Model strategii trybu pracy awaryjnej zakładu pracy związanego np. z nagłą nieobecnością rodzica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model strategii trybu pracy awaryjnej zakładu pracy związanego np. z nagłą nieobecnością rodzica"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marta Goroszkiewicz Model strategii trybu pracy awaryjnej zakładu pracy związanego np. z nagłą nieobecnością rodzica 1

2 W ramach modelu postępowania w zakładzie pracy w związku z nagłą czy długotrwałą nieobecnością pracownika rodzica/opiekuna przewidziane działania będą realizowane w sześciu wzajemnie powiązanych obszarach, związanych z: I. Opracowaniem mapy procesu kierowania zakładem pracy, mający na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym wynikającym z nagłej czy długotrwałej nieobecności pracownika, a w wypadku ich zaistnienia zapobieżenia negatywnym następstwom sytuacji kryzysowych. II. Stworzeniem banku informacji dla współpracowników, zawierającego również jasne zasady dostępu do informacji wspólnych, niezbędnych dla realizacji zadań. III. Stworzeniem banku CV osób przebywających na urlopach rodzicielskich, zawierającego również jasne zasady kontaktowania się w tymi osobami oraz zasad ich wynagradzania za dodatkową pracę. IV. Opracowaniem innowacyjnego sytemu zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy, w szczególności uwzględniającego system motywacyjny (system nagród), powiązany z systemem zastępstw za nieobecnych pracowników oraz modele kompetencyjne (mapy kompetencji), w tym Bank Kompetencji w dziale rekrutacji i selekcji V. Promowaniem i wdrażaniem wybranych elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznej organizacji czasu pracy, jako sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładzie pracy. VI. Szkoleniami wewnątrzzakładowymi, poświęconymi tematyce godzenia życia osobistego z zawodowym, uprawnieniom pracowników związanych z usprawiedliwianiem nagłej nieobecności w pracy oraz działaniom podejmowanym w celu podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ich partycypacji w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wypracowany model postępowania w zakładzie pracy w związku z nagłą czy długotrwałą nieobecnością pracownika rodzica/opiekuna stanowić powinien komplementarną część całościowego modelu godzenia przez pracowników życia zawodowego i rodzinnego. 2

3 II. Bank informacji dla współpracowników, zawierający również zasady dostępu do informacji wspólnych, niezbędnych dla realizacji zadań III. Bank CV osób przebywających na urlopach rodzicielskich, zawierający zasady kontaktowania się w tymi osobami oraz zasad ich wynagradzania za dodatkową pracę I. Opracowanie systemu zarządzania kryzysowego w zakładzie pracy (mapy procesu kierowania) w związku z nagłą nieobecnością pracowników Model strategii trybu pracy awaryjnej zakładu pracy związanego np. z nagłą nieobecnością rodzica IV. System zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy, w szczególności uwzględniający system motywacyjny (system nagród), powiązany z systemem zastępstw za nieobecnych pracowników VI. Szkolenia poświęcone tematyce godzenia życia osobistego z zawodowym, uprawnieniom pracowników związanych z usprawiedliwianiem nagłej nieobecności w pracy świadomości pracowników w zakresie ich partycypacji w zarządzaniu V. Promocja i wdrażanie elastycznych formy zatrudnienia oraz elastycznej organizacji czasu pracy Rys. 1. Główne obszary działań na rzecz wypracowania modelu po strategii trybu pracy awaryjnej zakładu pracy związanego np. z nagłą nieobecnością rodzica 3

4 Spis treści: Wstęp I. Model mapy procesu kierowania zakładem pracy, mający na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym wynikającym z nagłej czy długotrwałej nieobecności pracownika, a w wypadku ich zaistnienia zapobieżenia negatywnym następstwom sytuacji kryzysowych. Geneza 1. Nagła nieobecność pracownika jako źródło kryzysu w zakładzie pracy 2. Zarządzanie kryzysowe definicje, uregulowania, dobre praktyki 3. Business Continuity Management, BCM - definicje, uregulowania, dobre praktyki Rekomendacje Opracowanie i przyjęcie Polityki Postępowania W Razie Nieobecności. Polityka Postępowania W Razie Nieobecności stanowić powinna najważniejszy dokument, bez którego skuteczne i efektywne wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania nie będzie możliwe. Celem Polityki będzie formalne osadzenie procesu zarządzania ciągłością działania w organizacji. W tym dokumencie definiowane będą działania mające na celu: 1. zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, 2. współdziałanie w celu zapobiegania kryzysowym, 3. zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych, 4. utrzymanie ciągłej gotowości sił i środków do podjęcia działań, 5. sprawne reagowanie oraz likwidacje skutków zaistniałej sytuacji, 6. reagowanie na nadciągający lub trwający kryzys i usuwanie jego skutków, 7. przyjęcie racjonalnej strategii przeciwdziałania realnym i/lub potencjalnym sytuacjom kryzysowym. Przeprowadzenie audytu personalnego w zakładzie pracy Opracowanie Polityki Postępowania W Razie Nieobecności musi zostać poprzedzone audytem personalnym w zakładzie pracy. Na podstawie audytu opracowana zostać powinna mapa procesów w zakładzie pracy identyfikująca: 1. kluczowe zasoby ludzkie i kompetencje (obszary odpowiedzialności) 2. interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 3. ogniwa i powiązania przyczyniające się do sprawnego funkcjonowania zakładu pracy 4. procesy główne i wspomagające w zakładzie pracy 5. czerwone punkty w procesach głównych i wspomagających, które mogą mieć wpływ na zakłócenie funkcjonowania zakładu pracy Mapowanie procesów Mapowanie procesów jest to graficzne przedstawienie procesu bądź zespołu procesów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Umożliwia przedstawienie w formie najczęściej graficznej wszystkich działań i powiązań w organizacji. Mapowanie procesów jest 4

5 jednym z elementów umożliwiającym dalszy rozwój pod kątem wdrożenia systemu zarządzania, przeprowadzenia analiz procesu, czy opracowanie mapy procesu kierowania zakładem pracy, mającej na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, wynikającym z nagłej czy długotrwałej nieobecności pracownika, a w wypadku ich zaistnienia zapobieżenia negatywnym następstwom sytuacji kryzysowych. Mapowanie procesów umożliwia realizację podejścia procesowego, jest jednym z elementów tego podejścia i początkiem do dalszego doskonalenia. Instrukcja kancelaryjna, elektroniczny obieg dokumentów Działaniem wspomagającym mapowanie procesów jest opracowanie i wdrożenie (na wzór państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne) instrukcji kancelaryjnej i elektronicznego obiegu dokumentów, zawierającego również mapę procesów wraz z ich interesariuszami. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi najdostępniejsze (graficzne) przedstawienie ogniw, powiązań, procesów głównych i wspomagających oraz czerwonych punktów, przyczyniających się do sprawnego funkcjonowania zakładu pracy. Dobra praktyka - przykład 5

6 II. Model banku informacji dla współpracowników, zawierającego również jasne zasady dostępu do informacji wspólnych, niezbędnych dla realizacji zadań. Geneza 1. Nagła nieobecność pracownika jako źródło kryzysu wiedzy w zakładzie pracy 2. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 3. Zarządzanie kryzysowe wiedzą w zakładzie pracy 4. Knowledge Management, KM definicje, uregulowania, dobre praktyki Rekomendacje HR dział zarządzania zasobami ludzkimi, a praktyki Knowledge Management, Zarządzanie wiedzą w organizacji (ang. Knowledge Management, KM) jest to zespół sformalizowanych (spisanych i formalnie przyjętych do stosowania) metod gromadzenia, agregowania oraz wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy nieformalnej członków danej organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia, czyli budowanie kapitału intelektualny przedsiębiorstwa i zarządzanie nim. W celu opracowania sprawnego systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie należy dokonać ustaleń: jakie mechanizmy w naszym przedsiębiorstwie decydują, że powstaje nowa wiedza i kto ją tworzy? jaka wiedza w przedsiębiorstwie potrzebna jest do wykonywania codziennych obowiązków na poszczególnych, a szczególności kluczowych stanowiskach pracy? jak dokonać oszacowania posiadanych aktywów wiedzy, dostępnej z różnych źródeł? kto w przedsiębiorstwie posiada tę niezbędną wiedzę? kto w przedsiębiorstwie używa tej wiedzy w działaniu? jak skodyfikować wiedzę, tak by jej najważniejsze elementy stanowiące o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa pozostały dostępne na wypadek nagłej nieobecności kluczowych pracowników? jaki system informatyczny służący utrzymywaniu aktywów wiedzy i dostępu do niej zaimplementować w przedsiębiorstwie? jak motywować pracowników do współpracy przy zarządzaniu wiedzą i wypełnianiu systemu contentem? jaką wiedzę, uzyskaną z realizacji wcześniejszych projektów, powinniśmy przekazać pozostałym pracownikom? jak bazując na przeszłych doświadczeniach, skrócić czas realizacji zadań i uniknąć błędnych decyzji? 6

7 Etap wprowadzania do organizacji systemu zarządzania wiedzą Etap I Etap II Struktury Działania Zachowania Opracowanie, zatwierdzenie, podanie do wiadomości pracowników i wejście w życie statutów, regulaminów zarządzeń wewnątrzzakładowych związanych z zarządzaniem wiedzą ( Polityki zarządzania wiedzą w organizacji ) Dostosowanie dokumentacji wewnątrzzakładowej do obowiązujących przepisów prawa Ocena skutków Polityki zarządzania wiedzą w organizacji dla stosunków wewnątrzzakładowych Powołanie struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za wdrożenie Polityki zarządzania wiedzą w organizacji ) Przyjęcie harmonogramu zebrań dokonanie, podziału obowiązków, organizacja działu wymiany doświadczeń Zakup systemów informatycznych z zakresu zarządzania wiedzą Określenie kluczowych obszarów wiedzy Określenie sankcji za naruszanie Polityki zarządzania wiedzą w organizacji Opracowanie i zatwierdzenie planów strategicznych dotyczących zarządzanie wiedzą na poziomie zakładowym i na poziomie poszczególnych działów Opracowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania wiedzą wraz z katalogiem osób uprawnionych do korzystania ze źródeł wiedzy oraz poziomów ich dostępów Współpraca między działami przedsiębiorstwa, Dążenie do wypracowania postaw pracowników sprzyjających wytworzeniu kultury organizacyjnej sprzyjającej Polityce zarządzania wiedzą w organizacji Dążenie do dzielenia się zasobami wiedzy Duch kooperacji, niekonkurencyjności, lojalności, innowacyjności Bardzo dobra komunikacja Dążenie do wypracowania postaw pracowników sprzyjających do twórczego rozwiązywania problemów: ukierunkowanie na zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą określenie zasobów wiedzy w kontekście rozwiązywania problemów Utworzenie listy kluczowych dla przedsiębiorstwa kompetencji Etap III Procesy organizacyjne Kodyfikacja, przetworzenie i gromadzenie, archiwizowanie i ochrona wiedzy Projekty związane z zarządzaniem wiedzą Tworzenie banku danych o ekspertach zakładowych Wykonanie i współpraca: dzielenie się wiedzą wykorzystanie wiedzy w działaniu 7

8 Kontrolowanie przepływu wiedzy i osób mających do niej dostęp Wdrożenie i administrowanie systemów informatycznych z zakresu zarządzania wiedzą (pracownikach kluczowych) Prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania wiedzą wspomaganych komputerowo 8

9 III. Model banku CV osób przebywających na urlopach rodzicielskich, zawierającego również jasne zasady kontaktowania się w tymi osobami oraz zasad ich wynagradzania za dodatkową pracę. Geneza 1. Kompetencje pracowników 2. Kwalifikacje pracowników 3. Mapa kwalifikacji w zakładzie pracy 4. Bank CV, czyli curriculum vitae, życiorysów zawodowych będący najważniejszym źródłem informacji o kandydatach do pracy i pracownikach. Regulacje prawne analiza: Kodeks pracy regulacje w gromadzenia informacji o kandydatach na pracowników pracownikach Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych Częste wątpliwości budzi dopuszczalność wykonywania pracy przez osoby przebywające na urlopach rodzicielskich. Rekomendacje Rozwiązaniem sytuacji byłoby stworzenie banku CV (banku kompetencji) osób przebywających na urlopach rodzicielskich, zawierającego również jasne zasady kontaktowania się w tymi osobami oraz zasad ich wynagradzania za dodatkową pracę. Osoby przebywające na urlopach rodzicielskich, które formalnie są zatrudnione w danym zakładzie pracy i przepracowały w nim dany okres czasu mogą stać się cennym wsparciem procesów kadrowych. Ich kwalifikacje i kompetencje bowiem często pokrywają się z kwalifikacjami i kompetencjami osoby, która nagle zmuszona została do skorzystania ze zwolnienia z pracy, np. w związku z chorobą dziecka lub innej osoby zależnej, dobrze znają specyfikę zakładu, jego klientów, otoczenie itp., w związku z powyższym są świetnymi kandydatami na zastępców osób nieobecnych. Przy przyjęciu rozwiązania polegającego na utworzeniu listy rezerwowej osób stworzenie banku CV (banku kompetencji) osób przebywających na urlopach rodzicielskich, należy pamiętać o przyjęciu jasnych zasad kontaktowania się z tymi osobami oraz zasad ich wynagradzania za dodatkową pracę. Dobra praktyka - przykład 9

10 IV. Model innowacyjnego sytemu zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy, w szczególności uwzględniającego system motywacyjny (system nagród), powiązany z systemem zastępstw za nieobecnych pracowników oraz modele kompetencyjne (mapy kompetencji), w tym Bank Kompetencji w dziale rekrutacji i selekcji Regulacje prawne analiza: Kodeks pracy regulacje w zakresie zarządzania pracownikami, elastycznych form pracy, motywowania i wynagradzania Zarządzanie zasobami ludzkimi analiza wybranych elementów: HR w strukturach przedsiębiorstwa HR dział zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach kadry zarządzającej Nowoczesne zarządzania kadrami, jako warunek sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa Modele finansowej i pozafinansowej motywacji pracowników Rekomendacje: HR dział zarządzania zasobami ludzkimi a praktyki Knowledge Management, KM Podnoszenie kwalifikacji i szkolenia dla pracowników działów kadr i HR z zakresu HR i prawa pracy Utworzenie punktu w dziale HR konsultacyjno informacyjnego ds. podnoszenia kompetencji i motywacji Stworzenie zakładowego Banku Kompetencji pracowników, wspomaganego elektronicznym systemem pomiaru i analizy kompetencji CSR & Knowledge Management, KM - Dobre Praktyki w praktyce Dobra praktyka - przykład 10

11 V. Model promocji i wdrażania wybranych elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznej organizacji czasu pracy, jako sprzyjających efektywnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładzie pracy. Regulacje prawne Kodeks pracy - nowelizacje Elastyczne formy zatrudnienia: Elastyczne formy zatrudnienia pracowniczego: 1. terminowe umowy o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy, umowa na czas zastępstwa pracownika, umowy sezonowe, praca w ruchu ciągłym, skrócony czas pracy poniżej normy określonej w art ), 2. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3. zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy (równoważny czas pracy, zadaniowy czas pracy, system przerywanego czasu pracy, indywidualny czas pracy, skrócony tydzień pracy, praca weekendowa), 4. łączenie pracy etatowej z opieką nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego, 5. pracę w domu, 6. telepracę (wykonywaną w domu lub w e-centrum), 7. dyżur (mylnie nazywany pracą na wezwanie nie występującą w polskim systemie prawa), 8. jobsharing, 9. worksharing, 10. jobrotation. Elastyczne formy zatrudnienia niepracowniczego: 11. samozatrudnienie, 12. pracę tymczasową, 13. umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna), 14. pracę nakładczą. Promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznej organizacji czasu pracy, jako sprzyjających godzeniu życia osobistego z zawodowym (szkolenia) W celu zminimalizowania negatywnych dla zakładu pracy i harmonogramu pracy skutków nieobecności pracowników, spowodowanych m.in. koniecznością godzenia życia zawodowego z rodzinnym, należy zwiększyć popularność stosowania następujących elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudniania: 1. wybrane terminowe umowy o pracę (umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy, umowa na czas zastępstwa pracownika), 11

12 2. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3. wybrane rodzaje zatrudnienia w elastycznych godzinach czasu pracy (zadaniowy czas pracy, indywidualny czas pracy, skrócony tydzień pracy, praca weekendowa), 4. pracę w domu, 5. telepracę (wykonywaną w domu lub w e-centrum), 6. pracę tymczasową, 7. umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna). Promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznej organizacji czasu pracy, jako sprzyjających godzeniu życia osobistego z zawodowym W celu skutecznego upowszechniania elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznej organizacji czasu pracy, jako sprzyjających godzeniu życia osobistego z zawodowym należy jak najczęściej realizować szkolenia z tego zakresu. Adresatami szkoleń powinny być następujące grupy osób: 1. pracownicy, a szczególności osoby sprawujące opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, 2. pracodawcy, 3. członkowie kadry zarządzającej, 4. osoby wykonujące w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach pracy, 5. członkowie związków zawodowych. Załączniki wzory dokumentów z komentarzem Załączniki propozycje programów szkoleń z zakresu elastycznych form pracy Dobra praktyka - przykład 12

13 VI. Szkolenia wewnątrzzakładowe, poświęcone tematyce godzenia życia osobistego z zawodowym, uprawnieniom pracowników związanych z usprawiedliwianiem nagłej nieobecności w pracy oraz działaniom podejmowanym w celu podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ich partycypacji w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Rekomendacje: Działania na rzecz ograniczania zakresu funkcjonowania stereotypów dotyczących podziału ról w rodzinie poprzez promowanie w mediach partnerskiego modelu rodziny. Potrzebne jest wzmocnienie pozycji kobiet i mężczyzn wychowujących dzieci i/lub obciążonych opieką nad niesamodzielnymi członkami rodziny jako pracowników poprzez szkolenia i akcje promujące równościowe (antydyskryminacyjne) zasady prawa oraz wzmocnienie prawnej ochrony pracujących rodziców poprzez poprawę w zakresie przestrzegania prawa. Szkolenia z zakresu promocji równouprawnienia płci i równości społecznej oraz dążenie do zapewnienie warunków swobodnego wyboru podziału ról kobiet i mężczyzn w rodzinie Szkolenia z zakresu uprawnień pracowników związanych z usprawiedliwianiem nagłej nieobecności w pracy Propozycje działań podejmowanych w celu podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ich partycypacji w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim Załączniki wzory dokumentów z komentarzem Załączniki propozycje programów szkoleń z zakresu work-life-balance Dobra praktyka - przykład 13

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZENT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas realizacji: sierpień 2011 listopad 2012

MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas realizacji: sierpień 2011 listopad 2012 Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża

Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 1 / 24 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15.11.2013 roku Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Imię i nazwisko Podpis

Bardziej szczegółowo

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010

Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Izabela Pieklus, Grzegorz Pytel, Tadeusz Reimus Zespół współpracujący: Mirosława Gąsiorowska, Kamil Szymański Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010 Warszawa, listopad 2008 Digital

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY MODEL ASYSTENTA RODZINY WYPRACOWANY NA BAZIE WIELKOPOLSKICH DOŚWIADCZEŃ Poznań, październik 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. RAMY PRAWNE.. 3 2. STRUKTURA SYSTEMU WSPARCIA RODZINY W GMINIE. 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych. Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ. Katalog dobrych praktyk

Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych. Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ. Katalog dobrych praktyk Publikacja Krajowych Sieci Tematycznych Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat G) RECEPTA NA ZMIANĘ Katalog dobrych praktyk Warszawa 2008 Opisy dobrych praktyk zamieszczone w niniejszym podręczniku zostały

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Społeczeństwo Społeczeństwo Grupa Kapitałowa LOTOS w swojej działalności stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo