C M Y K BK KOL 1. Biuletyn informacyjny nr 5 (141) maj 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C M Y K BK KOL 1. Biuletyn informacyjny nr 5 (141) maj 2005"

Transkrypt

1 C 1 Biuletyn informacyjny nr 5 (141) maj 2005 Przetacznik o ankowy Zdjêcie: Bartosz Bobran

2 C 2 kocio³ 5 05 Elektrociepłownia Będzin Spółka Akcyjna oferuje do sprzedaży TEREN INWESTCJNE W WOJOWICACH położone na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przeznaczone na działalność przemysłową, usługową, handlową lub rzemieślniczą o powierzchni 3 ha w dogodnej lokalizacji z pełnym uzbrojeniem terenu w korzystnej cenie z możliwością uzyskania ulg podatkowych LOTNISO powiat będziński WOJOWICE PSAR CZELADŹ SIEIANOWICE ŚLĄSIE BĘDZIN CHORZÓW ATOWICE 2 Informacje o ofercie tel. (032) , PL Będzin, ałobądzka 141 tel. [48 32] , fax [48 32]

3 kocio³ 5 05 C 3 Informator Zarz¹du Spó³ki Z POSIEDZEÑ ZARZ DU Tematyka majowych posiedzeñ: Wyniki produkcyjne osi¹gniête w I kwartale oraz w ci¹gu czterech miesiêcy bie ¹cego roku. Ocena sezonu grzewczego. Realizacja inwestycji i remontów w I kwartale oraz w ci¹gu czterech miesiêcy br. Realizacja inwestycji zewnêtrznych przy³¹czeniowych. Realizacja planu zakupów wêgla w I kwartale br. Dokumentacja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pt.: Instalacja odsiarczania kot³ów 5, 6, 7. Problematyka zwi¹zana z mo liwoœci¹ spalania paliw odnawialnych (zielonych). Ocena wyników ekonomicznych uzyskanych w I kwartale oraz w ci¹gu czterech miesiêcy br. Realizacja planu wydatków za trzy miesi¹ce br. Harmonogram pracy zespo³u ds. weryfikacji i wdro enia procedur zwi¹zanych z zarz¹dzaniem Spó³k¹. Harmonogram prac zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem planu techniczno-ekonomicznego. Zatwierdzenie propozycji porz¹dku obrad Rady Nadzorczej w dniu r. Zarz¹d m.in. podj¹³ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia zmian zakresu zadañ w Rocznym Planie Dzia³alnoœci Inwestycyjnej: 1. Budynek agazynu G³ównego adaptacja czêœci powierzchni hali magazynowej na pomieszczenia dla obs³ugi. 2. Zabudowa uk³adu pomiarowego rozliczeniowego rezerwowego i modernizacja uk³adu pomiarowego. Zarz¹d Elektrociep³owni Bêdzin S.A. z siedzib¹ w Bêdzinie, wpisanej do rejestru przedsiêbiorców rajowego Rejestru S¹dowego pod numerem RS: , zwo³uje na dzieñ 27 czerwca 2005 r. godzina w siedzibie Spó³ki w Bêdzinie, ul. a³ob¹dzka 141 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Porz¹dek obrad Zgromadzenia obejmuje nastêpuj¹ce sprawy: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodnicz¹cego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid³owoœci zwo³ania Zgromadzenia. 4. Przyjêcie porz¹dku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór omisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki w 2004 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok Przedstawienie przez Radê Nadzorcz¹ sprawozdañ i oceny z badania sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci w roku 2004 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarz¹du dotycz¹cego podzia³u zysku. 9. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki w 2004 r. 10. Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. 11. Podjêcie uchwa³y w sprawie podzia³u zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubieg³ych zgromadzonego na kapitale rezerwowym. 12. Podjêcie uchwa³ w sprawie udzielenia absolutorium cz³onkom organów Spó³ki z wykonania przez nich obowi¹zków za rok Dobre Praktyki w spó³kach publicznych Podjêcie uchwa³y w sprawie pokrycia strat z lat ubieg³ych. 15. Podjêcie uchwa³y w sprawie przeksiêgowania œrodków z zysków z lat ubieg³ych na kapita³ zapasowy. 16. Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie Rady Nadzorczej. 17. Zamkniêcie Zgromadzenia. 3

4 C 4 kocio³ 5 05 aktualnoœci, wydarzenia, komunikaty AUDT W AJU W dniach 9 11 maja 2005 r. odby³ siê drugi audyt nadzoru. Audyt zosta³ przeprowadzony przez RW TÜV Polska Sp. z o.o. Celem audytu by³o sprawdzenie zgodnoœci funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Œrodowiskiem z normami PN ISO 9001:2000 i Audyt by³ przeprowadzony w komórkach organizacyjnych objêtych istniej¹cym ZSZJŒ oraz zgodnie z wczeœniej ustalonym planem. Podczas audytu niezgodnoœci nie stwierdzono. Elektrociep³ownia Bêdzin S.A., posiadaj¹c certyfikaty na zgodnoœæ z wy ej wymienionymi normami, jest zobowi¹zana poddawaæ siê corocznym audytom nadzoru. Certyfikat jest nadawany na okres trzech lat. W roku 2006 koñczy siê wa noœæ posiadanych certyfikatów. Od maja br. w Spó³ce rozpocz¹³ prace zespó³ specjalistów, którego zadaniem jest miêdzy innymi przygotowanie Elektrociep³owni Bêdzin S.A. do audytu recertyfikuj¹cego w 2006 r. Uwagi i propozycje zmian wynikaj¹ce z audytu bêd¹ wykorzystane w pracy zespo³u jako elementy ci¹g³ego doskonalenia systemu i poprawy jego funkcjonowania. Jan achura POWO ANO ZESPÓ 16 maja br. zosta³ powo³any zespó³ do nastêpuj¹cych zadañ: dokonanie przegl¹du dokumentacji ZSZJŒ, wprowadzenie niezbêdnych korekt w ZSZJŒ, wdro enie zaleceñ po drugim audycie systemu nadzoru, Jubilaci 2005 W tym roku jubileusze pracy zawodowej obchodzi 24 pracowników. Najd³u szym, czterdziestoletnim sta em mo e pochwaliæ siê pani Alicja Segieta. Najwiêcej pracowników obchodzi 25-lecie (8) i 20- lecie (7), piêciu 30-lecie i trzech 35-lecie. ARE BA TROSZEWICZ 25 ROBERT BARAN 20 ARE CHIEL 30 ARIUSZ DS 20 ZBIGNIEW GÊBSI 25 A GORZATA GOC 25 JADWIGA GRZ BA 30 ZENON HORODSI 30 ARE LU 35 RZSZTO OS 20 TOASZ RAWIEC 25 RSZARD UCHARCZ 25 dostosowanie istniej¹cego ZSZJŒ do wymagañ Normy Œrodowiskowej PN-EN ISO 14001:2004 i Normy BHP PN - N , wdro enie nowych procedur systemowych w Dziale siêgowoœci, Dziale Informatyki, Dziale ontrolingu i Dziale Obs³ugi Zarz¹du, skorelowanie dokumentacji systemowej do istniej¹cych w Spó³ce zarz¹dzeñ, dokumentacji technicznej urz¹dzeñ i instrukcji, a tak e istniej¹cych regulaminów wraz z udoskonaleniem i rozszerzeniem zastosowania systemu CR w Spó³ce. Sk³ad Zespo³u: Przewodnicz¹cy: Zbigniew Robak Zastêpca Przewodnicz¹cego El bieta arcz Sekretarz Jan achura Cz³onkowie: Beata Niciarz, Iwona igda³, Patrycja B³eszyñska, rystyna Jakubska, ariusz Dobies, Robert Stolarczyk, Zbigniew arasek, Wies³aw ot³och, iros³aw Adamczyk. Zespó³ bêdzie dzia³a³ do czasu przeprowadzenia w Spó³ce audytu recertyfikuj¹cego. RZSZTO ALOWANIEC 20 WIES AW OT OCH 35 WOJCIECH OSOJCA 20 ARZENA POLA 25 RZSZTO ROGALA 25 JACE RUDAWSI 25 JERZ RARSI 30 JANUSZ SAP 20 ALICJA SEGIETA 40 AZIIERA SOLIÑSA 20 JADWIGA SOLARZ 35 IROS AW WO OWSI 30 WNII NOTOWAÑ ACJI SPÓ I 4

5 kocio³ 5 05 C 5 WNII PRODUCJNE W WIETNIU ENERGIA ELETRCZNA Produkcja energii elektrycznej wynios³a Wh brutto, w tym: Wh w skojarzeniu oraz Wh w kondensacji. iesiêczny plan sprzeda y zosta³ wykonany w 104,2 proc. CIEP O Produkcja ciep³a wynios³a GJ. iesiêczny plan sprzeda y ciep³a zosta³ wykonany w 93,9 proc. EISJA ZANIECZSZCZEÑ Podstawowe zanieczyszczenia emitowane do atmosfery Wykonanie Plan NO 2 SO 2 CO 2 CO Py³ g g Czas na remonty Sezon letni dla wytwórców energii jest czasem wzmo onych prac remontowych. Od ich jakoœci zale eæ bêdzie bezawaryjnoœæ urz¹dzeñ i bezpieczeñstwo pracy w najbli szym sezonie grzewczym. Jakie prace bêd¹ wykonywane w najbli szym czasie? Grzegorz asprzyk - W maju rozpoczê³a sie kampania remontowa i ppo. W kampanii remontowej 2005 najszerszy zakres prac przypada na kot³y parowe OP140 nr 6 i 7. ot³y parowe OP-140 pracuj¹ œrednio ponad godzin w roku ka dy, wodne oko³o 2 000, urz¹dzeñ wytwórczych tote stopieñ zu ycia kot³ów parowych Elek- trocieplowni Bêdzin S.A. Pierwszym kot³em przekazanym do remontu bie ¹cego jest kocio³ WP70 nr 5. Zakresy prac remontowych opracowywane s¹ na podstawie: oceny stanu technicznego dokonanej po kampanii remontowej roku poprzedniego, analizy usterek wystêpuj¹cych podczas pracy urz¹dzenia w trakcie sezonu, analizy parametrów roboczych, diagnostyki, wibrodiagnostyki. Celem prowadzonych prac remontowych jest utrzymanie jak najwy szej sprawnoœci, dyspozycyjnoœci i niezawodnoœci urz¹dzenia przy jednoczesnym dotrzymaniu wszelkich norm BHP jest znacznie wiêkszy, tote coroczny zakres prac opracowywanych dla nich, kwalifikuje je do remontu œredniego. Remont kot³a nr 6 rozpoczêliœmy 30 maja, zakoñczymy 6 lipca, natomiast remont kot³a nr 7 trwaæ bêdzie od 4 lipca do 5 wrzeœnia. W ramach remontu 7 przewidziana jest modernizacja ekranów parownika w pasie przypalnikowym. odernizacja polega na wymianie pasa œcian membranowych (wysokoœæ pasa 9 m) na ekrany szczelne, pokryte warstw¹ pow³oki metalizowanej, której naczelnym zadaniem jest ochrona materia³u rodzimego rur przed korozj¹ niskotlenow¹, wystêpuj¹c¹ na kot³ach z zabudowan¹ instalacj¹ SET Nox. ot³y wodne WP70 nr 5 i WP120 nr 8, pracuj¹ce tylko w sezonie grzewczym po godzin, wy- magaj¹ niewielkiego zakresu remontowego kwalifikowanego jako bie ¹cy. W harmonogramie operatywnym postoju urz¹dzeñ przewidzieliœmy wspólne odstawienie kot³ów na dwa dni celem wykonania remontów urz¹dzeñ i armatury strategicznej zabudowanej na wspólnych uk³adach technologicznych. Wojciech Szkutnik W ramach przetargu publicznego, po wy- ³onieniu wykonawcy, zosta³ podpisany kontrakt z Elektrobudow¹ i rozpoczêliœmy prace zwi¹zane z wymian¹ rozdzielni 6kV R-6. Jest to najwa niejsza rozdzielnia, która zasila praktycznie wszystkie odbiorniki. Obecnie jesteœmy na etapie opracowania dokumentacji. S¹ to projekty techniczne, instrukcje, plany organizacji robót, rozruchów, szkoleñ. Realizacja zadania rozpocznie siê 15 czerwca i bêdzie dotyczy³a pewnego wycinka prac przygotowawczych. Wymiana rozdzielni rozpocznie siê 1 lipca. Termin zakoñczenia przewidujemy na 26 sierpnia. Rozdzielnia pracuje od 1974 roku i z uwagi na jej stan techniczny oraz brak elementów wyposa enia przewidziana jest do wymiany. Równoczeœnie zostanie wymieniona rozdzielnia napiêæ pomocniczych i uk³ad sterowania. W tym roku zakoñczy siê pierwszy etap budowy, drugi planowany jest w 2006 roku w tym samym terminie. W³odzimierz usia³ek Od ubieg³ego roku trwaj¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ uk³adu wyprowadzenia pary do odbiorców zewnêtrznych. W ostatnich latach zapotrzebowanie na parê technologiczn¹ radykalnie siê zmniejszy- 5

6 C 6 kocio³ 5 05 ³o i w najbli szej perspektywie trudno siê spodziewaæ jego wzrostu. Obecnie parê technologiczn¹ dostarczamy tylko do Szpitala Górniczego i Intertexu. Pierwszy etap, czyli modernizacja uk³adu pary technologicznej w obrêbie Elektrociep³owni Bêdzin, zosta³ wykonany w roku ubieg³ym. W tym roku modernizujemy uk³ad wyprowadzania pary do odbiorców zewnêtrznych. Chodzi o to, aby ten uk³ad dostosowaæ do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Zakoñczenie prac przewidziane jest na 31 sierpnia 2005 roku. WIADOOŒCI Z BRAN RO NA ZIA, W SZE CEN Grupa energetyczna E.ON oraz firma œwiadcz¹ca us³ugi komunalne RWE skorzysta³y w I kwartale z koniunktury, do której przyczyni³a siê mroÿna zima i wy sze op³aty za pr¹d. Pierwsza wypracowa³a zysk netto 1,459 mld, niemal identyczny jak rok temu, poprawi³a operacyjny o 7,25 i obroty o 12 proc., do 16,418 mld. Na rynku Europy Wschodniej zysk zwiêkszy³ siê o 9 proc., do 1,281 mld. RWE zwiêkszy³a zysk netto o 5,4 proc., do 975 mln, i zmniejszy³a obroty o 9,5 proc., do 11,02 mld. 13 maja, Rzeczpospolita VATTEN ALL OTWIERA BIURO OBROTU W POLSCE Szwedzki koncern Vattenfall powo³a³ spó³kê obrotu Vattenfall Trading Services Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gliwicach. Spó³ka nale- y do europejskiej Grupy Vattenfall i podlega centralnej organizacji obrotu koncernu Vattenfall Trading Services. 24 maja, serwis informacyjny DZIEÑ POLSIEJ ENERGII W BRUSELI inister gospodarki i pracy Jacek Piechota oraz podsekretarz stanu w GiP Piotr Rutkowski wezm¹ udzia³ w obchodach Dnia Polskiej Energetyki (Polish Energy Day), którego celem jest promocja polskiego sektora energetycznego w Unii Europejskiej. W programie przewidziane s¹ m.in. spotkania delegacji polskiej z eurodeputowanymi, przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu oraz komisarzem UE ds. Energii Andrisem Piebalgsem. W spotkaniach wezm¹ udzia³ równie przedstawiciele najwiêkszych polskich firm energetycznych, m.in. PSE, BOT, ENION, ENEA, PTPiREE. Organizatorami s¹ przedstawiciele najwiêkszych firm z bran y energetycznej. 24 maja, serwis informacyjny ZABRANIE UPRAWNIEÑ Przedsiêbiorstwa, które planowa- ³y, e zarobi¹ na handlu emisjami, nie maj¹ co liczyæ na zyski. Wczeœniej inisterstwo Œrodowiska szacowa³o, e w handlu emisjami bêdzie uczestniczyæ Poznajemy Jubilatów pula ok. 10 proc. uprawnieñ, warta 200 mln euro. Teraz mo e siê okazaæ, e chc¹c zwiêkszyæ produkcjê przedsiêbiorstwa, bêd¹ musia³y kupowaæ limity. Jeœli ich emisja nie bêdzie mia³a pokrycia w puli przyznanych i ewentualnie dokupionych uprawnieñ, za ka d¹ tonê dwutlenku wêgla wyemitowan¹ bez zezwolenia firmy bêd¹ musia³y zap³aciæ kary przez pierwsze lata 40 euro, a od 2008 r. nawet 100 euro. (...) Obecnie korygowane s¹ przydzielone poszczególnym zak³adom limity uprawnieñ emisji dwutlenku wêgla, nowa lista powstanie prawdopodobnie w czerwcu i dopiero wtedy bêd¹ one mog³y uczestniczyæ w handlu emisjami. Objêcie premii dotknie przede wszysktim elektrociep³owni zawodowych, którym mia³y przys³ugiwaæ premie na poziomie 3,1 mln ton rocznie. 23 maja, serwis informacyjny Wszystko p³ynie Pan Zenon Horodyski pracuje w Elektrociep³owni Bêdzin S.A. od 1970 roku. Nale y wiêc do tej grupy pracowników, którzy byli œwiadkami narodzin nowego zak³adu. Ukoñczy³ technikum o kierunku cieplnym. ieszka w Sosnowcu wraz z on¹ i trójk¹ synów. W tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Proszê powiedzieæ, jak to by³o na pocz¹tku? To by³a inna epoka. Zak³ad by³ placem budowy. Pamiêtam jeszcze rozbiórkê ha³dy, która powoli znika³a z horyzontu. By³em wtedy uczniem klasy o kierunku automatyki przemys³owej w Zak³adowej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Pracê zaczyna³em jako kreœlarz, potem by³em pracownikiem laboratorium cieplnego, a przez pozosta³e lata pracowa- ³em i pracujê nadal w Dziale Wodno-Chemicznym z krótk¹ przerw¹ na Bieszczady i bezrobocie. Co to znaczy na Bieszczady? W 1988 roku maj¹c na uwadze przede wszystkim zdrowie mojego syna postanowiliœmy zmieniæ klimat i wyjechaliœmy 6

7 kocio³ 5 05 C 7 w Bieszczady. O pracê wtedy by³o ³atwo. Dostaliœmy du e mieszkanie, a ja za ca³kiem niez³e pieni¹dze prowadzi³em oczyszczalniê biologiczn¹. Niestety, mimo przepiêknych okolic i czystego powietrza musieliœmy wróciæ. Nie umia³em siê dostosowaæ, nie pasowa³em do œrodowiska i do kultury, jaka obowi¹zywa³a w tamtych okolicach. Na szczêœcie nie pozbyliœmy siê mieszkania w Sosnowcu. Problemem by³o to, e nigdzie nie mog³em znaleÿæ pracy i by³em jednym z pierwszych bezrobotnych w Polsce. Ten stan trwa³ cztery lata, jednak w krytycznym momencie pomóg³ mi in ynier Wies³aw ot³och, znajduj¹c dla mnie pracê w Elektrociep³owni Bêdzin. Tak wiêc od 1993 roku ponownie pracujê w Dziale Wodno-Chemicznym jako operator demineralizacji wody. Zajmujê siê wiêc wszystkim, co w Elektrociep³owni Bêdzin p³ynie. I jak siê Panu pracuje? Bardzo dobrze. Bez konfliktów, animozji czy urazów. oledzy, z którymi pracujê to naprawdê wspaniali ludzie i przy okazji tej jubileuszowej rozmowy chcia³bym im serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê i za to, e w ogóle s¹. Czym siê Pan interesuje poza prac¹? Ostatnio nie mam zbyt du o czasu dla siebie. W niezbyt odleg³ej przesz³oœci przeczyta³em mnóstwo ksi¹ ek o religiach œwiata. Szczególnie pasjonuje mnie religia i kultura Wschodu. A moim marzeniem, które zapewne siê nie spe³ni z bardzo przyziemnych powodów, jest wyjazd, chocia by na kilka dni, do Indii. Obecnie czytam Pamiêæ i To samoœæ Jana Paw³a II. Interesujê siê tak e sprawami nie zbadanymi, ezoteryk¹, rzeczami nie z tej ziemi. Od wielu lat jestem zafascynowany cz³owiekiem, którego mo na nazwaæ wynalazc¹ wszechœwiata, cz³owiekiem nieodkrytym, wybiegaj¹cym w przysz³oœæ mo e 500 lat. Jest nim Nikola Tesla. y³ w latach To on jest autorem s³ów Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych iloœciach. I mo e zasilaæ maszyneriê œwiata bez potrzeby wêgla, gazu czy innych paliw. Tesla nie by³ rozumiany przez jemu wspó³czesnych, a i teraz bywa z tym ró nie. Tesla by³ autorem setek patentów, g³ównie rozmaitych urz¹dzeñ Problemy jakoœci czêœæ II elektrycznych, z których najs³awniejsze to silnik pr¹du zmiennego, pr¹dnica pr¹du zmiennego, autotransformator, pilot na podczerwieñ, dynamo rowerowe, bateria s³oneczna, turbina wodna, transformator Tesli (cewka wysokonapiêciowa) oraz œwietlówka. Zachêcam wiêc wszyskich do odwiedzenia stron internetowych i poznania sylwetki i osobowoœci tego wielkiego cz³owieka. Dziêkujê za rozmowê. Teresa Bobran TQL Total Quality Leadership TQL mo na po polsku okreœliæ jako Przywództwo przez Jakoœæ Totaln¹ lub te Przywództwo przez Jakoœæ ompleksow¹, a nawet ompleksowe Przywództwo przez Jakoœæ, co wskazuje na pewne subtelne ró nice, ale nie zmienia samej idei postêpowania i dynamiki przezwyciê ania wyzwañ, którym nie tylko trzeba stawiæ czo- ³a, lecz przede wszystkim stan¹æ na ich czele, i to w dowolnej konfiguracji organizacyjnej i œrodowiskowej. TQL mo na wiêc zdefiniowaæ w nastêpuj¹cy sposób, opieraj¹c siê na poprzednich pojêciach i okreœleniach, przy wykorzystaniu tendencji i rozwa añ œwiatowych, spotykanych ju na seminariach czy konferencjach lub w praktycznym dzia³aniu. TQL to styl oraz sposób dzia³ania i zarz¹dzania determinowany przez dynamicznych przywódców (liderów) na ró nych szczeblach zarz¹dzania i wykonawstwa w organizacji (przedsiêbiorstwie), d¹- ¹cy do szybkich i skutecznych zmian w celu nieustannego przewodzenia w zakresie jakoœci postêpowania przez ludzi, wytwarzania wyrobów i us³ug oraz prowadzenia procesów we wszystkich obszarach stanowi¹cych o sukcesie i przewodnictwie ca³ej organizacji na rynku. W tym dzia³aniu warto wspomnieæ o znaczeniu prawdziwych przywódców, w rozumieniu nowych czasów, wyzwañ i wymagañ. Pogl¹d ten jest lapidarnie ujêty w myœli sformu³owanej przez znakomitego myœliciela, prawnika i filozofa francuskiego onteskiusza, który stwierdzi³ ju w XVIII wieku, e: to chce przewodziæ ludziom, nie powinien gnaæ ich przed sob¹ lecz sprawiaæ, by pod¹ ali za nim. Tak wiêc elementy przywództwa wraz z naturalnym przewodnictwem bêd¹ odgrywa³y wiod¹c¹ i naczeln¹ rolê w rozwoju gospodarczym oraz spo³ecznym. Ta d¹ noœæ jest ju obserwowalna i coraz bardziej rozpowszechniana, bo najbardziej dotyczy jakoœci ludzi, co jest bezpoœrednio powi¹zane z jakoœci¹ ycia. Przywództwo szefów firm stymuluj¹cych do przewodnictwa ca³e organizacje, czyli wszystkich zatrudnionych w etycznym postêpowaniu, bêdzie podstawowym czynnikiem powodzenia i sukcesu. Brak takiego dzia³ania oznaczaæ bêdzie co najmniej stagnacjê i powolny uwi¹d (a czasami szybkie wypadniêcie z rynku, czego symptomy s¹ ju niekiedy zauwa alne w twardej konkurencji rynkowej). o na wiêc stwierdziæ, e przywództwo sze- 7

8 C 8 kocio³ 5 05 fów firm i jakichkolwiek innych szefów (tak e ze szczebli poœrednich) jest Ÿród³em dalszego postêpu i sukcesu organizacji poniewa szef jako przywódca: jest motorem rzeczywistej motywacji ludzi do postêpowania prowadz¹cego do konkurencyjnoœci, znajduje siê pod ci¹g³¹ i bardzo wnikliw¹ obserwacj¹ swoich podw³adnych, jest s³uchany i oceniany przez swoj¹ za³ogê, swoim zachowaniem powoduje komentarze wœród pracowników, jest dla nich przyk³adem i wzorem do naœladowania, w³asnym zaanga owaniem wp³ywa na faktyczn¹ aktywnoœæ i zaanga owanie zatrudnionych. Rozmowa z dyrektorem Domu Dziecka w Sarnowie, Stanis³awem Pokrzywniakiem Twoje dzieci, moje dzieci Elektrociep³ownia Bêdzin S.A. od wielu lat, w miarê mo liwoœci, wspiera finansowo dzieci mieszkaj¹ce w Domu Dziecka w Sarnowie. Dzieci od czasu do czasu odwiedzaj¹ Elektrociep³owniê, wiêc i Elektrociep³ownia nie pozostaje d³u na. Od czasu do czasu odwiedza Dom Dziecka. Wiêkszoœæ ludzi uwa a domy dziecka za miejsca pe³ne smutku, a u Was jakoœ go nie widaæ... To, e w naszym domu nie widaæ smutku, (chocia on jest, bo nie mo e go nie byæ) jest zas³ug¹ naszych pracowników. To 8 (Na podstawie art. W³adys³awa R. Pawlaka Problemy jakoœci przygotowa³ Jan achura) TQL a jakoœæ ycia Jakoœæ ycia jest pochodn¹ œwiadomoœci i dalszych, wynikaj¹cych st¹d okreœleñ czy planów, a nawet koncepcji. Dopiero ich sprawne, szybkie i faktyczne zastosowanie pozwoli tworzyæ lepsze produkty, lepsze procesy i lepsze systemy organizacyjne podwy szaj¹ce jakoœæ ycia i pracy. Zagro eniem jest jednak niebezpieczeñstwo zbyt ma³ej wiedzy i brak œwiadomoœci, zastosowanej potem w taki sposób do ewentualnej realizacji jakiegoœ postêpu. Dlatego nadaje siê tu równie odpowiednie znaczenie kadrze in ynieryjno-technicznej, która w³aœnie przez swoje wspó³dzia³anie w zakresie zarz¹dzania stanowi ogromny potencja³ innowacyjny i przywódczy. Po³¹czenie i faktyczne zastosowanie tych umiejêtnoœci mo e przynieœæ trudno wyobra alne skutki w sensie pozytywnym, z korzyœci¹ dla wszystkich stron i to niezale nie od tego czy dotyczy to organizacji produkcyjnej, us³ugowej, administracyjnej, czy jakiejkolwiek innej. Uczciwe i efektywne postawienie tych spraw, a nastêpnie faktyczna realizacja koncepcji TQ w wersii TQL (przywódczej) prowadzi zdecydowanie do po ytecznych zmian w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu, wp³ywaj¹c równie na zmiany spo³eczne o charakterze bardziej ogólnym. s¹ nasze dzieci, moje dzieci, dzieci wychowawców i ca³ego personelu. y znamy ich problemy i rozumiemy je. y je kochamy bezwarunkowo, chocia te dzieci, szczególnie ma³e, pragn¹ mi³oœci rodziców. Bez mi³oœci do naszych dzieci niczego nie zrobilibyœmy. W tej pracy nie mo - na byæ rzemieœlnikiem, trzeba mieæ powo³anie. Zazwyczaj wspó³czuje siê dzieciom pozbawionym rodzin, a jednoczeœnie w ró - nych sytuacjach yciowych wychowanków domów dziecka traktuje siê inaczej, co nie znaczy e lepiej ni dzieci wychowane w domach rodzinnych. To prawda. Dochodzi tu jeszcze sprawa akceptacji wychowanków przez samych siebie. Je eli oni wchodz¹ w doros³e ycie z kompleksami, z brakiem poczucia w³asnej wartoœci, to te w taki w³aœnie sposób bêd¹ odbierani przez œrodowisko. Nam zale y na tym, aby stereotyp myœlenia na temat naszych wychowanków zmienia³ siê. Ale eby go zmieniaæ, nale y zmieniaæ przede wszystkim mentalnoœæ naszych podopiecznych. To bardzo trudne zadanie, poniewa dzieci przychodz¹ tutaj z okreœlonymi wzorcami i przyzwyczajeniami przejêtymi we wczesnym dzieciñstwie od rodziców. Te wzorce nie zawsze pozwalaj¹

9 kocio³ 5 05 C 9 dzieciom na osi¹gniêcie wystarczaj¹cej dojrza³oœci spo³ecznej i emocjonalnej. Dzieci wzoruj¹ siê na zachowaniach rodziców, poniewa innych nie znaj¹. a³e dzieci winê za pobyt w domu dziecka przypisuj¹ sobie, poniewa uwa aj¹, e gdyby z ich rodzicami coœ by³o nie tak, to z domu zabraliby rodziców, a nie ich. Natomiast dzieci starsze obwiniaj¹ rodziców i maj¹ œwiadomoœæ prawdziwej przyczyny. Najczêstsz¹ jest alkoholizm. Pracujemy nad tym problemem, ale o efekty nie jest ³atwo. Czasami rodzice decyduj¹ siê na leczenie, ale potem wracaj¹ do tych samych œrodowisk i problem tak e powraca. Gdy nie ma szans na powrót dziecka do naturalnej rodziny szukamy wtedy rodzin zastêpczych lub adopcyjnych. Du o dzieci wraca do normalnych rodzin? iedy rozpoczyna³em pracê w 2001 roku w domu mieszka³o ok. dwudziestu wychowanków, którzy byli pe³noletni. Obecnie jest ich siedmiu, co oznacza, e coraz wiêcej dzieci wraca do rodzin przed osi¹gniêciem pe³noletnoœci. Od 1999 roku nast¹pi³a zasadnicza zmiana w filozofii podejœcia do rodziny i dziecka osieroconego. Do tego czasu wszystkie domy podlega³y kuratoriom oœwiaty i by³y nastawione wy- ³¹cznie na pomoc dziecku. Teraz domy dziecka podlegaj¹ opiece spo³ecznej i to ju nie jest pomoc, lecz opieka nad dzieckiem i rodzin¹, polegaj¹ca na ich wspieraniu i d¹ eniu do przystosowania do normalnego ycia. Ca³a nasza praca polega na tym, by dziecko mog³o wróciæ do naturalnej rodziny, by nie przebywa³o w domu dziecka d³u ej ni trzy, cztery lata. Ilu podopiecznych mieszka tu obecnie i w jakim wieku? Nasz dom jest du y. ieszka w nim 95 dzieci w czterech autonomicznych grupach. Oprócz tego mamy mieszkanie rotacyjne na osiedlu Syberka, w którym mieszkaj¹ trzy ucz¹ce siê dziewczyny oraz mieszkanie na sawerze z jedenastoma podopiecznymi. Najwiêksz¹ grupê stanowi¹ dzieci uczêszczaj¹ce do szko³y podstawowej, jest ich oko- ³o 40 proc. W wieku przedszkolnym mamy 14 dzieci, reszta to gimnazjaliœci i uczniowie szkó³ œrednich. Staramy siê usamodzielniaæ dzieci starsze, oczywiœcie pod okiem wychowawców, aby umia³y braæ na siebie odpowiedzialnoœæ za to, co robi¹ i jakie podejmuj¹ decyzje, aby w przysz³oœci radzi³y sobie w ró - nych sytuacjach i by³y bardziej akceptowane w œrodowisku. Czy w dalszym ci¹gu jest tak, e wiêkszoœæ dzieci ma rodziców? Niestety tak. W naszym domu tylko oœmioro dzieci jest sierotami naturalnymi, pozosta³e s¹ sierotami spo³ecznymi. Zbli aj¹ siê wakacje, czy dzieci maj¹ szanse na wyjazd? Bardzo siê staramy, aczkolwiek jest to problem, bo jak na codzienne utrzymanie wystarcza nam pieniêdzy, to na wakacje musimy liczyæ na wsparcie naszych przyjació³, do których nale y równie Elektrociep³ownia Bêdzin. Cieszymy siê, e prezes Pawe³ Orlof rozumie problemy naszych dzieci i nie odmawia nam wsparcia. Jesteœmy bardzo wdziêczni za ka d¹ pomoc, poniewa ona umo liwia wyjazdy wszystkich dzieci w okresie letnim, a tak e zimowym. Rozmawia³a Teresa Bobran Dzieci na proœbê naszej redakcji wykona³y rysunki pt. oje marzenia. Co najczêœciej rysowa- ³y? Ponad 70 procent dzieci narysowa³o domy. Prawie na wszystkich obrazkach œwieci s³oñce i kwitn¹ kwiaty. Pozosta- ³e rysunki to marzenia o wakacjach i tylko jedno dziecko narysowa³o samochód. Wujek dyrektor zawsze ma jakieœ s³odycze w szufladzie. Nie tylko z okazji Dnia Dziecka yczymy wszystkim wychowankom mieszkaj¹cym w Domu Dziecka w Sarnowie du o mi³oœci, spe³nienia marzeñ, szybkich powrotów do rodzin oraz ciekawych i pe³nych wra eñ wakacji. 9 ateusz, 13 lat Sylwia, 11 lat

10 C 10 kocio³ 5 05 IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu Wizyta w laboratorium chemicznym Spotkanie w sali konferencyjnej Gimnazjum nr 1 w Bêdzinie WCIECZI SZNE 18 maja 40 uczniów II kl. IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu w dwóch grupach oprowadzanych przez iros³awa Adamczyka i Jana achurê zwiedzi³o Elektrociep³owniê Bêdzin S.A. Uczniów przede wszystkim interesowa³a praca laboratorium chemicznego, metody pobierania próbek wêgla do analizy i sposób okreœlania jego parametrów. Uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym zwiedzili tak e maszynowniê i du ym zaskoczeniem by³y dla nich a urowe podesty, przez które widaæ ni sze poziomy budynku maszynowni. Wszystkich nas to bardzo zadziwi³o powiedzia³a jedna z uczennic. 19 maja W kolejnym dniu, podobnie jak w poprzednim, Elektrociep³owniê Bêdzin odwiedzili równie sympatyczni uczniowie z III kl. Gimnazjum nr 1 w Bêdzinie. By³a to ich pierwsza wizyta w zak³adzie produkcyjnym. Po zwiedzeniu stacji demineralizacji, nawêglania, kot³owni i maszynowni, w sali konferencyjnej obejrzeli film o zagro eniach zwi¹zanych z pr¹dem elektrycznym, zapoznali siê pokrótce z przepisami bhp, niebezpieczeñstwem jakie grozi przy nieumiejêtnym obchodzeniu siê z urz¹dzeniami pod napiêciem oraz przeszli namiastkê praktycznego szkolenia udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Redakcja Nie przegapmy Nocy upa³y Najkrótsza noc w roku przypada na 23/24 czerwca. W Anglii œwiêto przesilenia letniego nazywa siê idsummer Day, we rancji feu de Saint-Jean, w Niemczech Johannisfeuer, a w Polsce Noc upa³y, sobótka lub Noc Œwiêtojañska. Jest to œwiêto powitania lata, mi³oœci i p³odnoœci, z oczyszczaj¹cymi obrzêdami ognia i wody. Nasi przodkowie wierzyli, e tej nocy w cia³a ludzi, szczególnie m³odych, mia³y wstêpowaæ nadprzyrodzone si³y wzmagaj¹ce gotowoœæ do mi³oœci. Tradycja i obyczaj zezwala³ w tê noc na swobodne igraszki mi³osne. Nieod- ³¹cznym elementem by³ taniec i œpiew. Dziewczêta puszcza³y wianki na wodê, a ch³opcy popisywali siê skokami przez ogieñ. Co z tamtych tradycji przetrwa³o do dzisiaj? Niewiele. S³owiañski dzieñ zakochanych wypar³y amerykañskie Walentynki, ogniska rozpala siê na grillu, a wodê z rzeki zastêpuje mineraln¹. No i chyba nie ma dziœ mê czyzny, który skaka³by przez ogieñ, by spodobaæ siê kobiecie. 10

11 kocio³ 5 05 C 11 Cieplik w rakowie Warto pojechaæ do rakowa, bo to podró do innego œwiata pe³nego zabytków, urokliwych zau³ków, oryginalnych kawiarenek, pubów, galerii pe³nych pami¹tek, cudownego miasta o niepowtarzalnym nastroju i klimacie. Wiele znanych nam miejsc ci¹gle zaskakuje niespodziankami: nieopodal koœcio³a ariackiego uœmiechnie siê do nas krakowski mim pod postaci¹ pos¹gowej bia³ej damy, na rakowskim Rynku natkniemy siê na rzeÿbê Piotra Skrzyneckiego, który trzyma w rêce zawsze œwie e kwiaty i wiele innych maja br. grupa pracowników Elektrociep³owni Bêdzin S.A. i cz³onków ko³a PTT CIEPLI wspólnie z ko³em EGAWA- CI z ENION Bêdzin wyjecha³a do rakowa z programem odwiedzenia miejsc zwi¹zanych z nie- yj¹cym papie em Janem Paw- ³em II. Najpierw odwiedziliœmy Opactwo Benedyktynów w Tyñcu, potem udaliœmy sie na wzgórze wawelskie, weszliœmy do katedry, na wie ê Zygmuntowsk¹, na koñcu zeszliœmy do krypt, w których spoczywaj¹ wielcy Polacy. Po krótkim odpoczynku udaliœmy siê na ranciszkañsk¹ 3, chwilkê postaliœmy w zadumie pod s³ynnym oknem w Pa³acu Biskupim, przeszliœmy do koœcio³a Ojców ranciszkanów ka dy móg³ na moment przysi¹œæ w ³awce, w której zwykle modli³ siê papie. Nastêpnym etapem naszej wycieczki by³ cmentarz Rakowicki, przystanêliœmy przy nowo postawionym pomniku papie a, niektórzy z³o- yli kwiaty, zapalili znicze. Po bardzo intensywnym zwiedzaniu pod opiek¹ profesjonalnej krakowskiej przewodniczki wróciliœmy na rakowski Rynek, gdzie mieliœmy dla siebie ca³e trzy godziny, poczym jak zwykle zadowoleni, aczkolwiek z nutk¹ niedosytu, wróciliœmy do Bêdzina. W czerwcu mamy dwie propozycje dla zainteresowanych wycieczkowiczów : 18 z okazji œwiêta Trzech Braci udamy siê do Cieszyna, w programie m.in. spacer z przewodnikiem, przejœcie na czesk¹ stronê i Biesiada Œl¹ska na rynku cieszyñskim, wyjazd do otliny ³odzkiej z okazji zakoñczenia Roku Schronisk Górskich - szczególnie polecamy. Danuta Gorgoñ 11

12 C 12 kocio³ 5 05 Wydawca: Elektrociep³ownia Bêdzin Spó³ka Akcyjna Redaktor Naczelna: El bieta arcz, tel. (032) Rada Programowa: Sabina Apel przewodnicz¹ca, Józef ijak wiceprzewodnicz¹cy, El bieta arcz, rystyna Jakubska, Robert Stolarczyk cz³onkowie, Teresa Bobran sekretarz Opracowanie wydawnictwa: ELIPSA Bêdzin, tel. (032) , Realizacja wydawnicza, druk: AWR EDTOR atowice, tel. (032) Elektrociep³ownia Bêdzin Spó³ka Akcyjna, ul. a³ob¹dzka 141, Bêdzin kocio³ Biuletyn informacyjny 12

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Projekty uchwał Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 7.1. 7 Przedmiot działalności Spółki

Dotychczasowe brzmienie 7.1. 7 Przedmiot działalności Spółki Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 10.06.2013 roku, na godz. 14 00 do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WANDALEX" S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr 1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA WANDALEX S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 1 Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 zdanie 1 i art. 420 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzie

Porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzie Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 18.06.2015 roku, na godz. 13 00 do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia.. 2014 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia.. 2014 r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzie 20 grudnia 2010 roku Raport bie cy nr 54/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku Zarz d Multimedia Polska S.A. w zał czeniu przekazuje do publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SZCZECIN 2013r. 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA a) Charakter prawny Wspólnoty Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/05/2015. niniejszym wybiera Pana. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/05/2015. niniejszym wybiera Pana. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 1/05/2015 W S P R A W I E W Y B O R U P R Z E W O D N I C Z Ą C E G O Z G R O M A D Z E N I A niniejszym wybiera Pana. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2/05/2015 W S P R

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo