Kazimierz Migdał. Psychologia. czasu wolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kazimierz Migdał. Psychologia. czasu wolnego"

Transkrypt

1 Kazimierz Migdał Psychologia czasu wolnego Warszawa 2011

2 Recenzenci naukowi prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Jan Pięta Redakcja i korekta Halina Bogusz skład i łamanie Ignacy Nyka Projekt okładki Tomasz Fabiański Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy. ALMAMER Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 ISBN druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur Sp. z o.o Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 Spis treści Od Autora Ws t ę p Czym jest psychologia czasu wolnego Psychologia czasu wolnego jako nowa dziedzina wiedzy Problemy definicyjne Psychologia teoretyczna i stosowana a psychologia czasu wolnego Wiedza z zakresu psychologii teoretycznej i psychologia czasu wolnego Psychologia stosowana czasu wolnego Cele psychologii społecznej czasu wolnego Psychologia pozytywna wobec wyzwań czasu wolnego Metodologia badań psychologicznych czasu wolnego Obserwacja w warunkach naturalnych Obserwacja uczestnicząca Badania sondażowe Badania korelacyjne Badania eksperymentalne Badanie przypadku Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Część I Człowiek i czas ogólne problemy psychospołeczne Rozdział 1 Człowiek wobec czasu problemy psychologiczne Pojęcie i struktura czasu Czas psychologiczny Czas fizyczny w życiu jednostki

4 1.4. Pojęcie czasu wolnego podejścia teoretyczne Czas wolny w różnych koncepcjach teoretycznych Czas wolny jako segment czasu ogólnego Czas wolny jako stan świadomości Definiowanie czasu wolnego w kategoriach miary Czas wolny jako działanie (aktywność) Czynności czasu wolnego próba klasyfikacji Funkcje rekreacji a psychologia rola psychologii społecznej Szczególna rola psychologii społecznej Pozytywne psychologiczne skutki czasu wolnego Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 2 Czas pracy a czas wolny czas wypoczynku Wprowadzenie relacje pracy i czasu wolnego Forma wypoczynku a zachowanie w pracy Środowisko czasu wolnego a zachowanie w pracy Jakość życia a praca i czas wolny Zadowolenie z pracy i jakość życia Praca i zmęczenie Cechy charakterystyczne zmęczenia psychicznego Wyczerpanie jako krańcowy obraz zmęczenia Zmęczenie wywołane monotonną pracą znużenie Wypalenie zawodowe Stres chroniczny jako czynnik generujący wypalenie zawodowe Frustracja a wypalenie zawodowe Pojęcie rekreacji Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 3 Fazy rozwojowe człowieka i zachowanie w czasie wolnym Fazy życia człowieka i czas wolny Rozwój dziecka a rekreacja i procesy socjalizacji Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa i procesy socjalizacji Okresy życia dziecka znaczenie dla czasu wolnego Wczesne dzieciństwo Okres średniego dzieciństwa wiek przedszkolny Późne dzieciństwo okres szkolny Zabawa podstawowa aktywność dziecka Miejsce zabawy w zachowaniu w czasie wolnym Charakterystyka czynności zabawowych Podstawy kształtowania poczucia kompetencji u dziecka Socjalizacja przez uczestnictwo Socjalizacja do form spędzania czasu wolnego Okres adolescencji

5 Główne rodzaje działalności w okresie adolescencji Funkcje grupy rówieśniczej Zastępowalność form zachowań w czasie wolnym Wpływ rodziny Wpływ rówieśników Kształtowanie form uczestnictwa w ruchu turystycznym Okres dorosłości Okres wczesnej dorosłości (lata do 35 40) Wiek średni (41 60) Późna dorosłość 61 i więcej lat Zdrowe starzenie się w ujęciu psychologicznym Starzenie się a zachowanie w czasie wolnym Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Część II Psychologiczne uwarunkowania zachowania człowieka w czasie wolnym Rozdział 4 Postawy i wartości a zachowania w czasie wolnym Pojęcie postawy Charakterystyka ogólna postawy Częstość występowania postaw Kształtowanie się postaw wobec aktywności w czasie wolnym Przekonania jako baza postaw Nieświadome nabywanie postaw Kształtowanie postawy przez aranżowanie celowych działań Uodpornianie postaw Postawy a przewidywanie zachowania Centralność postawy jako predykator zachowania rola struktury wartości Metody pomiaru postaw Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 5 Motywacja ogólne problemy motywacja zachowań w czasie wolnym Psychologiczne pojęcie motywacji Mechanizmy inicjujące działanie definicja motywacji Klasyfikacja systemów motywacji Klasyfikacja motywacji ze względu na funkcję Czynniki wzbudzania motywacji Motywy a wybór kierunku działania Motywacja afektywna Koncepcja potrzeb A. Maslowa

6 5.9. Poznawczy model wzbudzenia procesu motywacyjnego Napięcie motywacyjne Wpływ napięcia motywacyjnego na sprawność działania Wartościowanie celów w motywacji poznawczej Motywacja zachowań rekreacyjnych i turystycznych Rodzaj wykonywanej pracy a motywacja turystyczna Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 6 Różnice indywidualne a zachowanie człowieka w czasie wolnym Wprowadzenie Temperament Pojęcie temperamentu Regulacyjna teoria temperamentu Temperament a zachowanie Badania nad zależnością temperament zachowanie w czasie wolnym Osobowość a zachowanie czasie wolnym Ogólna charakterystyka pojęcia osobowość i sposoby pomiaru Miary osobowości wg teorii Eysencka a zachowania czasu wolnego Zachowania czasu wolnego a wymiary osobowości Koncepcja pięciu czynników Osobowość a zachowanie w czasie wolnym model badań Osobowość w kontekście innych zmiennych a zachowanie Miejsce miar osobowości w kontekście innych zmiennych Wkłady poszczególnych cech osobowości do korelacji Znaczenie zdolności w zachowaniach czasu wolnego Zachowania czasu wolnego wpływ zwrotny na osobowość Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Część III Psychologiczne uwarunkowania rekreacji i turystyki Rozdział 7 Czas wolny jako okres redukcji skutków stresu Ogólne pojęcie stresu Źródła stresu sytuacje stresowe, pojęcie sytuacji trudnej Rodzaje sytuacji trudnych Model psychosomatyczny reakcji stresowej Stres w środowisku pracy Fizyczne czynniki stresu Czynniki stresu w pracy kierowniczej Czas wolny i radzenie sobie ze stresem Stres czasu wolnego

7 7.7. Nuda jako szczególny stresor czasu wolnego Odporność na stres Biologiczne uwarunkowania odporności na stres Temperament jako moderator stresu Wyuczona odporność na stres Specyficzne techniki radzenia sobie ze stresem Ogólne wiadomości o autopsychokorekcji Mechanizm psychokorekcyjny treningu relaksacyjnego Wybrane techniki treningu relaksacyjnego Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 8 Rekreacja na wolnym powietrzu podstawą zdrowego stylu życia Rekreacja na wolnym powietrzu a poczucie prywatności Rola mechanizmów kulturowych Poczucie prywatności a tożsamość osobista Poczucie zatłoczenia Radzenie sobie z poczuciem zatłoczenia Funkcje rekreacji na wolnym powietrzu Wpływ syndromu wyuczonej bezradności Sposoby kontroli zatłoczenia Korzyści z rekreacji na wolnym powietrzu Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 9 Psychologiczne podstawy uprawiania turystyki Turystyka jako element życia społecznego Definicja pojęcia turystyka Psychologia turystyki Problemy psychologiczne turystyki jako ważnej sfery życia Zachowanie turystów jako problem psychologiczny Koncepcje badań w psychologii turystyki Metodologia badań Problem atrakcji turystycznych Atrybuty środowiska naturalnego Reakcje emocjonalne na środowisko naturalne Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 10 Szczególna rola małych grup czasu wolnego Pojęcie małej grupy Cechy charakteryzujące małą grupę

8 10.3. Przyczyny tworzenia się grup Grupy czasu wolnego próba klasyfikacji Cechy struktury grup czasu wolnego Normy grupowe Role społeczne Stadia rozwojowe w grupach Psychologiczne mechanizmy wewnątrzgrupowe Facylitacja społeczna Deindywiduacja i jej skutki Przywództwo w grupie Wpływ osobowości przywódcy Style przewodzenia Konflikty wewnątrzgrupowe Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Rozdział 11 Psychologiczne czynnki kontaktów międzykulturowych w turystyce Turystyka i kontakty międzykulturowe Kultura a zachowania społeczne Stosunek do czasu w kontaktach międzykulturowych Kulturowe różnice w percepcji społecznej Kulturowe uwarunkowanie procesów atrybucji Różnice kulturowe a traktowanie grupy własnej i obcej Etnocentryzm, ksenofobia, stereotypy, uprzedzenia Zachowania pomocne altruistyczne Zachowania agresywne Nawyki żywieniowe i ograniczenia Typ turysty a relacje międzykulturowe Literatura rozszerzająca Pytania kontrolne Spis tablic Spis rysunków Spis tabel Literatura Indeks nazwisk Indeks rzeczowy

9 Od autora Obserwuje się rosnące zainteresowanie problematyką czasu wolnego ze strony wielu dyscyplin naukowych, szczególnie ekonomii, socjologii, psychologii zwłaszcza psychologii społecznej i różnic indywidualnych, nauk o wychowaniu także filozofii, ekologii oraz nauk prawnych. Rezultatem jest bogate czasopiśmiennictwo, liczące dziesiątki tytułów o różnych nazwach i profilu tematycznym, liczba zawartych w nich artykułów w ostatnich dziesięciu latach wyraża się w tysiącach. Ukazało się także wiele pozycji monograficznych i podręczników. Wykładając przez wiele lat psychologię na kierunku Turystyka i rekreacja oraz prowadząc badania, śledziłem bieżącą literaturę światową. Stwierdziłem, że czasem wolnym zajmują się psycholodzy różnych specjalności, że istnieje wiele czasopism, w których publikuje się koncepcje, projekty badawcze i syntezy teoretyczne oraz liczne sprawozdania z badań. Praktyka czasu wolnego i pojawiające się problemy spowodowały, że na całym świecie stopniowo wzrastało zainteresowanie mechanizmami psychologicznymi zachowania człowieka jednostki w czasie wolnym od zajęć obligatoryjnych. Okazuje się bowiem, że człowiek w czasie wolnym zachowuje się w wielu przypadkach odmiennie niż w czasie pozostałym. To odmienne zachowanie wymusza nowa, obiektywna i subiektywnie interpretowana sytuacja. Okazuje się też, że wiele osób nie jest przygotowanych do radzenia sobie w nowych dla nich warunkach czasu wolnego. Pociąga to za sobą konieczność przygotowania nie tylko grup i społeczności, organizacji i instytucji, ale także jednostki do radzenia sobie z nową dla niej sytuacją. Tego rodzaju zapotrzebowanie spowodowało, że począwszy od połowy XX w. w coraz większym zakresie podejmowane są badania psychologiczne dotyczące zachowania człowieka w czasie wolnym, szczególnie z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, różnic indywidualnych, wychowawczej, klinicznej, międzykulturowej, ekologicznej. Prowadzi to w konsekwencji do stopniowego kształtowania nowego działu psychologii psychologii czasu wolnego. 9

10 Ten nowy dział psychologii znajduje się jednak dopiero w początkowym stadium rozwoju. Wynika to z faktu, że czas wolny, mający bardzo długą historię, we współczesnym rozumieniu jako zjawisko występujące w skali powszechnej w krajach rozwiniętych cywilizacyjnie pojawił się dopiero w drugiej połowie XX w. Na zbyt późne zainteresowanie się psychologów czasem wolnym wpłynęło prawdopodobnie przekonanie, że zachowanie ludzi w czasie wolnym jest analogiczne do zachowań w innych okresach. To przekonanie pod naporem doświadczeń stopniowo ustępuje. Psychologia dla kierunku Rekreacja i turystyka, a szerzej psychologia czasu wolnego, jest przedmiotem nauczania na wielu uniwersytetach oraz innego typu uczelniach na całym świecie. W naszym kraju zainteresowanie psychologią czasu wolnego dopiero się rodzi. Na studiach wyższych, kształcących kadry dla obsługi ludzi w czasie wolnym, psychologia jest nauczana na poziomie propedeutycznym i wchodzi w skład minimum programowego jako przedmiot podstawowy. Przeznaczenie książki jako podręcznika dla studentów niemających przygotowania z zakresu psychologii ogólnej teoretycznej wpłynęło na jej strukturę. Specyficzne problemy psychologii czasu wolnego są z tego powodu poprzedzone wykładem ogólnych podstaw psychologii teoretycznej i metodologii badań. Dotyczy to szczególnie podstaw wiedzy o temperamencie, osobowości, psychologii stresu, postawach i wartościach, fazach rozwojowych człowieka, motywacji, małych grupach i różnicach kulturowych. Podręcznik zawiera wiedzę w dużym zakresie stosowaną, mającą pomóc studiującemu w rozumieniu ludzi oraz ich zachowań w kontaktach interpersonalnych. Książka zawiera wiedzę z zakresu minimum programowego poszerzoną o zagadnienia zachowań człowieka w czasie wolnym, a w szczególności z zakresu psychologii rekreacji i turystyki. Najwięcej miejsca poświęcono psychologii społecznej ze względu na jej szczególną rolę praktyczną w życiu codziennym, w tym przypadku w czasie wolnym. Książka może także być pomocna dla każdego, kogo interesuje problematyka zachowania człowieka w warunkach, kiedy jest wolny od zadań związanych z pracą zawodową oraz od innych obowiązków. Wiedza psychologiczna może być zatem użyteczna dla wszystkich uczestników czasu wolnego, zarówno zajmujących się zawodowo organizowaniem usług, jak i ludzi pragnących wykorzystać ten czas w sposób przyjemny i zdrowy oraz ogólnie korzystny. Wiedza uzyskana w badaniach psychologicznych powinna pomóc jednostce bardziej skutecznie i przewidywalnie sprawować kontrolę nad własnym zachowaniem, aby mogła ona bardziej efektywnie korzystać z dobrodziejstw czasu wolnego. W przygotowaniu książki ważną rolę odegrały dwie bliskie mi osoby, którym pragnę wyrazić wdzięczność. Pierwsza to moja córka Anna Maria, z którą współpracowałem szczególnie na etapie gromadzenia informacji oraz prowadzenia badań. Drugą ważną osobą jest moja żona Jadwiga, która stworzyła mi odpowiednie warunki do pracy oraz wspierała mnie w wielu trudnych sytuacjach. 10

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NUMER STRONY

SPIS TREŚCI NUMER STRONY SPIS TREŚCI NUMER STRONY Wstęp... 13 Rozdział I PRACA W ŻYCIU CZŁOWIEKA... 17 1. Definicje pracy... 17 2. Potrzeby ludzkie jako podstawa motywacji do pracy... 22 3. Proces przystosowania się pracownika

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie PODLASKI ABSOLWENT BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Katarzyna Dębkowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum

Program nauczania. w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Kurs podstawowy na poziomie IV.0 (dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw)

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

6-latki w szkole. edukacja i pomoc

6-latki w szkole. edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc redakcja naukowa Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska H Wydawnictwo Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa

Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Magdalena Drozdowicz Nr albumu: 9284 Rekreacja ruchowa kobiet po 50 roku życia z Tarnowa Praca licencjacka na kierunku: turystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. marketingowe. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H. Beck

Zarządzanie. marketingowe. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H. Beck Zarządzanie marketingowe Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H. Beck Zarządzanie marketingowe Autorzy Wojciech Downar Włodzimierz Durka Magdalena Małachowska Izabela Ostrowska Józef Perenc Kamila

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Waldemar Makuła Nowy Sącz 2010 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Zespół autorów: Krzysztof Ostaszewski, Anna Rustecka-Krawczyk, Magdalena Wójcik

Zespół autorów: Krzysztof Ostaszewski, Anna Rustecka-Krawczyk, Magdalena Wójcik 2 RAPORT dla szkół i władz oświatowych Warszawy z realizacji drugiego etapu badań p.n. Rola czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju zachowań problemowych u młodzieży szkolnej. Badania warszawskich

Bardziej szczegółowo

RECENZJA S. Kowalik (red.) (2010), Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

RECENZJA S. Kowalik (red.) (2010), Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, 2012 * tom 17, nr 3, s. 121 125 RECENZJA S. Kowalik (red.) (2010), Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN AGNIESZKA LASOTA Katedra

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Warszawa 2007 RECENZENCI Prof. dr hab. Kazimierz Pieńkos Prof. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski AUTORZY: Dr Edward Kirejczyk:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 7. Andrzej Sękowski, Martyna Płudowska Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych 11

Spis treści. Wprowadzenie 7. Andrzej Sękowski, Martyna Płudowska Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych 11 Spis treści Wprowadzenie 7 I. Człowiek w wymiarze indywidualnym i społecznym Andrzej Sękowski, Martyna Płudowska Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych 11 Karol

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII mgr Iwona Malorny LOKALNA SIEĆ WSPARCIA I PROFILAKTYKA WOBEC ZJAWISKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE MIASTA BYTOM Praca

Bardziej szczegółowo

E-lEarning. dla dorosłych. Difin

E-lEarning. dla dorosłych. Difin J a k u b J e r z y C z a r kows k i E-lEarning dla dorosłych Difin JAKUB JERZY CZARKOWSKI E-LEARNING DLA DOROSŁYCH Copyright by Difin Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII. mgr Katarzyna Herda-Płonka

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII. mgr Katarzyna Herda-Płonka UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII mgr Katarzyna Herda-Płonka ŚRODOWISKO RODZINNE I SZKOLNE WOBEC ZESPOŁU ADHD U DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo