Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych"

Transkrypt

1 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 Jarosław Latalski Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych

2 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 2 of 23

3 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 3 of 23 Spis treści Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Cel ćwiczenia Stanowisko komputerowe Przebieg ćwiczenia Geometria konstrukcji Definiowanie materiału Definiowanie przekrojów Definiowanie konstrukcji Określanie warunków analizy Warunki brzegowe Definiowanie obciążeń Generowanie siatki Sprawdzenie modelu i konfigurowanie procesu obliczeń Przedstawienie wyników Opracowanie wyników Bibliografia

4 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 4 of 23

5 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 5 of 23 Rozdział 1 Analiza statyczna kratownicy płaskiej 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przemieszczeń węzłów oraz naprężeń w prętach kratownicy płaskiej poddanej działaniu sił statycznych w liniowym zakresie odkształceń konstrukcji. Uzyskane wyniki obliczeń komputerowych zostaną porównane z wynikami pomiarów przeprowadzonych na stanowisku badawczym w laboratorium. Analizowana kratownica jest konstrukcją statycznie niewyznaczalną, której schemat oraz warunki zamocowania i obciążenia zostały przedstawione na rysunku 1.1. Kratownica została zmontowana z prętów drążonych, których przekroje zestawiono w tabeli 1.1. Wszystkie elementy wykonano ze stopu aluminium o podwyższonej wytrzymałości (dural PA6). 0,32 0,24 3 P 1 E 0, A 1 B 2 C Rys Schemat modelowanej kratownicy; wymiary podano w metrach 5 P 2 0,64 D 0,32 6 0,48

6 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 6 of 23 6 Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Tabela 1.1. Zestawienie przekrojów poprzecznych prętów kratownicy; D średnica zewnętrzna, δ grubość ścianki Pręt D [mm] δ [mm] Pręt D [mm] δ [mm] 1 10,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1,00 7 8,00 1, ,00 1, Stanowisko komputerowe Do realizacji ćwiczenia wykorzystane zostanie zintegrowane oprogramowanie metody elementów skończonych (MES) Abaqus R v. 6.5 w wersji edukacyjnej. Wersja ta zachowuje pełną funkcjonalność systemu komercyjnego, ograniczając jedynie wielkość analizowanych modeli do 1000 węzłów. Ponieważ modelowana kratownica jest bardzo prosta (każdy jej element będzie przedstawiony jako jeden element typu prętowego o dwu węzłach) to wersja edukacyjna z powodzeniem może być wykorzystana do realizacji ćwiczenia. Zintegrowane środowisko systemu Abaqus R umożliwia zarówno stworzenie komputerowego modelu analizowanej konstrukcji, jak i wykonanie obliczeń oraz prezentację otrzymanych wyników w formie graficznej i w formie zestawień tabelarycznych. Obliczenia modelu kratownicy zostaną zrealizowane z wykorzystaniem modułu do statycznej analizy liniowej. Program Abaqus R w zainstalowanej na stanowisku komputerowym wersji edukacyjnej pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Przebieg ćwiczenia Po uruchomieniu programu w oknie startowym należy wybrać polecenie Create Model Database (Utwórz nowy model). Po jego wskazaniu system automatycznie przejdzie do modułu Part, będącego głównym elementem preprocesora systemu programu Abaqus/CAE Geometria konstrukcji Rysowanie modelu kratownicy rozpoczynamy od wybrania z menu głównego programu polecenia Part Create (Część Utwórz) pojawisięoknodialogowe Create Part przedstawione na ilustracji 1.2. Okno to służy do określenia typu i rodzaju tworzonego obiektu, a także jego przybliżonych wymiarów. Uwaga: W linii dialogowej okna programu wyświetlane są komunikaty i podpowiedzi systemu, które ułatwiają wykonywanie bieżących operacji.

7 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 7 of Przebieg ćwiczenia 7 Po podaniu w polu Name: dowolnej nazwy własnej dla tworzonego fragmentu konstrukcji należy wybrać spośród opcji w ramce Modeling Space (Model przestrzeni) odpowiedni dla tworzonego obiektu układ współrzędnych. Ponieważ modelowana konstrukcja jest układem płaskim należy zaznaczyć opcję 2D Planar (Płaski dwuwymiarowy); typ obiektu należy ustawić jako Deformable (Odkształcalny). Po wprowadzeniu powyższych informacji automatycznie zaktualizowana zostanie lista dostępnych dla danego typu rodzajów elementów precyzyjnie określających modelowany obiekt. Spośród dostępnych rodzajów elementów dwuwymiarowych (ramka Base Feature Własności podstawowe) należy wybrać opcję Wire (Drut). Ostatnią informacją jaką należy podać w omawianym oknie jest przybliżona wielkość modelowanego elementu służy do tego pole Approximate size (Przybliżony rozmiar). lecenia Create Part Rys Okno dialogowe po- Parametr ten jest wykorzystywany do oszacowania wielkości arkusza rysunkowego oraz wyznaczenia siatki punktów pomocniczych wyświetlanych w głównym oknie systemu. Należy zatem podać w przybliżeniu największy wymiar modelowanego elementu w przyjętym systemie jednostek. Uwaga: System Abaqus R nie posiada żadnego wewnętrznego systemu jednostek wielkości fizycznych. Zadaniem użytkownika jest zatem dbałość o spójność podawanych na każdym etapie modelowania wartości liczbowych. Przykładowo podanie sił w niutonach [N] oraz wymiarów liniowych w milimetrach oznacza, że uzyskane w wyniku obliczeń wartości naprężeń będą podawane w mega pascalach [MPa]. Zakładając, że wielkości liniowe będą wyrażane w milimetrach, a początek układu współrzędnych będzie się znajdował w węźle B (patrz rycina 1.1) można wpisać wartość Następnie wprowadzone informacje należy zatwierdzić wybierając klawisz Continue... znajdujący się w dolnej części okna dialogowego. W głównym oknie systemu zostanie wyświetlona kwadratowa siatka składająca się z linii i punktów pomocniczych ułatwiających rysowanie obiektów. Zadanie rysowania kratownicy najkorzystniej jest rozpocząć od zaznaczenia punktów węzłowych modelowanej kratownicy. W tym celu z menu głównego programu należy wybrać polecenie Add Point (Dodaj Punkt). Funkcja ta jest także dostępna z menu podręcznego modułu Part patrz ilustracja 1.3 szczegół A.

8 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 8 of 23 8 Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej A B Rys Menu pomocnicze dostępne w module Part W linii dialogowej systemu wyświetlona zostanie podpowiedź Pick a point or enter X,Y. Żądany punkt można zatem bezpośrednio wskazać myszką lub wprowadzić z klawiatury jego współrzędne. Aktywny układ współrzędnych (1 2 3) jest wyświetlany w lewym dolnym rogu głównego okna roboczego. Po zdefiniowaniu wszystkich punktów należy zakończyć operację rysowania wybierając klawisz Cancel (patrz szczegół A na rycinie 1.4) znajdujący się w linii dialogowej systemu albo nacisnąć prawy klawisz myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Cancel Procedure. Rys Linia dialogowa systemu w trakcie wprowadzania punktów Do rysowania linii służy funkcja Create Lines: Connected (Utwórz linie: Połączone). W tym celu należy wybrać z menu głównego funkcję Add Line Connected Lines (lub z pomocniczego menu bocznego przycisk oznaczony literą B patrz rycina 1.3). Następnie należy narysować poszczególne odcinki wskazując wcześniej zdefiniowane węzły. W czasie rysowania zachować kolejność wynikającą z numeracji elementów na rycinie 1.1. Linie można też rysować wprowadzając w oknie dialogowym systemu współrzędne początku i końca każdego zodcinków. Aby przerwać rysowanie linii należy podobnie jak w poprzedniej funkcji posłużyć się prawym klawiszem myszy albo wybrać przycisk Cancel w linii dialogowej systemu (rycina 1.4). Narysowane linie należy następnie zatwierdzić wybierając przycisk Done z linii dialogowej systemu. Po wprowadzeniu punktów i narysowaniu odcinków przedstawiających pręty modelowanej kratownicy należy zatwierdzić model wybierając klawisz Done z linii dialogowej systemu. Ostatnim etapem jest zapamiętanie modelu służy do tego polecenie File Save. Uwaga: Należy zapamiętywać model po zakończeniu każdego etapu realizacji zadania. Ponieważ system Abaqus R nie posiada funkcji Undo cofającej ostatnią operację, zaleca się zapisywanie kolejnych kroków ćwiczenia w różnych plikach (różniących się np. numerem). Dzięki temu w razie niepowodzenia którejś z operacji można przywrócić poprzednią wersję modelu, bez konieczności powtarzania wcześniejszych etapów budowy modelu.

9 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 9 of Przebieg ćwiczenia Definiowanie materiału Następnym krokiem jest zdefiniowanie materiału, z jakiego wykonane są poszczególne elementy konstrukcji. W tym celu należy wybrać w dolnej linii menu głównego moduł Property (Właściwości) jednocześnie automatycznie zmienione zostaną polecenia w menu głównym programu oraz boczne menu pomocnicze. Następnie wybrać funkcję Material Create (Materiał Utwórz). Otwarte zostanie okno dialogowe Edit Material jak na rysunku 1.5. W górnej części okna w linii Name: należy podać własną nazwę dla tworzonego materiału. Następnie w środkowej części okna wybrać polecenie Mechanical Elasticity Elastic (Sprężysty). W dolnej części okna wyświetlona zostanie lista parametrów niezbędnych do zdefiniowania materiału liniowo-sprężystego. W ramce Data należy wpisać wartości modułu Younga E i liczby Poissona ν dla definiowanego materiału. Zgodnie z literaturą np. [1] dla duralu PA6 wartości te wynoszą E = [MPa] i ν =0,33 [ ]. Dla pozostałych opcji dostępnych w tym oknie nale- Rys Okno dialogowe polecenia Edit material ży pozostawić ustawienia domyślne. Przyciskiem OK zakończyć definiowanie własności materiału Definiowanie przekrojów W następnym etapie realizacji ćwiczenia należy zdefiniować przekroje poszczególnych prętów kratownicy. Jak wynika z tabeli 1.1 wymagane będą trzy rozmiary: rurki o średnicach zewnętrznych 8 mm, 10 mm i 16 mm, każda o grubości ścianki 1 mm.

10 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 10 of Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Rys Okno dialogowe polecenia Create Section Rys Okno dialogowe polecenia Edit Section Do definiowania rodzaju i geometrii przekrojów służy polecenie Section Create (Przekrój Utwórz) dostępne z menu głównego w module Property. Po wybraniu tego polecenia wyświetlane jest okno dialogowe Create Section patrz 1.6. W linii Name: należy podać nazwę własną dla tworzonego przekroju. Następnie w ramce Category zaznaczyć opcję Beam (Belka wspólna nazwa dla wszystkich elementów typu belka, pręt itd.), a następnie w sąsiednim oknie Type wybrać opcję Truss (Pręt kratownicy). Zatwierdzić dokonane wybory klawiszem Continue. Wyświetlone zostanie okno Edit section rycina 1.7 służące do szczegółowego określenia definiowanego przekroju. W linii Material: wyświetlana jest lista materiałów jakie zostały dotychczas wprowadzone w tworzonym modelu należy wybrać właściwy dla tworzonego elementu. Następnie należy wpisać wartość pola powierzchni przekroju poprzecznego. Zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem wartość należy wyrazić w [mm 2 ]. Dla przekroju rurowego o średnicy zewnętrznej pole wynosi 28,27 [mm 2 ]. Do obliczeń pomocniczych można wykorzystać kalkulator stanowiący integralną część systemu Abaqus R. Dostępny jest on za pośrednictwem linii poleceń systemu. W dolnym lewym rogu ekranu należy wybrać przycisk Command line interface patrz szczegół A na ilustracji 1.8. Okno komunikatów zostanie zastąpione przez okno poleceń kalkulatora. Gotowość systemu jest zgłaszana znakiem >>>. Po wprowadzeniu obliczanego wyrażenia należy nacisnąć na klawiaturze klawisz Enter. Obliczona wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w następnej linii okna dialogowego. Rys Widok linii poleceń systemu

11 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 11 of Przebieg ćwiczenia 11 Wartość pola przekroju należy wpisać do linii Cross-sectional area (Pole przekroju poprzecznego) patrz rycina 1.7. Zatwierdzić wszystkie ustawienia wybierając przycisk OK. Postępując podobnie zdefiniować wszystkie wymagane przekroje. Uwaga: Po zakończeniu korzystania z kalkulatora zaleca się ponowne przełączenie okna w tryb komunikatów systemu wybierając przycisk Message Area patrz szczegół B na rycinie 1.8. Celem sprawdzenia utworzonych przekrojów można wybrać polecenie Section Manager. W wyświetlonym oknie (ilustracja 1.9) można sprawdzić, skorygować, zmienić nazwę i ewentualnie usunąć wprowadzone dane. Służą do tego przyciski odpowiednio Edit, Rename, Delete. Aby zamknąć okno należy wybrać przycisk Dismiss. Rys Okno dialogowe polecenia Cross-sections Manager W kolejnym kroku ćwiczenia należy przyporządkować poszczególne pręty kratownicy zdefiniowanym przekrojom. Służy do tego funkcja Section Assignments (Przyporządkowania przekrojów). Jest ona dostępna z menu głównego systemu jako Assign Section w module Property. Po wybraniu tego polecenia, zgodnie z podpowiedzią w linii dialogowej systemu, należy wskazać wszystkie elementy, które będą posiadały żądany przekrój. Uwaga: Jeśli konieczne jest wskazanie kilku elementów, to można to zrobić albo wskazując je kolejno za pomocą lewego przycisku myszy i jednocześnie przytrzymując klawisz SHIFT, albo rysując w oknie roboczym prostokąt, który będzie zawierał żądane elementy. Po ich wskazaniu (system podświetla wybrane elementy kolorem czerwonym) należy zatwierdzić wybór przyciskiem Done; w dalszej kolejności wyświetlone zostanie okno Edit Section Assignment. W oknie tym należy wybrać z dostępnej wpolusection listy żądany przekrój. Automatycznie poniżej dopisywane są typ elementu i materiał, które zostały przyporządkowane w czasie definiowania przekroju. Zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem OK. Elementy którym został już przyporządkowany przekrój zostają podświetlone w oknie głównym kolorem niebiesko-zielonym.

12 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 12 of Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Definiowanie konstrukcji W dotychczasowym postępowaniu zdefiniowane zostały pręty tworzące analizowaną kratownicę. Chociaż były one definiowane jednocześnie w kolejnych krokach budowy modelu, to system Abaqus R traktuje je jako całkowicie niezależne elementy nie tworzące konstrukcji. Przed przejściem do dalszych etapów zadania należy zatem połączyć je w jedną grupę (ang. instance). W ogólnym przypadku model może składać się z wielu grup, jednakże w realizowanym ćwiczeniu wystarczy utworzenie tylko jednej, która będzie reprezentowała całą analizowaną kratownicę. Do łączenia części w grupy służy polecenie Instances Create Instance dostępne z menu głównego systemu po uprzednim wybraniu modułu Assembly. Po wybraniu funkcji pojawi się okno dialogowe Create Instance przedstawione na ilustracji W ramce Parts wyświetlona zostanie lista utworzonych w poprzednich krokach części (ang. parts). Jeśli ćwiczenie zostało przeprowadzone prawidłowo powinna być dostępna tylko jedna, o nazwie nadanej przez użytkownika wkrokucreate Part patrz strona 6. Po wybraniu nazwy części tworzące ją elementy zostaną wyróżnione w oknie roboczym kolorem czerwonym. Pozostawiając bez zmian ustawione w oknie domyślne wartości opcji zatwierdzić wybór przyciskiem OK. Elementy, które utworzyły analizowaną konstrukcję Rys Okno dialogowe polecenia Create Instance zostaną wyróżnione w oknie głównym kolorem granatowym. Wraz z połączeniem wybranych elementów w jedną konstrukcję system utworzy globalny układ współrzędnych (x y z). Oś x globalnego układu współrzędnych jest poziomą osią analizowanej kratownicy, oś y osią pionową, natomiast oś z pozostaje prostopadła do płaszczyzny konstrukcji. Początek tego układu znajduje się w punkcie, który stanowił środek pomocniczejsiatkipunktówwyświetlanejwkrokucreate Step. Dla odróżnienia od układów lokalnych osie układu globalnego są oznaczane kolorem żółtym Określanie warunków analizy System Abaqus R dopuszcza wariantowe analizowanie konstrukcji. Oznacza to, że istnieje możliwość prowadzenia obliczeń tego samego ustroju (tzn. przy zachowaniu jego warunków brzegowych) w różnych warunkach obciążenia. Warunki brzegowe i warunki obciążenia badanej konstrukcji są przechowywane w systemie Abaqus R wtzw.krokach(ang.steps).

13 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 13 of Przebieg ćwiczenia 13 Do potrzeb każdego zadania konieczne jest zdefiniowanie co najmniej dwu kroków. Jeden z nich (tzw. początkowy ang. initial step) określa warunki brzegowe zadania, drugi natomiast (tzw. krok analizy ang. analysis step) zawiera informacje dotyczące obciążeń badanej konstrukcji. Krok początkowy jest tworzony przez system Abaqus R automatycznie, natomiast kroki analizy określające warunki obciążeń muszą być utworzone przez użytkownika, po jednym dla każdego analizowanego przypadku obciążenia. Aby utworzyć nowy krok analizy należy z dolnej linii menu wybrać moduł Step, a następnie z menu głównego polecenie Step Create. Wyświetlone zostanie okno Create Step patrz rycina W górnej części okna (linia Name:) należy podać własną nazwę dla tworzonego aktualnie kroku analizy. Następnie należy określić rodzaj prowadzonej analizy. W realizowanym ćwiczeniu obliczenia będą realizowane z wykorzystaniem liniowego modułu perturbacyjnego stąd w linii Procedure Type należy wybrać Linear perturbation, a następnie w dolnej części okna z listy dostępnych opcji wybrać Static, linear perturbation. Po dokonaniu wyboru zatwierdzić ustawienia przyciskiem Continue przechodząc do kolejnego okna. Rys Okno dialogowe polecenia Create Step W nowym oknie można wprowadzić własny szczegółowy opis analizowanego przypadku (pole Description), a także dobrać opcje dotyczące metod numerycznych wykorzystywanych w trakcie rozwiązywania zadania (zakładka Other). Jeśli nie zachodzą uzasadnione okoliczności opcje domyślne należy pozostawić bez zmian. Na zakończenie zatwierdzić ustawienia klawiszem OK. Po zakończeniu tego etapu zadania model obliczeniowy powinien zawierać dwa kroki. Kroki te można sprawdzić i ewentualnie zmienić za pomocą Zarządcy kroków dostępnego za pomocą polecenia Step Step Manager. Definiowane w programie Abaqus R kroki zawierają również pełne informacje dotyczące obliczeń. W szczególności dotyczy to informacji jakie wielkości fizyczne (przemieszczenia, naprężenia itd.) będą wyznaczane w prowadzonej analizie. Do określenia tych danych służy polecenie Output Field Output Requests Manager dostępne z menu głównego modułu Step. Po wybraniu tej funkcji wyświetlone zostanie okno zawierające listę wszystkich zdefiniowanych w analizowanym modelu kroków obliczeniowych. Aby określić, które wielkości fizyczne mają być liczone w bieżącym kroku należy, po jego wskazaniu w głównej ramce okna, wybrać przycisk Edit. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edit Field Output Requests jak na rycinie 1.12.

14 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 14 of Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Rys Okno dialogowe polecenia Edit Field Output Requests Wykaz wielkości fizycznych, które system może wyznaczyć w trakcie analizy jest zawarty w ramce Output Variables. Lista ta została uporządkowana według rodzaju wielkości fizycznych odpowiednio naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, siły, energia itd. Po lewej stronie każdej z tych wielkości znajduje się niewielki trójkąt. Wybranie tego znaku powoduje otwarcie dodatkowej listy, umożliwiającej szczegółowe określenie każdej ze wspomnianych wielkości fizycznych. Przykładowo w przypadku naprężeń można wyznaczać m.in. naprężenia normalne, naprężenia styczne, zredukowane itd. Czarny kolor znaku potwierdzenia w kratce obok opisu wskazuje, że będą wyznaczane wszystkie dostępne dla danej wielkości fizycznej możliwości; kolor popielaty oznacza, że liczone będą jedynie niektóre. Uwaga: Zawsze istnieje możliwość powrotu do domyślnych ustawień dotyczących wyznaczanych wielkości fizycznych poprzez wybranie opcji Preselected defaults z górnej linii ramki Output Variables. W realizowanym ćwiczeniu wyznaczane będą przemieszczenia punktów węzłowych, naprężenia w poszczególnych prętach oraz wielkości sił reakcji podłoża działających na kratownicę. Wartości te powinny być zaznaczone w oknie Edit Field Output Requests jako domyślne.

15 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 15 of Przebieg ćwiczenia Warunki brzegowe Kolejnym krokiem realizacji ćwiczenia jest ustalenie warunków brzegowych analizowanej konstrukcji. Jak wspomniano we wcześniejszym paragrafie warunki brzegowe zadania są zapamiętywane w kroku początkowym analizy. Do definiowania warunków brzegowych służy polecenie BC Create (Warunki brzegowe Utwórz) dostępne z menu głównego po uprzednim wybraniu modułu Load. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Create Boundary Condition. W linii Name: należy podać własną nazwę dla definiowanego więzu np. podpora stała, a następnie z listy dostępnych kroków (ang. steps) wybraćinitial krok początkowy. W polu Category wybrać typ więzu Mechanical, a potem z listy dostępnych typów (ramka Types for Selected Step) wskazać Displacement/Rotation (Przemieszczenie/Obrót). Następnie postępując zgodnie z podpowiedziami w linii dialogowej systemu należy wskazać te węzły kratownicy, na które będą nałożone definiowane więzy (wskazane węzły są wyróżniane kolorem pomarańczowym). W dalszej kolejności należy zatwierdzić wybór przyciskiem Done; wyświetlone zostanie okno Edit Boundary Condition patrz rycina W oknie tym należy wskazać te stopnie swobody węzła, które pozostaną odebrane w definiowanym typie. Przykładowo dla podpory stałej w płaskim układzie obciążeń są to przesunięcia wzdłuż osi 1 i 2 (dopuszczona jest natomiast możliwość obrotu). Definiowanie warunku podparcia należy zakończyć zatwierdzając przyciskiem OK. Na ekranie obok wskazanego węzła narysowane zostaną niewielkie strzałki oznaczające odebrane stopnie swobody. Postępując w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej zdefiniować model podpory ruchomej i przyporządkować ten typ więzu do właściwych węzłów analizowanej kratownicy. Do sprawdzenia zdefiniowanych warunków brzegowych i ewentualnej ich zmiany można wykorzystać polecenie BC Boundary Condition Manager (Warunki brzegowe Zarządca Warunków Brzegowych). Rys Okno dialogowe polecenia Edit Boundary Conditions Uwaga: Przyjęto następującą umowę dotyczącą oznaczeń stopni swobody punktów: Ui przemieszczenie wzdłuż osi i; URi obrótwokółosii.

16 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 16 of Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Definiowanie obciążeń Do definiowania obciążeń służy polecenie Load Create dostępne z menu głównego modułu Load. PojegowybraniupojawisięoknoCreate Load (Utwórz obciążenie) patrz rycina W górnej linii okna (linia Name:) należy wpisać dowolną nazwę własną dla definiowanego stanu obciążenia. W dalszej kolejności wybrać w linii Step z listy rozwijalnej zdefiniowany wcześniej krok analizy. Następnie w ramce Category wskazać rodzaj żądanego obciążenia (Mechanical), anawyświetlonympoprawejstroniewramcetypes for Selected Step wykazie dostępnych obciążeń mechanicznych zaznaczyć opcję Concentrated force. Ostatecznie zatwierdzić ustawienia wybierając przycisk Continue. Postępując zgodnie z podpowiedziami w linii dialogowej systemu w oknie głównym wskazać węzeł, w którym ma być przyłożona definiowana siła (wskazany węzeł jest wyróżniany kolorem pomarańczowym). Zatwierdzić wybór przyciskiem Done z linii dialogowej systemu, a następnie w wyświetlonym oknie Edit load wprowadzić wartości rzutów siły na oba kierunki układu współrzędnych; zakończyć definiowanie obciążenia wybierając przycisk OK. Wektor siły zostanie pokazany w głównym oknie systemu kolorem żółtym. Postępując w analogiczny sposób zdefiniować obciążenie w drugim węźle konstrukcji. Rys Okno dialogowe polecenia Create Load Do sprawdzenia zdefiniowanych stanów obciążeń i wprowadzenia ewentualnych zmian można wykorzystać polecenie Load Manager (Obciążenie Zarządca) dostępne z górnej linii menu głównego modułu Load Generowanie siatki Kolejnym krokiem ćwiczenia jest podział poszczególnych części konstrukcji na elementy skończone. Czynność ta jest nazywana generowaniem siatki modelu (ang. meshing the model). Do zamodelowania analizowanej konstrukcji zostaną wykorzystane dwuwymiarowe elementy typu kratownicowego. Elementy tego typu, które mogą przenosić jedynie siły osiowe i siły poprzeczne, są najlepsze do modelowania łączonych przegubowo układów prętowych. Aby dokonać podziału konstrukcji na elementy skończone należy przejść do modułu Mesh. Następnie w dolnej linii menu głównego wskazać obiekt Part,

17 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 17 of Przebieg ćwiczenia 17 a z listy po prawej stronie wybrać nazwę modelowanego elementu patrz rycina Jednocześnie w głównym oknie programu wybrana część zostanie wyróżniona kolorem. Rys Dolna linia menu głównego modułu Mesh Z menu głównego programu wybrać polecenie Mesh Element type, anastępnie wskazać wszystkie elementy, które będą zamodelowane przy pomocy definiowanego typu elementu skończonego. Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Done z linii dialogowej systemu wyświetlone zostanie okno Element type jak na rycinie Jak wspomniano na początku niniejszego paragrafu do obliczeń kratownic wykorzystuje się elementy prętowe (ang. truss) elementy tego typu znajdują się w standardowej bibliotece systemu Abaqus R. W związku z powyższym pozostawić ustawienie Standard w ramce Element Library, i jednocześnie, z uwagi na liniowy zakres obliczeń, pozostawić ustawienie Linear wramcegeome- tric order. Po wybraniu tych opcji zramkifamily wybrać żądany typ elementu Truss. W wyświetlonej poniżej zakładce podany zostanie kod typu elementu (w tym przypadku T2D2, Rys Okno dialogowe polecenia Element type który oznacza element o dwu węzłach i 2 wymiarach tj. płaski). Pozostawiając domyślne wartości wszystkich pozostałych opcji zatwierdzić wybór klawiszem OK, a następnie przyciskiem Done w linii dialogowej. Zaznaczone elementy konstrukcji zmienią kolor na różowy. Przyporządkowywanie elementów zakończyć ponownie wybierając przycisk Done z linii dialogowej systemu. Uwaga: Istnieje szereg opcji umożliwiających precyzyjne sterowanie sposobem generowania siatki modelu, rodzajem wykorzystywanych elementów itd. Ponieważ w przypadku elementów płaskich (takie jak wykorzystywane w ćwiczeniu). Jeśli po zaznaczeniu model jest wyróżniany kolorem pomarańczowym, to oznacza to, że nie ma możliwości jego podziału bez udziału operatora (tj. w pełni automatycznej).

18 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 18 of Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Następnie wybrać polecenie Seed Edge by number. Postępując zgodnie z podpowiedziami w linii dialogowej systemu wskazać wszystkie elementy i zatwierdzić wybór przyciskiem Done. Następnie należy podać liczbę elementów skończonych, na które ma być podzielony każdy z modelowanych prętów konstrukcji. W analizie liniowej wystarczającym jest przedstawienie każdego z prętów za pomocą jednego elementu skończonego stąd w polu Number of elements along the edges: wpisać 1. Na zakończenie wybrać polecenie Mesh Part i potwierdzić zamiar przyciskiem OK po dokonaniu podziału na elementy skończone model kratownicy zostanie wyświetlony kolorem zielono-niebieskim. Uwaga: Podgląd numerów elementów i węzłów można włączyć wybierając polecenie View Part Display Options. W zakładce Mesh należy uaktywnić opcję Show node labels iopcjęshow element labels Sprawdzenie modelu i konfigurowanie procesu obliczeń Po zakończeniu podziału modelu na elementy skończone i wygenerowaniu siatki należy przystąpić do utworzenia zadania obliczeniowego (ang. job) systemu Abaqus R. W tym celu należy wybrać polecenie Job Create z menu głównego modułu Job. W oknie dialogowym Create Job należy wpisać własną nazwę realizowanego zadania, a następnie wybrać przycisk Continue. Wyświetlone zostanie okno Edit Job patrz rycina Służy ono do szczegółowej konfiguracji obliczeń m.in. ustalenia dokładności operacji numerycznych, wykorzystania dostępnej pamięci komputera, użycia kilku procesorów itd. Przed przystąpieniem do właściwych obliczeń należy sprawdzić poprawność utworzonego w poprzednich etapach modelu. W związku ztymwramcejob Type należy wybrać ustawienie Data check i zatwierdzić klawiszem OK. Następnie Rys Okno dialogowe polecenia wybrać z menu głównego systemu Edit Job polecenie Job Job Manager rycina Po wskazaniu w głównej części okna zdefiniowanego zadania należy wybrać przycisk Submit. W kolumnie Status pojawi się komunikat Running, a po zakończeniu weryfikacji modelu Completed. Abysprawdzićwyniki kontroli modelu należy wybrać przycisk Results.

19 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 19 of Przebieg ćwiczenia 19 Rys Okno dialogowe polecenia Job manager Uwaga: Jeśli w trakcie weryfikacji modelu system wykryje jakiś błąd, to w kolumnie Status wyświetlony zostanie komunikat Aborted. Jednocześnie w linii dialogowej systemu podana zostanie szczegółowa informacja o rodzaju i ewentualnie przyczynie błędu. Jeśli weryfikacja modelu została zakończona pozytywnie można przystąpić do obliczeń. Należy w tym celu powrócić do modułu Job i w oknie polecenia Job Manager wyedytować aktualne zadanie. Zmienić ustawienia Job type na Continue Analysis, a następnie wybrać przycisk Submit. W kolumnie Status pojawi się komunikat Running, a po zakończeniu obliczeń Completed Przedstawienie wyników Do prezentacji wyników obliczeń służy moduł Visualisation (dostępny także jako niezależna aplikacja Abaqus/Viewer). System oferuje różnorodne możliwości prezentacji wyników, w tym widoki konturów konstrukcji przed i po odkształceniu, widoki rozkładów m.in. naprężeń, animacje oraz wykresy wzajemnych zależności funkcyjnych y = f(x). Ponadto istnieje możliwość prezentacji wyników w formie tabelarycznej. Aby obejrzeć wyniki analizy należy przejść do modułu Visualisation. W dolnej części okna znajdują się dodatkowe informacje dotyczące analizowanego modelu. W szczególności są to: opis modelu (zawartość pola Job description), nazwa (zawartość pola Analysis job), nazwa i wersja systemu Abaqus R, data ostatniej modyfikacji pliku zawierającego analizowany model. Z menu głównego programu wybrać polecenie Plot Undeformed Shape. System Abaqus R wyświetli kontur konstrukcji przed odkształceniem. Aby obejrzeć konstrukcję po odkształceniu należy wybrać polecenie Plot Deformed Shape z menu głównego programu. W przypadku zadań analizy małych odkształceń system automatycznie oblicza współczynnik skali tak, aby

20 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 20 of Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej odkształcenie konstrukcji było dostatecznie dobrze widoczne. Wartość współczynnika skali jest podawana w głównym oknie programu w bloku komunikatów. Aby zmienić wartość tego współczynnika należy wybrać polecenie Options Common i w wyświetlonym oknie Deformed Shape Options wybrać zakładkę Basic. Następie w polu Deformation Scale Factor zaznaczyć opcję Uniform iwpisać w dodatkowej linii własną wartość współczynnika skalującego. C D A B Aby przedstawić jednocześnie konstrukcję w stanie odkształconym i nieodkształconym (poprzez nałożeniu dwu konturów) należy wybrać funkcję Allow Multiple Plot States (Zezwól na Wielokrotne Wykresy) z podręcznego menu modułu Visualisation (patrz szczegół A na rycinie 1.19), a następnie polecenia Plot Deformed Shape oraz Plot Undeformed Shape. Dwa ostatnie polecenia są dostępne także za pomocą menu podręcznego patrz szczegóły B i C. Rys Menu pomocnicze modułu Visualisation Przed przystąpieniem do sporządzenia wykresu rozkładu naprężeń należy ustawić niezbędne opcje. Należy w tym celu wybrać polecenie Options Contour. W wyświetlonym oknie Contour Plot Options (rycina 1.20) w ramce Contour Type należy włączyć opcję Quilt. WartośćContour Intervals ustawić na parametr ten określa liczbę przedziałów na skali naprężeń. Pozostawiając resztę wartości bez zmian zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK. Rys Okno polecenia Contour Plot Options Aby obejrzeć rozkład naprężeń w analizowanej kratownicy należy wybrać z menu głównego polecenie Plot Contours On Deformed Shape; polecenie to jest dostępne także bezpośrednio z menu podręcznego modułu Visualisation patrz rycina 1.19 szczegół D. Więcej opcji dotyczących konfiguracji prezentacji wyników jest dostępne za pomocą polecenia Options Superimpose... Przykładowy widok rozkładu naprężeń w konstrukcji analizowanej w ćwiczeniu jest przedstawiony na rycinie 1.21.

21 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 21 of Przebieg ćwiczenia 21 Rys Wyniki obliczeń wartości naprężeń naniesione na kontur kratownicy w stanie odkształconym Jako uzupełnienie prezentacji wyników w formie graficznej Abaqus R oferuje możliwość przedstawiania rezultatów w formie zestawień tabelarycznych. Forma ta jest szczególnie przydatna np. w opracowywaniu raportów zawierających wartości naprężeń, przemieszczeń, sił reakcji itd. Aby przygotować zestawienie należy z głównego menu programu wybrać polecenie Report Field Output. W wyświetlonym oknie Report Field Output patrz rycina 1.22 w zakładce Variable pozostawić domyślne ustawienie Integration Point. Myszą wskazać trójkąt obok pola S: Stress components (Naprężenie: Składowe) i na rozwiniętej w ten sposób liście wybrać opcję S11 są to naprężenia normalne w przekrojach poprzecznych każdego z elementów kratownicy. W zakładce Setup wpoluname: podać własną nazwę na pliku raportu, wramcedata w dolnej części okna wyłączyć opcję Column totals i ostatecznie zatwierdzić przyciskiem Apply. Uwaga: Plik raportu umieszczany jest w tym samym katalogu, w którym zapisany został główny zbiór zawierający model kratownicy.

22 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 22 of Rozdział 1. Analiza statyczna kratownicy płaskiej Uwaga: W przygotowanym pliku wyniki obliczeń w każdym z elementów skończonych zostaną pogrupowane według rodzaju materiału, własności pola przekroju i typu elementu skończonego modelującego dany fragment modelu. W przypadku rozważanej w ćwiczeniu kratownicy elementy numer 1, 2 i 4 oraz 3, 5 i 6 będą stanowiły takie grupy (przedstawiają elementy o tym samym przekroju); osobną grupę natomiast będzie stanowił element nr 7. Aby dopisać do utworzonego wcześniej raportu wartości przemieszczeń należy wyłączyć opcję S: Stress components, awzakładce Variable zmienić ustawienia pola Position na Unique Nodal. Myszą wskazać trójkąt obok pola U: Spatial displacements i na rozwiniętej w ten sposób liście wybrać opcje U1 i U2 są to przemieszczenia w kierunku osi 1 i 2 (tj. odpowiednio w kierunku poziomym i pionowym). Ostatecznie zatwierdzić przyciskiem Apply. Zestawienie wartości przemieszczeń zoput Rys Okno dialogowe polecenia Report Field Outstanie dołączone do otrzymanego wcześniej raportu. Aby dopisać do powyższego raportu wartości sił reakcji należy wyłączyć opcję S: Stress components, a włączyć opcje RF1 i RF2 zpolarf: Reaction force są to siły reakcji w kierunku osi 1 i 2. W zakładce Setup włączyć opcję Column totals wramcedata w dolnej części okna i ostatecznie zatwierdzić przyciskiem Apply. Zestawienie wartości sił reakcji zostanie dołączone do otrzymanego wcześniej raportu.

23 Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 23 of Opracowanie wyników Opracowanie wyników Po zakończeniu obliczeń należy zanotować wielkości naprężeń w poszczególnych prętach kratownicy, jak również wartości przemieszczeń wszystkich punktów węzłowych. Dane należy wpisać do odpowiednich kolumn tabel 1.2 oraz 1.3. W tabelach tych indeksy t oznaczają wielkości teoretyczne, wyznaczone za pomocą oprogramowania MES, natomiast indeksy rz oznaczają wielkości rzeczywiste, odczytane na stanowisku pomiarowym w laboratorium. Dodatkowo należy sporządzić tabelę zawierająca zestawienie wartości sił reakcji podłoża działających na analizowaną kratownicę wyznaczonych na podstawie obliczeń systemem MES patrz tabela 1.4. Bibliografia Tabela 1.2. Wartości naprężeń w prętach kratownicy Pręt σ t [MPa] σ rz [MPa] Tabela 1.3. Wartości przemieszczeń punktów węzłowych kratownicy Węzeł x t [mm] y t [mm] x rz [mm] y rz [mm] A B C D E Tabela 1.4. Wartości sił reakcji w podporach kratownicy Węzeł R 1 [N] R 2 [N] A B C [1] Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. (2006): Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Własności materiału E=200e9 Pa v=0.3. Preprocessing. 1. Moduł Part moduł ten słuŝy do stworzenia części. Part Create

Własności materiału E=200e9 Pa v=0.3. Preprocessing. 1. Moduł Part moduł ten słuŝy do stworzenia części. Part Create Ćwiczenie 1. Kratownica płaska jednoosiowy stan napręŝeń Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stanu napręŝeń w elementach kratownicy płaskiej pod wpływem obciąŝenia siłą skupioną. Własności materiału E=200e9 Pa

Bardziej szczegółowo

0.002 0 0.0048 0.0095 0.0143 0.019. t Rysunek 2: Wykres drgań podstawy wspornika u(t)

0.002 0 0.0048 0.0095 0.0143 0.019. t Rysunek 2: Wykres drgań podstawy wspornika u(t) Przykład dynamicznej analizy MES lekkiej konstrukcji wspornika w systemie ABAQUS Model 3D Opracował dr inż. Paweł Stąpór Sformułowanie problemu Wykonaj analizę 3D problemu zdefiniowanego w części pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1.

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 5 Podstawy ABAQUS/CAE Analiza koncentracji naprężenia na przykładzie rozciąganej płaskiej płyty z otworem. Główne cele ćwiczenia: 1. wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1 Samouczek przedstawia proces tworzenia symulacji 2D (dwuwymiarowej) zamknięcią przykrywki z pojemnikiem. Obie części wykonane są z polipropylenu. Części zostały uprzednio stworzone w programie SolidWorks2005

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Nowe zadanie Oś Z jest domyślną osią działania grawitacji. W ustawieniach programu można przypisać dowolny kierunek działania grawitacji.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym Tomasz Żebro Wersja 1.0, 2012-05-19 1. Definicja zadania Celem zadania jest rozwiązanie zadania dla bloku fundamentowego na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 7 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonego kątownika

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W SYSTEMIE ABAQUS/CAE Student Edition 6.7-2

ROZWIĄZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W SYSTEMIE ABAQUS/CAE Student Edition 6.7-2 ROZWIĄZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W SYSTEMIE ABAQUS/CAE Student Edition 6.7-2 Wstęp Struktura programu ABAQUS ABAQUS/CAE (Complete ABAQUS Environment) jest interaktywnym, graficznym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonej kratownicy

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 1 Podstawy ABAQUS/CAE Tworzenie modeli geometrycznych części Celem ćwiczenia jest wykonanie następujących modeli geometrycznych rys. 1. a) b) c)

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym Marek Klimczak Maj, 2015 I. Analiza podatnej konstrukcji nawierzchni jezdni Celem ćwiczenia jest wykonanie numerycznej analizy typowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 1 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA Opracował: mgr inż. Paweł K. Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA 1. Uruchamianie programu Po uruchomieniu ANSYS Product Launcher należy wybrać z pola License ANSYS

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE

Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE METODY KOMPUTEROWE PRZYKŁAD ZADANIA NR 1: ANALIZA STATYCZNA KRATOWNICY PŁASKIEJ ZA POMOCĄ MACIERZOWEJ METODY PRZEMIESZCZEŃ Polecenie: Wykonać obliczenia statyczne kratownicy za pomocą macierzowej metody

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Wykonajmy projekt tłumika z elementami rur wydechowych, rys. 1 Rys. 1. Efekt końcowy projektu Przyjmując jako płaszczyznę szkicu płaszczyznę XY, narysujmy

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Analiza pól elektromagnetycznych w programie FEMM cz. 1

Ćwiczenie 5: Analiza pól elektromagnetycznych w programie FEMM cz. 1 Komputerowe wspomaganie projektowania ED6, IPEE PL, rok. akad. 2009/2010 Strona 1 Ćwiczenie 5: Analiza pól elektromagnetycznych w programie FEMM cz. 1 1. Wstęp Finite Element Method Magnetics (FEMM) jest

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 PRZEDMIOT TEMAT OPRACOWAŁ MECHANIKA UKŁADÓW MECHANCZNYCH Modelowanie fizyczne układu o jednym stopniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego.

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego. 6COACH38 Wahadło Program: Coach 6 Projekt: komputer H : C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6\Wideopomiary\wahadło.cma Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 13 1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium Ten przykład przedstawia

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat:

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat: BeStCAD - Moduł STAL 1 Edycja profili Edytuje numer, profil oraz długość pozycji. Ikona: Polecenie: STE Menu: Stal Edycja profilu Edytuj profil Polecenie służy do modyfikacji wyglądu lub informacji dopisanej

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor Praktyczne ćwiczenia więzów szkicu 2D

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor Praktyczne ćwiczenia więzów szkicu 2D Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Praktyczne ćwiczenia więzów szkicu 2D Opracował: dr inŝ. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 PRZEDMIOT TEMAT Wybrane zagadnienia z optymalizacji elementów konstrukcji Zastosowanie optymalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, 2017, semestr II Modelowanie 3D - Podstawy druku 3D. Ćwiczenie nr 4.

Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, 2017, semestr II Modelowanie 3D - Podstawy druku 3D. Ćwiczenie nr 4. Ćwiczenie nr 4 Metaobiekty 1 Materiały ćwiczeniowe Wszelkie materiały ćwiczeniowe: wykłady, instrukcje oraz ewentualne pliki ćwiczeniowe dla potrzeb realizacji materiału dydaktycznego z przedmiotu Modelowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko

ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko v. 0.1, marzec 2009 2 1. Definicjazadania 6m 1m 4m 1m ściana20cm Beton B30 grubość: 20 cm 2m ściana25cm otwór ściana25cm 2m obciążenie równomierne:

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

I. Temat ćwiczenia: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego omówienie modułu Property

I. Temat ćwiczenia: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego omówienie modułu Property POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 8 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I. Temat

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kalibracja systemu wizyjnego z użyciem pakietu Matlab Kraków, 2011 1. Cel kalibracji Cel kalibracji stanowi wyznaczenie parametrów określających

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo