INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1

2 I. Wstęp.... nic nie daje dzieciom tyle stosownej pewności siebie i umiejętności zachowania się i nic ich tak nie pobudza do obcowania z ludźmi, jak taniec, przeto sądzę, że należałoby uczyć je tańczyć tak wcześnie, jak są w stanie tego się nauczyć. Słowa angielskiego filozofa i pedagoga Johna Locke a ( ) zwracają uwagę na potrzebę stosowania formy tańca w pracy z dziećmi, ze względu na jego właściwości. Taniec to nie tylko ruch, osiąganie artystycznej wypowiedzi, to także a może przede wszystkim wychowanie człowieka: wychowanie społeczno-moralne umysłowe, estetyczne, wychowanie fizyczne. Od początków ludzkiej historii taniec towarzyszył człowiekowi i przez wieki odrywano w nim nowe możliwości. W dzisiejszych czasach, gdy zaistniała konieczność przygotowania młodego pokolenia do dialogu kultur, gdy edukacja patriotyczna, regionalna, międzykulturowa stała się podstawowym nurtem wychowania społeczeństwa obywatelskiego, dostrzegłam w tańcu obok właściwości artystycznego rozwoju dzieci możliwość kształtowania nowoczesnego mieszkańca Europy. Każdy bowiem naród w nowoczesnej i wspólnej Europie powinien posiadać wiedzę dotyczącą z jednej strony kultury uniwersalnej, ogólnoludzkiej, europejskiej, a z drugiej istotnych elementów kultury narodowej, czyli tego, co jest nam najbliższe, co nas kształtuje. W pracy z dziećmi wykorzystuje się wiele twórczych form i metod stymulujących ich rozwój, odkrywających talent i kreatywność myślenia. Wykorzystując taniec i zabawy ze śpiewem w pracy dydaktycznowychowawczej, można między innymi w sposób naturalny kształcić poczucie rytmu, prawidłową postawę i elastyczność ruchu dzieci. Konstruując program edukacji tanecznej wzięłam pod uwagę możliwości i zdolności uczniów: trzeba rozwijając zainteresowania taneczne dzieci stale zwracać uwagę na ich możliwości percepcyjne, dostosowywać metody, na bieżąco korygować szczególnie techniczną stronę kroków i figur tanecznych. W trakcie nauki tańca należy zwracać na wszelkie przejawy aktywności twórczej dzieci, ponieważ skutkiem takich działań jest wytwarzanie czegoś nowego: tańca, ekspresji ruchowej, wartości estetycznych. Taniec pozwala mi także w radosny i niewerbalny sposób wprowadzić dzieci w świat narodowej tradycji, świadomości lokalnej, narodowej; kochania tego co nam najbliższe miasta, regionu, ojczyzny. Biorąc udział w wielu międzynarodowych projektach, nie rzadko zdarzało się, że uczestnicy z Polski mieli problemy z zaprezentowaniem etnicznej kultury swojego kraju. Dlatego uważam, że uczenie dzieci tańca ludowego i narodowego jest przede wszystkim podtrzymywaniem tradycji naszych przodków, kultywowaniem narodowego dorobku kultury tanecznej, zwróceniem 2

3 uwagi na niezmierne bogactwo ruchu i piękna w nim zawartego. Wprowadzenie tańca ludowego w proces nauczania szkolnego - oprócz uatrakcyjnienia zajęć przyniesie pozytywne skutki w wychowaniu pokolenia znającego jeden z ważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Polski. Wrocław miasto z dzielnicą Czterech świątyń, miasto, które od wieków tętni wielokulturowością jest szczególnym miejscem w którym w procesie nauczania dzieci i młodzieży nie może brakować edukacji międzykulturowej. Tylko bliższe poznawanie kultury innych narodów ( w tym mniejszości narodowych ) w celu zburzenia stereotypów, budowania integracji środowiskowej oraz kształtowania pozytywnych i otwartych postaw młodych mieszkańców naszego miasta pozwoli na łatwiejsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości, budowanie dialogu i przyjaźni, tolerowanie inności, pozbywanie się kompleksów. Według mnie taniec jest elementem edukacji międzykulturowej ponieważ jako dziedzina sztuki, sama w sobie jest wartością kulturową, którą trzeba pielęgnować. Popularyzowanie i nauka tańców etnicznych innych narodów nie tylko ze względu na wartości estetyczne, może stać się dla potrzeb edukacyjnych alternatywnym sposobem przyswajania wiedzy, kształtowania postaw i poznawania dziedzictwa kulturowego Europy. Wieloletnie prowadzenie zespołu ludowego Przyjaciele Wiolinka dla dzieci w wieku 5-10 lat przy Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka oraz przeprowadzenie w kilkunastu wrocławskich szkołach projektu Taniec jako element edukacji międzykulturowej dowiodło jak duże jest zapotrzebowanie i zainteresowanie wśród nauczycieli i uczniów alternatywnymi formami i metodami rozwijającymi z jednej strony artystyczne zdolności, a z drugiej wpływającymi na wychowanie tolerancyjnego i obywatelskiego pokolenia. Taniec ludowy jest ciekawą formą pracy z dziećmi. Poprzez swoją prostotę, a jednocześnie żywiołowość, dostojność, wesołość, fantazję jest nośnikiem głębszych treści m.in. patriotycznych. Program obejmujący naukę tańców ludowych: regionalnych i narodowych polskich i innych narodów i dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym szkolnym. Oparty został o moje wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i doskonalenie z zakresu tańca, artystycznej animacji, edukacji regionalnej oraz udziałowi w projektach międzynarodowych (bezpośrednia możliwość zapoznawania się z etniczną kulturą innych narodów). 3

4 II. Opis zasad innowacji. 1. Zakres innowacji Program, dotyczący edukacji tanecznej, przyspiesza rozwój poczucia rytmu, elastycznego poruszania się taneczno - ruchowego, podnosi sprawność ruchową. Program jest zgodny z podstawą programową i stanowi uzupełnienie i wzbogacenie treści programowych z zakresu edukacji muzycznej, wychowania społeczno-moralnego, wychowania fizycznego oraz wiedzy i umiejętności ogólnych w pierwszym etapie kształcenia i dzieci w wieku przedszkolnym ( klasa 0) W związku z wprowadzeniem dodatkowych zagadnień i treści konieczne jest wprowadzenie po jednej godzinie dla każdej klasy na poziomie zajęć w ramach dodatkowej lekcji z wychowania fizycznego. Przewiduje się prowadzenie innowacji długoterminowo. 2. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane. Taniec jest sztuką. Taniec jest harmonią: ciała, umysłu i muzyki. Jest on wyrażaniem emocji, może być rozmową z widzem i partnerem/partnerami. W tej sztuce tancerz jest zarazem twórcą, tworzywem i narzędziem, a także jednym z odbiorców. Taniec pozwala uczestnikom (twórcom i widowni) doświadczyć piękna i harmonii, wyrazić przekaz, przeprowadzić dialog... Taniec jest kulturą. Tak jak muzyka czy rysunek, taniec towarzyszy ludzkości od początku. Istnieją prymitywne i wyrafinowane formy tańca. Każdy krąg kulturowy ma własne formy tańca. Taniec jest również narzędziem komunikacji międzyludzkiej, bardzo ważnym narzędziem. Używamy tańca w wielu sytuacjach, w naszym kręgu kulturowym głównie gdy świętujemy, lub prezentujemy się przeciwnej płci, albo w uroczystych momentach. Oprócz typowych spotkań imprez i prywatek, istnieją sytuacje, w których ciężko jest nie zatańczyć: studniówka, wesele, bal sylwestrowy... ale taniec może też być spontaniczny, popatrzmy na piłkarzy kiedy strzelą gola ;) W żywych i rozwijających się do dziś formach taniec może być zaproszeniem i prezentacją walorów, wyrazem radości, przygotowaniem do walki, popisem zręczności, może przekazywać religie i mitologie, może być przeniesieniem w odmienne stany świadomości mistycznym doświadczeniem, może być zwyczajem i tradycją, może być opowieścią, może być również abstrakcyjnym ornamentem dowolną alegorią lub wszystkim tym naraz... Każdy styl ma swoją historię, swoje podstawy i swoich twórców, swoje zasady i późniejsze formy. 4

5 Taniec jest sportem Taniec jest definitywnie formą ruchu. Jest to forma która wyjątkowo angażuje wszystkie mięśnie i stawy do intensywnej a zarazem płynnej pracy. Jest to jeden z najzdrowszych sportów. Taniec to duży wysiłek ale taki który nie męczy, ponieważ nie koncentrujemy się na wysiłku samym w sobie ale na sztuce, którą tworzymy. Taniec wymaga dokładności, szybkości, gibkości, płynności ruchów, opanowania ciała i danej techniki, przy założeniu jasnych kryteriów oceny mamy zawody, turnieje taneczne, w różnych dziedzinach. Tancerze, którzy w nich uczestniczą to prawdziwi sportowcy, którzy ćwiczą od dziecka, pod okiem trenera, podporządkowując swój styl życia dla sukcesu w zawodach. Taniec łączy sztukę, kulturę i sport dlatego jest uniwersalnym środkiem wspierającym proces nauczania dzieci. Ta forma ekspresji rozwinie wielokierunkowo potencjał dzieci oraz ich zainteresowania, które mogą kontynuować na dodatkowych zajęciach ( koło taneczne) co sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Jestem przekonana, że dzieci podniosą swoje możliwości ruchowe, rytmiczne i muzyczne. Dodatkowym atutem zajęć tanecznych jest rozwój związany z kinezjologią edukacyjną, która pozytywnie wpływa na proces rozwoju umysłowego dzieci. Efektem zajęć tanecznych będzie również utożsamianie dzieci z regionem, ojczyzną oraz zmiana stereotypów i uprzedzeń w stosunku do mniejszości narodowych poprzez poznawanie części dziedzictwa narodowego jakim są oryginalne tańce i muzyka. Ważnym elementem jest wykorzystanie w pracy z grupą metod zabawowych umożliwiających otwarcie się na innych, uwolnienie siebie samego od lęku i niepewności przed deprymującą oceną, pozwalają one dostrzec różne mocne strony wśród uczestników grupy oraz wzmacniają motywację do wysiłku. Dzięki pracy zespołowej rozwiną się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwolą ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną. 3. Cechy innowacji Oferty szkoły Systematyczność i celowość podejmowanych działań. Zintegrowanie innowacji z realizacją zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno wychowawczej (włączenie w tematykę kompleksową). Wprowadzanie alternatywnych form wychowania fizycznego Skuteczność metod dostosowanych do możliwości dzieci w edukacji wczesnoszkolnej 5

6 4. Cel ogólny Poznawania przez dzieci świata, ludzi i siebie poprzez alternatywna formę ruchową jaką jest taniec rozumiany jako sztuka, kultura i sport. 5. Cele szczegółowe. - Wychowanie i kształtowanie postaw i nawyków ucznia takich jak odpowiedzialność za siebie i innych, panowanie nad emocjami, przełamywanie własnej nieśmiałości, poczucie własnej wartości bez konieczności rywalizacji. - Wyzwalanie radości z uczestniczenia w zajęciach tanecznych - Nabywanie podstawowych umiejętności ruchowych wpływających na zdolności motoryczne, które będą niezbędne do progresywnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego w następnym etapie edukacji - Podnoszenie sprawności poprzez zróżnicowane doświadczenia ruchowe doskonalące zmysły - Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach ruchowo-tanecznych w formach lekcyjnych i pozalekcyjnych - Zapoznanie dzieci z dziedzictwem kultury narodowej i innych narodów poprzez naukę tańców etnicznych. - Wspieranie uzdolnień dzieci i rozbudzanie wrażliwości estetycznej. - Kształtowanie pozytywnych, otwartych i tolerancyjnych postaw wobec mniejszości narodowych (Żydów, Romów, wyznawców prawosławia, protestantów) i innych narodów. - Wzbogacanie programów edukacyjnych o alternatywne sposoby przyswajania wiedzy metody artystyczne taniec. 6. Przewidywane efekty. taniec wykształci świadomość własnego ciała, wzmocni koordynacji wzrokowo-ruchową, usprawnieni całe ciało, podniesie tężyznę fizyczną, wpłynie na harmonijny rozwój znacząco wpłynie na lateralizację i koordynację podniesie poczucie rytmu i uwrażliwi na muzykę i ogólne umuzykalnienie, wykształci orientację w przestrzeni, wpłynie na umiejętność dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi umożliwi przeżywanie sukcesu i satysfakcji z własnej pracy poprzez życzliwą atmosfera pracy w czasie realizacji programu będzie 6

7 sprzyjał głównie rozwojowi zainteresowań uczniów. program wprowadzi w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w kontekście kultury europejskiej dzieci poznają tańce regionalne, narodowe, tańce mniejszości narodowych, tańce etniczne innych narodów program posiada walory edukacyjno-wychowawcze, zmieni styl i sposób spędzania czasu wolnego ( pozwali na rozwijanie zainteresowań na dodatkowych zajęciach szkolne koło taneczne) 7.Metody sprawdzania osiągnięć dzieci. Ocenie podlegają: przygotowanie do zajęć, inwencja własna dzieci, pomysłowość, aktywność, zachowanie, respektowanie zasad zabaw rytmiczno - tanecznych. Na zajęciach dokonuje się słownej oceny uczniów ocena kształtująca. Uczniowie są wdrażani do samooceny i samokontroli. Ocena końcoworoczna jest konsultowana i analizowana z nauczycielem prowadzącym. Sformułowana zostaje w formie opisowej według zasad obowiązujących dla tego etapu w SP 108 i zawiera informacje dotyczące aktywności ucznia na zajęciach, jego przygotowanie i umiejętności muzyczne, rytmiczne i taneczne. Uczniowie prezentują zdobyte umiejętności taneczne na lekcjach otwartych dla rodziców i uroczystościach szkolnych. Dzieci mają możliwość poszerzania i rozwoju zdolności na zajęciach Szkolnego Koła Tanecznego. 8.Osiągnięcia dzieci podlegające ocenie Klasa 0 Rozpoznaje charakter muzyki Reaguje na sygnały i zmiany tempa Zna kierunki i orientuje się w przestrzeni Potrafi maszerować. Aktywnie podejmuje zadania ruchowo-muzyczne Współpracuje z grupą, partnerem Koordynuje ciało w zadaniach ruchowych Realizuje proste układy taneczne Klasa I Rozpoznaje dźwięki dłuższe i krótsze. Recytuje rytmicznie proste teksty z uwzględnieniem tempa, dynamiki, intonacji i barwy głosu. Zna i wykonuje podstawowe kroki krakowiaka Wyraża ruchem określone stany i sytuacje. Interpretuje ruchowo treści piosenek. Reaguje ruchem na zmiany miary taktu. Reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie. 7

8 Realizuje ruchem wartości rytmiczne. Rozpoznaje nastrój w muzyce. Klasa II Tworzy inscenizację ruchową do piosenek. Reaguje ruchem na sygnały muzyczne. Tworzy ruch improwizowany do muzyki Posiada orientację ruchowo-przestrzenną Realizuje ruchem metrum dwudzielne wg, Dalacro'za Wykonuje podstawowe kroki i figury podstawowych tańców ludowych Prezentuje swoje umiejętności taneczne w zespole i indywidualnie Zna klasyczne (baletowe) pozycje rąk i nóg Klasa III Podporządkowuje ruch w poznanej muzyce wartościom rytmicznym, zmianom dynamicznym i tempa. Wykonuje podstawowe kroki i figury walca, poloneza, krakowiaka, tańców regionalnych i innych narodów. Nazywa i rozpoznaje polskie tańce narodowe. Interpretuje ruchem poznane piosenki i utwory muzyczne. Wykonuje akompaniament do muzyki. Improwizuje ruchem muzykę. Przedstawia za pomocą gestu i mimiki tańce ze śpiewem. Prezentuje swoje umiejętności. Potrafi zatańczyć w zespole kilka tańców etnicznych. III. Ewaluacja. 1. Prezentacje szkolne imprezy okolicznościowe, imprezy pozaszkolne 2. Ankieta dla rodziców. IV. Załączniki 1.Informacje o sposobie realizacji programu: Praca nad zdobywaniem umiejętności tanecznych wymaga od uczniów wysiłku i wytrwałości. Dlatego niezbędne są wzmocnienia, wskazywanie konkretnych sposobów polepszania pracy. Na podstawie obserwacji wyszczególniłam kilka etapów pracy z dziećmi: 1). uświadomienie uczniom nazwy umiejętności 2). wyjaśnienie mechanizmu działania umiejętności 3). przypomnienie wiadomości i reguł postępowania 8

9 4). pokazanie przez nauczyciela wzorowo wykonanej czynności 5). pierwsze indywidualne czynności wykonane pod kontrola nauczyciela 6). kolejne, zbiorowo wykonane czynności przez uczniów pod kontrolą 7). systematyczne i samodzielne ćwiczenia 8). opanowanie umiejętności Podczas realizacji programu niezbędna jest współpraca realizatora z nauczycielami poszczególnych klas. Ważne jest przekazywanie informacji o dzieciach, ocena umiejętności ruchowo-tanecznych, realizowanie wspólnych zadań np. pokazów dla rodziców. Metody, formy i środki: 1. Metody twórcze: elementy metod R. Labana, Dalcroze a, Z. Kodai, kinezjologii edukacyjnej, Metody nauczania ruchu a. Metoda syntetyczna. Polega na całościowym nauczaniu zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno ruchowych. b. Metoda analityczna. Polega na dzieleniu złożonych i trudniejszych koordynacyjnie ćwiczeń na fragmenty, które po osobnym opanowaniu scala się w płynny ruch. c. Metoda mieszana ( syntetyczno analityczna ). Polega w pierwszej fazie na nauczaniu częściami tańca a następnie w pełnej formie. d. Metoda kompleksowa. Polega na nauczaniu wyodrębnionych przez nauczyciela kompleksów ruchowych danego tańca i jest połączeniem poprzednich metod, stosowanym często w celu korygowaniu błędów w wykonywanym ruchu. 2.Formy a) indywidualne ( autoprezentacja, indywidualne zadanie taneczne) b) partnerskie (np. przez wykonywanie zadań tanecznych i ruchowych w parach) c) grupowe (w małych 3-6 osobowych zespołach) d) zbiorowe. Ze względu na miejsce realizacji procesu kształcenia wyróżnia się formy: a) klasowo-lekcyjne, b) warsztatowe, c) ogólnoszkolne (np. pokazy, prezentacje) 3. Środki -Odtwarzacz CD, płyty z nagraniami muzycznymi ( muzyka: ludowa, współczesna ( różne style), klasyczna, tablica interaktywna programy multimedialne Taniec, filmy instruktażowe 2. Zakres treści edukacyjnych 9

10 relaks odprężenie psychofizyczne przy muzyce wprowadzenie w świat muzyki klasycznej (dobór repertuaru) ćwiczenia kształcące świadomy ruch ćwiczenia uwrażliwiające na kierunek ruchu ćwiczenia oddechowe technika ruchu korekta postawy uczniów, wytwarzanie nawyku estetycznego poruszania się, rozwijanie sprawności ruchowej ćwiczenia przy muzyce elementy klasyki baletowej pozycje podstawowe rąk i nóg ćwiczenia do muzyki związane z naprzemiennością kinezjologia edukacyjna ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, reagowanie na sygnały muzyczne rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez stosowanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (tworzenie koła, kółek, szeregu, rzędu, marsz ze zmianą kierunku) improwizowanie ilustracji muzycznych na różne tematy ( zjawiska przyrody, naśladowanie zwierząt, czynności itp. rozwijanie wypowiedzi ruchowej inspirowanej piosenką, bajką, opowiadaniem, nastrojową muzyką, zabawy ruchowe ze śpiewem ( ilustracyjne, inscenizowane, rytmiczne, taneczne) zabawy ruchowe przy muzyce ( uwrażliwiające na elementy muzyki i z zakresu techniki ruchu, opowieści ruchowe), realizacja wartości ćwierćnut i ósemek przez ruch (metoda Dalacroz a) marsz, bieg utrwalanie relacji czasowych między poznanymi wartościami nut w ćwiczeniach ruchowych akcent metryczny - zaznaczanie akcentu metrycznego oraz miar taktowych różnymi formami ruchu reagowanie ruchem na zmiany tempa i dynamiki obserwowanie zmian dynamiki w słuchanych utworach reagowanie na ruchem na dźwięki różnej wysokości rozwijanie szybkiej reakcji, koncentracji uwagi i aktywnej postawy przez stosowanie ćwiczeń z użyciem sygnałów muzycznych kształcenie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez ćwiczenia muzyczno-ruchowe ( tworzenie małych i dużych kół, szachownicy, figur geometrycznych, korowody marszowe z zastosowaniem różnych figur) improwizowanie ilustracji muzycznych na temat zjawisk przyrody, cech zwierząt, zjawisk codziennego otoczenia itp. z uwzględnieniem zmian dynamiki i tempa praca z partnerem, praca z grupą ćwiczenia w samodzielnym określaniu przez uczniów metrum w taktach 2/4, 3/4, 4/4 z równoczesnym akcentowaniem np.ruchem pierwszej miary realizacja ruchowa wartości ćwierćnutowych i ósemkowych w taktach 2/3, 3/4, 4/4 synkopa w takcie 2/4 jako charakterystyczny element krakowiaka ćwiczenia ruchowe w utrzymaniu równego tempa ( w marszu, biegu) doskonalenie techniki ruchu tanecznego kształcenie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez ćwiczenia muzyczno-ruchowe ( zmiana zgodna z frazą, rodzaju ruchu, kierunku, układu przestrzennego, partnera) 10

11 interpretacja ruchowa utworów muzycznych improwizowanie obrazków muzycznych układanie rytmów do porzekadeł i przysłów realizowanie podskokiem grupy rytmicznej: ósemka z kropką plus szesnastka zapoznanie z tańcami narodowymi, tańcami innych narodów, tańcami mniejszości narodowych charakterystyka pochodzenie, specyfika muzyczna nauka podstawowych kroków i figur tanecznych: odstawny, dostawny, podskoki, cwał, przytupy,podskoki w obrotach, doskoki obunóż, krzesany, przytupy nauka tańców regionalnych - kozira, jedliniok, grozik, nauka tańców narodowych - polonez, krakowiak, kujawiak nauka tańców innych narodów - tańce bałkańskie Grecja - Mikonos, Rumunia - Promoroaca, Słowacja - Cztery Kroki, Lapkana polka, Rosja - Trojka, tańce celtyckie - Anglia- Farmers Jigg, Cirle Dance, Szkocja - Petronela, Shetland Wedding Reel, Belgia - Baanopstekker, i inne nauka tańców mniejszości narodowych - Ukraina- Orisia, Izrael - Nigun Atik, Well of Fortune, Kurdyjski - Dalal, nauka elementów tańca towarzyskiego - cha cha, salsa, walc nauka elementów tańca nowoczesnego nauka elementów tańca klasycznego Program został rozłożony na etapy wprowadzania treści dla dzieci z klas O i I, klasy II i klasy III w układzie spiralnym. Treści zaproponowane w pierwszym cyklu, są bazą, która obowiązuje we wszystkich poziomach z możliwością elastycznego podejścia do ilości stosowanych powtórzeń ćwiczeń w celu uzyskania oczekiwanego efektu. Każdy następny cykl pogłębia treści i wynika z wcześniej poznanego materiału. W ten sposób poruszamy się w obrębie tych samych haseł programowych rozszerzając i pogłębiając wiedzę i umiejętności ucznia. V. Bibliografia. Kuźmińska O Taniec w teorii i praktyce AWF, Poznań 2002 Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe Warszawa 1992 Wawrowska R. Ruch muzyka WSiP, Warszawa 1988 Jachińska M., Grupa bawi się i pracuje Wrocław 1994 Kuligowska K., Doskonalenie lekcji, Warszawa 1984 Własna praca magisterska Taniec jako element edukacji międzykulturowej pod kierunkiem prof. J Maciejewskiego DSWE Wrocław Podstawa programowa dla pierwszego etapu edukacji 11

12 ZGODA AUTORA INNOWACJI Wyrażam zgodę na wprowadzenie i realizację innowacji pedagogicznej Taniec jako element edukacji międzykulturowej w Szkole Podstawowej 108 we Wrocławiu. Informacja o autorze innowacji. Elżbieta Grzelak magister edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany staż pracy 29 lat, Instruktor Sportu i Rekreacji Taniec Ludowy Ukończone formy doskonalenia z zakresu tańca, animacji kulturalno-społecznej, muzyki, zajęć artystycznych dające podstawę do realizacji innowacji pedagogicznej: - kurs Plastyczno-muzyczny I stopnia 136 godz. WOM 29.o kurs Plastyczno-muzyczny II stopnia godz. WOM Warsztaty Pantomima: zabawy, ćwiczenia, etiudy dla dzieci i młodzieży 30 godz. WOM kurs Plastyka ruchu - 80 godz. WOM konsultacje teoretyczno-praktyczne z zakresu tańca ludowego DSBB E.Miedzińska warsztaty Animacja artystyczna dzieci i młodzieży 16 godz. WCTD prowadzenie prof. D. Tarlowski i J.Pascal z Wiednia kurs Budujemy tożsamość lokalną w oparciu o program internetowy COMENIUS 15 godz. DODN warsztaty Taniec, ruch, improwizacja WCTD warsztaty Animacja artystyczna dzieci i młodzieży c.d. 16 godz. WCTD warsztaty Taniec etniczny WCTD prowadzenie I. Konachowicz kurs Wspomaganie rozwoju dziecka metodą teatralną 12 godz. WCDN kurs Teatr dziecięcy- od zabawy do teatru 20 godz. WCDN szkolenie Wychowanie regionalne w przedszkolu i klasach I-II szkoły podstawowej WCDN konsultacje Projektowanie działań w zakresie wychowania regionalnego przedszkolu i na I etapie kształcenia - WCDN kurs Kurs tańców etnicznych w zakresie: tańce żydowskie, tańce bałkańskie poziom podstawowy CIRKLE DANCE I. Konachowicz szkolenie międzynarodowa konferencja pod patronatem prezydenta Wrocławia Najważniejsze aspekty i cele edukacji kulturalnej 12, kurs Wielokulturowość Dolnego Śląska 50 godz. WCDN szkolenie międzynarodowe szkolenie dla multiplikatorów Arrangementinternational workshop Bratysława, Słowacja warsztat Animacja artystyczna istotny czynnik w pracy z dziećmi i 12

13 młodzieżą 60 godz. trójstopniowy cykl warsztatów dla multiplikatorów Kultur Kontakt Austria i WCTD warsztat Gry i zabawy ruchowo-sceniczne 7 godz. WCTD kurs instruktorski - Instruktor Rekreacji specjalność Taniec Ludowy- AWF Wrocław 2011 Doświadczenia artystyczne i współpraca z organizacjami 1. Współpraca z fundacją Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka nauczyła mnie podejmowania działań na rzecz rozwoju twórczości dzieci. Od 2004 pełnię społeczną funkcję Członka Zarządu fundacji. Dzięki moim inicjatywom zostały wyremontowane pomieszczenia siedziby organizacji. Pozyskałam fundusze, znalazłam wolontariuszy i osobiście modernizowałam i nadzorowałam remont. Uczestniczyłam także w pisaniu projektów edukacyjnych z których nieodpłatnie mogły korzystać dzieci z rodzin wielodzietnych. Zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne, wokalne prowadzone przez profesjonalna kadrę dostarczały dzieciom artystycznych przeżyć i bogactwa duchowego. 2. Teatr za jeden uśmiech to akcja charytatywna zainicjowana przez WCTD do której włączyłam się wraz z zespołem tanecznym Przyjaciele Wiolinka. Celem tej akcji było wywołanie uśmiechu na buziach cierpiących dzieci a także, łączenie radości tworzenia z radością dzielenia. Angażowanie uczestników projektu (dzieci prezentujących swoje umiejętności) do dawania otuchy swoim kolegom ze szpitali i Domów Dziecka wywoływało wzruszenia a sztuka nie była tylko dla sztuki. Na jasełka pt. Hej kolęda, kolęda przygotowane przeze mnie na scenie teatru Kalambur zaproszone zostały dzieci z rodzinnych domów dziecka. Efektem podjętej akcji charytatywnej jest wspomaganie leczenia przez uśmiech i twórcze działanie, ale jednocześnie wychowywanie młodego pokolenia w chęci niesienia pomocy potrzebującym. 3. Wrocławskie Śródmieście, gdzie znajduje się moja szkoła jest dzielnicą o bardzo zróżnicowanej strukturze społecznej. Zróżnicowanie to widać w śród uczniów mojej szkoły dlatego wszelkie inicjatywy szkoły i Rady Osiedla Nadodrze skierowane dla osób samotnych i nieporadnych życiowo są godne uznania. Podejmując pracę w Szkole Podstawowej 108 od razu włączyłam się do wspomagania akcji - Wigilia dla Samotnych. ( 2005, 2006, 2007). Moja pomoc polegała na przygotowaniu oprawy artystycznej tych imprez - szkolne koło taneczne oraz czynnościach organizacyjnych. 4. Na terenie mojej szkoły (2005) byłam zaangażowana w propagowanie programu Rady Miejskiej Wrocławia Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych - Dwa plus trzy i więcej. Jednostką koordynującą program jest Centrum do 13

14 spraw rodziny przy MOPS. Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Miasta, w szczególności w zakresie realizowania lokalnej polityki rozwiązywania problemów społecznych. Efektem moich działań było przybliżenie i zachęcenie rodzin wielodzielnych do przystąpienia do programu Dwa plus trzy.. 6.Współpraca podczas międzynarodowej wymiany młodzieży Szkoły Podstawowej 108 a Hauptschule Oberwolbling z Austrii była była wspaniałą okazją do integracji dzieci z obu szkół. Włączyłam się do tego zadania poprzez przeprowadzenie warsztatów tanecznych. Taniec jest językiem międzynarodowym, mowa ciała, gesty i uśmiech wspomagają dialog i otwierają na bliższe poznanie. Ważnym efektem tego działania była międzynarodowa integracja. 7. Podczas organizacji międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży gościliśmy w naszej szkole uczniów ze Szkoły Podstawowej 28 z Grodna. Aby przybliżyć nasze tradycje przygotowałam pokaz polskich tańców ludowych. Efektem podjętego działania jest umożliwienie bliższego zapoznania dzieci z Grodna z tradycjami polskimi. 8. Za udział i przygotowanie prezentacji podczas trzeciej edycji Święta Ulicy Świętego Mikołaja Towarzystwo Miłośników Wrocławia wyraziło podziękowanie i zaprosiło do współpracy partnerów (naszą szkołę), którzy prezentują wysoki poziom artystyczny. Efektem współpracy jest edukacja dzieci poprzez uczestniczenie w ważnych wydarzeniach lokalnych. 9. Z dużym zaangażowaniem podjęłam się społecznej pomocy przy organizacji I DZIECIĘCEGO KONKURSU AKTORSKIEJ INTERPRETACJI PIOSENKI podczas 28 PPA Przegląd odbywał się na scenie teatru Kalambur. Jako wolontariuszka zajmowałam się koordynowaniem przebiegu imprezy. Za sprawną organizację imprezy otrzymałam podziękowanie od dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Muzycznego Capitol - K.Imieli oraz prezes WCTD M. Strońskiej-Zaremby. Efektem podjętego działania jest uczestniczenie w dużym wydarzeniu artystycznym z udziałem utalentowanych dzieci. Niewątpliwym przeżyciem było dla mnie przy okazji poznanie takich artystów jak - Robert Moskwa, Sambor Dudziński czy Robert Gonera. 10. Moje zainteresowania edukacją międzykulturową i tańcami innych narodów inspirują mnie do poszukiwania możliwości pogłębiania swojej wiedzy i 14

15 umiejętności. W lutym 2008 rozpoczęłam współpracę ze Związkiem Ukraińców w Polsce. Poznałam strukturę organizacji i włączyłam się do realizacji projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski dotyczącego kultywowania tradycji mniejszości ukraińskiej ( w tym łemkowskiej). Projekt obejmuje działania skierowane do dzieci. Moim zadaniem była nauka tańców i przygotowanie dzieci do udziału w prezentacji. W czerwcu zespół pod moim kierunkiem zadebiutował na imprezie miejskiej - KALEJDOSKOP KULTUR, który jest realizowany w ramach obchodów Święta Wrocławia, a organizatorami jego pierwszej edycji są: Urząd Miejski Wrocławia, Organizacje Pozarządowe Mniejszości Narodowych i Etnicznych we Wrocławiu, Centrum Kultury AGORA, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Prezentacja szeroko pojętej kultury i tradycji, m.in. mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, greckiej, romskiej, łemkowskiej, żydowskiej, muzułmańskiej - w formie występów artystycznych, koncertów, pokazów rękodzieła i sztuki - miała na celu kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej. Tylko w atmosferze współpracy i wspólnej zabawy możliwy jest dialog ponad podziałami. W programie Kalejdoskopu Kultur wystąpiły: chór niemiecki Die Heimatanger, chór prawosławny Sinaxis, zespoły ukraińskie Witrohon, Oksamyt, Bude Fajno i Bandura, zespoły romskie Neło Drom i Romani Bacht, zespół grecki Peristeri, zespół karaimski Dostłar, zespoły łemkowskie Vesna i Kyczera, zespół żydowski Eszwemaim, zespół muzułmański Dzieci Wajnachów oraz grupa folkowa Buraky. Efektem współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce jest możliwość poznawania kultury i tradycji innych narodów. Mam okazję uczestniczyć w ważnych imprezach miejskich, które dostarczają mi wieli artystycznych wzruszeń także inspiracji. 11. Od 2011 jestem koordynatorem PROGRAMU EDUKACJI, PROMOCJI I INTEGRACJI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH WE WROCŁAWIU w ramach którego realizujemy zajęcia artystyczne, etnograficzne, językowe dla dzieci z mniejszości ukraińskiej, Od 2013 roku pełnię funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce koło we Wrocławiu. Od trzech lat organizuję Festiwal Kultury Ukraińskiej VIVA UKRAINA w ramach którego odbywa się koncert dla dzieci z wrocławskich placówek oświatowych ( od przedszkola do liceum) ukazujący kulturę polską i ukraińską. Jest to swoista edukacja międzykulturowa. Festiwal odbywa się dzięki współpracy z Departamentem Edukacji. Jestem także zaangażowana w organizację imprez międzynarodowych takich jak 15

16 KALEJDOSKOP KULTUR, WROCŁAWSKA KUTIA, DZIEŃ JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN,, koncerty charytatywne SOLIDARNI Z UKRAINĄ i inne. W wielu koncertach i imprezach uczestniczą uczniowie Szkolnego Koła Tanecznego Złota Mandarynka który prowadzę w ramach zajęć pozalekcyjnych w mojej szkole. Dzieci godnie reprezentują szkołę i nabywają wielu doświadczeń. Rodzice są dumni z osiągnięć i zdolności dzieci, mają także okazję zobaczyć swoje dzieci w mediach. Efekty realizacji programu własnego i innowacji w klasach 0-III i szkolnego koła tanecznego: IV Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych GALOP 2006 WYRÓŻNIENIE V Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych GALOP 2007 I MIEJSCE KLASY 1-3 II MIEJSCE KLASY 4-6 VI Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów tanecznych GALOP 2008 II MIEJSCE KLASY 1-3 II MIEJSCE KLASY 4-6 Dolnośląski Festiwal Zespołów Tanecznych 2007 ( MDK- Fabryczna) WYRÓŻNIENIE Przegląd Amatorskiej Twórczości Tanecznej DANCE-WRO 2008 I MIEJSCE VIII Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów tanecznych GALOP 2010 WYRÓŻNIENIE KLASY IV-VI III MIEJSCE KLASY I-III IX Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów tanecznych GALOP 2011II MIEJSCE KLASY IV-VI Rok szkolny 2013/ ,11,13 Dzielnicowy Przegląd Pieśni Patriotycznej Tuwimalia - 17, Wrocławska Kutia Koncert kolę Dzień Jedności Chrześcijan Aula Leopoldina KAZIUKI Święto Europy ( impreza miejska) FESTYN RADY OSIEDLA NADODRZE Dzień Sąsiada Kalejdoskop Kultur ( impreza międzynarodowa Wyspa Słodowa) Rok szkolny 2014/ Festiwal Kultury Ukraińskiej VIVA UKRAINA Wrocławska Kutia 16

17 Koncert Kolęd Dzień Jedności Chrześcijan Aula Leopoldina 17

TANIEC TO RUCH, A RUCH TO ŻYCIE

TANIEC TO RUCH, A RUCH TO ŻYCIE INNOWACJA METODYCZNO ORGANIZACYJNO PROGRAMOWA TANIEC TO RUCH, A RUCH TO ŻYCIE w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie Opracowała: mgr Maria Grzeszczak WSTĘP Taniec jest najwznioślejszą,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO Tańczące nutki Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie opracowanie: Małgorzata Ciechanowska WSTĘP: Muzyka jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym

Bardziej szczegółowo

Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III.

Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III. Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III. Muzyka w nauczaniu zintegrowanym spełnia różnorakie funkcje. Stanowi jeden z elementów barwnej, pełnej treści mozaiki tworzonej wspólnie na zajęciach

Bardziej szczegółowo

TANIEC W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

TANIEC W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY TANIEC W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZTATY TANECZNE dla nauczycieli Prowadzący zajęcia: nauczyciel dyplomowany, pedagog wychowania estetycznego dziecka, oligofrenopedagog, instruktor tańca ludowego:

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. WANDY CHOTMOSKIEJ W KOŁOBRZEGU PROGRAM AUTORSKI KOŁA TANECZNEGO ALICJI BIEL I KAMILI ŁĘKOWSKIEJ

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. WANDY CHOTMOSKIEJ W KOŁOBRZEGU PROGRAM AUTORSKI KOŁA TANECZNEGO ALICJI BIEL I KAMILI ŁĘKOWSKIEJ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. WANDY CHOTMOSKIEJ W KOŁOBRZEGU PROGRAM AUTORSKI KOŁA TANECZNEGO ALICJI BIEL I KAMILI ŁĘKOWSKIEJ Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi Janusz Korczak 1. WSTĘP Taniec

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Jestem Słucham Tańczę

Jestem Słucham Tańczę Jestem Słucham Tańczę innowacja edukacyjna O Innowacji... Innowacją pedagogiczną nazywane są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: a) czynne uczestniczenie w zajęciach, b) wykazywanie pozytywnej motywacji wobec

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA 2011/2012

OFERTA PROGRAMOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA 2011/2012 Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2011/2012 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY Dbamy o to, aby nasza oferta warsztatowa była dla wszystkich atrakcyjna, ciekawa i wyjątkowa.

Bardziej szczegółowo

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Pod patronatem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. Świtezianki 2, 10-465 Olsztyn, tel. 89 533 72 52 SZTUKA I TWÓRCZOŚĆ ORAZ ELEMENTY PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I cykl sześcioletni Uczeń: realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe realizuje różnymi sposobami puls i akcent

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 3 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki;

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz placówki; Cele podejmowanych działań: U podstaw programu Koła Artystyczno-Terapeutycznego leży antropocentryczna koncepcja edukacja. Wszelkie podejmowane działania i inicjatywy ukierunkowane są na: - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

Agata Dybowska. Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Agata Dybowska. Program zajęć artystycznych w gimnazjum Agata Dybowska Program zajęć artystycznych w gimnazjum NASZ ŚWIAT - ŚPIEWAMY, TAŃCZYMY I GRAMY... 1/ FORMA ZESPOŁU WOKALNEGO 2/ FORMA ZESPOŁU TANECZNEGO 3/ FORMA ZESPOŁU TEATRALNEGO Warsztaty muzyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ZAJĘCIA MUZYCZNO- RUCHOWE Klasa 1-3 gimnazjum Gimnazjum w Teresinie Al. XX - lecia 2 96-515 Teresin Autor- Sylwia Nowacka Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin.

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin. Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan Pracy zawiera: Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wicedyrektora Zespołu ds./

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA IV 2. Zna wartości rytmiczne: nazwy cała nuta, półnuta, ćwierćnuta oraz pauzy. 3. Potrafi odtwarzać proste rytmy. 4. Operuje podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 Motto: Dziecko ma uczyć się bawiąc i bawić się ucząc zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

You can dance PROGRAM WŁASNY KÓŁKA TANECZNEGO

You can dance PROGRAM WŁASNY KÓŁKA TANECZNEGO You can dance PROGRAM WŁASNY KÓŁKA TANECZNEGO mgr Anna Rybczyk mgr Emilia Karpińska Wąsosz 2009 PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TANECZNEGO ZAWIERA: 1. Wstęp 2. Podstawy do opracowania programu. 3. Cele ogólne. 4. Cele

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Autor: mgr Małgorzata Wygoda nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY Przedmiot: Zajęcia artystyczne Klasa 1BM i klasa 2BM Treści nauczania zawarte w programie Cztery pory roku są zgodne z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. Przedszkole dobre dla dziecka

I. Przedszkole dobre dla dziecka ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. Przedszkole dobre dla dziecka Cel ogólny: Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 4 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 Opracowanie : Justyna Marcisz Anna Żegleń I. Cele ogólne programu Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV. Realizowany program Muzyczny Świat. nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV. Realizowany program Muzyczny Świat. nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV Realizowany program Muzyczny Świat nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE Zasady muzyki Taktowanie na dwa, na trzy, na cztery. Wartości rytmiczne nut

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE-ZAJĘCIA TANECZNE DLA UCZNIÓW KLAS I-II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE-ZAJĘCIA TANECZNE DLA UCZNIÓW KLAS I-II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE-ZAJĘCIA TANECZNE DLA UCZNIÓW KLAS I-II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I. CEL OCENIANIA: 1. Aktywizowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Rytmika 2004/2005 program nauczania w klasach I-III

Rytmika 2004/2005 program nauczania w klasach I-III Zdzisława Wąsacz nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zabratówce Rytmika 2004/2005 program nauczania w klasach I-III Cele nauczania rytmiki: Rozbudzenie i rozwinięcie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA I SCHOLII PARAFIALNEJ PARAFII P.W. ŚW. KATARZYNY W TYCZYNIE

PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA I SCHOLII PARAFIALNEJ PARAFII P.W. ŚW. KATARZYNY W TYCZYNIE PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA I SCHOLII PARAFIALNEJ PARAFII P.W. ŚW. KATARZYNY W TYCZYNIE MUZYKA UCZY I BAWI 1 Projekt pt.: Muzyka uczy i bawi opiera się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w klasach I - III Gimnazjum nr 11 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć po uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Publicznego nr5. w Bogatyni. rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy. Przedszkola Publicznego nr5. w Bogatyni. rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego nr5 w Bogatyni rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2015 r Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE 1. Założenia organizacyjne przedszkola. 2. Strategia rozwoju placówki. 3. Priorytety pracy przedszkola. 4. Wizja i misja przedszkola. 4.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo