Miros³aw Grelik* Zarz¹dzaniewiedz¹ w BDO Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miros³aw Grelik* Zarz¹dzaniewiedz¹ w BDO Polska"

Transkrypt

1 56 orum liderów Miros³aw Grelik* Zarz¹dzaniewiedz¹ w BDO Polska Profil firmy BDO Polska Sp. z o.o. (www.bdo.pl) jest firm¹ audytorsk¹ podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych. BDO Polska (pierwotnie BDO Binder) powsta³a w 1991 r. jako jedna z pierwszych firm audytorskich w Polsce. Posiada oddzia³y w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu i Gdañsku. Zatrudnia ponad 180 osób, g³ównie bieg³ych rewidentów, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów. Nale y do miêdzynarodowej sieci BDO International z siedzib¹ w Brukseli, pi¹tej pod wzglêdem obrotów w œwiecie, i w zwi¹zku z tym operuje zró nicowanym portfelem zleceniodawców, dla których realizowane s¹ prace wymagaj¹ce zarówno wyspecjalizowanej wiedzy, jak i wszechstronnoœci. Wierzymy, e podstaw¹ naszego sukcesu jest stale pog³êbiana wiedza w zakresie rachunkowoœci, finansów i podatków, wszechstronnoœæ, zaanga owanie i satysfakcja naszych klientów. Zarz¹dzanie wiedz¹ podstawowe pojêcia W bogatej ju literaturze przedmiotu przedstawiane s¹ ugruntowane wywody i konstruowane definicje takich pojêæ, jak wiedza, zarz¹dzanie, kapita³ intelektualny, zarz¹dzanie wiedz¹, zarz¹dzanie kapita³em intelektualnym; kompetentnego przegl¹du w tym zakresie dokona³ miêdzy innymi B. Wawrzyniak [2001] i dla celów niniejszego artyku³u wykorzystamy ten dorobek. Za cytowanym przez B. Wawrzyniaka Bukowitzem i Wiliamsem przyjmiemy (z pewn¹ modyfikacj¹), e zarz¹dzanie wiedz¹ jest procesem budowania struktur oraz procedur i narzêdzi, przy pomocy których firma zwiêksza sw¹ wartoœæ rynkow¹ dziêki aktywom organizacyjnym, takim jak wiedza, kwalifikacje i motywacje personelu, w³asnoœæ intelektualna i technologie informacyjne. Zgadzamy siê przy tym z obserwacj¹ zawart¹ w badaniach KPMG Consulting, e proces zarz¹dzania wiedz¹ w organizacjach jest wielofazowy od chaotycznych dzia³añ i oddzielnych inicjatyw przez budowanie procedur i narzêdzi w pewnych obszarach organizacji po œwiadome formu³owanie strategii i budowanie zintegrowanego systemu zarz¹dzania wiedz¹. * dr Miros³aw Grelik jest dyrektorem ds. rozwoju w BDO Polska

2 orum liderów 57 W opisywanej organizacji BDO Polska, jak siê wydaje, znajdujemy siê w fazie trzeciej (wdra anie procedur i narzêdzi) ze œwiadomoœci¹ wagi reorientacji strategicznej na zarz¹dzanie wiedz¹ dla przysz³oœci firmy. Jak podkreœla R. Patterson w swej praktycznej wyk³adni pojêcia zarz¹dzania wiedz¹, k³adzie siê tu nacisk na znaczenie takich zagadnieñ, jak szkolenia pracowników, tworzenie sieci ekspertów i sieci ogólnego dostêpu, w tym Intranet, a tak e zespo³ów wirtualnych, które przyczyniaj¹ siê do wzrostu wykorzystania wiedzy, pokonuj¹c bariery geograficzne i organizacyjne. Si³¹ napêdow¹ zarz¹dzania wiedz¹ s¹ technologie informatyczne umo liwiaj¹ce gromadzenie, analizowanie i przekazywanie danych [2002, s. 541]. Na podstawie tych skrótowych rozwa añ terminologicznych w opisie budowanego w BDO Polska systemu zarz¹dzania wiedz¹ skoncentrujemy siê nastêpuj¹cych jego elementach: kwalifikacje pozyskiwanie personelu o u ytecznej wiedzy i potencjale rozwojowym; wspieranie rozwoju pracowników i tradycyjne metody dzielenia siê wiedz¹ technologie informacyjne system absorbcji, systematyzacji i akumulacji wiedzy oraz dzielenia siê wiedz¹ wszystkich ze wszystkimi monitorowanie alokacji potencja³u pracowników system rozliczania czasu pracy i wskaÿniki efektywnoœci. Kwalifikacje W organizacjach œwiadcz¹cych profesjonalnie us³ugi niematerialne na rzecz firm biznesowych, a tak e dla instytucji o statusie non profit wiedza posiadana przez pracowników tych organizacji jest podstawowym zasobem pozyskiwanym, przetwarzanym w u yteczne postaci i sprzedawanym klientom. Zasób posiadanej wiedzy ka dego pracownika, umiejêtnoœæ stosowania procedur intelektualnych (np. wnioskowanie dedukcyjne, indukcyjne, kojarzenie faktów i idei, budowanie logicznych konstrukcji), zdolnoœæ do absorpcji nowej i potrzebnej wiedzy, opanowane heurystyki i algorytmy oraz efektywne ich wykorzystywanie dla produkowania u ytecznych dla klienta sprzedawalnych rezultatów mo emy okreœliæ jako faktyczne kwalifikacje pracowników. To od zdolnoœci i kwalifikacji personelu zale y szybkoœæ absorpcji nowej wiedzy generowanej poza organizacj¹, takiej jak np. przepisy prawa i ich interpretacja, algorytmy analiz finansowych czy nowe generacje i aplikacje narzêdzi komputerowych. Tu powtórzymy za H. Królem, e najbardziej siê liczy zdolnoœæ ludzi do efektywnego produkowania oraz korzystania z wiedzy w procesie ci¹g³ych zmian [Król, 2001, s. 40]. To kwalifikacje personelu decyduj¹ o efektywnoœci wykorzystania w praktyce z³o onych procedur badania sprawozdañ finansowych, analiz i wycen przedsiêbiorstw czy rozwi¹zañ podatkowych. Dlatego te jednym z podstawowych elementów sk³adaj¹cych siê na system zarz¹dzania wiedz¹ w BDO jest badanie wiedzy i okreœlonych zdolnoœci kandydatów

3 58 orum liderów do pracy w corocznym cyklu rekrutacyjnym. Poni ej opiszemy za³o enia procedury opracowanej i zastosowanej po raz pierwszy w 1999 roku. Stosowane dotychczas procedury naboru og³oszenie w prasie, a nastêpnie rozmowy kwalifikacyjne uznane zosta³y za ma³o efektywne. W zwi¹zku z tym opracowano system rekrutacji pracowników na stanowiska asystentów i st. asystentów z udzia³em konsultantów zewnêtrznych mgr. Adama Sobolewskiego z Pracowni Psychometrii Wydzia³u Psychologii UW i dr. Ryszarda Zacha, wspó³pracownika firmy Patulski, Or³owski i Partnerzy, Sp. z o.o. Konstruuj¹c system naboru, przyjêto nastêpuj¹ce za³o enia: akcja rekrutacyjna na stanowiska asystentów i starszych asystentów bêdzie przeprowadzana raz w roku (jesieni¹) zastosowane zostan¹ standardowe kryteria i narzêdzia oceny kandydatów proces selekcji zostanie podzielony na fazy: analiza formalna zg³oszeñ, sprawdzian przy pomocy testów, rozmowa kwalifikacyjna z cz³onkiem zarz¹du, rozmowa kwalifikacyjna z przysz³ym prze³o onym. Sformu³owano standardowe kryteria formalne dla kandydatów na stanowisko asystenta: ukoñczenie wy szej uczelni ekonomicznej, wskazane wydzia³ rachunkowoœci znajomoœæ j. angielskiego lub niemieckiego na stanowisko starszego asystenta: ukoñczenie wy szej uczelni ekonomicznej, wskazane wydzia³ rachunkowoœci, znajomoœæ j. angielskiego lub niemieckiego 2-3 letnie doœwiadczenie w pracy w audycie lub dziale rachunkowoœci firm produkcyjnych, handlowych lub finansowych rejestracja w Krajowej Izbie Bieg³ych Rewidentów (KIBR) jako kandydata na bieg³ego rewidenta, zdanie minimum jednego egzaminu wymaganego przez KIBR preferencja dla osób z zaliczon¹ przez KIBR praktyk¹ zawodow¹. Wybór i konstrukcja testów (sprawdzianów) W piœmiennictwie nt. narzêdzi selekcyjnych kadr ukszta³towa³ siê pogl¹d, wyra ony trafnie przez A. Ciechanowicz [1999], e testy wyró niaj¹ siê (...) specyficzn¹, standardow¹ (jednakow¹ dla wszystkich badanych) procedur¹ ich przeprowadzania oraz sprawdzon¹ rzetelnoœci¹ i trafnoœci¹. Nieod³¹czn¹ czêœci¹ ka dego testu s¹ normy, dziêki którym indywidualny wynikosi¹gniêty w badaniu testowym mo e zostaæ porównany z wynikiem ca³ej grupy badanych osób.

4 orum liderów 59 Za³o ono, e kandydat do pracy w BDO Polska powinien posiadaæ spory zasób wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu rachunkowoœci, znaæ terminologiê angielsk¹ z zakresu rachunkowoœci i finansów oraz odznaczaæ siê cechami przydatnymi w zawodzie bieg³ego rewidenta, takimi jak zdolnoœci rachunkowe (analiza zale noœci liczbowych), koncentracja uwagi, dok³adnoœæ dzia³ania, logiczne myœlenie. W dyskusji z konsultantami przeanalizowano cechy dostêpnych i sprawdzonych testów psychologicznych, takich jak inwentarz osobowoœci NEO- I, mierz¹cy piêæ wymiarów osobowoœci ekstrawersjê, ugodowoœæ, sumiennoœæ, stabilnoœæ emocjonaln¹, otwartoœæ na doœwiadczenie, oraz bateriê testów APIS-Z mierz¹cych 4 typy zdolnoœci: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i spo³eczne. Testy te tylko w pewnym zakresie mierzy³y wczeœniej okreœlone, po ¹dane cechy (zdolnoœci) kandydatów do pracy w BDO, mierz¹c jednoczeœnie szerokie spektrum cech, których interpretacja w procedurze selekcyjnej by³aby niejednoznaczna. Najbli sze zdefiniowanym wymogom co do po ¹danych cech (zdolnoœci) okaza³y siê testy zaproponowane przez wspó³pracownika firmy doradztwa peronalnego Patulski, Or³owski i Partnerzy dr. R. Zacha, oznaczone dalej jako testy zdolnoœci test 1, test 2, test 3. Sprawdzian wiedzy z zakresu rachunkowoœci za³o enia Narzêdzie do sprawdzenia wiedzy z zakresu rachunkowoœci zosta³o skonstruowane w BDO Polska z udzia³em zainteresowanych odbiorem rezultatów rekrutacji to jest kierowników sekcji audytu, do których zostan¹ skierowani wyselekcjonowani kandydaci. Bieg³ych rewidentów i aplikantów zatrudnionych w firmie poproszono o skonstruowanie pytañ, jakie zadaliby (lub chcieliby zadaæ) kandydatom do pracy w ich sekcji, by sprawdziæ poziom wiedzy merytorycznej. Otrzymany materia³ zosta³ poddany analizie i stanowi³ podstawê ok. 70% skonstruowanego kwestionariusza sprawdzianu wiedzy merytorycznej. Oko³o 30% pytañ z podstaw rachunkowoœci skonstruowano na podstawie dostêpnych w tym zakresie podrêczników i opracowañ encyklopedycznych. Ten spo³eczny sposób skonstruowania sprawdzianu z zakresu wiedzy merytorycznej jako wytwór kultury organizacyjnej BDO Polska jest specyficzn¹ wartoœci¹ i wa- nym sygna³em o oczekiwaniach, z jakimi spotka siê w œrodowisku pracy kandydat na stanowisko asystenta czy starszego asystenta. Konstrukcja sprawdzianu ze znajomoœci terminologii angielskiej Podstaw¹ konstrukcji sprawdzianu znajomoœci angielskiej terminologii rachunkowoœci i finansów by³ s³ownik polsko-angielski, opracowany na wewnêtrzne potrzeby BDO Polska, zawieraj¹cy terminologiê u ywan¹ w sprawozdaniach finansowych, oraz uzupe³niaj¹co s³ownik angielsko-polski podrêcznika Business English autorstwa M. Neyman.

5 60 orum liderów Badana grupa Zaproszenia do udzia³u w badaniach skierowano do 335 osób, które odpowiedzia³y na og³oszenie prasowe i spe³nia³y wymogi postawione w tym og³oszeniu. W badaniach udzia³ wziê³o 254 osób, zebrano dane od 212 osób. W badanej grupie 52 osoby (24,5%) by³y absolwentami SGH, 154 (73,6%) innych uczelni. 79 (37,3%) osób ukoñczy³o studia o kierunku rachunkowoœæ i finanse, 129 (60,8%) inne kierunki studiów. Brak danych na temat 4 kandydatów. Testy psychologiczne wype³ni³o 192 osoby, test wiedzy 198, test znajomoœci jêzyka angielskiego 174 osoby. Ostatecznej selekcji poddano tylko tych kandydatów, którzy uczestniczyli we wszystkich zastosowanych testach. Metoda W przeprowadzonym postêpowaniu selekcyjnym zastosowano piêæ narzêdzi: trzy testy mierz¹ce predyspozycje psychologiczne kandydatów (opracowane przez dr. Ryszarda Zacha), test badaj¹cy wiedzê merytoryczn¹ kandydatów oraz test badaj¹cy znajomoœæ jêzyka angielskiego. Dwa ostatnie testy przygotowane przez BDO Polska. Pierwszy test psychologiczny t1 Dodawanie, odejmowanie, dzielenie bada³ tempo dzia³ania, dok³adnoœæ dzia³ania i koncentracjê uwagi. Drugi test psychologiczny t2 Uzdolnienia rachunkowe bada³ umiejêtnoœæ szybkiego i sprawnego operowania na ró nych dzia³aniach arytmetycznych o wysokim poziomie trudnoœci. Trzeci test psychologiczny t3 Myœlenie logiczne bada³ poziom rozumienia i antycypacji zwi¹zków i zale noœci o charakterze zwi¹zków przyczynowo skutkowych. Czwarty test w Wiedzy merytorycznej bada³ wiedzê kandydatów z zakresu rachunkowoœci i finansów. Sk³ada³ siê z 74 pytañ o zró nicowanym z za³o enia stopniu trudnoœci, pytañ jedno- lub wielokrotnego wyboru. Pi¹ty test e, bada³ znajomoœæ jêzyka angielskiego. Polega³ na t³umaczeniu fachowych zwrotów zarówno z jêzyka angielskiego na polski, jak i odwrotnie. Badanie przeprowadzono grupowo w dwóch czêœciach: podczas pierwszej kandydaci rozwi¹zywali testy psychologiczne, podczas drugiej test wiedzy merytorycznej (w) i test znajomoœci jêzyka angielskiego (e). Wyniki Na podstawie przeprowadzonych testów dokonano selekcji kandydatów. Przyjêto dwa alternatywne kryteria selekcyjne, z których tutaj przytoczymy pierwsze. Przypisywa³o ono nastêpuj¹ce wagi przeprowadzonym testom: wiedza 4 pkt, angielski 3 pkt, testy zdolnoœci 1, 2, 3 po 1punkcie. Kryterium zosta³o obliczone wed³ug nastêpuj¹cej formu³y: Sel 1=4w+3e+t1+t2+t3

6 orum liderów 61 Na podstawie tej formu³y wy³oniono 20 najlepszych kandydatów, wœród których 14 by³o absolwentami SGH. Z grupy tej do pracy zosta³o przyjête 11osób. Z przyjêtej grupy aktualnie w BDO Polska pracuje 5 osób, do dziœ zaliczanych do najlepszych m³odych pracowników firmy. O tych, którzy odeszli, mo na powiedzieæ, e zostali kupieni przez inne firmy po stosunkowo nied³ugim sta u w BDO Polska, bo byli dobrzy. Z perspektywy trzech lat mo na powiedzieæ, e zastosowana procedura oceny wiedzy, zdolnoœci i potencja³u kandydatów okaza³a siê efektywna. Wspieranie rozwoju pracowników BDO Polska nie kusi m³odych adeptów zawodu bieg³ego rewidenta lub analityka finansowego mira ami d³ugotrwa³ych szkoleñ z oderwaniem od pracy, imprezami integracyjnymi czy innymi modnymi formami z repertuaru HRM. Stwarzamy natomiast warunki rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników, oferuj¹c dostêp do nowoczesnych technologii informacyjnych, techniki procedur, literatury oraz opieki ze strony wysoko kwalifikowanego personelu kierowniczego (zobacz system dzielenia siê wiedz¹ w modelu mistrz-kandydat ). BDO Polska poprzez spe³nienie wymogów formalnych KIBR uprawniaj¹cych do prowadzenia praktyk zawodowych i aplikacji umo liwia realizacjê w ramach firmy pe³nego cyklu sk³adaj¹cego siê na uzyskanie tytu³u zawodowego bieg³ego rewidenta. Pracodawca na wniosek pracownika pokrywa koszt egzaminów na bieg³ego rewidenta, pocz¹wszy od drugiej sesji egzaminacyjnej przewidzianej w postêpowaniu kwalifikacyjnym KIBR. Pracownikowi z tytu³u udzia³u w sesji egzaminacyjnej przys³uguje p³atny urlop szkoleniowy w dniu egzaminu. Wzrost wiedzy zawodowej, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie i rozwijanie umiejêtnoœci to powinnoœæ pracownika; le y w jego osobistym interesie i jest warunkiem awansu w firmie. Stworzenie infrastruktury i warunków dla rozwoju kwalifikacji pracowniczych wymaga od firmy ponoszenia powa nych nak³adów i pracodawca oczekuje od pracowników wspó³udzia³u w ponoszeniu tych nak³adów, wspó³odpowiedzialnoœci i lojalnoœci. irma organizuje seminaria szkoleniowe w zwi¹zku z obowi¹zkiem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego bieg³ych rewidentów i deleguje bezp³atnie do uczestnictwa w tych seminariach zatrudnionych w firmie bieg³ych rewidentów oraz koñcz¹cych aplikacje. Ponadto organizuje wewnêtrzne szkolenia dla wszystkich pracowników w formie konferencji szkoleniowych BDO oraz specjalistyczne seminaria dla okreœlonych grup pracowników. Decyzjê o udziale pracownika w szkoleniu wewnêtrznym podejmuje jego prze³o ony; koszty takiego udzia³u pokrywa firma. Pracownik, na swój wnioseklub wniosekprze³o onego, mo e zostaæ skierowany na szkolenia krajowe lub zagraniczne, przy czym obowi¹zuj¹ tutaj nastêpuj¹ce zasady finansowania: szkolenie, którego koszt nie przekracza 1000 z³ mo e byæ pokryte w ca³oœci

7 62 orum liderów lub w czêœci przez pracodawcê, szkolenie, którego koszt przekracza 1000 z³ jest przedmiotem odrêbnej umowy zawartej pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem. Relacja mistrz-kandydat efektywn¹ metod¹ dzielenia siê wiedz¹. W BDO Polska kultywuje siê œwiadomie bardziej tradycyjne modele dzielenia siê wiedz¹; relacja mistrz kandydat. Mistrzem jest bieg³y rewident, którego rola i odpowiedzialnoœæ w procesie produkcyjnym, jakim jest badanie sprawozdania finansowego w firmie audytorskiej, zosta³a okreœlona aktem rangi ustawy (ustawa o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie). W praktyce autorytet bieg³ego rewidenta opiera siê na syntezie jego wiedzy i doœwiadczenia. Jest to tego rodzaju wiedza, któr¹ trudno posi¹œæ, czytaj¹c przepisy i podrêczniki. Dlatego niezwykle istotna jest taka organizacja pracy, by m³ody personel ucz¹cy siê zawodu mia³ mo liwoœæ bezpoœredniego kontaktu i wsparcia w tym autorytecie, jaki reprezentuje bieg³y rewident. W BDO Polska przyjêto rozwi¹zanie, w którym podstawow¹ komórk¹ produkcyjn¹ jest sekcja kierowana przez bieg³ego rewidenta. Sekcja liczy od 4 do 8 osób, przy czym je eli sekcja jest liczniejsza (bli ej 8 osób), dzieli siê na zespo³y kierowane zazwyczaj przez pracowników o statusie aplikanta 1 w nomenklaturze Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów. Taka organizacja jest œwiadomie odmienna od przyjêtej w firmach audytorskich tzw. wielkiej pi¹tki, gdzie proces badania sprawozdañ finansowych jest wykonywany przez w¹sko wyspecjalizowane grupy personelu, a jego rezultaty sk³adane i weryfikowane na kolejnych szczeblach, zanim trafi¹ do bieg³ego rewidenta. W modelu tym nie ma miejsca na bezpoœredni kontakt m³odego pracownika z bieg³ym. Jest ona tak e odmienna od ukszta³towanego w Polsce modelu pracy bieg³ego rewidenta, który wszystkie czynnoœci w procesie badania sprawozdania finansowego wykonuje sam. W modelu sekcyjnym BDO Polska ³¹czymy wartoœæ, jak¹ daje m³odemu pracownikowi bezpoœredni kontakt z bieg³ym rewidentem i przekaz jego wiedzy, zachowania i doœwiadczenia. Organizacyjnym skutkiem takiego modelowego rozwi¹zania jest najwiêksza wœród firm audytorskich w Polsce liczba bieg³ych rewidentów zatrudnionych na pe³nym etacie. To z kolei stwarza problem dyscypliny kosztów zatrudnienia (biegli rewidenci s¹ w Polsce dobrze op³acan¹ grupa zawodow¹) oraz wydajnoœci pracy. Problem ten jest rozwi¹zywany doœæ efektywnie dziêki stosowaniu monitoringu wykorzystania czasu pracy personelu, o czym bêdzie mowa w ostatniej czêœci artyku³u. 1 Aplikant to kandydat na bieg³ego rewidenta, który dla uzyskania tego tytu³u zawodowego jest zobowi¹zany zrealizowaæ dwuletni program aplikacyjny i zdaæ egzamin dyplomowy.

8 orum liderów 63 Produkowanie wiedzy i przekazywanie klientom Jedn¹ z podstawowych wytycznych strategicznych w budowaniu systemu zarz¹dzania wiedz¹ w BDO Polska jest podejmowanie trudnych tematów zawodowych, opracowywanie rozwi¹zañ i oferowanie tych rozwi¹zañ klientom oraz innym zainteresowanym podmiotom i osobom z otoczenia firmy w formie konferencji i seminariów, publikacji ksi¹ ek i artyku³ów w pismach fachowych oraz biuletynów przekazywanych elektronicznie okreœlonym grupom klientów. Takimi tematami, w których BDO Polska by³o jednym z pionierów, by³y zagadnienia leasingu, fuzji i przejêæ spó³ek, miêdzynarodowych standardów rachunkowoœci czy ostatnio transfer pricing. Lista publikacji i informacje o organizowanych przedsiêwziêciach szkoleniowych s¹ zamieszczoane w witrynie internetowej firmy Technologie informacyjne Natura kwalifikacji pracowników jest unikalna: jednostkowa i zamkniêta niejako w g³owach pracowników. Nierzadko materia³y, informacje, procedury i programy bêd¹ce wynikiem absorbcji wiedzy zewnêtrznej i nabycia doœwiadczenia w trakcie praktyki te s¹ pozamykane w biurkach, notatkach, w³asnych konstrukcjach excelowskich i plikach utrzymywanych na niedostêpnych katalogach u ytkowanych pecetów. W tym sensie jest to wiedza rozproszona w organizacji, o lokalizacji znanej doœwiadczonemu kierownictwu intuicyjnie i doœwiadczanej eksperymentalnie (wykonanie dobre lub marne zleconego zadania przez zespó³, o którym siê mniema, i posiada wymagan¹ do wykonania zlecenia wiedzê). Zbieranie tej rozproszonej wiedzy poszczególnych osób, jej systematyzowanie i udostêpnianie pozosta³ym pracownikom firmy, dzielenie siê wiedz¹ jest jedn¹ z podstawowych zasad kszta³tuj¹cego siê systemu zarz¹dzania wiedz¹ w BDO Polska. Dla efektywnej realizacji zadania zbierania rozproszonej wiedzy personelu, jej systematyzacji i u³atwienia dzielenia siê wiedz¹ pracowników miêdzy sob¹, w BDO wykorzystuje siê ostatnie generacje sprawdzonych aplikacji i technologii komputerowych i telekomunikacyjnych. W 1997 r. w siedzibie centrali firmy zainstalowano jedn¹ z pierwszych w Warszawie sieci LAN na platformie Windows NT 4. Technologia NT 4. pozwoli³a na utworzenie trzech wirtualnych dysków A, B, C z przeznaczeniem na gromadzenie informacji wed³ug okreœlonych struktur (systematyzacja) oraz czwartego U przeznaczonego do wymiany plików z informacjami pomiêdzy wszystkimi pracownikami. Struktura tego systemu przedstawia³a siê w uproszczeniu nastêpuj¹co: A: KLIENCI B: MODELE

9 64 orum liderów C: PROGRAMY U: U YTKOWNICY Struktura katalogów na dysku A: KLIENCI Dla ka dego klienta tworzono katalog z jego nazw¹. Katalogi s¹ uporz¹dkowane alfabetycznie. Po otwarciu katalogu klienta firmy np. Abakus ukazuj¹ siê katalogi z latami (np. 1998, 1999, 2001, 2002). Te cztery katalogi oznaczaj¹, e relacje z tym klientem trwaj¹ ju cztery kolejne lata. Katolog firmy Bekas 1998 oznacza, e by³ to jednorazowy klient w 1998 r. Z kolei katalog 2002 oznacza, e jest to nowy klient pozyskany w bie ¹cym 2002 roku. Otworzenie katalogu danego roku otwiera dostêp do nastêpuj¹cych podkatalogów: Oferta /umowa zawiera fragment standardowej oferty z cen¹ i terminami oraz tekst umowy zawartej z klientem Sprawozdania finansowe zawiera arkusze Excela z bilansem, rachunkiem wyników i notami informacji dodatkowej Raport z badania zawiera raport w j. polskim, raport w j. angielskim (jeœli by³ sporz¹dzony na ¹danie klienta), a tak e rozdzia³y VII i VIII Prospektu emisyjnego (jeœli by³ dla danego klienta wykonany) Dokumentacja robocza (w tej czêœci, która jest zapisana na noœniku magnetycznym) Korespondencja z klientem Doradztwo (pisemne odpowiedzi na zapytania, opracowane na zlecenie klienta materia³y, ekspertyzy, due diligence itp.). Struktura tego dysku w momencie jego projektowania w 1997 r. zawiera³a podstawowe elementy tego, co dzisiaj nazywane jest CRM Customer Relations Management. Trzeba podkreœliæ, e wiedza tu zebrana i doœwiadczenia w budowaniu bazy danych o klientach i relacjach z nimi pozwoli³y na efektywne przezbrojenie siê BDO Polska w bie ¹cym roku na profesjonalny CRM uruchomiony na platformie Lotus Notes. Na dysku B: MODELE umieszczone s¹ katalogi ze zweryfikowanymi i zatwierdzonymi narzêdziami pracy stosowanymi w firmie oraz wzorce uzyskiwane z sieci œwiatowej BDO. Do podstawowych narzêdzi w firmie audytorskiej nale ¹: rêczne badania sprawozdañ finansowych wzór sprawozdania finansowego z notami (arkusz Excela do wype³nienia przez klienta) inne opracowane narzêdzia i materia³y pomocnicze. Dla potrzeb Corporate inance pod odpowiednimi katalogami zgromadzono narzêdzia i przyk³ady w obszarach: Analizy Due Diligence, uzje, Przekszta³cenia spó³ek, Wyceny, Analizy Sektorowe.

10 orum liderów 65 Departament Podatków jest odpowiedzialny za redagowanie i wysy³anie do klientów-spó³ekgie³dowych biuletynów informacyjnych. Kolejne numery tych biuletynów s¹ dostêpne w katalogu Biuletyny Drug¹ grup¹ na dysku B s¹ katalogi tematycznie zwi¹zane z organizacj¹ firmy i sprawami kadrowymi. Mo na tu znaleÿæ obowi¹zuj¹ce regulaminy, zarz¹dzenia prezesa, tak- e wszystkie druki bêd¹ce w obiegu (np. karta pracy, wniosek o urlop itp.) Na dysku C: PROGRAMY s¹ pomieszczone u yteczne biblioteki (programy u ytkowe), takie jak biblioteka prawna (LEX), biblioteka podatkowa, prenumerowane z CD-ROM czasopisma fachowe oraz materia³y na CD-ROM uzyskiwane z centrali sieci BDO w Brukseli (np. Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci (IAS) czy Amerykañskie Standardy (US GAAP) DyskU: U YTKOWNICY zaprojektowany specjalnie jako medium dzielenia siê wiedz¹ pomiêdzy pracownikami. Dysk ten sk³ada siê z indywidualnych folderów (katalogów) wszystkich u ytkowników komputerów firmy; innymi s³owy, ka dy folder nosi nazwisko pracownika. oldery te s¹ uporz¹dkowane alfabetycznie. W folderach tych u ytkownicy przechowuj¹ te pliki, które warte s¹ udostêpnienia innym pracownikom. Na przyk³ad katalog kowalska zawiera raporty z badañ klientów pani Kowalskiej oraz inne materia³y przez ni¹ wyprodukowane, a mog¹ce byæ przydatne innym osobom pracuj¹cym nad podobnymi tematami. Dostêp do katalogów u ytkowników ma status tylko czytaj, a wiêc pozwala na skopiowanie u kole anki/kolegi interesuj¹cego pliku bez mo liwoœci ingerencji w tekst. Skopiowany tekst mo e podlegaæ ju dowolnej obróbce po przeniesieniu go katalogu w³asnego kopiuj¹cego. Katalogi u ytkowników s¹ oknami wystawowymi pracowników; prezentuj¹ oni tam swój dorobek zawodowy w postaci raportów z badanych firm, wykonanych ekspertyz, zebranych ciekawych i po ytecznych materia³ów pozyskanych w Internecie itp. W pocz¹tkowej fazie rozwoju opisane wy ej struktury by³y tworzone oddzielnie na serwerach w oddzia³ach firmy w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu i Gdañsku. Obecnie wszystkie oddzia³y funkcjonuj¹ w rozleg³ej wirtualnej sieci korporacyjnej BDO Polska, a dostêp pracowników do zasobów wiedzy gromadzonej w opisanej strukturze bêdzie w najbli szym czasie mo liwy poprzez w³asn¹ witrynê intranetow¹. Wymiana informacji i wiedzy w firmie zwielokrotni³a siê po uruchomieniu w sieci korporacyjnej poczty elektronicznej. Monitorowanie alokacji potencja³u pracowników Ekstensywn¹, ale obiektywn¹ miar¹ wykorzystania i alokacji podstawowego zasobu firmy wiedzy jest czas, jaki pracownicy poœwiêcaj¹ na ró nego rodzaju czynnoœci w ramach obowi¹zków pracowniczych. Jednym z podstawowych obowi¹zków pracownika BDO Polska, zapisanym w Regulaminie Pracy, jest wype³nienie tygodniowej karty pracy sk³ada-

11 66 orum liderów nej do Dzia³u Controllingu w ka dy poniedzia³ek do godz W karcie pracy pracownik okreœla liczbê godzin, które przepracowa³ na zleceniach produkcyjnych oraz godziny przeznaczone na szkolenia, prace badawczo-rozwojowe, a tak e na takie czynnoœci nieprodukcyjne, jak urlopy i zwolnienia lekarskie. Karty pracy s¹ na bie ¹co przetwarzane w modu³ach Zasoby ludzkie i Zlecenia sytemu ksiêgowoœci komputerowej Navision inancials. Na podstawie danych pierwotnych z kart pracy Dzia³ Controllingu produkuje dla zarz¹du okresowe raporty z zestawem wskaÿników: wykorzystanie czasu pracy z podzia³em na czas produkcyjny i nieprodukcyjny z podzia³em na oddzia³y i sekcje; mo liwe jest oczywiœcie wydrukowanie takiego raportu dla pojedynczego pracownika czas pracy przeznaczony na szkolenia i prace badawczo-rozwojowe alokacja czasu produkcyjnego na realizowane zlecenia i wartoœæ alokowanego czasu mierzona iloczynem godzin i stawekosobistego zaszeregowania pracowników pracuj¹cych na danych zleceniach rejestracja czasu w godzinach nadliczbowych. Wymienione wskaÿniki i dynamika ich zmian s¹ przedmiotem analiz zarz¹du i kadry kierowniczej (kierownicy sekcji) w cyklu miesiêcznym. Monitorowanie wykorzystania czasu pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników, a wiêc monitorowanie alokacji najcenniejszego zasobu organizacji wiedzy i umiejêtnoœci pracowników, jest trwa³¹ cech¹ kultury organizacyjnej BDO Polska i jednym z kluczowych czynników zrównowa- onego wzrostu firmy. Na podstawie danych z modu³ów finansowo-ksiêgowych i p³acowo-kadrowych wylicza siê do raportów dla zarz¹du wskaÿniki nak³adów na szkolenie /pracownika i udzia³u kosztów szkolenia i materia³ów szkoleniowych w kosztach ogólnych, udzia³ kosztów IT w kosztach ogólnych. WskaŸniki te pozwalaj¹ monitorowaæ poziom inwestowania w wiedzê i technologie wspomagaj¹ce korzystanie z wiedzy. Nie s¹ to oczywiœcie wskaÿniki wyrafinowane, ale ich obecnoœæ w raportach controllingowych œwiadczy o szerszym spojrzeniu na mierniki kondycji firmy, które zdaniem prezesa firmy powinny ujawniaæ kluczowe wyznaczniki wartoœci przedsiêbiorstwa, w tym zawartoœæ i zdolnoœæ kapita³u intelektualnego do kreowania dochodów [Helin, 2000, s. 371]. Literatura Ciechanowicz A. (1999), Moja kariera, Rzeczpospolita, Wawrzyniak B. (2001), Od koncepcji do praktyki zarz¹dzania wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, w: Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y na konferencjê, Polska undacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa.

12 orum liderów 67 Patterson R. (2002), Kompendium terminów z zakresu rachunkowoœci i finansów po polsku i angielsku, PWC, RR, Warszawa. Król H. (2001), Edukacja dla przysz³oœci, w: Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y na konferencjê, Polska undacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa. Helin A. (2000), Wycena i prezentacja kapita³u intelektualnego w sprawozdawczoœci finansowej wyzwanie dla tradycyjnej rachunkowoœci, w: Strategiczne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Materia³y na konferencjê, w: A.Ludwiczyñski, red., Warszawa.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi ogłasza nabór na stanowisko pracy informatyk ¼ etatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołczygłowy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338574-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku

Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku Instrument oceny 360 stopni zgodny z naukową metodologią, to jest możliwe! Analiza przypadku dr Victor Wekselberg, Senior Konsultant Mirosława Achinger, Prezes Mispol SA Plan wystąpienia 1. Czym jest kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizowanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego projektem Z Gospodarki do Edukacji II w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna 1 Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM)

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Rozwój Polskich Uczelni FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Małgorzata Plechawska-Wójcik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo