SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 znak sprawy: ZP /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji kadry szkoleniowej do prowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Białystok, dnia 18 października 2013 r.

2 I. Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27, Białystok Adres, na który należy kierować korespondencję: ul. Poleska 27, Białystok tel , faks w. 15, Adres strony internetowej: Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8:00 16:00 II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kadry szkoleniowej do prowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych dla jednej 18-osobowej grupy nauczycieli, z podziałem na następujące części: Nr części Nazwa części Liczba godzin Ilość wykładowców I Pedagogika specjalna 30 1 II Elementy psychologii klinicznej 15 1 małego dziecka I III Elementy psychologii klinicznej 15 1 małego dziecka II IV Wczesny autyzm dziecięcy I 16 1 V Wczesny autyzm dziecięcy II 24 1 VI Wczesny autyzm dziecięcy III 60 1 VII Wczesne wspomaganie rozwoju 30 1 dzieci autystycznych VIII Nauczanie i wychowanie uczniów 90 1 autystycznych IX Stymulacja zmysłów i integracja 10 1 sensoryczna X Metody komunikacji 20 1 alternatywnej XI Stymulacja rozwoju 12 1 psychoruchowego małego dziecka I XII Stymulacja rozwoju 8 1 psychoruchowego małego dziecka II XIII Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe. 20 1

3 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) usługi szkoleniowe Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca ma realizować zamówienie osobiście, bez udziału podwykonawców. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wskazaną część przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. IV. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia ma być realizowany od 08 listopada 2013 roku. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca udokumentuje swoje kwalifikacje i doświadczenie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ dla danej części zamówienia,. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ); 2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ); 3) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji i doświadczenia (wzór: załącznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający

4 od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. W postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub em. Nr telefonu/faksu Zamawiającego - tel/fax lub Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoby wyznaczone do kontaktów i udzielające odpowiedzi po stronie Zamawiającego będą dostępne w jego siedzibie w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku: - Przemysław Gutowski sp. ds. zamówień publicznych w zakresie wymogów formalnych ( ). VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą. Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta powinna zawierać: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione Formularz oferty" - sporządzony wg Załącznika Nr 2 do SIWZ. 2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z punktem VI SIWZ. 3) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę dotyczy Wykonawców reprezentowanych przez pełnomocnika. Wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 3. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. 4. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (pod rygorem nieważności). 5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki muszą być czytelne i opatrzone czytelnym podpisem lub imienną pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych. 7. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron (kartek) oraz oprawienie (np. zszycie) dokumentów tworzących ofertę w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie (zdekompletowanie). 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem (złożeniem) oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu względem Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 9. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem

5 informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zmianami) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę w tym celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację ZMIANA z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub wycofać ofertę w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. 11. Oferty należy składać w dwóch szczelnie zamkniętych kopertach. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona Pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) oraz napisem Oferta na pełnienie funkcji kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych w części nr z dopiskiem NIE OTWIERAĆ PRZED r. DO GODZINY 10:00". XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Termin składania ofert: a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w: Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27, Białystok pokój nr 1 (sekretariat) b) Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 9:45. c) Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Otwarcie ofert: a) Otwarcie ofert, które jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27, Białystok, w dniu r. o godzinie 10:00 (pokój nr 2). b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) Podczas otwierania ofert podawane będą następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania Zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. d) Informacje te niezwłocznie przekazane będą Wykonawcom, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, jeżeli wystąpią z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego w tej sprawie. XII. Opis sposobu obliczania ceny.

6 1. Cenę oferty należy określić osobno dla każdej z części, poprzez wskazanie całkowitej ceny brutto wraz z pochodnymi za przeprowadzenie zajęć dla jednej 18-osobowej grupy nauczycieli, w Formularzu Oferty (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnej negocjacji. 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Cena brutto zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ (w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia) i projekcie umowy, z uwzględnieniem upustów i rabatów, a także z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zaokrąglenia zgodnie z zasadami matematycznymi. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych oddzielnie dla każdej części zamówienia przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Sposób oceny ofert został określony oddzielnie dla każdej części zamówienia przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z dyspozycją art. 87 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści z informacje określone w art. 92 ust. 1 ustawy na własnej stronie internetowej (www.modm.bialystok.pl) oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie przesłane Wykonawcom faksem lub warunkowo pocztą elektroniczną na numer i adres podany w formularzu ofertowym. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dnia podpisania umowy dostarczyć: 1) CV osoby desygnowanej do pełnienia funkcji wykładowcy w danej części zamówienia;

7 2) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby desygnowanej do pełnienia funkcji wykładowcy w danej części zamówienia; 3) Oświadczenie osoby desygnowanej do pełnienia funkcji wykładowcy w danej części zamówienia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; 4) Oświadczenie osoby desygnowanej do pełnienia funkcji wykładowcy w danej części zamówienia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XVIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) w zakresie uregulowanym w art. 179 i nast. ustawy.

8 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis poszczególnych części zamówienia wraz z kryteriami wyboru oraz sposobem oceny ofert według tych kryteriów: CZĘŚĆ I: PEDAGOGIKA SPECJALNA Tematyka 1. Prawa osób niepełnosprawnych, podstawowe dokumenty. 2. Karta i deklaracja praw osób z autyzmem i inne ważne dokumenty 3. System kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. 4. Społeczne i edukacyjne wymiary oraz kryteria akceptacji, integracji i autonomii osób niepełnosprawnych. 5. Strategie uczenia stosowane w pedagogice specjalnej i ocena ich efektywności. 6. Główne nurty rewalidacji w poszczególnych działach pedagogiki specjalnej. 7. Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością i wspomaganie ich rodzin. 8. Przegląd metod stosowanych w pedagogice specjalnej. Liczba godzin 30, wykładowca 1 osoba Ukończone studia magisterskie pedagogiczne Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki Ukończone studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka Ukończony kurs edukatorski minimum 150-godzinny. W prowadzeniu szkoleń na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych min. 3 szkolenia. W prowadzeniu szkoleń w zakresie pedagogiki specjalnej min. 3 szkolenia 1. Cena - 50%, 2. Doświadczenie w prowadzeniu wyżej wymienionych szkoleń - 50%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde przeprowadzone szkolenie w zakresie pedagogiki specjalnej lub na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Wykonawca dostanie 5 punktów, za przeprowadzone 10 i więcej szkoleń 50 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 50. nr 1 i nr 2 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ II: ELEMENTY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MAŁEGO DZIECKA I Tematyka 1. Koncepcja rozwoju psychicznego człowieka 2. Norma a patologia; przedmiot i zadania psychologii klinicznej małego dziecka 3. Rozwój małego dziecka

9 koncepcja więzi emocjonalnych wg Bowlby - koncepcja reprezentacji relacji matka-dziecko i reprezentacja siebie Liczba godzin 15, wykładowca 1 osoba Magister psychologii psycholog kliniczny W prowadzeniu szkoleń na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych min. 3 szkolenia W pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością - min 5 lat 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w prowadzeniu wyżej wymienionych szkoleń 50%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde przeprowadzone szkolenie na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Wykonawca dostanie 5 punktów, za przeprowadzone 10 i więcej szkoleń 50 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 50. nr 1 i nr 2 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ III: ELEMENTY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MAŁEGO DZIECKA II Tematyka 1. Wczesne zaburzenia rozwojowe 2. Problemy rozpoznawania zaburzeń i diagnoza rozwojowa Liczba godzin 15, wykładowca 1 osoba Magister psychologii Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii behawioralnej. Doświadczenie w realizacji szkoleń na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, Doświadczenie w zakresie technik diagnozy psychologicznej min 3 lata W pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi - min 3 lata Cena 100%, Sposób oceny ofert wg w/w kryterium W kryterium cena 100% oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: x 100 pkt = liczba pkt badanej oferty Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 1. wynosi 100.

10 Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryterium cena 100% (max. 100 punktów) CZĘŚĆ IV: WCZESNY AUTYZM DZIECIĘCY I Tematyka 1. Wczesny autyzm dziecięcy (symptologia, etiologia i epidemiologia), 2. Problemy biomedyczne, neurologiczne i sensoryczne występujące u osób autystycznych (diagnoza i strategie pomocy) 3. Omówienie wybranych typologii osób autystycznych (typologia Wing, Christie, Eaves i Nikolskiej), użyteczność różnych typologii w planowaniu działań terapeutycznych i edukacyjnych. 4. Niedyrektywne metody terapii - Terapia niedyrektywna H. Olechnowicz (elementy terapii więzi i dialogu) - Terapia zabawą - Metoda Opcji Kauffmanów - Zasady terapii dzieci, u których stwierdzono różne warianty autystycznego rozwoju (koncepcja Nikolskiej) - Podejście psychoanalityczne - Terapia Holding 5. Próby pogodzenia terapii niedyrektywnej i stosowanej analizy behawioralnej 6. Kryteria doboru właściwego programu oddziaływań terapeutycznych i ocena efektów Liczba godzin 16, wykładowca 1 osoba Magister psychologii Ukończone studia podyplomowe z psychologii klinicznej W prowadzeniu szkoleń na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych W zakresie diagnozy i terapii dzieci autystycznych min. 5 lat W zakresie wykorzystania w pracy terapeutycznej metod niedyrektywnych Doświadczenie w prowadzeniu superwizji nauczycieli oraz uczniów autystycznych min. 5 superwizji. 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w prowadzeniu w/w szkoleń i superwizji 50%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde przeprowadzone szkolenie na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, w tym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych lub superwizję Wykonawca dostanie 5 punktów, za przeprowadzone 10 i więcej szkoleń lub superwizji 50 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 50. nr 1 i nr 2 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ V: WCZESNY AUTYZM DZIECIĘCY II Tematyka 1. Diagnoza w autyzmie dziecięcym 2. Inteligencja osób autystycznych

11 3. Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne osób autystycznych 4. Ekspresja słowna i trudności w porozumiewaniu się z osobami autystycznymi Liczba godzin 24, wykładowca 1 osoba Ukończone studia magisterskie psychologiczne Ukończone studia podyplomowe: Psychologia kliniczna (lub specjalizacja studiów) Ukończone studia podyplomowe: Diagnoza kliniczna dziecka i rodziny W realizacji szkoleń na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych i doskonalących z zakresu autyzmu w ciągu ostatnich 3 lat W zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem min 5 lat pracy 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem 50%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każdy rok doświadczenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem Wykonawca dostanie 5 punktów, 10 i więcej lat diagnozy i terapii 50 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 50. nr 1 i nr 2 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ VI: WCZESNY AUTYZM DZIECIĘCY III Tematyka 1. Wybrane metody i formy terapii osób autystycznych - Terapia behawioralna - Intensywne behawioralne podejście Lovaasa - Stosowana analiza behawioralna - Program TEACCH 2. Zachowania nietypowe, ich przyczyny i strategie postępowania terapeutycznego. Liczba godzin 60, wykładowca 1 osoba Magister psychologii Studia podyplomowe z zakresu terapii behawioralnej. Uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania W realizacji szkoleń na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, W realizacji szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania min 3 szkolenia W zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem- min 3 lata 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w realizacji wyżej wymienionych szkoleń 25%, 3. Doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem 25%.

12 W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde zrealizowane wyżej wymienione szkolenie Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej szkoleń 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 25. W kryterium nr 3. oferta będzie oceniana wg następującej zasady: Za każdy rok doświadczenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej lat diagnozy 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 3. wynosi 25. nr 1, nr 2 i nr 3 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ VII: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI AUTYSTYCZNYCH Tematyka 1. Kompetencje nauczyciela realizującego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. 2. Funkcjonalna ocena rozwoju małego dziecka autystycznego z zastosowaniem wywiadu z rodzicami. 3. Metody terapii, strategie oddziaływań i programy edukacyjne, które okazały się skuteczne w pracy z małymi dziećmi autystycznymi. 4. Strukturalizacja najbliższego otoczenia dziecka i zachodzących w nim zdarzeń 5. Struktura zadaniowa i dobór treści zadaniowych do indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju. 6. Zasady konstruowania planów pracy z grupą. Liczba godzin 30, wykładowca 1 osoba Ukończone studia magisterskie z pedagogiki, Ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki (lub kurs kwalifikacyjny), W prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych- min. 2 lata W realizacji szkoleń w zakresie autyzmu min. 3 szkolenia 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresie autyzmu 25%, 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych 25%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde realizowane wyżej wymienione szkolenie Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej szkoleń 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 25. W kryterium nr 3. oferta będzie oceniana wg następującej zasady: Za każdy rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej lat diagnozy 25 punktów

13 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 3. wynosi 25. nr 1, nr 2 i nr 3 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ VIII: NAUCZANIE I WYCHOWANIE UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH Tematyka: 1. System kształcenia uczniów (standardy dotyczące placówek oświatowych oraz form i metod edukacji). 2. Ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz wybór właściwej placówki. 3. Nauczanie indywidualne oraz funkcjonowanie uczniów autystycznych w szkołach masowych i integracyjnych. Rola nauczyciela wspomagającego. 4. Specyficzne aspekty procesu dydaktycznego i strategie nauczania oraz wychowywania stosowane na różnych etapach kształcenia. 5. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole podstawowej, gimnazjum i w liceum. 6. Ogólne zasady planowania pracy w szkole. 7. Planowanie bieżącej pracy (konstrukcja planów pracy z grupą w określonym przedziale czasowym, planowanie pracy dziennej, konstruowanie konspektów i scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz zapis w dzienniku, monitorowanie rozwoju uczniów i ocenianie poziomu ich funkcjonowania, planowanie współpracy z rodziną). 8. Przygotowanie do nauki szkolnej. 9. Techniki ułatwiające uczniom autystycznym koncentrację na zadaniu i kontrolowanie emocji i nastroju. 10. Przysposobienie do pracy uczniów autystycznych w aspekcie ich możliwości psychofizycznych. 11. Autyzm a dojrzewanie (wybrane zagadnienia). 12. Jakość życia dorosłych osób autystycznych. Liczba godzin 90, wykładowca 1 osoba Ukończone studia magisterskie z pedagogiki, Ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki (lub kurs kwalifikacyjny), Ukończone szkolenia z zakresu terapii behawioralnej dzieci z autyzmem Ukończone Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom W prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych min. 3 lata W realizacji szkoleń w wyżej wymienionej tematyce, w tym na kursach kwalifikacyjnych lub studiach podyplomowych z zakresu autyzmu - min. 3 szkolenia 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w realizacji wyżej wymienionych szkoleń 25%, 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych 25%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde realizowane wyżej wymienione szkolenie Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej szkoleń 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 25. W kryterium nr 3. oferta będzie oceniana wg następującej zasady:

14 Za każdy rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej lat zajęć terapeutycznych 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 3. wynosi 25. nr 1, nr 2 i nr 3 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ IX: STYMULACJA ZMYSŁÓW I INTEGRACJA SENSORYCZNA Tematyka 1. Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń SI na uczenie się i zachowanie 2. Teoria integracji sensorycznej Jean Ayers: podstawowe pojęcia, główne założenia. 3. Funkcjonowanie zmysłów i integracja sensoryczna we wczesnym dzieciństwie 4. Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej/diagnoza, strategie postępowania, terapia/. 5. Konstruowanie programu podstawowego /dobór ćwiczeń stymulujących poszczególne zmysły i normalizujące funkcjonowanie kanałów sensorycznych, integracja sensoryczno-motoryczna/. 6. Warunki realizacji programu i prowadzenie terapii. 7. Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka. 8. Ocena efektów terapii. Liczba godzin 10, wykładowca 1 osoba Uprawnienia do diagnozy i terapii integracji sensorycznej Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. W prowadzeniu zajęć z integracji sensorycznej min. 3 lata W prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 3 formy szkoleń dla dorosłych 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z przedmiotem 25%, 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z integracji sensorycznej 25%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde realizowane szkolenie związane z przedmiotem Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej szkoleń 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 25. W kryterium nr 3. oferta będzie oceniana wg następującej zasady: Za każdy rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć z integracji sensorycznej Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej lat diagnozy 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 3. wynosi 25. nr 1, nr 2 i nr 3 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ X: METODY KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ Tematyka 1. Komunikacja wspomagająca i alternatywna (terminologia, rodzaje znaków i symboli, dobór systemu znaków). 2. Wielospecjalistyczne badania i diagnoza potencjalnych uczestników komunikacji alternatywnej.

15 3. Nauczanie w sytuacjach naturalnych i w placówce (miejsce prowadzenia i czas trwania zajęć, kreowanie sytuacji uczenia, generalizacja). 4. Strategie nauczania i dobór pierwszych znaków. 5. Konstruowanie wypowiedzi złożonych z kilku znaków i dalszy rozwój słownictwa. 6. Umiejętności prowadzenia rozmowy. 7. Albumy aktywności. 8. Pomoce dydaktyczne. Liczba godzin 20, wykładowca 1 osoba Ukończone studia magisterskie z pedagogiki, Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Ukończone szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej łącznie ukończone min. 50 godzin szkoleń w tym zakresie. W prowadzeniu zajęć na kursach kwalifikacyjnych w zakresie autyzmu - min. 3 szkolenia Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej min. 3 szkolenia 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej 25%, 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie autyzmu 25%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde realizowane szkolenie lub warsztat dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej szkoleń 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 25. W kryterium nr 3. oferta będzie oceniana wg następującej zasady: Za każde przeprowadzone zajęcia w zakresie autyzmu Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej lat diagnozy 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 3. wynosi 25. nr 1, nr 2 i nr 3 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ XI: STYMULACJA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO MAŁEGO DZIECKA I Tematyka 1. Rozwój mózgu i umysłu w pierwszych pięciu latach życia. 2. Rozwój zdolności zapamiętywania i uczenia się we wczesnym dzieciństwie. 3. Zasady, metody i techniki stymulowania rozwoju psychoruchowego. 4. Diagnoza możliwości rozwojowych dzieci autystycznych oraz zasady, metody i techniki pracy edukacyjno-terapeutycznej 5. Etapy pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dziećmi autystycznymi (nawiązanie kontaktu, pobudzanie zmysłów, integracja zmysłowo-ruchowa, poznanie i rozumienie swojego ciała, wypracowanie gotowości do uczenia, edukacja elementarna). 6. Rozwój emocjonalny i społeczny (metody diagnozy i strategie ułatwiające nawiązanie kontaktu z dzieckiem, ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny).

16 7. Samodzielność i samoobsługa (ocena podstawowych umiejętności i nawyków oraz zasady ich kształtowania). Liczba godzin 12, wykładowca 1 osoba Magister psychologii Studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi W zakresie diagnozy i terapii dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi min. 3 lata W prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem min. 3 formy 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem 25%, 3. Doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi 25%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde realizowane szkolenie dla dorosłych w zakresie związanym z przedmiotem Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej szkoleń 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 25. W kryterium nr 3. oferta będzie oceniana wg następującej zasady: Za każdy rok doświadczenia w diagnozowaniu i terapii dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej lat doświadczenia 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 3. wynosi 25. nr 1, nr 2 i nr 3 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ XII: STYMULACJA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO MAŁEGO DZIECKA II Tematyka 1. Komunikacja i rozwój językowy - zasady i metody sprzyjające nawiązaniu interakcji komunikacyjnej z dzieckiem - rozwój mowy (etapy rozwoju mowy, mowa dziecka autystycznego, metody wspomagające rozwój porozumiewania słownego, wybrane zagadnienia logopedii). Liczba godzin 8, wykładowca 1 osoba Wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne Ukończone studia podyplomowe logopedyczne, specjalizacja: Neurologopeda Studia podyplomowe - Stosowana Analiza Zachowania W pracy z dziećmi z autyzmem - min 2 lata W prowadzeniu szkoleń z zakresu diagnozy i komunikacji dzieci z autyzmem min 3 szkolenia 1. Cena 50%,

17 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu diagnozy i komunikacji dzieci z autyzmem 25%, 3. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem 25%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru: Za każde realizowane szkolenie z zakresu diagnozy i komunikacji dzieci z autyzmem Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej szkoleń 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 25. W kryterium nr 3. oferta będzie oceniana wg następującej zasady: Za każdy rok doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem Wykonawca dostanie 5 punktów, 5 i więcej lat diagnozy 25 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 3. wynosi 25. nr 1, nr 2 i nr 3 (max. 100 punktów) CZĘŚĆ XIII: KOMPETENCJE INSTYTUCJONALNE W PRACY NAUCZYCIELA TERAPEUTY, PRAWO OŚWIATOWE Tematyka 1. Struktura systemu edukacji, 2. Struktura systemu pomocy społecznej, 3. Analiza porównawcza polskich systemów z rozwiązaniami przyjętymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, 4. Wybrane zagadnienia prawne. prawo oświatowe, obowiązujące ustawy i akty wykonawcze rozwiązania prawne oraz regulacje dotyczące funkcjonowania placówek kształcenia specjalnego i ośrodków terapeutycznych udział organizacji pozarządowych. Liczba godzin 20, wykładowca 1 osoba Ukończone studia magisterskie z pedagogiki, Ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki (lub kurs kwalifikacyjny), Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzanie Oświatą Ukończone szkolenia z zakresu ewaluacji zewnętrznej w szkołach i placówkach W realizacji szkoleń na kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych w zakresie związanym z przedmiotem min 5 szkoleń W pracy w administracji samorządowej -min 3 lata W zakresie nadzoru pedagogicznego- min 2 lata 1. Cena 50%, 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń na kursach kwalifikacyjnych lub studiach podyplomowych w zakresie związanym z przedmiotem 50%. W kryterium nr 1. oferta będzie oceniana wg poniższego wzoru:

18 Za każde szkolenie zrealizowane na kursach kwalifikacyjnych lub studiach podyplomowych w zakresie związanym z przedmiotem Wykonawca dostanie 5 punktów, 10 i więcej zrealizowanych szkoleń 50 punktów Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2. wynosi 50. nr 1 i nr 2 (max. 100 punktów)

19 Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko.... Adres:... Tel./faks:... NIP: Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych dla 18-osobowej grupy nauczycieli, oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto oraz pozostałe składniki cenotwórcze (w tym koszty zleceniodawcy) w wysokości: Nr części zamówienia Nazwa części zamówienia Całkowita cena ofertowa brutto dla 18-osobowej grupy nauczycieli Cena ofertowa dla Zamawiającego (z kol.3) słownie: 1. Oświadczam/my, że: a) zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń; b) uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; c) akceptuję wór umowy, a w przypadku wyłonienia mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do przedstawiania wymaganych dokumentów oraz zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, d) uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 3. Do oferty dołączono następujące dokumenty: , dn... r. (miejscowość)... (czytelny podpis osoby upoważnionej)

20 Załącznik Nr 3 do SIWZ Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko/nazwa firmy: Adres:... OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych dla 18-osobowej grupy nauczycieli oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)....., dn... r. (miejscowość)... (czytelny podpis osoby upoważnionej)

21 Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko/nazwa firmy: Adres:... Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych dla 18-osobowej grupy nauczycieli oświadczam/my, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w szczególności w oparciu o art. 24 ust. 1-2 Prawo zamówień publicznych......, dn... r. (miejscowość)... (czytelny podpis osoby upoważnionej)

22 Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko/nazwa firmy: Adres:... Załącznik Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych dla 18-osobowej grupy nauczycieli oświadczam/my, iż spełniam/my wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji i doświadczenia określone dla części zamówienia, na którą składam/my ofertę: : ukończone studia magisterskie - uczelnia, kierunek, data ukończenia, ukończone kursy kwalifikacyjne - nazwa instytucji, specjalizacja, data ukończenia, ukończone studia podyplomowe: uczelnia, kierunek, data ukończenia. Z poniższych informacji musi wprost wynikać, iż Wykonawca spełnia wszystkie wymagania dla danej części zamówienia. 2. Doświadczenie: ilość wszystkich przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub zajęć w zakresie wskazanym dla części zamówienia, na którą składana jest oferta, z wyszczególnieniem terminów, tematyki, dla kogo i w jakiej instytucji były prowadzone; ilość lat doświadczenia w zakresie wskazanym dla części zamówienia, na którą składana jest oferta z wyszczególnieniem dat, nazw instytucji, w której miało to miejsce oraz wszystkie inne informacje, z których wprost będzie wynikać, iż Wykonawca spełnia szczegółowe wymagania określone dla danej części zamówienia:..., dn... r. (miejscowość).. (czytelny podpis osoby upoważnionej)

23 UMOWA O DZIEŁO Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w BIAŁYSTOK pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku z siedzibą w BIAŁYSTOK, przy ul. ul. POLESKA 27 reprezentowanym przez: mgr Marię Jolantę Ambrożej - Dyrektora zwanym dalej Zleceniodawcą, a Panem / Panią. zamieszkałym(ą) w legitymującym się dowodem osobistym zwanym dalej Zleceniobiorcą. 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do: Opracowania materiałów oraz przeprowadzenia zajęć z zakresu.. na kursie kwalifikacyjnym WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH dla 18-osobowej grupy nauczycieli w terminie od. do.. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie, po wykonaniu zlecenia, w wysokości.zł brutto (słownie złotych):.. płatne po wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę w ostatnich dniach danego miesiąca 3. Obowiązki Zleceniobiorcy: wykonanie pracy w określonym czasie z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami wiedzy i stanem prawnym, nie może powierzać wykonania pracy innej osobie, pokryje wszelkie szkody, jakie poniesie Zleceniodawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania prac, praca wykonana jest w miejscu pracy Zleceniodawcy, 4. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Zamawiający upoważnia Wykonawcę na czas trwania umowy do przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej w MODM Białystok Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz nieudostępniania przetwarzanych danych osobowych firmom, instytucjom i osobom trzecim. 5. MODM jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za przeprowadzenie i przebieg szkolenia. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (Zleceniodawca) (Zleceniobiorca)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam-rozwijam się tworzę

Szkoła Mistrzów odkrywam-rozwijam się tworzę Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku ul. Konopnickiej 3, 15-215 Białystok Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP-1/PG8/POKL9.1.2/12 Szkoła Mistrzów odkrywam-rozwijam się tworzę Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) USŁUGA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) USŁUGA Znak sprawy: POEN-POKL3.5/PZP/9/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) USŁUGA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Suwałki, 2 listopada 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig.

o Metoda dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz, o Metoda Newella C. Kepharta o Metoda Marianny Frostig. 9SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór kadry szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedagogicznej w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo