DETERMINANTY MOTYWACYJNE STYLU ANGAŻOWANIA SIĘ W PRACĘ SPOŁECZNĄ WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PODCZAS TURNIEJU UEFA EURO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DETERMINANTY MOTYWACYJNE STYLU ANGAŻOWANIA SIĘ W PRACĘ SPOŁECZNĄ WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PODCZAS TURNIEJU UEFA EURO 2012"

Transkrypt

1 Chlebosz Karolina, Brdak Marek, Laudańska Krzemińska Ida. Determinanty motywacyjne stylu angażowania się w pracę społeczną wolontariuszy pracujących podczas turnieju UEFA EURO 2012 = Motivational determinants of engagement style in to social work by volunteers working during UEFA EURO 2012 tournament. Journal of Health Sciences. 2014;04(04): ISSN / X. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: DETERMINANTY MOTYWACYJNE STYLU ANGAŻOWANIA SIĘ W PRACĘ SPOŁECZNĄ WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PODCZAS TURNIEJU UEFA EURO 2012 Motivational determinants of engagement style in to social work by volunteers working during UEFA EURO 2012 tournament mgr Karolina Chlebosz Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Studium doktoranckie mgr Marek Brdak Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Studium doktoranckie dr Ida Laudańska Krzemińska Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zakład Podstaw Wychowania Zdrowotnego Corresponding author: mgr Marek Brdak Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 10/ Poznań tel.: Streszczenie Wstęp: Najczęściej wybieraną formą pracy społecznej w Europie jest praca przy organizacji imprez sportowych. Specyfika motywacji do takiej pracy wynika z dobrowolności jej podejmowania oraz braku wynagrodzenia za jej wykonanie. Cel badań: Celem badań jest określenie różnic pomiędzy motywami podejmowania pracy społecznej przez osoby, które w różnym stylu angażują się w tego rodzaju pracę. W analizie uwzględniono częstość, regularność oraz zróżnicowanie doświadczenia wynikające z pracy społecznej na rzecz różnego typu. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2012 roku. Uczestnikami byli wolontariusze (n=326) pracujący podczas turnieju UEFA EURO Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Istniała możliwość wzięcia 55

2 udziału w badaniu poprzez Internet. Porównano motywy wykonywania pracy społecznej przez respondentów, którzy z różną częstością i regularnością podejmują pracę społeczną na rzecz wybranych typów (związanych z opieką zdrowotną osób potrzebujących, organizujących imprezy sportowe, rozwijających umiejętności zawodowe lub własne zainteresowania wolontariuszy oraz w innych wymienianych przez samych respondentów). Klasyfikacji motywów dokonano w oparciu o wielowymiarowy model motywacji. Wyniki: Nie wykazano różnic istotnie statystycznych w motywach podejmowania pracy społecznej przez respondentów, deklarujących regularne lub nieregularne wykonywanie tego rodzaju aktywności na rzecz jednej bądź kilku. Wnioski: Rodzaj motywu sklasyfikowany na podstawie kryteriów wielowymiarowej teorii motywacji Gil Clary nie ma związku z różnym stylem angażowania się w pracę społeczną. Słowa kluczowe: sport, wolontariat, motywacja, praca społeczna. Abstract Introduction: Social work is the most popular in sport and is widely used to support organization of that events. Motivation to that kind of work is specific because of free of charge and free will character of this kind of work. Aim: The aim of the study is to determine the types of motives, based on classification of Gil Clary s concept of motivation, at people engaging in a different style in to social work. The analysis included the following social work style features: frequency, regularity and variety of experience in the social work coming out from working for a selected types of institutions. Materials and methods: Research was conducted in May and June 2012 year. Respondents were volunteers (n = 326) working during UEFA EURO 2012 in Poland. Diagnostic survey questionnaire was used. Six groups of motives (personal and professional development, social interaction and assistance, free time and stimulation) were compared at respondents declaring different frequency, regularity and variety of experience in voluntary work resulting from engagement for health care organizations, sports organizations, institutions where they could developed professional skills and their own interests and others institutions mentioned by the themselves. Results: There was no indication of significant differences between analyzed groups of motives by respondents who report different style of social work. Conclusion: Type of motives, classified on the criteria of Gil Clary s theory of motivation has no relation to a style of engagement in to voluntary work. Key words: sports, volunteers, motivation, social work. 56

3 WSTĘP: Istotą pracy społecznej opartej na zasadach wolontariatu jest dobrowolność jej podejmowania oraz brak wynagrodzenia finansowego. Zakres świadczenia wykraczający poza więzi rodzinno koleżeńsko przyjacielskie [1] sprawia, że beneficjentem może być każdy kto potrzebuje ochotniczych rąk do pomocy. Do niedawna społecznicy (wolontariusze) najczęściej pracowali w organizacjach pozarządowych takich jak stowarzyszenia i fundacje, zajmujące się organizacją pomocy dla osób potrzebujących opieki zdrowotnej. Współcześnie ich praca może wspierać każdą dziedzinę życia społecznego i zawodowego dzięki nowo rozwijającej się gałęzi e- wolontariatu oraz pracy społecznej w miejscu zatrudnienia [2]. Jednak nie tylko beneficjenci zyskują na bezpłatnie wykonywanej dla nich pracy ponieważ jednym z profitów angażowania się w pracę społeczną jest pozytywny wpływ na zdrowie samych wolontariuszy [3]. Najczęściej wybieraną formą pracy społecznej w krajach Unii Europejskiej jest pomoc przy organizacji imprez sportowych [4]. W Polsce z roku na rok ta forma pracy cieszy się coraz większą renomą głównie za sprawą nowo powstających organizacji pozarządowych zajmujących się krzewieniem sportu i rekreacji [5]. Do dużej popularności tej gałęzi pracy społecznej przyczyniają się również organizatorzy największych imprez sportowych na świecie, którzy zachęcają do udziału w swoich programach w ogólnodostępnych mediach. Angażują do pracy od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób, [6] którzy w różnym stylu wykonują pracę prospołeczną. Biorąc pod uwagę częstotliwość jej podejmowania może być ona regularna bądź okresowa tzw. akcyjna a beneficjentem może być małe lokalne stowarzyszenie jak i duża firma komercyjna. Równocześnie wolontariusze sportowi mogą angażować się w pracę na rzecz innych organizacji, na przykład związanych z opieką zdrowotną, przygotowaniem zawodowym czy rozwojem osobistym. W podejmowaniu decyzji o sposobie angażowania się w działalność prospołeczną kluczową rolę odgrywa motywacja, zespół procesów psychologicznych u podstawy którego leżą motywy - bodźce pobudzające lub też powstrzymujące określone zachowanie lub jego zmiany. Specyfika motywacji wolontariuszy w podejmowaniu pracy społecznej wynika z braku otrzymywania wynagrodzenia finansowego za jej wykonanie, podczas gdy stanowi on jeden z najsilniejszych motywów podejmowania pracy w ogóle. W różnych koncepcjach teoretycznych procesów motywacyjnych wolontariuszy, motywy są różnie klasyfikowane. Teoria motywacji Gil Clary [7, 8] oparta o model wielowymiarowy, identyfikuje i klasyfikuje sześć różnych czynników motywacyjnych (potrzeb), dla których wolontariusze podejmują tego rodzaju pracę: 1. Wartość potrzeba umożliwiająca wolontariuszom wyrazić głęboko zakorzenione wartości, takie jak altruizm i humanitaryzm. Wolontariusze kierujący się takimi wartościami angażują się w wolontariat, ze względu na chęć pomocy innym. 2. Zrozumienie potrzeba nauki nowych umiejętności i wykorzystania ich w praktyce. Wolontariusze motywowani w taki sposób dążą do odkrywania własnych możliwości i poszerzania swojej wiedzy. 3. Społeczne czynnik angażujący wolontariuszy w działalność w celu zwiększenia interakcji społecznych, wzmocnienia istniejących relacji i zyskania aprobaty innych osób. Wolontariusze pracujący w oparciu o takie motywy biorą udział w programach, w których mają możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami również poprzez pracę w zespole. 4. Kariera czynnik, który leży u podłoża potrzeby rozwinięcia swojego doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia obszaru możliwości zatrudnienia. Celem działalności społecznej jest w tym wypadku rozwijanie swoich możliwości związanych z przyszłą pracą zawodową. 57

4 5. Ochrona czynnik motywacyjny, który pełni funkcję ochronną i służy zmniejszeniu negatywnego wpływu poczucia winy w obliczu nieszczęścia innych osób oraz zapobieganiu poczucia samotności. Osoby takie angażują się do pracy społecznej ze względu na potrzebę bycia przydatnym co ma pozytywny wpływ na ich poczucie własnej wartości. 6. Wzmocnienie potrzeba mająca związek z kreowaniem pozytywnego obrazu siebie poprzez zapewnienie sobie samodzielnego rozwoju. Wolontariusze motywowani tym czynnikiem angażują się w pracę prospołeczną, aby czuć się osobami bardziej wartościowymi i potrzebnymi. CEL PRACY: Celem niniejszej pracy badań jest rozpoznanie i zróżnicowanie determinant motywacyjnych różnego stylu angażowania się w pracę społeczną przez wolontariuszy, którzy z różną częstością i regularnością angażują się w pracę społeczną na rzecz związanych z opieką zdrowotną, organizujących imprezy sportowe, rozwijających umiejętności zawodowe oraz zainteresowania własne respondentów lub na rzecz innych wymienianych przez samych respondentów. Klasyfikacji motywów dokonano w oparciu o model wielowymiarowy motywacji Gil Clary. Postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jakie determinanty motywacyjne charakteryzują osoby, które po raz pierwszy oraz po raz czwarty i kolejny raz zaangażowały się w pracę społeczną? 2. Jakie determinanty motywacyjne charakteryzują osoby deklarujące regularne i nieregularne angażowanie się w pracę społeczną? 3. Jakie determinanty motywacyjne charakteryzują osoby z doświadczeniem w pracy społecznej, wynikającym z zaangażowania na rzecz związanych z opieką zdrowotną, organizujących imprezy sportowe, rozwijających umiejętności zawodowe oraz zainteresowania własne wolontariuszy lub w innych wymienianych przez samych wolontariuszy? 4. Czy są różnice istotne statystycznie pomiędzy motywami wymienianymi przez wolontariuszy regularnie i nieregularnie angażującymi się w tego rodzaju pracę, pomiędzy wolontariuszami sportowymi z różną częstością wykonującymi pracę prospołeczną oraz pomiędzy wolontariuszami sportowymi posiadającymi zróżnicowane doświadczenie w tego rodzaju pracy wynikające z pracy na rzecz różnego typu? MATERIAŁ I METODA: Grupę badawczą stanowili uczestnicy (n=326) dwóch Oficjalnych Programów Wolontariatu UEFA EURO Respondenci pracowali w polskich miastach gospodarzach (Poznań, Warszawa, Wrocław, Gdańsk). Charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów przedstawia tabela 1. Do oceny motywów podejmowania pracy społecznej zastosowano pytanie otwarte. Opierając się na wielowymiarowym modelu motywacji, udzielone odpowiedzi sklasyfikowano w sześć kategorii motywów: rozwój osobisty (doskonalenie umiejętności językowych, nauka nowych rzeczy, rozwój własnych zainteresowań) rozwój zawodowy (zdobycie doświadczenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych), społeczna interakcja (poznanie nowych osób, nowych znajomości, chłopaka, dziewczyny, osób z innego kraju), niesienie pomocy (pomoc drugiej osobie, poczucie radości z pomagania, pomoc osobom słabszym), czas wolny (wypełnienie czasu wolnego ciekawym zajęciem, pożyteczne jego spożytkowanie) oraz stymulacja (możliwość obejrzenia meczów, przeżycie ciekawego doświadczenia, ciekawej przygody, poczucia wewnętrznej satysfakcji, dla zabawy). W przypadku wskazania więcej niż jednego motywu podejmowania pracy społecznej o klasyfikacji respondenta do jednej z grup decydowała 58

5 ilościowa przewaga wskazywanych motywów. Obliczeń statystycznych dokonano z wykorzystaniem testu Chi2. Tabela 1. Cechy społeczno demograficzne respondentów Table 1. Social and demographic characteristics of respondents PŁEĆ N % mężczyźni kobiety WIEK do 20 r. ż r. ż powyżej 25 r. ż STAN CYWILNY wolny w związku WYKSZTAŁCENIE podstawowe 14 4 zawodowe 0 0 średnie pomaturalne wyższe MIEJSCE ZAMIESZKANIA wieś 29 9 miasto do 10 tys miasto tys miasto pow. 250 tys SYTUACJA MATERIALNA zła, ciężka 18 6 średnia, znośna dobra, bardzo dobra W związku z brakami danych w kwestionariuszach odsetki nie sumują się do 100 % Ocenę częstości angażowania się w pracę prospołeczną dokonano na podstawie odpowiedzi na pytanie jednokrotnego wyboru. Respondenci proszeni byli o wskazanie jednej z podanych odpowiedzi: jeden, dwa, trzy lub więcej razy. Utworzono cztery grupy, które porównano pod względem wskazywanych motywów podejmowania pracy społecznej zgodnie z przyjętą klasyfikacją. Analogicznie została oceniona regularność angażowania się w pracę prospołeczną. 59

6 Badane osoby wybierały jedną z dwóch możliwych deklaracji, tak lub nie a utworzone grupy na podstawie udzielonej odpowiedzi porównano pod względem motywów podejmowania pracy prospołecznej. Obliczeń statystycznych dokonano z wykorzystaniem testu Chi2. Do oceny doświadczenia respondentów w pracy społecznej wykorzystano pytanie wielokrotnego wyboru. Ankietowani wskazywali na miejsca wykonywania takiej pracy związanych z rozwijaniem własnych zainteresowań, przygotowaniem zawodowym, opieką nad osobami chorymi oraz organizacją imprez sportowych. Umożliwiono również wskazanie innych miejsc, które nie zostały wymienione w kwestionariuszu. Respondentów podzielono na 5 grup w zależności od stopnia zróżnicowania posiadanego doświadczenia w pracy prospołecznej i porównano wskazywane przez nich motywy podejmowania tego rodzaju działalności. Wyróżniono grupy, które wskazały na pracę społeczną w jednym, dwóch, trzech, czterech i pięciu różnych instytucjach. Obliczeń statystycznych dokonano z wykorzystaniem testu Chi2. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto poziom istotności statystycznej p<0.05. Obliczeń dokonano w programie STATISTICA wersja 10. WYNIKI: Analiza powodów wykazała, że u podstaw motywacji respondentów najczęściej leżą potrzeby związane ze stymulacją (27%), rozwojem zawodowym (24,5%), ciekawym spędzaniem czasu wolnego (22,7%), interakcją społeczną (10%), potrzebami rozwoju osobistego (6,7%) oraz potrzebą niesienia pomocy innym (2,5%). Zestawienie wskazywanych przez wolontariuszy motywów przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Motywy podejmowania pracy społecznej przez respondentów Table 2. Summary of the respondents motives for voluntary and social work N % Stymulacja Rozwój zawodowy 80 24,5 Ciekawe spędzanie czasu wolnego 74 22,7 Interakcja społeczna Rozwój osobisty 22 6,7 Niesienie pomocy innym 8 2,5 Analiza dotychczasowej częstości angażowania się respondentów w nieodpłatną pracę wykazała, że ponad połowa badanych wolontariuszy (69%) była zaangażowana w tego rodzaju pracę co najmniej 4 razy. Zestawienie częstotliwości angażowania się w pracę społeczną respondentów przedstawia tabela 3. Table 3. Frequency of engagement in to social work by respondents. N % Jeden raz Dwa razy 27 8 Trzy razy 20 6 Cztery razy

7 Analiza regularności angażowania się w pracę społeczną respondentów wykazała, że połowa z badanych osób regularnie angażuję się w pracę prospołeczną. Analiza zróżnicowania doświadczenia w pracy społecznej respondentów wykazała iż najwięcej (37% i 35%) wolontariuszy pracowało na rzecz odpowiednio jednej lub dwóch typów. Zestawienie doświadczenia respondentów w pracy społecznej przedstawia tabela 4. Tabela 4. Zestawienie doświadczenia w pracy społecznej respondentów Table 4. Summary of respondent s experience in social work N % Praca na rzecz jednego typu Praca na rzecz dwóch typów Praca na rzecz trzech typów Praca na rzecz czterech typów Praca na rzecz pięciu typów , ,5 Respondenci regularnie i nieregularnie podejmujący pracę społeczną nie różnili się istotnie (p=0,09) pod względem wskazywanych motywów podejmowania tego rodzaju pracy. Podobnie respondenci, którzy z różną częstością angażowali się w pracę społeczną, nie różnili się istotnie statystycznie (p=0,1) we wskazywanych motywach podejmowania tego rodzaju pracy. Zróżnicowanie doświadczenia w pracy społecznej nie okazało się czynnikiem różnicującym wolontariuszy pod względem motywów podejmowania pracy prospołecznej (p=0,07). DYSKUSJA: Badania dotyczące motywacji wolontariuszy sportowych opierają się na różnorodnych teoriach motywacji i wykazują ich istotny związek z motywacja zewnętrzną [7, 9], szczególnie uwzględniając znaczenie satysfakcji z wykonywania pracy społecznej, która jest uzależniona od motywów jej podejmowania. Wykazano również, że zewnętrzną motywację w podejmowaniu działalności społecznej stanowi chęć poznawania nowych ludzi [7] a wolontariusze, których celem jest poszerzanie sieci społecznej nie tworzą z innymi wolontariuszami relacji o szczególnym stopniu bliskości jak np. nawiązywanie nowych przyjaźni. W prezentowanych badaniach chęć nawiązania kontaktu społecznego wymieniana była przez 10% respondentów. Inne badania [10, 11] również wskazują na ważność czynnika społecznego w podejmowaniu działalności społecznej podczas dużych imprez sportowych oraz wskazują na wspólne cechy wszystkich wolontariuszy jakimi są poczucie dumy narodowej oraz chęć udziału w czymś znaczącym. Istnieją jednak badania, w których nie wykazano związku pomiędzy wykonywaniem pracy społecznej a motywacją zewnętrzną [7]. W tych badaniach czynnikiem zachęcającym ludzi do podejmowania działalności społecznej była wzbudzona w nich radość oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań. 61

8 Potrzeby stymulacji, najczęściej wymieniane przez badanych respondentów wskazywane są również przez wolontariuszy sportowych w innych badaniach, w których autorzy [9] wskazują, na to że wyjątkowość tej grupy wolontariuszy polega na egoistycznych potrzebach (branie udziału w znaczącej imprezie sportowej) angażowania się w taki rodzaj pracy. Potwierdza to również lista pięciu determinant motywacyjnych wolontariuszy sportowych, która została stworzona przez Iwaski i Havit [12]. Na jej czele znalazł się czynnik egoistyczny, dla którego działalność bez wynagrodzenia podejmowano w celu zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Drugi czynnik (celowy) w proponowanej liście pięciu determinant motywacyjnych podejmowania pracy społecznej w opiera się na konkretnym celu, dla którego wolontariusz podejmuje taką aktywność. Trzeci czynnik (materialny) opiera się na chęci materialnego zysku i nagrodach rzeczowych. Czwarty czynnik (spędzania czasu wolnego) opiera się na potrzebie organizowania sobie czasu w różnorodny sposób. Piąty czynnik (zewnętrzny) związany jest z determinantami będącym poza kontrolą wolontariuszy takimi jak tradycja czy opinia społeczna. Kolejnym znaczącym czynnikiem w podejmowaniu pracy społecznej jest zatrudnienie. Osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin, częściej podejmują działalność społeczną na rzecz swojej społeczności [13, 14]. Inne badania wskazują, że podstawowym determinantem motywacyjnym u osób, które podejmują działalność społeczną był rozwój zawodowy lub sposób wolnego czasu [15, 16]. Badania dotyczące stylu angażowania się wolontariuszy w pracę społeczną wykazują, że motywy nie mają związku z częstością oraz rodzajem podejmowanej aktywności społecznej [17], co potwierdzają również niniejsze badania. W związku z rozmaitymi funkcjami pełnionymi przez wolontariuszy podczas zawodów sportowych [18] wskazane jest, aby przeprowadzić badania wolontariuszy w kontekście pełnionej przez nich roli podczas określonych zawodów sportowych. Pozwoli to na wskazanie determinant motywacyjnych u wolontariuszy pełniących specyficzne funkcje podczas zawodów sportowych. WNIOSKI 1. Rodzaj motywu podejmowania pracy społecznej nie ma związku z regularnością, ani częstością jej podejmowania przez wolontariuszy sportowych. 2. Rodzaj motywu podejmowania pracy społecznej nie ma związku z posiadanym doświadczeniem w tego rodzaju pracy. 3. Badani wolontariusze sportowi najczęściej podejmują aktywność społeczną ze względu na potrzebę stymulacji, rozwoju zawodowego oraz możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Badania sfinansowano ze środków własnych. LITARATURA: 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dziennik Ustaw 2003 nr 96 poz Przewłocka J Zaangażowanie społeczne polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2011: [Use of the Internet] Konkluzje Rady w sprawie roli wolontariatu sportowego w propagowaniu aktywności obywatelskiej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej [Conclusions in a case of role at sport volunteering in propagation of civil activity. Daily Public of European Union] C 372, 20/12/2011,

9 lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2011:372:0024:01:pl:html [accessed on: ] Polish 4. [Use of the Internet] Eurobarometr Report [accessed on: ] 5. Herbst J, Przewłocka J Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania Warszawa 2011: Baum T, Lockstone L Volunteers and mega sporting events: Developing a research framework. Int J of Event Management Research 2007; 3; 1: Clary E, Snyder M, Ridge R. et al. Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. J of Personality and Social Psychology 1998: Clary E, Snyder M The motivations to volunteer: Theoretical and practical considerations. Current Directions in Psychological Science 1999; 8; 5: Gagne M, Forest J, Gilbert M et al. The motivation at work scale: Validation in two languages. Concordia University 2007; Gagne M, Senecal C, Koestner R, Proximal job characteristics, feelings of empowerment, and intrinsic motivation: A multidimensional model. J of Applied Psychology 1997; 27: Giacomodegli A Getting a job through voluntary associations: The role of network and human capital creation. Econometica Working Papers. Economica 2008: Iwasaki Y. Havitz M Examining relationship between leisure involvment, psychological commitment, and loyalty to a recreation agency. J of Leisure Research 2004; 36: Lysakowski L The importance of volunteers in a capital campaign. Int J of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing 2012; 7: Millette V, Gagne M Designing volunteers tasks to maximize motivation, satisfaction and performance: The impact of job characteristics on volunteer engagement. Motivation and Emotion 2008; 32: Strigas A, Jackson E Volunteering as Leisure/ Leisure as Volunteering: An International Assessment. Cambridge 2003, MA; CABI: Stebbins R Obligation as an aspect of leisure experience. J of Leisure Reserach 2000; 32: [Use of Internet] Study on Volunteering in the European Union: Country Report Poland [accessed on: ] 10. [Use of Internet] https://www.wpi.poznan.pl/artykul/1802.html [accessed on:

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie Brdak Marek Jan, Sulżycka Monika. Wolontariat na dużych imprezach sportowych. Charakterystyka społeczno demograficzna oraz funkcje pełnione przez wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012 w Poznaniu = Volunteering

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie sportowców

Opodatkowanie sportowców Szwajdler Paweł, Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata. Opodatkowanie sportowców = Taxation of Sportsmen. Journal of Health Sciences. 2014;04(04):011-016. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had 5 points

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie Klimczyk Agata, Klimczyk Mariusz, Szwajdler Paweł. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie = Promoting sport by the government and self-government in Poland. Journal of

Bardziej szczegółowo

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children Dąbrowska Aneta, Batyk Iwona, Kujawski Marian. Turystyka młodzieży szkolnej = Tourism of school children. Journal of Health Sciences. 2014;04(03):097-104. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had

Bardziej szczegółowo

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno Zielińska Maria Eliza, Barwińska-Szczutkowska Gabriela, Barwińska Sylwia. Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):894-899.

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = Physical activity of people with chronic hepatitis C. Journal of

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Struktura demograficzna gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Demographic structure of Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI Barwińska Sylwia. Uwarunkowania społeczne absencji wyborczej polaków w pierwszych dziesięciu latach demokracji = Social conditions of election absenteeism by Poles in the first ten years of democracy.

Bardziej szczegółowo

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kotecka Klaudia, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula, Zdolska Wioleta. Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014 = Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014.

Bardziej szczegółowo

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 253-260 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Justyna Gierczak. SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Justyna Gierczak. SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Gierczak Justyna. Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies. Journal of Education,

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA Rajs Arkadiusz, Goździewska-Nowicka Agnieszka, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery = Estimating vehicle speed based on image from

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Napływ ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Inflow of population into Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = Submission to preventive examinations

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Rajs, prof. nadzw. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz,

dr hab. Katarzyna Rajs, prof. nadzw. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz, Rajs Arkadiusz, Rajs Katarzyna. Ograniczenia ekstrakcji częstotliwości podstawowej dźwięku ortepianu w oparciu o analizę cepstrum = Limit the extraction o undamental requency sound o the piano based on

Bardziej szczegółowo

Influence of socio-demographic changes on health behavior in the field of breast cancer prevention among women work in lubelskie macro-region

Influence of socio-demographic changes on health behavior in the field of breast cancer prevention among women work in lubelskie macro-region Bojakowska Urszula, Kalinowski Paweł. Wpływ wybranych cech społeczno demograficznych na zachowania zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi w populacji kobiet pracujących z makroregionu lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

Dorota Sobczak B,D,F Student II roku studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Dorota Sobczak B,D,F Student II roku studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Marek Brdak (corresponding author) A,B,D,E,F Student I roku studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zakład Podstaw Wychowania Zdrowotnego ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2012; (2)5: 7 13 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. List B item 667. Open Access Open Journal

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego Dejneka Justyna, Bartoszek Agnieszka, Rząca Marcin. Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego = The level of knowledge of patients of pulmonary

Bardziej szczegółowo

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Psychologia Spoeczna 2016 tom 11 3 (38) 339 355 Skala motywacji zewntrznej i wewntrznej do pracy Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Instytut Psychologii, Uniwersytet lski w Katowicach Work Extrinsic

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych wybrane aspekty Forms of employment of people with disabilities - some aspects

Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych wybrane aspekty Forms of employment of people with disabilities - some aspects Warchoł Martyna. Forms of employment of people with disabilities - some aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):322-331. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.321901

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: Revised: Accepted:

Conflict of interest: None declared. Received: Revised: Accepted: Kazimierz Harłoziński, Gabriela Barwińska-Szczutkowska, Problem bezrobocia w Bydgoszczy w latach 2005-, Problems of unemployment in Bydgoszcz in years 2005 -. Journal of Health Sciences. 2013;3(14), 248-260.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT ZAWODU FIZJOTERAPEUTY WŚRÓD STUDENTÓW NAUK TECHNICZNYCH ORAZ OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA

OCENA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT ZAWODU FIZJOTERAPEUTY WŚRÓD STUDENTÓW NAUK TECHNICZNYCH ORAZ OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA Kocjan Janusz. Assessment of the knowledge level on profession of physiotherapist among students of technical science and elderly persons. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):167-175. eissn

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego

Ocena poziomu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego Sawicka Katarzyna, Szczepańska Justyna, Łuczyk Robert, Wawryniuk Agnieszka, Prasał Marek. Ocena poziomu wiedzy pacjentów z chorobą nadciśnieniową w zakresie profilaktyki i powikłań nadciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko Poczta Joanna, Malchrowicz-Mośko Ewa. Bierny udział w biegowych wydarzeniach sportowych i jego wpływ na promocję zdrowia i aktywności fizycznej wśród kibiców = Passive participation in cross-country skiing

Bardziej szczegółowo

Rola wolontariuszy w logistyce towarów i osób podczas turnieju UEFA EURO 2012 charakterystyka osób pracujących w Poznaniu

Rola wolontariuszy w logistyce towarów i osób podczas turnieju UEFA EURO 2012 charakterystyka osób pracujących w Poznaniu Marek Jan Brdak 1, Ida Laudańska-Krzemińska 2, Monika Sulżycka 3 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Groclin S.A. Rola wolontariuszy w logistyce towarów i osób podczas turnieju UEFA EURO 2012 charakterystyka

Bardziej szczegółowo

616 Wyzwania kultury fizycznej

616 Wyzwania kultury fizycznej 616 Wyzwania kultury fizycznej Mędrak Anna, Rżany Michał, Otremba Barbara, Brodowska Elwira, Szynal Magdalena, Alcer Magdalena, Górecka Anna, Stefaniak Tomasz, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Akademickie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rzońca, Adam Fronczak. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Agnieszka Rzońca, Adam Fronczak. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny Rzońca Agnieszka, Fronczak Adam. The impact of breast reconstruction on the quality of life of women after mastectomy. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):481-488. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.546417

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = The circumstances of diagnosis of HCV

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

Paulina Jarecka 1, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk 2

Paulina Jarecka 1, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk 2 Jarecka Paulina, Fąk Tadeusz, Skrzypczyk Teresa. Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania = Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI:

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI: Lisiak Dorota, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka w samoocenie uczestników zajęć w klubie Maximus w Bydgoszczy = The importance of physical activity

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Joanna Białek, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Polski rynek produktów tłuszczowych należy

Bardziej szczegółowo

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat FOTO Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat O BADANIU Badanie uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy zostało przeprowadzone przez Fundację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

1 AWFiS Gdańsk 2 UKW Bydgoszcz

1 AWFiS Gdańsk 2 UKW Bydgoszcz Piątek Mirosław, Byzdra Krzysztof, Kamrowska-Nowak Maria, Mikołajczyk Janusz, Stępniak Robert. Struktura obciążeń treningowych w cyklu przed olimpijskim Londyn 2012 - zawodnika klasy MM w rzucie oszczepem

Bardziej szczegółowo

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2) Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Nowe prawa i obowiązki ratowników medycznych w świetle nowelizacji ustawy o PRM = New rights and duties of paramedics according to the updated Law on

Bardziej szczegółowo

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 15-30 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee.

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Kostyra Agnieszka. Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik = Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):11-25.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 669

Wyzwania kultury fizycznej 669 Wyzwania kultury fizycznej 669 Socha Paulina, Przybyła Katarzyna. Jakość prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich w ocenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata, Wadych Ewelina. Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej = Fitness as a modern form of recreation movement. Journal of Health Sciences. 2013;3(16):259-272. ISSN

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna Wenecji w powiecie żnińskim. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district

Atrakcyjność turystyczna Wenecji w powiecie żnińskim. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district Gotowski Rafał, Parzych Krzysztof. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):714-720. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.225143

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT A WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIE

WOLONTARIAT A WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIE WOLONTARIAT A WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIE Ogólnopolska Konferencja 26 listopada 2011 r. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE Pomoc niedana zuboża nas właśnie o to, czegośmy nie dali, cośmy zaniedbali w naszej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pujszo 1, Robert Stepniak 2, Marek Adam 3. Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

Małgorzata Pujszo 1, Robert Stepniak 2, Marek Adam 3. Wielkiego, Bydgoszcz, Polska Pujszo Małgorzata, Stepniak Robert, Adam Marek. Reading level as a component of the universal culture of the male judo society. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):11-21. eissn 2391-8306.

Bardziej szczegółowo

Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy = Evaluation of the special efficiency foot players

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players Buśko Krzysztof, Szulc Adam, Kołodziejczyk Michał. Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):201-206.

Bardziej szczegółowo

Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii Knowledge of students about renewable energy sources

Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii Knowledge of students about renewable energy sources Babula Mateusz, Warchoł Martyna. Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):135-144.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani Hamerlińska Latecka Agnieszka. Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani = Use of Nordic Walking in a rehabilitation of the people after total laryngectomy. Journal

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ROZPRAWY NAUKOWE Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2017, 57, 45 53 Agnieszka Albrecht akademia wychowania fizycznego im. eugeniusza piaseckiego w poznaniu AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WOLONTARIUSZY SPORTOWYCH Cel badań.

Bardziej szczegółowo

Zadania samorządów gminnych województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia The tasks of local governments Lublin province about Healthcare

Zadania samorządów gminnych województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia The tasks of local governments Lublin province about Healthcare Warchoł Martyna, Furtak-Niczyporuk Marzena. Zadania samorządów gminnych województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = The tasks of local governments Lublin province about Healthcare. Journal of

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 650

Wyzwania kultury fizycznej 650 Wyzwania kultury fizycznej 650 Klimas Nela, Laudańska-Krzemińska Ida. Przygotowania studentów wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej teoria a rzeczywistość = The preparation

Bardziej szczegółowo

Department of Biomechnics, Institute of Sport - National Research Institute

Department of Biomechnics, Institute of Sport - National Research Institute Górski Michał, Piątkowska Monika, Pastuszak Anna, Michalak Bartłomiej. Level of physical activity of physical education students in Poland and Ireland. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):221-230.

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Justyna Zych 1, Joanna Skonieczna 2, Dominik Olejniczak 2, Karolina Zakrzewska 3,4

Justyna Zych 1, Joanna Skonieczna 2, Dominik Olejniczak 2, Karolina Zakrzewska 3,4 Zych Justyna, Skonieczna Joanna, Olejniczak Dominik, Zakrzewska Karolina. Ocena stopnia poinformowania oraz wiedzy pacjentów na temat badania elektroencefalograficznego = Evaluation level of information

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24

BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24 BIURO WOLONTARIATU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mops.krasnystaw@neostrada.pl ul Piłsudskiego 9, tel/fax: (0-82) 576 23 24 www.mops.org.pl Program Świadczeń Wolontarystycznych w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Psychologiczna analiza poziomu agresji w męskim środowisku judoków Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society

Psychologiczna analiza poziomu agresji w męskim środowisku judoków Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society Wojdat Marta, Janowska Patrycja, Pujszo Małgorzata, Stępniak Robert, Adam Marek. Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas socjety. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):59-67.

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014.

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014. Rogozińska Arleta Magdalena, Olubiński Piotr. Plastyka jako metoda wspomagająca Talassoterapię w procesie resocjalizacji = Plastic surgery as a method to assist in the process of Thalassotherapy rehabilitation.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia

Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia Warchoł Martyna, Furtak-Niczyporuk Marzena, Pachuta Małgorzata. Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = Investment projects of local

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS Nalepa Dorota, Weber Dorota, Rogala Renata, Charzyńska Gula Marianna. Wpływ masy ciała na ciśnienie tętnicze krwi = Effect of weight in blood pressure patients. Journal of Education, Health and Sport.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics Weber-Rajek Magdalena, Radzimińska Agnieszka, Kalisz Zdzisława, Hoffmann Magdalena, Juraszek Karolina, Goch Aleksander, Zukow Walery. Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki = Health behaviors of students

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w kulturze

Wolontariat w kulturze I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Wolontariat w kulturze 5-7.12.2016 Badanie wolontariatu instytucji kultury DR TOMASZ GODLEWSKI Założenia metodologiczne projektu technika realizacji wywiadów ankieta internetowa

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej = Length description of five longitudinal arches of foot burdened with its

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych

Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych Kościńska Elżbieta. Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych = Awareness of the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy wolontariatu w u szkolnym 2014/2015 MOTTO: Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi. Wolontariat jest definiowany przez

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo