II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21."

Transkrypt

1 :52 Kielce: Dostawa ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Ściegiennego 13, Kielce, woj. świętokrzyskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im Witolda Gombrowicza w Kielcach. Zamówienie zostało podzielone na 1395 pakietów (części) z których kaŝdy odpowiada jednemu tytułowi oraz określa ilość ksiąŝek przewidywanych do zakupu w ramach tego tytułu. Zamówienie o wartości niŝszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku udziału w

2 :52 postępowaniu wg. zasady spełnia/nie spełnia na podstawie złoŝonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu wg. zasady spełnia/nie spełnia na podstawie złoŝonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny konieczny do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu wg. zasady spełnia/nie spełnia na podstawie złoŝonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu wg. zasady spełnia/nie spełnia na podstawie złoŝonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŝliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu wg. zasady spełnia/nie spełnia na podstawie złoŝonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał

3 :52 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone w formie oryginału pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana ceny za wykonanie zamówienia oraz określenie warunków zmian: - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji wybranych tytułów, cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą dostarczane; - w przypadku wycofania tytułów z rynku lub wyczerpania nakładu danego tytułu cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą dostarczane; - w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowych rabatów w trakcie trwania realizacji umowy. Zmiany w obszarze przedmiotu zamówienia - w przypadku wycofania tytułów z rynku lub wyczerpania nakładu tego tytułu. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Wojewódzka Biblioteka Publiczna

4 :52 im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, Kielce, pok. 104 lub pok IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:30, miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, Kielce, pok. 202 (Sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach znak postępowania: L.dz. VII Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w/z Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Główny Bibliotekarz Jadwiga Zielińska Kielce, dnia r.... /zatwierdził/

6 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM I TRYBIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza Adres: Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13 Tel.: (041) fax.: (041) Adres strony internetowej zamawiającego na której zamieszczane będą informacje związane z prowadzonym postępowaniem : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, ustawą Pzp lub Pzp. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniŝej EURO. Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego. W wersji elektronicznej SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego i moŝe być przekazywana nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej ( ). Po uprzednim złoŝeniu wniosku przez Wykonawcę - Zamawiający przewiduje moŝliwość powielenia i przesłania nieodpłatnie kopii SIWZ w formie papierowej. Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im Witolda Gombrowicza w Kielcach. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): KsiąŜki biblioteczne Szczegółowy wykaz tytułów, autorów i ilości egzemplarzy zawiera zał. Nr 2 Formularz cenowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył ksiąŝki w jak najnowszym, dostępnym na rynku wydaniu. III. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 2

7 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 1395 pakietów (części) - kaŝdy pakiet obejmuje jeden tytuł. IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ I ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia kaŝdego tytułu w wymaganej liczbie egzemplarzy jednorazowo. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy równieŝ spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy: a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3

8 b) do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz kaŝdy z Wykonawców oddzielnie nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; c) w przypadku gdy oferta złoŝona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań Zamawiającego: na Ŝądanie zamawiającego Wykonawcy przedłoŝą umowę regulującą ich współpracę; umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie moŝe być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia; Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VII niniejszej SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć wraz z ofertą. 5. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. odrzuci ofertę. 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 4

9 VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: A. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, naleŝy przedłoŝyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp składa kaŝdy Wykonawca. Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b Pzp) zobowiązany jest do złoŝenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wymagana forma dokumentu - oryginał podpisany przez podmiot udostępniający). B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, naleŝy przedłoŝyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną ze strony Wykonawcy z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego załącznikiem nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 osoby fizyczne wykazują składając oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5

10 W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŝdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części B pkt 2-4 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. Dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem wymaganych Prawem zamówień publicznych terminów. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty, sporządzone w języku obcym złoŝone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej. 2. Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie na Ŝądanie Zamawiającego potwierdzona oryginałem pisma przez przekazującego. 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŝy kierować na adres Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13 tel.: (041) fax.: (041) Zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych - Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ a Zamawiający udzieli wyjaśnień. 6

11 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŝe zmodyfikować treść SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie dla nich wiąŝąca. Zmiany treści SIWZ zostaną takŝe zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego na której dostępna jest Specyfikacja. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŝonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŝe wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŝenia wyjaśnień. 7. Zamawiający moŝe w razie zaistnienia takiej potrzeby zwołać zebranie Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia Pani Anna Liszka, tel.: (041) w zakresie procedury postępowania Pani Monika Pluta, tel.: (041) X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy niŝ 60 dni. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zał. Nr 1, do którego musi być załączony formularz cenowy zał. Nr 2, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 3, oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zał. Nr Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VII SIWZ. 3. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub długopisem. 5. Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. 7

12 6. Oferta i oświadczenia (równieŝ te złoŝone na załączonych do SIWZ wzorach) - muszą być złoŝone w formie oryginału, podpisane przez upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone w formie oryginału pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, na kaŝdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę lub upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w następujący sposób: podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis. 9. Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŝe opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ. NaleŜy zachować kolejność pozycji formularza cenowego, w pozycjach na które Wykonawca nie składa oferty naleŝy wpisać znak lub dokonać ich skreślenia. W Ŝadnym wypadku Wykonawca nie moŝe usunąć wierszy w formularzu cenowym. 10. UpowaŜnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 11. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz opatrzone podpisem osoby/ób podpisujących całą ofertę. 12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz z późn. zmianami), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron). 13. Ofertę wraz z załącznikami naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 14. Opakowanie oferty musi być opatrzone: a/ adresem Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13 b/ napisem: Oferta na dostawę ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach c/ imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) Wykonawcy. Uwaga: Celem powyŝszego jest dokładne wyróŝnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz. 15. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone w formie przewidzianej dla złoŝenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo oznaczone wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 8

13 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Oferty naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza Kielce ul. ks. P. Ściegiennego 13 Pok. 202 (sekretariat) 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz ZłoŜonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia. 4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. W pierwszej kolejności zostaną otwarte opakowania z napisem WYCOFANIE 7. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena oferty (wartość brutto) na kaŝdy pakiet musi być podana w złotych polskich. 2. Cena brutto oferty na dany pakiet, w ramach którego Wykonawca przystępuje do postępowania zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jest ostateczna. Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia wynagrodzenia do końca wykonania umowy. 3. Sposób obliczenia ceny winien odpowiadać opisowi kolumn tabeli formularza cenowego: wartość brutto = ilość egzemplarzy x cena jednostkowa brutto XV. INFORMACJE DOT. WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. XVI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT. 1. Jedynym kryterium oceny i wyboru oferty jest cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę dla poszczególnego tytułu (pakietu). Wykonawca wygra postępowanie na te tytuły, dla których poda najniŝszą cenę brutto spośród cen podanych w otrzymanych na dany pakiet ofertach. 2. JeŜeli w wyniku oceny złoŝonych ofert okaŝe się, Ŝe nie moŝna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o tej samej cenie, 9

14 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyŝszych niŝ w złoŝonych juŝ ofertach. 3. JeŜeli w wyniku oceny ofert okaŝe się, Ŝe oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku, gdy Zamawiający dokona poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych - w trakcie oceny ofert Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu z postępowania, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Z Wykonawcą, który złoŝy najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw, jeŝeli taka konieczność zaistnieje. 4. W przypadku, gdy przez Zamawiającego zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta złoŝona przez Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zaŝąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, zawiadomienia o wyborze oferty moŝe zostać równieŝ przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5, jeŝeli w postępowaniu o zamówienie zostanie złoŝona tylko jedna oferta w odniesieniu do danej części zamówienia. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 1. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 10

15 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania następujących zmian zawartej umowy oraz określa warunki takich zmian: MoŜliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmiana ceny za wykonanie zamówienia 2. Zmiany w obszarze przedmiotu zamówienia Warunki dokonania zmian postanowień zawartej umowy: - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji wybranych tytułów, cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą dostarczane - w przypadku wycofania tytułów z rynku lub wyczerpania nakładu danego tytułu cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą dostarczane - w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowych rabatów w trakcie trwania realizacji umowy - w przypadku wycofania tytułów z rynku lub wyczerpania nakładu danego tytułu 4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. XIX. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złoŝyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a takŝe zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej, oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 11

16 XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2) Formularz cenowy - załącznik nr 2, 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4, 5) Wzór umowy - załącznik nr 5 12

17 Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, nasza firma (Wykonawca) : Nazwa firmy-wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej -imię i nazwisko) adres Nr telefonu, faksu, adres osoba upowaŝniona do kontaktów z Zamawiającym 1) oferuje wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): za cenę brutto dla poszczególnych tytułów (pakietów) wskazaną w formularzu cenowym, w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy; 2) oświadczamy, Ŝe akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeŝeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 3) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ, przyjmujemy je bez zastrzeŝeń, 4) oświadczamy, Ŝe wyraŝamy zgodę na termin płatności za dostawę - 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, 5) oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 13

18 6) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.), 7) załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron. Mając na względzie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: - wyraŝam zgodę na ujawnienie wszystkich dokumentów składających się na ofertę jednocześnie,* - nie wyraŝam zgody na ujawnienie stron(y)... oferty, gdzie zawarto informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * Mając na względzie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom / zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom **. Wykaz podwykonawców oraz zakres ich świadczeń w załączeniu Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *wypełnić, jeśli dotyczy **niewłaściwe skreślić 14

19 Załącznik nr 2... (pieczątka firmowa Wykonawcy) Nazwa firmy-wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej -imię i nazwisko) adres Nr telefonu, faksu, adres osoba upowaŝniona do kontaktów z Zamawiającym FORMULARZ CENOWY L.p. Tytuł / Autor / Wydawnictwo Ilość egzemplarzy cena jednostkowa netto cena jednostkowa brutto Wartość brutto (ilość egz. x cena jednostkowa brutto) dzielnych ludzi / P.Gontarczyk / Zysk i Ska prostych sposobów radzenia sobie ze stresem / C.M.Wheeler / GWP rozmów o miłości. Rok po katastrofie / J.Racewicz / Zwierciadło 1600 postaci literackich / A.Makowiecki / PWN 20 produktów, które leczą / M.A.Picard / Sonia Draga 2 33 męŝczyzn / J.Franklin / Sonia Draga listy ze świata płynnej rzeczywistości / Z.Bauman / Wyd.Literackie :1. Opowieści z Wysp Owczych / M.Wasilewski / Czarne Ostatni straŝnik / C.A.Martigli / Sonia Draga 2 ABC. Jak zbudować zespół który zwycięŝa / B.Singer / Instytut Praktycznej Edukacji Abelard. Miłość, rozum i pasja / A.Pamparana / Bratni Zew Aby Ŝadne dziecko nie pozostało w tyle / T.R.Wolanin / Wolters Kluwer Aconcagua i okoliczne pasma w Argentynie i Chile / Sklep PodróŜnika Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku / M.Capiga / CeDeWu Administracja publiczna / PWN 5 15

20 Afery i skandale Drugiej RP / S.Koper / Bellona 2 Afganistan. Dotknąłem wojny / P.Langenfeld / Wyd.Ender Afgańska ruletka / G.Feifer / Wyd.Dolnośląskie 19. Akademia mroku. Wybrańcy losu / G.Poole / MAK Ale kosmos! / M.Roach / Znak Alfabet Izabeli / I.Jaruga-Nowacka / KsiąŜka i Prasa Alkohol i jego tajemnice / E.Zubrzycka / GWP Amandine / M.de Blasi / Świat KsiąŜki Amore amore! Miłość po włosku / M.C.Morese / Świat KsiąŜki 2 Amy i przyjaciele. Muzykalna myszka t.2 / Akapit Press Analiza rynków finansowych / O.Starzeński / C.H.Beck Anatomia randki / P.Szarota / Muza Angelika i demony / A.Golon / Świat KsiąŜki 29. Angelika i jej miłość / A.Golon / Świat Ksiązki 30. Angelika i król / A.Golon / Świat KsiąŜki 31. Angelika. Droga do Wersalu / A.Golon / Świat KsiąŜki 32. Ania z Zielonego Wzgórza / L.L.Montgomery / Wyd.Literackie opr.tw Aniołowie zniszczenia / K.Donohue / Albatros Anoreksja w rodzinie / B.Szurowska / Difin Apsara / M.R.Litmanowicz / Świat KsiąŜki Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach / D.B.Biadum / Wolters Kluwer Arabska córka / T.Valko / Prószyński Arabska pieśń / L.Aboulela / Remi 2 Architektura szczęścia / A.de Botton / 39. Czuły Barbarzyńca Arteterapia / W.Szulc / Difin Arteterapia w pracy pedagoga / J.Gładyszewska-Clulko / Impuls Artystki polskie / Wyd.PWN 43. Artyści mówią. Wywiady z mistrzami fotografii / H.M.Giza / Rosikon Press 44. Artyści mówią. Wywiady z mistrzami grafiki / E.Dzikowska / Rosikon Press opr.tw 2 16

21 45. Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa / E.Dzikowska / Rosikon Press opr.tw Atlas najdziwniejszych zwierząt świata / P.Hammond / Vesper opr.tw Audyt marketingowy / W.Dryl / CeDeWu Audyt ubezpieczeniowy / D.Gołębiewski / Poltext Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym / J.Przybylska / CeDeWu Auschwitz. Historia miasta i obozu / D.Dwork / Świat Ksiązki 51. Auta. Gdzie?Tu! / Egmont Auta. KsiąŜeczka o przyjaźni / Egmont 53. Auta. Licz razem z autami / Egmont Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i / J.J.Błeszyński / Harmonia Babcia w pustyni i w puszczy / B.Meder / Bernardinum 56. Badania fokusowe / R.Barbour / PWN Badania narracyjne w psychologii / Eneteia opr.tw Badania pletyzmograficzne w praktyce / P.Gutkowski / Alfa-Medica Press Badanie fizykalne jamy brzusznej / M.Hartleb / Czelej Bajki dla odwaŝnych / Egmont 61. Bajki na dobranoc / Egmont 62. Bajkio o księŝniczkach / Egmont Bakterie antybiotyki lekoodporność / 63. Z.Markiewicz / PWN Bandyci / R.Muchamore / Egmont 65. Bankowość detaliczna w Polsce / J.Harasim / CeDeWu wyd Barbie Amazonka / Egmont opr.tw Barbie baletnica / F.Woods / Egmont 68. Barbie i sekret wróŝek. Magiczna wyprawa / Egmont Barbie. Gwiazda popu / F.Woods / Egmont 70. Barbie. Weterynarz / F.Woods / Egmont 71. Bardziej niŝ wczoraj / R.Frank / Otwarte Bawimy się / Egmont Baza faktów. Sławni ludzie / Olesiejuk Baza faktów. Zwierzęta / Olesiejuk Berlin Upadek / A.Beevor / Znak 76. Bezduszna / G.Carriger / Prószyński 2 17

22 77. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / T.R.Aleksandrowicz / Difin Bezpieczna bajka / G.Bąkiewicz / Nasza Księgarnia 79. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych / W.Brzozowski / Wolters Kluwer 80. Biała Maria / H.Krall / Świat KsiąŜki 81. Biała nowa Anglia / S.L.Carter / Sonia Draga Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / J.Pacek / SBP Biofizyka molekularna / G.Ślósarek / PWN Biologia polityczna / D.Kuźmina / SBP Biologiczne podstawy psychologii / J.Kalet / PWN opr.tw Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów / J.W.Błaszczyk / PZWL Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica meczu / M.Widmark / Zakamarki 88. Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica zwierząt / M.Widmark / Zakamarki 89. Bliźnięta atakują / M.Kuligowska / Pascal Blondynka na językach-francuski / B.Pawlikowska / G+J 2 Blondynka na językach-hiszpański europejski / B.Pawlikowska / G+J 2 Blondynka na językach-hiszpański latynoski / B.Pawlikowska / G+J 2 Blondynka na językach-włoski / B.Pawlikowski / G+J Blondynka na tropie tajemnic / B.Pawlikowska / National Geographic Blondynka w Himalajach / B.Pawlikowska / G+J Błękitna miłość / S.C.Ransom / Amber Błyskawiczne wywieranie wpływu / M.Pantalan / GWP Boczna uliczka / E.Gudrymowicz-Schiller / Papierowy Motyl Bohaterowie najdłuŝszych dni / M.Franz / PWN 100. Bojowa pieśń tygrysicy / A.Chura / Prószyński BoŜey przemytnik / E.Sherill / Vocatio Bóg jest moim kumplem / C.Massarotto / Albatros Bractwo Czarnego Sztyletu t.6 Dziedzictwo krwi / J.R.Ward / Videograf 2 18

23 Brzemienia czasu / J.Limon / Słowo 104. Obraz Terytoria Buntownicy / A.Grupińska / Świat KsiąŜki Być kwiatem? / M.Palikowska- Jasnorzewska / Świat ksiąŝki 107. Byłam zakonnicą w indyjskim klasztorze / Bellona Byłem przechodniem / A.Pilch / Świat Ksiązki 109. Byłem scjentologiem / A.Laggia / Espe Celny strzał / J.Higgins / Wilga Cena plotki. Naga prawda o dziennikarzach i celebrytach / S.Marshall / Carta Blanca Cesarstwo / S.Saylor / Rebis Charakter narodowy Polaków i innych / E.Lewandowski / Muza Chcę Ŝyć / E.Safarzyńska / Printex Chicago wczoraj i dziś / L.Pastusiak / Branta Chlapu, chlap / Egmont Chłopcy z placu broni / F.Molnar / Nasza Księgarnia opr.tw Chłopiec z Wadowic. Biografia błogosławionego / M.Skowrońska / Zielona Sowa 119. Choroba niedokrwienia serca / D.Włodarczyk / GWP Choroby krwi / J.ZbroŜek / PZWL Choroby serca / L.Katzenstein / KDC Choroby wieku dziecięcego / H.Kendel / Olesiejuk Chromatografia preparatywna jako proces / D.Antos / WNT Ciało / T.Gerritsen / Albatros CiąŜa czy stan błogosławiony / Impuls Cień gejszy / A.Klejzerowicz / Replika Ciesielstwo polskie / F.Kopkowicz / Arkady Ciotunia z piekła rodem / I.Landau / Jaworski Co jeść przy zespole jelita draŝliwego / Bauer Weltbild 2 Co moŝe dla nas zrobić psychologia Przewodnik / C.Aros / Czarna Owca Co nurtuje uczonych / W.Misiak / Difin Co to jest miłość. Wiersze i piosenki / J.Kofta / Prószyński Coaching rodzicielski / D.Miskimin / Academica 2 Controlling w działalności 134. przedsiębiorstwa / E.Nowak / PWE Córeczka / P.Bukowska / Znak 2 19

24 136. Córka burzy / R.Mead / Amber Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie na Mazowszu / T.Kaczorowska Córka tatarskiego chana / I.Lorentz / Sonia Draga Córki hańby / J.Sabgheras / Prószyński Córki księŝyca. Bogini nocy / L.Ewing / Jaguar Córki łamią zasady / J.Philbin / Bukowy Las CRM Strategia system zarządzanie zmianą / B.Deszczyński / Wolters Kluwer Cudowny chłopiec / D.Sheff / Media Rodzina Cyfrowa fotografia panoramiczna / Helion Cytat w świetle prawa autorskiego / L.Małek / Wolters Kluwer 146. Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej / J.Duda / Wolters Kluwer opr.tw Czarna bezgwiezdna noc / S.King / Albatros 148. Czarna ćma / B.Vine / C&T Czarna kawaleria. Bojowy szlak pancernych Maczka / K.Śledziński / Znak opr.tw Czarne dziury historii Rosji / L.Szylnik / Bellona Czarne kamienie VII. Przymierze ciemności / A.Bishop / Initium Czarne stopy / Ksiązka i Wiedza Czarne wzgórza / N.Roberts / Świat Ksiązki Czarny bursztyn / J.Castle / Amber Czarny czwartek Janek Wiśniewski padł / M.Pruski / Świat KsiąŜki Czarny Maciek i wieŝa śmierci / D.Rekosz / WAB Czarny młyn / M.Szczygielski / Stentor Czarodzieje z Waverly Place. Ach ten braciszek / Egmont 2 Czarodzieje z Waverly Place. Magiczna afera / Egmont 2 Czarodzieje z Waverly Place. Ryzykowna gra / Egmont Czarodzieje z Waverly Place. Wakacyjne wyznanie / S.Nathan / Egmont Czas niedokonany / B.Wildstein / Zysk Czas pracy 2011 / M.Wacikowska / C.H.Beck Czekaj na odpowiedź / D.Chaon / Rebis Czerwień rubinu / K.Gier / Egmont Czerwona Królowa / P.Gregory / 2 20

25 KsiąŜnica 167. Człowiek w środowisku pracy / UMCS Czterdziestka to nie grzech / B.Smal / Novae Res Cztery prawdy i kłamstwo / L.Barnholdt / Jaguar Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie / B.Jamka / Wolters Kluwer Czysta jak łza / C.Harris / Znak Czyste szaleństwo / C.Harris / Znak Ćwiczmy razem / Egmont Daj się znaleźć w sieci / Wolters Kluwer Dalej w drogę. Łatwe i tanie podróŝowanie po Europie i okolicach / T.Chudecki / Publicat Dam_radę.blog / Akapit Press Dawaj innym szczęście / T.Hsieh / MT Biznes opr.tw Decyzje logistyczne z excelem / Difin Dekorator / B.Akunin / Świat KsiąŜki Demokracja w okowach totarientalności / C.J.Olbronski / Scholar 2 Diagnostyka pedagogiczna / B.Skołbania / Impuls 2 Dlaczego Bóg nienawidzi kobiet / Jacek Santorski 2 Dlaczego kobiety są szalone a męŝczyźni głupi / H.J.Morris / Zwierciadło 2 Dlaczego piękni ludzie mają więcej córek / A.S.Miler / Albatros Dlaczego potrafimy działać moralnie / M.Rutkowski / Scholar Dlatego święty / S.Oder / KDC 187. Dłoń / M.Dąbrowski / Nasza Księgarnia 188. Dłoń pełna gwiazd / R.Schami / WAM Dobrani / A.Condie / Prószyński Dobrze was rozumiem / K.Wojtyła / Wyd.Ksiegarnia Jacka 2 Dobrzy Ŝołnierze / D.Finkel / Wyd.Dolnośląskie 2 Doktor mama. Encyklopedia zdrowia dziecka / C.Nitsch / Publicat Dom cudzych marzeń / P.Gregory / Ksiaznica Dom drewniany w Polsce / J.Czajkowski / Nomos 195. Dom w Toskanii / A.Stojałowska / Zysk Dopasowanie człowiek-organizacja toŝsamość / J.Czarnota-Bojarska / Scholar 2 21

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Numer ogłoszenia: 281777-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php Nr postępowania 383.31.PN.2012 Busko-Zdrój: Wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Numer ogłoszenia: 54120-2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Wyrzysk: Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer ogłoszenia: 365333-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk: Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Numer ogłoszenia: 172520-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-02-18 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych w postaci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 5 2011-09-16 13:54 Warszawa: znak postępowania: ZZP-74/11, MODERNIZACJA SYSTEMU ZASILANIA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE - W ZAKRESIE ETAPU III Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks 1 z 5 2011-06-14 13:28 Konin: Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Numer ogłoszenia: 157218-2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 1 serwera na potrzeby Sądu Apelacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w Domu Dziecka w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 264675-2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 Strona 1 z 5 Białystok: Dostawa 4 zestawów komputerowych klasy TEMPEST oraz 2 urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Numer ogłoszenia: 277315-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-12-10 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Usługa dostępu do sieci Internet dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZW A I ADRES: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, woj. podlaskie, tel. 085 7305890, faks

I. 1) NAZW A I ADRES: Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, woj. podlaskie, tel. 085 7305890, faks Wyszki: Udzielenie Gminie Wyszki kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budŝetowego Numer ogłoszenia: 298586-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-01-18 14:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Publikacja ogłoszeń w gazetach lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom: Dostawa i montaż: sprzętu monitorującego (CCTV) oraz instalacji alarmowej (SSWiN) dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca oraz przeszkolenie personelu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Wymiana pokrycia dachu na budynku Domu Dziecka w ramach remontu zachowawczego obiektu pałacu naleŝącego do zespołu pałacowo - parkowego w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 445168-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., ul. Napoleona 2, Kobyłka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., ul. Napoleona 2, Kobyłka, 1 Kobyłka: OCHRONA I DOZÓR MIENIA PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 306074-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40. Warszawa: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego (Znak sprawy: TGA - 233-2 /2011) Numer ogłoszenia: 70337-2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 5 2014-02-05 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: Usługi transportowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO

Bolesławiec: DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl Bolesławiec: DOSTAWA MATERIAŁÓW RTG, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043 Dobroń: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz Numer ogłoszenia: 269209-2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 6 Warszawa: Transporty dzieł sztuki (obrazy,rzeźby, grafiki, rzemiosło artystyczne etc.) na wystawę Amor Polonus, wraz z transportami powrotnymi z wystawy. Numer ogłoszenia: 34232-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Osiek: Dostawa i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 199421-2010; data zamieszczenia: 26.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl Słubice: ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA TERENÓW

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kraków: Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Sucha Beskidzka- śywiec - Sucha Beskidzka Numer ogłoszenia: 354156-2010; data zamieszczenia: 03.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20, Jasień, woj. lubuskie, tel , faks 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20, Jasień, woj. lubuskie, tel , faks 068 1 z 5 2011-04-19 14:45 Jasień: Rozruch oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Jasień Numer ogłoszenia: 119331-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Dostawa tonerów i tuszów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Dostawa tonerów i tuszów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Olsztyn: Dostawa tonerów i tuszów Numer ogłoszenia: 76339-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scp-slask.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scp-slask.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scp-slask.pl Chorzów: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaŝy biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. 1 z 5 2010-12-28 14:43 Poznań: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w zakresie łącza podstawowego oraz zapasowego Numer ogłoszenia: 373495-2010; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. 1 of 5 04-01-2011 17:17 Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Numer ogłoszenia: 1178-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Kościan: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kościan: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kościan: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 57294-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3, 1 z 5 2011-04-15 14:54 Kraków: Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Krakowie Numer ogłoszenia: 80634-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Wrocław: Sprzątanie posesji wokół domów studenckich UWr. Numer ogłoszenia: 268218-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.biblioteka.chorzow.pl Chorzów: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa półki do macierzy oraz oprogramowania Numer ogłoszenia: 27489-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa półki do macierzy oraz oprogramowania Numer ogłoszenia: 27489-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-02-27 13:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa półki do macierzy oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań: Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Dostawa mebli medycznych w 4 pakietach dla Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 225038-2011; data zamieszczenia: 01.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Lublin: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011 do kotłowni MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (kod CPV: 09135000-4). Numer ogłoszenia: 310920-2010; data zamieszczenia: 29.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Warszawa: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 309710-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

w Warszawie Warszawa: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 309710-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 28.09.2011 Warszawa: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 309710-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tychy: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w urządzenia ewidencyjne i druki uŝywane w sądach powszechnych wymienione w katalogu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz druki powszechnego uŝytku, okładki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Filii Kielce, Ośrodka Badań Mostów w Kielcach Numer ogłoszenia: 73826-2015; data zamieszczenia: 01.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo