DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU MOMENTEM SILNIKA INDUKCYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU MOMENTEM SILNIKA INDUKCYJNEGO"

Transkrypt

1 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Grzegorz SIEKLUCKI *, Tadeusz ORZECHOWSKI *, Rajmund SYKULSKI * DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU MOMENTEM SILNIKA INDUKCYJNEGO STRESZCZENIE Przedstawiono standardow¹ strukturê uk³adu bezpoœredniego sterowania momentem (DTC) silnikiem indukcyjnym. Zaprezentowano metody doboru parametrów regulatorów prêdkoœci P oraz PI. Omówione metody poparto badaniami symulacyjnymi. S³owa kluczowe: silnik indukcyjny, falownik napiêcia, bezpoœrednie sterowanie momentem (DTC), regulacja prêdkoœci k¹towej SPEED CONTROLLER PARAMETERS SELECTION IN DIRECT TORQUE CONTROL (DTC) OF INDUCTION MOTOR Standard structure of direct torque control (DTC) system of induction motor is presented. Speed controller (type P and PI) parameters selection methods are proposed and simulation result of this control system are discussed. Keywords: induction motor, voltage source inverter, direct torque control (DTC), angular speed control 1. WPROWADZENIE Jednym z najbardziej zaawansowanych obecnie uk³adów regulacji silnikami indukcyjnymi jest metoda bezpoœredniego sterowania momentem DTC (direct torque control) [1, 2, 3, 4, 5]. Polega ona na sterowaniu wektorowym, które w odró nieniu od sterowania skalarnego oddzia³uje na wzajemne po³o enie przestrzennych wektorów napiêæ, pr¹dów i strumieni skojarzonych. DTC zapewnia prawid³ow¹ orientacjê w stanach ustalonych i przejœciowych nastawiane s¹ nie tylko amplitudy i czêstotliwoœæ, ale fazy wektorów przestrzennych napiêæ, pr¹dów i strumieni skojarzonych silnika klatkowego. W metodzie sterowania DTC bar- dzo wyraÿnie uwzglêdniono wzajemne oddzia³ywanie silnika i uk³adu steruj¹cego. Wszystkie prze³¹czenia falownika opieraj¹ siê na stanie elektromagnetycznym silnika. W DTC nie wystêpuje oddzielny modulator PWM (modulacja szerokoœci impulsu) miêdzy uk³adem sterowania a silnikiem. Bardzo wa ne jest sporz¹dzenie dok³adnego modelu silnika, gdy w nim wyznaczamy aktualny moment, strumieñ stojana i prêdkoœæ wa³u, które z kolei s¹ porównywane z wartoœciami zadanymi. W wyniku tego wytwarzane s¹ sygna³y steruj¹ce. Schemat uk³adu sterowania metod¹ DTC przedstawiony jest na rysunku 1. Zadawanie strumienia Regulator strumienia Hpsi dpsi Ψz ud Ψs Zadawanie prêdkoœci ω zad Regulator prêdkoœci Me HM dm Tabela selekcji wektorów z1 z2 z3 Falownik napiêcia sektor N Detekcja sektorów us1 us2 us3 γ sψ (N) Obliczanie strumienia prêdkoœci i momentu Us, Is Silnik Rys. 1. Uk³ad bezpoœredniego sterowania momentem * Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia³ EAIiE 85

2 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... W jego sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy: dwustanowy histerezowy regulator strumienia, trójstanowy histerezowy regulator momentu, blok obliczeniowy (momentu, strumienia, sektora), tabela prze³¹czeñ, falownik napiêcia. 2. BEZPOŒREDNIE STEROWANIE MOMENTEM (DTC) SILNIKA INDUKCYJNEGO Podstawow¹ zasad¹ sterowania DTC jest natychmiastowa regulacja momentem elektrycznym silnika. Utrzymywanie wartoœci momentu elektromagnetycznego polega na regulacji chwilowej wartoœci i po³o enia wektora strumienia stojana. Kolejne zmiany wartoœci momentu wynikaj¹ z poprzedniego stanu kluczy falownika, a tym samym z ostatniej wartoœci i po³o enia wektora strumienia. Regulacjê wektora strumienia uzyskuje siê poprzez odpowiedni¹ zmianê napiêcia zasilaj¹cego silnik. Na rysunku 2 schematycznie przedstawiono budowê falownika. Rys. 3. Sektory po³o enia wektora strumienia stojana Wektory V0 do V7 na rysunku 3 oznaczaj¹ napiêcia generowane przez falownik, przy czym wektory V0 i V7 s¹ wektorami zerowymi, które na wyjœciu falownika nie powoduj¹ przep³ywu pr¹du, ale zmieniaj¹ wartoœæ strumienia stojana i momentu elektrycznego. Natomiast strumieñ stojana wyznaczono z zale noœci: ø Sá = ( usá RSiSá) dt (3) Prze³¹czaj¹c klucze falownika z odpowiednio du ¹ czêstotliwoœci¹ (w stosunku do sta³ej czasowej obwodu obci¹- enia), uzyskujemy, mimo impulsowego zasilania, uœrednienie napiêæ i przep³yw prawie sinusoidalnego pr¹du. Po³o enie wektora strumienia podzielono na szeœæ sektorów i ka demu z nich przyporz¹dkowano numer od N = 1 do N = 6. Sektory po³o enia wektora strumienia przedstawia rysunek 3. Ka dy sektor obejmuje zakres k¹towy zgodnie z zale noœci¹ (2N 3) π /6 < γsψ ( N) (2N 1) π /6 (1) gdzie po³o enie wektora strumienia γ Sψ (N) mo na wyznaczyæ [4, 8] z zale noœci lub Rys. 2. Uproszczony schemat zastêpczy falownika ψsβ γ Sψ ( N ) = arctg ψsα ( Ψs) Re arccos dla Im( Ψs) 0 Ψs γ Sψ ( N) = Re( Ψs) 2π arccos dla Im( Ψ s) < 0 Ψs (2) ø Sâ = ( usâ RSiSâ) dt (4) Zasada pracy uk³adu DTC polega na równoczesnej regulacji momentu elektrycznego i strumienia stojana. Moment elektryczny mo na przedstawiæ równaniem 2 1 σ Me = p ( ) 3 b Ψ s Ψr σlμ W normalnej pracy silnika wartoœæ strumienia stojana utrzymywana jest na sta³ym poziomie, a moment reguluje siê poprzez zmianê k¹ta miêdzy strumieniami stojana i wirnika. Mo na za³o yæ, i w typowych silnikach indukcyjnych sta³a czasowa wirnika jest na tyle du a, e strumieñ wirnika jest stabilny i zmienia siê wolno w porównaniu ze strumieniem stojana. Wektor strumienia wirnika porusza siê w sposób ci¹g³y po trajektorii ko³owej, wobec czego zmianê k¹ta obci¹ enia δ mo na uzyskaæ przez zmianê po³o enia wektora strumienia stojana. Tak wiêc szybka zmiana sekwencji wektorów napiêcia falownika pozwala na bardzo efektywne wytwarzanie momentu. Korzystaj¹c z faktu [5], e zastêpczy wektor napiêcia stojana w stanie ustalonym jest praktycznie prostopad³y do zastêpczego wektora strumienia stojana, strumieñ silnika reguluje siê za pomoc¹ przyrostu sk³adowej rzeczywistej napiêcia stojana, a moment za pomoc¹ przyrostu sk³adowej urojonej napiêcia. (5) 86

3 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Tabela 1. Zestawienie zmodyfikowanej tablicy wyboru wektorów napiêcia falownika γ Sψ (N) d ψ, d M N = 1 N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 d M = 1 V2 (110) V3 (010) V4 (011) V5 (001) V6 (101) V1 (100) d ψ = 1 d M = 0 V1 (100) V2 (110) V3 (010) V4 (011) V5 (001) V6 (101) d M = 1 V6 (101) V1 (100) V2 (110) V3 (010) V4 (011) V5 (001) d M = 1 V3 (010) V4 (011) V5 (001) V6 (101) V1 (100) V2 (110) d ψ = 1 d M = 0 V4 (011) V5 (001) V6 (101) V1 (100) V2 (110) V3 (010) d M = 1 V5 (001) V6 (101) V1 (100) V2 (110) V3 (010) V4 (011) Dziêki zastosowaniu regulatorów histerezowych mo liwe jest uzyskanie szeœciu stanów wynikaj¹cych z wartoœci b³êdów pomiêdzy strumieniem oraz momentem silnika a ich wartoœciami zadanymi. Sygna³y wyjœciowe z regulatora: strumienia: d ψ = 1 dla ψ z ψ Hpsi, d ψ = 1 dla ψ z ψ < Hpsi; momentu: d M = 1 dla M Z Me HM, d M = 0 dla HM < M Z Me < HM, d M = 1 dla M Z Me HM. gdzie: Hpsi szerokoœæ histerezy dla regulatora dwupo³o eniowego strumienia, HM szerokoœæ martwej strefy dla regulatora trójpo³o eniowego momentu, momentem zadanym. M Z Jako tabelê selekcji (tab. 1) wektorów przyjêto rozwi¹zanie zaproponowane w [6], która zapewnia mniejsze oscylacje momentu elektrycznego ni rozwi¹zanie standardowe [2, 5]. 3. DYNAMIKA SILNIKA STEROWANEGO METOD DTC W niniejszym rozdziale zosta³y przedstawione badania symulacyjne silnika indukcyjnego sterowanego zgodnie z metod¹ DTC. Model uk³adu zosta³ zrealizowany w œrodowisku MATLAB-SIMULINK. Schemat uk³adu by³ zgodny z rysunkiem 1. Jako czêstotliwoœæ prze³¹czania falownika przyjêto 20 khz. Model matematyczny silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napiêcia zosta³ przyjêty zgodnie z [7]: usd dimr disd = i + (1 σ ) T +σ T + i ω RS dt dt usq disq = i + (1 σ) T i ω +σ T i R + ω S dt dimr isd = TR + imr dt d i ρ Sq ω mr = =ω+ dt TRmR i dω J = Me Mm dt dα =ω dt gdzie Sd S S Sq mr Sq S mr mr S Sd mr Moment elektryczny wynosi (6) Me = K imr isq (7) 2 K = p (1 ). 3 b σ L S Parametry silnika wykorzystanego w badaniach symulacyjnych zosta³y zamieszczone w dodatku (tab. 2). W przypadku gdy wartoœæ zadana strumienia stojana zostanie podana wczeœniej ni wartoœæ zadana momentu elektrycznego [6], uzyskuje siê bardzo krótki stan przejœciowy momentu elektrycznego silnika (czêsto stan ustalony jest uzyskiwany w czasie krótszym ni 1 ms). Na rysunku 4 przedstawiono przebieg momentu elektrycznego przy zadawaniu skokowym. W przebiegu momentu elektrycznego widaæ cykl graniczny, który jest efektem zastosowania regulatorów o dzia- ³aniu przekaÿnikowym. 87

4 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... M e [N m] Rys. 4. Moment elektryczny Me przy skokowym zadawaniu M z = 3M n oraz jego wyk³adnicza aproksymacja (uk³ad inercyjny ze sta³¹ czasow¹ T M = 0,3 ms) Mm ω zad G ( s ) R Mz K M Me 1 Js ω Rys. 5. Schemat regulacji prêdkoœci dla uk³adu regulatory silnik przyjêtego jako element proporcjonalny o wzmocnieniu K M Zgodnie z rysunkiem 4 czas regulacji momentu elektrycznego wynosi 0,6 ms i jest znacznie krótszy od czasu rozruchu silnika. Z tego powodu uzasadnione jest przyjêcie modelu napêdu (regulatory histerezowe falownik silnik) jako obiektu bezinercyjnego o sta³ym wzmocnieniu K M. Przy takich za³o eniach mo na przedstawiæ uproszczony uk³ad regulacji prêdkoœci k¹towej silnika zgodnie z rysunkiem DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORÓW W uk³adzie przedstawionym na rysunku 5 rozwa ano dwa przypadki doboru parametrów regulatora prêdkoœci. Jako pierwszy rozwa ono regulator proporcjonalny (P) o transmitancji GR () s = K ω (8) natomiast regulator proporcjonalno-ca³kuj¹cy (PI) o transmitancji 1 R () Tω s+ G s = Kω (9) Tω s by³ analizowany w drugiej kolejnoœci. Dobór wzmocnienia regulatora P jest znacznie prostszy ni parametrów regulatora PI. Niestety nale y liczyæ siê z tym, e uk³ad regulacji z regulatorem P bêdzie posiada³ statyzm w przypadku obci¹ enia napêdu. Poprzez dobór wartoœci wzmocnienia mo na wp³ywaæ na wartoœæ statyzmu i w wielu przypadkach przemys³owych takie rozwi¹zanie jest wystarczaj¹ce. Uk³ad sterowania z regulatorem PI jest w pe³ni astatyczny, ale nale y liczyæ siê tu z pewnymi komplikacjami w doborze nastaw. W omawianym uk³adzie przyjêto, e wyjœciem z regulatora prêdkoœci jest sygna³ momentu zadaj¹cego M Z o maksymalnej wartoœci M max = 3M n Regulator P Uk³ad zamkniêty z rysunku 6 charakteryzuje siê transmitancj¹ obiektu inercyjnego 1 1 GZ () s = J T 1 1 zad s s + + K ω KM (10) gdzie T zad oznacza zadan¹ sta³¹ czasow¹, któr¹ dobiera projektant i na tej podstawie wyznacza siê wspó³czynnik wzmocnienia regulatora K ω. Z zale noœci (10) wynika, e zwiêkszenie wartoœci wzmocnienia powoduje skrócenie sta³ej czasowej zamkniêtego uk³adu regulacji. Efektem jest przyspieszenie przebiegów przejœciowych. Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono przebiegi prêdkoœci ω i momentu elektrycznego M e dla rozruchu i stabilizacji prêdkoœci podczas udarowego obci¹ enia. 88

5 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Rys. 6. Przebiegi regulacji prêdkoœci dla K ω = 2,5 (1), K ω = 5 (2), K ω = 10 (3), K ω = 100 (4), prêdkoœæ zadana ω zad (5) dla udarowego momentu obci¹ enia M m = M n M z [N m] Rys. 7. Przebiegi momentu M z dla K ω =2,5 (1), K ω =5 (2), K ω =10 (3), K ω =100 (4), dla prêdkoœci zadanej ω zad i udarowego momentu obci¹ enia M m = M n zadanego w t = 1,5 s Na rysunku 6 mo na zauwa yæ, e wraz ze wzrostem wspó³czynnika K ω maleje uchyb statyczny po obci¹ eniu napêdu oraz przyspieszeniu ulegaj¹ przebiegi przejœciowe Regulator PI Transmitancjê (9) regulatora PI mo na przedstawiæ w postaci Kas+ K G b R () s = (11) s Wówczas transmitancja uk³adu regulacji z rysunku 6 jest w postaci KMKas+ KMKa GZ () s = 2 Js + KMKas + KMKa (12) W takim przypadku korzystne jest przeprowadzenie doboru parametrów K a i K b regulatora z wykorzystaniem pierwiastków znormalizowanych wielomianów Bessela [8]. Transmitancja (12) jest drugiego rzêdu, wiêc pierwiastki wielomianów Bessela wynosz¹ sb1, B2 = 4,053± j2,34, a wielomian charakterystyczny p(s) jest tworzony po podzieleniu tych pierwiastków przez po ¹dany czas regulacji T r. Nastêpnie porównuje siê kolejne wspó³czynniki wielomianu p(s) i wielomianu charakterystycznego transmitancji (12). 89

6 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... Procedura obliczeniowa jest nastêpuj¹ca: sb1, B2 s1,2 = Tr 2 2 p() s = ( s s1)( s s2) = s + ( s1 s2) + s1s2 = Js + as+ b gdzie a = J( s1 s2), b= Js1s2 a b Ka =, Kb = KM K M (13) Rys. 8. Przebiegi prêdkoœci ω dla czasów regulacji T r = 0,2; 0,1; 0,05 s bez obci¹ enia (powiêkszenie fragmentu A rys. 9) Rys. 9. Przebiegi prêdkoœci ω dla czasów regulacji: T r = 0,2 (1), T r = 0,1 (2), T r = 0,05 (3), ω zad (4) 90

7 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Rys. 10. Przebiegi prêdkoœci ω dla czasów regulacji: T r = 0,2 (1), T r = 0,1 (2), T r = 0,05 (3) z obci¹ eniem udarowym M m = M n W uzyskanej transmitancji uk³adu zamkniêtego w liczniku jest wielomian pierwszego stopnia, w zwi¹zku z tym uzyskany przebieg prêdkoœci silnika przy wymuszeniu skokowym nie bêdzie przebiegiem monotonicznym, ale bêdzie posiada³ przeregulowanie. Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi dla uk³adu z regulatorem PI dobranym wed³ug (13) dla ró nych czasów regulacji T r. Natomiast na rysunku 9 zamieszczono powiêkszenie fragmentu A z rysunku 8. W uk³adzie wystêpuje przeregulowanie prêdkoœci, jednak e ze wzglêdu na stosowanie ograniczeñ w regulatorze prêdkoœci, szybkoœæ narastania prêdkoœci nie zale y od przyjêtego czasu regulacji T r. Na rysunku 10 przedstawiono powiêkszenie etapu rozruchu i stabilizacji prêdkoœci k¹towej. Mo na tu zauwa yæ bezpoœredni¹ relacjê miêdzy czasem regulacji a dynamik¹ uk³adu napêdowego. Wraz ze skracaniem siê czasu T r wzrasta szybkoœæ uk³adu, co powoduje zmniejszenie uchybu dynamicznego podczas stabilizacji i zmniejszenie przeregulowania prêdkoœci podczas rozruchu. 5. PODSUMOWANIE Bezpoœrednie sterowanie momentem jest nowoczesn¹ metod¹ sterowania silnikami pr¹du przemiennego. W³aœciwoœci regulacyjne w tej metodzie s¹ porównywalne z metodami polowo zorientowanymi, a nawet czasami s¹ nieco lepsze (jeœli szybkoœæ prze³¹czeñ przekracza 20 khz). Zalet¹ metody DTC jest standardowa struktura regulacji przedstawiona na rysunku 1 i tylko jeden regulator, którego parametry nale y dobraæ. Wyznaczenie parametrów regulatora prêdkoœci jest mo liwe dla przypadków regulacji proporcjonalnej b¹dÿ proporcjonalno-ca³kuj¹cej. Pewne problemy przy realizacji tej metody sterowania mo e stwarzaæ wykonanie modelu matematycznego silnika, dziêki któremu mo na precyzyjnie wyznaczaæ sygna³y strumienia i momentu. DODATEK W tabeli 2 zebrano parametry silnika wykorzystanego w badaniach symulacyjnych. P n = 15 kw U sn = 127 V I sn = 46,15 A p b = 2 f 1n = 60 Hz Tabela 2. Parametry silnika L σs = 6,6978e-004 H L σr = 5,6898e-004 H L m = 0,0155 H L s = 0,0161 H L r = 0,0160l H p f = 0,853 J = 0,5 kg m 2 s n = 0,0287 σ R = 0,0368 s kn = 0,1758 σ S = 0,0433 ω 1n = 188,5 rad/s σ = 0,0755 ω = 183,1 rad/s M n = 81,49 N m I m = 64,92 A U m = 179,63 V R s = 0,1062 Ù K = 0,0199 R r = 0,0764 Ù T r = 0,210 s T s = 0,152 s 91

8 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... Literatura [1] KaŸmierkowski M.: Porównanie metody sterowania polowo-zorientowanego z metod¹ bezpoœredniej regulacji momentu silnika klatkowego. Przegl¹d Elektrotechniczny, nr 4, 1998 [2] KaŸmierkowski M., Tunia H.: Automatic control of converter-fed drives. Warszawa, Elsevier 1994 [3] Boldea I., Nasar S.A.: Electric Drives. CRC Press 1999 [4] Mielczarek J.: Bezpoœrednie sterowanie momentem. Nastêpna generacja metod sterownia silnikiem. Przegl¹d Elektrotechniczny, 5, 1995 [5] Dêbowski A.: Sposoby sterowania momentem w nowoczesnym napêdzie elektrycznym. Proces Control Club 2001 poz. 15, pcc.imir.agh.edu.pl/poz15/index.htm [6] Kotarba Z., Mulka M.: Problemy bezpoœredniego sterowania momentem w napêdzie z silnikiem indukcyjnym. Kraków, AGH 2003 (Praca dyplomowa) [7] Leonhard W.: Control of Electrical Drives. Berlin, Springer-Verlag 1997 [8] Vaccaro R.J.: Digital Control. A State-Space Approach. New York, Mc Graw-Hill 1995 Wp³ynê³o: Grzegorz SIEKLUCKI Urodzi³ siê 2 lutego 1972 roku. Studia wy sze ukoñczy³ w roku 1997 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych uzyska³ w 2000 roku. Od pocz¹tku pracuje w Katedrze Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³owych AGH. Zajmuje siê sterowaniem dyskretnym w uk³adach napêdowych. Tadeusz ORZECHOWSKI Urodzi³ siê 19 paÿdziernika 1946 roku w Krakowie. Studia wy sze ukoñczy³ w roku 1970 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych uzyska³ w roku 1977, a stopieñ doktora habilitowanego w Od pocz¹tku pracuje w Katedrze Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³owych AGH, w chwili obecnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. G³ówny kierunek jego zainteresowañ naukowo-badawczych obejmuje zagadnienia z zakresu automatyki napêdu elektrycznego, a w szczególnoœci: zastosowania techniki mikroprocesorowej w identyfikacji i sterowaniu napêdami oraz problematyka napêdów synchronicznych jako obiektów regulacji w systemie energo-elektro-mechanicznym. Jest autorem i wspó³autorem ponad 70 publikacji naukowych i 17 patentów. Rajmund SYKULSKI Urodzi³ siê 1 stycznia 1977 roku. Studia wy sze ukoñczy³ w roku 2001 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Od 2001 roku jest asystentem w Katedrze Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³owych. Zajmuje siê sterowaniem w napêdach elektrycznych. 92

PROSTY SPOSÓB OPTYMALIZACJI PARAMETRYCZNEJ W METODZIE FOC DLA SILNIKA INDUKCYJNEGO

PROSTY SPOSÓB OPTYMALIZACJI PARAMETRYCZNEJ W METODZIE FOC DLA SILNIKA INDUKCYJNEGO ELEKROECHNIKA I ELEKRONIKA OM 24. ZESZY 1, 2005 ELEKROECHNIKA I ELEKRONIKA OM 24. ZESZY 1, 2005 Grzegorz SIEKLUCKI *, adeusz ORZECHOWSKI *, Rajmund SYKULSKI * PROSY SPOSÓB OPYMALIZACJI PARAMERYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych

Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych PMEF IF UMK instr. 47 Wykorzystanie oscyloskopu w doœwiadczeniach szkolnych Cel ogólny: Zapoznanie siê z zasad¹ dzia³ania oscyloskopu i zdobycie umiejêtnoœci zastosowania oscyloskopu jako przyrz¹du pomiarowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ATOMATYKI I ELEKTRONIKI ĆWICZENIE Nr 8 Badanie układu regulacji dwustawnej Dobór nastaw regulatora dwustawnego Laboratorium z przedmiotu: ATOMATYKA

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA PRZEWZBUDZONEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z PRZEMIENNIKIEM CZÊSTOTLIWOŒCI

WSPÓ PRACA PRZEWZBUDZONEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z PRZEMIENNIKIEM CZÊSTOTLIWOŒCI ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 27. ZESZYT 1, 2008 Tomasz DRABEK *, Tomasz LERCH * WSPÓ PRACA PRZEWZBUDZONEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z PRZEMIENNIKIEM CZÊSTOTLIWOŒCI STRESZCZENIE W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Zakład Cybernetyki i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Opracował: mgr inŝ. Andrzej Biedka

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/007 53 Stanisław Potrawka, Romana Sikora-Iliew AGH, Kraków BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Jakość układu regulacji Oprócz wymogu stabilności asymptotycznej, układom regulacji stawiane

Bardziej szczegółowo

Sterownik silników pr¹du sta³ego

Sterownik silników pr¹du sta³ego Sterownik silników pr¹du sta³ego Sterownik przeznaczony jest do sterowania silników ma³ej mocy pobieraj¹cych do 2 A pr¹du. Zosta³ zaprojektowany do sterowania silnikiem modelu lokomotywy. Pozwala w p³ynny

Bardziej szczegółowo

BADANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO Z ZAWOREM PROPORCJONALNYM STEROWANYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z REGULATOREM TYPU PI

BADANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO Z ZAWOREM PROPORCJONALNYM STEROWANYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z REGULATOREM TYPU PI Dominik RYBARCZYK Grzegorz PITTNER Roman REGULSKI BADANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO Z ZAWOREM PROPORCJONALNYM STEROWANYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z REGULATOREM TYPU PI STRESZCZENIE W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCESORA SYGNA OWEGO TMS320F2812 W CYFROWYM STEROWANIU SILNIKIEM OBCOWZBUDNYM PR DU STA EGO

ZASTOSOWANIE PROCESORA SYGNA OWEGO TMS320F2812 W CYFROWYM STEROWANIU SILNIKIEM OBCOWZBUDNYM PR DU STA EGO ELETROTECHNIA I ELETRONIA TOM 27. ZESZYT 1, 2008 Grzegorz SIELUCI *, Rajmund SYULSI *, Antoni ZDROJEWSI* ZASTOSOWANIE PROCESORA SYGNA OWEGO TMS320F2812 W CYFROWYM STEROWANIU SILNIIEM OBCOWZBUDNYM PR DU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO W ASPEKCIE STEROWANIA WEKTOROWEGO

ANALIZA PRACY SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO W ASPEKCIE STEROWANIA WEKTOROWEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 247 Piotr Błaszczyk, Sławomir Barański Politechnika Łódzka, Łódź ANALIZA PRACY SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO W ASPEKCIE STEROWANIA WEKTOROWEGO ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

AGODZENIE ORAZ SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH **

AGODZENIE ORAZ SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH ** Pawe³ ELEKTROTECHNIKA ZALAS, Jan ZAWILAK I ELEKTRONIKA AGODZENIE TOM 25. ZESZYT ORAZ 2, 2006 SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH AGODZENIE ORAZ SKRÓCENIE CZASU PROCESU SYNCHRONIZACJI

Bardziej szczegółowo

UK AD LABORATORYJNY Z WEKTOROW PRZETWORNIC CZÊSTOTLIWOŒCI

UK AD LABORATORYJNY Z WEKTOROW PRZETWORNIC CZÊSTOTLIWOŒCI Tomasz ELEKTROTECHNIKA SIOSTRZONEK, Andrzej I ELEKTRONIKA MONDZIK UK AD TOM 24. LABORATORYJNY ZESZYT 1, 2005 Z WEKTOROW PRZETWORNIC CZÊSTOTLIWOŒCI UK AD LABORATORYJNY Z WEKTOROW PRZETWORNIC CZÊSTOTLIWOŒCI

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE

SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Temat: SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Zagadnienia: budowa i zasada działania, charakterystyka mechaniczna, rozruch i regulacja prędkości obrotowej. PODZIAŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH Podział maszyn ze względu

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213 Opis æwiczeñ Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 23 POZNAÑ 2003 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL-1-611-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL-1-611-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Napęd elektryczny Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL-1-611-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

CZASOOPTYMALNY ODPORNY ALGORYTM STEROWANIA SERWONAPÊDU ELEKTRYCZNEGO

CZASOOPTYMALNY ODPORNY ALGORYTM STEROWANIA SERWONAPÊDU ELEKTRYCZNEGO Tomasz ELEKTROTECHNIKA DRABEK I ELEKTRONIKA CZASOOPTYMALNY TOM 26. ZESZYT 1 2, ODPORNY 2007 ALGORYTM STEROWANIA SERWONAPÊDU ELEKTRYCZNEGO Tomasz DRABEK * CZASOOPTYMALNY ODPORNY ALGORYTM STEROWANIA SERWONAPÊDU

Bardziej szczegółowo

UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO BADANIA NAPĘDÓW

UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO BADANIA NAPĘDÓW Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1108 ELEKTRYKA, z. 123 2011 WOJCIECH BŁASIŃSKI, ZBIGNIEW NOWACKI Politechnika Łódzka Instytut Automatyki UKŁAD HAMOWANIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dyskretnej transformaty Laplace a do modelowania przebiegu procesów przejœciowych w przemyœle

Zastosowanie dyskretnej transformaty Laplace a do modelowania przebiegu procesów przejœciowych w przemyœle AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Jerzy Zalewicz* Zastosowanie dyskretnej transformaty Laplace a do modelowania przebiegu procesów przejœciowych w przemyœle 1. Wstêp Przy analizie zjawisk dynamicznych zwi¹zanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 10 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Urządzenia energoelektroniczne Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Badanie i synteza kaskadowego adaptacyjnego układu regulacji do sterowania obiektu o

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji Automatyka i sterowanie w gazownictwie Regulatory w układach regulacji Wykładowca : dr inż. Iwona Oprzędkiewicz Nazwa wydziału: WIMiR Nazwa katedry: Katedra Automatyzacji Procesów AGH Ogólne zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

MODEL MATEMATYCZNY NAPÊDU Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM METODA DTC-SVM

MODEL MATEMATYCZNY NAPÊDU Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM METODA DTC-SVM ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 9. ZESZYT 1, 010 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 9. ZESZYT 1, 010 MODEL MATEMATYCZNY NAPÊDU Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM METODA DTC-SVM Grzegorz SIEKLUCKI *, Tadeusz ORZECHOWSKI

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU II Konferencja Naukowa KNWS'05 "Informatyka- sztuka czy rzemios o" 15-18 czerwca 2005, Z otniki Luba skie ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU WYMUSZAJĄCEGO NA CZAS ODPOWIEDZI OBIEKTU Piotr Mróz

Bardziej szczegółowo

OD MODELU DO KODOWANIA WSPÓ CZYNNIKÓW REGULATORÓW W NAPÊDACH ELEKTRYCZNYCH. CZÊŒÆ II

OD MODELU DO KODOWANIA WSPÓ CZYNNIKÓW REGULATORÓW W NAPÊDACH ELEKTRYCZNYCH. CZÊŒÆ II Grzegorz ELEKTROTECHNIKA SIEKLUCKI, Tomasz I ELEKTRONIKA KO ACZ, Grzegorz AKSAMIT OD TOM MODELU 28. ZESZYT DO 1 2, KODOWANIA 2009 WSPÓ CZYNNIKÓW REGULATORÓW... Grzegorz SIEKLUCKI *, Tomasz KO ACZ **, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 60 Politechniki Wrocławskiej Nr 60 Studia i Materiały Nr 27 2007 Stanisław AZAREWICZ *, Marcin GRYS ** Napęd elektryczny, sterowanie

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Kamil KLIMKOWSKI*, Mateusz DYBKOWSKI* DTC-SVM, DFOC, silnik indukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRACĄ SILNIKA INDUKCYJNEGO W ASPEKCIE BEZCZUJNIKOWEJ REGULACJI PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

STEROWANIE PRACĄ SILNIKA INDUKCYJNEGO W ASPEKCIE BEZCZUJNIKOWEJ REGULACJI PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 299 Mariusz Krupa, Janusz Flasza Politechnika Częstochowska, Częstochowa STEROWANIE PRACĄ SILNIKA INDUKCYJNEGO W ASPEKCIE BEZCZUJNIKOWEJ REGULACJI

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr VII

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr VII KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Napęd i

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj.

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. III. INTERPOLACJA 3.1. Ogólne zadanie interpolacji Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. Definicja 3.1. Zadanie interpolacji polega na okreœleniu parametrów tak, eby dla n +

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

11. Dobór rodzaju, algorytmu i nastaw regulatora

11. Dobór rodzaju, algorytmu i nastaw regulatora 205 11. Dobór rodzaju, algorytmu i nastaw regulatora 11.1 Wybór rodzaju i algorytmu regulatora Poprawny wybór rodzaju regulatora i jego algorytmu uzależniony jest od znajomości (choćby przybliżonej) właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

ISBN 8978-83-7405-272-6

ISBN 8978-83-7405-272-6 I SBN 3-7405 -272-4 ISBN 8978-83-7405-272-6 9 788 374 05 272 6 Mojej Rodzinie SPIS TREŒCI WYKAZ OZNACZEÑ.............. 9 WSTÊP................. 11 1. DOKTRYNA I TECHNOLOGIA MECHATRONIKI...... 14 1.1.

Bardziej szczegółowo

PCB widok od strony zmontowanych elementów smd

PCB widok od strony zmontowanych elementów smd MINI TRANSCEIVER PSK NIKI Projekt mini transceivera PSK NIKI otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê w konkursie PUK zorganizowanym przez redakcjê miesiêcznika,, ŒWIAT RADIO,, i,,elektronika PRAKTYCZNA,, przy wspó³udziale

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

Regulator typu P posiada liniow zale no sygnału wyj ciowego (y) od wej ciowego (PV).

Regulator typu P posiada liniow zale no sygnału wyj ciowego (y) od wej ciowego (PV). Spis tre ci: 1. Wst p 2. Regulator typu P 3. Charakterystyki TZR 4. Przebieg regulacji 5. Przykładowe układy chłodnicze z zaworami TZR 6. Wnioski Literatura 1. Wst p REGULATOR jest to urz dzenie, którego

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo