C M Y K BK KOL 1. Biuletyn informacyjny nr 5 (141) maj 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C M Y K BK KOL 1. Biuletyn informacyjny nr 5 (141) maj 2005"

Transkrypt

1 C 1 Biuletyn informacyjny nr 5 (141) maj 2005 Przetacznik o ankowy Zdjêcie: Bartosz Bobran

2 C 2 kocio³ 5 05 Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna oferuje do sprzedaży TEREN INWESTCJNE W WOJOWICACH położone na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przeznaczone na działalność przemysłową, usługową, handlową lub rzemieślniczą o powierzchni 3 ha w dogodnej lokalizacji z pełnym uzbrojeniem terenu w korzystnej cenie z możliwością uzyskania ulg podatkowych LOTNISO powiat będziński WOJOWICE PSAR CZELADŹ SIEIANOWICE ŚLĄSIE BĘDZIN CHORZÓW ATOWICE 2 Informacje o ofercie tel. (032) , PL Będzin, ałobądzka 141 tel. [48 32] , fax [48 32]

3 kocio³ 5 05 C 3 Informator Zarz¹du Spó³ki Z POSIEDZEÑ ZARZ DU Tematyka majowych posiedzeñ: Wyniki produkcyjne osi¹gniête w I kwartale oraz w ci¹gu czterech miesiêcy bie ¹cego roku. Ocena sezonu grzewczego. Realizacja inwestycji i remontów w I kwartale oraz w ci¹gu czterech miesiêcy br. Realizacja inwestycji zewnêtrznych przy³¹czeniowych. Realizacja planu zakupów wêgla w I kwartale br. Dokumentacja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pt.: Instalacja odsiarczania kot³ów 5, 6, 7. Problematyka zwi¹zana z mo liwoœci¹ spalania paliw odnawialnych (zielonych). Ocena wyników ekonomicznych uzyskanych w I kwartale oraz w ci¹gu czterech miesiêcy br. Realizacja planu wydatków za trzy miesi¹ce br. Harmonogram pracy zespo³u ds. weryfikacji i wdro enia procedur zwi¹zanych z zarz¹dzaniem Spó³k¹. Harmonogram prac zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem planu techniczno-ekonomicznego. Zatwierdzenie propozycji porz¹dku obrad Rady Nadzorczej w dniu r. Zarz¹d m.in. podj¹³ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia zmian zakresu zadañ w Rocznym Planie Dzia³alnoœci Inwestycyjnej: 1. Budynek agazynu G³ównego adaptacja czêœci powierzchni hali magazynowej na pomieszczenia dla obs³ugi. 2. Zabudowa uk³adu pomiarowego rozliczeniowego rezerwowego i modernizacja uk³adu pomiarowego. Zarz¹d Elektrociep³owni Bêdzin S.A. z siedzib¹ w Bêdzinie, wpisanej do rejestru przedsiêbiorców rajowego Rejestru S¹dowego pod numerem RS: , zwo³uje na dzieñ 27 czerwca 2005 r. godzina w siedzibie Spó³ki w Bêdzinie, ul. a³ob¹dzka 141 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Porz¹dek obrad Zgromadzenia obejmuje nastêpuj¹ce sprawy: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodnicz¹cego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania Zgromadzenia. 4. Przyjêcie porz¹dku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór omisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki w 2004 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok Przedstawienie przez Radê Nadzorcz¹ sprawozdañ i oceny z badania sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci w roku 2004 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarz¹du dotycz¹cego podzia³u zysku. 9. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki w 2004 r. 10. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. 11. Podjêcie uchwa³y w sprawie podzia³u zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubieg³ych zgromadzonego na kapitale rezerwowym. 12. Podjêcie uchwa³ w sprawie udzielenia absolutorium cz³onkom organów Spó³ki z wykonania przez nich obowi¹zków za rok Dobre Praktyki w spó³kach publicznych Podjêcie uchwa³y w sprawie pokrycia strat z lat ubieg³ych. 15. Podjêcie uchwa³y w sprawie przeksiêgowania œrodków z zysków z lat ubieg³ych na kapita³ zapasowy. 16. Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie Rady Nadzorczej. 17. Zamkniêcie Zgromadzenia. 3

4 C 4 kocio³ 5 05 aktualnoœci, wydarzenia, komunikaty AUDT W AJU W dniach 9 11 maja 2005 r. odby³ siê drugi audyt nadzoru. Audyt zosta³ przeprowadzony przez RW TÜV Polska Sp. z o.o. Celem audytu by³o sprawdzenie zgodnoœci funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Œrodowiskiem z normami PN ISO 9001:2000 i Audyt by³ przeprowadzony w komórkach organizacyjnych objêtych istniej¹cym ZSZJŒ oraz zgodnie z wczeœniej ustalonym planem. Podczas audytu niezgodnoœci nie stwierdzono. Elektrociep³ownia Bêdzin S.A., posiadaj¹c certyfikaty na zgodnoœæ z wy ej wymienionymi normami, jest zobowi¹zana poddawaæ siê corocznym audytom nadzoru. Certyfikat jest nadawany na okres trzech lat. W roku 2006 koñczy siê wa noœæ posiadanych certyfikatów. Od maja br. w Spó³ce rozpocz¹³ prace zespó³ specjalistów, którego zadaniem jest miêdzy innymi przygotowanie Elektrociep³owni Bêdzin S.A. do audytu recertyfikuj¹cego w 2006 r. Uwagi i propozycje zmian wynikaj¹ce z audytu bêd¹ wykorzystane w pracy zespo³u jako elementy ci¹g³ego doskonalenia systemu i poprawy jego funkcjonowania. Jan achura POWO ANO ZESPÓ 16 maja br. zosta³ powo³any zespó³ do nastêpuj¹cych zadañ: dokonanie przegl¹du dokumentacji ZSZJŒ, wprowadzenie niezbêdnych korekt w ZSZJŒ, wdro enie zaleceñ po drugim audycie systemu nadzoru, Jubilaci 2005 W tym roku jubileusze pracy zawodowej obchodzi 24 pracowników. Najd³u szym, czterdziestoletnim sta em mo e pochwaliæ siê pani Alicja Segieta. Najwiêcej pracowników obchodzi 25-lecie (8) i 20- lecie (7), piêciu 30-lecie i trzech 35-lecie. ARE BA TROSZEWICZ 25 ROBERT BARAN 20 ARE CHIEL 30 ARIUSZ DS 20 ZBIGNIEW GÊBSI 25 A GORZATA GOC 25 JADWIGA GRZ BA 30 ZENON HORODSI 30 ARE LU 35 RZSZTO OS 20 TOASZ RAWIEC 25 RSZARD UCHARCZ 25 dostosowanie istniej¹cego ZSZJŒ do wymagañ Normy Œrodowiskowej PN-EN ISO 14001:2004 i Normy BHP PN - N , wdro enie nowych procedur systemowych w Dziale siêgowoœci, Dziale Informatyki, Dziale ontrolingu i Dziale Obs³ugi Zarz¹du, skorelowanie dokumentacji systemowej do istniej¹cych w Spó³ce zarz¹dzeñ, dokumentacji technicznej urz¹dzeñ i instrukcji, a tak e istniej¹cych regulaminów wraz z udoskonaleniem i rozszerzeniem zastosowania systemu CR w Spó³ce. Sk³ad Zespo³u: Przewodnicz¹cy: Zbigniew Robak Zastêpca Przewodnicz¹cego El bieta arcz Sekretarz Jan achura Cz³onkowie: Beata Niciarz, Iwona igda³, Patrycja B³eszyñska, rystyna Jakubska, ariusz Dobies, Robert Stolarczyk, Zbigniew arasek, Wies³aw ot³och, iros³aw Adamczyk. Zespó³ bêdzie dzia³a³ do czasu przeprowadzenia w Spó³ce audytu recertyfikuj¹cego. RZSZTO ALOWANIEC 20 WIES AW OT OCH 35 WOJCIECH OSOJCA 20 ARZENA POLA 25 RZSZTO ROGALA 25 JACE RUDAWSI 25 JERZ RARSI 30 JANUSZ SAP 20 ALICJA SEGIETA 40 AZIIERA SOLIÑSA 20 JADWIGA SOLARZ 35 IROS AW WO OWSI 30 WNII NOTOWAÑ ACJI SPÓ I 4

5 kocio³ 5 05 C 5 WNII PRODUCJNE W WIETNIU ENERGIA ELETRCZNA Produkcja energii elektrycznej wynios³a Wh brutto, w tym: Wh w skojarzeniu oraz Wh w kondensacji. iesiêczny plan sprzeda y zosta³ wykonany w 104,2 proc. CIEP O Produkcja ciep³a wynios³a GJ. iesiêczny plan sprzeda y ciep³a zosta³ wykonany w 93,9 proc. EISJA ZANIECZSZCZEÑ Podstawowe zanieczyszczenia emitowane do atmosfery Wykonanie Plan NO 2 SO 2 CO 2 CO Py³ g g Czas na remonty Sezon letni dla wytwórców energii jest czasem wzmo onych prac remontowych. Od ich jakoœci zale eæ bêdzie bezawaryjnoœæ urz¹dzeñ i bezpieczeñstwo pracy w najbli szym sezonie grzewczym. Jakie prace bêd¹ wykonywane w najbli szym czasie? Grzegorz asprzyk - W maju rozpoczê³a sie kampania remontowa i ppo. W kampanii remontowej 2005 najszerszy zakres prac przypada na kot³y parowe OP140 nr 6 i 7. ot³y parowe OP-140 pracuj¹ œrednio ponad godzin w roku ka dy, wodne oko³o 2 000, urz¹dzeñ wytwórczych tote stopieñ zu ycia kot³ów parowych Elek- trocieplowni Bêdzin S.A. Pierwszym kot³em przekazanym do remontu bie ¹cego jest kocio³ WP70 nr 5. Zakresy prac remontowych opracowywane s¹ na podstawie: oceny stanu technicznego dokonanej po kampanii remontowej roku poprzedniego, analizy usterek wystêpuj¹cych podczas pracy urz¹dzenia w trakcie sezonu, analizy parametrów roboczych, diagnostyki, wibrodiagnostyki. Celem prowadzonych prac remontowych jest utrzymanie jak najwy szej sprawnoœci, dyspozycyjnoœci i niezawodnoœci urz¹dzenia przy jednoczesnym dotrzymaniu wszelkich norm BHP jest znacznie wiêkszy, tote coroczny zakres prac opracowywanych dla nich, kwalifikuje je do remontu œredniego. Remont kot³a nr 6 rozpoczêliœmy 30 maja, zakoñczymy 6 lipca, natomiast remont kot³a nr 7 trwaæ bêdzie od 4 lipca do 5 wrzeœnia. W ramach remontu 7 przewidziana jest modernizacja ekranów parownika w pasie przypalnikowym. odernizacja polega na wymianie pasa œcian membranowych (wysokoœæ pasa 9 m) na ekrany szczelne, pokryte warstw¹ pow³oki metalizowanej, której naczelnym zadaniem jest ochrona materia³u rodzimego rur przed korozj¹ niskotlenow¹, wystêpuj¹c¹ na kot³ach z zabudowan¹ instalacj¹ SET Nox. ot³y wodne WP70 nr 5 i WP120 nr 8, pracuj¹ce tylko w sezonie grzewczym po godzin, wy- magaj¹ niewielkiego zakresu remontowego kwalifikowanego jako bie ¹cy. W harmonogramie operatywnym postoju urz¹dzeñ przewidzieliœmy wspólne odstawienie kot³ów na dwa dni celem wykonania remontów urz¹dzeñ i armatury strategicznej zabudowanej na wspólnych uk³adach technologicznych. Wojciech Szkutnik W ramach przetargu publicznego, po wy- ³onieniu wykonawcy, zosta³ podpisany kontrakt z Elektrobudow¹ i rozpoczêliœmy prace zwi¹zane z wymian¹ rozdzielni 6kV R-6. Jest to najwa niejsza rozdzielnia, która zasila praktycznie wszystkie odbiorniki. Obecnie jesteœmy na etapie opracowania dokumentacji. S¹ to projekty techniczne, instrukcje, plany organizacji robót, rozruchów, szkoleñ. Realizacja zadania rozpocznie siê 15 czerwca i bêdzie dotyczy³a pewnego wycinka prac przygotowawczych. Wymiana rozdzielni rozpocznie siê 1 lipca. Termin zakoñczenia przewidujemy na 26 sierpnia. Rozdzielnia pracuje od 1974 roku i z uwagi na jej stan techniczny oraz brak elementów wyposa enia przewidziana jest do wymiany. Równoczeœnie zostanie wymieniona rozdzielnia napiêæ pomocniczych i uk³ad sterowania. W tym roku zakoñczy siê pierwszy etap budowy, drugi planowany jest w 2006 roku w tym samym terminie. W³odzimierz usia³ek Od ubieg³ego roku trwaj¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ uk³adu wyprowadzenia pary do odbiorców zewnêtrznych. W ostatnich latach zapotrzebowanie na parê technologiczn¹ radykalnie siê zmniejszy- 5

6 C 6 kocio³ 5 05 ³o i w najbli szej perspektywie trudno siê spodziewaæ jego wzrostu. Obecnie parê technologiczn¹ dostarczamy tylko do Szpitala Górniczego i Intertexu. Pierwszy etap, czyli modernizacja uk³adu pary technologicznej w obrêbie Elektrociep³owni Bêdzin, zosta³ wykonany w roku ubieg³ym. W tym roku modernizujemy uk³ad wyprowadzania pary do odbiorców zewnêtrznych. Chodzi o to, aby ten uk³ad dostosowaæ do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Zakoñczenie prac przewidziane jest na 31 sierpnia 2005 roku. WIADOOŒCI Z BRAN RO NA ZIA, W SZE CEN Grupa energetyczna E.ON oraz firma œwiadcz¹ca us³ugi komunalne RWE skorzysta³y w I kwartale z koniunktury, do której przyczyni³a siê mroÿna zima i wy sze op³aty za pr¹d. Pierwsza wypracowa³a zysk netto 1,459 mld, niemal identyczny jak rok temu, poprawi³a operacyjny o 7,25 i obroty o 12 proc., do 16,418 mld. Na rynku Europy Wschodniej zysk zwiêkszy³ siê o 9 proc., do 1,281 mld. RWE zwiêkszy³a zysk netto o 5,4 proc., do 975 mln, i zmniejszy³a obroty o 9,5 proc., do 11,02 mld. 13 maja, Rzeczpospolita VATTEN ALL OTWIERA BIURO OBROTU W POLSCE Szwedzki koncern Vattenfall powo³a³ spó³kê obrotu Vattenfall Trading Services Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gliwicach. Spó³ka nale- y do europejskiej Grupy Vattenfall i podlega centralnej organizacji obrotu koncernu Vattenfall Trading Services. 24 maja, serwis informacyjny DZIEÑ POLSIEJ ENERGII W BRUSELI inister gospodarki i pracy Jacek Piechota oraz podsekretarz stanu w GiP Piotr Rutkowski wezm¹ udzia³ w obchodach Dnia Polskiej Energetyki (Polish Energy Day), którego celem jest promocja polskiego sektora energetycznego w Unii Europejskiej. W programie przewidziane s¹ m.in. spotkania delegacji polskiej z eurodeputowanymi, przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu oraz komisarzem UE ds. Energii Andrisem Piebalgsem. W spotkaniach wezm¹ udzia³ równie przedstawiciele najwiêkszych polskich firm energetycznych, m.in. PSE, BOT, ENION, ENEA, PTPiREE. Organizatorami s¹ przedstawiciele najwiêkszych firm z bran y energetycznej. 24 maja, serwis informacyjny ZABRANIE UPRAWNIEÑ Przedsiêbiorstwa, które planowa- ³y, e zarobi¹ na handlu emisjami, nie maj¹ co liczyæ na zyski. Wczeœniej inisterstwo Œrodowiska szacowa³o, e w handlu emisjami bêdzie uczestniczyæ Poznajemy Jubilatów pula ok. 10 proc. uprawnieñ, warta 200 mln euro. Teraz mo e siê okazaæ, e chc¹c zwiêkszyæ produkcjê przedsiêbiorstwa, bêd¹ musia³y kupowaæ limity. Jeœli ich emisja nie bêdzie mia³a pokrycia w puli przyznanych i ewentualnie dokupionych uprawnieñ, za ka d¹ tonê dwutlenku wêgla wyemitowan¹ bez zezwolenia firmy bêd¹ musia³y zap³aciæ kary przez pierwsze lata 40 euro, a od 2008 r. nawet 100 euro. (...) Obecnie korygowane s¹ przydzielone poszczególnym zak³adom limity uprawnieñ emisji dwutlenku wêgla, nowa lista powstanie prawdopodobnie w czerwcu i dopiero wtedy bêd¹ one mog³y uczestniczyæ w handlu emisjami. Objêcie premii dotknie przede wszysktim elektrociep³owni zawodowych, którym mia³y przys³ugiwaæ premie na poziomie 3,1 mln ton rocznie. 23 maja, serwis informacyjny Wszystko p³ynie Pan Zenon Horodyski pracuje w Elektrociep³owni Bêdzin S.A. od 1970 roku. Nale y wiêc do tej grupy pracowników, którzy byli œwiadkami narodzin nowego zak³adu. Ukoñczy³ technikum o kierunku cieplnym. ieszka w Sosnowcu wraz z on¹ i trójk¹ synów. W tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Proszê powiedzieæ, jak to by³o na pocz¹tku? To by³a inna epoka. Zak³ad by³ placem budowy. Pamiêtam jeszcze rozbiórkê ha³dy, która powoli znika³a z horyzontu. By³em wtedy uczniem klasy o kierunku automatyki przemys³owej w Zak³adowej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Pracê zaczyna³em jako kreœlarz, potem by³em pracownikiem laboratorium cieplnego, a przez pozosta³e lata pracowa- ³em i pracujê nadal w Dziale Wodno-Chemicznym z krótk¹ przerw¹ na Bieszczady i bezrobocie. Co to znaczy na Bieszczady? W 1988 roku maj¹c na uwadze przede wszystkim zdrowie mojego syna postanowiliœmy zmieniæ klimat i wyjechaliœmy 6

7 kocio³ 5 05 C 7 w Bieszczady. O pracê wtedy by³o ³atwo. Dostaliœmy du e mieszkanie, a ja za ca³kiem niez³e pieni¹dze prowadzi³em oczyszczalniê biologiczn¹. Niestety, mimo przepiêknych okolic i czystego powietrza musieliœmy wróciæ. Nie umia³em siê dostosowaæ, nie pasowa³em do œrodowiska i do kultury, jaka obowi¹zywa³a w tamtych okolicach. Na szczêœcie nie pozbyliœmy siê mieszkania w Sosnowcu. Problemem by³o to, e nigdzie nie mog³em znaleÿæ pracy i by³em jednym z pierwszych bezrobotnych w Polsce. Ten stan trwa³ cztery lata, jednak w krytycznym momencie pomóg³ mi in ynier Wies³aw ot³och, znajduj¹c dla mnie pracê w Elektrociep³owni Bêdzin. Tak wiêc od 1993 roku ponownie pracujê w Dziale Wodno-Chemicznym jako operator demineralizacji wody. Zajmujê siê wiêc wszystkim, co w Elektrociep³owni Bêdzin p³ynie. I jak siê Panu pracuje? Bardzo dobrze. Bez konfliktów, animozji czy urazów. oledzy, z którymi pracujê to naprawdê wspaniali ludzie i przy okazji tej jubileuszowej rozmowy chcia³bym im serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê i za to, e w ogóle s¹. Czym siê Pan interesuje poza prac¹? Ostatnio nie mam zbyt du o czasu dla siebie. W niezbyt odleg³ej przesz³oœci przeczyta³em mnóstwo ksi¹ ek o religiach œwiata. Szczególnie pasjonuje mnie religia i kultura Wschodu. A moim marzeniem, które zapewne siê nie spe³ni z bardzo przyziemnych powodów, jest wyjazd, chocia by na kilka dni, do Indii. Obecnie czytam Pamiêæ i To samoœæ Jana Paw³a II. Interesujê siê tak e sprawami nie zbadanymi, ezoteryk¹, rzeczami nie z tej ziemi. Od wielu lat jestem zafascynowany cz³owiekiem, którego mo na nazwaæ wynalazc¹ wszechœwiata, cz³owiekiem nieodkrytym, wybiegaj¹cym w przysz³oœæ mo e 500 lat. Jest nim Nikola Tesla. y³ w latach To on jest autorem s³ów Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych iloœciach. I mo e zasilaæ maszyneriê œwiata bez potrzeby wêgla, gazu czy innych paliw. Tesla nie by³ rozumiany przez jemu wspó³czesnych, a i teraz bywa z tym ró nie. Tesla by³ autorem setek patentów, g³ównie rozmaitych urz¹dzeñ Problemy jakoœci czêœæ II elektrycznych, z których najs³awniejsze to silnik pr¹du zmiennego, pr¹dnica pr¹du zmiennego, autotransformator, pilot na podczerwieñ, dynamo rowerowe, bateria s³oneczna, turbina wodna, transformator Tesli (cewka wysokonapiêciowa) oraz œwietlówka. Zachêcam wiêc wszyskich do odwiedzenia stron internetowych i poznania sylwetki i osobowoœci tego wielkiego cz³owieka. Dziêkujê za rozmowê. Teresa Bobran TQL Total Quality Leadership TQL mo na po polsku okreœliæ jako Przywództwo przez Jakoœæ Totaln¹ lub te Przywództwo przez Jakoœæ ompleksow¹, a nawet ompleksowe Przywództwo przez Jakoœæ, co wskazuje na pewne subtelne ró nice, ale nie zmienia samej idei postêpowania i dynamiki przezwyciê ania wyzwañ, którym nie tylko trzeba stawiæ czo- ³a, lecz przede wszystkim stan¹æ na ich czele, i to w dowolnej konfiguracji organizacyjnej i œrodowiskowej. TQL mo na wiêc zdefiniowaæ w nastêpuj¹cy sposób, opieraj¹c siê na poprzednich pojêciach i okreœleniach, przy wykorzystaniu tendencji i rozwa añ œwiatowych, spotykanych ju na seminariach czy konferencjach lub w praktycznym dzia³aniu. TQL to styl oraz sposób dzia³ania i zarz¹dzania determinowany przez dynamicznych przywódców (liderów) na ró nych szczeblach zarz¹dzania i wykonawstwa w organizacji (przedsiêbiorstwie), d¹- ¹cy do szybkich i skutecznych zmian w celu nieustannego przewodzenia w zakresie jakoœci postêpowania przez ludzi, wytwarzania wyrobów i us³ug oraz prowadzenia procesów we wszystkich obszarach stanowi¹cych o sukcesie i przewodnictwie ca³ej organizacji na rynku. W tym dzia³aniu warto wspomnieæ o znaczeniu prawdziwych przywódców, w rozumieniu nowych czasów, wyzwañ i wymagañ. Pogl¹d ten jest lapidarnie ujêty w myœli sformu³owanej przez znakomitego myœliciela, prawnika i filozofa francuskiego onteskiusza, który stwierdzi³ ju w XVIII wieku, e: to chce przewodziæ ludziom, nie powinien gnaæ ich przed sob¹ lecz sprawiaæ, by pod¹ ali za nim. Tak wiêc elementy przywództwa wraz z naturalnym przewodnictwem bêd¹ odgrywa³y wiod¹c¹ i naczeln¹ rolê w rozwoju gospodarczym oraz spo³ecznym. Ta d¹ noœæ jest ju obserwowalna i coraz bardziej rozpowszechniana, bo najbardziej dotyczy jakoœci ludzi, co jest bezpoœrednio powi¹zane z jakoœci¹ ycia. Przywództwo szefów firm stymuluj¹cych do przewodnictwa ca³e organizacje, czyli wszystkich zatrudnionych w etycznym postêpowaniu, bêdzie podstawowym czynnikiem powodzenia i sukcesu. Brak takiego dzia³ania oznaczaæ bêdzie co najmniej stagnacjê i powolny uwi¹d (a czasami szybkie wypadniêcie z rynku, czego symptomy s¹ ju niekiedy zauwa alne w twardej konkurencji rynkowej). o na wiêc stwierdziæ, e przywództwo sze- 7

8 C 8 kocio³ 5 05 fów firm i jakichkolwiek innych szefów (tak e ze szczebli poœrednich) jest Ÿród³em dalszego postêpu i sukcesu organizacji poniewa szef jako przywódca: jest motorem rzeczywistej motywacji ludzi do postêpowania prowadz¹cego do konkurencyjnoœci, znajduje siê pod ci¹g³¹ i bardzo wnikliw¹ obserwacj¹ swoich podw³adnych, jest s³uchany i oceniany przez swoj¹ za³ogê, swoim zachowaniem powoduje komentarze wœród pracowników, jest dla nich przyk³adem i wzorem do naœladowania, w³asnym zaanga owaniem wp³ywa na faktyczn¹ aktywnoœæ i zaanga owanie zatrudnionych. Rozmowa z dyrektorem Domu Dziecka w Sarnowie, Stanis³awem Pokrzywniakiem Twoje dzieci, moje dzieci Elektrociep³ownia Bêdzin S.A. od wielu lat, w miarê mo liwoœci, wspiera finansowo dzieci mieszkaj¹ce w Domu Dziecka w Sarnowie. Dzieci od czasu do czasu odwiedzaj¹ Elektrociep³owniê, wiêc i Elektrociep³ownia nie pozostaje d³u na. Od czasu do czasu odwiedza Dom Dziecka. Wiêkszoœæ ludzi uwa a domy dziecka za miejsca pe³ne smutku, a u Was jakoœ go nie widaæ... To, e w naszym domu nie widaæ smutku, (chocia on jest, bo nie mo e go nie byæ) jest zas³ug¹ naszych pracowników. To 8 (Na podstawie art. W³adys³awa R. Pawlaka Problemy jakoœci przygotowa³ Jan achura) TQL a jakoœæ ycia Jakoœæ ycia jest pochodn¹ œwiadomoœci i dalszych, wynikaj¹cych st¹d okreœleñ czy planów, a nawet koncepcji. Dopiero ich sprawne, szybkie i faktyczne zastosowanie pozwoli tworzyæ lepsze produkty, lepsze procesy i lepsze systemy organizacyjne podwy szaj¹ce jakoœæ ycia i pracy. Zagro eniem jest jednak niebezpieczeñstwo zbyt ma³ej wiedzy i brak œwiadomoœci, zastosowanej potem w taki sposób do ewentualnej realizacji jakiegoœ postêpu. Dlatego nadaje siê tu równie odpowiednie znaczenie kadrze in ynieryjno-technicznej, która w³aœnie przez swoje wspó³dzia³anie w zakresie zarz¹dzania stanowi ogromny potencja³ innowacyjny i przywódczy. Po³¹czenie i faktyczne zastosowanie tych umiejêtnoœci mo e przynieœæ trudno wyobra alne skutki w sensie pozytywnym, z korzyœci¹ dla wszystkich stron i to niezale nie od tego czy dotyczy to organizacji produkcyjnej, us³ugowej, administracyjnej, czy jakiejkolwiek innej. Uczciwe i efektywne postawienie tych spraw, a nastêpnie faktyczna realizacja koncepcji TQ w wersii TQL (przywódczej) prowadzi zdecydowanie do po ytecznych zmian w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu, wp³ywaj¹c równie na zmiany spo³eczne o charakterze bardziej ogólnym. s¹ nasze dzieci, moje dzieci, dzieci wychowawców i ca³ego personelu. y znamy ich problemy i rozumiemy je. y je kochamy bezwarunkowo, chocia te dzieci, szczególnie ma³e, pragn¹ mi³oœci rodziców. Bez mi³oœci do naszych dzieci niczego nie zrobilibyœmy. W tej pracy nie mo - na byæ rzemieœlnikiem, trzeba mieæ powo³anie. Zazwyczaj wspó³czuje siê dzieciom pozbawionym rodzin, a jednoczeœnie w ró - nych sytuacjach yciowych wychowanków domów dziecka traktuje siê inaczej, co nie znaczy e lepiej ni dzieci wychowane w domach rodzinnych. To prawda. Dochodzi tu jeszcze sprawa akceptacji wychowanków przez samych siebie. Je eli oni wchodz¹ w doros³e ycie z kompleksami, z brakiem poczucia w³asnej wartoœci, to te w taki w³aœnie sposób bêd¹ odbierani przez œrodowisko. Nam zale y na tym, aby stereotyp myœlenia na temat naszych wychowanków zmienia³ siê. Ale eby go zmieniaæ, nale y zmieniaæ przede wszystkim mentalnoœæ naszych podopiecznych. To bardzo trudne zadanie, poniewa dzieci przychodz¹ tutaj z okreœlonymi wzorcami i przyzwyczajeniami przejêtymi we wczesnym dzieciñstwie od rodziców. Te wzorce nie zawsze pozwalaj¹

9 kocio³ 5 05 C 9 dzieciom na osi¹gniêcie wystarczaj¹cej dojrza³oœci spo³ecznej i emocjonalnej. Dzieci wzoruj¹ siê na zachowaniach rodziców, poniewa innych nie znaj¹. a³e dzieci winê za pobyt w domu dziecka przypisuj¹ sobie, poniewa uwa aj¹, e gdyby z ich rodzicami coœ by³o nie tak, to z domu zabraliby rodziców, a nie ich. Natomiast dzieci starsze obwiniaj¹ rodziców i maj¹ œwiadomoœæ prawdziwej przyczyny. Najczêstsz¹ jest alkoholizm. Pracujemy nad tym problemem, ale o efekty nie jest ³atwo. Czasami rodzice decyduj¹ siê na leczenie, ale potem wracaj¹ do tych samych œrodowisk i problem tak e powraca. Gdy nie ma szans na powrót dziecka do naturalnej rodziny szukamy wtedy rodzin zastêpczych lub adopcyjnych. Du o dzieci wraca do normalnych rodzin? iedy rozpoczyna³em pracê w 2001 roku w domu mieszka³o ok. dwudziestu wychowanków, którzy byli pe³noletni. Obecnie jest ich siedmiu, co oznacza, e coraz wiêcej dzieci wraca do rodzin przed osi¹gniêciem pe³noletnoœci. Od 1999 roku nast¹pi³a zasadnicza zmiana w filozofii podejœcia do rodziny i dziecka osieroconego. Do tego czasu wszystkie domy podlega³y kuratoriom oœwiaty i by³y nastawione wy- ³¹cznie na pomoc dziecku. Teraz domy dziecka podlegaj¹ opiece spo³ecznej i to ju nie jest pomoc, lecz opieka nad dzieckiem i rodzin¹, polegaj¹ca na ich wspieraniu i d¹ eniu do przystosowania do normalnego ycia. Ca³a nasza praca polega na tym, by dziecko mog³o wróciæ do naturalnej rodziny, by nie przebywa³o w domu dziecka d³u ej ni trzy, cztery lata. Ilu podopiecznych mieszka tu obecnie i w jakim wieku? Nasz dom jest du y. ieszka w nim 95 dzieci w czterech autonomicznych grupach. Oprócz tego mamy mieszkanie rotacyjne na osiedlu Syberka, w którym mieszkaj¹ trzy ucz¹ce siê dziewczyny oraz mieszkanie na sawerze z jedenastoma podopiecznymi. Najwiêksz¹ grupê stanowi¹ dzieci uczêszczaj¹ce do szko³y podstawowej, jest ich oko- ³o 40 proc. W wieku przedszkolnym mamy 14 dzieci, reszta to gimnazjaliœci i uczniowie szkó³ œrednich. Staramy siê usamodzielniaæ dzieci starsze, oczywiœcie pod okiem wychowawców, aby umia³y braæ na siebie odpowiedzialnoœæ za to, co robi¹ i jakie podejmuj¹ decyzje, aby w przysz³oœci radzi³y sobie w ró - nych sytuacjach i by³y bardziej akceptowane w œrodowisku. Czy w dalszym ci¹gu jest tak, e wiêkszoœæ dzieci ma rodziców? Niestety tak. W naszym domu tylko oœmioro dzieci jest sierotami naturalnymi, pozosta³e s¹ sierotami spo³ecznymi. Zbli aj¹ siê wakacje, czy dzieci maj¹ szanse na wyjazd? Bardzo siê staramy, aczkolwiek jest to problem, bo jak na codzienne utrzymanie wystarcza nam pieniêdzy, to na wakacje musimy liczyæ na wsparcie naszych przyjació³, do których nale y równie Elektrociep³ownia Bêdzin. Cieszymy siê, e prezes Pawe³ Orlof rozumie problemy naszych dzieci i nie odmawia nam wsparcia. Jesteœmy bardzo wdziêczni za ka d¹ pomoc, poniewa ona umo liwia wyjazdy wszystkich dzieci w okresie letnim, a tak e zimowym. Rozmawia³a Teresa Bobran Dzieci na proœbê naszej redakcji wykona³y rysunki pt. oje marzenia. Co najczêœciej rysowa- ³y? Ponad 70 procent dzieci narysowa³o domy. Prawie na wszystkich obrazkach œwieci s³oñce i kwitn¹ kwiaty. Pozosta- ³e rysunki to marzenia o wakacjach i tylko jedno dziecko narysowa³o samochód. Wujek dyrektor zawsze ma jakieœ s³odycze w szufladzie. Nie tylko z okazji Dnia Dziecka yczymy wszystkim wychowankom mieszkaj¹cym w Domu Dziecka w Sarnowie du o mi³oœci, spe³nienia marzeñ, szybkich powrotów do rodzin oraz ciekawych i pe³nych wra eñ wakacji. 9 ateusz, 13 lat Sylwia, 11 lat

10 C 10 kocio³ 5 05 IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu Wizyta w laboratorium chemicznym Spotkanie w sali konferencyjnej Gimnazjum nr 1 w Bêdzinie WCIECZI SZNE 18 maja 40 uczniów II kl. IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu w dwóch grupach oprowadzanych przez iros³awa Adamczyka i Jana achurê zwiedzi³o Elektrociep³owniê Bêdzin S.A. Uczniów przede wszystkim interesowa³a praca laboratorium chemicznego, metody pobierania próbek wêgla do analizy i sposób okreœlania jego parametrów. Uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym zwiedzili tak e maszynowniê i du ym zaskoczeniem by³y dla nich a urowe podesty, przez które widaæ ni sze poziomy budynku maszynowni. Wszystkich nas to bardzo zadziwi³o powiedzia³a jedna z uczennic. 19 maja W kolejnym dniu, podobnie jak w poprzednim, Elektrociep³owniê Bêdzin odwiedzili równie sympatyczni uczniowie z III kl. Gimnazjum nr 1 w Bêdzinie. By³a to ich pierwsza wizyta w zak³adzie produkcyjnym. Po zwiedzeniu stacji demineralizacji, nawêglania, kot³owni i maszynowni, w sali konferencyjnej obejrzeli film o zagro eniach zwi¹zanych z pr¹dem elektrycznym, zapoznali siê pokrótce z przepisami bhp, niebezpieczeñstwem jakie grozi przy nieumiejêtnym obchodzeniu siê z urz¹dzeniami pod napiêciem oraz przeszli namiastkê praktycznego szkolenia udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Redakcja Nie przegapmy Nocy upa³y Najkrótsza noc w roku przypada na 23/24 czerwca. W Anglii œwiêto przesilenia letniego nazywa siê idsummer Day, we rancji feu de Saint-Jean, w Niemczech Johannisfeuer, a w Polsce Noc upa³y, sobótka lub Noc Œwiêtojañska. Jest to œwiêto powitania lata, mi³oœci i p³odnoœci, z oczyszczaj¹cymi obrzêdami ognia i wody. Nasi przodkowie wierzyli, e tej nocy w cia³a ludzi, szczególnie m³odych, mia³y wstêpowaæ nadprzyrodzone si³y wzmagaj¹ce gotowoœæ do mi³oœci. Tradycja i obyczaj zezwala³ w tê noc na swobodne igraszki mi³osne. Nieod- ³¹cznym elementem by³ taniec i œpiew. Dziewczêta puszcza³y wianki na wodê, a ch³opcy popisywali siê skokami przez ogieñ. Co z tamtych tradycji przetrwa³o do dzisiaj? Niewiele. S³owiañski dzieñ zakochanych wypar³y amerykañskie Walentynki, ogniska rozpala siê na grillu, a wodê z rzeki zastêpuje mineraln¹. No i chyba nie ma dziœ mê czyzny, który skaka³by przez ogieñ, by spodobaæ siê kobiecie. 10

11 kocio³ 5 05 C 11 Cieplik w rakowie Warto pojechaæ do rakowa, bo to podró do innego œwiata pe³nego zabytków, urokliwych zau³ków, oryginalnych kawiarenek, pubów, galerii pe³nych pami¹tek, cudownego miasta o niepowtarzalnym nastroju i klimacie. Wiele znanych nam miejsc ci¹gle zaskakuje niespodziankami: nieopodal koœcio³a ariackiego uœmiechnie siê do nas krakowski mim pod postaci¹ pos¹gowej bia³ej damy, na rakowskim Rynku natkniemy siê na rzeÿbê Piotra Skrzyneckiego, który trzyma w rêce zawsze œwie e kwiaty i wiele innych maja br. grupa pracowników Elektrociep³owni Bêdzin S.A. i cz³onków ko³a PTT CIEPLI wspólnie z ko³em EGAWA- CI z ENION Bêdzin wyjecha³a do rakowa z programem odwiedzenia miejsc zwi¹zanych z nie- yj¹cym papie em Janem Paw- ³em II. Najpierw odwiedziliœmy Opactwo Benedyktynów w Tyñcu, potem udaliœmy sie na wzgórze wawelskie, weszliœmy do katedry, na wie ê Zygmuntowsk¹, na koñcu zeszliœmy do krypt, w których spoczywaj¹ wielcy Polacy. Po krótkim odpoczynku udaliœmy siê na ranciszkañsk¹ 3, chwilkê postaliœmy w zadumie pod s³ynnym oknem w Pa³acu Biskupim, przeszliœmy do koœcio³a Ojców ranciszkanów ka dy móg³ na moment przysi¹œæ w ³awce, w której zwykle modli³ siê papie. Nastêpnym etapem naszej wycieczki by³ cmentarz Rakowicki, przystanêliœmy przy nowo postawionym pomniku papie a, niektórzy z³o- yli kwiaty, zapalili znicze. Po bardzo intensywnym zwiedzaniu pod opiek¹ profesjonalnej krakowskiej przewodniczki wróciliœmy na rakowski Rynek, gdzie mieliœmy dla siebie ca³e trzy godziny, poczym jak zwykle zadowoleni, aczkolwiek z nutk¹ niedosytu, wróciliœmy do Bêdzina. W czerwcu mamy dwie propozycje dla zainteresowanych wycieczkowiczów : 18 z okazji œwiêta Trzech Braci udamy siê do Cieszyna, w programie m.in. spacer z przewodnikiem, przejœcie na czesk¹ stronê i Biesiada Œl¹ska na rynku cieszyñskim, wyjazd do otliny ³odzkiej z okazji zakoñczenia Roku Schronisk Górskich - szczególnie polecamy. Danuta Gorgoñ 11

12 C 12 kocio³ 5 05 Wydawca: Elektrociep³ownia Bêdzin Spó³ka Akcyjna Redaktor Naczelna: El bieta arcz, tel. (032) Rada Programowa: Sabina Apel przewodnicz¹ca, Józef ijak wiceprzewodnicz¹cy, El bieta arcz, rystyna Jakubska, Robert Stolarczyk cz³onkowie, Teresa Bobran sekretarz Opracowanie wydawnictwa: ELIPSA Bêdzin, tel. (032) , Realizacja wydawnicza, druk: AWR EDTOR atowice, tel. (032) Elektrociep³ownia Bêdzin Spó³ka Akcyjna, ul. a³ob¹dzka 141, Bêdzin kocio³ Biuletyn informacyjny 12

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA PRZEGL D Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Nr 7/2009 Katowice, 18 lutego 2009 r. ISSN 1732-3940 Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Zwi¹zkowcy z przemys³u zbrojeniowego protestuj¹ przeciwko ciêciom w bud ecie MON, które doprowadz¹ do znacznego ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas

Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 32, 15 marzec 15 kwiecień 2004 cena: 10 zł Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas nr 32 Małe Elektrownie Wodne S.A. ul. Modelarska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

XXI Sesja Rady Powiatu Krakowskiego Ziemskiego Poprawa jakoœci wód w zlewniach Rudawy,, Sanki i D³ubni

XXI Sesja Rady Powiatu Krakowskiego Ziemskiego Poprawa jakoœci wód w zlewniach Rudawy,, Sanki i D³ubni XXI Sesja Rady Powiatu Krakowskiego Ziemskiego Poprawa jakoœci wód w zlewniach Rudawy,, Sanki i D³ubni Przewodnicz¹cy Rady Powiatu zaprasza Radnych do zadawania pytañ Przemawia Starosta Jacek Krupa Dyr.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo