MODELOWANIE MOTYWACYJNEGO SYSTEMU POZAPŁACOWEGO W POLSKIEJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ. Piotr Lenik *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE MOTYWACYJNEGO SYSTEMU POZAPŁACOWEGO W POLSKIEJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ. Piotr Lenik *"

Transkrypt

1 Piotr Lenik * MODELOWANIE MOTYWACYJNEGO SYSTEMU POZAPŁACOWEGO W POLSKIEJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Celem artykułu jest prezentacja modelu motywowania pozapłacowego w urzędach administracji samorządowej adaptowanego do polskich realiów. W studiach nad powyższym zagadnieniem wykorzystano literaturę zwartą i czasopiśmienniczą, materiały elektroniczne sieci Internet, badania ankietowe i wywiady prowadzone na terenie całego kraju wśród pracowników trzydziestu dziewięciu urzędów miast prezydenckich, case studies z polski i zagranicy oraz doświadczenia i obserwacje autora. * Dr inż. Niniejszy artykuł jest oparty na własnych badaniach autora, opisanych w dysertacji pt.: Pozapłacowe systemy motywacyjne adaptacja doświadczeń sektora przedsiębiorstw do warunków administracji samorządowej.

2 1. Wstęp Zarówno teoria, jak i dobra praktyka zarządzania wykazują, że sukces organizacji zależy w dużej mierze od pracy umotywowanego, efektywnego zespołu pracowników. Bardzo często podkreśla się sens wzmacniania zachowań pracowników poprzez stosowanie różnorodnych form motywowania pozytywnego, proponując między innymi wzbogacanie systemów motywacyjnych poprzez szersze wykorzystywanie motywatorów pozapłacowych. Na świecie od dawna dostrzega się wagę tego rodzaju motywowania. W sektorze przedsiębiorstw coraz powszechniej stosowane są systemy wiążące płace z motywatorami pozapłacowymi. W Polsce, o ile w nastawionym na zysk sektorze przedsiębiorstw ich stosowanie jest coraz powszechniejsze, to zdecydowanie trudniej spotkać instytucje administracji publicznej, w których w sposób systemowy, kompleksowy i umiejętny wykorzystuje się motywatory pozapłacowe. Tymczasem w innych państwach już od kilku dziesięcioleci, często pod egidą rządów, podejmowane są różnorodne inicjatywy zwiększające efektywność pracy w administracji. Stosuje się również programy zmierzające do adaptowania na potrzeby administracji systemów zarządzania, w tym i motywowania, sprawdzonych w sektorze przedsiębiorstw. Niektóre z nich bezpośrednio dotyczą podnoszenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi, zwiększenia stopnia identyfikacji z organizacją, podwyższania zaangażowania, zadowolenia z pracy i wzrostu motywacji. W wielu państwach zastosowano program przenoszenia rozwiązań sektora przedsiębiorstw do administracji publicznej (Program Nowego Zarządzania w Sektorze Publicznym - New Public Management). Administracja w różnych częściach świata wykorzystuje też inne koncepcje tj.: Program Dobrego Rządzenia - Good Governance (GG), Program Najwyższej Wartości - Best Value (BV), Program Motywacji Publicznej - Public Service Motivation (PSM), Strategiczna Karta Wyników - Balanced Scoracard (BS), Program Inwestowania w Pracowników - Investors in People (IIP), opierający się na filozofii Kompleksowego Zarządzania Jakością - Total Quality Management (TQM), model Fundation for Quality Management (EFQM), Powszechny Model Oceny Common Assessment Framework (CAF) oraz inne, które uwzględniają m.in. działania nastawione na budowanie

3 zaangażowania i lojalności pracowników, zwiększają satysfakcję z pracy, integrację i identyfikację pracownika z organizacją. Nie ma się czemu dziwić, że pomysły usprawnień administracji często pochodzą z obserwacji sukcesów i porażek organizacji gospodarczych działających dla zysku. Adaptowanie metod i rozwiązań sprawdzonych w sektorze przedsiębiorstw może bowiem okazać się korzystne dla lepszej pracy urzędów. Dokonując tego rodzaju przeniesień należy oczywiście pamiętać o odmienności celów tych dwóch typów organizacji. Niemniej według OECD poprawa działalności administracji powinna dokonywać się także poprzez lepsze wykorzystanie doświadczeń sektora przedsiębiorstw Model motywowania pozapłacowego w urzędach administracji samorządowej Na motywację każdego pracownika wpływa wiele zindywidualizowanych czynników, oddziałujących bez względu na miejsce i rodzaj wykonywanej pracy. Można uznać, że są one wyłączone spod jurysdykcji pracodawcy, który ma niewielki wpływ na ich modelowanie. Na decyzje jednostek co do wyboru miejsca pracy w urzędzie mają takie czynniki, jak: względna stabilność zatrudnienia i regulowany czas pracy w urzędzie (część osób ceni sobie ustabilizowany czas pracy i tryb życia), możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, wpływ na sprawy lokalne (w wielu wypadkach można mówić o patriotyzmie lokalnym, ale nie należy zapomnieć również o przypadkach kierowania się niskimi pobudkami), prestiż pracy w urzędzie 2, gwarantowane świadczenia socjalne i inne. Przekonania o zaletach pracy na państwowej posadzie są częste, szczególnie w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach kraju, gdzie ani liczba miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw, ani też warunki pracy i płacy w firmach prywatnych nie są imponujące. Kandydaci do pracy w urzędzie mogą brać pod uwagę również czynniki, takie jak praca jako taka, którą Herzberg w swojej teorii uznał za jeden z sześciu głównych motywatorów, chęć usamodzielnienia się (dotyczy przede wszystkim młodych ludzi rozpoczynających życie zawodowe), tradycje rodzinne (oparte zarówno na etosie, jak na nepotyzmie) oraz inne. Można przyjąć, że te właśnie czynniki, związane m.in. z bezpieczeństwem pracy i gwarancjami socjalnymi w sektorze publicznym 1 Por. Public Management Developments, OECD, Paris 1991, s Nie jest to jednoznacznie potwierdzone w badaniach. Według badań TNS OBOP (02/2000) - praca urzędnika traktowana jest za nudną i nieciekawą, ale równocześnie praca w urzędzie uważana jest za bardzo trudną do zdobycia (źródło: z dnia 10 grudnia 2007 r.). Według badań przeprowadzonych w 2004 roku przez jeden z ogólnopolskich dzienników w rankingu najbardziej poważanych zawodów, pracownik urzędu znalazł się na 29. miejscu spośród 36 badanych zawodów (źródło: z dnia 23 listopada 2004 r.). Z kolei z badań CBOS (03/1999) wynika, że w świadomości społeczeństwa bardzo powoli wzrasta prestiż urzędnika praca referenta w 1995 roku cieszyła się dużym poważaniem u 22 procent respondentów, w , a w 1999 u 28 procent (źródło: z dnia 10 grudnia 2007 r.). Oczywiście do (od)budowy etosu urzędnika jest jeszcze bardzo daleka droga.

4 tworzą swoisty fundament motywowania potencjalnych kandydatów do pracy w administracji samorządowej. Ów fundament wynika bardziej z ogólnych uwarunkowań instytucjonalnych i centralnych regulacji oraz z indywidualnych motywów ludzkich, niż z postaw i zachowań zarządzających. Czynniki tworzące ten fundament można nazwać motywatorami inicjatywnymi, gdyż skłaniają do podjęcia pracy w urzędzie. Podobnie rzecz ujmuje B.E. Wright 3 rysunek 1. Rysunek 1. Model motywowania pracowników w sektorze publicznym według B.E. Wrighta Motywy pracowników Motywacja do pracy Satysfakcja z pracy Wybór sektora zatrudnienia Kontekst pracy Cechy charakterystyczne pracy Źródło: B.E. Wright, Public-Sector Work Motivation: A Review of the Current Literature and a Revised Conceptual Model, Journal of the Public Administration Research and Theory, Vol. 11, 4/2001, s Ważną rolę w zakresie motywowania pracowników w administracji samorządowej odgrywają motywatory niezależne od wyników pracy ale wpływające m.in. na emocjonalne przywiązanie pracowników do urzędu, satysfakcję z pracy, integrację wewnątrzorganizacyjną, identyfikację z miejscem pracy, lojalność, wzajemne zaufanie itd. Dlatego najczęściej w organizacjach funkcjonuje pakiet motywatorów 4 niezależnych (tworzony przez motywatory o charakterze materialnym i niematerialnym oraz inne rozwiązania mogące poprawić skuteczność motywowania pozapłacowego) oddziałujących na wszystkich pracowników, a także przypisanych do wybranych stanowisk. Stanowią one nagrodę za przynależność do organizacji ich rolą jest pozytywne wpływanie na wartości organizacyjne i motywację całej kadry. W przypadku oddziaływania tych motywatorów na efektywność systemu motywacyjnego znacznie wzrasta rola zarządzających. W dużym stopniu skuteczność funkcjonowania systemu zależy od zaangażowania i postawy kadry kierowniczej. To samo dotyczy funkcjonowania przejrzystych procedur powiązanych z poszczególnymi etapami procesu kadrowego. 3 Według Wrighta, składowe motywacji do pracy w sektorze publicznym można podzielić na dwa główne nurty: pierwszy ogniskuje się wokół cech charakterystycznych pracowników, natomiast drugi skupia się na środowisku organizacji. 4 Pakiet motywatorów rozumiany jest jako określona baza czynników, z których można dobrać konkretne, dopasowane do potrzeb danego urzędu rozwiązania.

5 Efektywny system motywacyjny nie może jednak dobrze spełniać swojej funkcji bez pakietu motywatorów pozapłacowych powiązanych z wynikami bieżącej i okresowej oceny. W przypadku funkcjonowania motywatorów zależnych od wyników pracy, jeszcze większego znaczenia nabiera zaangażowanie kierownictwa dotyczy to m.in. przejrzystych procedur oraz chęci i kreatywności zarządzających. Warto również zwrócić uwagę ta to, że w przypadku bieżącej oceny efektywności pracy urzędników pojawia się pewien problem. Niektóre stanowiska związane są z bezpośrednią obsługą klienta, inne natomiast nie. Są wydziały, w których złożoność spraw jest obarczona wyższym ryzykiem popełnienia błędu niż w innych. Stąd też obiektywna ocena wymaga dużej rozwagi. W tym celu warto w pewnym zakresie wspomagać się różnorodnymi metodami wartościowania pracy. W kwestii rozstrzygnięć dotyczących oceny efektywności pracy i uruchamiania motywatorów z nią związanych dużo zależy od czytelności procedur oceniania i stopnia akceptacji sposobu oceniania przez pracowników. Poszczególne pakiety mogą się składać z mniejszej lub większej liczby rozwiązań opierających m.in. na stosowanych w sektorze przedsiębiorstw praktykach - poprzez ich twórcze zaadaptowanie do warunków administracji samorządowej. Pakiety warto uzupełniać analizując także dobre praktyki administracji samorządowej oraz wewnętrzne autorskie rozwiązania urzędu. Polegałoby to na wdrożeniu przez zarządzających najbardziej pożądanych, z punktu widzenia danego urzędu, motywatorów, a także stałe monitorowanie systemu i korygowanie pojawiających się w nim nieprawidłowości. Powyżej opisana problematyka, z jednej strony staje się punktem wyjścia dla efektywnego motywowania pozapłacowego w administracji samorządowej, z drugiej natomiast może służyć doskonaleniu systemu poprzez korygowanie występujących nieprawidłowości, usprawnianie funkcjonujących oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Poszczególne składniki modelu: motywatory inicjatywne, pakiet motywatorów niezależnych, pakiet motywatorów zależnych, a także procedury towarzyszące poszczególnym etapom procesu kadrowego i motywatorom zależnym od wyników pracy - tworzą bazowy model motywowania pozapłacowego w administracji samorządowej (tabela 1).

6 Tabela 1. Elementy modelu motywowania pozapłacowego w administracji samorządowej SKŁAD- NIK MODELU Motywatory inicjatywne Motywatory niezależne od wyników pracy Specyfikacja - Praca jako taka - Wpływ na sprawy lokalne - Ustabilizowany tryb życia - Prestiż pracy w urzędzie - Perspektywa rozwoju zawodowego i osobistego - Chęć usamodzielnienia się - Tradycje rodzinne Pakiet niezależny od wyników pracy, ale pośrednio wpływający na wyniki pracy: - motywatory o charakterze materialnym i niematerialnym Przejrzyste procedury towarzyszące poszczególnym etapom procesu kadrowego MOTYWOWANIE ŹRÓDŁA INGERENCJA Motywowane KIEROWN. Skutki podmioty URZĘDU Kandydaci do pracy Nowi pracownicy Pracownicy motywowanie zespołowe i indywidualne Zainteresowanie się pracą w urzędzie Złożenie dokumentacji aplikacyjnej Podjęcie pracy w urzędzie - Przywiązanie do organizacji - Satysfakcja z pracy - Wzajemne zaufanie - Integracja zespołu - Identyfikacja organizacyjna - Lojalność - Poszerzanie treści pracy - Podejmowanie się trudniejszych ról organizacyjnych - Praca zespołowa - Rozwój zawodowy - Pełnienie funkcji mentora i coacha - Etyczne postawy i zachowania - Zaangażowanie (Wyniki pracy) Obiegowa opinia Indywidualne oczekiwania jednostki Akty normatywne (ustawy, rozporządzenia, kodeks pracy, itp.) Katalog - adaptacja doświadczeń sektora przedsiębiorstw Rozwiązania zwiększające skuteczność motywowania, np.: Misja, wizja, strategia, kultura Kontroling personalny System informatyczny Zasada 5 S System odpowiedzialności społecznej Dobre praktyki polskich i zagranicznych urzędów Niewielka Duża Motywatory zależne od wyników pracy Pakiet zależny od wyników pracy: - motywatory głównie o charakterze materialnym Obiektywne procedury związane z funkcjonowaniem motywatorów zależnych od wyników pracy Opracowanie własne. Pracownicy motywowanie zespołowe i indywidualne Poprawa efektywności pracy (j.w.) Wewnętrzne rozwiązania Katalog - adaptacja doświadczeń sektora przedsiębiorstw Dobre praktyki polskich i zagranicznych urzędów Wewnętrzne rozwiązania Bardzo duża Warto zwrócić wagę na fakt, że na dobór i strukturę motywatorów w urzędzie mogą wywierać wpływ różne czynniki, a w szczególności: jego misja i wizja, przyjęta strategia, faktyczne potrzeby urzędu, koszty związane z uruchomieniem konkretnego motywatora w porównaniu ze spodziewanymi efektami, możliwości organizacyjne urzędu, otoczenie zewnętrzne, w tym postawy lokalnego społeczeństwa i organów kontrolnych, a także nastawienie kierownictwa urzędu. Zakres stosowania poszczególnych elementów

7 motywowania jest uzależniony od potrzeb oraz organizacyjnych i ekonomicznych możliwości poszczególnych urzędów. Wydaje się, że w administracji samorządowej bardzo trudno skutecznie motywować jeżeli nie są spełnione ex ante niektóre dodatkowe warunki, w szczególności dotyczące: - wzrostu kompetencji kadry zarządzającej (zwłaszcza w zakresie ZZL oraz umiejętności przywódczych; bez tego trudno liczyć na skuteczne wdrożenie modelu), - rozwoju komunikacji, bez której motywowanie byłoby niepełne, - wypracowania ceremoniałów organizacyjnych (w większości organizacji słabo wykształconych), wzmacniających system motywacyjny. Kadra zarządzająca w samorządach rekrutuje się w dużym stopniu z długoletnich pracowników urzędów (rzadziej dotyczy to naczelnego kierownictwa, w tym prezydentów, burmistrzów czy wójtów), którzy wcześniej pracowali na stanowiskach wykonawczych, dobrze znają procedury, regulacje prawne, a także zastosowanie przepisów w praktyce. W trakcie swojej kariery kierowniczej uzupełnili niezbędne wykształcenie, jednak w wielu wypadkach nie posiadają dostatecznych kompetencji w zakresie zarządzania strategicznego i innych kompetencji zarządczych potrzebnych na średnich i najwyższych szczeblach zarządzania. Sprawne korzystanie z benchmarkingu i profesjonalne motywowanie urzędników wymagają wiedzy i umiejętności których często brakuje. W polskich urzędach w dalszym ciągu mocna jest tradycja biurokratyczna Maxa Webera, a filozofia Nowego Zarządzania Publicznego (NPM) dopiero raczkuje. Aby usprawnić motywowanie w administracji samorządowej niezbędne jest nie tylko wzmocnienie kompetencji kierowniczych, ale także wiedzy pracowników na temat systemu motywacyjnego, jego składnikach, zasad ich kształtowania oraz możliwości jakie system stwarza. Komunikacja jest zawsze ważna, ma jednak szczególne znaczenie w przypadku wdrażania nowych rozwiązań. Bez dobrej komunikacji i ciągłej promocji systemu motywacyjnego trudno osiągnąć pożądaną efektywność. Wykorzystując kanały komunikacji wewnętrznej i stwarzając dobry klimat wokół systemu motywacyjnego można uzyskać efekt, gdzie urzędnicy posiadają głębszą wiedzę na temat systemu motywacyjnego, ufają mu, identyfikują się z nim, są jego klientami. Kolejna rzecz dotyczy efektywniejszego wykorzystania ceremoniałów organizacyjnych. Ich stosowanie w urzędach pozwala na zatrzymanie się w pędzie codziennych obowiązków, chwilę refleksji oraz dowartościowanie najlepszych, co samo w sobie stanowi element motywacyjny także w wyniku efektu demonstracji. Ceremoniały zwiększają siłę oddziaływania motywacyjnego i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie systemu. Tworzą pewien klimat, są okazją dla wymiany informacji i opinii, nagłośniają

8 wydarzenia i sukcesy pracowników, upubliczniają najlepszych, wyzwalają pozytywne emocje u ludzi. Nowoczesne podejście do motywowania pozapłacowego w administracji samorządowej powinno się również wiązać z uwzględnieniem wpływu pięciu podmiotów zarządzania: ustawodawcy i władzy wykonawczej reprezentowanej przez MSWiA ( właściciela ), ogółu pracowników (współpracowników), a także odpowiedzialnych za oddziaływania zarządcze: naczelnego kierownictwa, pozostałych kierowników jednostek administracji samorządowej i pionu personalnego. Kluczowa jest tu postawa naczelnego kierownictwa. Warto również docenić oddziaływanie na system motywacyjny klientówobywateli. Władze centralne tworzą ogólne ramy prawne dla motywowania pracowników. Byłoby dobrze, gdyby władze te zrezygnowały z regulacji tak zachowawczych i szczegółowych jak dotychczas i pozostawiły większą przestrzeń dla inicjatywności samych urzędów. Uwaga ta odnosi się zarówno do środków motywowania pozapłacowego, jak i do kształtowania wynagrodzeń. Naczelne kierownictwo urzędów wpływa na kształt systemu motywacyjnego, jakość i efektywność motywowania poprzez wewnętrzne regulacje, przede wszystkim jednak poprzez mianowanych przez siebie kierowników. Jeżeli są to osoby dobrze przygotowane zawodowo do pełnienia funkcji zarządczych, znające teorię i praktykę zarządzania (w tym motywowania), system motywacyjny działa lepiej. Jednak kierownicy średniego i niższego szczebla często czują się lepiej w rolach specjalistów w swoich dziedzinach, niż w rolach zarządczych. Wynika to w znacznym stopniu ze stosunkowo późnych awansów na stanowiska kierownicze, w związku z czym utrwala się ich przyzwyczajenie do osobistego wykonywania prac merytorycznych, także technicznych ze szkodą dla czynności zarządczych. Wydaje się też, że kierownicy średniego i niższego szczebla są nadmiernie ograniczeni w swych kompetencjach co wynika z zakresu centralnych i wewnętrznych regulacji, pozostawiających niewiele miejsca dla samodzielnych oddziaływań motywacyjnych kierowników. Piony / działy HR (różnie nazywane) mają różnorodne możliwości motywacyjnego oddziaływania zwłaszcza tam, gdzie pełnią funkcje agentów zmian, koordynacyjne, doradcze i szkoleniowe. W filozofii ZZL za podmiot zarządzania uważa się także pracowników. To oni bowiem zarządzają własnym i niepowtarzalnym życiem, chcą bądź nie chcą pracować w urzędzie, awansować bądź nie, wykonywać konkretne prace na konkretnych stanowiskach bądź nie, uczestniczyć w zarządzaniu bądź nie, i tak dalej. Postrzeganie pracowników jako

9 podmiot zarządzania nie jest powszechne ani w urzędach, ani też w sektorze przedsiębiorstw. Istnieje więc potrzeba oddziaływania na zmianę poglądów oraz poszerzania przestrzeni dla kreatywności i inicjatywności pracowników. Na system motywacyjny pośredni wpływ wywierają także klienci urzędów obywatele. Mógłby to być wpływ większy niż obecnie gdyby oceny pracy urzędów przez klientów były bardziej brane pod uwagę przy ocenach pracowników oraz kształtowaniu motywacji. Rysunek 2. Schemat teoretycznego modelu motywowania pozapłacowego w administracji samorządowej Ustawodawca, MSWiA MISJA, WIZJA, CELE I ZADANIA URZĘDU MOTYWATORY INICJATYWNE MOTYWY PRACOWNIKA Oddziaływania zarządcze Współpracownicy PROCES KADROWY POZAPŁACOWY SYSTEM MOTYWACYJNY PAKIET MOTYWATORÓW NIEZALEŻNYCH OD WYNIKÓW PRACY ZBIEŻNOŚĆ CELÓW PRACOWNIKA I URZĘDU PAKIET MOTYWATORÓW ZALEŻNYCH OD WYNIKÓW PRACY ROZWIĄZANIA ADAPTOWANE Z SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DOBRE PRAKTYKI INNYCH URZĘDÓW WEWNĘTRZNE ROZWIĄZANIA URZĘDU PROCEDURY MONITORING SKUTECZNOŚCI SYSTEMU USPRAWNIANIE I MODYFIKACJA SYSTEMU Wzrost kompetencji kadry zarządzającej Rozwój komunikacji Opracowanie własne. Wypracowanie ceremoniałów organizacyjnych Klienci - obywatele

10 Schemat modelu motywowania pozapłacowego w administracji samorządowej prezentuje rysunek 2. Kreuje on proste narzędzie mające służyć kadrze zarządzającej w administracji samorządowej. Model wskazuje kierownictwu, w których miejscach oddziałują lub powinny oddziaływać poszczególne czynniki wpływające na motywację urzędnika, a także jakiego rodzaju środki powinny zostać uwzględnione w systemie motywacyjnym. Ma się on również przyczynić do wywołania jakościowych zmian w filozofii myślenia zarządzających - w zakresie efektywnego pozapłacowego motywowania urzędników. Model, po jego rozwinięciu i dostosowaniu do możliwości i potrzeb poszczególnych urzędów, może ułatwiać metodyczne postępowanie. Ułatwia refleksję nad czynnikami wpływającymi na motywację urzędnika. Pokazuje jakiego rodzaju elementy powinny zostać uwzględnione w pozapłacowym systemie motywacyjnym - z uwzględnieniem specyfiki pracy w urzędach. 3. Bariery i czynniki rozwoju dla pozapłacowych systemów motywowania w urzędach Za miarę jakości systemu motywacyjnego często przyjmuje się poziom satysfakcji pracowników 5. W urzędach ograniczenie się do monitorowania systemu wyłącznie pod tym kątem byłoby niewystarczające. W administracji samorządowej, ze względu na jej specyfikę, konieczne są również badania poziomu zadowolenia klientów-obywateli, jak również szersze zastosowanie kryteriów ilościowych i jakościowych oceny efektywności pracy. Warto też pamiętać o uwadze S.P. Robbinsa, że szczęśliwi pracownicy nie zawsze są wydajni ; chociaż istnieje dodatnia korelacja między zadowoleniem a wydajnością, często jest ona niewielka 6. Nie można więc budować efektywności pracy tylko, ani nawet głównie, na zadowoleniu pracowników. Obecnie z powodu braku przejrzystych wskaźników główną cechą oceny pracy w urzędach jest uznaniowość. Warto to wyeliminować; kryteria powinny: - uwzględniać porównanie stanu obecnego z okresem bazowym (np. poprzedni rok, kwartał lub miesiąc), - uwzględniać kategorie spraw i specyfikę pracy, - obejmować maksymalną liczbę osób i stwarzać wszystkim równe szanse, - być stale monitorowane i doskonalone. Zarówno teoretycy, jak i praktycy zwracają uwagę na mankamenty występujące w urzędach, zgłaszana jest potrzeba zmian w wielu obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. 5 Tak uważają m.in. W. Kopertyńska i B. Bojewska (por. M. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008, s i B. Bojewska, Zależności między kulturą organizacyjną a strategią personalną przedsiębiorstwa, [w:] Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, red. nauk. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006, s. 492). 6 S.P. Robbins, Prawdy o kierowaniu ludźmi i tylko prawdy, PWE, Warszawa 2003, s. 42

11 Pojawiające się propozycje, pochodzące zarówno od badaczy problemu, jak również z Kancelarii Rady Ministrów czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ograniczają się często do krytyki, wskazania słabych punktów poszczególnych rozwiązań, ogólnikowych zaleceń, ewentualnie nakreślenia ram czasowych w zakresie podejmowania koniecznych reform. Mało jest natomiast konkretnych propozycji, które można byłoby niemal z dnia na dzień wdrażać w praktykę. Brak jest dobrych rozwiązań systemowych, a te które się pojawiają, często jeszcze bardziej gmatwają problem lub bywają gorsze od wcześniejszych; negatywnym przykładem może być centralnie narzucony nie tak dawno system ocen okresowych pracowników urzędów. Osobom zarządzającym urzędami administracji publicznej warto stworzyć warunki do podejmowania własnych działań, pozwalających na nadrabianie zapóźnień w zakresie efektywniejszego motywowania pracowników. Pomocny w pozapłacowym motywowaniu urzędników może być rekomendowany model. Wydaje się, że w polskich urzędach jest grupa zarządzających zainteresowanych lepszym inspirowaniem i motywowaniem ludzi. Dotyczy to także tych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy zdają sobie sprawę z potrzeby zmian, widzą konieczność poprawy efektywności pracy urzędników, dostrzegają potrzebę strategicznego podejścia do zasobów ludzkich jak również czynniki hamujące efektywność pracy w polskiej administracji samorządowej (np. korupcję, serwilizm, nepotyzm, traktowanie urzędu jako bezpiecznego miejsca pracy dla osób niekompetentnych itp.). Wprowadzenie rozwiązań uwzględnionych w modelu powinno być poprzedzone ustaleniem stanu wyjściowego w danej jednostce. Powinno się tu przeanalizować dotychczasowy system motywacyjny, w tym określić dominujące oczekiwania i poziom zaspokojenia potrzeb urzędników, przeanalizować funkcjonujące w urzędzie praktyki motywowania pozapłacowego pod kątem ich skuteczności, sporządzić raport na temat procesu kadrowego, potrzeb i możliwości jednostki administracji samorządowej, uwzględnić cele i zadania nowego systemu motywacyjnego w powiązaniu z misją, wizją i strategią oraz celami i zadaniami urzędu. Istotny jest dobór składników skrojenie na miarę poszczególnych pakietów motywacyjnych, a także szczegółowo zaplanowany budżet. Nie bez znaczenia jest usprawnienie i modyfikacja funkcjonujących rozwiązań lub całkowite zrezygnowanie z nich, gdy nie działają. Uwzględnienie czynników demotywujących i ich eliminacja też ułatwia poprawę jakości systemu motywacyjnego i wpływa na jego efektywność. Potrzebne jest także staranne opracowanie ról i zadań w ramach oddziaływań zarządczych, a także promowanie systemu w urzędzie. Bez wątpienia, system motywacyjny powinien uwzględniać zarówno stosowanie rozwiązań niezależnych od wyników pracy ale wpływających m.in. na emocjonalne

12 przywiązanie pracowników do urzędu, satysfakcję z pracy, integrację wewnątrzorganizacyjną, identyfikację z miejscem pracy, lojalność, wzajemne zaufanie itd., jak również bezpośrednio powiązanych z efektami pracy. Przykładowe elementy składające się na pakiet motywatorów niezależnych od wyników pracy i pakiet motywatorów zależnych od wyników pracy prezentuje tabela 3. Tabela 3. Wybrane składniki pakietów motywatorów (zależnych i niezależnych od wyników pracy) w modelu motywowania pozapłacowego w administracji samorządowej Pakiet Dla wszystkich pracowników motywatorów Pakiety usług medycznych niezależnych Pracownicze programy emerytalne, grupowe polisy na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpośrednio Preferencyjne kredyty związane z kupnem lub remontem mieszkania, kupnem samochodu itp. od wyników Karnety lub bilety wstępu na obiekty sportowe, ośrodków kultury itd. pracy Kupony towarowe lub żywieniowe Dofinansowanie socjalne do kolonii, imprez dla dzieci, wczasów, itp. Subsydiowanie posiłków, np. nieodpłatne korzystanie ze stołówki, dopłaty do obiadów itp. Kursy doskonalące (w tym językowe) Umożliwienie pracownikom budowanie portfeli inwestycyjnych poprzez współpracę Urzędu z doradcami finansowymi Imprezy integracyjne w celu zintegrowania kadry, np. wycieczki, pikniki rodzinne i firmowe, itp. Nowoczesne wyposażenie biur w funkcjonalne meble, sprzęt, urządzenia, nastawienie na ergonomię pracy Komunikacja wewnątrzzakładowa, np. komputerowa sieć wewnętrzna (intranet), gazetka wewnętrzna, radiowęzeł, itp. wykorzystywanie różnorodnych kanałów przekazu w motywowaniu pracowników Jeden dzień w tygodniu w swobodnym, niekrępującym stroju, w tym bez ustalania w tym dniu spotkań służbowych Zapewnienie dogodnych warunków do przerw śniadaniowych, np. specjalnie wydzielone miejsce do przerw na drugie śniadanie Dni otwartych drzwi, targi pracy, gazetki i inne elementy wpływające na wizerunek zewnętrzny urzędu Wewnętrzne konkursy pracownicze Informacja zwrotna o efektach pracy (bez względu na to, czy dobra, czy zła) Elastyczny czas pracy Doskonalenie nowego pracownika przez doświadczonego pracownika lub bezpośredniego kierownika elementy coachigu i mentoringu Obiektywny system okresowych ocen pracowniczych Świadomość możliwości awansu pionowego i poziomego Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia lub pomocy w znalezieniu pracy na wypadek likwidacji etatu Bezpośrednia rozmowa z przedstawicielem naczelnego kierownictwa o problemach i oczekiwaniach pracownika Życzenia od kierownictwa z okazji imienin, urodzin Działania wpływające więź emocjonalną pracownika z Urzędem (np. duma z bycia urzędnikiem, poczucie przynależności, bycia potrzebnym, docenionym) Inne elementy zwiększające skuteczność motywowania np. opisane w rozdziale 3.3. Dla wybranych stanowisk Indywidualne polisy na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków Urządzenia do pracy w domu, np. służbowy komputer, telefon komórkowy, itp. Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach samorządowych i branżowych Zwrot kosztów dojazdu do pracy Wyznaczone miejsce na parkingu Samodzielne biuro Dla osiągających ponadprzeciętne efekty Pakiet motywatorów zależnych bezpośrednio od wyników pracy Opracowanie własne. Mieszkania służbowe dla osiągających najlepsze wyniki przez dłuższy czas jeśli nie ma możliwości awansu pionowego Nagrody rzeczowe - wręczane okresowo Zwrot kosztów dokształcania pracowników, np. za studia wyższe, podyplomowe itp. Oddelegowanie zagraniczne - staże zagraniczne, realizacja projektów międzynarodowych, wizyty studyjne Karnety lub bilety wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne, do ośrodków kultury, miejsca parkingowe np. najlepsze miejsca, itd. Doposażenie stanowiska pracy w nowoczesny sprzęt, meble Awans, objęcie ścieżką kariery Uznanie typu: pisemne wyróżnienia, dyplomy, pochwały publiczne, zdjęcia pracownika na urzędowej stronie internetowej, itp. Wyznaczone miejsce na parkingu

13 4. Podsumowanie Należy wyrażać nadzieję, że efektywniejsze motywowanie w administracji samorządowej zostanie skokowo usprawnione już niebawem. Warto wierzyć, że możliwości, jakie w latach stwarzają polskiej administracji fundusze strukturalne (szczególnie Europejski Fundusz Społeczny) zostaną rozsądnie wykorzystane. Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje działania ukierunkowane m.in. na dobre rządzenie, w tym w administracji samorządowej. Priorytet V tego programu - Dobre Rządzenie - uwzględnia m.in. wsparcie w zakresie modernizacji procesów zarządzania w administracji publicznej i podnoszenia kompetencji kadr, natomiast jedno z jego działań, którego budżet wynosi około ćwierć miliarda euro, dotyczy wzmocnienia potencjału ludzkiego w administracji samorządowej. Jakkolwiek aktualny stan motywowania w polskich urzędach trudno uznać za satysfakcjonujący, nie zmienia to faktu, że widoczny jest znaczy postęp w tym obszarze działania w ostatnich kilkunastu latach. W administracji samorządowej pracuje wielu światłych i zaangażowanych ludzi. Należy ufać, że dzięki ich pracy i inicjatywom można liczyć na szybkie unowocześnienie i wzrost efektywności działania tej administracji, z pożytkiem dla obywateli i lokalnych społeczności. W polskich urzędach obserwuje się coraz większą aktywność w otwieraniu na zmiany i podejmowaniu działań na rzecz podnoszenia efektywności motywowania pracowników. Wiele funkcjonujących w nich rozwiązań jest godnych szerszego upowszechnienia. Przykłady dobrych praktyk w administracji nie są odosobnione i oryginalnością nie ustępują tym pochodzącym z sektora przedsiębiorstw. Mogą stanowić dobry przykład dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wydaje się, że żadne działania nie dadzą jednak spodziewanych rezultatów bez dokonania na szczeblu krajowym zasadniczych zmian systemowych. Warto zastanowić się nad zmianą przestarzałej, nie pasującej do współczesnych realiów Ustawy o pracownikach samorządowych. Wiele jej zapisów straciło na aktualności, a część stanowi wręcz barierę dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji (godząc w konkurencyjność urzędów na rynku pracy). Konieczne jest zharmonizowanie przepisów dotyczących nie tylko motywowania pracowników w administracji samorządowej z rozwiązaniami funkcjonującymi w służbie cywilnej, ale i w całej administracji publicznej. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie większości zapisów w jednej ustawie. Celowym wydaje się również wprowadzenie zapisu obligującego urzędy miast i gmin do posiadania systemu motywacyjnego - być może powiązanego z systemem okresowych ocen pracowników. Powinno się przy tym zmienić merytorycznie nieudane Rozporządzenie w sprawie sposobu

14 i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych okresowej oceny urzędników. Warto także rozszerzyć zapis Rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych sugestia dotyczy objęcia funduszem premiowym pracowników merytorycznych (stanowisk urzędniczych) oraz zmienienia lub rozszerzenia kryteriów wymagań kwalifikacyjnych na poszczególne stanowiska. Zmian istotnej modyfikacji, a może i likwidacji - wymaga również kontrowersyjny dodatek specjalny. Osobną kwestią jest celowość rozszerzenia programów kształcenia, poprzez szersze wprowadzanie na studiach wyższych (nie tylko na wydziałach zarządzania!) nauki podstaw zarządzania oraz przedmiotów kształtujących kompetencje społeczne (potrzebne każdemu, kto kiedykolwiek będzie sprawował funkcje kierownicze). Istotne mogą być również usprawnienia w zakresie niektórych kwestii szczegółowych: szerszego upowszechniania elastycznego czasu pracy, wprowadzenia obowiązkowych przerw na lunch, projektowania i stosowania ścieżek karier, stosowania mierników efektywności pracy urzędników. Warto ufać, że kwestia profesjonalnego motywowania urzędników już w bliskiej przyszłości spotykać się będzie z coraz większym zrozumieniem, z korzyścią dla jakości funkcjonowania urzędów, satysfakcji ich pracowników oraz (od)budowy etosu pracy urzędnika. Postęp w motywowaniu sprawi, że w przyszłości urzędy będą zyskiwać coraz lepszych pracowników umotywowanych, efektywnych, nastawionych na sukces, lojalnych, zintegrowanych, identyfikujących się z organizacją i realizujących misję urzędów.

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

adników pakietu wynagrodzeń era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

adników pakietu wynagrodzeń era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie Dobór r składnik adników pakietu wynagrodzeń menedżera era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie Plan prezentacji Założenia dotyczące doboru

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec 2011 1 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie... 3 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie... 3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej 20 marca 2014 r. dr Jerzy Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości. Dr Małgorzata Torój

Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości. Dr Małgorzata Torój Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości Dr Małgorzata Torój Planowanie kariery Jasna wizja przyszłości Świadomość dokąd się zmierza CEL

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców II Forum Szefów Sprzedaży System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców 20 listopada 2015 r., Warszawa Prelegent: Teresa Horbaczewska Case study Firma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Sławomir Brzózka, Umbrella Consulting; Stanisława Szołtysek, Kierownik programu, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Nowo zatrudnieni pracownicy

Nowo zatrudnieni pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy jak skutecznie zarządzać i zwiększać ich zaangażowanie projekt badawczo doradczy NASZE DOŚWIADCZENIE Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce rozpoczęliśmy promowanie idei Brygadzista

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT.

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. 0 PODSUMOWANIE Na przełomie grudnia i stycznia 203 roku przeprowadziliśmy badanie wśród średnich i dużych polskich firm,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow.

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BARBARA ZYZDA KONSULTACJE W semestrze zimowym 2015/2016 - pokój 402, bud. A: 07.11.2015 godz. 12.10-13.10 21.11.2015 godz. 14.10-15.10 12.12.2015 godz. 12.10-13.10 23.01.2016

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur Zarządzanie potencjałem społecznym Czym jest zarządzanie potencjałem społecznym? Jest to proces skoordynowanych działań nastawionych na ukształtowanie sieci współpracowników sprawnie realizujących misję

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Raport Asystentura rodziny w Wielkopolsce

Raport Asystentura rodziny w Wielkopolsce wiedza zmienia przyszłość PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE ROPS Poznań Raport Asystentura rodziny w Wielkopolsce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wykład

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wykład Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wykład dr Joanna Purgał Popiela Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Zagadnienia Podstawy wynagradzania 1. Pojęcie, składniki i funkcje wynagrodzeń 2. Determinanty wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

M.Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław Instytut Organizacji i Zarządzania. Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń?

M.Wanda Kopertyńska Akademia Ekonomiczna Wrocław Instytut Organizacji i Zarządzania. Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń? Jak praktycy budują systemy wynagrodzeń? Płaca niewątpliwie długo jeszcze stanowić będzie podstawową siłę motywacyjną, dlatego umiejętne jej wykorzystanie w stymulowaniu efektów, postaw i zachowań pracowników

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 5 grudnia 2012 r. Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej System kontroli zarządczej w praktyce

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Prezentacja projektu Prowadzący: Paweł Kamiński Agenda Geneza projektu Zadania do realizacji Agenda Geneza projektu Projekt systemowy Projekt konkursowy MSWiA Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ Gdynia 2013 Gdynia 81-336, ul. Czechosłowacka 3, tel.: 58 690 60 60, perfect@perfectconsulting.pl Warszawa 02-394, ul. Bielska 29/5, tel.: 602 480 631, warszawa@perfectconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WYKŁAD 10 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 1 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi: Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) organizacji jest zespołem działań polegających na kształto- waniu zasobów

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami Zbiór r zadań związanych zanych z pracownikami w przedsiębiorstwie, zmierzających do osiągni gnięcia strategii przedsiębiorstwa i zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 5287/2014. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr 5287/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie aktualizacji na rok 2014 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: Załącznik do Uchwały nr 21/2016 RWNHiS z dnia 28.11.2016 r. Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ pedagogika, socjologia, zarządzanie Kierunek: Organizacja i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia III Ocena pracownika Procedury zmierzające do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystania informacji uzyskanych od pracowników i

Bardziej szczegółowo