OD MOTYWACJI DO NAGRODY EKSPERYMENTALNE MODELE GŁODU I NAWROTÓW PICIA ALKOHOLU ETYLOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OD MOTYWACJI DO NAGRODY EKSPERYMENTALNE MODELE GŁODU I NAWROTÓW PICIA ALKOHOLU ETYLOWEGO"

Transkrypt

1 OD MOTYWACJI DO NAGRODY EKSPERYMENTALNE MODELE GŁODU I NAWROTÓW PICIA ALKOHOLU ETYLOWEGO Eliza Koroś *, Przemysław Bieńkowski *, Wojciech Kostowski Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Środki uzależniające, takie jak kokaina, heroina, LSD, nikotyna czy etanol, pomimo, iż są związkami o różnorodnej budowie chemicznej i odmiennym działaniu farmakologicznym, posiadają szereg cech wspólnych. Wszystkie prowadzą do rozwoju uzależnienia, wpływając na procesy odpowiedzialne za regulację funkcji emocjonalnych i zachowań motywacyjnych. Początkowo, zażywane są przede wszystkim ze względu na wywoływanie przyjemnych doznań: pozwalają pozbyć się lęku, nieśmiałości, zaspokajają ciekawość, wprowadzają w dobry nastrój. Po pewnym czasie, przyjmowane są już nie dla zabawy czy eksperymentowania, ale w celu uzyskania określonego stanu psychicznego. Niepostrzeżenie zajmują centralne miejsce w życiu zażywających je osób. Manifestuje się to między innymi upośledzeniem lub brakiem kontroli nad zachowaniami związanymi z poszukiwaniem substancji uzależniającej (3). Osobę uzależnioną charakteryzuje skupienie całej aktywności życiowej na zdobywaniu i zażywaniu narkotyku. Inne zachowania, istotne dla przetrwania jednostki, zaczynają mieć dla niej coraz mniejsze znaczenie motywacyjne. W przypadku osoby uzależnionej od alkoholu prowadzi to do sytuacji, w której zachowanie zdominowane jest przez poszukiwanie alkoholu i niekontrolowane (2). Etanol zajmuje szczególne miejsce wśród środków uzależniających. Z jednej strony określany bywa jako słaby narkotyk, gdyż do wywołania działania farmakologicznego potrzebne są duże, liczone w gramach na kilogram masy ciała, ilości alkoholu. Z drugiej strony, to właśnie etanol najczęściej (poza nikotyną) bywa przyczyną uzależnień (11). Stanowi nie tylko źródło poważnych, groźnych dla życia szkód zdrowotnych, ale także znacznych problemów społecznych i ekonomicznych (1, 3, 61). Uzależnienie od alkoholu etylowego: definicje i kryteria diagnostyczne Uzależnienie od alkoholu etylowego, zgodnie z definicją, jest zespołem zaburzeń psychicznych i somatycznych z naprzemiennie występującymi okresami zaostrzeń (ciągi picia) i remisji (abstynencja) (10). Uzależnienie od alkoholu jest zatem typowym schorzeniem przewlekłym i nawracającym (2). Złożony jego charakter może * Autorzy byli stypendystami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski obejmować zarówno cechy zależności somatycznej ( fizycznej ), jak i psychicznej (2, 3). Komponent somatyczny uzależnienia wiąże się ze zmianami neuroadaptacyjnymi prowadzącymi do rozwoju tolerancji oraz do wystąpienia objawów zespołu abstynencyjnego (z ang. withdrawal syndrome) po odstawieniu alkoholu. U podłoża wspomnianych procesów neuroadaptacyjnych leżą wielokierunkowe zmiany w strukturze błon komórkowych (27), niektórych układach neuroprzekaźnikowych, receptorach błonowych, kanałach jonowych oraz wewnątrzkomórkowych mechanizmach przekazywania informacji (24, 25, 36). Komponent psychiczny uzależnień, w tym uzależnienia alkoholowego, charakteryzuje przede wszystkim utrata kontroli nad m (loss of control), głód alkoholu (craving) oraz zaburzenia behawioralne polegające na kompulsywnym poszukiwaniu środka uzależniającego (compulsive drug-seeking behaviour) (3). Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawionymi w 10. wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów (ICD-10), jak i klasyfikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV) decydującymi dla rozpoznania uzależnienia od alkoholu są objawy zależności psychicznej, natomiast występowanie objawów tzw. zależności fizycznej nie jest warunkiem ani niezbędnym, ani wystarczającym do postawienia diagnozy (3, 29). Podobnie, sam fakt spożywania dużych ilości alkoholu nie wystarcza do rozpoznania uzależnienia, gdyż czasowe zaprzestanie picia lub ograniczenie ilości wypijanego trunku nie wydaje się stanowić problemu dla znacznej części alkoholików. Większość z nich ma za sobą liczne okresy spontanicznej, często długotrwałej, abstynencji. Problemem jest natomiast niemożność utrzymania abstynencji i zapanowania nad chęcią spożycia alkoholu, co może prowadzić do nawrotu picia nawet po latach remisji (3, 40, 51). Ryc. 1. Naturalny przebieg uzależnienia od alkoholu abstynencja abstynencja abstynencja /.../ nawrót nawrót nawrót - CS(+) - CS(+) - CS(+) - porcja alkoholu - porcja alkoholu - porcja alkoholu - stres - stres - stres CS(+) bodźce warunkowe kojarzone wcześniej z alkoholem porcja alkoholu pierwszy kieliszek alkoholu po okresie abstynencji (z ang. priming dose) Charakterystyka uzależnienia psychicznego: znaczenie głodu alkoholu i nawrotów picia Jeszcze do niedawna tradycyjne podejście do alkoholizmu koncentrowało się na usuwaniu powikłań medycznych, a nie na leczeniu istoty choroby. Należy podkreślić, że alkoholizm to znacznie więcej niż jedynie zatrucie organizmu. Samo wyeliminowanie uzależnienia somatycznego poprzez detoksykację, czyli zniesienie objawów zespołu abstynencyjnego, nie prowadzi do pokonania nałogu (51). Pozbawiony moty-

3 wacji i dalszej pomocy pacjent nie jest mniej uzależniony, mimo przeżycia kilku tygodni w abstynencji (3, 51). Co więcej, istnieją doniesienia świadczące o zależności między natężeniem odczuwanego głodu alkoholu a liczbą detoksykacji (41). Nawrót (relapse) powrót do picia po okresie dłuższej abstynencji jest wg niektórych teorii (40, 43, 56) związany z występowaniem subiektywnego głodu alkoholu (craving). Zjawisko nawrotów jest istotnym problemem medycznym i ekonomicznym w przebiegu każdego uzależnienia ze względu na duże prawdopodobieństwo powrotu do nałogu pacjentów kończących pełny cykl leczenia. Według ostrożnych szacunków, częstość nawrotów w ciągu pierwszych 12 miesięcy od momentu zaprzestania picia sięga 75-90%, nawet u silnie zmotywowanych osób podejmujących aktywnie próbę leczenia (63, 68, 69). Pojęcie nawrotu obejmuje procesy, które rozpoczynają się znacznie wcześniej niż w momencie pierwszego kontaktu abstynenta z alkoholem. Ponadto, nawrót nie kończy się na wypiciu pierwszego kieliszka. Analizując zjawisko nawrotu należy więc zwrócić uwagę na cały okres abstynencji (3). Nawroty picia występują często w sytuacjach, w których pojawiają się bodźce warunkowe kojarzone z wcześniejszym spożywaniem alkoholu. Podobnie, spożycie pojedynczej porcji alkoholu ( wpadka, lapse) jest często przyczyną dalszego niekontrolowanego picia (44, 54). U znacznej części badanych widok i zapach alkoholu oraz spożycie małej dawki nasilały subiektywnie odczuwany głód alkoholu (3). Innymi czynnikami wysokiego ryzyka są negatywne stany emocjonalne oraz stres (14, 44). Badania retrospektywne wykazały, że lęk, reakcja na stres, czy obniżenie nastroju wzbudzały subiektywny głód alkoholu u około 75% badanych i prowadziły do nawrotu u ponad 50% z nich (49). Badania farmakologiczne prowadzone w warunkach klinicznych skoncentrowane są obecnie na poszukiwaniu sposobów skutecznego zapobiegania nawrotom picia. Spośród wielu badanych substancji, tylko dwa związki, akamprozat i naltrekson (lub inni antagoniści receptorów opioidowych np. nalmefen), wydają się być użyteczne klinicznie. Stosowanie naltreksonu lub akamprozatu istotnie zmniejsza odsetek chorych, u których dochodzi do nawrotu picia (63, 64, 66, 69). Znacznie mniejsze znaczenie wydają się, przynajmniej w chwili obecnej, mieć środki działające na układ serotoninergiczny (SSRI, agoniści receptora 5-HT 1A, antagoniści receptora 5-HT 2A ) oraz kwas gamma hydroksy-masłowy (GHB) (23). Wciąż niewyjaśniona pozostaje kwestia czy naltrekson wydłuża abstynencję jedynie przez bezpośrednią interakcję farmakologiczną z alkoholem, a ściślej z ośrodkowymi mechanizmami opioidowymi powiązanymi pośrednio z działaniem etanolu. Zgodnie z takim założeniem, stwierdzono, że korzyści ze stosowania naltreksonu odnoszą głównie ci uzależnieni, którzy łamiąc zobowiązanie abstynencji próbują pić alkohol. Brak oczekiwanych efektów sprawia, że zainteresowanie uzależnionego alkoholem wygasa (26, 50, 61). Według innej teorii, naltrekson może zmniejszać głód i ryzyko nawrotu picia przez hamowanie działania bodźców warunkowych skojarzonych z alkoholem (64). Ryc. 2. Hipotezy dotyczące wpływu akamprozatu i naltreksonu na nawroty picia abstynencja abstynencja abstynencja /.../

4 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski nawrót nawrót akamprozat CS(+) - CS(+) - porcja alkoholu - porcja alkoholu naltrekson - stres - stres CS(+) bodźce warunkowe kojarzone wcześniej z alkoholem porcja alkoholu pierwszy kieliszek alkoholu po okresie abstynencji (z ang. priming dose) Uważa się, że akamprozat ułatwia wytrwanie w abstynencji poprzez hamowanie reakcji organizmu na bodźce warunkowe kojarzone wcześniej z alkoholem i w konsekwencji zmniejszenie subiektywnie odczuwanego głodu (64). Ostatnio, w celu zwiększenia skuteczności leczenia postulowane są próby łącznego stosowania naltreksonu i akamprozatu. W tym przypadku chodziłoby o zmniejszenie głodu alkoholu (akamprozat) oraz o przerwanie błędnego koła wzmacniającego działania alkoholu prowadzącego do przejścia wpadki w pełnoobjawowy nawrót picia (naltrekson) (65). Coraz częściej sugerowane jest także łączne przyjmowanie innych związków, jak np.: łączenie naltreksonu z selektywnymi inhibitorami zwrotnymi serotoniny (13, 38), czy stosowanie innego antagonisty receptorów opioidowych nalmefenu (45). Zwierzęce modele uzależnienia od alkoholu Z założenia, laboratoryjny model choroby polega na sztucznym wywołaniu schorzenia lub przynajmniej pewnych jego objawów. Z oczywistych przyczyn zadaniem niezwykle trudnym jest konstrukcja właściwego i wiarygodnego, zwierzęcego modelu zaburzeń psychicznych. Zwierzęcy model uzależnienia od alkoholu powinien, jeśli to tylko możliwe, dotykać samej istoty problemu, a więc zależności psychicznej (DSM IV). Przez wiele lat, konstruowano zwierzęce modele alkoholizmu odnosząc je wyłącznie do uzależnienia fizycznego (tolerancja, zespół abstynencyjny). Sądzono bowiem, że modelowanie uzależnienia psychicznego u zwierząt jest w zasadzie niemożliwe. Wydaje się, że ostatnie lata przyniosły jednak pewien postęp w tej dziedzinie (6, 7, 33, 67). Ze względu na fakt, iż alkohol nie jest spontanicznie preferowany przez szczury, stosuje się różne procedury indukcji picia oraz metody mające na celu zwiększenie jego spożycia. Na uwagę zasługują zwłaszcza genetycznie selekcjonowane linie szczurów krzyżowanych wsobnie przez wiele pokoleń. Linie szczurów spożywających spontanicznie alkohol etylowy: P (Preferring Rats), HAD (High Alcohol-Drinking), AA (Alko-Alkohol), sp (Sardinian-Preferring), UChB (the University of Chile B), przydatne są do badań nad neurochemicznym i behawioralnym podłożem wzmożonej preferencji alkoholu (21, 22, 35, 37, 42). Warto wspomnieć także o szczurach szczepu Fawn-Hooded wyselekcjonowanych w kierunku obniżonej funkcji układu serotoninergicznego. Szczury te charakteryzują się wysoką preferencją alkoholu (55), podobnie zresztą jak myszy pozbawione genu kodującego receptor serotoninergiczny 5-HT 1B (5-HT 1B -knockout mice) (12). Trzeba jednak nadmienić, iż zasadniczym parametrem ocenianym u szczurów selekcjonowanych genetycznie w kierunku wysokiej preferencji alkoholu jest ilość wypijanego etanolu. Poza wspomnianymi manipulacjami genetycznymi znane są inne procedury indukcji picia alkoholu. Warto wspomnieć o metodach polegających na wywoływaniu zjawiska polidypsji (46), picia indukowanego brakiem pokarmu (47), czy wymuszaniu picia alkoholu stanowiącego jedyne źródło płynów (16). Jednak dłu-

5 gotrwałe przymuszanie do spożywania etanolu prowadzi jedynie do zależności fizycznej, a uzależnienie psychiczne może się rozwinąć jedynie wtedy, kiedy zwierzęta mają wolny dostęp do wody i alkoholu (67). Uzależnienie psychiczne w modelach zwierzęcych: założenia teoretyczne Celem farmakoterapii alkoholizmu powinno być, jak w przypadku każdego innego zespołu nawracającego, wydłużenie okresu remisji, czyli podtrzymanie abstynencji (51, 63). Niestety, większość eksperymentów przedklinicznych dotyczy inicjacji, często przymusowej i krótkoterminowego picia alkoholu. Procesy neurobiologiczne towarzyszące długotrwałemu, spontanicznemu spożyciu alkoholu, abstynencji i nawrotom picia pozostają wciąż niezbadane. Lata 80. przyniosły większe zainteresowanie mechanizmami spontanicznego picia alkoholu przez zwierzęta laboratoryjne. A obecnie uwagę farmakologów zwracają psychologiczne aspekty uzależnień (64, 67). Nadal jednak większość badań doświadczalnych nie wnika w mechanizmy kluczowych, z klinicznego punktu widzenia, zjawisk (poszukiwanie i głód alkoholu, niemożność wytrwania w abstynencji i nawroty picia). Alkohol jest dla organizmów wyższych złożonym bodźcem, w działaniu którego decydujące znaczenie odgrywa efekt pozytywnego wzmocnienia. Wszystkie kategorie bodźców pozytywnie wzmacniających (alkohol, pokarm, partner seksualny) utrwalają wzmacniają te odpowiedzi behawioralne, które umożliwiają ponowienie kontaktu z bodźcem. Innymi słowy, dany typ zachowania jest utrwalany przez swoje konsekwencje (tzw. warunkowanie instrumentalne) (3, 30, 57). Należy wyraźnie podkreślić, że bodziec wzmacniający musi nie tylko przynosić organizmowi określoną korzyść ( nagroda ), ale powinien też wzbudzać pozytywny stan motywacyjny wyzwalający poszukiwanie ponownego kontaktu z bodźcem. To istotne rozróżnienie motywacji od nagrody jest częścią szerszej koncepcji zachowań motywacyjnych (17, 18, 30, 31). Zachowaniem motywacyjnym jest wrodzona lub wyuczona, uporządkowana sekwencja zachowań nakierowanych na zdobycie (lub uniknięcie) bodźca o potencjalnie korzystnym (lub niepożądanym) dla organizmu działaniu (17). Jak wszystkie zachowania motywacyjne, zachowania motywowane przez alkohol można podzielić na trzy fazy: (I) przygotowawczą, (II) konsumacyjną, (III) postkonsumacyjną. Faza I to poszukiwanie alkoholu skojarzone z subiektywnym głodem o różnym nasileniu (seeking, wanting). Fazę konsumacyjną stanowi alkoholu prowadzące do stanu nasycenia. Stan nasycenia (faza postkonsumacyjna; reward phase, liking, satiety) utożsamiany jest zwykle z subiektywnie odczuwanym zadowoleniem nagrodą (30, 56, 58). W fazie przygotowawczej, atrakcyjność alkoholu dla organizmu odzwierciedla potrzeba (motywacja) ponowienia kontaktu z trunkiem. Subiektywnie, ów stan motywacyjny, może, choć nie musi, przejawiać się głodem alkoholu. Na poziomie behawioralnym, stan motywacyjny wyraża się zachowaniem poszukiwawczym alkoholu (drug seeking) (6, 7, 31, 56). Powyższe założenia teoretyczne sugerują, że uzależnienie od alkoholu i innych substancji można rozpatrywać w kategoriach patologii stanów motywacyjnych, a nie tylko dysfunkcji, wciąż mniej lub bardziej hipotetycznego, układu nagrody (18, 31). Być może największym paradoksem uzależnienia jest nasilające się, aż do przymusu, dążenie do zażycia substancji, której rzeczywiste działanie nagradzające jest coraz słabsze (19, 48, 56). Warto tu wspomnieć, że długotrwałe zażywanie kokainy lub alkoholu prowadzi do rozwoju tolerancji na działania nagradzające tych substancji (9, 29, 48). Mamy zatem do czynienia z narastaniem rozdźwięku między motywacją a nagrodą jako taką (56).

6 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski Fakt, że mimo rozwoju tolerancji na działanie nagradzające uzależnieni koncentrują całą energię na zdobyciu alkoholu, sugeruje patologię ośrodkowych systemów motywacyjnych i/lub uwrażliwienie na bodźce warunkowe kojarzone z alkoholem (teoria sensytyzacji procesów motywacyjnych Robinson i Berridge (56); teoria uczenia asocjacyjnego Di Chiara (19)). Co ważne, wg kryteriów wspomnianej wyżej klasyfikacji DSM-IV wartość alkoholu jako bodźca motywującego zachowanie osoby uzależnionej wzrasta, zwłaszcza w porównaniu z osobami pijącymi w sposób kontrolowany. Właśnie wzrost wartości motywacyjnej (a nie nagradzającej ) alkoholu wydaje się być zasadniczym elementem uzależnienia psychicznego (3, 18, 19, 29, 31). Zwierzęce modele uzależnienia psychicznego od alkoholu Warto podkreślić, że ilość spożywanego alkoholu nie jest właściwym parametrem oceniającym zależność psychiczną. Modele uzależnienia prowadzące w efekcie do wytworzenia przymusu picia mają istotne znaczenie w badaniach nad mechanizmem uzależnienia psychicznego od alkoholu. Mechanizm spontanicznego picia i preferencji alkoholu u szczurów można rozwinąć stosując odpowiednie techniki inicjujące np. procedurę kilkudniowego dostępu do niskich i stopniowo wzrastających stężeń alkoholu (32, 67). Można także podawać roztwory alkoholu słodzone sacharyną, którą następnie wycofuje się zwiększając zarazem stężenie etanolu. Szczególnie interesująca wydaje się jednak metoda polegająca na podawaniu do wyboru z wodą wzrastających stężeń alkoholu od 2% do 8% w fazie inicjowania, a następnie przez okres kilku miesięcy umożliwienia zwierzętom wolnego dostępu do 8% i 16% etanolu oraz wody (33, 34). Obserwuje się wówczas, przynajmniej u części zwierząt, narastanie spożycia alkoholu oraz skokowy wzrost picia pojawiający się po okresie kilkudniowego odstawienia etanolu, czyli wymuszonej abstynencji. Okresowe odstawienie alkoholu może prowadzić nie tylko do wzrostu ilości spożywanego etanolu, lecz także, co jest szczególnie ciekawe, do preferowania roztworów o wyższym stężeniu. Ogólnie zjawisko to określane jest jako efekt odstawienia (alcohol deprivation effect, ADE) (62) i wykorzystywane jako jeden z modeli wytworzenia przymusu picia. Uważa się, że model ten, uwzględniając oczywiste różnice filogenetyczne, stanowi analogię ważnego zjawiska leżącego u podstaw uzależnienia psychicznego. Zwierzęce modele oparte na długotrwałym i stopniowo narastającym piciu alkoholu w warunkach wolnego wyboru wydają się być zbliżone do sytuacji, którą obserwujemy u ludzi. Modele te pozwalają bowiem na analizę takich podstawowych elementów zależności psychicznej, jak: utrata kontroli nad m oraz nawroty picia. Spontaniczne alkoholu nie jest jednak dokładnym odzwierciedleniem zjawiska wzmocnienia pozytywnego, które można z większą dozą prawdopodobieństwa obserwować przy wprowadzeniu instrumentalnej procedury samopodawania alkoholu (self-administration). Instrumentalne procedury pozwalają bowiem określić wartość alkoholu w fazie przygotowawczej zachowania motywacyjnego, behawioralnie manifestującej się poszukiwaniem środka uzależniającego. Miarą działania pozytywnie wzmacniającego jest wysiłek i nakład pracy włożony w wykonywane czynności instrumentalne, warunkujące uzyskanie porcji etanolu ( nagrody ). Zgodne jest to z faktem, iż im bardziej wartościowa wydaje się dana nagroda, tym więcej czasu, wysiłku wkłada się w osiągnięcie wyznaczonego celu, a także skłonnym się będzie ponieść wyższe koszty. Procedura samopodawania jest zatem sposobem oceny zachowania nakierowanego na poszukiwanie środka uzależniającego (drug seeking). Stosując procedury instrumentalne można również ocenić zjawisko wygaszania reakcji

7 (extinction), występujące po zaprzestaniu wzmacniania wyuczonego odruchu. Wspomniane wygaszanie jest przykładem przeuczenia reakcji warunkowej. Po zaprzestaniu kojarzenia reakcji z nagrodą następuje zaniechanie wykonywania uprzednio wyuczonej reakcji. Na pewnym etapie wygaszania reakcji warunkowej istnieją obok siebie dwa rodzaje skojarzeń (asocjacji): stare wygaszane i nowe wytwarzane, nie są one jednak względem siebie symetryczne. Reasumując, zasadniczą różnicą pomiędzy procedurą samopodawania a wygaszaniem jest to, że naciskanie dźwigni nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji (alkohol nie pojawia się w podajniku i reakcja nie jest wzmacniana). Bodziec warunkowy przez długi czas nie stanie się jednak bodźcem obojętnym, a ponowiony z nim kontakt wywołać może wyuczoną wcześniej reakcję, czyli spowodować nawrót. Nawrót wywołać mogą też inne bodźce (sygnały) skojarzone uprzednio z samopodawaniem alkoholu, jak też inne czynniki związane z wpływem na stan emocjonalny np. bodźce stresowe. Zdolność wywołania nawrotu przez bodźce warunkowe, uprzednio skojarzone z nagrodą, stanowi miernik zdolności nagrody do indukowania procesów warunkowania (43). Podsumowując, opracowanie zwierzęcego modelu uzależnienia od alkoholu powinno odnosić się do aspektów zależności psychicznej, a więc wzrostu wartości motywacyjnej alkoholu, zwracając uwagę na takie zjawiska, jak: poszukiwanie alkoholu (drug-seeking), aktywne samopodawanie etanolu (self-administration) oraz nawrót wyuczonej reakcji (reinstatement) uzyskany po okresie wygaszenia odruchu. Model długoterminowego, spontanicznego i nawracającego picia alkoholu W procedurze eksperymentalnej opracowanej w naszym laboratorium (Ryc.1) można wyróżnić dwa etapy: fazę inicjacji oraz fazę picia właściwego. Ponadto, w fazie picia właściwego (Tabela 1) występują, powtarzane regularnie, okresy odstawienia alkoholu (okresy abstynencji). Ryc. 3. Model długoterminowego, spontanicznego i nawracającego picia alkoholu etylowego wg Koroś i wsp. (32, 33) FAZA INICJACJI alkoholu O A alkoholu O A alkoholu O A alkoholu O A alkoholu O A alkoholu O A 22 dni 201 dni faza inicjacji faza picia właściwego O A odstawienie alkoholu (wymuszona abstynencja) TABELA 1 Faza picia właściwego model długoterminowego, spontanicznego i nawracającego picia alkoholu etylowego (patrz: Ryc. 3). Schemat procedur eksperymentalnych wg Koroś i wsp. (32, 33) Procedura eksperymentalna Dostępne roztwory Czas prezentacji (dni)

8 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski - alkoholu 8% etanol, 16% etanol, woda 28 - odstawienie alkoholu woda 5 - alkoholu 8% etanol, 16% etanol, woda 28 - odstawienie alkoholu woda 5 - alkoholu 8% etanol, 16% etanol, woda 28 - odstawienie alkoholu woda 5 - alkoholu 8% etanol, 16% etanol, woda 28 - odstawienie alkoholu woda 5 - alkoholu 8% etanol, 16% etanol, woda 28 - odstawienie alkoholu woda 5 - alkoholu 8% etanol, 16% etanol, woda 28 - odstawienie alkoholu woda 5 - alkoholu 8% etanol, 16% etanol, woda 3 w sumie: 201 dni W Tabeli 2 przedstawiono parametry modelu, które, w założeniu, mogłyby świadczyć o rosnącej z czasem wartości motywacyjnej alkoholu i rozwoju uzależnienia psychicznego. W Tabeli 3 podsumowano wyniki przeprowadzonych doświadczeń. Wydaje się, że tylko jeden parametr modelu mógłby odzwierciedlać wzrastającą z czasem wartość alkoholu jako bodźca o znaczeniu motywacyjnym. Po kolejnych okresach odstawienia, obserwowano u większości zwierząt przejściowy wzrost spożycia alkoholu. Zjawisko to, znane jako tzw. efekt abstynencji (z ang. alcohol deprivation effect), jest wg niektórych autorów wyrazem wzmożonego głodu alkoholu (33, 62, 64). Za istotny należy też uznać zaobserwowany przez nas fakt, że zwierzęta nie mające wcześniej kontaktu z alkoholem nabywały instrumentalny odruch samopodawania alkoholu równie szybko jak szczury z siedmiomiesięczną historią spontanicznego picia. Także tempo wygaszania reakcji samopodawania było podobne w obu grupach (34). TABELA 2 Parametry długoterminowego, spontanicznego i nawracającego picia alkoholu odzwierciedlające, w założeniu, wzrost wartości motywacyjnej alkoholu, tj. rozwój uzależnienia psychicznego wg Bieńkowskiego (4) Badany parametr Całkowite spożycie alkoholu (g/kg/24 h) Spożycie poszczególnych Komentarz W założeniu, rozwój uzależnienia psychicznego mógłby manifestować się postępującym, lub skokowym, wzrostem spożycia alkoholu. Wzrost wartości motywacyjnej alkoholu mógłby manifestować się

9 stężeń alkoholu Zmiany spożycia alkoholu po okresie wymuszonej abstynencji Wpływ prezentacji alternatywnej nagrody (roztwór sacharyny) na spożycie alkoholu Inicjacja instrumentalnego odruchu samopodawania alkoholu Wygaszanie odruchu samopodawania wzrostem preferencji wyższych stężeń etanolu. U wielu gatunków zwierząt obserwuje się przejściowy wzrost spożycia alkoholu po okresie abstynencji (tzw. efekt odstawienia ; z ang. alcohol deprivation effect) (32, 62). Efekt odstawienia nie jest związany z zespołem odstawienia i, w założeniu, ma odzwierciedlać wzmożony głód alkoholu. Rozwój uzależnienia psychicznego mógłby wyrażać się wzrostem efektu odstawienia po kolejnych okresach abstynencji. Test wyboru sacharyna/alkohol przeprowadzano w 1 i 6 miesiącu fazy picia właściwego. W teście wyboru zwierzęta miały swobodny dostęp do 0,1% roztworu sacharyny i obu stężeń alkoholu (8% i 16%). Wzrost wartości motywacyjnej alkoholu mógłby wyrażać się utrzymaniem stałego spożycia etanolu mimo dostępu do alternatywnej nagrody. Zwierzęta z wielomiesięczną historią picia uczono pobierania alkoholu z automatycznego podajnika uruchamianego przez naciskanie przycisku. W czasie codziennych, 30-minutowych sesji, każde naciśnięcie było nagradzane 0,1 ml 8% alkoholu. W założeniu, zwierzęta z wielomiesięczną historią spontanicznego picia alkoholu powinny łatwiej, w porównaniu ze szczurami kontrolnymi, nabywać odruch samopodawania etanolu. Po ustabilizowaniu odruchu samopodawania przeprowadzano sesje wygaszania odruchu. Liczba nienagradzanych naciśnięć w czasie sesji wygaszania może odzwierciedlać wartość motywacyjną ( eksperymentalny głód ) alkoholu (43). Zwierzęta z wielomiesięczną historią spontanicznego picia alkoholu powinny wykazywać zwiększoną oporność na wygaszanie odruchu samopodawania. TABELA 3 Podsumowanie wyników procedury długoterminowego, spontanicznego i nawracającego picia alkoholu wg Bieńkowskiego (4) Badany parametr Podsumowanie wyników Piśmiennictwo Całkowite spożycie alkoholu (g/kg/24 h) Spożycie poszczególnych stężeń alkoholu Zmiany spożycia alkoholu po okresie wymuszonej abstynencji Wpływ prezentacji alternatywnej nagrody na spożycie Poza fazą inicjacji picia, całkowite dobowe spożycie alkoholu było bardzo stabilne i mieściło się w przedziale od 3,2 do 4,0 g/kg/24 h. W fazie picia właściwego, preferencja poszczególnych stężeń nie zmieniała się. U niektórych zwierząt obserwowano narastanie efektu odstawienia wraz z kolejnymi okresami abstynencji. Niezależnie od miesiąca, w którym wykonywano test wyboru sacharyna/etanol pojawienie się dodatkowej nagrody silnie zmniejszało spożycie Koroś i wsp., 1998, 1999 (32, 33) Koroś i wsp., 1998, 1999 (32, 33) Koroś i wsp., 1998, 1999 (32, 33) Koroś i wsp., 1998, 1999 (32, 33)

10 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski alkoholu alkoholu (wszystkie wartości F > 1; P < 0,01; wieloczynnikowa analiza wariancji). Po prezentacji roztworu sacharyny, niezależnie od wcześniejszej historii picia, ponad 70% zwierząt prawie całkowicie rezygnowała z konsumpcji etanolu. Indywidualna preferencja sacharyny dla tych zwierząt przekraczała 80%. Inicjacja instrumentalnego odruchu samopodawania Wygaszanie odruchu samopodawania Historia długoterminowego, spontanicznego picia alkoholu nie wpływała na nabywanie odruchu samopodawania alkoholu. Historia długoterminowego, spontanicznego picia alkoholu nie wpływała na tempo wygaszania odruchu samopodawania alkoholu. Koroś i wsp., 1999 (34) Koroś i wsp., 1999 (34) Badanie działania pozytywnie wzmacniającego alkoholu procedura samopodawania leku (self-administration) Standardową procedurą do badania efektu pozytywnie wzmacniającego jest procedura samopodawania leku (drug self-administration). W procedurze tej wykorzystuje się zjawisko warunkowania instrumentalnego. Przypadkowe zachowania poszukiwawcze (np. naciskanie na przycisk) zostają utrwalone przez swoje korzystne dla organizmu konsekwencje (6, 7, 29, 30, 53). Typową procedurą stosowaną do badania samopodawania alkoholu jest procedura wycofywania sacharozy (sucrose fading) opisana przez Samsona (57). Zwierzęta naciskając na przycisk uzyskują dostęp do specjalnie skonstruowanego podajnika, którego ruchome ramię zawiera małą porcję alkoholu. W celu osłabienia awersyjnych efektów smaku alkoholu szczury zdobywają początkowo roztwór sacharozy. Stopniowo, do sacharozy dodawany jest alkohol, a stężenie sacharozy maleje z czasem do zera. Ostatecznie, w modyfikacji procedury Samsona stosowanej w naszym laboratorium (6, 7, 53), szczur naciskając na przycisk zdobywa roztwór 8% etanolu według proporcji: 0,1 ml roztworu/1 naciśnięcie. Zaletą procedury Samsona jest fakt, że nie ogranicza ona fazy konsumacyjnej zachowania motywacyjnego, co ma miejsce w klasycznej procedurze samopodawania dożylnego. W ten sposób istotne, także w warunkach klinicznych, bodźce smakowo-zapachowe mogą być kojarzone z działaniem alkoholu (6, 20). Instrumentalne procedury samopodawania umożliwiają tworzenie bardziej skomplikowanych modeli głodu alkoholu i nawrotów picia (6, 7, 53). Wygaszanie i nawrót odruchu samopodawania alkoholu nowy model głodu alkoholu i nawrotu picia? Jeśli reakcja instrumentalna przestaje być wzmacniana alkoholem (podajnik wyłączony) to odruch samopodawania podlega wygaszeniu liczba naciśnięć w jednostce czasu spada praktycznie do zera (6, 53). Wygaszenie odruchu nie jest jednak równoznaczne z eliminacją wytworzonych asocjacji. Uważa się, że wygaszanie różnych odruchów instrumentalnych i klasycznych jest raczej procesem nowego uczenia, w wyniku którego zwierzę zdobywa ważną informację: naciskanie przycisku nie zawsze aktywuje podajnik z alkoholem (pokarmem, wodą, itp.) (8, 58). Fakt, że wyga-

11 szony odruch nie ulega eliminacji a jego ślad pozostaje w układach neuronalnych, potwierdza zjawisko nawrotu odruchu (reinstatement) wywoływane przez różne kategorie bodźców (6, 53, 58). Do badania wygaszania i nawrotu reakcji samopodawania alkoholu służy opracowany model wygaszania i nawrotu (6). Parametry badane w tej procedurze to liczba naciśnięć w fazie wygaszania (tempo wygaszania (5, 53) i liczba naciśnięć po niezależnej od zachowania zwierzęcia prezentacji bodźca (natężenie nawrotu) (6, 7). Celem procedury jest wzbudzenie nawrotu wygaszonej reakcji instrumentalnej przez bodźce, które zwiększają ryzyko nawrotu picia w warunkach klinicznych. Natężenie nawrotu ma, w założeniu, odzwierciedlać motywację zwierzęcia do zdobycia alkoholu lub innej substancji uzależniającej (43, 58, 59, 60). W modelu stosowanym w naszym laboratorium do wywołania nawrotu wykorzystywany jest złożony bodziec warunkowy (6, 7). Szczury z długą historią samopodawania (minimum 30 codziennych, 30-minutowych sesji) badane są w procedurze wygaszania/nawrotu trwającej, w zależności od długości fazy wygaszania, od 30 do 70 minut. W czasie całej sesji eksperymentalnej, naciskanie na przycisk nie ma żadnych konsekwencji odruch nie jest wzmacniany. Pierwsze minut przeznaczone jest na wygaszenie reakcji instrumentalnej. Po wygaszeniu odruchu następują, niezależne od zachowania zwierzęcia, prezentacje złożonego bodźca warunkowego. Bodźcami warunkowymi są sygnały świetlne i dźwiękowe emitowane przez uruchamiany automatycznie i losowo podajnik. Rolę bodźca warunkowego może też pełnić smak i zapach alkoholu, pod warunkiem, że podajnik zostanie wcześniej wypełniony roztworem etanolu. Co ważne, liczba prezentacji podajnika od 7 do 15 prezentacji trwających 7,5 sekundy jest zbyt mała, by ilość spożytego etanolu mogła powodować istotne działania farmakologiczne (6). Wygaszenie odruchu samopodawania alkoholu następuje szybko. Krzywa wygaszania dąży asymptotycznie do zera już po 10 minutach (6, 7). W przeprowadzonych do tej pory badaniach wykazano, że 15, ale nie 7, prezentacji wypełnionego 8% alkoholem podajnika wywołuje istotny statystycznie nawrót odruchu (6). Istotny nawrót reakcji instrumentalnej występuje już po 3-4 prezentacjach podajnika i to nawet u szczurów, które nie zdążyły wykorzystać żadnej z aktywacji podajnika i spożyć alkoholu. Natężenie nawrotu słabnie wraz z kolejnymi prezentacjami bodźca warunkowego (6). W oddzielnej serii eksperymentów wykazano ponadto, że długość wstępnej fazy wygaszania (20 lub 60 minut) nie wpływa na natężenie nawrotu (F < 1; P > 0,2 analiza wariancji; dane niepublikowane). Co wydaje się szczególnie interesujące, aktywacja pustego podajnika, a więc prezentacja jedynie bodźców świetlnych i dźwiękowych, nie prowadzi do nawrotu (6). Mogłoby się więc wydawać, że za nawrót odpowiedzialne są przede wszystkim warunkowe bodźce orosensoryczne, tj. smak i zapach alkoholu. Kolejne eksperymenty nie potwierdziły jednak tej hipotezy. Natężenie nawrotu nie zależało od stężenia alkoholu wypełniającego podajnik. W rzeczywistości nawrót naciskania na przycisk był równie silny niezależnie od tego czy ramię podajnika wypełniono alkoholem (4% alkohol: 16 naciśnięć/10 minut; 8% alkohol: 17,5 naciśnięć/10 minut) czy czystą wodą (15,1 naciśnięć/10 minut; F < 1; P > 0,4 analiza wariancji; dane niepublikowane). Podsumowując, nawrót odruchu w opisanej wyżej procedurze wygaszania i nawrotu wydaje się być wywoływany przez złożony bodziec warunkowy, w działaniu którego krytyczną rolę odgrywają właściwości sensoryczne płynu obecnego w podajniku. Ani smak, ani zapach alkoholu nie jest jednak niezbędną składową kompleksu bodźców warunkowych.

12 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski Przedstawione do tej pory rezultaty stanowią punkt wyjścia dla poszukiwania neurofarmakologicznego podłoża samopodawania alkoholu i nawrotu wywoływanego bodźcem warunkowym. PODSUMOWANIE Optymalny, odpowiadający sytuacji w klinice zwierzęcy model uzależnienia od alkoholu etylowego nie został dotychczas opracowany. Z tego względu konieczne jest skonstruowanie modelu uwzględniającego przynajmniej niektóre, kluczowe z klinicznego punktu widzenia elementy zależności psychicznej od alkoholu, a więc utratę kontroli oraz nawrót picia. W zakresie działań pozytywnie wzmacniających alkoholu przedstawione zostały dwa rodzaje procedur eksperymentalnych: model długoterminowego, spontanicznego i nawracającego picia oraz procedura instrumentalnego, doustnego samopodawania alkoholu etylowego (oral selfadministration). Spontaniczne alkoholu obserwowane we wspomnianym modelu picia długoterminowego pozwoliło na pośrednią ocenę efektu pozytywnie wzmacniającego, w odróżnieniu od instrumentalnej procedury samopodawania umożliwiającej dokonanie bardziej bezpośredniej oceny. Ze względu na fakt, że działanie pozytywnie wzmacniające alkoholu związane jest ze wzrostem jego wartości motywacyjnej, szczególną uwagę zwróciliśmy na zachowania związane z reakcją poszukiwania alkoholu (drug seeking). STRESZCZENIE Uzależnienie od alkoholu jest przewlekłym zespołem zaburzeń psychicznych i somatycznych z naprzemiennie występującymi okresami zaostrzeń i remisji. Kluczowymi dla jego rozpoznania są objawy zależności psychicznej. Opracowanie zwierzęcego modelu alkoholizmu powinno odnosić się do, istotnych z klinicznego punktu widzenia, zjawisk związanych z psychicznym uzależnieniem: utratą kontroli, kompulsywnym poszukiwaniem i głodem alkoholu oraz nawrotami picia. Niestety, odpowiadający sytuacji w klinice, zwierzęcy model uzależnienia od alkoholu nie został dotychczas opracowany. Z tego powodu, nadal wyzwaniem jest skonstruowanie modelu, który uwzględniałby nie tylko ilościowe aspekty picia, ale przede wszystkim wzrost wartości motywacyjnej alkoholu. W pracy przedstawiono przegląd kierunków rozwoju nowych przedklinicznych modeli alkoholizmu. Szczególną uwagę zwrócono na model długoterminowego, spontanicznego i nawracającego picia alkoholu, procedurę samopodawania oraz wygaszanie i nawrót odpowiedzi behawioralnych nagradzanych alkoholem. Słowa kluczowe: etanol, głód alkoholu, nawrót picia, zwierzęce modele alkoholizmu. PIŚMIENNICTWO 1. Alkohol a Zdrowie. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w 1997 roku. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 1998, 22, Allsop S., Saunders B.: Nawroty i problemy związane z nadużywaniem alkoholu. W: Gossop M. (Red.), Nawroty w uzależnieniach. (tłum. pol.), Warszawa, 1997: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13 3. Altman J., Everitt B. J., Glautier S., Markou A., Nutt D., Oretti R., Phillips G. D., Robbins T. W.: The biological, social and clinical bases of drug addiction: commentary and debate. Psychopharmacology, 1996, 125, Bieńkowski P.: Głód alkoholu i nawroty picia postępy psychofarmakologii doświadczalnej. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, Bieńkowski P., Koroś E., Kostowski W., Danysz W.: Effects of N-Methyl-D-Aspartate receptor antagonists on reinforced and nonreinforced responding for ethanol in the rat. Alcohol, 1999, 18, Bieńkowski P., Kostowski W., Koroś E.: The role of drug-paired stimuli in extinction and reinstatement of ethanol-seeking behaviour in the rat. European Journal of Pharmacology, 1999a, 374, Bieńkowski P., Kostowski W., Koroś E.: Ethanol-reinforced behaviour in the rat: effects of naltrexone. European Journal of Pharmacology, 1999b, 374, Bouton M. E., Swartzentruber D.: Sources of relapse after extinction in Pavlovian and instrumental learning. Clinical Psychology Review, 1991, 11, Caetano R., Schafer J.: DSM-IV alcohol dependence in a treatment sample of White, Black, and Mexican-American Men. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 1996, 20, Chick J., Erickson C.K. and Amsterdam Consensus Conference Participants: Consensus Conference on alcohol dependence and the role of pharmacotherapy in its treatment. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 1996, 20, Crabbe J.C.: Where does alcohol act in the brain? Molecular Psychiatry, 1997, 2, Crabbe J.C., Phillips T.J., Feller D.J., Wenger C.M., Lessor C.M., Schafer G.L.: Increased alcohol preference and reduced ataxia in null mutant mice missing the serotonin 5-HT 1B. Alcohol: Clinical and Experimental Research, 1996, 20, Cramer C.M., Gardell L.R., Boedeker K.L., Harris J.R., Hubbell C.L., Reid L.D.: Isradipine combined naltrexone persistently reduces the reward-relevant effects of cocaine and alcohol. Pharmacology, Biochemistry and Behaviour, 1998, 60, Cummings C., Gordon J., Marlatt G.A.: Relapse: prevention and prediction. W: Miller W.R. (Red.), The Addictive Behaviors. Pergamon, New York, Curran H.V., Bolton J., Wanigaratne S., Smyth C.: Additional methadone increases craving for heroin: a double-blind, placebo-controlled study of chronic opiate users receiving methadone substitution treatment. Addiction, 1999, 94, Deutsch J.A., Eisner A.: Ethanol self-administration in the rat induced by forced drinking of ethanol. Behavioural Biology, 1977, 20, Di Chiara G.: The role of dopamine in drug abuse viewed from the perspective of its role in motivation. Drug and Alcohol Dependence, 1995, 38, Di Chiara G.: A motivational learning hypothesis of the role of mesolimbic dopamine in compulsive drug use. Journal of Psychopharmacology, 1998, 12, Di Chiara G.: Drug addiction as dopamine-dependent associative learning disorder. European Journal of Pharmacology, 1999, 375, Drummond D.C., Cooper T., Glautier S.P.: Conditioned learning in alcohol dependence: implications for cue exposure treatment. British Journal of Addiction, 1990, 85, Eriksson K.: Genetic selection for voluntary ethanol consumption in albino rat. Science, ,

14 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski 22. Fadda F., Mosca E., Colombo G., Gessa G.L.: Effect of spontaneous ingestion of ethanol on brain dopamine metabolism. Life Science, 1989, 44, Garbutt J.C., West S.L., Carey T.S., Lohr K.N., Crews F.T.: Pharmacological treatment of alcohol dependence: a review of the evidence. JAMA, 1999, 218, Gonzales R.A., Hoffman P.L.: Receptor-gated ion channels may be selective CNS targets for ethanol. Trends in Pharmacological Sciences, 1991,12, Grant K.A.: Emerging neurochemical concepts in the actions of ethanol at ligandgated ion channels. Behavioural Pharmacology, 1994, 5, Herz A.: Endogenous opioid system and alcohol addiction. Psychopharmacology, 1997, 129, Hoek J.B., Rubin E.: Alcohol and membrane-associated signal transduction. Alcohol and Alcoholism, 1990, 25, Hoffman P. L., Tabakoff B.: Alcohol dependence: A commentary on mechanisms. Alcohol and Alcoholism, 1996, 31, Hughes J. R., Bickel W. K.: Modeling drug dependence behaviors for animal and human studies. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 1997, 57, Konorski J.: Integrative Activity of the Brain. University of Chicago Press, Chicago, Koob G. F.: Hedonic valence, dopamine and motivation. Molecular Psychiatry, 1996, 1, Koroś E., Piasecki J., Kostowski W., Bieńkowski P.: Saccharin drinking rather than open field behaviour predicts initial ethanol acceptance in Wistar rats. Alcohol and Alcoholism, 1998, 33, Koroś E., Piasecki J., Kostowski W., Bieńkowski P.: Development of alcohol deprivation effect in rats: lack of correlation with saccharin drinking and locomotor activity. Alcohol and Alcoholism, 1999, 34, Koroś E., Kostowski W., Bieńkowski P.: Operant responding for ethanol in rats with a long-term history of free-choice ethanol drinking. Alcohol and Alcoholism, 1999, 34, Le Marquand D., Phil R.O., Benkelfat C.: Serotonin and alcohol intake, abuse and dependence: Findings of animal studies. Biological Psychiatry, 1994, 36, Leslie S.W., Brown L.M., Dildy J.E., Sims J.S.: Ethanol and neuronal calcium channels. Alcohol, 1990, 7, Li T.-K., Lumeng L., Doolittle D.P.: Selective breeding for alcohol preference and associated responses. Behavioural Genetics, 1993, 23, Litten R.Z., Allen J.P.: Advances in development of medications for alcoholism treatment. Psychopharmacology (Berl), 1998, 139, Lovinger D. M.: Alcohols and neurotransmitter gated ion channels: past, present and future. Naunyn-Schmiedeberg s Archives of Pharmacology, 1997, 356, Ludwig A.M., Wikler A., Stark L.H.: The first drink. Psychobiological aspects of craving. Archives of General Psychiatry, 1974, 30, Malcolm R., Herron J.E., Anton R.F., Roberts J., Moore J.: Recurrent detoxification may elevate alcohol craving as measured by the Obsessive Compulsive Drinking scale. Alcohol, 2000, 20, Mardones J., Segovia-Riquelme N.: Thirty-two years of selection of rats for ethanol preference: UChA and UChB strains. Neurobehavioural Toxicology and Teratology, 1983, 5,

15 43. Markou A., Weiss F., Gold L. H., Caine S. B., Schulteis G., Koob G. F.: Animal models of craving. Psychopharmacology, 1993, 112, Marlatt G.A., Demming B., Reid J.B.: Loss of control drinking in alcoholics: an experimental analogue. Journal of Abnormal Psychology, 1973, 81, Mason B.J., Salvato F.R., Williams L.D., Ritvo E.C., Cutler R.B.: A double-blind, placebo-controlled study of oral nalmefene for alcohol dependence. Archives of General Psychiatry, 1999, 56, Meisch R.A.: The function of schedule-induced polydipsia in establishing ethanol as a positive reinforcer. Pharmacological Review, 1976, 27, Meisch R.A., Kliner D.J.: Etonitazene as a reinforcer for rats: increased etonitazenereinforced behaviour due to food deprivation. Psychopharmacology, 1979, 63, Mendelson, J. H., Sholar, M., Mello, N. K., Teoh, S. K., Sholar, J. W.: Cocaine tolerance: behavioral, cardiovascular, and neuroendocrine function in men. Neuropsychopharmacology 1998, 18, Niaura R.S., Rohsenow D.J., Binkoff J.A., Monti P.M., Pedraza M., Abrams D.B.: Relevance of cue reactivity to understanding alcohol and smoking relapse. Journal of Abnormal Psychology, 1988, 97, Nutt D.: Alcohol and the brain. British Journal of Psychiatry, 1999, 175, O Brien Ch. P., Eckardt M. J., Linnoila V. M. I.: Pharmacotherapy of Alcoholism. W: Bloom, F. E., Kupfer, D. J. (Red.): Psychopharmacology: the Fourth Generation of Progress, 1995, , Raven Press, New York. 52. O Malley S. S., Jaffe A. J., Chang G., Schottenfeld R. S., Meyer R. E., Rounsaville B.: Naltrexone and coping skills therapy for alcohol dependence: a controlled study. Archives of General Psychiatry, 1992, 49, Piasecki J., Koroś E., Dyr. W., Kostowski W., Danysz W., Bieńkowski P.: Ethanolreinforced behaviour in the rat: effects of uncompetitive NMDA receptor antagonist, memantine. European Journal of Pharmacology, 1998, 354, Rankin H., Hodgson R., Stockwell T.: Cue exposure and response prevention with alcoholics: a controlled trial. Behaviour Research and Therapeutics, 1983, 21, Rezvani A. H., Overstreet D. H., Janowsky D. S.: Genetic serotonin deficiency and alcohol preference in the Fawn Hooded rats. Alcohol and Alcoholism,1990, 25, Robinson T. E., Berridge K. C.: The neural basis of drug craving: an incentivesensitization theory of addiction. Brain Research Reviews, 1993, 18, Samson H. H.: Initiation of ethanol reinforcement using a sucrose-substitution procedure in food- and water-sated rats. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 1986, 10, Self D. W.: The neurobiology of relapse. W: Karch, S. (Red.): Handbook on Drug Abuse. 1997, , CRC Press, Boca Raton. 59. Self D. W., Nestler E. J.: Relapse to drug-seeking: neural and molecular mechanisms. Drug and Alcohol Dependence, 1998, 51, Shaham Y., Stewart J.: Stress reinstates heroin-seeking in drug-free animals: an effect mimicking heroin, not withdrawal. Psychopharmacology, 1995, 119, Sinclair J. D.: New treatment options for substance abuse from a public health viewpoint. Annals of Medicine, 1998, 22, Sinclair J. D., Senter R. J.: Development of an alcohol deprivation effect in rats. Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 1968, 29, Soyka M.: Relapse prevention in alcoholism. CNS Drugs, 1997, 7,

16 Eliza Koroś, Przemysław Bieńkowski, Wojciech Kostowski 64. Spanagel R., Zieglgänsberger W.: Anti-craving compounds for ethanol: new pharmacological tools to study addictive processes. Trends in Pharmacological Sciences, 1997, 18, Swift R.M.: Medications and alcohol craving. Alcohol Research and Health, 1999, 23, Volpicelli J.R., Alterman A.I., Hayashida M., O Brien C.P.: Naltrexone in the treatment of alcohol dependence. Archives of General Psychiatry, 1992, 49, Wolffgramm J., Heyne A.: From controlled drug intake to loss of control: the irreversible development of drug addiction in the rat. Behavioural Brain Research, 1995, 70, Zernig G., Fabisch K., Fabisch H.: Pharmacotherapy of alcohol dependence. Trends in Pharmacological Sciences, 1997, 18, Ziółkowski M., Rybakowski J.: Znaczenie naltreksonu w leczeniu uzależnienia alkoholowego. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3,

UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII*

UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII* UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII* Jerzy Vetulani Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie WSTĘP Najbardziej niebezpieczną cechą substancji psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Tłumaczenia / translations 199 Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Compulsive overeating as an addiction disorder. A review of theory and evidence Caroline Davis 1, Jacqueline

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozoficzny Psychologia

Wydział Filozoficzny Psychologia Wydział Filozoficzny Psychologia Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu Zuzanna Kasprzak Praca magisterska wykonana pod opieką prof. dr hab Józefa Krzysztofa Gierowskiego

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego

Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego Bohdan T. Woronowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Kierownik Ośrodka: dr med. Bohdan T. Woronowicz ALCOHOL

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy

Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy P R A C E P R Z E G L Ą D O W E Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 167 186 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy The

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE

DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN Kraków 2014 STRESZCZENIA WYKŁADÓW pod redakcją Mariusza Papp DEPRESJA I LEKI PRZECIWDEPRESYJNE XXXI ZIMOWA SZKOŁA INSTYTUTU

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i niektóre stany w ich przebiegu

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i niektóre stany w ich przebiegu ROZDZIAŁ 5 Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i niektóre stany w ich przebiegu Bogusław Habrat Wstęp Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

Metadon w uzaleznieniu od opiatów

Metadon w uzaleznieniu od opiatów Metadon w uzaleznieniu od opiatów W Polsce liczba narkomanów opiatowych, zarejestrowanych w lecznictwie stacjonarnym, wynosi ok. 4000, jednakże ogólną liczbę uzależnionych od opiatów szacuje się na 20

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji Tłumaczenie: Krzysztof Pacholik Redakcja naukowa: Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko Opracowanie: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne

Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995,4,157-170 Uzależnienie od benzodiazepin: aspekty farmakologiczne Benzodiazepine dependence: Pharmacological aspects ADAM PŁAŹNIK Z Zakładu Farmakologii i Fizjologii

Bardziej szczegółowo

Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha proponowane formy terapii

Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha proponowane formy terapii REWIEV PAPER Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha proponowane formy terapii Lesch Alcoholism typology recommended forms of therapy Katarzyna Iwanicka 1, Dariusz Malicki 1, Aneta Pyłypczuk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 215 227 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY STOWARZYSZENIA DANA 2009

POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY STOWARZYSZENIA DANA 2009 POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY STOWARZYSZENIA DANA 2009 Wprowadzenie dr med. Carlos Belmonte Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia dr med. Floyd E. Bloom POSTĘPY NAUKI O MÓZGU

Bardziej szczegółowo

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu P R A C E O R Y G I N A L N E Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 119 136 2013, Instytut Psychiatrii i Neurologii Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Recenzent Barbara Woynarowska. Projekt okładki Ewa Beniak-Haremska. Redaktor Beata Królicka. Skład PM LOGO

Recenzent Barbara Woynarowska. Projekt okładki Ewa Beniak-Haremska. Redaktor Beata Królicka. Skład PM LOGO Komitet Redakcyjny Sławomir Kaczmarek (przewodniczący) Zygmunt Babiński, Katarzyna Domańska, Grzegorz Kłosowski Andrzej Prószyński, Marlena Winnicka, Jacek Woźny Ewa Zwolińska, Grażyna Jarzyna (sekretarz)

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. F I D E S E T R A T I O Strona 1

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. F I D E S E T R A T I O Strona 1 WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY nr 03(08)/2005 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Wykraczając poza aktualne standardy II JESIENNA SPIS TREŚCI Wstęp Prof. Stanisław Pużyński Leczenie zaburzeń afektywnych w

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu etylowego a profil lipidowy osocza młodych szczurów linii Warsaw High-Preferring

Spożycie alkoholu etylowego a profil lipidowy osocza młodych szczurów linii Warsaw High-Preferring Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 149 165 2013, Instytut Psychiatrii i Neurologii Spożycie alkoholu etylowego a profil lipidowy osocza młodych szczurów linii Warsaw High-Preferring Ethanol intake

Bardziej szczegółowo

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda 1 Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu Jerzy Mellibruda Rok: 1997 Czasopismo: Alkoholizm i Narkomania Numer: 3, 28 Wstęp Od końca lat osiemdziesiątych w wielu placówkach odwykowych w

Bardziej szczegółowo

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and

This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and education use, including for instruction at the authors institution

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Radwańska. Pracownia Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Autoreferat

Dr Katarzyna Radwańska. Pracownia Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Autoreferat Dr Katarzyna Radwańska Pracownia Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Autoreferat Warszawa, 2011 1 Spis treści 1. Życiorys i dorobek naukowy...3 1.1. Zatrudnienie...3

Bardziej szczegółowo

Współwystępowanie ciężkiej choroby psychicznej i zaburzeń. psychoaktywnych. Wnioski programowe dotyczące zasad postępowania

Współwystępowanie ciężkiej choroby psychicznej i zaburzeń. psychoaktywnych. Wnioski programowe dotyczące zasad postępowania Współwystępowanie ciężkiej choroby psychicznej i zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych Wnioski programowe dotyczące zasad postępowania Management of persons with co-occurring severe

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny Wydanie specjalne Marzec 2008 / Supl. nr 03/08 WSPÓŁPRACA LEKARZA Z PACJENTEM W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH COMPLIANCE, ADHERENCE, PERSISTENCE. STAN OBECNY I MOŻLIWOŚCI POPRAWY pod redakcją prof. dr. hab. n.

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej przegląd piśmiennictwa

Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej przegląd piśmiennictwa Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 3, nr 3, 105 111 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1732 9841 Jan Chodkiewicz Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Zapobieganie nawrotom w

Bardziej szczegółowo

Benzodwuazepiny w praktyce lekarskiej korzyści i zagrożenia

Benzodwuazepiny w praktyce lekarskiej korzyści i zagrożenia PRACA POGLĄDOWA ISSN 1641 6007 Sen 2003, Tom 3, Nr 2, 41 47 Benzodwuazepiny w praktyce lekarskiej korzyści i zagrożenia Benzodiazepines in general practice benefits and risks Barbara Sęp-Kowalikowa 1,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w Szwajcarii i Niemczech

Badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w Szwajcarii i Niemczech Alkoholizm i Narkomania 2006, tom 19: nr 3, 259-283 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii PRACE PRZEGLĄDOWE Picie kontrolowane Badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w

Bardziej szczegółowo

Całkowita abstynencja czy redukcja szkód różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń

Całkowita abstynencja czy redukcja szkód różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń Psychiatria Polska 2012, tom XLVI, numer 3 strony 373 386 Całkowita abstynencja czy redukcja szkód różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń Total abstinence

Bardziej szczegółowo