DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU MOMENTEM SILNIKA INDUKCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU MOMENTEM SILNIKA INDUKCYJNEGO"

Transkrypt

1 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Grzegorz SIEKLUCKI *, Tadeusz ORZECHOWSKI *, Rajmund SYKULSKI * DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU MOMENTEM SILNIKA INDUKCYJNEGO STRESZCZENIE Przedstawiono standardow¹ strukturê uk³adu bezpoœredniego sterowania momentem (DTC) silnikiem indukcyjnym. Zaprezentowano metody doboru parametrów regulatorów prêdkoœci P oraz PI. Omówione metody poparto badaniami symulacyjnymi. S³owa kluczowe: silnik indukcyjny, falownik napiêcia, bezpoœrednie sterowanie momentem (DTC), regulacja prêdkoœci k¹towej SPEED CONTROLLER PARAMETERS SELECTION IN DIRECT TORQUE CONTROL (DTC) OF INDUCTION MOTOR Standard structure of direct torque control (DTC) system of induction motor is presented. Speed controller (type P and PI) parameters selection methods are proposed and simulation result of this control system are discussed. Keywords: induction motor, voltage source inverter, direct torque control (DTC), angular speed control 1. WPROWADZENIE Jednym z najbardziej zaawansowanych obecnie uk³adów regulacji silnikami indukcyjnymi jest metoda bezpoœredniego sterowania momentem DTC (direct torque control) [1, 2, 3, 4, 5]. Polega ona na sterowaniu wektorowym, które w odró nieniu od sterowania skalarnego oddzia³uje na wzajemne po³o enie przestrzennych wektorów napiêæ, pr¹dów i strumieni skojarzonych. DTC zapewnia prawid³ow¹ orientacjê w stanach ustalonych i przejœciowych nastawiane s¹ nie tylko amplitudy i czêstotliwoœæ, ale fazy wektorów przestrzennych napiêæ, pr¹dów i strumieni skojarzonych silnika klatkowego. W metodzie sterowania DTC bar- dzo wyraÿnie uwzglêdniono wzajemne oddzia³ywanie silnika i uk³adu steruj¹cego. Wszystkie prze³¹czenia falownika opieraj¹ siê na stanie elektromagnetycznym silnika. W DTC nie wystêpuje oddzielny modulator PWM (modulacja szerokoœci impulsu) miêdzy uk³adem sterowania a silnikiem. Bardzo wa ne jest sporz¹dzenie dok³adnego modelu silnika, gdy w nim wyznaczamy aktualny moment, strumieñ stojana i prêdkoœæ wa³u, które z kolei s¹ porównywane z wartoœciami zadanymi. W wyniku tego wytwarzane s¹ sygna³y steruj¹ce. Schemat uk³adu sterowania metod¹ DTC przedstawiony jest na rysunku 1. Zadawanie strumienia Regulator strumienia Hpsi dpsi Ψz ud Ψs Zadawanie prêdkoœci ω zad Regulator prêdkoœci Me HM dm Tabela selekcji wektorów z1 z2 z3 Falownik napiêcia sektor N Detekcja sektorów us1 us2 us3 γ sψ (N) Obliczanie strumienia prêdkoœci i momentu Us, Is Silnik Rys. 1. Uk³ad bezpoœredniego sterowania momentem * Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia³ EAIiE 85

2 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... W jego sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy: dwustanowy histerezowy regulator strumienia, trójstanowy histerezowy regulator momentu, blok obliczeniowy (momentu, strumienia, sektora), tabela prze³¹czeñ, falownik napiêcia. 2. BEZPOŒREDNIE STEROWANIE MOMENTEM (DTC) SILNIKA INDUKCYJNEGO Podstawow¹ zasad¹ sterowania DTC jest natychmiastowa regulacja momentem elektrycznym silnika. Utrzymywanie wartoœci momentu elektromagnetycznego polega na regulacji chwilowej wartoœci i po³o enia wektora strumienia stojana. Kolejne zmiany wartoœci momentu wynikaj¹ z poprzedniego stanu kluczy falownika, a tym samym z ostatniej wartoœci i po³o enia wektora strumienia. Regulacjê wektora strumienia uzyskuje siê poprzez odpowiedni¹ zmianê napiêcia zasilaj¹cego silnik. Na rysunku 2 schematycznie przedstawiono budowê falownika. Rys. 3. Sektory po³o enia wektora strumienia stojana Wektory V0 do V7 na rysunku 3 oznaczaj¹ napiêcia generowane przez falownik, przy czym wektory V0 i V7 s¹ wektorami zerowymi, które na wyjœciu falownika nie powoduj¹ przep³ywu pr¹du, ale zmieniaj¹ wartoœæ strumienia stojana i momentu elektrycznego. Natomiast strumieñ stojana wyznaczono z zale noœci: ø Sá = ( usá RSiSá) dt (3) Prze³¹czaj¹c klucze falownika z odpowiednio du ¹ czêstotliwoœci¹ (w stosunku do sta³ej czasowej obwodu obci¹- enia), uzyskujemy, mimo impulsowego zasilania, uœrednienie napiêæ i przep³yw prawie sinusoidalnego pr¹du. Po³o enie wektora strumienia podzielono na szeœæ sektorów i ka demu z nich przyporz¹dkowano numer od N = 1 do N = 6. Sektory po³o enia wektora strumienia przedstawia rysunek 3. Ka dy sektor obejmuje zakres k¹towy zgodnie z zale noœci¹ (2N 3) π /6 < γsψ ( N) (2N 1) π /6 (1) gdzie po³o enie wektora strumienia γ Sψ (N) mo na wyznaczyæ [4, 8] z zale noœci lub Rys. 2. Uproszczony schemat zastêpczy falownika ψsβ γ Sψ ( N ) = arctg ψsα ( Ψs) Re arccos dla Im( Ψs) 0 Ψs γ Sψ ( N) = Re( Ψs) 2π arccos dla Im( Ψ s) < 0 Ψs (2) ø Sâ = ( usâ RSiSâ) dt (4) Zasada pracy uk³adu DTC polega na równoczesnej regulacji momentu elektrycznego i strumienia stojana. Moment elektryczny mo na przedstawiæ równaniem 2 1 σ Me = p ( ) 3 b Ψ s Ψr σlμ W normalnej pracy silnika wartoœæ strumienia stojana utrzymywana jest na sta³ym poziomie, a moment reguluje siê poprzez zmianê k¹ta miêdzy strumieniami stojana i wirnika. Mo na za³o yæ, i w typowych silnikach indukcyjnych sta³a czasowa wirnika jest na tyle du a, e strumieñ wirnika jest stabilny i zmienia siê wolno w porównaniu ze strumieniem stojana. Wektor strumienia wirnika porusza siê w sposób ci¹g³y po trajektorii ko³owej, wobec czego zmianê k¹ta obci¹ enia δ mo na uzyskaæ przez zmianê po³o enia wektora strumienia stojana. Tak wiêc szybka zmiana sekwencji wektorów napiêcia falownika pozwala na bardzo efektywne wytwarzanie momentu. Korzystaj¹c z faktu [5], e zastêpczy wektor napiêcia stojana w stanie ustalonym jest praktycznie prostopad³y do zastêpczego wektora strumienia stojana, strumieñ silnika reguluje siê za pomoc¹ przyrostu sk³adowej rzeczywistej napiêcia stojana, a moment za pomoc¹ przyrostu sk³adowej urojonej napiêcia. (5) 86

3 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Tabela 1. Zestawienie zmodyfikowanej tablicy wyboru wektorów napiêcia falownika γ Sψ (N) d ψ, d M N = 1 N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 d M = 1 V2 (110) V3 (010) V4 (011) V5 (001) V6 (101) V1 (100) d ψ = 1 d M = 0 V1 (100) V2 (110) V3 (010) V4 (011) V5 (001) V6 (101) d M = 1 V6 (101) V1 (100) V2 (110) V3 (010) V4 (011) V5 (001) d M = 1 V3 (010) V4 (011) V5 (001) V6 (101) V1 (100) V2 (110) d ψ = 1 d M = 0 V4 (011) V5 (001) V6 (101) V1 (100) V2 (110) V3 (010) d M = 1 V5 (001) V6 (101) V1 (100) V2 (110) V3 (010) V4 (011) Dziêki zastosowaniu regulatorów histerezowych mo liwe jest uzyskanie szeœciu stanów wynikaj¹cych z wartoœci b³êdów pomiêdzy strumieniem oraz momentem silnika a ich wartoœciami zadanymi. Sygna³y wyjœciowe z regulatora: strumienia: d ψ = 1 dla ψ z ψ Hpsi, d ψ = 1 dla ψ z ψ < Hpsi; momentu: d M = 1 dla M Z Me HM, d M = 0 dla HM < M Z Me < HM, d M = 1 dla M Z Me HM. gdzie: Hpsi szerokoœæ histerezy dla regulatora dwupo³o eniowego strumienia, HM szerokoœæ martwej strefy dla regulatora trójpo³o eniowego momentu, momentem zadanym. M Z Jako tabelê selekcji (tab. 1) wektorów przyjêto rozwi¹zanie zaproponowane w [6], która zapewnia mniejsze oscylacje momentu elektrycznego ni rozwi¹zanie standardowe [2, 5]. 3. DYNAMIKA SILNIKA STEROWANEGO METOD DTC W niniejszym rozdziale zosta³y przedstawione badania symulacyjne silnika indukcyjnego sterowanego zgodnie z metod¹ DTC. Model uk³adu zosta³ zrealizowany w œrodowisku MATLAB-SIMULINK. Schemat uk³adu by³ zgodny z rysunkiem 1. Jako czêstotliwoœæ prze³¹czania falownika przyjêto 20 khz. Model matematyczny silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napiêcia zosta³ przyjêty zgodnie z [7]: usd dimr disd = i + (1 σ ) T +σ T + i ω RS dt dt usq disq = i + (1 σ) T i ω +σ T i R + ω S dt dimr isd = TR + imr dt d i ρ Sq ω mr = =ω+ dt TRmR i dω J = Me Mm dt dα =ω dt gdzie Sd S S Sq mr Sq S mr mr S Sd mr Moment elektryczny wynosi (6) Me = K imr isq (7) 2 K = p (1 ). 3 b σ L S Parametry silnika wykorzystanego w badaniach symulacyjnych zosta³y zamieszczone w dodatku (tab. 2). W przypadku gdy wartoœæ zadana strumienia stojana zostanie podana wczeœniej ni wartoœæ zadana momentu elektrycznego [6], uzyskuje siê bardzo krótki stan przejœciowy momentu elektrycznego silnika (czêsto stan ustalony jest uzyskiwany w czasie krótszym ni 1 ms). Na rysunku 4 przedstawiono przebieg momentu elektrycznego przy zadawaniu skokowym. W przebiegu momentu elektrycznego widaæ cykl graniczny, który jest efektem zastosowania regulatorów o dzia- ³aniu przekaÿnikowym. 87

4 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... M e [N m] Rys. 4. Moment elektryczny Me przy skokowym zadawaniu M z = 3M n oraz jego wyk³adnicza aproksymacja (uk³ad inercyjny ze sta³¹ czasow¹ T M = 0,3 ms) Mm ω zad G ( s ) R Mz K M Me 1 Js ω Rys. 5. Schemat regulacji prêdkoœci dla uk³adu regulatory silnik przyjêtego jako element proporcjonalny o wzmocnieniu K M Zgodnie z rysunkiem 4 czas regulacji momentu elektrycznego wynosi 0,6 ms i jest znacznie krótszy od czasu rozruchu silnika. Z tego powodu uzasadnione jest przyjêcie modelu napêdu (regulatory histerezowe falownik silnik) jako obiektu bezinercyjnego o sta³ym wzmocnieniu K M. Przy takich za³o eniach mo na przedstawiæ uproszczony uk³ad regulacji prêdkoœci k¹towej silnika zgodnie z rysunkiem DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORÓW W uk³adzie przedstawionym na rysunku 5 rozwa ano dwa przypadki doboru parametrów regulatora prêdkoœci. Jako pierwszy rozwa ono regulator proporcjonalny (P) o transmitancji GR () s = K ω (8) natomiast regulator proporcjonalno-ca³kuj¹cy (PI) o transmitancji 1 R () Tω s+ G s = Kω (9) Tω s by³ analizowany w drugiej kolejnoœci. Dobór wzmocnienia regulatora P jest znacznie prostszy ni parametrów regulatora PI. Niestety nale y liczyæ siê z tym, e uk³ad regulacji z regulatorem P bêdzie posiada³ statyzm w przypadku obci¹ enia napêdu. Poprzez dobór wartoœci wzmocnienia mo na wp³ywaæ na wartoœæ statyzmu i w wielu przypadkach przemys³owych takie rozwi¹zanie jest wystarczaj¹ce. Uk³ad sterowania z regulatorem PI jest w pe³ni astatyczny, ale nale y liczyæ siê tu z pewnymi komplikacjami w doborze nastaw. W omawianym uk³adzie przyjêto, e wyjœciem z regulatora prêdkoœci jest sygna³ momentu zadaj¹cego M Z o maksymalnej wartoœci M max = 3M n Regulator P Uk³ad zamkniêty z rysunku 6 charakteryzuje siê transmitancj¹ obiektu inercyjnego 1 1 GZ () s = J T 1 1 zad s s + + K ω KM (10) gdzie T zad oznacza zadan¹ sta³¹ czasow¹, któr¹ dobiera projektant i na tej podstawie wyznacza siê wspó³czynnik wzmocnienia regulatora K ω. Z zale noœci (10) wynika, e zwiêkszenie wartoœci wzmocnienia powoduje skrócenie sta³ej czasowej zamkniêtego uk³adu regulacji. Efektem jest przyspieszenie przebiegów przejœciowych. Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono przebiegi prêdkoœci ω i momentu elektrycznego M e dla rozruchu i stabilizacji prêdkoœci podczas udarowego obci¹ enia. 88

5 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Rys. 6. Przebiegi regulacji prêdkoœci dla K ω = 2,5 (1), K ω = 5 (2), K ω = 10 (3), K ω = 100 (4), prêdkoœæ zadana ω zad (5) dla udarowego momentu obci¹ enia M m = M n M z [N m] Rys. 7. Przebiegi momentu M z dla K ω =2,5 (1), K ω =5 (2), K ω =10 (3), K ω =100 (4), dla prêdkoœci zadanej ω zad i udarowego momentu obci¹ enia M m = M n zadanego w t = 1,5 s Na rysunku 6 mo na zauwa yæ, e wraz ze wzrostem wspó³czynnika K ω maleje uchyb statyczny po obci¹ eniu napêdu oraz przyspieszeniu ulegaj¹ przebiegi przejœciowe Regulator PI Transmitancjê (9) regulatora PI mo na przedstawiæ w postaci Kas+ K G b R () s = (11) s Wówczas transmitancja uk³adu regulacji z rysunku 6 jest w postaci KMKas+ KMKa GZ () s = 2 Js + KMKas + KMKa (12) W takim przypadku korzystne jest przeprowadzenie doboru parametrów K a i K b regulatora z wykorzystaniem pierwiastków znormalizowanych wielomianów Bessela [8]. Transmitancja (12) jest drugiego rzêdu, wiêc pierwiastki wielomianów Bessela wynosz¹ sb1, B2 = 4,053± j2,34, a wielomian charakterystyczny p(s) jest tworzony po podzieleniu tych pierwiastków przez po ¹dany czas regulacji T r. Nastêpnie porównuje siê kolejne wspó³czynniki wielomianu p(s) i wielomianu charakterystycznego transmitancji (12). 89

6 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... Procedura obliczeniowa jest nastêpuj¹ca: sb1, B2 s1,2 = Tr 2 2 p() s = ( s s1)( s s2) = s + ( s1 s2) + s1s2 = Js + as+ b gdzie a = J( s1 s2), b= Js1s2 a b Ka =, Kb = KM K M (13) Rys. 8. Przebiegi prêdkoœci ω dla czasów regulacji T r = 0,2; 0,1; 0,05 s bez obci¹ enia (powiêkszenie fragmentu A rys. 9) Rys. 9. Przebiegi prêdkoœci ω dla czasów regulacji: T r = 0,2 (1), T r = 0,1 (2), T r = 0,05 (3), ω zad (4) 90

7 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 24. ZESZYT 1, 2005 Rys. 10. Przebiegi prêdkoœci ω dla czasów regulacji: T r = 0,2 (1), T r = 0,1 (2), T r = 0,05 (3) z obci¹ eniem udarowym M m = M n W uzyskanej transmitancji uk³adu zamkniêtego w liczniku jest wielomian pierwszego stopnia, w zwi¹zku z tym uzyskany przebieg prêdkoœci silnika przy wymuszeniu skokowym nie bêdzie przebiegiem monotonicznym, ale bêdzie posiada³ przeregulowanie. Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi dla uk³adu z regulatorem PI dobranym wed³ug (13) dla ró nych czasów regulacji T r. Natomiast na rysunku 9 zamieszczono powiêkszenie fragmentu A z rysunku 8. W uk³adzie wystêpuje przeregulowanie prêdkoœci, jednak e ze wzglêdu na stosowanie ograniczeñ w regulatorze prêdkoœci, szybkoœæ narastania prêdkoœci nie zale y od przyjêtego czasu regulacji T r. Na rysunku 10 przedstawiono powiêkszenie etapu rozruchu i stabilizacji prêdkoœci k¹towej. Mo na tu zauwa yæ bezpoœredni¹ relacjê miêdzy czasem regulacji a dynamik¹ uk³adu napêdowego. Wraz ze skracaniem siê czasu T r wzrasta szybkoœæ uk³adu, co powoduje zmniejszenie uchybu dynamicznego podczas stabilizacji i zmniejszenie przeregulowania prêdkoœci podczas rozruchu. 5. PODSUMOWANIE Bezpoœrednie sterowanie momentem jest nowoczesn¹ metod¹ sterowania silnikami pr¹du przemiennego. W³aœciwoœci regulacyjne w tej metodzie s¹ porównywalne z metodami polowo zorientowanymi, a nawet czasami s¹ nieco lepsze (jeœli szybkoœæ prze³¹czeñ przekracza 20 khz). Zalet¹ metody DTC jest standardowa struktura regulacji przedstawiona na rysunku 1 i tylko jeden regulator, którego parametry nale y dobraæ. Wyznaczenie parametrów regulatora prêdkoœci jest mo liwe dla przypadków regulacji proporcjonalnej b¹dÿ proporcjonalno-ca³kuj¹cej. Pewne problemy przy realizacji tej metody sterowania mo e stwarzaæ wykonanie modelu matematycznego silnika, dziêki któremu mo na precyzyjnie wyznaczaæ sygna³y strumienia i momentu. DODATEK W tabeli 2 zebrano parametry silnika wykorzystanego w badaniach symulacyjnych. P n = 15 kw U sn = 127 V I sn = 46,15 A p b = 2 f 1n = 60 Hz Tabela 2. Parametry silnika L σs = 6,6978e-004 H L σr = 5,6898e-004 H L m = 0,0155 H L s = 0,0161 H L r = 0,0160l H p f = 0,853 J = 0,5 kg m 2 s n = 0,0287 σ R = 0,0368 s kn = 0,1758 σ S = 0,0433 ω 1n = 188,5 rad/s σ = 0,0755 ω = 183,1 rad/s M n = 81,49 N m I m = 64,92 A U m = 179,63 V R s = 0,1062 Ù K = 0,0199 R r = 0,0764 Ù T r = 0,210 s T s = 0,152 s 91

8 Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA PRÊDKOŒCI W BEZPOŒREDNIM STEROWANIU... Literatura [1] KaŸmierkowski M.: Porównanie metody sterowania polowo-zorientowanego z metod¹ bezpoœredniej regulacji momentu silnika klatkowego. Przegl¹d Elektrotechniczny, nr 4, 1998 [2] KaŸmierkowski M., Tunia H.: Automatic control of converter-fed drives. Warszawa, Elsevier 1994 [3] Boldea I., Nasar S.A.: Electric Drives. CRC Press 1999 [4] Mielczarek J.: Bezpoœrednie sterowanie momentem. Nastêpna generacja metod sterownia silnikiem. Przegl¹d Elektrotechniczny, 5, 1995 [5] Dêbowski A.: Sposoby sterowania momentem w nowoczesnym napêdzie elektrycznym. Proces Control Club 2001 poz. 15, pcc.imir.agh.edu.pl/poz15/index.htm [6] Kotarba Z., Mulka M.: Problemy bezpoœredniego sterowania momentem w napêdzie z silnikiem indukcyjnym. Kraków, AGH 2003 (Praca dyplomowa) [7] Leonhard W.: Control of Electrical Drives. Berlin, Springer-Verlag 1997 [8] Vaccaro R.J.: Digital Control. A State-Space Approach. New York, Mc Graw-Hill 1995 Wp³ynê³o: Grzegorz SIEKLUCKI Urodzi³ siê 2 lutego 1972 roku. Studia wy sze ukoñczy³ w roku 1997 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych uzyska³ w 2000 roku. Od pocz¹tku pracuje w Katedrze Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³owych AGH. Zajmuje siê sterowaniem dyskretnym w uk³adach napêdowych. Tadeusz ORZECHOWSKI Urodzi³ siê 19 paÿdziernika 1946 roku w Krakowie. Studia wy sze ukoñczy³ w roku 1970 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych uzyska³ w roku 1977, a stopieñ doktora habilitowanego w Od pocz¹tku pracuje w Katedrze Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³owych AGH, w chwili obecnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. G³ówny kierunek jego zainteresowañ naukowo-badawczych obejmuje zagadnienia z zakresu automatyki napêdu elektrycznego, a w szczególnoœci: zastosowania techniki mikroprocesorowej w identyfikacji i sterowaniu napêdami oraz problematyka napêdów synchronicznych jako obiektów regulacji w systemie energo-elektro-mechanicznym. Jest autorem i wspó³autorem ponad 70 publikacji naukowych i 17 patentów. Rajmund SYKULSKI Urodzi³ siê 1 stycznia 1977 roku. Studia wy sze ukoñczy³ w roku 2001 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Od 2001 roku jest asystentem w Katedrze Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³owych. Zajmuje siê sterowaniem w napêdach elektrycznych. 92

Analiza sprê ystoœci i t³umienia przy lokowaniu biegunów w systemie aktywnego zawieszenia magnetycznego

Analiza sprê ystoœci i t³umienia przy lokowaniu biegunów w systemie aktywnego zawieszenia magnetycznego AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 1 Adam Pi³at* Analiza sprê ystoœci i t³umienia przy lokowaniu biegunów w systemie aktywnego zawieszenia magnetycznego 1. Wprowadzenie Motywacj¹ do powstania niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego

Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 87, rok 2014 Rafa³ POLAK* Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY*

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 22 2006 Zeszyt 2 EDYTA BRZYCHCZY* Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni wêgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Czêœæ 2. Teoria

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego Anna GRÊDA WYBÓR EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOŒCI W PRZEDSIÊBIORSTWACH NA PRZYK ADZIE PRZEMYS U SPO YWCZEGO 1 1. Wprowadzenie Jakoœæ jest obecnie traktowana jako niezbêdny element, który powinien

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 27. ZESZYT 1, 28 Tomasz HACHAJ * KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII STRESZCZENIE W artykule szczegó³owo

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników Maj 2014 46 B i u l e t y n Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 46 Tarnów Maj 2014 SEP do u ytku wewnêtrznego Do Czytelników Wydawca: Zarz¹d Oddzia³u Tarnowskiego SEP Tarnów ul.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Dariusz Marchewka*, Marcin Pi¹tek* Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 1. Wstêp 1.1. Ogólna budowa systemów wbudowanych W zwi¹zku z rozwojem

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH REGULATORÓW PRĄDU W UKŁADZIE STEROWANIA SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM ZE WZBUDZENIEM OD MAGNESÓW TRWAŁYCH

PORÓWNANIE WYBRANYCH REGULATORÓW PRĄDU W UKŁADZIE STEROWANIA SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM ZE WZBUDZENIEM OD MAGNESÓW TRWAŁYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 93/211 173 Rafał Piotuch, Ryszard Pałka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PORÓWNANIE WYBRANYCH REGULATORÓW PRĄDU W UKŁADZIE STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL Próba budowy POLSKIE aplikacji TOWARZYSTWO narzêdziowej GIS INFORMACJI na podstawie PRZESTRZENNEJ modelu pojêciowego ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 7 PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie parametru cenowego jako wstêp do projektowania zagospodarowania górniczego z³ó wêgla brunatnego

Zastosowanie parametru cenowego jako wstêp do projektowania zagospodarowania górniczego z³ó wêgla brunatnego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 2 2010 PL ISSN 1429-6675 Wojciech NAWORYTA*, S³awomir MAZUREK** Zastosowanie parametru cenowego jako wstêp do projektowania zagospodarowania górniczego z³ó wêgla brunatnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Mikromacierze DNA analiza danych

Mikromacierze DNA analiza danych PRACE PRZEGL DOWE Mikromacierze DNA analiza danych Piotr Stêpniak 1, Luiza Handschuh 1,2, Marek Figlerowicz 1 1 Centrum Doskona³oœci CENAT, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznañ

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym

Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym AUTOMATYKA 2006 Tom 10 Zeszyt 3 Marek Zachara* Szybka metoda wektoryzacji krawêdzi odcinkami w czasie rzeczywistym 1. Wprowadzenie Przedstawiony w niniejszej pracy algorytm wektoryzacji obrazu powsta³

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo