Efektywne motywowanie pracowników. I Teoretyczne aspekty motywacji czyli kiedy i kogo należy motywować

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne motywowanie pracowników. I Teoretyczne aspekty motywacji czyli kiedy i kogo należy motywować"

Transkrypt

1 Efektywne motywowanie pracowników I Teoretyczne aspekty motywacji czyli kiedy i kogo należy motywować

2 Proces motywowania Motywacja powstaje,gdy człowiek świadomie lub nieświadomie odczuwa niezaspokojoną potrzebę Ona wytycza cel i podjęcie określonych działan,w wyniku których cel zostanie osiągnięty Niezaspokojone potrzeby motywują ludzi : biologiczne, społeczne, osiągnięć, uznania, rozwoju, władzy

3 MOTYWACJA. Przyczyny,kierunki i skutki

4 Motywacja OBEJMUJE CZYNNOŚCI KTÓRE POWODUJĄ, WYTYCZAJĄ I PODTRZYMUJĄ ZACHOWANIA LUDZKIE ZMIERZAJĄCE W OKREŚLONYM KIERUNKU. Motywacja skali ludzkich zachowań Zachowania ulegające wpływom Przedmiot zainteresowań teorii motywacji

5 Motywacja cd. ZACHOWANIA LUDZI,Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY O TYM, CO POWODUJE TAKIE A NIE INNE ZACHOWANIE CZŁOWIEKA.

6 Podstawowe założenia, dotyczące motywacji 1. Motywacja jest zjawiskiem korzystnym 2.Motywacja to jeden z kilku czynników składających się na efektywność osoby 3.Zakłada się, że występuje niedobór motywacji, który trzeba okresowo uzupełniać 4.Motywacja stanowi narzędzie, za pomocą którego możliwe jest układanie stosunków pracy w organizacji

7 Motywowanie pracowników za pomocą 4 reguł 1.Chcemy dotrzymać naszych zobowiązań wynikających z umowy o pracę, 2.Chcemy pozbyć się stałych stanowisk pracy 3.Chcemy pozbyć się mentalności pracownika najemnego 4.Chcemy tworzyć bogactwo i dzielić się nim.

8 WCZEŚNIEJSZE POGLĄDY NA MOTYWACJĘ Historia

9 MODEL TRADYCYJNY - F.Taylor Kierownicy ustalają najsprawniejszy sposób wykonywania powtarzanych zadań i stosowali system zachęt płacowych do motywowania robotników. Rola prowizji.

10 MODEL STOSUNKÓW WSPÓŁDZIAŁANIA Elton Mayo i in Nuda i powtarzalność działań obniżają motywację, zaś kontakty społeczne przyczyniają się do powstawania i utrzymania motywacji. Rola wniosków pracowniczych.

11 MODEL ZASOBÓW LUDZKICH - D. McGregor Wielość czynników, zróżnicowane motywy : Teoria X - ludzie z natury nie lubią pracować, Teoria Y - ludzie chcą pracować, problemem jest wykorzystanie w pełni ich możliwości Znaczenie zarządzania uczestniczącego.

12 WSPÓŁCZESNE POGLĄDY DOTYCZĄCE MOTYWACJI Znaczenie zmian

13 5 KATEGORII wg F. Landy W. Beckera 1.TEORIA POTRZEB Teoria zajmująca się określeniem czynników, potrzebnych ludziom do zadowalającego życia. A zwłaszcza pracy i warunków, w jakich pracuje.

14 Motywacja

15 Model motywacji wg teorii potrzeb

16 HIERARCHIA POTRZEB WG A. MASŁOWA

17 TEORIA ERG (Existence, Relatedness, Growth) wg C. Alderfera 3 kategorie egzystencjalne powiązań i rozwoju. Potrzeby przesuwają się w górę i w dół hierarchii w zależności od sytuacji i czasu

18 TRZY POTRZEBY wg Johna W. Atkinsona 3 podstawowe siły napędowe: potrzeba osiągnięć, władzy, przynależności, w różnym natężeniu u różnych osób

19 wg Dawida C. McClellanda silna potrzeba osiągnięć -dążenie do sukcesu jest związana ze stopniem motywacji do działań zawodowych. Silna korelacja pomiędzy potrzebą osiągnięć a wysoką efektywnością w pracy. Lęk przed powodzeniem a lęk przed niepowodzeniem. Dostosowanie człowieka i jego zadań.

20 DWUCZYNNIKOWA TEORIA MOTYWACJI wg. Federica Herzberga Badanie postaw w pracy 200 inżynierów i ksiegowych. Czynnki wywołujące zadowolenie i niezadowolenie z pracy. Wpływ badań na rozwój programów wzbogacania pracy

21 TOM A TEORIA POTRZEB Zależność systemu kompleksowego zarządzania jakością od motywacji pracowników

22 TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI Teoria motywacji podkreślająca rolę, jaką dla efektywności i zadowolenia danej osoby odgrywa przekonanie o sprawiedliwości nagród i kar. Sprawiedliwość jako stosunek nakładów pracy pracownika do uzyskanych przez niego nagród. Ocena sytuacji różnych osób, skutki niesprawiedliwości.rola czasu i dynamiki (R.A.Cosier, D.R.Dalton)

23 TEORIA OCZEKIWAN wg D.Nadlera i E. Lawlera Teoria motywacji, wg której ludzie wybierają określone zachowania spośród możliwych w zależności od oczekiwanych korzyści, związanych z każdym z nich

24 4 założenia, na których oparto teorię oczekiwań dotyczącą ludzi w organizacji: 1)Zachowanie jest wyznaczane przez kombinację czynników występujących u danej osoby i w jej środowisku 2) ludzie podejmują świadome decyzje o swoich zachowaniach w organizacji 3) ludzie mają odmienne potrzeby, pragnienia i cele 4) ludzie dokonują wyboru spośród rozmaitych możliwych zachowań gdyż oczekują, że dane zachowanie doprowadzi do pożądanego wyniku

25 Założenia te składają się na MODEL OCZEKIWAŃ którego podstawą są 3 składniki: - OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZACHOWAŃ - WARTOŚĆ (SIŁA MOTYWACYJNA), odmienna dla różnych osób - PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE WYSIŁKU I EFEKTYWNOŚCI

26 Wg Nadlera i Lawlera kierownicy w postępowaniu z pracownikami muszą zwracać uwagę na różne czynniki jednocześnie: - USTALIĆ, JAKIE NAGRODY SĄ CENIONE PRZEZ KAŻDEGO Z PODWŁADNYCH - WYZNACZYĆ POŻĄDANY POZiOM EFEKTYWNOŚCi - ZAPEWNIĆ REALNOŚĆ USTALONEGO EFEKTYWNOŚCI - POWIĄZAĆ NAGRODY Z WYNIKAMI PRACY - ANALIZOWAĆ CZYNNIKI KTÓRE MOGŁYBY PRZECIWDZIAŁAĆ SKUTECZNOŚCI NAGRODY - ZAPEWNIAĆ ODPOWIEDNI POZIOM NAGRÓD

27 TEORIA WZMOCNIENIA (B. F. SKINNER) Podejście do motywacji oparte na "prawie skutku" - koncepcji, że istnieje skłonność do powtarzania zachowań przynoszących pozytywne skutki, zaś unikania zachowań o skutkach negatywnych.

28 BODZIEC -REAKCJA -SKUTKI -REAKCJA W PRZESZŁOŚCI Człowieka cechuje motywacja, jeśli jego reakcje na bodźce są konsekwentne i zgodne z dotychczasowymi wzorcami.

29 MODYFIKACJA ZACHOWAŃ stosuje teorię wzmocnienia do zmiany zachowań ludzkich. Aby zmienić zachowania pracownika należy zmienić skutki tych zachowań

30 4 techniki modyfikacji zachowań: 1. wzmocnienie pozytywne - wykorzystanie pozytywnych skutków dla zachęty do pożądanych zachować 2. - uczenie się unikania - gdy pracownicy zmieniają swoje zachowanie aby uniknąć nieprzyjemnych skutków 3. - wygaszanie - brak wzmocnienia niepożądanych zachowań aby z czasem przestały występować 4. - karanie - spowodowanie niewłaściwych dla pracownika skutków w celu doprowadzenia do poprawy niewłaściwych zachowań

31 REGUŁY W.C. HAMMERA DOTYCZĄCE TECHNIK MODYFIKACJI ZACHOWAŃ 1) Nie nagradzaj wszystkich jednakowo 2) Także brak reakcji może modyfikować zachowania 3) Nie zapomnij powiedzieć podwładnym, od czego zależy nagroda 4) Mów podwładnym, co robią żte 5) Nie udzielaj kary w obecności innych 6) Bądź sprawiedliwy

32 Teoria wzmocnienia a wolna wola Ludzie chętniej wykonują polecenia jeśli w jakimś stopniu sprawują kontrolę nad sytuacją, (badania D.GIassa i J.Singera."Badania nad przyciskami")

33 II Co nas skłania do dobrej pracy? Metody skutecznego motywowania różnych grup pracowników

34 Ocena pracownika

35

36 Ryzyko wykorzystania ocen w zarządzaniu zasobami ludzkimi

37 Ryzyko wykorzystania ocen w zarządzaniu zasobami ludzkimi

38 Ryzyko wykorzystania ocen w zarządzaniu zasobami ludzkimi

39 Ryzyko wykorzystania ocen w zarządzaniu zasobami ludzkimi

40 Etapy kariery

41

42 Etapy kariery

43 Luka pokoleniowa Różnice w zbiorach wartości, uznawanych przez różne grupy wiekowe : autorytety kwestie finansowe sprawy seksualne Podział wynikający z perspektyw spełnienia się w miejscu pracy

44 Luka pokoleniowa Czy kierownicy muszą oddziaływać motywacyjnie na pracowników? Pokolenie baby boomers ( urodzeni ), dziecka radiowego Pokolenie baby busters ( urodzeni ),dziecka telewizyjnego Pokolenie X ( urodzeni ),dziecka komputerowego Pokolenie rzeczywistości wirtualnej, zielonych i inne

45 Motywowanie a wielokulturowość W instytucjach zatrudniających pracowników różnych kultur konieczne jest uwzglednianie modeli kulturowych pracowników 4 główne aspekty : Dystans wladzy Indywidualizm a kolektywizm Męskość a kobiecość Wskaźnik unikania niepewnosci

46 Superwizja zarządzanie zasobami ludzkimi Istota zarządzania zasobami ludzkimi

47 Zarządzanie zasobami ludzkimi Pojęcie zostało wprowadzone do teorii zarządzania w latach 60 XX wieku Stanowi krytykę dla klasycznej szkoły zarządzania oraz szkoły stosunków międzyludzkich Próba podejścia do organizacji potencjału ludzkiego w sposób bardziej zaawansowany

48 Szkoła klasyczna- rolą pracowników jest realizacja nałożonych na nich zadań, organizacja pracy powinna zapewnić maksymalne wykorzystanie możliwości pracownika przy motywacji finansowej Szkoła stosunków międzyludzkichrozwijana od lat 30 XX wieku zakłada, że najważniejsze dla pracowników jest zadowolenie, atmosfera w pracy. Pracownik nadal traktowany jest przedmiotowo, realizuje zadania zlecone z góry

49 Zarządzanie zasobami ludzkimi- krytyka szkoły klasycznej i stosunków międzyludzkich. Ludzie traktowani są jako szczególny zasób. W odróżnieniu od zasobów rzeczowych, finansowych, pracownicy są PODMIOTEM organizacji.

50 Składniki zasobów ludzkich: ludzie i ich kwalifikacje umiejętności motywacje

51 Zarządzanie zasobami ludzkimistrategiczne, spójne wewnętrznie podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacjipracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów.

52

53 Modele zarządzania zasobami ludzkimi: Model SITA- opiera się na założeniu, że człowieka nie sposób zmienić, należy więc wybierać najlepszych kandydatów i stopniowo pozbywać się gorszych rola rekrutacji i selekcji Model kapitału ludzkiego założenie,że człowiek zmienia się przez całe życie. Przywiązuje się do miejsca pracy, jest lojalny. W personel należy inwestować znaczenie potencjału rozwojowego, mniejsza rola dyplomów

54 Uwarunkowania wyboru modelu: Otoczenie (rynek, konkurencja) Strategia przedsiębiorstwa Sektor działalności

55 Etapy zarządzania zasobami ludzkimi: Planowanie personelu Rekrutacja i selekcja Ocena Wynagrodzenie Rozwój

56 Planowanie personelu- zapewnienie właściwej liczby pracowników o właściwych cechach na właściwych stanowiskach pracy, w odpowiednim czasie i w ramach określonych środków finansowych

57 Rekrutacja- sposób komunikowania się organizacji z rynkiem pracy w celu pozyskania odpowiedniej grupy kandydatów na wakujące stanowisko pracy

58 Funkcje rekrutacji: Informacyjna przedstawienie warunków pracy i potrzeb konkretnego zatrudnienia na właściwym rynku pracy Motywacyjna- wywołanie odpowiedniego zainteresowania właściwych osób ubieganiem się o dane stanowisko Preselekcji- wstępna weryfikacja ofert niebędących w kręgu zainteresowania organizacji

59 Rodzaje rekrutacji: Pasywna- nabór konkursowy, także referencje własne kadry Aktywna odnosząca się do naboru zewnętrznego, umieszczanie ofert w mediach, korzystanie z targów, agencji itp.. Wewnętrzna pozyskiwanie kadry już zatrudnionych(zalety : niższy koszt, krótszy czas trwania, krótszy okres adaptacji, znajomość kandydata, motywacja Zewnętrzna większy wybór kandydatów,,obiektywizacja procesu, przejrzystość reguł

60 Selekcja- zespół działań mających na celu wybranie, według kryteriów efektywnej obsady danego stanowiska pracy, odpowiedniego kandydata spośród określonego zbioru osób

61

62 Ocena pracowników- każda procedura zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównywania, przekazywania, aktualizacji i wykorzystania informacji uzyskanych od pracowników w celu określenia ich pracy oraz potencjalnych możliwości przydatnych w organizacji

63

64 3 koncepcje oceny pracowników: Według cech- lojalność, inteligencja, stanowczość, kreatywność. Stosowana na etapie selekcji. Zakłada, że osoba o odpowiednich cechach będzie podejmować określone decyzje, co nie zawsze się sprawdza Według czynności- oceniane jest to,co kandydat robi. Bardziej obiektywna. Wyróżniamy kilka metod: Skale kwalifikacyjne : oczekiwanych zachowań i obserwacji zachowań (błędy : oślepienia,surowości lub pobłażliwości, średniej, hierarchii, sumowanie różnych kryteriów) ;m. wymuszonego rozkładu ;zgrupowana lista wypowiedzi z przymusem wyboru(oceniający otrzymuje listę zamkniętych pytań,dotyczących podwładnego i nie wie,które są punktowane); metoda zdarzeń krytycznych (ocena tylko zdarzeń wyjątkowo pozytywnych lub negatywnych) Według wyników- gdy wyniki są jednoznaczne i mierzalne można dokładnie ocenić pracownika związana z metodą zarządzania przez cele (wiązki celów);rozmowa oceniająca ; metoda 360 stopni (wypowiadają się wszyscy np. dotyczy zwierzchników)

65 WYNAGRODZENIE Osiągnięcia (Wyniki): płace, uznanie, awanse, stosunki społeczne, nagrody Nakłady: czas, doświadczenie zawodowe, wysiłek, wykształcenie, lojalność

66 Rozwój zasobów ludzkich- szkolenie i doskonalenie indywidualnych pracowników, planowanie ich kariery, kierowanie karierą. Rozwój potencjału społecznego organizacji

67 Elementy procesu rozwoju pracowników: Cechy i cele pracownika: Ocena możliwości: Potrzeby kadrowe organizacji: plan rozwoju: ocena doskonalenie przemieszczenia integrowanie Wychodzenie poza indywidualne kształcenie pracowników zarządzanie wiedzą jako metoda systemowa

68 Dwie odmiany motywacji Motywacja zewnętrzna: Wynagradzanie, awanse,podnoszenie kwalifikacji Oddziaływanie menedżerów : podnoszenie płac, pochwały, awans Marchewka lub kij

69 Motywacja wewnętrzna Nie jest narzucona przez otoczenie : odpowiedzialność ( poczucie wartości pracy i kontrola nad swoimi zasobami ), satysfakcja z osiągnięć, swoboda działania,pole do wykorzystywania i rozwijania swoich możliwości i umiejętności, interesująca,pełna wyzwań praca, szanse awansu

70 Co wpływa na motywację Znaczenie potrzeb ludzie będą lepiej zmotywowani, gdy zaspokojone będą zarówno ich potrzeby psychiczne jak i ekonomiczne Wpływ celów ludzie są motywowani przez wyznaczenie konkretnych, osiągalnych i uzgodnionych celów, Wagę oczekiwań- jak duże są oczekiwania, że praca przyniesie nagrodę Znaczenie różnicy między zewnętrzną a wewnętrzną motywacją

71 Kontrakt psychologiczny Na motywację wpływa nie tylko to, co się robi dla ludzi ale także co oni sami dla siebie robią Zakłada się,że istnieją niepisane oczekiwania pracowników i pracodawców

72 Oczekiwania pracowników Pracownicy mogą oczekiwać, że pracodawcy będą: Traktować ich uczciwie i z należytą godnością Przydzielać zadania zgodnie z możliwościami Nagradzać adekwatnie do wysiłku Umożliwiać wykazanie się kompetencjami Stwarzać szanse rozwoju zawodowego Zapewniać bezpieczeństwo zatrudnienia Znać oczekiwania pracowników

73 Oczekiwania pracodawców Pracodawcy mogą oczekiwać, że pracownicy będą: Akceptować w pełni organizację i jej wartości Pracować z poświęceniem Zachowywać się lojalnie,rezygnując z osobistych interesów Okazywać posłuszeństwo Posiadać kompetencje Budować pozytywny obraz organizacji

74 Zasady kontraktu psychologicznego Realistyczna zapowiedź wymagań w czasie rozmowy rekrutacyjnej W okresie próbnym uczciwe przedstawienie organizacji, jej wartości Ustalenie celów i standardów realizacji zadań Utrzymywanie kontaktów i wspieranie rozwoju Zasada przejrzystości i informacji Angażowanie członków zespołu w omawianie problemów

75 Jak osiągnąć wysoki poziom motywacji Przedstaw i uzgodnij cele do jakich należy dążyć, Przekazuj informacje zwrotne na temat wyników Wywołaj oczekiwanie, że określone zachowania i wyniki pracy przyniosą oczekiwaną nagrodę Zaprojektuj prace ludzi tak, aby umożliwiała im wykorzystanie możliwości

76 Jak osiągnąć wysoki poziom motywacji - cd Zaprojektuj pracę ludzi tak,aby zachęcała do samokontroli i brania odpowiedzialności za to,co robią Zagwarantuj odpowiednie zachęty finansowe i nagradzaj za osiągnięcia Dbaj także o nagrody niematerialne uznanie i pochwały za dobrze wykonaną pracę Upewnij się, że ludzie dostrzegają i doceniają związek pomiędzy wynikami pracy a nagroda

77 Jak osiągnąć wysoki poziom motywacji - cd Wybierz i przeszkol liderów i superwizorów zespołów, którzy będą w praktyce korzystać ze swoich zdolności przywódczych i umiejętności motywowania innych Udzielaj wskazówek,zachęcaj i stwarzaj okazje do uczenia się, dla pogłębienia wiedzy,umiejętności i możliwości lepszej pracy Umożliwiaj ludziom rozwijanie ich potencjału i osiąganie sukcesu

78 III Superwizja gry transakcyjne Gry podwładnych i przełożonych

79 Relacje przełożony - podwładny a teoria gier Relacje związane z motywowaniem rozpatrywać możemy wg koncepcji teorii gier pomiędzy motywującym a motywowanym, oceniającym a ocenianym, którzy stosują różnorodne działania dla zwiększenia swojej przewagi i korzyści

80 Gry pracowników ( ocenianych) (wg Kadushina) 4 kategorie I Manipulowanie poziomem oczekiwań- służy obniżeniu wymagań stawianych przez przełożonego: Dwoje przeciw agencji lub kuszenie do przewrotu stosowana przez osoby inteligentne,o dużej intuicji,niechętne rutynowym procedurom sugerują przeorganizowanie,zmianę w imieniu klienta bo w końcu oni są najważniejsi i rezygnację z procedur raportów,punktualności

81 Gry pracowników przełożony wciąga się w grę ponieważ : Podziela troskę pracownika o zaspokojenie potrzeb klienta, Sam bywa zirytowany procedurami Nie jest przekonany o konieczności stanowczości dla potwierdzenia swojego autorytetu

82 Gry pracowników II Gra :służąca kontrolowaniu oraz obniżeniu wymagań: Bądź miły dla mnie,ponieważ ja jestem miły dla ciebie polega na schlebianiu : jesteś najlepszym przełożonym.

83 Gry pracowników II seria : przeznaczone do obniżania wymagań przełożonych opierają się na przedefiniowaniu relacji superwizyjnej: Zaopiekuj się mną pracownik dąży do wyeksponowania własnej osoby i prosi przełożonego o pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, niekiedy także w pracy Ocenianie nie dotyczy przyjaciół- relacje towarzyskie Maksimum możliwego współuczestnictwa zmiana modelu i statusów w końcu to ja wiem, czego potrzebuję

84 Gry pracowników III kategoria gier- obniżanie lęku przez redukowanie nierównego podziału władzy między pracownikiem a pracodawcą: Jeśli znasz Dostojewskiego tak dobrze jak ja ( pamiętasz,co powiedział,można to porównać ) Co ty możesz o tym wiedzieć( ja,stary praktyk ) IV kategoria gier- wpływ na przebieg relacji pracownik - przełożony Mam tu niewielka listę pytań ( po pierwszym pytaniu pracodawca przeprowadza krótki wykład )

85 Gry pracowników IV kategoria cd.: Wytrącenie broni z ręki(wylewne uznanie własnych błędów i samokrytyka konieczność pracy nad własnymi niedociągnięciami warianty: błagalna delikatność(tak łatwo mnie zranić ) moja wina, ale tylko ten jeden raz ja? To nie ja (przesunięcie odpowiedzialności na innych)

86 Gry pracowników IV kategoria cd. Biedny mały miś albo casework w trójkącie (co byś zrobił na moim miejscu? co byś powiedział?) Zrobiłem tak, jak mi kazałeś ( niebezpieczny wariant gry) Trudno się w tym wszystkim połapać(obniżenie autorytetu przełożonego przez przywołanie autorytetu innej osoby) Czego nie wiesz, nie zrani mnie (przedstawienie fragmentarycznego obrazu własnej pracy)

87 Gry pracowników Podejście przełożonego : 1.odmowa udziału w grze sposób najprostszy,ale 2.otwarta konfrontacja 3.Uczciwa analiza sytuacji z podwładnym wymaga od przełożonego wrażliwości, empatii i wiedzy.

88 Gry przełożonych (wg L.Hawthorne) I kategoria gier gry abdykacji,gdy przełożony manipuluje okolicznościami aby zrezygnować profesjonalnej władzy,umieszczając ją w dowolnym miejscu: nie pozwolą mi na to (wg Kadushina :chciałbym,gdybym mógł, ale nie mogę) Ja biedny (zapracowany nie ma czasu dla podwładnego - wg Kadushina :już nie mogę złapać tchu)

89 Gry przełożonych Gry abdykacji cd.: Jestem naprawdę jednym z was Jestem równym gościem (odwołanie do osobistych atrybutów ) Jedno dobre pytanie zasługuje na następne (to dobre pytanie,co o tym myślisz?) Kontrgry pracownika : Wiem, że możesz mi pomóc Wiem,ze możesz mi pomóc uzyskać pomoc

90 Gry przełożonych II Gry władzy: Pamiętaj,kto tu jest szefem częste przypominanie o roli Poskarżę się na ciebie transfer władzy Ojciec (lub matka )wie najlepiej wizerunek życzliwego rodzica Ja tylko próbuje pomóc (wg Berniego)- gry terapeutyczne

91 Gry przełożonych Cd. Zastanawiam się,dlaczego naprawdę to powiedziałeś? Tak dużo dla ciebie zrobiłem Gry władzy dążą do uległości i bezradności osoby poddajacej się superwizji. Rola w pomocy i ocenie Kontrgra :tak wiele nauczyłem się od ciebie

92 Rola gier Wg Berniego: Różnica pomiędzy matematyczną a transakcyjną analizą gier: matematyczna zakłada,że gracze są w pełni racjonalni,transakcyjna- że działają niekiedy nieracjonalnie bądź irracjonalnie Realność to odpowiedzialność przełożonego Większe doświadczenie, zobowiązanie do pomocy To zmusza do gry konstruktywnej gdy wkład społeczny przewyższa złożoność motywacji

93 Koniec DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe. Motywowanie - to takie oddziaływanie na pracowników, które ma na celu: pobudzenie zachowań pracowników i wyników ich działań( nadawanie energii ); skoncentrowanie lub ukierunkowanie zachowań w pożądanym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Materiały na szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa, jakości zarządzania

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO

PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO PRAKTYCZNY PORADNIK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZRÓŻNICOWANYM WIEKOWO NARZĘDZIOWNIA MENADŻERA PROJEKT INNOWACYJNY 50+ DOŚWIADCZENIE Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy.

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy. Zagadnienie 1 ISTOTA I POJĘCIE ORGANIZACJI (Źródło: K. Krzkiewicz i Z. Zimniewicz plus wykłady) ORGANIZACJA: znaczenie wieloznaczne, jako pojęcie abstrakcyjne, jest terminem złożonym i trudno definiowalnym.

Bardziej szczegółowo

Systemy motywacji. Systemy motywacji 27.02.2013 WSTĘP. Edward Niesyty 2011. Specjalność: Forma zajęć: Forma zaliczenia:

Systemy motywacji. Systemy motywacji 27.02.2013 WSTĘP. Edward Niesyty 2011. Specjalność: Forma zajęć: Forma zaliczenia: Systemy motywacji 2011 Wprowadzenie do przedmiotu WSTĘP 2 Systemy motywacji Specjalność: Zarządzanie zasobami i markeangiem przedsiębiorstw Forma zajęć: Wykład 15 godzin i ćwiczenia 15 godzin Forma zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)...

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)... SPIS TREŚCI Leszek GAJOS, Joanna DŁUGOSZ: Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w organizacji... 5 Leszek GAJOS, Agnieszka ŁĄTKA: Dobór personelu

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo