informacji zwiększenie umiejętności w zakresie tworzenia procedur zarządczych zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją Efektem praktycznym zrealizowanego programu szkoleniowego jest opracowana przez uczestników zajęć instrukcji procedur zarządczych Umiejętności interpersonalne, mediacje, negocjacje Główne cele szkoleniowe to: wzrost umiejętności prowadzenia negocjacji wzrost umiejętności prowadzenia mediacji wewnątrz zespołu i firmy wzrost umiejętności tworzenia klimatu spotkania i budowania pozytywnej postawy wobec partnera negocjacji wzrost umiejętności diagnozy potrzeb innych 14 15

11 ksiazka srodek:layout :19 Page 16 wzrost umiejętności rozpoznawania emocji własnych i partnera negocjacji wzrost umiejętności kontroli własnych emocji wzrost umiejętności kreatywnego i wariantowego określania możliwości i rozwiązań. Szkolenie przygotowało uczestników do wdrożenia zmiany w grupie społecznej, radzenia sobie z oporem, przekonywania innych do własnych idei oraz realizacji wspólnych projektów. Podczas realizacji programów szkoleniowego zrealizowano założone cele i rezultaty. Wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia pracowników w połączeniu z wiedzą teoretyczna i praktyczną przekazaną podczas warsztatów, zaowocowało wypracowaniem ponad pięćdziesiąt projektów zmian na ich stanowiskach pracy, wzrostem umiejętności interpersonalnych i samooceny. Ćwiczenia w praktyczny sposób obrazowały metody i techniki skutecznych negocjacji oraz zarządzanie zmianą i informacją na stanowisku pracy, pozwalając zarazem niwelować błędy jakie popełniali uczestnicy. Dzięki pobudzaniu aktywności a także postawy twórczej uczestnicy mieli możliwość dokładnego i szerokiego poznawania rozwiązywanych problemów oraz przedstawiania wyników własnej pracy w aspekcie przekształcania modeli myślowych w procesie zmiany. Uczestnicy potwierdzili tezę, że pracownik z dużym stażem pracy popada w pewną rutynę i nie chce zmian, ponieważ wśród większości pracowników wywołują niepokój. Jednak przekazanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej popartej odpowiednimi przykładami oraz wytłumaczenie, że zmiana jest korzystna zarówno dla przedsiębiorstwa jak i pracownika zaowocowało odwróceniem trendu. Zmiany zaprojektowane przez uczestników gwarantują, że nie pozostaną one wyłącznie na papierze, ale zaczną być wdrażane niezwłocznie po fazie projektowania zmian i akceptacji projektu. Modelowy system rozwoju zawodowego pracownika 44+ Autorzy: Beata Staszewska, Katarzyna Dziedzic rozwój deficytowych kwalifikacji zwiększenie elastyczności 44+ na rynku pracy świadome kierowanie własnym rozwojem zawodowym DOJRZAŁOŚĆ WYKORZYSTUJE WIEDZĘ 2.1. ROZWÓJ JEDNOSTKI I ORGANIZACJI Współczesny świat charakteryzuje się bardzo szybkim tempem zmian i rozwoju cywilizacji. Każde przedsiębiorstwo i indywidualny człowiek musi brać to pod uwagę i dostosowywać się do pojawiających się nowych wymagań. W ekonomii i biznesie coraz częściej używane są określenia kształcenie ustawiczne, organizacja ucząca się, które wyraźnie wskazują na konieczność ciągłego doskonalenia się i poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności przez wszystkich czynnych zawodowo ludzi, całe organizacje. Niemal każde przedsiębiorstwo aktywnie wychodzące naprzeciw wymaganiom rynku powinno być zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników i tworzeniem efektywnego systemu kształcenia oraz rozwoju pracownika. Aby jednak szkolenia a także inne działania rozwojowe były skuteczne i przynosiły zamierzone efekty, konieczne jest stworzenie spójnego wewnętrznie systemu, który umożliwiałby planowanie, koordynację, kontrolę efektów realizowanych w tym zakresie zadań

12 ksiazka srodek:layout :19 Page 18 Wraz z postępującymi zmianami cywilizacyjnymi i gospodarczymi wzrasta potrzeba szkoleń. Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie prowadzi do większych osiągnięć na poziomie indywidualnym oraz organizacyjnym. Trzy najbardziej popularne sposoby budowania jakości i zdobywania przewagi nad konkurencją to: zastosować najlepszą i najnowocześniejsza technologię, zastosować najbardziej wydajne systemy organizacji pracy, podnieść kompetencje i morale pracowników, a poprzez to jakość ich pracy. Nie można zapomnieć o tym, że to ludzie są jedynym źródłem nowych idei, a więc i nowoczesnych technologii oraz systemów usprawniających organizację pracy. Szansą na rozwój organizacji jest więc przede wszystkim wykorzystanie w pełni czynnika ludzkiego jako kluczowego dla rozwoju potencjału. Z drugiej strony dla tak wielu polskich przedsiębiorstw zarządzanie zasobami ludzkimi i ich rozwój jest dziedziną niedocenioną, a często także nieznaną, nawet dla tych największych. Niewątpliwie szczególnym problemem wielu organizacji jest brak umiejętności wykorzystania potencjału doświadczonych pracowników oraz powszechne przekonanie o nieopłacalności inwestowania w rozwój pracownika 44+. Stereotypy małej dynamiki, niskiej kreatywności, trudności w podejmowania wyzwań, niskiej efektywności uczenia się osób w tym wieku, to główne źródło barier w zdobywaniu nowych kwalifikacji. Osoby w wieku 44+ dotyczą, szczególnie często, problemy związane z brakiem niezbędnych kwalifikacji, wymaganych przez aktualny rynek pracy. Brak nawyku kształcenia ustawicznego, środków na szkolenia i przekwalifikowanie osób w wieku 44+ oraz niedostępność nowoczesnych systemów kształcenia zmniejsza i tak niską motywację do rozwoju a także wiarę we własne możliwości tych osób. Skutkiem tego jest marginalizacja roli pracownika 44+, niska ocena przydatności dla przedsiębiorstwa w porównaniu z osobami młodszymi, pomijanie w planie rozwoju pracownika i awansach. Jakże często jednak pracodawcy nie biorą pod uwagę faktu, że osoby 44+ są konkurencyjne w stosunku do młodych pracowników, pod względem wiedzy, doświadczenia, mądrości życiowej, czy lojalności wobec przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni czasami prze cały okres swojej aktywności zawodowej. W sytuacji deficytu specjalistów, właściwe wykorzystanie potencjału osób powyżej 44 roku życia wynikającego z ich wiedzy i doświadczenia stanowi dla przedsiębiorstw szansę na szybki rozwój. W świetle powyższych problemów i w kontekście ciągłych zmian oraz rozwoju technologicznego, należy stwierdzić, że odpowiednie wykorzystanie potencjału pracowników ma podstawowe znaczenie dla rozwoju każdej firmy. Jak jednak to realizować w praktyce? Na to pytanie odpowiada DWW. Efektem projektu jest wypracowany system rozwoju zawodowego pracowników 44+, uwzględniający cechy charakterystyczne osób w tym wieku. Wypracowany model rozwoju zawodowego pracownika 44+ ukierunkowany jest na podniesienie kwalifikacji, zwiększenie mobilności, wzrost umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym oraz zdolności adaptacji do zmieniających się warunków pracy. Priorytetową kwestią okazało się przełamanie barier mentalnych pracowników w wieku 44+, dotyczących zdobywania nowych umiejętności i wykorzystania wiedzy zawodowej zdobytej w toku wieloletniej pracy. Wypracowane metody mogą posłużyć jako wzorzec kształtowania warunków dla pełnego wykorzystania w środowisku pracy potencjału osób, które posiadają największą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Opracowanie i wdrożenie modelowego systemu rozwoju zawodowego oraz wypracowanie metod kształcenia dostosowanych do potrzeb osób w wieku 44+ daje możliwość innym podmiotom na skorzystanie z przetestowanych rozwiązań. Ponadto umożliwia rozwijanie sposobów prowadzących do efektywnego inwestowania w potencjał pracowników i długofalowy rozwój OPRACOWANE MODELE Rozwój służy doskonaleniu i podnoszeniu wartości indywidualnego pracownika jako jednostki niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska. /aktualna definicja rozwoju zawodowego zgodnie z ASTD Amerykańskie Society for Training and Development/. Proponowany system można i należy zastosować w odniesieniu do wszystkich poziomów organizacyjnych oraz funkcjonalnych firmy. Przyjmując założenie, że rozwój jest równie ważny na poziomie zarządczym, jak i wykonawczym stosuje się te same metody diagnostyczne czy procedury w stosunku do pracownika na najniższym poziomie hierarchicznym, jak i na najwyższym. Beneficjenci objęci projektem DWW bez względu na poziom wykształcenia czy pozycję objęci zostali takim samym rodzajem i zakresem wsparcia, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Jako podstawowy przyjęto następujący model rozwoju zawodowego. Schemat nr 1. MODEL PODSTAWOWY ROZWOJU ZAWODOWEGO PLANOWANIE ROZWOJU INDYWIDUALNEGO SAMOOCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH ROZWÓJ KWALIFIKACJI 18 19

13 ksiazka srodek:layout :19 Page 20 Model podstawowy rozwoju zawodowego składa się z trzech kluczowych elementów: samooceny możliwości rozwojowych, planowania rozwoju indywidualnego oraz rozwoju kwalifikacji. Wszystkie z tych czynników mają znaczenie dla pełnego rozwoju zawodowego pracownika. Poprawa pozycji zawodowej zależna jest w znacznym stopniu od umiejętności bazowych związanych samooceną i zarządzaniem własną karierą. Efektywny rozwój zawodowy wymaga podejmowania przez beneficjenta świadomej decyzji: w jakim kierunku chce się dalej rozwijać, jakie metody mu odpowiadają, czy powinien pozostać na swoim stanowisku, czy też założyć własną firmę. Rozwój samooceny ma na celu wzmocnienie pozycji zawodowej uczestników szkoleń poprzez przekazanie im wiedzy na temat ich mocnych stron, pomoc w uzyskaniu umiejętności aktywnego kreowania własnego rozwoju, pełniejsze wykorzystywanie kwalifikacji i wiedzy zawodowej w konkurencyjnym środowisku pracy. Następnie istotny jest rozwój kwalifikacji w wybranych dziedzinach. Schemat kołowy obrazuje jak powinien przebiegać rozwój zawodowy w systemie ciągłym przechodząc przez kolejne etapy: Samoocena możliwości zawodowych, Planowanie rozwoju indywidualnego, Rozwój kwalifikacji. System rozwoju zawodowego zakłada doskonalenie efektywności jednostki, grupy i organizacji. Rozwój indywidualny łączy się z pomaganiem pracownikom w zidentyfikowaniu ich mocnych i słabych stron, rozwijaniu talentów oraz w wykorzystywaniu ich pełnego potencjału dla efektywności pracy organizacji, nie zaniedbując ich dążenia do realizacji celów osobistych. Rozwój organizacji skupia się przede wszystkim na systemie jego strukturze i działaniu oraz na procesie zmian prowadzących do efektywności relacji wewnątrz i międzygrupowych. Rozwój zawodowy ma pomóc pracownikom w: efektywnym wykonywaniu pracy, podejmowaniu różnorodnych obowiązków, wykonywaniu nowych zadań i podejmowaniu nowych wyzwań. DWW wdraża rozwiązania w jak największym stopniu zgodne z celami indywidualnymi jak i celami firm sektora, stąd tak szeroka analiza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona na wstępie realizacji projektu ukierunkowana na różnorodne źródła informacji: beneficjenci i kadra kierownicza SPO. Zarówno w przypadku indywidualnego pracownika, jak i organizacji, chcąc osiągnąć wysoką efektywność działań należy brać pod uwagę wszystkie cztery poziomy ich realizacji: poziom I: sprawna realizacja zadań na zajmowanym stanowisku, dobre wykonywanie pracy; poziom II: ulepszanie, doskonalenie wykonywanych funkcji i zadań, wprowadzanie racjonalnych pomysłów w trakcie realizacji swoich zadań; poziom III: wprowadzanie innowacji, szukanie nowych i lepszych sposobów wykonywania pracy i realizowania swoich funkcji i zadań (także podejmowanie innowacyjnych funkcji i zadań) poziom IV: rozwój samodzielności rynkowej i świadomości społecznej. Poziomy powyżej można wykonać w formie grafu. DWW proponuje wielorakie kierunki rozwoju kompetencji w zakresie: samooceny, ścieżki kariery, kwalifikacji deficytowych na rynku, w tym biznesowych, zaczynając od szkoleń klasycznych zawodowych, kończąc na szkoleniach nietypowych w zakresie rozwoju funkcji czy zarządzania zmianą. Schemat nr 2. MODELOWY SYSTEM ROZWOJU PRACOWNIKA OPRACOWANY I WDROŻONY W RAMACH DWW Korzyści dla pracownika 44+ Świadome kierowanie własnym rozwojem, Większa elastyczność zawodowa, Większa możliwość zatrudnienia alternatywnego, Wzrost pozycji zawodowej. Kwalifikacje w zakresie nowych zadań Kwalifikacje w zakresie nowych funkcji Korzyści dla sektora SPO Zwiększenie potencjału sektora poprzez wzrost potencjału pracowników, Rozwój zespołów zadaniowych, Wyższy stopień synchronizacji celów, funkcji i zadań realizacyjnych, Większa satysfakcja pracownika. Rezultaty Kwalifikacje deficytowe na rynku pracy Rozwój kwalifikacji Planowanie rozwoju indywidualnego Samoocena możliwości rozwojowych Kwalifikacje w zakresie a daptacyjności i zarządzania zmianą 20 21

14 ksiazka srodek:layout :19 Page WYPRACOWANE METODY PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚC PROCESU KSZTAŁCENIA Każde szkolenie jest inwestycją w potencjał ludzki. Inwestycja ta powinna zaś być przeprowadzona racjonalnie biorąc pod uwagę poniesione koszty i osiągnięte efekty. W ramach projektu wypracowano szereg metod, które miały za zadanie maksymalizację efektywności prowadzonych działań szkoleniowych. Zgodnie z głównymi zadaniami realizacyjnymi powstały kolejne metodyki. tabela nr. 1. Działania, zadania realizacyjne i produkty metodologiczne w zakresie celu 2 Główne zadania realizacyjne Rekrutacja uczestników szkoleń Analiza potrzeb szkoleniowych Badania osobowościowe i doradztwo indywidualne Rekrutacja trenerów Projektowanie szkolenia, opracowanie celów, zakresów konspektów i raportów szkoleń Ewaluacja szkoleń i pracy trenerów Każde z opracowań metodycznych zawiera szereg konkretnych metod, które umożliwiły osiągnięcie założonej efektywności działań szkoleniowych. Mogą one być z powodzeniem dalej rozwijane i wdrażane w przypadku innych szkoleń adresowanych do osób 44+. EFEKTYWNY WARSZTAT SZKOLENIOWY DLA 44+ Produkty metodologiczne Metodyka rekrutacji uczestników Metodyka analizy potrzeb szkoleniowych Metodyka badań osobowościowych i doradztwa indywidualnego Metodyka rekrutacji trenerów Metodyka dokumentacji szkoleniowej Metodyka ewaluacji szkoleń i pracy trenerów Jedną z najważniejszych wdrożonych teorii w ramach DWW jest metodyka pracy z dojrzałym uczestnikiem szkolenia Wymagania i potrzeby ludzi w stosunku do procesu uczenia zmieniają się z rosnącym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Ważne jest, aby zastosowane w procesie szkolenia metody i techniki szkoleniowe uwzględniały specyficzne potrzeby osób w tym wieku i dzięki temu zapewniały realizację założonych celów szkoleniowych. Założono, że w ramach działań szkoleniowych DWW trenerzy kierować się będą podstawowymi zasadami w nauczaniu osób dorosłych. tabela nr. 2 zasady uczenia 44+ Odrzuć stereotyp niskiej efektywności uczenia się w wieku dojrzałym Bazuj na doświadczeniach i wiedzy uczestników Organizuj przekazywaną wiedzę systemowo Bądź ukierunkowany na wymierne cele Przede wszystkim okaż szacunek dla uczącemu się ZASADY UCZENIA 44+- WYTYCZNE DLA TRENERÓW Jedną z podstawowych barier w trakcie nauki stanowi samo przekonanie, że wraz z wiekiem maleje efektywność uczenia się. W trakcie ćwiczeń należy stopniowo eliminować to przekonanie, np. poprzez podawanie przykładów, czy umożliwienie uczestnikom osiągania sukcesów w trakcie zajęć itp. Doświadczenie i wiedza stanowią bazę podstawową do zdobywania nowych wiadomości przez osoby starsze. Nowe treści nauczania należy koniecznie powiązać z dotychczasową wiedzą lub odwołać się do doświadczeń uczestników. Najprostszą metodą może być po prostu dyskusja wstępna ukierunkowana na przypomnienie sobie sytuacji życiowych związanych z danym zagadnieniem, gdy brak czasu na stworzenie warunków do wywołania doświadczeń w rzeczywistości w trakcie szkolenia. Rolą trenera jest w większym stopniu odkrycie, co już uczestnicy wiedzą na dany temat i strukturalizacja tej wiedzy niż podawanie nowych informacji. Należy zminimalizować przekazywanie wiedzy faktograficznej, dojrzali uczący się preferują poszukiwanie znaczeń, powiązań oraz tworzenie nowych znaczeń na bazie posiadanych wiadomości. Dorośli angażują się w proces uczenia tylko wtedy, gdy określone cele są dla nich realistyczne i ważne z punku widzenia osobistych potrzeb. Rolą trenera jest stałe badanie potrzeb uczestników i odwoływanie się do nich. Chodzi o myślenie w kategoriach Co uczestnik będzie miał ze szkolenia, co dla niego może być ważne, jakie informacje może uznać za przydatne. Należy osoby dorosłe zapoznawać na bieżąco z celami całego programu szkoleniowego, ale także poszczególnych jego części modułu oraz ćwiczeń. Warto o tych celach dyskutować, a także na bieżąco modyfikować program nauczania, tak aby jak najbardziej dostosować go do celów osobistych 44+. Trener powinien możliwie bezpośrednio i klarownie wyznaczać cele szkoleniowe dla zespołu, a także komunikować, jaka jest rola grupy oraz poszczególnych uczestników w osiągnięciu celów. Każdy uczeń wymaga szacunku. Okazywanie szacunku jest natomiast bezwzględnym warunkiem uczenia się osób dojrzałych. Należy szczególnie unikać żargonu oraz błędów komunikacyjnych np. etykietowanie, ośmieszanie, ignorowanie zdania ucznia itp. Dojrzali uczący się zwykle nie tolerują sytuacji, gdy zachowanie trenera postrzegają jako atak na własne kompetencje. Ważne jest także odpowiednie wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia oraz skrupulatna strukturalizacja wiedzy. Szacunek dla uczącego się to także szacunek dla jego czasu

15 ksiazka srodek:layout :19 Page 24 ZASADY UCZENIA 44+- WYTYCZNE DLA TRENERÓW 2.4. ZREALIZOWANE DZIAŁANIA Równoważna pozycja i kontrola Ukierunkuj proces uczenia na praktyczne zastosowanie Kontroluj poziom stresu Zapewnij stałą i wyczerpującą informację zwrotną Stwórz warunki do refleksji Zbuduj wspierającą grupę szkoleniową jako zespól do pracy Dorośli chcą zwykle współdecydować o procesie nauczania. Profesjonalista zawsze pozostawia dojrzałym uczącym się pewną swobodę w zakresie wyboru: kto, jak, dlaczego, kiedy i gdzie będzie się uczył. Warto pracować wariantowo z grupą i często pozwalać im na wybór wariantów ćwiczeń czy pewnych konkretnych treści nauczania. Skuteczną techniką pozyskania akceptacji grupy dla celów szkoleniowych jest dyskutowanie planu spotkania oraz stała analiza potrzeb uczących się, a nastopnie modyfikacja na bieżąco założonego programu szkolenia. Szczególnie korzystne jest planowanie wspólnie z grupą zakresu następnego modułu szkoleniowego. Warunkiem koniecznym sukcesu w szkoleniu 44+ jest powiązanie treści nauczania w jak największym stopniu z praktyką. Dojrzali uczący się mają potrzebę zobaczenia bezpośredniego związku treści nauczania z aktywnością i działaniami, jakie prowadzą na co dzień. Warto przypominać i podsumowywać ćwiczenia w kontekście tego, jak można zastosować wiedzę oraz kierować uwagę grupy na określanie możliwych zastosowań. Warto także w trakcie zajęć podawać jak najwięcej przykładów praktycznego zastosowania teorii. Jednym ze sposobów jest także koncentracja grupy na rozwiązywaniu problemów zaczerpniętych z codziennego życia. Starsi uczestnicy szkoleń wymagają odpowiednich warunków pracy, niewskazany jest zbyt wysoki poziom stresu. Warto czasem uwzględnić prośby grupy związane z przerwą i dokonać zmian w harmonogramie spotkania, by stworzyć komfortowe warunki do uczenia się. Ważne jest zapewnienie dobrego rytmu zajęć, z możliwością jednak tworzenia dodatkowych przerw w przypadku zmęczenia grupy. Osoby 44+ potrzebują klarownej i jednoznacznej informacji zwrotnej, określającej poziom wykonania zadania i rezultat uczenia się. Dojrzali uczący się potrzebują zwykle wyczerpującego podsumowania ćwiczeń, np. w formie dyskusji pozwalającej strukturalizować wiedzę lub doświadczenia korzystna jest zwłaszcza wymiana bezpośrednia poglądów przez uczestników szkolenia. Optymalne grupa szkoleniowa dla osób starszych powinna wynosić 6-10 osób. Działania w małej grupie szczególnie sprzyjają przejściu uczestników przez pełny cykl szkolenia: zrozumienie- zastosowanieanaliza-synteza-ewaluacja. Działania zrealizowane w ramach DWW ukierunkowane były na wszechstronny i zgodny z wymogami rynkowymi rozwój zawodowy pracowników powyżej 44 roku życia. Wypracowany model szkoleń jest systemowy, uwzględnia potrzeby pracownika, pracodawcy i rynku pracy. Dzięki dogłębnej analizie potrzeb szkoleniowych opracowany system jest w pełni adekwatny do aktualnych potrzeb i planowanych zmian w sektorze. Szeroka paleta szkoleń oferowana przez DWW umożliwiła podniesienie kwalifikacji pracownikom 44+ w kluczowych dziedzinach: 1. Umiejętności w zakresie samooceny swoich możliwości rozwojowych oraz planowania rozwoju zawodowego; 2. Kwalifikacje w zakresie nowych zadań; 3. Kwalifikacje w zakresie nowych funkcji; 4. Kwalifikacje deficytowe na rynku pracy; 5. Kwalifikacje w zakresie adaptacyjności i zarządzania zmianą. Obok działań szkoleniowych realizowane było także doradztwo indywidualne w zakresie samooceny i planowania rozwoju. Szkolenia z zakresu samooceny i zarządzania własną karierą DWW - Podstawą każdego rozwoju wiedza na temat własnych mocnych stron Podstawą efektywnego rozwoju zawodowego jest adekwatna samoocena własnych możliwości. Pracownicy 44+ posiadają rozległą wiedzę na temat swoich predyspozycji osobowościowych i umiejętności, a z drugiej strony wymagań firm, rynku, rzeczywistości społecznej i gospodarczej w jakiej się znajdują. Nie zawsze jednak wiedza ta jest skutecznie wykorzystywana dla realizacji ich osobistych celów. Korzystne są takie działania jak: szkolenia z samooceny i planowania własnego rozwoju zawodowego. W planowaniu własnego rozwoju zawodowego istotna jest umiejętność ocen własnych możliwości rozwojowych, zbudowanie na nowo tożsamości zawodowej i wyznaczenie nowych celów. Dlatego, obok programów szkoleniowych, opracowano projekt doradztwa indywidualnego pomagający określić uczestnikom szkolenia swoje mocne strony i swój potencjał jako pracownika. Określenie predyspozycji w zakresie podstawowych funkcji odbywało się w oparciu o wyniki badania osobowościowego

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0 ISBN 978-83-886179-8-0 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński 50+ ZARZĄDZANIE Gdańsk 2007 Recenzent: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO

PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO NARZĘDZIOWNIA MENADŻERA PROJEKT INNOWACYJNY 50+ DOŚWIADCZENIE Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY www.fundacja-proeuropa.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski

ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZESPÓŁ EKSPERCKI DO SPRAW OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY w składzie: Jadwiga Pauli, Anna Kłos, Tomasz Musielski, Sławomir Lipke, Maciej Sosnowski ZE OPBP_OR_IV_V_W3 Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST CONTROLLING?

CZYM JEST CONTROLLING? 1 CZYM JEST CONTROLLING? Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa control, które oznacza sterowanie,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo