Przemysł reklamowy w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysł reklamowy w Polsce"

Transkrypt

1 dr Anna Czarczyńska dr Katarzyna Śledziewska-Kołodziejska mgr Michał Greszta Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Przemysł reklamowy w Polsce 1. DEFINICJA i KLASYFIKACJA 1.1. Definicja Reklama jest pojęciem obejmującym swym zasięgiem wszelką działalność mającą na celu zwiększenie sprzedaży produktu bądź usługi oraz promocję osoby, idei, zespołu zachowań czy postaw, wydarzenia kulturalnego, sportowego. Może być przekazem tekstowym, werbalnym, wizualnym. Jest perswazyjna, informująca i ma zdecydowanie wpływać na zachowanie uczestników życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego, politycznego. Reklama to fenomen uwagi. Jest komunikatem finansowanym, nie jest neutralna, ani obiektywna, wręcz przeciwnie - zawiera przesłanie typu mam zamiar sprzedać Wam produkt lub ideę. Pojęcie przemysł reklamowy zdefiniujemy więc dość szeroko, jako działalność gospodarczą, której celem jest pozyskania przez nadawcę przychylności opinii społecznej, zwiększenie sprzedaży, wykreowanie popytu na nowe towary, przekazanie konsumentom informacji o dokonanych przez producenta zmianach w swoim wyrobie, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach opinii publicznej. Przemysł reklamowy należy analizować w odniesieniu do różnych etapów produkcji reklamy. Wyróżnić można dobra i usługi wchodzące w skład dobra finalnego. W pierwszym etapie należy wyróżnić proces kreowania kampanii reklamowej, planowanie, prowadzenie badań rynku, projektowanie. Kolejny etap pośredni to rozpoczęcie realizacji kampanii reklamowych czyli wytwarzanie materiałów reklamowych (drukowanie folderów, ulotek, prospektów), wytwarzanie gadżetów reklamowych czy próbek; produkcja radiowa, filmowa, wykonywanie zdjęć; wykupywanie przestrzeni na cele reklamowe, czasu w środkach masowego przekazu. Ostatnim etapem będzie doręczanie prospektów druków, folderów, umieszczanie reklam w 1

2 mass mediach czy na billboardach, wystawach, drzwiach, samochodach, taksówkach, autobusach itd. Tak rozumiany przemysł reklamowy będzie obejmować działalność gospodarczą firm reklamowych zajmujących się przede wszystkim pracą koncepcyjną ale również wykonawczą jak firm będących jedynie wykonawcami. Przy tym należy zwrócić uwagę na fakt, że istnieją firmy, których tylko część działalności zaliczana będzie do przemysłu reklamowego Klasyfikacja Klasyfikacja działalności gospodarczych została w Polsce dostosowana do norm europejskich. W ramach standaryzacji opracowano, na podstawie klasyfikacji NACE (Nomenclatures des Activites de Communite Europeene) stosowanej przez Eurostat, Europejską Klasyfikację Działalności EKD. Ma ona charakter przedmiotowy i stanowi usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej. Struktura podziału działalności obejmuje różne szczeble szczegółowości. I tak poziom dwucyfrowy obejmuje działy, trzycyfrowy grupy, czterocyfrowy klasy, pięciocyfrowy kategorie, sześciocyfrowy podkategorie. W ramach klasyfikacji EKD odnaleźć można na poziomie czterocyfrowym klasę nazwań reklama, której przypisany jest kod Klasa zdefiniowana jako reklama obejmuje: projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np. tablic, paneli, ram ogłoszeniowych, dekorowania wystaw sklepowych, pokazów, reklam na samochodach i autobusach itp. realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, reklamę powietrzną, dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych, wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe. Klasa ta nie obejmuje: drukowania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 22.22, badań rynku, sklasyfikowanych w

3 działalności specjalistów stosunków międzyludzkich ("public relations"), sklasyfikowanej w wykonywania fotografii reklamowej, sklasyfikowanego w produkcji filmów reklamowych, sklasyfikowanej w Na poziomie sześciocyfrowym wyróżniamy natomiast: Usługi w zakresie sprzedaży lub dzierżawy miejsc lub czasu na reklamę Usługi pośrednictwa w sprzedaży miejsca i czasu na reklamę w różnych środkach masowego przekazu Usługi w zakresie planowania, opracowywania i zamieszczania reklam Usługi w zakresie planowania, tworzenia i rozmieszczania reklam, które mają być demonstrowane za pomocą środków reklamowych Planowanie (bez produkcji) przedmiotów lub filmów reklamowych Wyżej wymienione podkategorie nie obejmują: usług w zakresie badania rynków sklasyfikowanych w podkategorii usług doradztwa w zakresie stosunków międzyludzkich sklasyfikowanych w podkategorii usług fotograficznych związanych z reklamą sklasyfikowanych w podkategorii produkcji filmów reklamowych sklasyfikowanej w podkategorii Usługi reklamowe pozostałe Pozostałe usługi w zakresie reklamy, gdzie indziej nie sklasyfikowane, łącznie z reklamą na otwartej przestrzeń oraz doręczaniem próbek reklamowych innych materiałów reklamowych Definicja reklamy wykracza więc poza standardową definicję przyjętą w EKD. Zdefiniowano zatem reklamę wąską, jako dział oraz reklamę szeroką, obejmującą 80% działu 22.22, 85% działu 74.13, cały dział 74.40, 70% działu oraz 65% działu Zatem w ramach szerszej definicji wzięto pod uwagę: takie rodzaje działalności reklamowej, jak badanie rynku, usługi fotograficzne, produkcję filmów, drukowanie materiałów. Dane finansowe przedsiębiorstw wykorzystane w analizie opracowywane są przez GUS w oparciu o sprawozdania F02. Sprawozdania te składają podmioty prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające ponad 9 osób (do 1998 roku ponad 5), które prowadzą księgi rachunkowe lub uproszczoną ewidencję tj. księgę przychodów i rozchodów (z wyjątkiem banków, biur maklerskich, instytucji ubezpieczeniowych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie oraz podmiotów niekomercyjnych). 3

4 W badaniu wykorzystano dwa rodzaje danych. W przypadku porównań przemysłu reklamowego z wybranymi gałęziami gospodarki posłużono się danymi za okres Natomiast przy porównaniach z innymi działami EKD, dane obejmują lata i dotyczą podmiotów nierolniczych. Ponadto liczba zatrudnionych w przypadku działalności nieprzemysłowej przekraczać ma 20 osób, a przemysłowej Dane te są więc nie w pełni porównywalne. Do warunku dotyczącego zatrudnienia dochodzi jeszcze warunek koncentracji - w przypadku, gdy kategoria EKD obejmuje 1 lub 2 firmy dane są utajniane. 2. PODSTAWY TEORETYCZNE 2.1. Przegląd literatury Ekonomia zajmuje się reklamą przede wszystkim jako zjawiskiem mikroekonomicznym i niewiele jest opracowań naukowych podchodzących do tego zagadnienia bardziej globalnie. W mikroekonomii bada się przede wszystkim wpływ reklamy na zachowania konsumenckie oraz strukturę rynku reklamowego zarówno z punktu widzenia usługodawców (firmy reklamowe) jak i usługobiorców (firmy reklamujące swoje wyroby, markę itd.). Badając zachowania konsumenckie korzysta się przede wszystkim z modelu wyboru konsumenta. Reklama może odgrywać podstawową rolę przy wyborze konsumenta gdy przekaz dotyczący ceny nie jest zbyt jasny lub jest zróżnicowany (Bagwell, Ramey). W tej sytuacji firmy będą przede wszystkim wybierać reklamę jako środek oddziaływania na konsumenta. Ciekawym zagadnieniem jest często analizowany zakaz reklamy i jego wpływ na wybór konsumenta, wielkość sprzedaży czy kształtowanie się cen (Massimo, Motta). Z badań struktury przemysłu reklamowego wynika, że jest to konkurencja niedoskonała, raczej oligopolistyczna. Dotyczy to zarówno firm reklamowych jak i ich klientów. Odpowiadałoby to również strukturze przemysłu reklamowego w Polsce. Przeprowadzane są badania wpływu reklamy na ceny (Bester, Petrakis), możliwości występowania zmów (karteli) (Symeonidis), substytucyjności mediów czy występowania korzyści skali. Ważnym wnioskiem wynikającym z badań jest fakt, że jest to rynek raczej stabilny zarówno z punktu widzenia produkcji jak i cen. Inne zagadnienie to pytanie o wpływ reklamy na konkurencyjność rynku. Również w tym przypadku odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wydatki na reklamę, jeśli są duże, będą stanowić dodatkową barierę wejścia dla innych przedsiębiorstw i mogą wpływać na 4

5 koncentrację przemysłu. Z drugiej strony, jako źródło informacji o produkcie czy usłudze, reklama może stanowić bodziec do obniżki cen i poprawy jakości, a tym samym wpływać na wzrost konkurencyjności. Makroekonomia może zajmować się reklamą badając jej wpływ na globalne zagadnienia takie jak: wielkość produkcji, konsumpcji, inflację, wpływy budżetowe. Szereg badań wykazuje duży wpływ reklamy na wielkość globalnej sprzedaży czy zagregowaną konsumpcję (Loolish i in.; Seldon i Jung). Badania wykazały, że o ile wpływ reklamy na sprzedaż firmy jest bardzo krótkotrwały (poniżej roku), to na poziomie makro efekty reklamy mogą być znacznie dłuższe. Seldon i Jung, stosując model korekty błędem (ang. error-correction model), wykazali, że istnieją związki pomiędzy obrotami przemysłu reklamowego a zagregowaną konsumpcją, co więcej wpływ wydatków na reklamę na konsumpcję znika dopiero po 9 latach. Ponieważ poziom wydatków reklamowych wpływa na poziom zagregowanej konsumpcji, wpływa też na wielkość produkcji krajowej, inwestycje i zatrudnienie. Badania (Kaul, Witting) wykazują, że reklama może mieć wpływ na ceny jeśli prowadzi do wzrostu wrażliwości cenowej u konsumentów. W tym kontekście podzielono reklamy na dwie kategorie: te nastawione na przekazywanie informacji o cenie produktów czy usług oraz te nastawione na przekazywanie informacji poza-cenowych. W pierwszym wypadku wzrastać będzie wrażliwość u konsumentów na cenę i reklama może prowadzić do spadku cen, w drugim ważniejszym stają się inne cechy produktu (np. jakość) i w ten sposób reklama będąc dodatkowym kosztem wpłynie na wzrost cen Analiza teoretyczna wpływu reklamy na gospodarkę Wpływ przemysłu reklamowego na gospodarkę może być analizowany w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze jest to podejście od strony reklamodawców czyli firm przemysłu reklamowego. Analizowana może być sprzedaż usług czy ich produkcja; wielkość inwestycji, wielkość zatrudnienia, wysokość obciążeń fiskalnych (wpływy do budżetu) i w tym kontekście również ich udział w dochodzie narodowym. Druga płaszczyzna związana jest z wpływem reklamy na wielkość konsumpcji czy sprzedaży. Można wyróżnić dwa podstawowe efekty: kreacji, który związany jest z przyrostem dodatkowej konsumpcji reklamowanego dobra czy usługi 5

6 przesunięcia, który związany jest ze wzrostem konsumpcji reklamowanego dobra czy usługi kosztem jego niereklamowanego substytutu. Jeśli skutkiem reklamy danego dobra czy usługi jest efekt przesunięcia, to nie mamy do czynienie ze wzrostem konsumpcji. Wtedy wpływ na gospodarkę może być analizowany jedynie z punktu widzenia produkcji usług wytwarzanych przez reklamodawców. Jeśli skutkiem reklamy jest efekt kreacji to mamy do czynienia ze wzrostem konsumpcji i produkcji. Problemem jest zbadanie tego wzrostu z punktu widzenia wielkości zagregowanych czyli zagregowanej konsumpcji, wydatków rządowych, produkcji czy zatrudnienia. Analiza modelowa (model Keynesa, model ASAD) wykazuje, że wzrost konsumpcji, inwestycji czy wydatków rządowych będzie powodować wzrost zagregowanego popytu. W krótkim okresie czasu jest to równoznaczne ze wzrostem produkcji i zatrudnienia bez wzrostu cen. Dalszy efekt jest związany z działaniem reklamy na zagregowaną podaż. Reklama stanowi dodatkowy koszt dla przedsiębiorstw i może prowadzić do niewielkiego spadku zagregowanej podaży. Jednocześnie jednak reklamowane są przede wszystkim produkty masowej konsumpcji i w tej sytuacji reklama jest dodatkowym bodźcem do wykorzystywania korzyści skali produkcji, wzrostu wydajności i tym samym wzrostu zagregowanej podaży. Jeśli dodatkowo gospodarka nie znajduje się na poziomie pełnego zatrudnienia, reklama może prowadzić poprzez przyrost zagregowanej podaży i zagregowanego popytu do wzrostu produkcji i zatrudnienia bez wzrostu cen. Wpływ reklamy na ceny nie jest jednak do końca jednoznaczny. Reklama będąc dodatkowym kosztem może być finansowana wzrostem cen. Jednocześnie reklama może prowadząc do wzrostu konkurencyjności wpływać na obniżkę cen. Reklama może mieć wpływ na finanse państwa. Reklama jest instrumentem jakim może się posługiwać państwo np. w celu sprzedaży obligacji państwowych. To jest oczywiste. Jednak należy pamiętać, że państwo jest również konsumentem i strukturę tej konsumpcji (strukturę wydatków rządowych) będzie miała wpływ również reklama. Dodatkowo wzrost sprzedaży reklamowanych produktów oznacza dla państwa dodatkowe wpływy do budżetu. Wpływy te mogą być z podatków pośrednich, akcyzy (samochody, wyroby tytoniowe i alkoholowe etc.) czy koncesji (telekomunikacja, telefony komórkowe). 6

7 W opracowaniu zdecydowano się przeanalizować przemysł reklamowy jedynie od strony jego wyników finansowych czy znaczenia dla gospodarki mierzonego udziałem w PKB, w dochodach państwa na tle wyników innych podmiotów gospodarczych. 3. ZNACZENIE PRZEMYSŁU REKLAMOWEGO DLA GOSPODARKI 3.1. Badanie przemysłu reklamowego na świecie Ze wstępnej analizy badań przemysłu reklamowego wynika, że w niewielu krajach istnieją organizacje zajmujące się badaniem tego segmentu rynku. Wydaje się, że do wzorcowych należy IPA. Institute of Practitioners in Advertising (IPA) prowadzi badania dotyczące przemysłu reklamowego w Wielkiej Brytanii. Badania przeprowadzane są na podstawie ankiet dostarczanych przez członków IPA (w 1999 roku 201 firm). W końcowym raporcie wyniki przedstawione są z podziałem ze względu na: wielkość firm reklamowych (małe przedsiębiorstwa, średnie - 44 przedsiębiorstwa i duże 20 przedsiębiorstw) strukturę geograficzną (podział na Londyn i pozostałe regiony), strukturę zatrudnienia (stanowiska, płeć i wiek), strukturę wydatków na media. Dodatkowo IPA szacuje udział przemysłu w PKB (w 1999 roku 1,71%, w 1998 roku 1,66%). Inne organizacje reklamowe nie przestawiają tak szerokich badań jak IPA. Irish Association of Practitioners in Ireland (IAPI) prowadzi przede wszystkim badania na podstawie struktury wydatków na media. Podaje również dane dotyczące wielkości zatrudnienia, wzrostu obrotów wśród swoich członków. Advertising Age bada wydatki reklamowe (media, niemierzalnych wydatków typu promocja, direct mail, katalogi) 100 największych firm reklamowych w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawego przeprowadzono badania struktury wydatków według branż1. Advertising Information Group (należą: brytyjska UK Advertising Association, niemiecka Zentralverband der Deutschen Werewirtschaft, duńska Stichting Stuurgroep Reclame, 1 Należy wspomnieć, że według szacunków całkowite wydatki na reklamę w Stanach Zjednoczonych kształtują się na poziomie 187 miliardów USD rocznie (telewizja 39%, gazety 36,1%, czasopisma 12,9%, radio 10,3%, outdoor 1,7%). Stopa wzrostu tych wydatków wynosi około 7% (Hoover s on Line, The Business Network). 7

8 węgierska Advertising Association, austryjacka Fachverband Werbung und Marktkommunikation) przede wszystkim w celu wymiany doświadczenia na stronie proponowane są (można zamówić) rózne publikacje np. European Advertising and Media Yearbook Inne przykładowe stowarzyszenia to: American Association of Advertising Agencies (Amerykańskie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych) oraz European Association of Advertising Agencies 3.2. Badanie przemysłu reklamowego w Polsce Tendencje rozwoju gospodarki światowej wskazują na bardzo dynamiczny rozwój usług który w ujęciu realnym ma coraz większy wkład we wzrost gospodarczy. Trend ten daje się zauważyć we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, a szczególnie w gospodarkach transformujących się których wzrost w poprzednim systemie opierał się głównie na przemyśle. Tabela 1 Struktura wartości dodanej według rodzajów działalności (ceny bieżące) Kraje Lata Rolnictwo w % Przemysł w % Usługi w % Austria Belgia Czechy Francja Grecja Hiszpania Litwa

9 Niemcy Polska USA W.Brytania Włochy Źródło: GUS Reklama jest działalnością gospodarczą zaliczaną do usług. Obserwujemy dynamiczny wzrost udziału reklamy w PKB w Polsce. Stosunek przychodów ze sprzedaży produktów2 do PKB rośnie dla reklamy wąskiej z 0,3% w 1995 roku do 0,9% w 1999, a dla reklamy szerokiej - z 0,6% do 1,4%. Dla porównania podajmy, że udział w PKB w 1999 roku handlu i napraw wyniósł 3,5% zaś działalności hotelarskiej i restauracyjnej 0,4%. Tabela 2 Udziały przychodów ze sprzedaży produktów w PKB w latach produkty Rok spożywcze i napoje hotele i restauracje handel i reklama reklama naprawy wąska szeroka ,5% 0,4% 2,8% 0,3% 0,6% ,0% 0,4% 3,2% 0,3% 0,8% ,0% 0,4% 3,4% 0,6% 1,2% ,2% 0,4% 3,1% 0,7% 1,2% ,3% 0,4% 3,5% 0,9% 1,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2 Przychody ze sprzedaży produktów ogółem są porównywalne z PKB. 9

10 Dynamika wzrostu działalności reklamowej w latach była dużo wyższa od przeciętnej w gospodarce. Pomiędzy rokiem 1995 a 1999 przychody ogółem wzrosły realnie (tj. po uwzględnieniu CPI) aż o 219% w przypadku reklamy wąskiej i 117% w przypadku reklamy szerokiej, a więc znacznie bardziej niż w całej gospodarce (tylko 15%). Rysunek 1 Realny wzrost przychodów w latach % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% produkty spożywcze i napoje hotele i restauracje handel i naprawy reklama wąska reklama szeroka ogółem Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Branża reklamowa jest szczególnym przypadkiem bardzo wysokiej wydajności na pracownika związanej z zaangażowaniem dużej ilości kapitału ludzkiego przy relatywnie małej wartości pracy prostej. W 1999 roku przychód ogółem na pracownika wyniósł 1,02 mln zł w reklamie wąskiej, 330 tys. zł w reklamie szerokiej, podczas gdy średnio w całej gospodarce 180 tys. zł. Pochodną wysokiej wydajności jest wysokie opodatkowanie w dziale reklamy. Przykładowo, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na pracownika wynoszą zł dla reklamy wąskiej, dla reklamy szerokiej, a więc dużo więcej niż w całej gospodarce (2 200 zł). 10

11 Rysunek 2 Przychody ogółem na pracownika w latach [zł] ogółem produkty spożywcze 1997 i napoje 1998 hotele i restauracje 1999 handel i naprawy reklama wąska reklama szeroka Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS Rysunek 3 Podatek dochodowy na pracownika w latach [zł] ogółem produkty spożywcze i napoje hotele i restauracje handel i naprawy reklama wąska reklama szeroka Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 11

12 Podobne wnioski można wyciągnąć analizując przemysł reklamowy na tle wszystkich działów działalności gospodarczej nierolniczej na poziomie 4 cyfrowym EKD. Reklama wąska jest 9. działem jeśli chodzi o przychód na pracującego. Większy przychód mają: sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (51.35), sprzedaż hurtowa paliw (51.51), sprzedaż hurtowa metali (51.52), działalność związana z grami losowymi i zakładami (92.71), produkcja wyrobów tytoniowych (16.00), wytwarzanie produktów rafinacji ropy (23.20). O pozycji reklamy świadczą też inne dane finansowe przeliczone na jednego pracującego. Działalność reklamowa jest w pierwszej dwudziestce pod względem wydatków na wynagrodzenia (ogółem 24 tys., reklama wąska 49 tys. zł (reklama szeroka 31 tys. zł))3, wartości dodanej (ogółem 33 tys., reklama wąska 80 tys. zł, szeroka 48 tys.), wpływów z podatku dochodowego (ogółem 2,6 tys., reklama wąska 12,9 tys. zł, szeroka 6,1 tys. zł), wpływów z podatku VAT(ogółem 37 tys., reklama wąska 215 tys. zł (szeroka 59 tys.)). Zatrudnienie w reklamie definiowanej wąsko nie jest wysokie i w 1999 roku wyniosło 4,5 tys. osób. Jeśli jednak reklamę definiujemy szeroko to wynosi ono 23 tys. osób. Uwzględnić dodatkowo mass media, których znaczna część przychodów pochodzi z zamieszczania reklam (92.20 działalność radiowo-telewizyjna, wydawanie gazet, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, liczba pracujących wynosi 23,8 tys. osób) oraz drukowanie gazet (22.21; osób), szacujemy liczbę pracujących w działach związanych z reklamą na 49,5 tys. osób, co stanowi ponad 1% pracujących w gospodarce Społeczne aspekty reklamy We współczesnej gospodarce głównym źródłem przewag w konkurencji społecznej staje się informacja, a współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym. Pojawiły się nowe typy usług, które oparte są na informacji (takie jak finanse, ubezpieczenia, pewne usługi biznesowe), co odróżnia je od usług tradycyjnych. Funkcjonowanie gospodarki nie jest możliwe bez informacji a co za tym idzie również bez reklamy, która jest istotną formą przekazu i nośnikiem informacji w gospodarce opartej na wiedzy (por. Galbraith). W miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego konkurencyjność będzie coraz bardziej zależeć od zdolności jej przemysłu do przyjmowania i przyswajania technologii opartych na wiedzy. Oznacza to wzrost znaczenia aktywów niematerialnych, takich jak badania i rozwój, 3 największe wynagrodzenia na pracownika przypadają, między innymi, klasom: działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, działalność prawnicza, działalność rachunkowoksięgowa, działalność związana z zarządzaniem holdingami, badanie rynku i opinii publicznej 12

13 kapitał ludzki, projektowanie, licencje, prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej. Tak rozumiana rewolucja informacyjna wymaga odpowiednio przygotowanego społeczeństwa, które będzie potrafiło wykorzystać możliwości techniczne do generowania coraz większej wartości dodanej. Gospodarka współczesna wymaga więc rozwoju świadomości społecznej, wiedzy o dostępnych możliwościach, a przede wszystkim umiejętności posługiwania się nowymi wyrobami (technologie informatyczne, handel elektroniczny). W tej dziedzinie reklama ze swoim zapleczem informacyjnym w dużym części nadrabia niedomagania państwa w zakresie inwestycji w rozwój, badania i szkolenia. Reklama przyczynia się także do kształcenia świadomego konsumenta. Dostarczając informacji o produktach i usługach sprawia, że klienci są bardziej wymagający. Ponadto reklama kształtuje krytycyzm odbiorów oraz ich wymagania, zwracając uwagę na cechy jakościowe a nie tylko cenę. Reklama zatem bierze udział w procesie przekształcania społeczeństwa konsumpcyjnego w społeczeństwo konsumenckie. Jest to szczególne ważne, gdy poziom świadomości konsumenckiej (i szerzej - edukacji) polskiego społeczeństwa na początku lat 90-tych był bardzo niski. Powstała więc potrzeba ewolucji w stronę społeczeństwa konsumenckiego świadomego swoich potrzeb i toczącej się wokół gry rynkowej. Reklama generuje najbardziej nośną informację, zatem łatwo kreuje obraz rzeczywistości (faktyczny bądź wyidealizowany) tworząc pragnienia, motywacje, nowe zachowania i wzory społeczne, a wpływ ten jest tym silniejszy, im niższy poziom wykształcenia konsumenta. Należy zwrócić też uwagę na dodatkową funkcję reklamy odbudowywanie prawidłowych postaw społeczeństwa. W Polsce prowadzone są kampanie (finansowane przez organizacje rządowe, fundacje etc.), których celem, lub skutkiem jest: propagowanie postaw prospołecznych, demokratyzacja życia społecznego, promocja zdrowych postaw żywieniowych, tworzenie świadomości ekologicznej, odrzucenie dyskryminacji i przesądów etc. Reklama wpływa więc na poziom świadomości społecznej, a co za tym idzie także na dobrobyt społeczny. Występują tu silne efekty zewnętrzne, które powodują, że korzystne skutki reklamy odczuwają nie tylko jednostki bezpośrednio będące pod jej wpływem, ale całe społeczeństwo. Podsumowując, reklama jest czynnikiem rozwoju indywidualnego, tworzenia prawidłowej struktury społecznej. W pełni ukształtowanym społeczeństwie rolę tę pełni edukacja, ale w naszej sytuacji, w czasie transformacji gospodarczej, lukę tę zapełnia reklama. 13

14 Bibliografia 1. East R., Hogg A. Advertising for economic change Journal of Economic Psychology 21 (2000) Bester H., Petrakis E. Price competition and advertising in oligopoly European Economic Review (39) Symeonidas G. Cartel stability in advertising-intensive and R&D-intensive industries, Economic Letters (62) Barry S., Jung Ch. The length of the effect of aggregate advertising on aggregate consumption, Economic Letters (48) Bagwell K. Advertising and pricing to deter or accommodate entry when demand is unknown International Journal of Industrial Organization, (8) Motta M. Advertising Bans CEPR Discussion Papers Bester H., Petrakis E. Price competition and advertising in oligopoly European Economic Review (39) Bagwell K., Ramey G. Advertising as Information: Matching Products to Buyers 9. Lodish L. How TV advertising works: A meta analysis of 389 real world split cable TV Journal of Marketing Research (2) Kaul A. Wittinnk D. Empirical generalization about the impact of advertising on price sensitivity and price Marketing Science, 14(3)

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 1 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce Spis treści Spis skrótów i definicji... 4 Wstęp... 5 Zasady opracowania raportu... 7 1. Rola sektora

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH FUNDACJA NAUKOWA

CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH FUNDACJA NAUKOWA CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH FUNDACJA NAUKOWA Konkurencyjność technologiczna MŚP z trzech działów przemysłu przetwórczego: Silne i słabe strony w świetle wejścia Polski do UE 1 Michał Górzyński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w polskiej gospodarce

Szara strefa w polskiej gospodarce Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik Bohdan Wyżnikiewicz Szara strefa w polskiej gospodarce Partnerem raportu jest Warszawa Kwiecień 2014 Spis treści Executive summary... 4 Wprowadzenie... 6 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 18.12.2013 WERSJA WSTĘPNA DO DYSKUSJI Warszawa, 18.12.2013 r. Szanowny Pan Jan Styliński Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce Warszawa 2012 Recenzent: Prof. dr hab. Stefan Bosiacki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Raport desk research internacjonalizacja przedsiębiorstw

Raport desk research internacjonalizacja przedsiębiorstw Raport desk research internacjonalizacja przedsiębiorstw Wykonawca: Bluehill sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2013 str. 1 1 Wprowadzenie... 4 2 Analiza aktywności międzynarodowej firm działających w Polsce

Bardziej szczegółowo

w województwie mazowieckim

w województwie mazowieckim w województwie mazowieckim Spis treści spis treści Wstęp 8 1 Zielony Rynek Pracy i praca wysokiej jakości na Mazowszu 10 1.1 Definicje zielonej gospodarki przegląd 12 1.2 Definicja zielonej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych Sp. z o.o. Łódź, ul. Żwirki 2

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych Sp. z o.o. Łódź, ul. Żwirki 2 Wydawca Agnieszka Suchenia Redaktor Paweł Ciok Redaktor techniczny Janina Burek Korekta Anna Szulczyńska Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007 ISBN 83-7416-756-4 Wydane przez: Wolters Kluwer

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia

Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce. Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Gospodarcze efekty organizacji konkursu Miss World 2006 w Polsce Opracowanie przygotowane dla Biura Miss Polonia Warszawa, Lipiec 2006 Spis treści Streszczenie raportu 3 1. Wpływ imprez ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US.

Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Niniejszą publikację dedykujemy Promotorom - prof. zw. dr. hab. Władysławowi Janaszowi oraz dr hab. Idze Rudawskiej, prof. US. Sylwia Bąkowska Segment i Sektor Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej Szczecin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.02.13 14:39:22 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo