Rozpoznanie stanu środowiska na terenie zdegradowanym podejście zintegrowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoznanie stanu środowiska na terenie zdegradowanym podejście zintegrowane"

Transkrypt

1 Rozpoznanie stanu środowiska na terenie zdegradowanym podejście zintegrowane mgr inż. Mariusz Kalisz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Warsztaty Przekształcanie terenów zdegradowanych w Europie narzędzia zarządzania Katowice, 28 maja 2014r

2 Projekt Timbre 1. Zintegrowane podejście do rozpoznania terenu zdegradowanego 2. Obiekt testowy w Szprotawie 3. Zastosowane techniki rozpoznania środowiska 4. Wyniki badań 5. Wnioski

3 2. Projekt timbre zintegrowane podejście do rozpoznania terenu zdegradowanego 3

4 Timbre WP4 -Strategie i technologie charakterystyki i remedacji megaobiektów Wypracowanie dobrej praktyki i uniwersalnego podejścia: Wykorzystanie i testowanie nowych strategii efektywnego rozpoznania terenu, monitoringu stanu zanieczyszczenia w gruncie w oparciu o nowoczesne techniki pomiarowe Elastyczne i krokowe podejście: rozpoznanie wstępne oraz badania szczegółowe n.p. wyznaczenie strefy źródłowej w oparciu o innowacyjne techniki screeningowe, szczegółowe rozpoznanie wskazanych stref poprzez zaawansowane techniki o wysokiej rozdzielczości Modele koncepcyjne i numeryczne transportu zanieczyszczeń n.p. zrozumienie warunków hydrogeologicznych w strefie źródłowej oraz potencjalnego ryzyka 4

5 Timbre -Strategie i technologie charakterystyki i remedacji megaobiektów Aspekty praktyczne dla konkretnych przypadków, testowane w terenie Rozpoznanie stanu środowiska w celu określenia potencjału naturalnej regeneracji i wymagań środowiskowych Wyznaczenie kluczowych parametrów zanieczyszczających, możliwych do porównania różnych metod rozpoznania (identyfikacja związków lub substancji chemicznych których obecność w środowisku świadczy o zanieczyszczeniu antropogenicznym) Wskazanie wariantowych opcji zagospodarowania terenu wg kryterium (lub konieczności) przeprowadzenia remediacji; uwzględnienie głównych aspektów ekologicznych i ekonomicznych (czas-kosztyzrównoważenie, koszty - efekty ) Perspektywa inwestora/ właściciela terenu: opcje dopasowane do potrzeb i możliwości. Wybór technologii oczyszczania; rekomendowane rozwiązania 5

6 Obiekty testowe projektu TIMBRE Obiekty testowe Była baza wojskowa wraz ze składowaniem paliw, 200 ha 6

7 3. Obiekt testowy w Szprotawie 7

8 Lokalizacja

9 Rys historyczny Lotnisko powstało na początku lat 30. XX wieku (Fliegerhorst Sprottau) na miejscu dawnego poligonu artyleryjskiego i obozu jenieckiego. Pierwotnie lotnisko szybowcowe, przed wybuchem II wojny światowej przekształcone w wojskową bazę lotniczą. okres II wojny światowej - baza lotnicza Luftwaffe Po wojnie lotnisko przejęte przez Armię Czerwoną, teren bazy znacznie powiększony i rozbudowany (garaże lotnicze, nowe magazyny balistyczne i obiekt specjalny z bunkrem atomowym przystosowanym do składowania i użytkowania lotniczej broni atomowej, zaplecze socjalne) Wraz z wycofaniem się wojsk radzieckich z Polski w 1992, lotnisko przekształcono w obiekt cywilny, tj. osiedle mieszkaniowe i strefę przemysłową. Od tego czasu, lotnisko jest nieczynne. 9

10 Była baza JAR główne obiekty Różnorodność źródeł zanieczyszczeń: Baza paliw, punkty przeładunku i składy paliw, baza samochodowa warsztaty, płyta rozgrzewania samolotów, rurociągi Główne zanieczyszczenie: związki ropopochodne (nafta lotnicza). 10

11 Główna baza paliw i strefa tankowania samolotów Stacja przeładunku paliw PAS STARTOWY Hangary i zaplecze magazynowe

12 Budowa hydrogeologiczna, hydrografia Wododział pomiędzy rzekami: Bobremi jego prawobrzeżnym dopływem - Szprotawą. Trzeciorzęd: piaski i żwiry, oddzielone od utworów czwartorzędowych ok. 10 metrową warstwą iłów. Czwartorzęd: 5-10m warstwa piasków i żwirów (k= 1, m/s do m/s), swobodne zwierciadło wód podziemnych na głębokości 0,25-7,4 m ppt).

13 4. Zastosowane techniki i przyjęta procedura rozpoznania środowiska 13

14 Krokowa procedura rozpoznania 1. Wstępne badania gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych w historycznych strefach źródłowych zanieczyszczeń i ich sąsiedztwie, celem określeniu zasięgu przestrzennego i zaplanowania zakresu prowadzonych w dalszej części prac rozpoznawczych. 2. W oparciu o wstępne wyniki, w dalszej części badań wykorzystano następujące metody: screeningowe rozpoznanie z wyznaczeniem zasięgu stref źródłowych oraz stref migracji zanieczyszczeń: analiza powietrza glebowego (soil air), fitoscreening (metoda dendrochemiczna), ukierunkowane badania oparte o techniki sondowania metodą Direct-Push z wykorzystaniem próbnika typu Membrane Interface Probe (MIP) oraz próbnika laserowej fluorescencji Laser Induced Fluorescence (LIF) umożliwiające opracowanie trójwymiarowego modelu i oszacowanie na tej podstawie masy zanieczyszczenia w gruncie, badania referencyjne gruntów i wód podziemnych w wybranych lokalizacjach, w tym instalacja piezometrów kontrolnych. Badania wykonano w 220 punktach pomiarowych 14

15 Krok 1. Prescreening: płytkie próbkowania powietrza glebowego Zastosowanie: pośrednia metoda oceny zanieczyszczenia terenu, poprzez analizę jakościową składu powietrza glebowego pobranego w płytkiej strefie (badanie na terenie byłej bazy JAR w Szprotawiesonda na głębokości 0,6m ppt). Część robocza: próbnik połączony z pompą podciśnieniową, analizatory gazów (O 2, CO 2, CH 4, H 2 S), detektor PID

16 Krok 1. Prescreening: Analiza dendrochemiczna (fitoscreening) Fitoscreening: Badanie płytkich rdzeni wybranych gatunków drzew, celem określenia bieżącego stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowowodnego. Skuteczność metody: detekcja zanieczyszczeń zalegających do głębokości 8-12m ppt. Zasada działania metody: Detekcja określonych związków lub znaczników zanieczyszczeń takich jak Cl (pochodzący od chlorowanych węglowodorów), lub P, Cl i S (z węglowodorów w paliwie). Zakres oznaczeń: Węglowodory chlorowane (PCE, TCE, 1,2- CDE itp.) BTEX Metale ciężkie (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn...) Arsen

17 Krok 1. Prescreening: Analiza dendrochemiczna (fitoscreening)

18 Krok 2. Szczegółowe rozpoznanie: Membrane Interface Probe (MIP) Sondowania MIP Detekcja zanieczyszczeń w postaci lotnych związków organicznych, oraz półilościowej oceny ich stężenia (PID). Część robocza: sonda penetrometryczna wyposażona w membranowy detektor PID. W czasie pracy stożek sondy podgrzany do temp. 100 C powoduje parowanie zanieczyszczeń organicznych zawartych w glebie. by: Geoprobe.com Detekcja: Mobilny chromatograf gazowy, oraz aparatura do rejestracji w czasie rzeczywistym wybranych parametrów litologicznych, zwierciadła wód podziemnych itp.

19 Krok 2. Szczegółowe rozpoznanie: Fluorescencja wzbudzona laserem (LIF) Zasada działania: metoda spektrofotometryczna wykorzystująca fluorescencję węglowodorów, zachodzącą podczas wzbudzenia światłem o zadanej długości fali. Wzbudzone promieniowanie wykrywane przez fotopowielacz za pomocą światłowodu trafia do jednostki pomiarowej sprzężonej z komputerem. Część robocza: sonda penetrometryczna wyposażona w fotoogniwo, światłowód. Zastosowanie: stwierdzenie obecności, półilościowa/ilościowa ocena zanieczyszczeń organicznych, inwentaryzacja strefy zanieczyszczonej w profilu (strefa wzniosu kapilarnego)

20 Krok 3. Analizy referencyjne: badania gleby i wód podziemnych Pobór próbek gleby Analiza chemiczna zawartości BTEX, benzyn (C 6 -C 12 ), TOC. Piezometry zainstalowane w wybranych punktach Kontrola stanu wód podziemnych - Zawartość BTEX, benzyny (C 6 -C 12 ), TOC - Parametry fizykochemiczne: ph, ORP, DO, EC, T - obecność wolnej fazy paliwowej - Poziom zwierciadła wód podziemnych 20

21 5. Wyniki prowadzonych badań 21

22 Zlokalizowane źródła zanieczyszczeń A A tereny czyste B/C B teren na którym stwierdzono zanieczyszczenie A B B C teren silnie zanieczyszczony potencjalne źródła zanieczyszczeń A B C Zanieczyszczenie: związki ropopochodne (nafta lotnicza). Nie stwierdzono zanieczyszczenia węglowodorami chlorowanymi ani metalami ciężkimi 22

23 Wyniki badań metodami prescreeningowymi (krok 1) BTEX, próbki rdzeniowe, osika Soil gas (PID)

24 Wyniki badań metodami prescreeningowymi (krok 1) Soil gas O 2 Soil gas CO 2

25 Badania szczegółowe w wybranych punktach metodami direct Push -MIP, LIF (krok 2) 25

26 Badania gleby i wód podziemnych (krok 3) Zawartość benzyn w glebie mg/kg s.m Benzyna Grupa C (0-2m) gl-1 gl-2 gl-3 gl-4 gl-5 gl-6 gl-7 MIP8 P2 32q Oznaczenie miejsca poboru Zawartość związków grupy BTEX w glebie mg/kg s.m gl-1 gl-2 gl-3 gl-4 gl-5 gl-6 gl-7 Oznaczenie miejsca poboru Ksylen (suma izomerów) Etylobenzen Toluen Benzen Grupa B Grupa C (0-2m) 26

27 6. Wnioski 27

28 Wnioski Fitoscreening (TCS) oraz soil gas są relatywnie tanimi metodami prescreeningowymi, rekomendowanymi do zastosowania we wstępnej fazie rozpoznania. TCS identyfikacja szerokiej gamy zanieczyszczeń Technika soil gas pozwala na rejestrację wielu parametrów, umożliwiających zidentyfikować zanieczyszczenia ropopochodne (PID) jak i zachodzące samoczynnie procesy oczyszczania. Rejestrowane stężenia O 2, CO 2, CH 4 czy H 2 S informacja o wieku zanieczyszczenia oraz o stadium zaawansowania naturalnych procesów bioremediacji Wyniki soil gaszostały potwierdzone przez badania fitoscreeningowe, przede wszystkim w zakresie identyfikacji głównych ognisk zanieczyszczeń, oraz tła. Obie metody pozwoliły na uzyskanie zbliżonego obrazu rozkładu zanieczyszczeń, jednakże informacja o zanieczyszczeniach rozproszonych nie wszędzie była możliwa do zweryfikowania, z uwagi na brak drzew w tych lokalizacjach. 28

29 Wnioski -cd Metody MIP i LIF dają informację wysokiej rozdzielczości odniesioną do profilu gruntu. Mogą być użyte do zaawansowanego screeningu jak i szczegółowych badań źródeł zanieczyszczeń. Uzyskane zbiory danych uzupełnione o dane pozyskane z profilowań LIF, pozwalają na jakościową i ilościową ocenę zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi, zarówno w str. aeracji jak i saturacji. Pomiary te skalibrowane w oparciu o skojarzone badania pobranych próbek gleby, pozwalają na dokładniejszy opis zanieczyszczenia w sposób ilościowy. Na podstawie uzyskanych danych MIP i LIF oszacowano objętość i rozmieszczenie zanieczyszczenia w glebie. Badania wód podziemnych i gleby nie są tak efektywne jak pozostałe zastosowane metody, jednakże są kluczowymi analizami ilościowymi, odnoszącymi się bezpośrednio do określonych prawnie klas czystości, lub standardów jakości decydujących o podejmowanych działaniach remediacyjnych 29

30 Porównanie wyników badań (krok 1 vs. krok 3) BTEX gleba BTEX próbki rdzeniowe - wierzba 30

31 Opcje dopasowane do potrzeb i możliwości - scenariusze remediacji terenu - Rozpoznanie wykazało ograniczenia zagospodarowania terenu związane z zanieczyszczeniem gruntów (klasa B, w niektórych strefach klasa C) Wskazania wariantowych opcji zagospodarowania terenu i ewentualnej remediacji znacząco zanieczyszczonych fragmentów bazy paliw z ogniskami zanieczyszczenia resztkowego wód podziemnych Rozważane zastosowanie technologii in-situ opartych o rozwiązania ISCO, bioventing lub soil vapour extraction W charakterze wspomagajacym możliwa fitoremediacja i/lub bioremediacja które mogą być w tym względzie efektywnym długookresowym rozwiązaniem dla dalszej poprawy jakości gleb Określenie możliwości samooczyszczania środowiska 31

32 Dziękuję za uwagę Mariusz Kalisz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul Kossutha Katowice

Dawna baza poradziecka w Szprotawie historia oraz stan obecny

Dawna baza poradziecka w Szprotawie historia oraz stan obecny Dawna baza poradziecka w Szprotawie historia oraz stan obecny dr Janusz Krupanek, mgr inż. Mariusz Kalisz Warsztaty Rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego technikami wysokiej rozdzielczości, Szprotawa

Bardziej szczegółowo

Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej

Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej NAFTA-GAZ grudzień 2010 ROK LXVI Katarzyna Steczko, Marta Dobrzańska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Rozdział czwarty Wdrażanie prawa Unii Europejskiej w obszarze środowisko Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Katarzyna Janik. mgr inż. Barbara Lampart. mgr inż. Joanna Liszka. mgr inż. Monika Piątkiewicz. dr Andrzej Chyla.

Autorzy: mgr inż. Katarzyna Janik. mgr inż. Barbara Lampart. mgr inż. Joanna Liszka. mgr inż. Monika Piątkiewicz. dr Andrzej Chyla. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ I PORTOWEJ NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE W PYRZOWICACH

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA OCENY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH RYZYKO ZDROWOTNE. dr inż. Eleonora Wcisło Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

NARZĘDZIA OCENY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH RYZYKO ZDROWOTNE. dr inż. Eleonora Wcisło Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach NARZĘDZIA OCENY TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH RYZYKO ZDROWOTNE dr inż. Eleonora Wcisło Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 1. Wstęp Najczęściej stosowany w praktyce sposób oceny terenów

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie.

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie. Mapa nr 12 Subregion Warty nizinny mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) Koszkowo lokalizacja inwestycji Poniżej dokonano charakterystyki głównych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia techniczne. Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki dotycz¹ce. oceny sejsmicznoœci pod³o a dla lokalizacji obiektów j¹drowych

Zalecenia techniczne. Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki dotycz¹ce. oceny sejsmicznoœci pod³o a dla lokalizacji obiektów j¹drowych Zalecenia techniczne Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki dotycz¹ce oceny sejsmicznoœci pod³o a dla lokalizacji obiektów j¹drowych Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica zmiana koncesji nr 37/2011/p Inwestor: Strzelecki Energia Sp. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM rtęć, fitoremediacja, ewaporacja Dorota CISZEK, Bartosz NOWAK, Marta POGRZEBA* ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9 1.1. WPROWADZENIE...

1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9 1.1. WPROWADZENIE... na lata 213-216 z perspektywą na lata 217-22 Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 213-216 z perspektywą na lata 217-22 Sierpień,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl.

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl. WSTĘP Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Strzemieszyce M-34-63-B-a jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996-1999 opracowaniem pilotowego arkusza

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Systemy Obróbki / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Drążna i Nowa Wieś, gmina Słupca Lokalizacja: wybrane tereny w m. Drążna wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA ALICJA ŚLUSARCZYK UL. ROSPONTOWA 17/55 32-500 CHRZANÓW PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC 2008 WYDANIE PIERWSZE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i akredytacje

System zarządzania i akredytacje Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza System zarządzania i akredytacje Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność usług ENERGOPOMIARU z wymaganiami norm PN-EN

Bardziej szczegółowo

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO dr BOGUSŁAW KAZIMIERSKI Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka, 00-975 Warszawa e-mail: boguslaw.kazimierski@pgi.gov.pl 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo