Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego"

Transkrypt

1 Dr Jakub Wiśniewski Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego Wprowadzenie Niniejszy tekst podejmuje wątek społecznych aspektów współpracy międzynarodowej w obszarze Morza Bałtyckiego. Główną osią kooperacji w regionie jest Unia Europejska (UE), zwłaszcza w kontekście swobód przepływu pracowników i świadczenia usług. Unia Europejska oddziałuje także na polityki społeczne państw obszaru Morza Bałtyckiego w sposób bezpośredni poprzez standardy socjalne ustanawiane na szczeblu wspólnotowym. Integracja europejska ma określone konsekwencje dla rozwiązań systemowych na polu społecznym ewolucji szeroko rozumianych modeli społeczno-gospodarczych. Widać to zwłaszcza na przykładzie modeli nordyckiego i postkomunistycznego (nazywanego w literaturze przedmiotu catching-up model). Efekt spill-over w dziedzinie społecznej jest widoczny zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie realizowane są dwa zasadniczo odmienne typy państwa opiekuńczego. W tekście scharakteryzowano zmiany w kierunkach i skali migracji zarobkowych po 1 maja 2004 r., a następnie ich konsekwencje dla polityk społecznych krajów wysyłających i krajów przyjmujących migrantów. Mobilność w obszarze regionu Morza Bałtyckiego uległa drastycznemu zwiększeniu po 1 maja 2004 r. Biorąc pod uwagę skalę przepływów migracyjnych, można oczekiwać, że w krajach skandynawskich i Niemczech dyskusja dotycząca dumpingu socjalnego ze Wschodu wróci na agendę mediów i partii politycznych. Ostatni podrozdział podejmuje wątek wpływu europejskiej legislacji socjalnej na wybrany element sfery zatrudnienia w dwóch reprezentatywnych krajach (Szwecji i Polsce) procedury informacyjno-konsultacyjne pracowników. Można stwierdzić, że im słabszy jest stopień uregulowania danej materii i niższy zakres uprawnień pracowniczych w państwach członkowskich, tym większy jest wpływ prawa unijnego na rozwiązania krajowe. Unia Europejska niewątpliwie przyczyniła się do podnoszenia standardów ochrony pracowników w szwedzkim i polskim prawie pracy. Tekst w części wnioskowej zawiera szereg postulatów. Stosowanie swobód świadczenia usług i przepływu pracowników prowadzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarek regionu i co za tym idzie całej UE. Innymi słowy, wszystkie inicjatywy podejmowane Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 1

2 w regionie Morza Bałtyckiego powinny wzmacniać funkcjonowanie rynku wewnętrznego (np. poprzez eliminowanie zbędnych wymogów prawno-administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa). Jedną z płaszczyzn owocnej współpracy jest tzw. policy shopping. Dotyczy to zwłaszcza sfery zabezpieczenia społecznego i polityki zatrudnienia (w tym polityki flexicurity), w których państwa nordyckie mają wiele osiągnięć. Państwa regionu, czerpiąc z owych rozlicznych doświadczeń, mogą się wiele od siebie nawzajem nauczyć. Jedną z platform owocnej współpracy mogłyby stać się programy wymiany studentów i naukowców w regionie Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany między starymi i nowymi państwami członkowskimi. 1. Charakterystyka nordyckiego modelu polityki społecznej Na wstępie warto pokusić się o krótką charakterystykę modelu polityki społecznej realizowanej w państwach skandynawskich, patrząc pod kątem wpływu, jaki integracja europejska (włączając w to integrację w regionie Morza Bałtyckiego) może wywierać na rozwiązania systemowe w zakresie ideologii i praktyki welfare state. Nordycki system zabezpieczenia społecznego czerpie inspirację zarówno z modelu Beveridge a, jak i Bismarcka, a jego konstrukcja z pozoru nie odbiega znacząco od rozwiązań przyjętych na Kontynencie Europejskim. Pierwszy komponent to system powszechnych świadczeń publicznych o stałej wysokości, zapewniających obywatelom minimalny poziom życia. Drugi komponent oparty jest na świadczeniach typu ubezpieczeniowego, których wysokość jest zależna od wcześniejszych zarobków. Oznacza to, że każda osoba przebywająca legalnie przez określony czas na terytorium kraju ma zagwarantowane określone minimum bezpieczeństwa socjalnego (w ramach pierwszego komponentu systemu zabezpieczenia społecznego). Jest to niewątpliwie okoliczność sprzyjająca potencjalnym imigrantom, zwłaszcza z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W świetle prawa wspólnotowego przysługuje im bowiem większość uprawnień socjalnych, które przysługują obywatelom kraju przyjmującego. System ubezpieczeń na wypadek bezrobocia jest zbudowany na bazie analogicznej konstrukcji, która określana jest mianem modelu gandawskiego (Ghent model). System ten, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 2

3 oprócz komponentu podstawowego, zawiera drugi, oparty na zasadzie ubezpieczeniowej 1. Państwo wspiera fundusze ubezpieczeniowe, zorganizowane i zarządzane przez ogólnokrajowe związki zawodowe. W modelu gandawskim niezrzeszeni robotnicy i robotnicy bez ciągłości zatrudnienia są pozbawieni części zasiłku wyliczonej na podstawie wcześniejszych zarobków. Ponieważ system administrowany przez związki zawodowe nie może być uniwersalny, nawet przy rekordowych wskaźnikach uzwiązkowienia, komponent zaopatrzeniowy pełni rolę parasola ochronnego dla wszystkich pracowników. W komponencie ubezpieczeniowym wypłaty świadczeń sięgają nawet 100% wcześniejszych dochodów ubezpieczonych. Warto w tym miejscu podkreślić, że taka konstrukcja zasiłków dla bezrobotnych, oparta na komponencie ubezpieczeniowym, zmniejsza ryzyko wyłudzania świadczeń w ramach transgranicznej turystyki socjalnej. Istotną cechą modelu nordyckiego jest egalitarystyczny i uniwersalny charakter polityki społecznej, co oznacza, że pierwszy komponent systemu zabezpieczenia społecznego ma relatywnie duże znaczenie w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w innych rozwiniętych krajach europejskich 2. Nordyckiej polityce społecznej przyświeca zasada zabezpieczenia dochodów (the principle of income security). W takich dziedzinach, jak ubezpieczenia zdrowotne czy system emerytur podstawowych obywatelstwo (a nie status zawodowy jak w innych krajach) jest wystarczającym tytułem do świadczeń i usług. Fundamentem systemu zabezpieczenia społecznego państw skandynawskich jest przywiązanie do idei tzw. równości rezultatu. Przez kilkasdziesiąt lat charakterystyczną cechą państw skandynawskich był wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego, zapewnianego w ramach obu komponentów poprzez hojne zasiłki i wysokie stopy zastąpienia, a także liberalne warunki wypłaty świadczeń (krótkie okresy karencji, możliwość pobierania zasiłków przez stosunkowo długi czas, nierestrykcyjne warunki przyznawania świadczeń). W ostatnich latach warunki wypłaty świadczeń zostały jednak zaostrzone. Większa restrykcyjność systemu zabezpieczenia społecznego jest po części pokłosiem debaty o wyłudzaniu świadczeń przez imigrantów, która miała miejsce w większości państw skandynawskich w latach 90. XX wieku. 1 U. Lundberg, K. Åmark, Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State , Stockholm Specyfika modeli polityki społecznej kształtuje się zawsze jako rezultat gry sił społecznych w danym momencie historycznym. Szwedzki uniwersalizm powstał w wyniku kompromisu między socjaldemokracją a chłopstwem, które na przełomie XIX i XX wieku było klasą stosunkowo dobrze sytuowaną w porównaniu z ludnością miejską, a jednocześnie obłożoną relatywnie wysokimi obciążeniami podatkowymi. Zgoda na opiekuńczość państwa ze strony ludności wiejskiej była uzależniona od takiej konstrukcji świadczeń społecznych, która obejmowałaby swoim zasięgiem również średnio zamożnych, w tym chłopów. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 3

4 Hojne świadczenia zabezpieczenia społecznego oznaczają wysoki poziom redystrybucji między grupami dochodowymi, ale także co charakterystyczne dla całej Skandynawii między kobietami a mężczyznami. Rozbudowany sektor publiczny zatrudnia w większości kobiety, czyniąc postulat równouprawnienia płci na rynku pracy realnym do zrealizowania. Relatywnie równy status kobiet i mężczyzn znajduje odzwierciedlenie w strukturze dochodów i poziomie wykluczenia społecznego. System pomocy społecznej w państwach skandynawskich jest stosunkowo ograniczony. Jedynie nieliczne świadczenia państwa oparto na kryterium potrzeby. Wskaźniki ubóstwa są niskie dzięki rozbudowanemu systemowi ubezpieczeń społecznych 3. Odsetek świadczeniobiorców pomocy społecznej oscylował w całym okresie powojennym między 5% a 10% ludności 4. Kolejną charakterystyczną cechą modelu nordyckiego 5, a zwłaszcza szwedzkiego jest powszechny system publicznych usług socjalnych, których intensywność nie ma precedensu wśród państw OECD 6. Finansowane głównie z podatków lokalnych i subsydiów z budżetu centralnego usługi są dostępne dla wielu kategorii osób (chorych, niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, osób uzależnionych, imigrantów i azylantów itd.). Wiele spośród świadczonych usług ma na celu nie tylko walkę z ryzykami socjalnymi (np. umożliwianie godnego życia osobom niedołężnym), ale także profilaktykę (np. okresowe badania lekarskie dla poszczególnych kategorii wiekowych) czy szeroko rozumianą integrację społeczną. W porównaniu z innymi europejskimi państwami opiekuńczymi, model nordycki charakteryzuje się daleko idącą decentralizacją polityki społecznej. Odpowiedzialność za usługi medyczne oraz opiekuńcze, a także pomoc społeczna spoczywa na samorządach, które mogą określać priorytety polityki zdrowotnej. Warto o tym pamiętać przy analizie wpływu integracji europejskiej na konkurencyjność państw nordyckich. Ustalany na szczeblu regionalnym zakres ochrony socjalnej pozostaje w ścisłym związku z lokalnymi warunkami społecznogospodarczymi, w tym z poziomem rozwoju kapitału ludzkiego. W latach 40. i 50. ekonomiści ze związku zawodowego pracowników przemysłowych (Landsorganisation, LO), Gösta Rehn i Rudolf Meidner opracowali założenia szwedzkiej polityki gospodarczej, realizowanej w państwach skandynawskich od lat 50., która jest 3 Dla kontrastu w Wielkiej Brytanii ukształtował się model, w którym system ubezpieczeń społecznych był raczej słabo rozwinięty, co nakładało na system pomocy społecznej funkcję parasola ochronnego. 4 G. Olsen, Half Empty or Half Full? The Swedish Welfare State in Transition, CRSA/RCSA, no. 2, Pojęcie nordycki jest stosowane w niniejszym tekście zamiennie z określeniem skandynawski. 6 G. Olsen, Half Empty, s Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 4

5 określana mianem modelu Rehna-Meidnera (R-M) 7. Elementy tej polityki są stosowane do dzisiaj. Stanowi ona modyfikację tradycyjnego modelu Keynesa, czyniąc z aktywnej polityki rynku pracy główny instrument sterowania popytem i podażą. Aktywne instrumenty rynku pracy pełnią rolę wentyla bezpieczeństwa w okresie bezrobocia, gdyż zatrzymują nadwyżki siły roboczej, jednocześnie oddziałując na długofalową produktywność pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. Drugim narzędziem sterowania rynkiem pracy jest zatrudnienie w sektorze publicznym, które jest zwiększane w regionach zagrożonych wysoką stopą bezrobocia. W ten sposób państwo stawia się w roli gwaranta zatrudnienia (employer of the last resort). Co ciekawe, państwa skandynawskie stosują tradycyjnie model polityki zatrudnienia, w którym nie ma płacy minimalnej. Są jedynie autonomiczne układy zbiorowe pracy między pracownikami a pracodawcami w poszczególnych sektorach. Ma to daleko idące konsekwencje dla mobilności w regionie Morza Bałtyckiego, o czym traktują kolejne podrozdziały. Źródłem dochodów budżetowych finansujących rozbudowaną politykę społeczną jest redystrybucyjny system podatkowy. Cechą charakterystyczną modelu nordyckiego jest umiarkowanie progresywny system podatkowy pomimo ogromnych wpływów do budżetu z tytułu podatków. Dochód od osób fizycznych, konsumpcja i wzbogacenie są opodatkowane bardzo wysoko. Większość obywateli była do lat 90. XX wieku objęta podatkiem dochodowym w wysokości przekraczającej 50% (obecnie obciążenie podatkowe jest nieco niższe). Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców sięgają 35%, podczas gdy stawka podatku VAT wynosi 25% w odniesieniu do większości dóbr i usług 8. Kapitał i dochody przedsiębiorstw są opodatkowane bardzo umiarkowanie. Taki system jest rezultatem konsensusu władz na szczeblu centralnym i pracodawców z dużych zakładów pracy. Uprzywilejowany status dużych korporacji (takich jak Volvo, ASEA, Eriksson) pod warunkiem, że angażowały kapitał w sferze produkcji, a nie konsumpcji stanowił ważny element polityki podatkowej przez cały okres powojenny. Powojenne socjaldemokratyczne rządy szwedzkie starały się skierować przepływ kapitału w stronę dużych, konkurencyjnych w skali światowej sektorów przemysłowych. Otwartość gospodarki zmuszała szwedzkie firmy do obniżania kosztów produkcji, aby sprostać wymaganiom międzynarodowego rynku. Należy pamiętać, że nawet po dekadzie wzrastających różnic płacowych skala płac w krajach 7 G. Olsen, Half Empty, s S. Steinmo, Globalization and Taxation: Challenges to the Swedish Welfare State, Comparative Political Studies, Vol. 35, no. 7, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 5

6 skandynawskich jest bardziej egalitarna niż w jakimkolwiek innym kraju należącym do OECD. Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie obciążenia fiskalne w krajach skandynawskich, niektórzy eksperci wyrażali obawy, czy wspomniane państwa są zagrożone zjawiskiem delokalizacji. Dyskusja była szczególnie gorąca w okresie, kiedy w latach do Unii przystąpiło 10 państw postkomunistycznych. 2. Charakterystyka modelu polityki społecznej państw Europy Środkowej i Wschodniej Opinie na temat modelu polityki społecznej realizowanego w państwach Europy Środkowo- Wschodniej są podzielone. Państwa te wskazuje się jako przykłady konserwatywnego korporatywizmu z uniwersalistyczną siatką bezpieczeństwa socjalnego w żywotnych sferach 9. Bardziej krytyczne głosy mówią o załamującym się państwowym paternalizmie niezdolnym do sprostania wyzwaniom gospodarki rynkowej. We wszystkich nowych państwach członkowskich w Europie Środkowej i Wschodniej reformy polityki społecznej po 1989 r. przebiegały z pewnością o wiele wolniej niż restrukturyzacja gospodarki czy zmiany polityczne. W ostatnich latach politykę społeczną wspomnianych państw zdominowały działania realizowane doraźnie, z reguły pod hasłem zastąpienia dotychczasowej nadopiekuńczości państwa działaniami o charakterze osłonowym, skierowanymi pod adresem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Można było także zaobserwować proces prywatyzacji systemu zaspokajania potrzeb. Osoby lepiej sytuowane poszukiwały indywidualnych dróg zaspokajania potrzeb socjalnych, podczas gdy części obywateli nie stać na ponoszenie kosztów usług oferowanych przez rynek. W omawianych państwach współwystępują dwa modele zaspokajania potrzeb: indywidualny i solidarystyczny. Kiedy mowa o interakcji systemów społecznych w regionie Morza Bałtyckiego, warto pamiętać o przejściowym charakterze postkomunistycznych państw opiekuńczych. Nowe państwa członkowskie są o tyle liberalne, że wycofywaniu się państwa z odziedziczonych po poprzednim systemie zobowiązań socjalnych (np. dotacje do cen podstawowych dóbr i usług) nie towarzyszy przejmowanie tych zobowiązań przez inne podmioty. Jednocześnie, 9 M. Potuček, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 6

7 zważywszy na relatywną słabość sektora organizacji pozarządowych, dominująca pozycja państwa w sferze socjalnej nie została jak dotąd w sposób istotny podważona. Na państwową politykę społeczną przeznacza się zbyt mało środków, by wystarczyły one do zaspokojenia oczekiwań społecznych na pożądanym z punktu widzenia obywateli poziomie. W nowych państwach członkowskich bowiem większa część dochodu narodowego siłą rzeczy musi być przeznaczana na potrzeby modernizacji i restrukturyzacji gospodarki. Państwa te cechuje rozbudowany system świadczeń socjalnych, który funkcjonuje w dużym stopniu kosztem znaczącej degradacji sfery usług społecznych. Ucierpiał także system świadczeń rzeczowych i pomoc społeczna. W wyniku transformacji najbardziej ucierpiały te rodzaje usług, które przesądzają o życiu, zdrowiu, wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i więziach międzyludzkich. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wciąż utrzymują uniwersalistyczne w swych założeniach systemy edukacji. Relatywna słabość systemów edukacji i szkoleń zawodowych skutkuje niskim poziomem kapitału ludzkiego, co przekłada się na niską produktywność pracy. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się znacznie niższym poziomem rozwoju gospodarczego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie życia. Koszty pracy, zarówno płacowe, jak i pozapłacowe, pozostają na znacznie niższym poziomie niż w wypadku krajów skandynawskich. Ograniczona ilość dostępnych środków finansowych skazuje te państwa na model selektywny (czyli zorientowany na najbardziej potrzebujących) oraz rezydualny (czyli o niskiej intensywności transferów społecznych). Społeczeństwo obywatelskie z jego kapitałem społecznym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest na etapie formowania się. Rządy państw regionu pracują nad stworzeniem przejrzystego i umiarkowanego systemu usług społecznych w ramach państwa inwestycji społecznych. Koncept państwa inwestycji społecznych opiera się na idei aktywnego mobilizowania obywateli do udziału w życiu społecznym zamiast biernego wspierania egzystencji (mówiąc w uproszczeniu, aktywnej polityki rynku pracy ze szkoleniami i programami reorientacji zawodowej zamiast wypłacania zasiłków). W sensie praktycznym, naturalnym sojusznikiem dla takich państw, jak Estonia, Litwa czy Polska wśród dzisiejszych państw członkowskich okazała się Wielka Brytania, która bardzo wstrzemięźliwie patrzy na możliwości dalszego uwspólnotowienia polityki społecznej, czyli przerzucenia kompetencji z państw członkowskich na Unię Europejską. Państwa europejskie Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 7

8 swoje standardy w polityce społecznej wypracowywały przez dziesiątki lat w warunkach gospodarczej prosperity. Gdyby kraje doganiające zdecydowały się na jednorazowe zaadaptowanie rozwiązań szwedzkiego państwa opiekuńczego, stan finansów państwa uległby pogorszeniu, a kondycja sektora prywatnego stałaby się niekorzystna na skutek koniecznych zwiększonych świadczeń podatkowych i okołopodatkowych. 3. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na transgraniczne przepływy siły roboczej i usługodawców w regionie Morza Bałtyckiego W 2004 r. Unia Europejska powiększyła się o 10 nowych państw, a zatem większość krajów położonych w obszarze Morza Bałtyckiego legitymuje się obecnie statusem członka tej organizacji. Rozszerzenie z 2004 r. miało bezprecedensowy charakter nie tylko ze względu na liczbę państw wstępujących do Unii, ale także istotne różnice społeczne-gospodarcze dzielące stare i nowe państwa członkowskie. W regionie Morza Bałtyckiego owe różnice są szczególnie widoczne kraje, które prowadzą w międzynarodowych rankingach dotyczących konkurencyjności, takie jak Szwecja czy Finlandia, sąsiadują z takimi państwami, jak Łotwa czy Polska, które dopiero nadganiają ogromny dystans cywilizacyjny z czasów realnego socjalizmu. Istotne różnice w poziomie życia i zarobkach wywołały w niektórych krajach obawy przed niekontrolowanym napływem imigrantów. Warto w tym miejscu przeanalizować, w jaki sposób rozszerzenie UE wpłynęło na zwiększenie przepływów migracyjnych w obszarze Morza Bałtyckiego. Nie ograniczono swobody przepływu pracowników między nowymi państwami członkowskimi. Spośród starych państw członkowskich w 2004 r. jedynie Szwecja, Irlandia i Wielka Brytania zdecydowały się na pełną liberalizację dostępu obywateli państw UE-8 10 do swoich rynków pracy. Pozostałe stare państwa skorzystały z możliwości zachowania ograniczonego dostępu do swoich rynków pracy. Z pozostałych państw Europy Północnej jedynie Finlandia zniosła ograniczenia po dwóch latach, w maju 2006 r., chociaż Norwegia (członek EOG) zachowała wymóg uzyskania zezwolenia na pobyt. Warunki zatrudnienia pracownika cudzoziemskiego muszą odpowiadać norweskim warunkom pracy oraz wymogom płacowym. Dania wprowadzając pewne ułatwienia (dotyczące m.in. pracy 10 UE-8 państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do UE w 2004 r. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 8

9 studentów i pracowników duńskich firm, które przyłączyły się do układów zbiorowych pracy) uruchomiła kampanię promującą duński rynek oraz programy aktywnej rekrutacji pracowników do pracy w Danii, adresowane szczególnie do osób z Polski i Niemiec. Podsumowując, spośród państw członkowskich EOG położonych w regionie Morza Bałtyckiego Dania, Niemcy i Norwegia, pomimo pewnych ułatwień, wciąż utrzymują restrykcje, wymagając pozwoleń na pracę. Ograniczenia w dostępie do rynków pracy Danii, Niemiec i Norwegii powinny zostać zniesione w ciągu pięciu lat po rozszerzeniu (w 2009 r.). Istnieje jednak możliwość przedłużenia okresu stosowania uregulowań przejściowych o kolejne dwa lata, gdy na rynku pracy danego państwa występują poważne zakłócenia lub istnieje ryzyko ich wystąpienia. (Niemcy i Austria zapewne zdecydują się utrzymać restrykcje do 2011 r.). Poniżej omówiono sytuację na wybranych rynkach pracy w regionie Morza Bałtyckiego oraz skalę emigracji obywateli Polski do tych państw. Niemcy. Niemcy nadal pozostają dla wielu Polaków docelowym krajem emigracji. W 2007 r. zezwolenie na pracę sezonową otrzymało 182 tys. pracowników z Polski. Porównanie z danymi z poprzednich lat pokazuje, że dotychczasowa tendencja do obniżania się stanu zatrudnienia obywateli polskich w Niemczech uległa wyhamowaniu. Wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec odbywają się w ramach polsko-niemieckiej umowy o wymianie pracowników i dotyczą prac sezonowych, głównie w rolnictwie. Pozwolenia na pracę stanowią w tym wypadku odpowiedź na imienne oferty zatrudnienia zgłaszane przez pracodawców. Utrzymuje się również pozytywna tendencja wzrostu wolumenu usług wykonywanych przez polskie przedsiębiorstwa mierzonego liczbą delegowanych pracowników 11. Norwegia. Kraj ten w ostatnim czasie znacząco zyskuje jako miejsce docelowe polskiej emigracji zarobkowej, i to pomimo utrzymywania restrykcji w dostępie do rynku pracy. Wynika to głównie z popytu na polskich pracowników w tym kraju. W roku 2004 w Norwegii pracowało niewiele ponad 15 tys. osób 12. W roku 2005 liczba ta wzrosła do ponad 20 tys. Szacunki za rok 2006 pokazują, że na norweskim rynku pracy znalazło się ponad 40 tys. Polaków (w liczbie tej znajdują się również osoby, które przedłużyły zezwolenie na pracę) 13. Jest to proporcjonalnie najwyższy wzrost migracji wśród wszystkich krajów EOG. W 11 Informacja w sprawie zatrudnienia, s Dane dotyczące skali zatrudnienia w Norwegii zostały uzyskane drogą konsultacji z pracownikami FAFO, wyspecjalizowanej instytucji badawczej zajmującej się analizą imigracji do Norwegii. 13 Cytowane wyżej szacunki rozmijają się z danymi publikowanymi przez norweski urząd statystyczny, który podaje, że w 2006 r. do Norwegii przyjechało prawie 7 tys. Polaków, co w sumie daje liczbę obywateli polskich zatrudnionych w tym kraju. Cyt. za Norwegia przeżywa najazd Polaków, Rzeczpospolita, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 9

10 pierwszej połowie 2007 r. Polakom wydano 33 tys. pozwoleń na pobyt z możliwością pracy, o ok. 10 tys. więcej niż dwa lata wcześniej. Liczba pozwoleń rośnie w okresie letnim, co jest związane z zapotrzebowaniem na prace sezonowe w ogrodnictwie i rolnictwie. Z porównania strumieni migracyjnych wynika, że zatrudnienie w tym kraju jest najwyższe spośród państw skandynawskich, które otworzyły swoje rynki pracy (Finlandia, Szwecja). Przykład ten dowodzi, że stosowanie restrykcji w ramach Jednolitego Rynku ma drugorzędne znaczenie dla kierunków przepływów migracyjnych. Jednocześnie kraj ten jako jeden z niewielu prowadzi aktywną politykę zmierzającą do zachęcania Polaków do przyjazdu i podejmowania zatrudnienia. Należy się spodziewać, że w kolejnych latach zatrudnienie Polaków w Norwegii będzie rosnąć 14. Fenomenem jest, iż w Norwegii panuje pełny konsensus co do konieczności uzupełnienia rodzimej siły roboczej. Co dziwne jednak, kraj ten nie decyduje się na pełną liberalizację obawiając się utraty kontroli nad przepływem strumieni migracyjnych. Polacy stanowią w Norwegii najliczniejszą grupę pracowników z nowych państw członkowskich. (ok. 65%). Na drugim miejscu znajdują się Litwini (ok. 20%), a na trzecim Łotysze (ok. 6%). W Norwegii Polacy, tak jak większość cudzoziemców, osiedlają się głównie na południu kraju. Można wyodrębnić trzy wyraźne obszary geograficzne zamieszkiwane przez Polaków, związane z datą przyjazdu do tego kraju 15. Należy jeszcze odnotować przykład Islandii, która ma po Irlandii najwyższy poziom zatrudnienia pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej. Ogółem, 10% zatrudnionych w Islandii stanowią cudzoziemcy, a Polacy są wśród nich grupą dominującą. Dania. W grudniu 2006 r., zatrudnionych w Danii było ok. 4,5 tys. obywateli polskich, przy czym liczba wakatów (obliczana na 20 tys. miejsc pracy) pozwala sądzić, że liczba zatrudnionych obywateli polskich w Danii będzie rosnąć 16. Polacy zatrudnieni w Danii stanowią ok. 40% zatrudnionych obywateli EU-8. Na drugim miejscu znajdują się Litwini (ok. 35%), a na trzecim Łotysze (ok. 10%). Finlandia. Liczbę Polaków legalnie zatrudnionych w Finlandii szacuje się na około 3,4 tys. Jednocześnie w miesiącach letnich pewna grupa (ok. 10 tys. osób) podejmuje nielegalne zatrudnienie w rolnictwie. Jednocześnie udział Finlandii w zatrudnianiu Polaków sukcesywnie spada. Nie zmieniło tego otwarcie przez ten kraj rynku pracy w maju 2006 r. 14 Na podstawie rozmów z decydentami norweskimi (przedstawiciele administracji rządowej oraz posłami). 15 J. Napierała, Imigranci na norweskim rynku pracy, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s Powyższe dane cytował radca ambasady duńskiej w Warszawie, Soren Juul Jorgensen podczas jednej z konferencji prasowych. Zob. Biuletyn Migracyjny nr 12, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 10

11 Finlandia jest jedynym państwem, na terytorium którego Polacy nie stanowią większości pracowników z nowych państw członkowskich. Na pierwszym miejscu znajdują się Estończycy (ponad 60%). Na rynku tym zatrudnienie znajdują również Łotysze 17. Szwecja. Pomimo otwarcia swojego rynku pracy 1 maja 2004 r. Szwecja nie zanotowała wzrostu imigracji zatrudnieniowej. Statystyka szwedzka odnotowuje jedynie osoby, które podejmują zatrudnienie powyżej trzech miesięcy. Oznacza brak jest danych dotyczących pracowników sezonowych. Nie wpływa on jednak na możliwość skonstruowania wniosków. Liczba Polaków, którzy podjęli zatrudnienie w Szwecji na okres powyżej trzech miesięcy wyniosła w 2004 r. 2,5 tys., w 2005 r. ok. 4 tys. oraz w 2006 r. ok. 5 tys. osób. Danych za poszczególne lata nie należy jednak sumować 18. Polacy stanowią najliczniejszą grupę pracowników z państw EU-8 (ok. 50%). Na drugim miejscu znajdują się Litwini (ok. 15%), a na trzecim Estończycy (ok. 6%). Podsumowując, mobilność w obszarze regionu Morza Bałtyckiego uległa drastycznemu zwiększeniu po 1 maja 2004 r. W kolejnych podrozdziałach warto się zastanowić, jakiego rodzaju konsekwencje miały wzmożone ruchy migracyjne dla polityk społecznych państw nordyckich, z jednej strony i nowych państw członkowskich, z drugiej. 4. Wpływ integracji w obszarze Morza Bałtyckiego na krajowe modele polityki społecznej W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej ośmiu państw postkomunistycznych w maju 2004 r., w niektórych państwach członkowskich pojawiły się tendencje do zmiany świadczeń opartych na modelu Beveridge a na świadczenia oparte na modelu Bismarcka. System, gdzie świadczenia pozostają w ścisłym związku z odprowadzanymi wcześniej składkami na ubezpieczenie społeczne wydaje się bowiem mniej podatny na wyłudzanie nienależnych świadczeń. Przykładem może być Dania, która rozważała w 2003 r. wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych ograniczeń, które mogłyby obejmować prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego. 17 J.E. Dølvik, L. Eldring: Status report January 2006: The impact of EU enlargement on labour mobility to the Nordic countries, Semi-annual memo from a Working Group under the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers, Dane FAFO. Przykładowo J.E. Dolvik, L. Eldring, The impact of EU Enlargement on Labour mobility to the Nordic countries, Oslo Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 11

12 Biorąc pod uwagę fakt, że różnicowanie statusu prawnego obywateli własnego kraju i obywateli innych państw członkowskich UE w kontekście uprawnień do świadczeń ubezpieczenia społecznego jest sprzeczne z fundamentalnymi prawami gwarantowanymi przez Traktat WE (wyjąwszy ograniczenia czasowe związane z obowiązywaniem reżimu okresu przejściowego), państwa członkowskie mogły zapobiec turystyce socjalnej jedynie poprzez ograniczenie niektórych hojnych świadczeń dla wszystkich świadczeniobiorców. Aby zapobiec wspomnianej turystyce socjalnej, Szwecja czasowo (w ramach reżimu okresu przejściowego) zaostrzyła warunki dostępu do świadczeń socjalnych dla obywateli z ośmiu postkomunistycznych państw członkowskich. Cechą charakterystyczną szwedzkiego rynku pracy jest przywiązanie do porozumień zbiorowych. Praktyką stosowaną przez szwedzkie przedsiębiorstwa jest podpisywanie układów zbiorowych z reprezentacjami pracowniczymi przy zastosowaniu zasady, że postanowienia układu dotyczą jedynie członków związków zawodowych. Powyższy model stosunków przemysłowych był jednak niezgodny z uregulowaniami UE, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników delegowanych. W szwedzkim prawie pracy zagranicznym pracownikom delegowanym nie przysługiwały prawa zapisane w porozumieniach zbiorowych, chyba że byli oni stroną owych układów. Dostosowanie szwedzkiego prawa do uregulowań prawa wspólnotowego nastąpiło w drodze ustawy o pracownikach delegowanych (Act on Posted Workers), która weszła w życie w grudniu 1999 r. Ustawa w sposób całościowy regulowała status pracowników zagranicznych zatrudnionych na terytorium Szwecji, a także obywateli szwedzkich zatrudnionych poza granicami kraju. Akt rozszerzył zastosowanie przepisów prawa pracy na delegowanych pracowników zagranicznych zatrudnionych w Szwecji. Powyższa nowelizacja była korzystna także z punktu widzenia interesów szwedzkich związków zawodowych, ze względu na wprowadzenie zapisów zapobiegających dumpingowi socjalnemu z nowo przyjętych państw członkowskich. Nawiasem mówiąc, warunkiem zgody szwedzkich organizacji pracowniczych na otwarcie szwedzkiego rynku pracy 1 maja 2004 r. były właśnie powyższe regulacje, stanowiące, że obywatele z nowych państw członkowskich nie będą mogli otrzymywać wynagrodzeń niższych niż minimalne stawki określone w układach zbiorowych. Głos w owej debacie zabrał w grudniu 2007 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), wydając orzeczenie w sprawie Laval 19. Dotyczyła ona pracowników z Łotwy, 19 W grudniu 2007 ETS wydał także orzeczenie ws. C-438/05 VIKING, dotyczące przeflagowania fińskiego statku na estońską banderę, po to by obowiązywały niższe koszty pracy etc. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 12

13 zatrudnionych w Sztokholmie w sektorze budowlanym. Firma Laval un Partneri nie zgodziła się podpisać układu zbiorowego pracy w szwedzkim budownictwie. Na znak protestu szwedzkie związki zawodowe zablokowały dojazd na miejsce prac budowlanych, co sprawiło, że Laval zaskarżył tamtejsze organizacje pracownicze do ETS. Orzeczenie brzmiało następująco: związki zawodowe działały bezprawnie; szwedzki system autonomicznych układów zbiorowych pracy między pracownikami a pracodawcami w poszczególnych sektorach w obecnej formie jest niezgodny z prawem wspólnotowym; łotewska firma miała prawo nie przystępować do układu zbiorowego. Orzeczenie w sprawie Rüffert poszło w tym samym kierunku, mimo że Rzecznik Generalny w sprawie Laval sugerował inną interpretację prawa wspólnotowego niż ta, którą wygłosił ostatecznie ETS. Rzecznik powoływał się na interes publiczny, który stanowi uzasadnienie, aby usługodawca stosował się do umów zbiorowych w państwie świadczenia usługi. Sprawa Rüffert dotyczyła następującego problemu: sąd w Dolnej Saksonii skierował zapytanie prejudycjalne do ETS, czy podwykonawca usług budowlanych, polska spółka (Pracownie Konserwacji Zabytków) dochowała zobowiązań, wynikających z lokalnego układu zbiorowego. Innymi słowy, sprawa dotyczy szerszej kwestii, czy ograniczeniem swobody świadczenia usług jest przepis, według którego instytucja publiczna w danym państwie członkowskim dopuszcza do przetargów tylko takie firmy usługowe, które gwarantują stawki minimalne określone w danym układzie zbiorowym. Postępowanie trwało od listopada 2006 r., a orzeczenie Trybunału zostało wydane w kwietniu 2008 r. W trakcie postępowania zarysowały się klarownie dwie strony sporu: z jednej strony Dolna Saksonia (główny zainteresowany w sprawie), wspomagana przez rządy Danii, Francji, Irlandii i Niemiec, które wskazywały na uzasadnienie powstałego ograniczenia swobody świadczenia usług ze względu na nadrzędne cele interesu publicznego. Z drugiej strony Komisja Europejska (KE) argumentowała, że nakładanie na przedsiębiorców z innych państw członkowskich zobowiązań wynikających z układów, które nie zostały uznane za powszechnie obowiązujące (np. poprzez wpisanie do krajowego kodeksu prawa pracy), jest niedozwolone w państwie, w którym funkcjonuje system deklaracji powszechnego obowiązywania układów 20. Ponadto, KE stwierdziła, że nie ma powodu, aby władze krajowe ustanawiały szczególnie zaostrzone wymogi w jednej dziedzinie życia gospodarczego. 20 Tego rodzaju interpretacja wynika z przepisów dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 13

14 Interpretacja ETS będzie mieć określone konsekwencje dla państw regionu Morza Bałtyckiego, które przyjmują tanią siłę roboczą. Jak wcześniej wspomniano, państwa skandynawskie stosują tradycyjnie model polityki zatrudnienia, w którym nie ma płacy minimalnej w gospodarce. Są jedynie autonomiczne układy zbiorowe pracy między pracownikami a pracodawcami w poszczególnych sektorach. Według interpretacji ETS zapisane w porozumieniach zbiorowych postanowienia dotyczące płacy minimalnej, jeśli nie zostały wpisane do krajowego prawa pracy, nie obowiązują tych przedsiębiorstw, które nie przystępują do tych układów. Zasada związków zawodowych: "równa płaca za równą pracę", ustąpiła filozofii ETS: "minimalna płaca za równą pracę". W Danii i Szwecji rozgorzała dyskusja na temat dumpingu socjalnego i nowych efektywnych sposobów ustalania płacy minimalnej. Dla przykładu, w szwedzkim dzienniku Dagens Nyheter dwóch byłych szwedzkich ministrów postulowało, aby Szwedzka Partia Socjaldemokratyczna uzależniła ratyfikację Traktatu Lizbońskiego od zabezpieczenia związków zawodowych przed przypadkami dumpingu socjalnego 21. Można z tego wyciągnąć wniosek natury ogólnej, że państwa skandynawskie będą zmuszone zmodyfikować swoje modele welfare state. Interpretacja ETS nie pozostanie bez wpływu na to, jak będzie funkcjonować w praktyce zasada swobody świadczenia usług. Debata nad sprawami Laval, Viking i Rüffert doprowadziła do polaryzacji opinii na temat europejskiego modelu społecznego i jego powiązań z rynkiem wewnętrznym. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation, ETUC), reprezentująca 60 mln pracowników w UE proponuje wzmocnienie gwarancji socjalnych w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Skandynawskie związki zawodowe argumentują, że wymiar socjalny UE należy zintegrować z innymi działaniami Unii w ramach szerszej strategii zrównoważonego rozwoju, przywrócić należną rolę unijnym instrumentom społecznym, a także wspierać rynek wewnętrzny w takim stopniu, w jakim będzie on wzmacniał spójność społeczną. Chodzi o określenie takich reguł funkcjonowania rynku wewnętrznego, które będą sprawiedliwe i wykluczą dumping socjalny (zwłaszcza w kontekście transgranicznego świadczenia usług), a także o analizę skutków społecznych wspólnotowej legislacji socjalnej. Wiązałoby się to z uznaniem szczególnego statusu usługodawców pełniących określone funkcje społeczne non-profit, wolontariat, stowarzyszenia lokalne, towarzystwa wzajemnej pomocy i kooperatywy. 21 W artykule padają mocne sformułowania dla przykładu: od kiedy to ETS ma mandat, żeby decydować o akcjach strajkowych szwedzkich związków zawodowych? ; Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 14

15 Dyskusja wokół sprawy Rüffert przywołuje także na myśl komunikat KE Usługi interesu ogólnego, w tym usługi społeczne interesu ogólnego: nowe zobowiązanie dla Europy, przyjęty 20 listopada 2007 r. w ramach pakietu inicjatyw będących przełożeniem Citizen s Agenda na konkretne działania. Do tej pory KE prezentowała stanowisko wyważone, stojąc na straży czterech swobód rynku wewnętrznego. KE stwierdziła we wspomnianym komunikacie, iż, jeżeli władze uznają, że pewne usługi wiążą się z interesem ogółu, rynek zaś własnymi siłami nie jest w stanie ich zadowalająco świadczyć, to wówczas mogą wprowadzić pewną liczbę usług na zasadzie obowiązkowego ich świadczenia w interesie ogólnym. Wywiązanie się z tego rodzaju obowiązków może w niektórych przypadkach pociągać za sobą przyznanie specjalnych lub wyłącznych praw albo też wprowadzenie specyficznych mechanizmów finansowania lub regulacji (w tym narzucenie określonych standardów socjalnych). KE objaśniła zarówno zakres, jak i kryteria stosowania zasad rynku wewnętrznego i konkurencji. Przede wszystkim zasady te mają zastosowanie w zakresie, w jakim dana działalność jest działalnością gospodarczą wpływającą na handel między państwami członkowskimi. Tam gdzie zasady te mają zastosowanie, zgodność z nimi opiera się na trzech filarach: neutralności względem publicznej bądź prywatnej własności firm; swobodzie państw członkowskich w określaniu usług użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem kontroli pod kątem oczywistych błędów; proporcjonalności wymagającej, by ograniczenia konkurencji i swobody wspólnego rynku nie wykraczały poza to, co jest konieczne dla zagwarantowania efektywnego wypełniania misji. Polska, biorąc pod uwagę interes polskich przedsiębiorców, opowiada się za jak najszerszym zakresem swobód traktatowych. Dlatego stanowisko polskiego rządu było zbieżne z punktem widzenia Komisji 22. Nakładanie wymogów wykraczających poza ustalone w państwie przyjmującym minimum stanowi bowiem, w opinii Polski, ograniczenie swobody świadczenia usług, które w zaistniałej sytuacji nie może zostać uzasadnione ani ze względu na cel ochrony pracowników delegowanych, ani ze względu na cel ochrony przed nieuczciwą konkurencją lub cele związane z szeroko rozumianym interesem ogólnym. Polska podkreśliła przy tym, że dla realizacji swobody świadczenia usług istotne jest, by zobowiązania dotyczące stawek wynagrodzeń wynikających z układów zbiorowych były jasne, przejrzyste i łatwo dostępne dla usługodawców z innych państw członkowskich. 22 Zob. Komunikat prasowy Ministerstwa Gospodarki: Interwencja Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości WE w Luksemburgu, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 15

16 5. Konwergencja modeli polityki społecznej w regionie Morza Bałtyckiego konsultacja i informowanie pracowników oraz współdecydowanie na przykładzie Polski i Szwecji Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nakłada na Komisję Europejską obowiązek podejmowania wszelkich starań dla rozwijania dialogu między pracodawcami a pracownikami na szczeblu europejskim poprzez konsultację europejskich rozwiązań prawnych z europejskimi partnerami społecznymi. Istotne znaczenie mają także Europejskie Rady Zakładowe w przedsiębiorstwach działających na skalę europejską. Unia Europejska unormowała także niektóre aspekty prawne związane ze zwolnieniami grupowymi, transferami przedsiębiorstw, niewypłacalnością pracodawcy, statutem spółki europejskiej, a także informacją i konsultacją pracowniczą. Warto na koniec sięgnąć po studium przypadku dotyczące wybranego aspektu wspólnotowego prawa socjalnego. Analiza ewolucji krajowych uregulowań prawnych w zakresie informacji i konsultacji pracowniczej może stanowić asumpt do rozstrzygnięcia, czy modele polityki społecznej realizowane w krajach regionu Morza Bałtyckiego stopniowo nabierają cech wspólnych, czy też zachowują odrębność zagwarantowaną w prawie wspólnotowym. W niniejszym opracowaniu analizie poddane zostaną dwa kraje Szwecja i Polska. Kwestie informacji i konsultacji pracowniczej reguluje dyrektywa 2002/14/WE ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Wymaga ona, aby państwa członkowskie UE wprowadziły w zakładach i przedsiębiorstwach stałe systemy informowania pracowników i konsultowania się z nimi za pośrednictwem ich przedstawicieli. Konsultacja pracownicza w większości państw członkowskich UE dotyczy takich zagadnień, jak finansowa i ekonomiczna sytuacja przedsiębiorstwa, polityka kadrowa i organizacja pracy oraz wszelkich innych decyzji w sposób znaczący wpływających na sytuację pracowników. Wśród państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego można wyróżnić dwa modele reprezentacji pracowniczej. Norwegia, Finlandia, Szwecja posiadają system jednokanałowy (single channel system), w którym jedynym lub uprzywilejowanym kanałem komunikacji pracowników z pracodawcą są związki zawodowe. Do tego systemu Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 16

17 zaliczają się także Dania i Włochy, choć w krajach tych funkcjonują dodatkowo specjalnie powołane fora konsultacji pracowniczej, których rolą jest wspieranie przedstawicieli związków zawodowych. Pozostałe kraje zaliczane są do modelu dwupoziomowej reprezentacji (two-tier system). W tych państwach funkcjonują specjalne wybieralne ciała, funkcjonujące obok związków zawodowych, na których spoczywa większość obowiązków związanych z informacją i konsultacją. Wspomniane niezależne od związków struktury skupiają wyłącznie przedstawicieli z grona pracowników (tak jest np. w Niemczech czy Grecji), rzadziej także przedstawicieli pracodawcy (Belgia, Francja). W Polsce obowiązuje model pośredni. Od modelu jednokanałowego polskie regulacje różnią się tym, że związki zawodowe uzyskują informacje i przeprowadzają konsultację nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem rady pracowników. Dlatego też można powiedzieć, że rady pracowników w zakładach uzwiązkowionych są emanacją związków zawodowych, bo to związki zawodowe decydują o ich składzie i działalności. Czy Szwecja i Polska mogą obawiać się nacisku ze strony krajów reprezentujących model dwupoziomowej reprezentacji? Regulacje unijne dotyczące informacji i konsultacji pracowniczej na szczeblu krajowym pozostawiają państwom członkowskim swobodę wyboru środków transpozycji dyrektyw do krajowego porządku prawnego. Warto jednak zwrócić uwagę na potencjalne trudności we wdrażaniu procedur informacji i konsultacji pracowniczej w przedsiębiorstwach działających na skalę wspólnotową, które zmuszone są przyjąć jeden model reprezentacji pracowniczej stosowany we wszystkich państwach, gdzie dana firma ma swoje przedstawicielstwo. Od 25 maja 2006 r. obowiązuje w Polsce ustawa o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji, która z ponad rocznym opóźnieniem wdrożyła postanowienia tej dyrektywy 2002/14/WE. Ustawa nakłada na pracodawców zatrudniających wskazaną w niej liczbę pracowników obowiązek stworzenia w zakładzie pracy mechanizmów powiadamiania pracowników o istotnych wydarzeniach i decyzjach, a niekiedy obowiązek konsultowania się z nimi. Funkcją rady pracowników jest pobieranie informacji i przekazywanie ich w dół. Jest ona ogniwem pośredniczącym, a beneficjentem informacji jest załoga. Szwecja jest jedynym obok Portugalii krajem, gdzie procedury informacji i konsultacji pracowniczej były obowiązkowe dla wszystkich, także małych przedsiębiorstw i zakładów Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 17

18 pracy. Tematyka konsultacji jest bardzo szeroka. Tymczasem zakres informacji i konsultacji w Polsce jest zdecydowanie węższy i właściwie dotyczy jedynie kwestii regulowanych prawem wspólnotowym. Podsumowując ten wątek, mechanizmy informacji i konsultacji pracowniczej w większości krajów, w tym w Szwecji, opierają się na obligatoryjnych procedurach wiążących pracodawcę i pracowników. W konkluzji można stwierdzić, że im słabszy jest stopień uregulowania danej materii i niższy zakres uprawnień pracowniczych w państwach członkowskich, tym większy jest wpływ prawa unijnego na rozwiązania krajowe [Florek, Latos-Miłkowska, Pisarczyk 2000]. Unia Europejska niewątpliwie przyczyniła się do podnoszenia standardów ochrony pracowników w szwedzkim i polskim prawie pracy. Zakres ingerencji był uzależniony od punktu wyjścia, czyli od tego, na jakim poziomie poszczególne instytucje prawa pracy były ukształtowane w obu krajach. W dziedzinie stosunków przemysłowych wpływ ten był wyraźny bardziej w Szwecji niż w Polsce. Wnioski Rozszerzenie z 2004 r. miało bezprecedensowy charakter nie tylko ze względu na liczbę państw wstępujących do Unii, ale także istotne różnice społeczne-gospodarcze dzielące stare i nowe państwa członkowskie. W regionie Morza Bałtyckiego owe różnice są szczególnie widoczne kraje, które prowadzą w międzynarodowych rankingach dotyczących konkurencyjności, takie jak Szwecja czy Finlandia, sąsiadują z państwami, takimi jak Łotwa czy Polska, które dążą do zmniejszenia ogromnego dystansu cywilizacyjnego z czasów realnego socjalizmu. Istotne różnice w poziomie życia i zarobkach wywołały w niektórych krajach obawy przed niekontrolowanym napływem imigrantów. Nie ulega wątpliwości, że mobilność w obszarze regionu Morza Bałtyckiego uległa drastycznemu zwiększeniu po 1 maja 2004 r. Biorąc pod uwagę skalę przepływów migracyjnych, można oczekiwać, że w krajach takich jak Szwecja, Niemcy czy Finlandia dyskusja dotycząca dumpingu socjalnego ze Wschodu zostanie ponownie podjęta. Europejska prasa związana z ruchem socjaldemokratycznym mówi o załamaniu się koncepcji Europy Socjalnej 23. Wbrew 23 Zob. Welcome to Vaxholm and have a nice day, Times of Malta, (autorem jest Joseph Muscat, europoseł i wiceszef Komitetu Ekonomiczno-Walutowego). Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 18

19 pozorom skutki orzeczenia mogą też dotknąć nowe państwa członkowskie (nikt nie skorzysta na ewentualnej fali protekcjonizmu w Europie). Wzrasta rola związków zawodowych zarówno na szczeblu wspólnotowym (ETUC), jak i krajowym, jeśli chodzi o interpretację i egzekwowanie litery prawa socjalnego. Organizacje pracownicze stanowią silną grupę nacisku, nie pozostającą bez wpływu na działalność ETS. Ponadto, niektóre państwa członkowskie (Niemcy, Szwecja) wykorzystują partnerów społecznych do realizacji narodowych priorytetów w swoich politykach europejskich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stopniowo poszerza zakres kompetencji Wspólnoty w odniesieniu do problematyki społecznej poprzez akumulację decyzji prawnych. Dopóki orzeczenia są zgodne z punktem widzenia KE (stojącej na straży czterech swobód rynku wewnętrznego), Polsce nie grozi niekorzystna tendencja zmierzająca do ograniczenia czterech swobód rynku wewnętrznego. Warto dostrzec także obserwowany w ostatnich latach wzrost uprawnień procesowych partnerów społecznych, zagwarantowanych w dyrektywach socjalnych. Prawo wspólnotowe stanowi, że każdy powinien mieć dostęp do procedur sądowych dla stwierdzenia, czy nie zaszło naruszenie przepisów dyrektyw socjalnych. Zapis powołujący się na te prawa pojawia się w większości dyrektyw. Do niedawna wspólnotowe akty prawne tradycyjnie nie stawiały wymogu przyznania organizacjom pracowniczym prawa do reprezentowania osób czy grup poszkodowanych w rozprawach sądowych. W ostatnich latach w prawie krajowym ogromnej większości państw członkowskich, związkom zawodowym i innym organizacjom pracowniczych nadano takie uprawnienia 24. Tymczasem dyrektywy prawa pracy wydane w ostatnich latach poszły w kierunku wzmocnienia roli partnerów społecznych. Dyrektywa dotycząca równych praw w sferze zatrudnienia 25 nie tylko dała osobom poszkodowanym prawo odwołania się do procedur sądowych, ale także podkreśliła rolę partnerów społecznych w realizacji jej postanowień 26. Owa współpraca 24 W Szwecji partnerzy społeczni mają relatywnie najsilniejszy status, co świadczy o specyfice nordyckiego modelu stosunków przemysłowych. W innych krajach w ostatnich latach wyraźna była tendencja do wzmocnienia roli partnerów społecznych w tej materii. Nawet we Włoszech, gdzie przez wiele lat dominowało podejście indywidualistyczne, poszerzono prawa związków zawodowych w prawie procesowym. 25 Dyrektywa 2000/78/WE ustanawiająca ogólne ramy równego traktowania w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. 26 Podobne rozwiązania zawierają dyrektywa 2000/43/WE wdrażająca zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe i etniczne i dyrektywa 2002/73/WE zmieniająca dyrektywę 76/207/EWG Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 19

20 przedstawicieli świata pracy miała dotyczyć monitorowania realizacji przepisów dyrektywy, w tym wypadku dyskryminacji w miejscu pracy. To oznacza, że dialog społeczny w świetle unijnego prawodawstwa nie jest celem samym w sobie, ale przyczynia się do egzekwowania prawa socjalnego. Co się tyczy mechanizmów informacji i konsultacji pracowniczej w krajach regionu Morza Bałtyckiego i wpływu prawa wspólnotowego na krajowe welfare states, można stwierdzić, że im słabszy jest stopień uregulowania danej materii i niższy zakres uprawnień pracowniczych w państwach członkowskich, tym większy jest wpływ prawa unijnego na rozwiązania krajowe. Unia Europejska niewątpliwie przyczyniła się do podnoszenia standardów ochrony pracowników w szwedzkim i polskim prawie pracy. Implikacje dla Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego W relacjach z partnerami w regionie Morza Bałtyckiego Polska powinna podkreślać, że stosowanie swobód świadczenia usług i przepływu pracowników prowadzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarek regionu i co za tym idzie całej UE. Innymi słowy, wszystkie inicjatywy podejmowane w regionie Morza Bałtyckiego powinny wzmacniać funkcjonowanie rynku wewnętrznego (np. poprzez eliminowanie zbędnych wymogów prawno-administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa). Jedną z płaszczyzn owocnej współpracy jest tzw. policy shopping. Dotyczy to zwłaszcza sfery zabezpieczenia społecznego i polityki zatrudnienia (w tym polityki flexicurity), w których państwa nordyckie mają wiele osiągnięć. W krajach Europy Północnej zrodził się także dialog społeczny, służący harmonijnemu rozwiązywaniu konfliktów między pracownikami a pracodawcami. Jednocześnie, o ile rola partnerów społecznych, jest generalnie pozytywna, związki zawodowe mogą także reprezentować interesy partykularne, służące ograniczeniu zasad funkcjonowania Jednolitego Rynku. Owe interesy są często werbalizowane także na szczeblu europejskim. Państwa nordyckie, takie jak Dania od dawna uważają za priorytet wysoki poziom edukacji i kwalifikacji zawodowych, z powodzeniem utrzymując niemal pełne dotyczącą wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia zawodowego i awansu oraz warunków pracy. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 20

Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r.*

Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r.* Emigrować i wracać Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r.* Wrzesień 2006 Jakub Wiśniewski Maciej Duszczyk (konsultacja merytoryczna) Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych stanowi część raportu przygotowanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy. Patrycja Pogodzińska

Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy. Patrycja Pogodzińska Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy Patrycja Pogodzińska 1 Wstęp Polityka imigracyjna oraz przebieg procesu integracji, a także filozoficzne podejście do zjawiska

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Partnerzy projektu: Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej Polska Konfederacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA HARMONIZACJI OPODATKOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA HARMONIZACJI OPODATKOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA HARMONIZACJI OPODATKOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH Tomasz Wołowiec 1 Streszczenie W procesie pogłębiania integracji europejskiej niewiele uwagi poświęca się roli podatków dochodowych. Na obszarze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Skąd się bierze bezrobocie?

Skąd się bierze bezrobocie? Skąd się bierze bezrobocie? Wiktor Wojciechowski Zeszyt 2 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz BCR ORG.PL brosz 11.2007 v15.indd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich. w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich. w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, kwiecień 2007 r. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Programy walki z bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 610 STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Negocjacje zbiorowe współpraca

Negocjacje zbiorowe współpraca Międzyregionoalne Rady Związkowe (MRZ) Negocjacje zbiorowe współpraca transgraniczna Europejska Federacja Związków Zawodowych (EFZZ) Międzyregionoalne Rady Związkowe (MRZ) Negocjacje zbiorowe współpraca

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie SEK(2010)830

ZIELONA KSIĘGA. na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie SEK(2010)830 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.7.2010 KOM(2010)365 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie SEK(2010)830 PL PL ZIELONA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo