Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla kadry zarządzającej planowane do realizacji w projekcie Łódź, styczeń 2015r.

2 Spis Treści SZKOLENIE: KZ-1 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY... 3 SZKOLENIE: KZ-2 EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO... 5 SZKOLENIE: KZ-3 MOTYWOWANIE DO EFEKTYWNEJ PRACY... 7 SZKOLENIE: KZ-4 ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI... 9 SZKOLENIE: KZ-5 ROZMOWY OCENIAJĄCE SZKOLENIE: KZ-6 REKRUTACJA I SELEKCJA SZKOLENIE: KZ-7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI... 15

3 Szkolenie: KZ-1 Zarządzanie zespołem sprzedaży Szkolenie KZ -1 Zarządzanie zespołem sprzedaży Czas trwania 2 dni Cel kursu Siłą napędową każdej firmy jest dział sprzedaży. Kluczem sukcesu zespołu sprzedawców jest efektywna organizacja pracy, motywacja i dobrze realizowany proces planowania i realizacji sprzedaży. Proces ten jednak nie należy do najłatwiejszych. Działania pod presją czasu, częste kryzysy motywacji, wykonywanie rutynowo prac, to częste problemy osób zawodowo zajmujących się sprzedażą. Dlatego od kompetencji menedżerów głównie zależy, czy przeciwności te nie staną na drodze do osiągania sukcesów sprzedażowych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności związanych z zarządzaniem sprzedażą w firmie i zespołami handlowymi. Uczestnicy szkolenia nauczą się m.in. jak budować efektywny zespół, planować i kontrolować pracę handlowców, a także motywować i inspirować podwładnych do osiągania wyższych poziomów sprzedaży. Lista omawianych tematów Moduł I Rola kadry kierowniczej funkcje menedżera sprzedaży Wprowadzenie do zagadnień związanych z problematyką zarządzania sprzedażą Podstawowe zadania kadry kierowniczej wyróżnienie i charakterystyka głównych obszarów działań. Planowanie poziomu sprzedaży Zasady organizowania pracy handlowców Metody pozyskiwania dobrych handlowców Funkcje kierownika oszacowanie własnych preferencji w zakresie działań menedżerskich Moduł II Cechy efektywnego menedżera sprzedaży Charakterystyka dobrego menedżera kompetencje, umiejętności oraz cechy osobowości Style kierowania w kontekście zespołów i poszczególnych sprzedawców Autodiagnoza własnych preferencji w zakresie stylów zarządzania Gdzie jestem dzisiaj jako menadżer i dokąd zmierzam Poszukiwanie kompetencji i obszarów motywacji u pracowników sprzedaży Moduł III Style kierowania praktyczne implikacje Dostosowanie postępowania do różnych typów handlowców Określanie i wdrażanie skutecznych strategii i technik motywacyjnych Rozpoznanie strategii motywacyjnej konkretnego pracownika Zwiększanie motywacji do pracy techniki powodujące wzrost atrakcyjności pracy Wyzwalanie ukrytych możliwości pracowników technika kotwiczenia zasobów Kreowanie pozytywnego nastawienia do zadań generator nowego zachowania. Nagradzanie handlowców

4 Moduł IV - Budowanie i rozwój zespołów sprzedażowych Budowanie i rozwijanie zespołów sprzedażowych co robić a czego nie Odkrywanie i wykorzystanie zasobów handlowców Uniwersalna strategia uczenia się Strategia kreatywności wzorowana na Walcie Disneyu zastosowanie strategii kreatywności przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów w sytuacjach zawodowych Modelowanie i przyspieszone uczenie się Moduł V - Kontrola i ocena działań handlowców jako funkcje menadżera sprzedaży Kontrola i zaufanie w pracy menadżera sprzedaży Ocena pracy i efektywności handlowca Mierniki efektywności Korzyści z uczestnictwa Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się: Stosować zasady organizacji pracy handlowców Pozyskiwać skutecznych i kompetentnych handlowców Efektywnie budować zespoły oraz je rozwijać Stosować metody motywowania handlowców Wypracowywać zasady kontroli handlowców Diagnozować własny styl zarządzania sprzedażą Zwiększać sprzedaż poprzez wykorzystywanie istniejących rezerw w zespole

5 Szkolenie: KZ-2 Efektywne przywództwo Szkolenie KZ -2 Efektywne przywództwo Czas trwania 2 dni Cel kursu Dzisiejsze zarządzanie, głównie w okresie zmiany, wymaga od menedżera by posiadał cechy lidera i przywódcy. To od pomysłowości tych osób, ich stanowczości we wdrażaniu pomysłów w życie, ich stylu pracy oraz kontaktom z innymi pracownikami zależy sukces całej organizacji. Wszyscy praktycy i teoretycy zarządzania są zgodni, że podstawowe umiejętności w tym zakresie są związane ze zdolnością przyjmowania roli przywódcy. Celem tego szkolenia jest rozpoznanie swoich zdolności przywódczych i możliwości ich rozwijania. Lista omawianych tematów Moduł I Kadra zarządzająca rola w strukturze firmy Kadra menedżerska jako źródło norm i wartości Kreowanie misji i wizji firmy Procesowe ujęcie roli lidera Moduł II Przywództwo - zasady skutecznego przywództwa Osobiste predyspozycje do bycia liderem Źródła władzy Budowanie autorytetu Moduł III Funkcje menedżerskie w efektywnie zarządzanej organizacji Planowanie zarządzanie przez cele wysokiej jakości Organizowanie pracy podwładnych Kierowanie i kontrola działań podwładnych Moduł IV - Umiejętności interpersonalne przywódcy z autorytetem Delegowanie zadań wyznaczonych celów Motywowanie i rozwój podwładnych Przekazywanie pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej. Moduł V - Budowanie efektywnych zespołów Co decyduje o tym, że zespół pracuje efektywnie Zasady pracy zespołowej Role w zespole na podstawie modelu Belbina

6 Moduł VI - Zrozumienie motywacji zespołu sytuacyjny model zarządzania Autodiagnoza lidera Autodiagnoza podległego zespołu Skuteczność realizacji zadań w kontekście motywacji indywidualnej Korzyści z uczestnictwa Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się: Definiować pojęcie przywództwa Rozpoznawać własny potencjał na przywódcę Budować swój autorytet jako przełożonego Rozwijać własne zdolności jako przywódcy

7 Szkolenie: KZ-3 Motywowanie do efektywnej pracy Szkolenie KZ -3 Motywowanie do efektywnej pracy Czas trwania 2 dni Cel kursu Motywacja to proces, dzięki któremu możemy kształtować zachowania innych osób. W pracy zespołu motywacja to fundament zarządzania, a jej poziom w bezpośredni sposób wpływa na rezultaty jego pracy. Jak sprawić by członkowie zespołu z entuzjazmem i pasją przychodzili do pracy i realizowali swoje obowiązki? To często zadawane pytanie przez wielu menadżerów i liderów. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności stosowania działań motywacyjnych w taki sposób, aby polepszyć atmosferę w zespole i podnieść efektywność pracy. Dzięki szkoleniu stanie się jasne m.in. jak można motywować finansowo i pozafinansowo. Lista omawianych tematów Moduł I Pojęcie motywacji do pracy Wpływ osobistego nastawienia menedżera motywację pracowników do pracy Etapy motywacja, czyli motywowanie jako proces Najważniejsze teorie motywacji Moduł II Indywidualne motywatory do pracy Praktyka motywowania - Czynniki motywujące i demotywujące Potrzeby motywacyjne: osiągnięć, dominacji i społeczne Charakterystyka motywacyjna pracownika Motywacja pozafinansowa Moduł III Sposoby motywowania Wzmacnianie pozytywnych i eliminacja negatywnych zachowań Motywacja natychmiastowa i odroczona Motywujące cele, spotkania, współpraca Moduł IV - Zasady motywowania zespołów Kultura sukcesu celebrowanie sukcesów Wysokie oczekiwania - zespoły oparte na wartościach Rola menedżera jako motywatora dopasowanie indywidualne Moduł V - Zasady motywacyjnego delegowania zadań Rola i schemat motywacyjnego delegowania Rozliczanie zadań, informacja zwrotna i ocena jako forma motywacji Najczęściej popełniane błędy w motywacyjnym delegowaniu, kontroli i odbiorze zadań

8 Moduł VI - Trudne rozmowy z pracownikiem Planowanie rozmowy dyscyplinującej z podwładnym Odwaga kierownicza, czyli przekazywanie złych wieści zespołowi Sankcje i kary jakimi dysponuje menedżer Korzyści z uczestnictwa Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się: Motywować stosując techniki finansowe i pozafinansowe Dostosowywać styl motywowania do swoich podwładnych Stosować różnorodne techniki motywacyjne w zależności od pracownika i sytuacji Kierować ludźmi w taki sposób, by podnosić ich efektywność Angażować ludzi do zadań Przeciwdziałać spadkowi motywacji, syndromowi wypalenia zawodowego Dostosowywać motywację do indywidualnych potrzeb pracownika

9 Szkolenie: KZ-4 Zarządzanie kompetencjami Szkolenie KZ -4 Zarządzanie kompetencjami Czas trwania 2 dni Cel kursu Uczestnicy szkolenia nauczą się planowania działań zmierzających do wdrożenia Systemu Kompetencji Zawodowych w organizacji. Będą potrafili wprowadzać w swojej organizacji (lub dziale) elementy systemu zarządzania kompetencjami. Dzięki szkoleniu zrozumieją, jak usprawnić wybrane obszary ZZL. Poznają zasady konstruowania podstawowych narzędzi służących do opisu i diagnozy kompetencji. Lista omawianych tematów Moduł I Opis etapów prac niezbędnych do wdrożenia polityki zarządzania kompetencjami Powołanie zespołu ds. profili kompetencji Audyt organizacyjny Warsztat Strategiczny rodziny kompetencji, kompetencje krytyczne i strategiczne, harmonogram Moduł II Podjęcie decyzji strategicznych w zakresach Grup kompetencji na poziomie firmy, wydziału, działu i stanowisk oraz pracowników Miar kompetencji na powyższych poziomach Określenie zakresu rozwoju kompetencji Moduł III Planowanie wprowadzenia systemu kompetencji zawodowych Określenie planów krótko - i długoterminowych Określenie wstępnej listy wskaźników skuteczności realizacji polityki Zaplanowanie sposobu zarządzania kompetencjami Moduł IV - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji opisowej Definicje kompetencji na wszystkich poziomach organizacji Profile kompetencji na wszystkich poziomach organizacji Miary kompetencji Moduł V - Projekty niezbędne do adaptacji systemu kompetencji Projekt zbierania i przetwarzania informacji o poziomie skuteczności działań Plany i harmonogramy realizacyjne polityki zarządzania kompetencjami Określenie terminów i osób odpowiedzialnych Moduł VI - Wdrożenie Systemu Kompetencji Zawodowych Prace projektowe Szkolenia osób objętych projektem i akcja komunikacyjna Przeprowadzenia wdrożenia wraz monitoringiem i bieżącymi zmianami

10 Korzyści z uczestnictwa Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się: Tworzyć katalogi kompetencji podstawowych i specjalistycznych Budować kompetencyjne opisy stanowisk pracy Jak wygląda metodologia i zasady realizacji audytu kompetencyjnego Budować plany rozwoju kompetencji Wdrażać system kompetencji zawodowych Kontrolować i weryfikować realizację wdrażania systemu kompetencji zawodowych

11 Szkolenie: KZ-5 Rozmowy oceniające Szkolenie KZ -5 Rozmowy oceniające Czas trwania 2 dni Cel kursu Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych pracowników oraz nauczą się, jak w sposób precyzyjny formułować ocenę pracy podwładnych, jak maksymalizować efekt motywujący tych ocen, czy wreszcie, w jaki sposób oceniać pracę ludzi. Lista omawianych tematów Moduł I Zawieranie kontraktu rozwojowego Diagnoza, umiejętność obserwacji Zadawanie pytań i prowadzenie rozmowy Stawianie celów, określanie harmonogramu i zakresu wsparcia Moduł II Wykorzystanie sytuacyjnego modelu zarządzania do określania potrzeb rozwojowych Diagnoza pracownika na poziomie realizowanych zadań Korelacja umiejętności i zaangażowania Wypracowanie indywidualnych wskazówek rozwojowych Moduł III Udzielanie informacji zwrotnych Zasady udzielania pozytywnych informacji zwrotnych Zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych Komunikacja w procesie udzielania informacji zwrotnych Moduł IV - Wzmacnianie zaangażowania Budowanie motywacji wewnętrznej pracownika Motywacja w procesie udzielania informacji zwrotnych Zasady i techniki motywowania Moduł V - Strategie rozmów oceniających Przygotowanie do realizacji rozmów oceniających pracowników Techniki udzielania informacji zwrotnych wobec różnych pracowników Rola menedżera w różnych etapach rozwoju zawodowego

12 Korzyści z uczestnictwa Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się: Rozpoznawać potrzeby rozwojowe podwładnych i współpracowników Zawierać kontrakt rozwojowy Prowadzić rozmowę oceniającą Udzielać informacji zwrotnej Reagować na emocje podwładnych

13 Szkolenie: KZ-6 Rekrutacja i selekcja Szkolenie KZ -6 Rekrutacja i selekcja Czas trwania 2 dni Cel kursu Uczestnicy nabędą umiejętności przygotowania i przeprowadzenia profesjonalnej rekrutacji i selekcji kandydatów w oparciu o zdefiniowany profil kompetencyjny stanowiska pracy przy użyciu zróżnicowanych form wywiadu oraz z wykorzystaniem sesji Asseessment Center. Lista omawianych tematów Moduł I Etapy procesu rekrutacji i selekcji Badanie potrzeb rekrutacyjnych Konstruowanie profili rekrutacyjnych Metody poszukiwania kandydatów Moduł II Wykorzystanie kompetencji w procesie rekrutacji Definicja kompetencji Definiowanie kompetencji priorytetowych i kluczowych na danym stanowisku Wykorzystanie kompetencji w procesie rekrutacji i konstruowaniu ogłoszenia o pracę Moduł III Metody selekcji personelu Rodzaje pytań i efektywne ich wykorzystanie Ustrukturyzowany wywiad selekcyjny Behawioralny i kompetencyjny wywiad selekcyjny Moduł IV - Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy z kandydatem Etyczne postępowanie w procesie rekrutacji i selekcji Nie uleganie presji i manipulacji ze strony kandydata Wykorzystanie technik zachowań asertywnych Moduł V - Wprowadzenie do metody Assessment Center Na czym polega AC. Kompetencje asesora Założenia i przedmiot oceny w procesie selekcji kandydatów Moduł VI - Zasady realizacji sesji AC Przebieg sesji Prowadzenie Rola i zachowania asesorów

14 Korzyści z uczestnictwa Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się: Skutecznie docierać do najlepszych kandydatów Analizować dokumenty aplikacyjne Redagować ogłoszenie o pracę Prowadzić profesjonalną rozmowę rekrutacyjną Wykorzystywać metodę Assessment Center w rekrutacji

15 Szkolenie: KZ-7 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji Szkolenie KZ -7 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji Czas trwania 2 dni Cel kursu Rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji to dwa aspekty tego samego procesu. Sprawność w tym zakresie wymaga opanowania szeregu technik związanych z analizą sytuacji problemowej oraz wyborem optymalnych wariantów. Szkolenie to bazuje na łączeniu proponowanych technik z przykładami prezentowanymi przez uczestników zajęć. Lista omawianych tematów Moduł I Rozwiązywanie problemów w kontekście pełnego wykorzystania ludzkich możliwości Model funkcjonowania umysłu Myślenie wertykalne a myślenie lateralne Kluczowe pytania dotyczące rozwiązywania problemów - informacje, innowacje, decyzyjność Moduł II Zasady kreatywnej pracy nad problemem Zasada różnorodności i racjonalnej irracjonalności Zasada odroczonego wartościowania i kompetentnej niekompetencji Zasada aktualności i ludyczności Moduł III Techniki przygotowujące do pracy nad problemem Circept i kruszenie Kontrolna lista pytań Czasowniki modyfikujące Moduł IV - Techniki określania problemu Diagram ryby Ishikawy Trądzik Karty kontrolne Moduł V - Techniki grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemu Techniki kombinatoryczne Techniki oparte na modelu Techniki transformacyjne

16 Moduł VI - Techniki podejmowania decyzji Technika ścieżek decyzyjnych Analiza SWOT z dynamizacją Porównanie parami i inne Moduł VII - Podstawowe zniekształcenia procesu decyzyjnego Tendencja centralna Efekt kontrastu i aureoli Efekt pierwszeństwa i świeżości Korzyści z uczestnictwa Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się: Rozwiązywać problemy w sposób twórczy Być osobą twórczą rutynowo, czyli na co dzień Unikać pułapek decyzyjnych Podejmować decyzje w sytuacji niepewności i braku informacji Wykorzystywać zespół w procesie podejmowania decyzji Rozpoznawać, kiedy zespół wspiera, a kiedy przeszkadza w procesie rozwiązywania problemów

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo