Stosowana Psychologia Motywacji Wykład II., r. a. 2012/2013 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowana Psychologia Motywacji Wykład II., r. a. 2012/2013 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 Dr hab. Aleksandra Tokarz, prof. UJ Dr Diana Malinowska Stosowana Psychologia Motywacji Wykład II., r. a. 2012/2013 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE Repetytorium z problematyki motywacji. Podstawowe mechanizmy motywacyjne i prawidłowości rządzące motywacją.

2 Podstawowe mechanizmy motywacyjne i prawidłowości rządzące motywacją 1. Prawo efektu, zasada hedonistyczna, algohedonizm 2. Prawo Yerkesa-Dodsona 3. Psychoewolucyjne determinanty zachowania i działania 4. Poziom regulacji instynktowej i popędowej [homeostatyczne modele motywacji] 5. Poznawcze mechanizmy regulujące motywacją 6. Mechanizmy sprawcze: Sprawstwo, kontrola, bezradność 7. Podmiotowe źródła motywacji 8. Osobowe mechanizmy motywacyjne 1. Osobowościowe uwarunkowania skutecznego działania 2. Osobowościowe uwarunkowania nieskutecznego działania 3. Związki procesów emocjonalnych i motywacyjnych - prawa emocji

3 Podstawowe mechanizmy motywacyjne w ujęciu rozwojowym, za: Kocowski, 1989 ZAKRES CZASOWY ORGANIZACJI CZYNNOŚCI Krótki Działania Reaktywne Krótki Działania reaktywne Średni Działania aktywne Długi Działania Planowe MECHANIZM Instynkt Mechanizmy konsumacyjne Homeostaza Mechanizmy popędowe i emocjonalne Mechanizmy apetencyjne Mechanizmy dążeniowe Mechanizmy racjonalno wolicjonalne SYGNAŁY MOTYWACYJNE Deprywacja Zagrożenie Okazja Doznania świadome i Nieświadome Spostrzeżenie Wyobrażenie (antycypacja) Pojęcia Postanowienia Wartości

4 Ewolucja podstawowych mechanizmów, za: Kocowski, 1992 RODZAJ SYGNAŁU NAZWA MOTYWU RODZAJ PROCESÓW MOTYWACYJNYCH Deprywacja Popęd Proces popędowy Szkoda Spełnienie Okazja Podnieta Emocja Zagrożenie Antycypacja: Pragnienie Proces dążeniowy Deprywacji Szkody Spełnienia Okazji Zagrożenia Sformułowanie Pojęciowe Celu Postanowienie Proces wolicjonalny

5 1. Prawo efektu, zasada hedonistyczna, algohedonizm zachowanie, które w danej sytuacji wywołuje odczucie zadowolenia (safistaction), zostanie skojarzone z tą sytuacją i jeśli w przyszłości sytuacja się powtórzy, to wzrasta prawdopodobieństwo, iż zostanie powtórzone to zachowanie. Jeżeli natomiast w danej sytuacji zachowanie wywoła odczucie dyskomfortu (discomfort), to spada prawdopodobieństwo powtórzenia się tego zachowania w podobnych warunkach w przyszłości (Ostaszewski, 2000, s.104) Zasada hedonizmu głosi, że człowiek dąży stanów przyjemności, preferuje takie stany Zasada algohedonizmu głosi, że człowiek dąży do stanów i celów korzystnych dla siebie (Zawadzki, za: Kocowski, 1991)

6 2. Prawo Yerkesa-Dodsona w ujęciu podręcznikowym Jedna z najstarszych propozycji dotyczących związku między wielkością pobudzenia a poziomem zadaniowego funkcjonowania organizmu zawarta jest w prawie Yerkesa-Dodsona. Składa się no z dwóch twierdzeń: 1. W miarę wzrostu intensywności pobudzenia czynność jest wykonywana do określonego poziomu krytycznego coraz lepiej, po czym zaczyna pogarszać się aż do całkowitej dezorganizacji 2. Wspomniany poziom krytyczny jest niższy dla zadań trudnych niż dla łatwych (Łukaszewski, Doliński, 2000, s. 443)

7 Prawo Yerkesa - Dodsona

8 Zasadność praw Yerkesa-Dodsona Znajduje liczne potwierdzenia empiryczne (Alexander, Epstein, 1978; Kahmenam, 1973) Istnieją wyniki całkowicie z nim niezgodne (Näätänen,1973; Neiss,1988) Niespójność wyników może objaśnić teoria psychologicznej zmiany ukierunkowania (reversal theory) Aptera

9 Teoria psychologicznej zmiany ukierunkowania (reversal theory) Aptera Zakłada, że istnieją dwa poziomy pobudzenia optymalne z perspektywy efektywności funkcjonowania Ich uruchomienie zależy od przyjętej przez podmiot orientacji, czyli stanów meta-motywacyjnych 1. Stan teliczny wiąże się z sytuacją, kiedy człowiek jest ukierunkowany na realizację określonego celu 2. Stan parateliczny wiąże się z nastawieniem na sama aktywność, a nie na jej instrumentalny wobec celu charakter

10 Kierunki badań i wyjaśnień Uwarunkowania sytuacyjne (stymulacja, rodzaj zadania) Determinanty osobowościowe (rodzaj zadania, temperament) Hipotetyczne mechanizmy neuronalne zabezpieczające przed nadmiernym pobudzeniem mechanizmy afektywne leżące u podstaw motywacji dalece wykraczają poza samo to zjawisko (s.444) Mechanizmy fizjologiczne związane z wysiłkiem fizycznym lub/i psychicznym oraz zmęczeniem (Łukaszewski, Doliński, 2000)

11 Teigena (1994) analiza historii kształtowanie się praw/prawa Yerkesa-Dodsona w sformułowaniu oryginalnym [1908] prawo miało opisywać relację między siłą bodźca a kształtowaniem nawyku dla zadań o odmiennym poziomie trudności różnicowania Po 1908 badacze interpretowali ową zależność jako wpływ: Kary, nagrody, motywacji, popędu, wzbudzenia, lęku, napięcia lub stresu NA: Uczenie się, wykonanie zadań [złożonych, trudnych, nowych], rozwiązywanie problemów, radzenie sobie lub pamięć Na przykład: (Teigen, 1994, s, 525)

12 Oryginalna krzywa Yerkesa i Dodsona. Ilość prób wykonanych przez myszy w celu spełnienia kryterium wyuczenia się reakcji, w relacji do trudności sytuacji bodźcowej

13 Uproszczone krzywe Yerkesa - Dodsona: pobudzenie a symptomy depresji i kompulsji, jakość pamięci świadków w zależności od stresu

14 Teigena (1994) analiza historii kształtowanie się praw/prawa Yerkesa-Dodsona W wielu sformułowaniach jest taka rozmaitość nazywania zmiennych i ich teoretycznego odniesienia, że powtarza się tylko jedno zależność jest krzywoliniowa Różne sformułowania tego prawa odbijają historię sporów w zakresie koncepcji i pojęć typowych w danym czasie dla problematyki emocji i motywacji Omawiana zależność empiryczna był kojarzona z modelami teoretycznymi o podobnym zakresie lub wyrażanych podobną krzywą

15 Fuzja praw Yerkesa Dodsona i modelu Hebba (1955), który dotyczył związku pomiędzy aktywacyjną a informacyjną funkcją bodźca

16 Wnioski Teigena z analizy historii kształtowanie się praw/prawa Yerkesa-Dodsona Zmienne pochodzące z różnych sformułowań tego prawa są rzeczywiście powiązane Prawa Y-D nie zostało sformułowane przez Yerkesa i Dodsona Prawo to ukonstytuowało się w syntezach i przeróbkach podręcznikowych Prawa Y-D są przydatne dydaktycznie i heurystycznie ALE nie są aż tak dobrze uzasadnione empirycznie, by je nazywać prawami Powoływanie się na te prawa jest BEZZASADNE

17 3. Psychoewolucyjne determinanty zachowania i działania Założenia FUNKCJA, ADAPTACJA, ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA czyli Różnice INDYWIDUALNE jako warunek sine qua non ewolucji Motorem zmian ewolucyjnych jest rozprzestrzenianie się genotypu (E. Wilson, 1975) Stwierdzenia Cechy specyficznie ludzkie: mowa, śmiech, myślenie abstrakcyjne, transgresja Prymat mechanizmów adaptacyjnych : ewolucyjne rozwiązanie konkretnych problemów, przyczyniające się bezpośrednio lub pośrednio do sukcesu reprodukcyjnego [Buss, 2001, s.37]. N. p. preferencje doboru partnera lub siedliska, [hipoteza sawanny,, inwestycji rodzicielskich ] Dostosowanie łączne wg Hamiltona : dobór naturalny faworyzuje cechy, dzięki którym geny organizmu są przekazywane następnym pokoleniom niezależnie od tego, czy dany organizm bezpośrednio płodzi potomstwo Buss,[2001, s.35]

18 3. Psychoewolucyjne determinanty zachowania i działania Osobowość jako najwyżej zorganizowany system przystosowania. Lista adaptacyjnych atrybutów osobowości Przewidywanie Wyobraźnia Autorefleksja Posługiwanie się językiem i symbolami Permanentne uczenie się Plastyczność i giętkość motywacji Przekraczanie uwarunkowań [Buss, 1999, Solomon i Pyszczynski, 1991, Wilson, 2000, za: Oleś, Drat-Ruszczak, 2008, tab.8.16, s. 720]

19 4. Poziom regulacji instynktowej i popędowej [homeostatyczne modele motywacji] Zasada podwójnej kwantyfikacji Konrada Lorenza: siła pobudzenia jest sumą pobudzenia wewnętrznego (popędu) oraz pobudzenia będącego efektem stymulacji zewnętrznej. Im wyższe pobudzenie ośrodków popędowych, tym niższe natężenie bodźców wystarcza do wywołania reakcji. Zarówno wzrost nasilenia motywacji. Jak i siły stymulacji zewnętrznej powoduje zwiększenie intensywności zachowań instynktowych (Pisula, 2000, s.187/188). Trafnie ilustruje proces wyzwalania zachowania popędowego Nie ujmuje procesu hamowania ośrodka popędowego

20 4. Poziom regulacji instynktowej i popędowej [homeostatyczne modele motywacji] Wyjaśnienie zachowań złożonych pojęcie instynktu wg klasycznej propozycji Tinbergena [ ] hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy, podatny na przyjęcie określonych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych przygotowujących jego akcję, wyzwalających i kierujących nią, mechanizm reagujący na nie skoordynowanymi ruchami przyczyniającymi się do podtrzymania życia osobnika i gatunku (wrodzony ) mechanizm wyzwalający Bodźce kluczowe Bodźce ponadnormalne [n.p. schemat dziecięcości] Relatywnie plastyczne Sztywne wzorce ruchowe Modalne wzorce ruchowe Relatywnie sztywne Hydrauliczny model popędu Lorenza Zachowania apetencyjne i konsumacyjne Zachowania przeniesione i przerzutowe (Pisula, 2000, s.185)

21 5. Poznawcze mechanizmy regulujące motywacją - dysonans poznawczy dysonans, czyli istnienie relacji niezgodności między danymi poznawczymi, jest sam w sobie czynnikiem motywującym.(...) Dysonans poznawczy może być rozumiany jako warunek poprzedzający, prowadzący do działania zorientowanego na redukcję dysonansu, tak jak głód prowadzi do działania zorientowane na zredukowanie go. (FESTINGER, za: Madsen, 1980, s.232) Przykładowe twierdzenie empiryczne z teorii Festingera Dysonans powstały po podjęciu decyzji można zredukować przez zwiększenie atrakcyjności wybranej alternatywy, zmniejszenie atrakcyjności alternatywy odrzuconej lub też przez jedno i drugie (Za: Madsen, 1980, s.332)

22 5. Poznawcze mechanizmy regulujące motywacją - atrybucja Przykład: koncepcja B. Weinera (1986, 1991) 1. Źródła podstawowych motywów zachowania: hedonizm, potrzeba rozumienia rzeczywistości 2. Atrybucja kauzalna jako istota motywacji: Spostrzeganie przyczynowości [kauzalności] jest instrumentalne względem dążenia do celu i dopomaga w uzyskaniu mistrzostwa poznawczego Ważne stwierdzenia : Atrybucje wywołują wydarzenia nieoczekiwane, nagłe, związane z silnym afektem : sukces, porażka, niespójność w zachowaniu Atrybucje wywołują raczej stany nie osiągania niż osiągania celu, raczej negatywne niż pozytywne [JESTESMY ZAPROGRAMOWANI NA MISTRZOSTWO I EFEKTYWNOŚĆ R.S. White, 1959]

23 Atrybucja Jednostka poszukuje atrybucji i łatwo ją podtrzymuje, na różnych etapach działania motywowanego W pamięci dostępna jest nieograniczona lista przyczyn potencjalnych atrybucji Przypisane przyczynowa są różne, zależnie od dziedzin aktywności i rodzaju motywu, ale są podobne wewnątrz motywu Obowiązuje zasada generalizacji bodźca: podobne aktywności maja zbliżone atrybucje Myślenie atrybucyjne cechuje prostota i ekonomia Trzy podstawowe dymensje spostrzeganej przyczynowości; 1.Umiejscowienie (locus of causality) 2. Stabilność (stability of causality) 3. Stopień sprawowania kontroli (controlability) Są w określony sposób powiązane z emocjami Są potwierdzone empirycznie i statystycznie Atrybucjami rządzi prosta zasada: przyczyna-efekt

24 6. Mechanizmy sprawcze: sprawstwo, kontrola, bezradność (Kofta, 2001) Pragnienie bycia przyczyną zdarzeń jako naturalna motywacja porównywalna do potrzeb biologicznych 1.Dążenie do wolności i wyboru ludzie wolą wybór niż jego brak, doświadczenie wolności jest przyjemne, ludzie aktywnie bronią wolności 2.Podmiotowa kontrola kontrola w sytuacjach krytycznych zmniejsza stres (S. Miller), preferencja kontroli wiąże się z odpowiedzialnością, iluzja kontroli( - u depresyjnych), egotyzm atrybucyjny, racjonalizacja zdarzeń negatywnych, myślenie życzeniowe przy planowaniu działania (i jego atrybucji- AT) 3.Poznawcza bezradność w ujęciu Sędka i Kofty: nie polega na nieskuteczności emitowanych działań, ale (JUŻ AT)na niemożności wykreowania jakiegokolwiek sensownego programu działania (Sędek, 2001, s.241). Bezradność wynika z niemożności zintegrowania informacji w spójny pomysł rozwiązania/działania

25 7. Podmiotowe źródła motywacji Samoukierunkowanie koncepcja Ryana i Deciego (1975,1985, 2000) ZAŁOŻENIA Człowiek ma trzy psychologiczne potrzeby: Samoukierunkowanie Kompetencja Związki interpersonalne Koncepcja motywacji jest z założenia organicystyczna WG Deciego i Ryana istnieją 4 typy motywacji kontinuum samoukierunkowania, [WG STOPNIA INTERIORYZACJI] REGULACJA ZEWNĘTRZNA [external] REGULACJA OPARTA NA INTROJEKCJI [introjected] REGULACJA OPARTA NA IDENTYFIKACJI [identified] REGULACJAI OPARTA NA INTEGRACJI [integrated]

26 7. Podmiotowe źródła motywacji Teza empiryczna koncepcji samoukierunkowania nagrody zewnętrzne osłabiają motywację wewnętrzną Brak trafności ekologicznej eksperymentów Badanie dzieci i studentów Zależność jest odmienna dla motywacji o różnej intensywności Gdy motywacja jest bardzo słaba stymulacja motywacji wewnętrznej nie jest możliwa Przy motywacji słabej skuteczne są nagrody zewnętrzne Skuteczne jest stymulowanie motywacji wewnętrznej przy co najmniej średnim natężeniu motywacji [za: Światnicki, 2000]

27 7. Podmiotowe źródła motywacji Nicolls, 1984, Skaalivik, 1997, za: Tokarz, Kaleńska, 2011 Orientacja na zadanie Podmiot czynności ma uwagę skupioną raczej na zadaniu niż na nagrodzie zewnętrznej. Uczenie się, rozwiązywanie problemów i nabywanie nowych umiejętności związane jest z zadaniem. Uczenie się jest samo w sobie wartościowe, znaczące, satysfakcjonujące. Większa ilość wysiłku traktowana jest jako środek prowadzący do większego mistrzostwa. Zadania wymagające większego wysiłku dają większą szansę wykazania zdolności. Wybierane są zadania związane z własnymi kompetencjami. Osoby są zorientowane na cele. Spostrzegają porażkę w kategoriach doskonalenia się, a nie zagrożenia. Orientacja a na JA /EGO Podmiot skupia na tym, by uzyskać ocenę zdolny Wykonywanie zadań ma na celu udowodnienie, że robi się coś lepiej niż inni. Osoba wybiera różne zadania i różne cele. Potwierdzenie zdolności zależne jest od normatywnej grupy odniesienia. Wybór zadań ma na celu potwierdzenie własnych zdolności. Wybierane są zadania powyżej średniego poziomu zdolności osoby, co jest jednak zapośredniczone przez samoocenę. Osoby są zorientowane na określony poziom wykonania. Przekonanie, że większy wysiłek odzwierciedla brak zdolności. Kompetentny oznacza zdolny, nie staranny.

28 7. Podmiotowe źródła motywacji - motywacja hubrystyczna (Kozielecki, 1984, Tokarz, 1998, 2006) Kozielecki(1984) o potrzebie hubrystycznej Termin hubris lub hybris pochodzi z filozofii i z religii greckiej; oznaczał on pychę i wygórowane pojęcie o sobie, które wywoływało gniew bogów. [ ] jego treść została znacznie zmodyfikowana i rozszerzona. Stracił on swój pejoratywny charakter (1984, s. 324). Kozielecki pisze: Intencją tego artykułu jest przedstawienie jednej z najważniejszych potrzeb człowieka potrzeby hubrystycznej. Dzięki niej człowiek dąży do potwierdzenia i wzrostu ważności własnego ja (podkr. A.T.) Postaram się udowodnić tezę, ze potrzeba ta jest główną siłą motywacyjną, uruchamiającą działania transgresyjne (transgresje). Celem ich jest intencjonalne wyjście poza to, czym człowiek jest i co posiada. Rozszerzenie kontaktów z otoczeniem, zwiększenie kontroli nad ludźmi, czy odkrycia naukowe to przykłady przekraczania granic przez człowieka (1984, s. 322). Występowanie odpowiednich emocji, odczuć i motywacji potwierdzone empirycznie (Tokarz, 1998)

29 8. Osobowe mechanizmy motywacyjne SAMOAKTUALIZACJA I SAMOREALIZACJA Maslowa hipoteza potrzeb rozwoju w odróżnieniu od potrzeb niedoboru. Maslowa hipoteza samorealizacji Samorealizacja, wg Maslowa, jest dążeniem do uzyskania pełnej, możliwej dla danej osoby kompetencji psychicznej, rozwinięcia wszystkich, potencjalnych możliwości. Człowiek m u s i być tym, kim m o ż e być. Musi być wierny własnej naturze. Potrzebę tę możemy nazwać samourzeczywistnieniem.(...)odnosi się (...) do ludzkiego pragnienia samospełnienia:, a mianowicie do zrealizowania swoich możliwości.. Tendencję tę można nazwać pragnieniem stawania się coraz bardziej tym, czym człowiek na swój własny sposób jest i czym potrafi się stać "(A. Maslow, l990,s, 86). Kiedy wszystkie niższe w hierarchii potrzeby zastana zaspokojone, wówczas zachowanie jednostki determinują całkowicie najwyższe potrzeby rozwoju, czyli potrzeby samorealizacji (za: Madsen, s.442) INDYWIDUACJA

30 9. Osobowościowe uwarunkowania skutecznego działania (Oleś, Drat-Ruszczak, 2008, tab. 8.10, s.715) Niskie przekonanie o własnej skuteczności Unikają trudnych zadań Trudne zadanie to zagrożenie, unikać Niskie aspiracje, unikanie wyzwań Obawy, że zabraknie zdolności i wytrwałości Trudności: koncentracja na przeszkodzie, porażce i własnych brakach Porażka dowodem braku zdolności Powolne odbudowywanie pewności siebie po porażce Wysokie przekonanie o własnej skuteczności Stawiają sobie motywujące cele Trudne zadanie to wyzwanie Wysokie aspiracje, poszukiwanie wyzwań Oczekiwanie, że wysiłek doprowadzi do skutku Trudności: skupienie na przezwyciężeniu przeszkody, na skuteczności, podwojenie wysiłku Porażka dowodem braku wiedzy, umiejętności lub wysiłku Szybkie odbudowanie pewności siebie po porażce

31 9. Osobowościowe uwarunkowania skutecznego działania (Oleś, Drat-Ruszczak, 2008, tab.8.12, s.741): SAMOOCENA PRAWDA Wysoka samoocena wiąże się z klarowną, spójną, pewną samowiedzą i dobrym samopoczuciem CZĘŚCIOWO PRAWDZIWE WS jest korzystna i sprzyja adaptacji Sprzyja większej aktywności, przedsiębiorczości i wytrwałości WS powoduje korzystny odbiór społeczny i udane interakcje WS sprzyja funkcjonowaniu w grupie i jest bazą uzdolnień przywódczych NIE JEST PEWNE WS sprzyja osiągnięciom szkolnym Sukces zawodowy ma związek z wysoką samooceną NIEPRAWDZIWE WS jest podstawą motywacji prospołecznej WS chroni przed zachowaniami szkodzącymi zdrowiu

32 10. Osobowościowe uwarunkowania nieskutecznego działania Dokonano analizy językowej (haseł słownikowych), jak również przeprowadzono badanie eksploracyjne w poszukiwaniu wskazówek behawioralnych i emocjonalnych, w wyniku czego wyróżniono następujące trzy typy lenistwa (Dzida, 2009): Lenistwo Zasłużone (LZ) jest to odpoczywanie, regeneracja po wysiłku. Nie wykonywane są żadne czynności i odczuwa się emocje pozytywne, takie jak przyjemność, radość, spokój. Odpowiada to leniuchowaniu. Lenistwo Maskowane (LM) polega na zajmowaniu się innymi czynnościami niż tymi, które wynikają z obowiązku. Wykonywanym czynnościom towarzyszą negatywne emocje, odczuwa się dyskomfort psychiczny, napięcie oraz narastające poczucie winy i wyrzuty sumienia. Lenistwo Właściwe (LW) nicnierobienie. Nie wykonuje się żadnych czynności, ale towarzyszą temu emocje negatywne: nuda, apatia, zniechęcenie, brak chęci do podjęcia jakiegokolwiek działania. Odpowiada to lenieniu się. Badane jako prokrastynacja

33 Związki lenistwa z temperamentem [za: Dzida, 2009; Dzida Tokarz, 2011 Lenistwo Podskale Lenistwo Zasłużone Zachowanie Lenistwo Zasłużone Emocje Lenistwo Maskowane Zachowanie Lenistwo Maskowane Emocje Lenistwo Właściwe Zachowanie Lenistwo Właściwe Emocje Wymiary temperamentu Żwawość Persewera tywność Wrażliwość sensoryczna Reakt. Emocjonalna Wytrzymałość 0,00-0,02 0,15-0,10 0,11 0,06 0,05-0,01 0,06 0,09-0,14 0,03-0,43 0,15-0,06 0,07-0,01-0,17-0,21 0,08 0,11-0,01 0,01 0,18-0,27 0,33 0,03 0,17-0,13 0,01-0,18 0,16 0,11-0,07 0,14 0,10 Aktywność

34 11. Związki procesów emocjonalnych i motywacyjnych Ważne rozróżnienia związane z emocjami [N. Frijda, za: Natura emocji) Dyspozycje emocjonalne (n. p. lękliwość), czyli zwiększona wrażliwość na bodźce emocjonalne określonego typu Nastrój odczucie pozytywne lub negatywne, pozbawione wyraźnie określonego obiektu Sentymenty czyli postawy emocjonalne: odczucie emocjonalne, zachowanie, procesy poznawcze (wiedza) związane z jakimś obiektem Stymulatory emocji: typowe bodźce wywołujące dana emocję (n. p. bliskie spełnienie zamiarów wywołuje radość)

35 11. Związki procesów emocjonalnych i motywacyjnych - PRAWA EMOCJI WEDŁUG NICO FRIJDY PRAWO ZNACZENIA SYTUACYJNEGO Emocje powstają jako odpowiedzi na znaczenia danych sytuacji; różne emocje powstają w odpowiedzi na różne struktury znaczeniowe. Np. zagrożenie wywołuje lęk, nowość reakcję ciekawości PRAWO ZAANGAŻOWANIA Emocje powstają w odpowiedzi na zdarzenia, które są ważne z uwagi na: cele, motywy, rzeczy i sprawy ważne dla danej osoby. PRAWO BEZPOŚREDNIO SPOSTRZEGANEJ RZECZYWISTOŚCI Emocje są wywoływane przez zdarzenia uważane za rzeczywiste, a ich intensywność odpowiada temu, do jakiego stopnia są za takie uważane. PRAWO ZMIANY I ODCZUWANIA PORÓWNAWCZEGO Emocje powstają zarówno wskutek oceniania czegoś jako korzystnego bądź niekorzystnego, jak i wskutek aktualnych lub oczekiwanych zmian w korzystnych lub niekorzystnych warunkach.

36 12. Związki procesów emocjonalnych i motywacyjnych PRAWA EMOCJI WEDŁUG NICO FRIJDY PRAWO HEDONISTYCZNEJ ASYMETRII Przyjemność jest zawsze zależna od zmiany i zanika wraz z ciągłością zaspokojenia. Przykrość może utrzymywać się stale, w stale trwających, złych warunkach. PRAWO ZACHOWANIA EMOCJONALNEGO MOMENTU Zdarzenia emocjonalne zachowują swoją siłę wywoływania emocji na czas nieokreślony, chyba, że spotykają się z oddziaływaniami, które mogą spowodować wygaszenie urazu lub przyzwyczajenie się do przykrości. PRAWO ZAMKNIĘCIA SIĘ W SOBIE Emocje wykazują skłonność do zamykania się przed sądami o względności bodźca, który je spowodował i przed wymaganiami celów innych niż ich własny. PRAWO ZWAŻANIA NA KONSEKWENCJE Każdy emocjonalny impuls powoduje impuls wtórny, który zmierza do zmodyfikowania pierwotnego impulsu, czyli podjęcia czynności samokontroli PRAWO MINIMALNEGO OBCIĄŻENIA I MAKSYMALNEGO ZYSKU Ilekroć można ocenić sytuację na więcej niż jeden sposobów, pojawia się skłonność do takiej interpretacji, która minimalizuje negatywne obciążenie emocjonalne.

37 Podstawowe mechanizmy motywacyjne w ujęciu rozwojowym, za: Kocowski, 1989 ZAKRES CZASOWY ORGANIZACJI CZYNNOŚCI Krótki Działania Reaktywne Krótki Działania reaktywne Średni Działania aktywne Długi Działania Planowe MECHANIZM Instynkt Mechanizmy konsumacyjne Homeostaza Mechanizmy popędowe i emocjonalne Mechanizmy apetencyjne Mechanizmy dążeniowe Mechanizmy racjonalno wolicjonalne SYGNAŁY MOTYWACYJNE Deprywacja Zagrożenie Okazja Doznania świadome i Nieświadome Spostrzeżenie Wyobrażenie (antycypacja) Pojęcia Postanowienia Wartości

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA LLP/LdV/TOI/2007/IRL-507 Spis treści 1.0: Wstęp 2.0: Definicja nauki uczenia się i struktury narzędzi Know How 3.0: Teoretyczne podstawy motywacji uczenia

Bardziej szczegółowo

Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego

Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego Jarosław Mirkiewicz Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego Zarówno świeżo upieczony absolwent akademii muzycznej, który planuje być nauczycielem gry na instrumencie, jak i doświadczony

Bardziej szczegółowo

POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA

POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w POZNANIU mgr Ewa Palicka POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. n. med. Maciej

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Strus. Dojrzałość emocjonalna. a funkcjonowanie moralne. a funkcjonowanie moralne. Dysertacje. www.liberilibri.pl 2012

Włodzimierz Strus. Dojrzałość emocjonalna. a funkcjonowanie moralne. a funkcjonowanie moralne. Dysertacje. www.liberilibri.pl 2012 Włodzimierz Strus Włodzimierz Strus Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne a funkcjonowanie moralne Dysertacje www.liberilibri.pl 2012 Wydawnictwo Libri 2012 Włodzimierz Strus Dojrzałość emocjonalna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NUMER STRONY

SPIS TREŚCI NUMER STRONY SPIS TREŚCI NUMER STRONY Wstęp... 13 Rozdział I PRACA W ŻYCIU CZŁOWIEKA... 17 1. Definicje pracy... 17 2. Potrzeby ludzkie jako podstawa motywacji do pracy... 22 3. Proces przystosowania się pracownika

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich Dr Dariusz Ostrowski Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich 1. Pojęcie zachowań konsumenckich Zmiana celów marketingu, która nastąpiła po latach wielkiego kryzysu wynikła przede

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 1 Dziecko zagrożone wykluczeniem 2 dylematy resocjalizacji Seria pod redakcją Krzysztofa Biela Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK)

Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK) Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Czasopismo Skali Psychologiczne Motywacji... Psychological Journal DOI: 10.14691/CPPJ.20.1.149 Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej

Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej 5 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Marta Dobrowolska Wesołowska* Zarządzanie przez motywowanie motywująca rola dyrektora placówki oświatowej Management through motivation motivational role of a

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 3 Dziecko zagrożone wykluczeniem Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe Redakcja Krzysztof Biel i Justyna Kusztal Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

6-latki w szkole. edukacja i pomoc

6-latki w szkole. edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc redakcja naukowa Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska H Wydawnictwo Fundacji

Bardziej szczegółowo

Aurelia Warwasiewicz

Aurelia Warwasiewicz WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie Aurelia Warwasiewicz ZGODNOŚĆ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ UCZNIA TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO Z WYBRANYM PRZEZ NIEGO TYPEM KSZTAŁCENIA. STUDIUM

Bardziej szczegółowo

ODMIENNOŚĆ EMOCJI AUTOMATYCZNYCH I REFLEKSYJNYCH: poszukiwanie zróżnicowania neurobiologicznego i psychologicznego

ODMIENNOŚĆ EMOCJI AUTOMATYCZNYCH I REFLEKSYJNYCH: poszukiwanie zróżnicowania neurobiologicznego i psychologicznego Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Kamil Imbir ODMIENNOŚĆ EMOCJI AUTOMATYCZNYCH I REFLEKSYJNYCH: poszukiwanie zróżnicowania neurobiologicznego i psychologicznego Interdyscyplinarna rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona.

Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Lęk i behawioralny system hamowania 50 Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Coraz większe poparcie zyskuje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych dr Marcin Kęsy Zielona Góra 2015 2 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA OCHRONY 1. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH. 1) ODBIÓR DANYCH.

PSYCHOLOGIA OCHRONY 1. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH. 1) ODBIÓR DANYCH. PSYCHOLOGIA OCHRONY 1. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH. 1) ODBIÓR DANYCH. Dla prawidłowego funkcjonowania człowieka niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i przewidywania zdarzeń zachodzących

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 135-145. Małgorzata Dąbrowska

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 135-145. Małgorzata Dąbrowska ROLA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W AKTYWACJI STRATEGII UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH. CZĘŚĆ III. CECHY OSOBOWOŚCI: PRZEGLĄD BADAŃ Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 135-145 Małgorzata Dąbrowska Państwowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ryzyko na ziemi i w powietrzu

Ryzyko na ziemi i w powietrzu Rozdział 1 Ryzyko na ziemi i w powietrzu 1.1. Ryzyko i ryzykowanie Ryzyko jest niepewnością przyszłości. Pytanie o to, czy się powiedzie (egzamin, randka, skok ze spadochronem), jest jakby prorokowaniem,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy.

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy. Zagadnienie 1 ISTOTA I POJĘCIE ORGANIZACJI (Źródło: K. Krzkiewicz i Z. Zimniewicz plus wykłady) ORGANIZACJA: znaczenie wieloznaczne, jako pojęcie abstrakcyjne, jest terminem złożonym i trudno definiowalnym.

Bardziej szczegółowo