Miros³aw Grelik* Zarz¹dzaniewiedz¹ w BDO Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miros³aw Grelik* Zarz¹dzaniewiedz¹ w BDO Polska"

Transkrypt

1 56 orum liderów Miros³aw Grelik* Zarz¹dzaniewiedz¹ w BDO Polska Profil firmy BDO Polska Sp. z o.o. (www.bdo.pl) jest firm¹ audytorsk¹ podmiotem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych. BDO Polska (pierwotnie BDO Binder) powsta³a w 1991 r. jako jedna z pierwszych firm audytorskich w Polsce. Posiada oddzia³y w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu i Gdañsku. Zatrudnia ponad 180 osób, g³ównie bieg³ych rewidentów, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów. Nale y do miêdzynarodowej sieci BDO International z siedzib¹ w Brukseli, pi¹tej pod wzglêdem obrotów w œwiecie, i w zwi¹zku z tym operuje zró nicowanym portfelem zleceniodawców, dla których realizowane s¹ prace wymagaj¹ce zarówno wyspecjalizowanej wiedzy, jak i wszechstronnoœci. Wierzymy, e podstaw¹ naszego sukcesu jest stale pog³êbiana wiedza w zakresie rachunkowoœci, finansów i podatków, wszechstronnoœæ, zaanga owanie i satysfakcja naszych klientów. Zarz¹dzanie wiedz¹ podstawowe pojêcia W bogatej ju literaturze przedmiotu przedstawiane s¹ ugruntowane wywody i konstruowane definicje takich pojêæ, jak wiedza, zarz¹dzanie, kapita³ intelektualny, zarz¹dzanie wiedz¹, zarz¹dzanie kapita³em intelektualnym; kompetentnego przegl¹du w tym zakresie dokona³ miêdzy innymi B. Wawrzyniak [2001] i dla celów niniejszego artyku³u wykorzystamy ten dorobek. Za cytowanym przez B. Wawrzyniaka Bukowitzem i Wiliamsem przyjmiemy (z pewn¹ modyfikacj¹), e zarz¹dzanie wiedz¹ jest procesem budowania struktur oraz procedur i narzêdzi, przy pomocy których firma zwiêksza sw¹ wartoœæ rynkow¹ dziêki aktywom organizacyjnym, takim jak wiedza, kwalifikacje i motywacje personelu, w³asnoœæ intelektualna i technologie informacyjne. Zgadzamy siê przy tym z obserwacj¹ zawart¹ w badaniach KPMG Consulting, e proces zarz¹dzania wiedz¹ w organizacjach jest wielofazowy od chaotycznych dzia³añ i oddzielnych inicjatyw przez budowanie procedur i narzêdzi w pewnych obszarach organizacji po œwiadome formu³owanie strategii i budowanie zintegrowanego systemu zarz¹dzania wiedz¹. * dr Miros³aw Grelik jest dyrektorem ds. rozwoju w BDO Polska

2 orum liderów 57 W opisywanej organizacji BDO Polska, jak siê wydaje, znajdujemy siê w fazie trzeciej (wdra anie procedur i narzêdzi) ze œwiadomoœci¹ wagi reorientacji strategicznej na zarz¹dzanie wiedz¹ dla przysz³oœci firmy. Jak podkreœla R. Patterson w swej praktycznej wyk³adni pojêcia zarz¹dzania wiedz¹, k³adzie siê tu nacisk na znaczenie takich zagadnieñ, jak szkolenia pracowników, tworzenie sieci ekspertów i sieci ogólnego dostêpu, w tym Intranet, a tak e zespo³ów wirtualnych, które przyczyniaj¹ siê do wzrostu wykorzystania wiedzy, pokonuj¹c bariery geograficzne i organizacyjne. Si³¹ napêdow¹ zarz¹dzania wiedz¹ s¹ technologie informatyczne umo liwiaj¹ce gromadzenie, analizowanie i przekazywanie danych [2002, s. 541]. Na podstawie tych skrótowych rozwa añ terminologicznych w opisie budowanego w BDO Polska systemu zarz¹dzania wiedz¹ skoncentrujemy siê nastêpuj¹cych jego elementach: kwalifikacje pozyskiwanie personelu o u ytecznej wiedzy i potencjale rozwojowym; wspieranie rozwoju pracowników i tradycyjne metody dzielenia siê wiedz¹ technologie informacyjne system absorbcji, systematyzacji i akumulacji wiedzy oraz dzielenia siê wiedz¹ wszystkich ze wszystkimi monitorowanie alokacji potencja³u pracowników system rozliczania czasu pracy i wskaÿniki efektywnoœci. Kwalifikacje W organizacjach œwiadcz¹cych profesjonalnie us³ugi niematerialne na rzecz firm biznesowych, a tak e dla instytucji o statusie non profit wiedza posiadana przez pracowników tych organizacji jest podstawowym zasobem pozyskiwanym, przetwarzanym w u yteczne postaci i sprzedawanym klientom. Zasób posiadanej wiedzy ka dego pracownika, umiejêtnoœæ stosowania procedur intelektualnych (np. wnioskowanie dedukcyjne, indukcyjne, kojarzenie faktów i idei, budowanie logicznych konstrukcji), zdolnoœæ do absorpcji nowej i potrzebnej wiedzy, opanowane heurystyki i algorytmy oraz efektywne ich wykorzystywanie dla produkowania u ytecznych dla klienta sprzedawalnych rezultatów mo emy okreœliæ jako faktyczne kwalifikacje pracowników. To od zdolnoœci i kwalifikacji personelu zale y szybkoœæ absorpcji nowej wiedzy generowanej poza organizacj¹, takiej jak np. przepisy prawa i ich interpretacja, algorytmy analiz finansowych czy nowe generacje i aplikacje narzêdzi komputerowych. Tu powtórzymy za H. Królem, e najbardziej siê liczy zdolnoœæ ludzi do efektywnego produkowania oraz korzystania z wiedzy w procesie ci¹g³ych zmian [Król, 2001, s. 40]. To kwalifikacje personelu decyduj¹ o efektywnoœci wykorzystania w praktyce z³o onych procedur badania sprawozdañ finansowych, analiz i wycen przedsiêbiorstw czy rozwi¹zañ podatkowych. Dlatego te jednym z podstawowych elementów sk³adaj¹cych siê na system zarz¹dzania wiedz¹ w BDO jest badanie wiedzy i okreœlonych zdolnoœci kandydatów

3 58 orum liderów do pracy w corocznym cyklu rekrutacyjnym. Poni ej opiszemy za³o enia procedury opracowanej i zastosowanej po raz pierwszy w 1999 roku. Stosowane dotychczas procedury naboru og³oszenie w prasie, a nastêpnie rozmowy kwalifikacyjne uznane zosta³y za ma³o efektywne. W zwi¹zku z tym opracowano system rekrutacji pracowników na stanowiska asystentów i st. asystentów z udzia³em konsultantów zewnêtrznych mgr. Adama Sobolewskiego z Pracowni Psychometrii Wydzia³u Psychologii UW i dr. Ryszarda Zacha, wspó³pracownika firmy Patulski, Or³owski i Partnerzy, Sp. z o.o. Konstruuj¹c system naboru, przyjêto nastêpuj¹ce za³o enia: akcja rekrutacyjna na stanowiska asystentów i starszych asystentów bêdzie przeprowadzana raz w roku (jesieni¹) zastosowane zostan¹ standardowe kryteria i narzêdzia oceny kandydatów proces selekcji zostanie podzielony na fazy: analiza formalna zg³oszeñ, sprawdzian przy pomocy testów, rozmowa kwalifikacyjna z cz³onkiem zarz¹du, rozmowa kwalifikacyjna z przysz³ym prze³o onym. Sformu³owano standardowe kryteria formalne dla kandydatów na stanowisko asystenta: ukoñczenie wy szej uczelni ekonomicznej, wskazane wydzia³ rachunkowoœci znajomoœæ j. angielskiego lub niemieckiego na stanowisko starszego asystenta: ukoñczenie wy szej uczelni ekonomicznej, wskazane wydzia³ rachunkowoœci, znajomoœæ j. angielskiego lub niemieckiego 2-3 letnie doœwiadczenie w pracy w audycie lub dziale rachunkowoœci firm produkcyjnych, handlowych lub finansowych rejestracja w Krajowej Izbie Bieg³ych Rewidentów (KIBR) jako kandydata na bieg³ego rewidenta, zdanie minimum jednego egzaminu wymaganego przez KIBR preferencja dla osób z zaliczon¹ przez KIBR praktyk¹ zawodow¹. Wybór i konstrukcja testów (sprawdzianów) W piœmiennictwie nt. narzêdzi selekcyjnych kadr ukszta³towa³ siê pogl¹d, wyra ony trafnie przez A. Ciechanowicz [1999], e testy wyró niaj¹ siê (...) specyficzn¹, standardow¹ (jednakow¹ dla wszystkich badanych) procedur¹ ich przeprowadzania oraz sprawdzon¹ rzetelnoœci¹ i trafnoœci¹. Nieod³¹czn¹ czêœci¹ ka dego testu s¹ normy, dziêki którym indywidualny wynikosi¹gniêty w badaniu testowym mo e zostaæ porównany z wynikiem ca³ej grupy badanych osób.

4 orum liderów 59 Za³o ono, e kandydat do pracy w BDO Polska powinien posiadaæ spory zasób wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu rachunkowoœci, znaæ terminologiê angielsk¹ z zakresu rachunkowoœci i finansów oraz odznaczaæ siê cechami przydatnymi w zawodzie bieg³ego rewidenta, takimi jak zdolnoœci rachunkowe (analiza zale noœci liczbowych), koncentracja uwagi, dok³adnoœæ dzia³ania, logiczne myœlenie. W dyskusji z konsultantami przeanalizowano cechy dostêpnych i sprawdzonych testów psychologicznych, takich jak inwentarz osobowoœci NEO- I, mierz¹cy piêæ wymiarów osobowoœci ekstrawersjê, ugodowoœæ, sumiennoœæ, stabilnoœæ emocjonaln¹, otwartoœæ na doœwiadczenie, oraz bateriê testów APIS-Z mierz¹cych 4 typy zdolnoœci: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i spo³eczne. Testy te tylko w pewnym zakresie mierzy³y wczeœniej okreœlone, po ¹dane cechy (zdolnoœci) kandydatów do pracy w BDO, mierz¹c jednoczeœnie szerokie spektrum cech, których interpretacja w procedurze selekcyjnej by³aby niejednoznaczna. Najbli sze zdefiniowanym wymogom co do po ¹danych cech (zdolnoœci) okaza³y siê testy zaproponowane przez wspó³pracownika firmy doradztwa peronalnego Patulski, Or³owski i Partnerzy dr. R. Zacha, oznaczone dalej jako testy zdolnoœci test 1, test 2, test 3. Sprawdzian wiedzy z zakresu rachunkowoœci za³o enia Narzêdzie do sprawdzenia wiedzy z zakresu rachunkowoœci zosta³o skonstruowane w BDO Polska z udzia³em zainteresowanych odbiorem rezultatów rekrutacji to jest kierowników sekcji audytu, do których zostan¹ skierowani wyselekcjonowani kandydaci. Bieg³ych rewidentów i aplikantów zatrudnionych w firmie poproszono o skonstruowanie pytañ, jakie zadaliby (lub chcieliby zadaæ) kandydatom do pracy w ich sekcji, by sprawdziæ poziom wiedzy merytorycznej. Otrzymany materia³ zosta³ poddany analizie i stanowi³ podstawê ok. 70% skonstruowanego kwestionariusza sprawdzianu wiedzy merytorycznej. Oko³o 30% pytañ z podstaw rachunkowoœci skonstruowano na podstawie dostêpnych w tym zakresie podrêczników i opracowañ encyklopedycznych. Ten spo³eczny sposób skonstruowania sprawdzianu z zakresu wiedzy merytorycznej jako wytwór kultury organizacyjnej BDO Polska jest specyficzn¹ wartoœci¹ i wa- nym sygna³em o oczekiwaniach, z jakimi spotka siê w œrodowisku pracy kandydat na stanowisko asystenta czy starszego asystenta. Konstrukcja sprawdzianu ze znajomoœci terminologii angielskiej Podstaw¹ konstrukcji sprawdzianu znajomoœci angielskiej terminologii rachunkowoœci i finansów by³ s³ownik polsko-angielski, opracowany na wewnêtrzne potrzeby BDO Polska, zawieraj¹cy terminologiê u ywan¹ w sprawozdaniach finansowych, oraz uzupe³niaj¹co s³ownik angielsko-polski podrêcznika Business English autorstwa M. Neyman.

5 60 orum liderów Badana grupa Zaproszenia do udzia³u w badaniach skierowano do 335 osób, które odpowiedzia³y na og³oszenie prasowe i spe³nia³y wymogi postawione w tym og³oszeniu. W badaniach udzia³ wziê³o 254 osób, zebrano dane od 212 osób. W badanej grupie 52 osoby (24,5%) by³y absolwentami SGH, 154 (73,6%) innych uczelni. 79 (37,3%) osób ukoñczy³o studia o kierunku rachunkowoœæ i finanse, 129 (60,8%) inne kierunki studiów. Brak danych na temat 4 kandydatów. Testy psychologiczne wype³ni³o 192 osoby, test wiedzy 198, test znajomoœci jêzyka angielskiego 174 osoby. Ostatecznej selekcji poddano tylko tych kandydatów, którzy uczestniczyli we wszystkich zastosowanych testach. Metoda W przeprowadzonym postêpowaniu selekcyjnym zastosowano piêæ narzêdzi: trzy testy mierz¹ce predyspozycje psychologiczne kandydatów (opracowane przez dr. Ryszarda Zacha), test badaj¹cy wiedzê merytoryczn¹ kandydatów oraz test badaj¹cy znajomoœæ jêzyka angielskiego. Dwa ostatnie testy przygotowane przez BDO Polska. Pierwszy test psychologiczny t1 Dodawanie, odejmowanie, dzielenie bada³ tempo dzia³ania, dok³adnoœæ dzia³ania i koncentracjê uwagi. Drugi test psychologiczny t2 Uzdolnienia rachunkowe bada³ umiejêtnoœæ szybkiego i sprawnego operowania na ró nych dzia³aniach arytmetycznych o wysokim poziomie trudnoœci. Trzeci test psychologiczny t3 Myœlenie logiczne bada³ poziom rozumienia i antycypacji zwi¹zków i zale noœci o charakterze zwi¹zków przyczynowo skutkowych. Czwarty test w Wiedzy merytorycznej bada³ wiedzê kandydatów z zakresu rachunkowoœci i finansów. Sk³ada³ siê z 74 pytañ o zró nicowanym z za³o enia stopniu trudnoœci, pytañ jedno- lub wielokrotnego wyboru. Pi¹ty test e, bada³ znajomoœæ jêzyka angielskiego. Polega³ na t³umaczeniu fachowych zwrotów zarówno z jêzyka angielskiego na polski, jak i odwrotnie. Badanie przeprowadzono grupowo w dwóch czêœciach: podczas pierwszej kandydaci rozwi¹zywali testy psychologiczne, podczas drugiej test wiedzy merytorycznej (w) i test znajomoœci jêzyka angielskiego (e). Wyniki Na podstawie przeprowadzonych testów dokonano selekcji kandydatów. Przyjêto dwa alternatywne kryteria selekcyjne, z których tutaj przytoczymy pierwsze. Przypisywa³o ono nastêpuj¹ce wagi przeprowadzonym testom: wiedza 4 pkt, angielski 3 pkt, testy zdolnoœci 1, 2, 3 po 1punkcie. Kryterium zosta³o obliczone wed³ug nastêpuj¹cej formu³y: Sel 1=4w+3e+t1+t2+t3

6 orum liderów 61 Na podstawie tej formu³y wy³oniono 20 najlepszych kandydatów, wœród których 14 by³o absolwentami SGH. Z grupy tej do pracy zosta³o przyjête 11osób. Z przyjêtej grupy aktualnie w BDO Polska pracuje 5 osób, do dziœ zaliczanych do najlepszych m³odych pracowników firmy. O tych, którzy odeszli, mo na powiedzieæ, e zostali kupieni przez inne firmy po stosunkowo nied³ugim sta u w BDO Polska, bo byli dobrzy. Z perspektywy trzech lat mo na powiedzieæ, e zastosowana procedura oceny wiedzy, zdolnoœci i potencja³u kandydatów okaza³a siê efektywna. Wspieranie rozwoju pracowników BDO Polska nie kusi m³odych adeptów zawodu bieg³ego rewidenta lub analityka finansowego mira ami d³ugotrwa³ych szkoleñ z oderwaniem od pracy, imprezami integracyjnymi czy innymi modnymi formami z repertuaru HRM. Stwarzamy natomiast warunki rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników, oferuj¹c dostêp do nowoczesnych technologii informacyjnych, techniki procedur, literatury oraz opieki ze strony wysoko kwalifikowanego personelu kierowniczego (zobacz system dzielenia siê wiedz¹ w modelu mistrz-kandydat ). BDO Polska poprzez spe³nienie wymogów formalnych KIBR uprawniaj¹cych do prowadzenia praktyk zawodowych i aplikacji umo liwia realizacjê w ramach firmy pe³nego cyklu sk³adaj¹cego siê na uzyskanie tytu³u zawodowego bieg³ego rewidenta. Pracodawca na wniosek pracownika pokrywa koszt egzaminów na bieg³ego rewidenta, pocz¹wszy od drugiej sesji egzaminacyjnej przewidzianej w postêpowaniu kwalifikacyjnym KIBR. Pracownikowi z tytu³u udzia³u w sesji egzaminacyjnej przys³uguje p³atny urlop szkoleniowy w dniu egzaminu. Wzrost wiedzy zawodowej, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie i rozwijanie umiejêtnoœci to powinnoœæ pracownika; le y w jego osobistym interesie i jest warunkiem awansu w firmie. Stworzenie infrastruktury i warunków dla rozwoju kwalifikacji pracowniczych wymaga od firmy ponoszenia powa nych nak³adów i pracodawca oczekuje od pracowników wspó³udzia³u w ponoszeniu tych nak³adów, wspó³odpowiedzialnoœci i lojalnoœci. irma organizuje seminaria szkoleniowe w zwi¹zku z obowi¹zkiem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego bieg³ych rewidentów i deleguje bezp³atnie do uczestnictwa w tych seminariach zatrudnionych w firmie bieg³ych rewidentów oraz koñcz¹cych aplikacje. Ponadto organizuje wewnêtrzne szkolenia dla wszystkich pracowników w formie konferencji szkoleniowych BDO oraz specjalistyczne seminaria dla okreœlonych grup pracowników. Decyzjê o udziale pracownika w szkoleniu wewnêtrznym podejmuje jego prze³o ony; koszty takiego udzia³u pokrywa firma. Pracownik, na swój wnioseklub wniosekprze³o onego, mo e zostaæ skierowany na szkolenia krajowe lub zagraniczne, przy czym obowi¹zuj¹ tutaj nastêpuj¹ce zasady finansowania: szkolenie, którego koszt nie przekracza 1000 z³ mo e byæ pokryte w ca³oœci

7 62 orum liderów lub w czêœci przez pracodawcê, szkolenie, którego koszt przekracza 1000 z³ jest przedmiotem odrêbnej umowy zawartej pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem. Relacja mistrz-kandydat efektywn¹ metod¹ dzielenia siê wiedz¹. W BDO Polska kultywuje siê œwiadomie bardziej tradycyjne modele dzielenia siê wiedz¹; relacja mistrz kandydat. Mistrzem jest bieg³y rewident, którego rola i odpowiedzialnoœæ w procesie produkcyjnym, jakim jest badanie sprawozdania finansowego w firmie audytorskiej, zosta³a okreœlona aktem rangi ustawy (ustawa o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie). W praktyce autorytet bieg³ego rewidenta opiera siê na syntezie jego wiedzy i doœwiadczenia. Jest to tego rodzaju wiedza, któr¹ trudno posi¹œæ, czytaj¹c przepisy i podrêczniki. Dlatego niezwykle istotna jest taka organizacja pracy, by m³ody personel ucz¹cy siê zawodu mia³ mo liwoœæ bezpoœredniego kontaktu i wsparcia w tym autorytecie, jaki reprezentuje bieg³y rewident. W BDO Polska przyjêto rozwi¹zanie, w którym podstawow¹ komórk¹ produkcyjn¹ jest sekcja kierowana przez bieg³ego rewidenta. Sekcja liczy od 4 do 8 osób, przy czym je eli sekcja jest liczniejsza (bli ej 8 osób), dzieli siê na zespo³y kierowane zazwyczaj przez pracowników o statusie aplikanta 1 w nomenklaturze Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów. Taka organizacja jest œwiadomie odmienna od przyjêtej w firmach audytorskich tzw. wielkiej pi¹tki, gdzie proces badania sprawozdañ finansowych jest wykonywany przez w¹sko wyspecjalizowane grupy personelu, a jego rezultaty sk³adane i weryfikowane na kolejnych szczeblach, zanim trafi¹ do bieg³ego rewidenta. W modelu tym nie ma miejsca na bezpoœredni kontakt m³odego pracownika z bieg³ym. Jest ona tak e odmienna od ukszta³towanego w Polsce modelu pracy bieg³ego rewidenta, który wszystkie czynnoœci w procesie badania sprawozdania finansowego wykonuje sam. W modelu sekcyjnym BDO Polska ³¹czymy wartoœæ, jak¹ daje m³odemu pracownikowi bezpoœredni kontakt z bieg³ym rewidentem i przekaz jego wiedzy, zachowania i doœwiadczenia. Organizacyjnym skutkiem takiego modelowego rozwi¹zania jest najwiêksza wœród firm audytorskich w Polsce liczba bieg³ych rewidentów zatrudnionych na pe³nym etacie. To z kolei stwarza problem dyscypliny kosztów zatrudnienia (biegli rewidenci s¹ w Polsce dobrze op³acan¹ grupa zawodow¹) oraz wydajnoœci pracy. Problem ten jest rozwi¹zywany doœæ efektywnie dziêki stosowaniu monitoringu wykorzystania czasu pracy personelu, o czym bêdzie mowa w ostatniej czêœci artyku³u. 1 Aplikant to kandydat na bieg³ego rewidenta, który dla uzyskania tego tytu³u zawodowego jest zobowi¹zany zrealizowaæ dwuletni program aplikacyjny i zdaæ egzamin dyplomowy.

8 orum liderów 63 Produkowanie wiedzy i przekazywanie klientom Jedn¹ z podstawowych wytycznych strategicznych w budowaniu systemu zarz¹dzania wiedz¹ w BDO Polska jest podejmowanie trudnych tematów zawodowych, opracowywanie rozwi¹zañ i oferowanie tych rozwi¹zañ klientom oraz innym zainteresowanym podmiotom i osobom z otoczenia firmy w formie konferencji i seminariów, publikacji ksi¹ ek i artyku³ów w pismach fachowych oraz biuletynów przekazywanych elektronicznie okreœlonym grupom klientów. Takimi tematami, w których BDO Polska by³o jednym z pionierów, by³y zagadnienia leasingu, fuzji i przejêæ spó³ek, miêdzynarodowych standardów rachunkowoœci czy ostatnio transfer pricing. Lista publikacji i informacje o organizowanych przedsiêwziêciach szkoleniowych s¹ zamieszczoane w witrynie internetowej firmy Technologie informacyjne Natura kwalifikacji pracowników jest unikalna: jednostkowa i zamkniêta niejako w g³owach pracowników. Nierzadko materia³y, informacje, procedury i programy bêd¹ce wynikiem absorbcji wiedzy zewnêtrznej i nabycia doœwiadczenia w trakcie praktyki te s¹ pozamykane w biurkach, notatkach, w³asnych konstrukcjach excelowskich i plikach utrzymywanych na niedostêpnych katalogach u ytkowanych pecetów. W tym sensie jest to wiedza rozproszona w organizacji, o lokalizacji znanej doœwiadczonemu kierownictwu intuicyjnie i doœwiadczanej eksperymentalnie (wykonanie dobre lub marne zleconego zadania przez zespó³, o którym siê mniema, i posiada wymagan¹ do wykonania zlecenia wiedzê). Zbieranie tej rozproszonej wiedzy poszczególnych osób, jej systematyzowanie i udostêpnianie pozosta³ym pracownikom firmy, dzielenie siê wiedz¹ jest jedn¹ z podstawowych zasad kszta³tuj¹cego siê systemu zarz¹dzania wiedz¹ w BDO Polska. Dla efektywnej realizacji zadania zbierania rozproszonej wiedzy personelu, jej systematyzacji i u³atwienia dzielenia siê wiedz¹ pracowników miêdzy sob¹, w BDO wykorzystuje siê ostatnie generacje sprawdzonych aplikacji i technologii komputerowych i telekomunikacyjnych. W 1997 r. w siedzibie centrali firmy zainstalowano jedn¹ z pierwszych w Warszawie sieci LAN na platformie Windows NT 4. Technologia NT 4. pozwoli³a na utworzenie trzech wirtualnych dysków A, B, C z przeznaczeniem na gromadzenie informacji wed³ug okreœlonych struktur (systematyzacja) oraz czwartego U przeznaczonego do wymiany plików z informacjami pomiêdzy wszystkimi pracownikami. Struktura tego systemu przedstawia³a siê w uproszczeniu nastêpuj¹co: A: KLIENCI B: MODELE

9 64 orum liderów C: PROGRAMY U: U YTKOWNICY Struktura katalogów na dysku A: KLIENCI Dla ka dego klienta tworzono katalog z jego nazw¹. Katalogi s¹ uporz¹dkowane alfabetycznie. Po otwarciu katalogu klienta firmy np. Abakus ukazuj¹ siê katalogi z latami (np. 1998, 1999, 2001, 2002). Te cztery katalogi oznaczaj¹, e relacje z tym klientem trwaj¹ ju cztery kolejne lata. Katolog firmy Bekas 1998 oznacza, e by³ to jednorazowy klient w 1998 r. Z kolei katalog 2002 oznacza, e jest to nowy klient pozyskany w bie ¹cym 2002 roku. Otworzenie katalogu danego roku otwiera dostêp do nastêpuj¹cych podkatalogów: Oferta /umowa zawiera fragment standardowej oferty z cen¹ i terminami oraz tekst umowy zawartej z klientem Sprawozdania finansowe zawiera arkusze Excela z bilansem, rachunkiem wyników i notami informacji dodatkowej Raport z badania zawiera raport w j. polskim, raport w j. angielskim (jeœli by³ sporz¹dzony na ¹danie klienta), a tak e rozdzia³y VII i VIII Prospektu emisyjnego (jeœli by³ dla danego klienta wykonany) Dokumentacja robocza (w tej czêœci, która jest zapisana na noœniku magnetycznym) Korespondencja z klientem Doradztwo (pisemne odpowiedzi na zapytania, opracowane na zlecenie klienta materia³y, ekspertyzy, due diligence itp.). Struktura tego dysku w momencie jego projektowania w 1997 r. zawiera³a podstawowe elementy tego, co dzisiaj nazywane jest CRM Customer Relations Management. Trzeba podkreœliæ, e wiedza tu zebrana i doœwiadczenia w budowaniu bazy danych o klientach i relacjach z nimi pozwoli³y na efektywne przezbrojenie siê BDO Polska w bie ¹cym roku na profesjonalny CRM uruchomiony na platformie Lotus Notes. Na dysku B: MODELE umieszczone s¹ katalogi ze zweryfikowanymi i zatwierdzonymi narzêdziami pracy stosowanymi w firmie oraz wzorce uzyskiwane z sieci œwiatowej BDO. Do podstawowych narzêdzi w firmie audytorskiej nale ¹: rêczne badania sprawozdañ finansowych wzór sprawozdania finansowego z notami (arkusz Excela do wype³nienia przez klienta) inne opracowane narzêdzia i materia³y pomocnicze. Dla potrzeb Corporate inance pod odpowiednimi katalogami zgromadzono narzêdzia i przyk³ady w obszarach: Analizy Due Diligence, uzje, Przekszta³cenia spó³ek, Wyceny, Analizy Sektorowe.

10 orum liderów 65 Departament Podatków jest odpowiedzialny za redagowanie i wysy³anie do klientów-spó³ekgie³dowych biuletynów informacyjnych. Kolejne numery tych biuletynów s¹ dostêpne w katalogu Biuletyny Drug¹ grup¹ na dysku B s¹ katalogi tematycznie zwi¹zane z organizacj¹ firmy i sprawami kadrowymi. Mo na tu znaleÿæ obowi¹zuj¹ce regulaminy, zarz¹dzenia prezesa, tak- e wszystkie druki bêd¹ce w obiegu (np. karta pracy, wniosek o urlop itp.) Na dysku C: PROGRAMY s¹ pomieszczone u yteczne biblioteki (programy u ytkowe), takie jak biblioteka prawna (LEX), biblioteka podatkowa, prenumerowane z CD-ROM czasopisma fachowe oraz materia³y na CD-ROM uzyskiwane z centrali sieci BDO w Brukseli (np. Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci (IAS) czy Amerykañskie Standardy (US GAAP) DyskU: U YTKOWNICY zaprojektowany specjalnie jako medium dzielenia siê wiedz¹ pomiêdzy pracownikami. Dysk ten sk³ada siê z indywidualnych folderów (katalogów) wszystkich u ytkowników komputerów firmy; innymi s³owy, ka dy folder nosi nazwisko pracownika. oldery te s¹ uporz¹dkowane alfabetycznie. W folderach tych u ytkownicy przechowuj¹ te pliki, które warte s¹ udostêpnienia innym pracownikom. Na przyk³ad katalog kowalska zawiera raporty z badañ klientów pani Kowalskiej oraz inne materia³y przez ni¹ wyprodukowane, a mog¹ce byæ przydatne innym osobom pracuj¹cym nad podobnymi tematami. Dostêp do katalogów u ytkowników ma status tylko czytaj, a wiêc pozwala na skopiowanie u kole anki/kolegi interesuj¹cego pliku bez mo liwoœci ingerencji w tekst. Skopiowany tekst mo e podlegaæ ju dowolnej obróbce po przeniesieniu go katalogu w³asnego kopiuj¹cego. Katalogi u ytkowników s¹ oknami wystawowymi pracowników; prezentuj¹ oni tam swój dorobek zawodowy w postaci raportów z badanych firm, wykonanych ekspertyz, zebranych ciekawych i po ytecznych materia³ów pozyskanych w Internecie itp. W pocz¹tkowej fazie rozwoju opisane wy ej struktury by³y tworzone oddzielnie na serwerach w oddzia³ach firmy w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu i Gdañsku. Obecnie wszystkie oddzia³y funkcjonuj¹ w rozleg³ej wirtualnej sieci korporacyjnej BDO Polska, a dostêp pracowników do zasobów wiedzy gromadzonej w opisanej strukturze bêdzie w najbli szym czasie mo liwy poprzez w³asn¹ witrynê intranetow¹. Wymiana informacji i wiedzy w firmie zwielokrotni³a siê po uruchomieniu w sieci korporacyjnej poczty elektronicznej. Monitorowanie alokacji potencja³u pracowników Ekstensywn¹, ale obiektywn¹ miar¹ wykorzystania i alokacji podstawowego zasobu firmy wiedzy jest czas, jaki pracownicy poœwiêcaj¹ na ró nego rodzaju czynnoœci w ramach obowi¹zków pracowniczych. Jednym z podstawowych obowi¹zków pracownika BDO Polska, zapisanym w Regulaminie Pracy, jest wype³nienie tygodniowej karty pracy sk³ada-

11 66 orum liderów nej do Dzia³u Controllingu w ka dy poniedzia³ek do godz W karcie pracy pracownik okreœla liczbê godzin, które przepracowa³ na zleceniach produkcyjnych oraz godziny przeznaczone na szkolenia, prace badawczo-rozwojowe, a tak e na takie czynnoœci nieprodukcyjne, jak urlopy i zwolnienia lekarskie. Karty pracy s¹ na bie ¹co przetwarzane w modu³ach Zasoby ludzkie i Zlecenia sytemu ksiêgowoœci komputerowej Navision inancials. Na podstawie danych pierwotnych z kart pracy Dzia³ Controllingu produkuje dla zarz¹du okresowe raporty z zestawem wskaÿników: wykorzystanie czasu pracy z podzia³em na czas produkcyjny i nieprodukcyjny z podzia³em na oddzia³y i sekcje; mo liwe jest oczywiœcie wydrukowanie takiego raportu dla pojedynczego pracownika czas pracy przeznaczony na szkolenia i prace badawczo-rozwojowe alokacja czasu produkcyjnego na realizowane zlecenia i wartoœæ alokowanego czasu mierzona iloczynem godzin i stawekosobistego zaszeregowania pracowników pracuj¹cych na danych zleceniach rejestracja czasu w godzinach nadliczbowych. Wymienione wskaÿniki i dynamika ich zmian s¹ przedmiotem analiz zarz¹du i kadry kierowniczej (kierownicy sekcji) w cyklu miesiêcznym. Monitorowanie wykorzystania czasu pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników, a wiêc monitorowanie alokacji najcenniejszego zasobu organizacji wiedzy i umiejêtnoœci pracowników, jest trwa³¹ cech¹ kultury organizacyjnej BDO Polska i jednym z kluczowych czynników zrównowa- onego wzrostu firmy. Na podstawie danych z modu³ów finansowo-ksiêgowych i p³acowo-kadrowych wylicza siê do raportów dla zarz¹du wskaÿniki nak³adów na szkolenie /pracownika i udzia³u kosztów szkolenia i materia³ów szkoleniowych w kosztach ogólnych, udzia³ kosztów IT w kosztach ogólnych. WskaŸniki te pozwalaj¹ monitorowaæ poziom inwestowania w wiedzê i technologie wspomagaj¹ce korzystanie z wiedzy. Nie s¹ to oczywiœcie wskaÿniki wyrafinowane, ale ich obecnoœæ w raportach controllingowych œwiadczy o szerszym spojrzeniu na mierniki kondycji firmy, które zdaniem prezesa firmy powinny ujawniaæ kluczowe wyznaczniki wartoœci przedsiêbiorstwa, w tym zawartoœæ i zdolnoœæ kapita³u intelektualnego do kreowania dochodów [Helin, 2000, s. 371]. Literatura Ciechanowicz A. (1999), Moja kariera, Rzeczpospolita, Wawrzyniak B. (2001), Od koncepcji do praktyki zarz¹dzania wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, w: Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y na konferencjê, Polska undacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa.

12 orum liderów 67 Patterson R. (2002), Kompendium terminów z zakresu rachunkowoœci i finansów po polsku i angielsku, PWC, RR, Warszawa. Król H. (2001), Edukacja dla przysz³oœci, w: Zarz¹dzanie wiedz¹ w przedsiêbiorstwie, Materia³y na konferencjê, Polska undacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa. Helin A. (2000), Wycena i prezentacja kapita³u intelektualnego w sprawozdawczoœci finansowej wyzwanie dla tradycyjnej rachunkowoœci, w: Strategiczne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Materia³y na konferencjê, w: A.Ludwiczyñski, red., Warszawa.

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê

Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê 74 Komunikaty Maciej Walczak* Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia siê W artykule dokonano przegl¹du wybranych zastosowañ technologii informatycznych, wspomagaj¹cych procesy organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Marcin W. Staniewski ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Warszawa 2008 Wy sza Szko³a Finansów

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych

Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych Krzysztof Rozwój kompetencji Klincewicz Artyku³ pracowników opisuje procesy w firmach budowy us³ug kompetencji offshoringowych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla zarz¹dzania zasobami ludzkimi; podejœcie unijne

Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla zarz¹dzania zasobami ludzkimi; podejœcie unijne Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione ARTYKU Y Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla

Bardziej szczegółowo