Motywacja osiągnięć i psychologia produktywności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motywacja osiągnięć i psychologia produktywności"

Transkrypt

1 Motywacja osiągnięć i psychologia produktywności Plan Poglądy na temat motywacji osiągnięć Produktywność w ujęciu filozoficznym, ekonomicznym i psychologicznym. Przykłady badań na temat psychologicznych aspektów produktywności. 1 2 Problem: Obserwuje się w społeczeństwie polskim, Ŝe nie ma szacunku dla pracy. Traktuje się etykę produktywności jako konieczność i przymus, jako rodzaj presji społecznej. DuŜa część społeczeństwa polskiego w swoich działaniach nie rozumie jej znaczenia w codziennym Ŝyciu i dąŝeniach (Wojciszke, Baryła 2002). Obraz polskiej produktywności w badaniach psychologów Naruszanie podstawowych norm etycznych Ŝycia społecznego, własnej moralnej uczciwości wydaje się Polakom czymś naturalnym (Doliński 2000). Tendencja do pomnaŝania kapitału w polskim społeczeństwie jest wyjątkiem od reguły niŝ obowiązującą normą (Doliński 1999). Polacy raczej nie oszczędzają z myślą o przyszłości, są równieŝ ostroŝni w decyzjach dotyczących inwestowania. 3 4 Motywacja osiągnięć w psychologii: Tendencja do osiągania i przekraczania standardów doskonałości, związana z odczuwaniem pozytywnych emocji w sytuacjach zadaniowych, spostrzeganych jako wyzwanie. Zainteresowanie współzawodnictwem z pewnym wzorem doskonałości (Coffer, Appley, 1970). DąŜenie do zwiększenia lub utrzymania na poziomie maksymalnie wysokim własnych rezultatów i moŝliwości w odniesieniu do zastosowanych kryteriów standardów doskonałości (Heckhausen,1978). Tendencja do współzawodniczenia z uwewnętrznionymi standardami doskonałości (Widerszal-Bazyl,1985). Skłonność do rywalizowania z samym sobą, ze stawianymi sobie wymaganiami (Franken, Brown 2005). Jeden z podstawowych elementów determinujących przedsiębiorczość, objawiający się tworzeniem małych firm 5 (David McClelland, 1999, Mariola Łaguna 2008). Potrzeba osiągnięć Henry Murray (1938) teza o istnieniu potrzeby osiągnięć róŝni się ona nasileniem u róŝnych ludzi wpływa na tendencję dąŝenia do sukcesu i ocenę własnej sprawności MO Davida McClellanda (1953): gotowość do podejmowania odpowiedzialności wskazanie czynności prowadzących do wysokich rezultatów dąŝenie do pozyskiwania szybkich informacji o efektach tendencje do stawiania sobie umiarkowanych celów dąŝenie do moŝliwie wysokiego rezultatu Uwarunkowania MO - Reykowski: 1. Czynniki organizmalne - np. potrzeba stymulacji, wiek 2. Czynniki normatywne - wymagania i wzory 3. Panująca społeczna forma ładu system kategorii, w jakich ujmowane jest Ŝycie społeczne 6

2 Model motywacji osiągnięć Atkinsona Atrybucyjny model motywacji osiągnięć: Hipotetyczna tendencja do osiągania sukcesu (T S ) T S = P S * W S W S = (1 P S ) Hipotetyczna tendencja do unikania poraŝki (T P ) T P = P P * W P W P = -P S P S = 1 P P Motywacja osiągnięć ( T C) jest sumą: T C = T S + T P więcej satysfakcji z sukcesu będącego wynikiem moŝliwości i umiejętności, niŝ szczęśliwego zbiegu okoliczności lub działań innych ludzi. potrzeba uzyskania wiedzy o własnych umiejętnościach i moŝliwościach Alternatywne ujęcia motywacji osiągnięć: Orientacja na poziom wykonania (performance). Orientacja na osiągnięcie mistrzostwa (mastery). 7 Motywy rywalizacji według Frankena i Browna (2005): 1. Chęć wygrania, okazać się lepszym od innych 3. Chęć ciągłej poprawy własnego wykonania określonych zadań 2. Maksymalizacja wysiłku w realizacji zadania 4. Satysfakcja płynąca z poczucia dobrze wykonanego zadania przy preferencji trudnych zadań 9 Naturalizm, kierunek uznający prawa przyrody za jedyne, które rządzą rzeczywistością i ją tłumaczą np. wiek Heckhausena koncepcja wieku krytycznego dla rozwoju motywacji osiągnięć r.ŝ być sprawcą McClleland (za Reykowski 1975). Etap przedszkolny: naiwny realizm (Chandler 1987), wiedza jest mozaiką faktów Przedszkolaki w alokacjach nagród stosują zasadę sprawiedliwości opartej na równości i produktywności (Thomas, Jones, 2005). Etap adolescencji : subiektywizm w myśleniu, znaczenia są zaleŝne od osoby, nie ma absolutnej prawdy, brak jest obiektywnych kryteriów prawdziwości twierdzeń. Fakty są wytwarzane (product), a nie zbierane, czy otrzymywane w gotowej, niezaleŝnej od zbierającego postaci. W alokacjach integracja zasady produktywności i fizycznego upośledzenia (Thomas, Jones, 2005). Wraz z wiekiem branie pod uwagę więcej niŝ jedno kryterium. 10 Etyczne aspekty rozumienia produktywności Jeremiasz Benthama ( ) Etyka utylitaryzmu - korzyści, poŝytku, wygody, przyjemność, hedonizm, tzw. zasada minimaksu. Max Weber ( ) Etyka protestancka: etos pracy, uŝyteczność, oszczędność i inwestowanie (dóbr i czasu), podejmowanie decyzji, skuteczność, uczciwość. Grzechy główne: bezproduktywność, lenistwo, marnotrawstwo (dóbr, czasu), pospieszna konsumpcja, lekkomyślność, poraŝka. Paradoks ludzkiej egzystencji według Ericha Fromma (1994) Człowiek jednocześnie szuka: Bliskości i niezaleŝności Wyjątkowości i odrębności Jana Paweł II ( ) Etyka katolicka: pracowitość - nie dla zysku i własności, ale dla miłości i dobra społecznego

3 Rozwiązaniem tego paradoksu, a zarazem moralnego problemu moŝe stać się produktywność Praca i jej efekty Miłość produktywna: troska, odpowiedzialność, szacunek (przyglądać się), Rozum: wiedza myślenie produktywne - głębia, zainteresowanie przedmiotem poznania, polaryzacja między obiektywnością i subiektywnością, między naturą przedmiotu i podmiotu Rozwój JA nigdy się nie kończy Erich Fromm orientacja produktywna Freudowskie libido w znaczeniu symbolicznym. Osiągnięta zdolność produkcji naturalnej. Fundamentalna postawa, umysłowe, emocjonalne i zmysłowe reakcje wobec innych, do siebie samego i do rzeczy. Zdolność człowieka do uŝywania swych władz oraz realizacji przyrodzonych człowiekowi potencjalnych moŝliwości w poczuciu wolności i niezaleŝności od jakichkolwiek sił je kontrolujących. Człowiek doświadcza siebie samego jako uosobienie wszystkich swych sił i Ŝe czuje się aktorem, tzn. czuje się jednością ze swymi zdolnościami Orientacje nieproduktywne według Ericha Fromma: 1. Receptywna wraŝliwi na porzucenie, zaleŝni od ludzi, przyjmowanie, lojalność 2. Eksploatorska - zabieranie, autorytarność 3. Tezauryzatorska zabezpieczanie, apodyktyczność, gromadzenie, oszczędzanie 4. Merkantylna - jestem tym co robię i jakiego mnie pragniecie (towarem?), wymienianie, bezstronność Pytanie badawcze: Jakie jest Polaków potoczne rozumienie i percepcja produktywności? Pierwsze badanie Potoczne rozumienie pojęć związanych z produktywnością W wieku nieproduktywnym seniorzy, grupa 122 osób, średnia wieku 66 lat 42 % męŝczyźni, 58 % kobiety W wieku produktywnym studenci, grupa 147 osób średnia wieku 28 lat 31% męŝczyźni, 69% kobiety Metoda: osoby badane proszone były o opisanie, jak rozumieją pojęcie: Ŝyć produktywnie 17 Pojęcie śyć produktywnie Rozumienie produktywności KIM JEST CZŁOWIEK PRODUKTYWNY? Kategoria Aktywność ogólna i zawodowa Działać prospołecznie DąŜenie do gromadzenia i pomnaŝania dóbr Pozostawić coś po sobie Efektywnie wykorzystywać czas Wykorzystywać moŝliwości Przestrzegać norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie Kierowanie się emocjami, przyjemnością Wnioskowanie na podstawie Testu t Seniorzy Studenci 18

4 Drugie badanie Poszukiwanie markerów produktywności OSOBY BADANE: 208 osób (53% kobiet i 47% męŝczyzn) Wiek od 17 do 66 lat, ze średnią 28,6 i odchyleniem standardowym 8,7 Najwięcej osób było w wieku lat Co uwaŝasz za charakterystyczne dla swojej produktywności w Ŝyciu codziennym? 19 Kategorie Płeć - najczęściej wymieniane tzw. markery produktywności w Ŝyciu codziennym Porównanie średnich wyników kobiet i męŝczyzn zbadanych "Kołem Shalita" DOM I RODZINA POZYTYWNE CECHY OSOBOWOŚCI POZYTYWNE NASTAWIENIE DO ZADAŃ WIEDZA I ROZWÓJ OSOBISTY ROZRYWKA I PRZYJEMNOŚCI PRACA I AWANS ZAWODOWY ODPOCZYNEK I RELAKS PIENIĄDZE I WARUNKI MATERIALNE SPORT I ZDROWE śycie KONTAKTY INTERPERSONALNE EFEKTYWNOŚĆ I DĄśENIE DO CELU AMBICJA POMAGANIE INNY M WŁASNE ZASADY ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE W PRACY BODŹCE NEGATY WNE WPŁYW ZEWNĘTRZNY 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 kobiety męŝczyźni MęŜczyźni istotnie częściej wskazywali kategorię pieniądze i sytuacja materialna jako waŝną dla ich produktywności, niŝ kobiety (p<.003) Tendencyjny wynik w grupie kobiet, które wyŝej, niŝ męŝczyźni z produktywnością wiąŝą kategorię własne zasady (p<.08) i dom i rodzina (p<.05) Wiedza Wiedza i rozwój i rozwój osobisty osobisty 50,0% Praca Praca i awans i awans zawodowy zawodowy 59,1% Chi2 Chi2 21,8 21,8 p=0,00000 p=0,00000 Fi2 Fi Dom Dom i rodzina i Zdolności Zdolności interpersonalne interpersonalne w w pracy pracy 5,5% Chi2 Chi2 8,5 8,5 p=0,00362 p=0,00362 Fi2 Fi Wnioski z badań Pieniądze Pieniądze i warunki i warunki materialne materialne 42,7% Chi2 Chi28,5 8,5 p=0,0035 p=0,0035 Fi2 Fi Odpoczynek Odpoczynek i relaks i relaks 40,0% Chi2 Chi212,8 12,8 p=0,047 p=0,047 Fi2 Fi Kiedy człowiek jest produktywny? W paradygmacie: FUNKCJONLNYM, to osoba dająca dobre wyniki, czyli efekty produkcji: sprawna -robi rzeczy we właściwy sposób skuteczna - robi rzeczy właściwe (por. Drucker 1999). PERSONALISTYCZNY, to osoba doświadczająca siebie samego jako uosobienie wszystkich swych sił i w poczuciu wolności i niezaleŝności, będąca aktorem w jedności ze swymi zdolnościami (por. Fromm). 23 Konsekwencje wynikające ze specyfiki potocznego w naszej kulturze rozumienia produktywności Pragmatyczny bardziej niŝ pryncypialny aspekt rozumienia pojęcia produktywność. Hedonistyczny, utylitarny punkt widzenia np. na problem aktywności, zaradności, uczciwości, pracowitości, odraczania gratyfikacji. Częściej hedonizm społeczny, niŝ stoickie dąŝenie do zrozumienia i wytrwałego działania w duchu miłości do bliźniego i dbałości o dobro społeczne. Nasza mentalność bardzo słabo pasuje do tego, co Weber nazywa duchem kapitalizmu, raczej bliŝsza nam jest filozofia 24 Ŝyciowa według Benthamy.

5 W Rzymie w 1959 roku przyjęto przez Productivity Committee of the European Productivity Agency stanowisko: Produktywność jest nade wszystko nastawieniem umysłu, które charakteryzuje się: 1. dąŝeniem do ciągłego ulepszania tego, co istnieje; 2. przekonaniem, Ŝe moŝna pracować dzisiaj lepiej, aniŝeli wczoraj i Ŝe jutro będzie lepiej, niŝ dzisiaj; 3. podejmowaniem stałych wysiłków, adaptowania gospodarczej działalności do zawsze zmieniających się warunków i stosowania nowych teorii i metod; 4. wiara w postęp ludzkości. Dziękuję 25 26

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Materiały na szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa, jakości zarządzania

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK)

Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK) Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Czasopismo Skali Psychologiczne Motywacji... Psychological Journal DOI: 10.14691/CPPJ.20.1.149 Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 8. Od redaktora serii wydawniczej... 9. Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 8. Od redaktora serii wydawniczej... 9. Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 8 Od redaktora serii wydawniczej... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. Istota przywództwa... 16 1.1. Uwagi wprowadzające... 16 1.2. Istota przywództwa...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 1 Dziecko zagrożone wykluczeniem 2 dylematy resocjalizacji Seria pod redakcją Krzysztofa Biela Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

KATEDRA MIKROEKONOMII. Monika Olszewska. Rozprawa doktorska BUDOWLANEJ

KATEDRA MIKROEKONOMII. Monika Olszewska. Rozprawa doktorska BUDOWLANEJ KATEDRA MIKROEKONOMII Monika Olszewska Rozprawa doktorska WARTOŚCI MENADŻERÓW JAKO DETERMINANTA DZIAŁAŃ POZAEKONOMICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY BUDOWLANEJ Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie PODLASKI ABSOLWENT BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Katarzyna Dębkowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WYśSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ. Anna Golan

SZKOŁA WYśSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ. Anna Golan SZKOŁA WYśSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Anna Golan Czynniki osobowościowe a kondycja emocjonalna, zadowolenie z relacji interpersonalnych i wytrwałość w terapii, na przykładzie terapii narkomanów w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji

Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji dr Błażej Balewski Charakterystyka pojęcia motywacja Motywacja Termin motywacja pochodzi z łaciny od słów: motus ruch, poruszenie umysłu moveo

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe. Motywowanie - to takie oddziaływanie na pracowników, które ma na celu: pobudzenie zachowań pracowników i wyników ich działań( nadawanie energii ); skoncentrowanie lub ukierunkowanie zachowań w pożądanym

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 3 Dziecko zagrożone wykluczeniem Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków

Bardziej szczegółowo