FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH NIEPARAMETRYCZNYCH MODELI WYCENY OPCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH NIEPARAMETRYCZNYCH MODELI WYCENY OPCJI"

Transkrypt

1 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 3, Oeconomca 3 (7), 8 9 Henryk Marjak OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH NIEPARAMETRYCZNYCH MODELI WYCENY OPCJI ASSESMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SELECTED NONPARAMETRIC OPTION PRICING MODELS Katedra Analzy Systemowej Fnansów, Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne ul. K. Janckego 3, 7-7 Szczecn, e-mal: Summary. In the paper were presented researches on effectveness of non-parametrc opton prcng models. In the artcle were used models based on neural networks optmzed usng a flexble back propagaton algorthm (RPROP) and models based on support vectors. Graphcally shows the changes of errors, dependng on the moneyness and maturty of the opton. In the paper were researched problems attached Słowa kluczowe: regresyjne wektory nośne, sec neuronowe, wycena opcj. Key words: neural networks, opton prcng, support vector regresson. WPROWADZENIE Możlwość wyceny prognozowana opcj umożlwa praktykom nwestującym na rynkach gełdowych zredukowane ryzyka fnansowego. O le określene ceny opcj polega na wyznaczenu uczcwej ceny beżącej, to prognozowane służy oszacowanu wartośc przyszłej ceny opcj bez znajomośc parametrów wpływających na tę cenę (zmenność, nstrument bazowy). Prawdopodobeństwo spadku lub wzrostu cen na gełdze zwększa sę wraz ze wzrostem wartośc zmennośc. Zmenność jest marą ruchu cen używaną do określana ryzyka. Można rozróżnć trzy rodzaje zmennośc: przyszłą, hstoryczną mplkowaną. Zmenność przyszła jest wartoścą szacowaną w danej chwl, a dotyczy okresu przyszłego. Zmenność hstoryczna to wartość oblczana na podstawe notowań od pewnego okresu w przeszłośc do chwl obecnej. Zmenność mplkowana to wartość oblczona za pomocą modelu Blacka-Scholesa na podstawe zawartych transakcj opcjam, gdze przyjmuje sę zmenność jako wartość newadomą. Pojęce wycena opcj wskazuje na naukowy proces określena teoretycznej neutralnej uczcwej ceny w stosunku do beżącej ceny nstrumentu bazowego. Metody wyceny opcj podzelć można na dwe kategore: metody parametryczne metody neparametryczne. Wśród metod parametrycznych wymenć można metodę drzew dwumanowych, model Blacka- -Scholesa metodę różnc skończonych. Metody neparametryczne to np. sztuczne sec neuronowe czy metoda regresyjnych wektorów nośnych (Cao n. ; Huang n. 6). Celem pracy jest analza efektywnośc zastosowana sec neuronowych regresyjnych wektorów nośnych w wycene opcj ndeksowych (ndeks WIG) typu europejskego notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych (WGPW).

2 8 H. Marjak Uzyskane wynk mogą znaleźć zastosowane praktyczne dla trzech grup podmotów: a. anmatorów (market makerów) odpowedzalnych za aktywność na rynku opcj; b. specjalstów odpowedzalnych za fnanse w przedsęborstwach mportujących lub eksportujących, którzy zajmują sę zarządzanem ryzykem w tych frmach; c. nwestorów podejmujących decyzje dotyczące strateg zabezpeczana portfel nwestycyjnych, w szczególnośc stosujących stratege opcyjne. METODY I MATERIAŁ EMPIRYCZNY Mmo że parametryczny model Blacka-Scholesa (Black Scholes 973) uznawany jest za jedno z najważnejszych osągnęć w teor fnansów, badana empryczne pokazują, że metoda ta ne jest odporna na określone obcążena (Black Scholes 975). Ceny opcj kupna sprzedaży w modelu Blacka-Scholesa wyznaczane są następująco: rt C = SNd ( ) Xe N( d ) rt P = Xe N d ) SN( ) d d ( d ln( S / X ) + ( r + σ / ) T = σ T ln( S / X) + ( r σ / ) T = σ T gdze: C, P cena opcj odpowedno kupna sprzedaży, S cena nstrumentu bazowego, X cena wykonana, r wolna od ryzyka stopa procentowa, σ zmenność ceny nstrumentu bazowego, N dystrybuanta standaryzowanej zmennej o rozkładze normalnym. Najstotnejsze koncepcje dotyczące zagadneń zwązanych z nstrumentam pochodnym zawera klasyczna, welokrotne wydawana ksążka Hulla (999), natomast wycenę opcj opsał m.n. Jakubowsk n. (3). Szczegółowe rozważana dotyczące model wyceny opcj, takch jak: Blacka-Scholesa, drzewa dwu- trzymanowe, metoda różnc skończonych, metoda Monte Carlo ujęl w pracy Korn Korn (). Badana dotyczące możlwośc użyca sec neuronowych wskazują na skuteczność takch rozwązań. Hutchnson n. (994), Lu (996), Amlon (3), Bnner n. (5), Ln Yek. (5) stosowal sec neuronowe, uzyskując wynk lepsze nż gdybyśmy stosowal tradycyjne modele stochastyczne. Przykładowy model zastosowana sec neuronowej do wyceny opcj przedstawono na rysunku. Tseng n. (8) badana przeprowadzl na trzech podzborach danych wyodrębnonych według kryterum opłacalnośc (S/X): ITM S/X >,, ATM,95 S/X, OTM S/X <,95. Gradojevc n. (9) podzell zbór danych na częśc w zależnośc od przyjętych a pror parametrów: opłacalnośc (moneyness) czasu do wygaśnęca (tab. ). Każdej częśc danych przypsal odpowedn moduł sec neuronowych, dzęk czemu unknęl pułapek mnmów lokalnych. Moduły uzyskano przez podzelene a pror badanej przestrzen zgodne z przedstawo-

3 Ocena efektywnośc wybranych neparametrycznych model nym ponżej parametram (czas do wygaśnęca/365) oraz S t /K (cena nstrumentu bazowego/ /cena wykonana). S X T r C σ Warstwa wejścowa Warstwa ukryta Warstwa wyjścowa Rys.. Neuronowy model wyceny opcj Źródło: Tseng n. 8, s Tabela. Zasady tworzena modułów neuronowych () <,97.97 (),5 () >,5 <, c t (moduł ) c t (moduł ) c 3t (moduł 3),, c 4t (moduł 4) c 5t (moduł 5) c 6t (moduł 6) >, c 7t (moduł 7) c 8t (moduł 8) c 9t (moduł 9) Źródło: Gradojevc n. 9, s. 68. Na podstawe tych rozważań zbudowano model zawerający dzewęć modułów sec neuronowych, z których każdy w zależnośc od parametrów prognozował cenę europejskej opcj kupna na ndeks S&P-5 (rys. ). Wybór zakresu wejść Przełącznk modułu NN wskazane zakresu Decyzja NN NN NN 3 Prognoza ceny opcj C t/k Wybór zakresu wejść wskazane zakresu NN M Rys.. Modularny model wyceny opcj kupna Źródło: Gradojevc n. 9, s. 68.

4 84 H. Marjak Kweste defnowana opcj według opłacalnośc (moneyness) pojawają sę także w Andreou n. (8). Autorzy c podają następującą termnologę dotyczącą opłacalnośc, w zależnośc od wartośc lorazu S/X: S/X <,85 VDOTM bardzo głęboko neopłacalne (VDOTM very deep out of the money);,85 S/X <,9 głęboko neopłacalne (DOTM deep out the money);,9 S/X <,95 neopłacalne (OTM out the money);,95 S/X <,99 lekko neopłacalne (JOTM just out the money);,99 S/X <, na grancy opłacalnośc (ATM at the money);, S/X <,5 lekko opłacalne (JITM just n the money);,5 S/X <, opłacalne (ITM n the money);, S/X <,35 głęboko opłacalne (DITM deep n the money); S/X,35 bardzo głęboko opłacalne (VDITM very deep n the money). Inne podejśce zaproponowal Lang n. (9). Zastosowal on do prognozowana cen opcj sec neuronowe oraz regresyjne wektory nośne. W swoch badanach porównal metody parametryczne z połączonym kaskadowo parametrycznym metody takm jak: drzewa dwumanowe (BT), metoda różnc skończonych (FD), metoda Monte Carlo (MC), zwększając możlwośc model neparametrycznych, takch jak kolejno: lnowy model sec neuronowej, welowarstwowy model sec neuronowej model regresyjnych wektorów nośnych. Przykład takego modelu dla lnowego modelu sec neuronowej pokazano na rysunku 3. S X σ r t Model BT C w b + Model FD C w w 3 C Model MC C 3 Rys. 3. Kaskadowy model wyceny opcj Źródło: Lang n. 9, s. 36. gdze: C -3 wycena opcj kupna dla model parametrycznych (odpowedno BT, FD MC); w -3 wag przypsane odpowednm modelom; b odchylene; C wycena opcj kupna modelu kaskadowego. Dotychczasowe badana wskazywały, że dane fnansowe wykazują stacjonarność tylko w krótkm okrese. Jeżel długość uczącego okna przesuwnego (tranng sldng wndow) jest zbyt duża, uczene może ne wykazać odpowednego trendu na rynku. Z tego powodu badana przeprowadzono dla oken o długośc L = 3, 5, 8,, 7, 3 (rys. 4). W prognozach opcj kupna notowanych na gełdze w Hongkongu najlepsze wynk w badanym okrese (6 7) uzyskano dla okna L= oraz model welowarstwowych sec neuronowych regresyjnych wektorów nośnych.

5 Ocena efektywnośc wybranych neparametrycznych model t -L+ prognoza C C C C C C C C C C C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C C C C C? trenng NN/SVR Rys. 4. Okno przesuwne Źródło: Lang n. 9, s W połączenu z secam neuronowym stosowane są także nne metody. Ln Yeh (9) oraz Tseng n. (8) zastosowal grupy metod GARCH w celu prognozowana parametrów modelu wyceny opcj ndeksowych gełdy tajwańskej (TAIFEX) zbudowanego na modelu sec neuronowych o propagacj wstecznej. Równeż Wang (9) użył metod GARCH dla określena zmennośc nstrumentu bazowego, podanego następne jako wartość wejścowa modelu sec neuronowej zastosowanej w celu prognozowana ceny opcj na gełdze TAIFEX. Dotychczasowe badana prowadzone były na rynkach o bardzo wysokej płynnośc jeżel chodz o opcje (S&P5, TAIFEX) odrzucano zwykle te obserwacje, które charakteryzowały sę zbyt nskm pozomem obrotu. W zwązku z tym, że badana empryczne w nnejszej pracy dotyczą opcj ndeksowych notowanych na WGPW, szczególną uwagę zwrócono na etap przygotowana danych: określena metod normalzacj danych metod zarządzana obserwacjam odstającym brakującym. W pracy zastosowano metody neparametryczne: sec neuronowe trenowane za pomocą algorytmu Rprop (NN) oraz regresyjne wektory nośne (SVR). Proces uczena sec neuronowej można uogólnć, wyróżnając klka etapów: analza sec neuronowej dla aktualnego wektora wejścowego, utworzene sec propagacj wstecznej, zastąpene funkcj aktywacj ch pochodnym, podane na byłe wyjśca obecne wejśca, różnc mędzy odpowednm wartoścam uzyskanym wymaganym, adaptacja wag na podstawe poprzednch etapów, kontynuacja uczena dla wszystkch wektorów uczących do czasu spełnena warunku zatrzymana. Nazwa algorytmu RPROP (Redmller Branz 99) pochodz od ang. Reslent Backpropagaton. Podstawowym założenem tej metody jest elmnacja szkodlwego wpływu welkośc pochodnych cząstkowych. Dlatego rozważany jest tylko znak pochodnej, na podstawe którego określany jest kerunek zman wag. Welkość zman wag wyznaczana jest za pomocą (t) czynnka:

6 86 H. Marjak w ( t ( t = + ) ) gdy gdy w nnym przypadku > < gdze: w (t ) + η = η ( t ) ( t ) ( t ) gdy gdy w nnym przypadku gradent po wszystkch wzorcach uczących, ( t ) ( t ) η +, η maksymalna mnmalna wartość współczynnka uczena. Algorytm RPROP znaczne przyspesza proces uczena w obszarach, gdze nachylene funkcj błędu jest newelke. Podstawą tej metody jest cągły wzrost współczynnka uczena, gdy dla dwu kolejnych kroków znak gradentu są take same, a także zmnejszene wartośc współczynnka, gdy znak te są różne. Maszyny wektorów nośnych (SVM support vector machnes) to grupa metod rozwanych przez Vapnka jego współpracownków (Boser n. 99; Cortes Vapnk 995; Vapnk n. 997) początkowo do rozwązywana zadań klasyfkacj. Nazwą tą określa sę grupę metod uczena maszynowego, jak model matematyczny (Vapnk Chervonenks 964), który one realzują. Metoda regresyjnych wektorów nośnych (SVR support vector regresson) to grupa metod będących rozwnęcem metod SVM, stosowanych w problemach regresj prognozowana szeregów czasowych (Smola Scholkopf 4). W pracy zastosowano algorytm ε-svr z radalną funkcją jądrową. Algorytm ten formułowany jest jako mnmalzacja następującego funkcjonału: = gdze: y f( x ) = max{, y f( x ) ε} ; k ε f normaf w przestrzen Hlberta; m C H ( f ) y f ( x ) + f m ε = C współczynnk kary, tylko wektory spoza zakresu ε spełnają warunk funkcj kosztu, parametry C ε są optymalzowane dla każdego problemu; m rozmar zboru uczącego. Rozwązane funkcj f(x) dane jest w postac: m = f ( x) ( α α ) K( x, x ) + β = K > <

7 Ocena efektywnośc wybranych neparametrycznych model gdze: α, α C mnożnk Lagrange a; [ ], K ( x, x ) exp x x = bass functon); β odchylene. m σ funkcja jądrowa o radalnych funkcjach bazowych (RBF radal Wartość ( α α ) =, dlatego suma wszystkch wag równeż mus wynosć zero. = Wektor nośny ma wagę nezerową, stąd predykcja etyket neznanej próbk oblczana jest za pomocą ważonego podobeństwa do zboru wektorów nośnych. Ocena jakośc model przeprowadzona zostane przez porównane następujących mar błędów: błąd średnokwadratowy (RMSE), średn błąd bezwzględny (MAE). RMSE = ( y x) n MAE = y x n gdze: x wartość rzeczywsta, y wartość prognozowana, n lczba obserwacj. Materał badawczy stanowły pozycje lteraturowe uzyskane przez kwerendy w bazach danych: EBSCOhost; Emerald, ProQuest, ScenceDrect. Materał empryczny stanowły dane lczbowe: kursy gełdowe opcj kupna na ndeks WIG oraz ndeksu WIG, stopy procentowe wolne od ryzyka, zmenność hstoryczna oraz mplkowana. WYNIKI I DYSKUSJA Zbór danych obejmuje okres od marca do grudna roku zawera cztery sere opcj kupna (C, F, I, L). Dane zostały przefltrowane z zastosowanem odpowedno zaadaptowanych reguł podanych przez Andreou n. (8). Wyelmnowano obserwacje, dla których,9 > S/X >, oraz czas do wygaśnęca/365 (), spełnające warunk, > <,. Oblczena BS NN przeprowadzono za pomocą odpowednch paketów (toolboksów) programu Matlab, natomast do oblczeń SVR zastosowano zewnętrzną bblotekę LIBSVM, którą równeż uruchamano w Matlabe (Chang Ln.). Metodę odnesena stanowł model Blacka-Scholesa (BS). Oblczena w modelu BS, jak zadana optymalzacyjne za pomocą model neparametrycznych NN SVR, przeprowadzono kolejno dla dwóch wartośc zmennośc: hstorycznej (ZH) mplkowanej (ZI). Każdy z podzborów danych obejmujących jedną z czterech ser podzelono na zestaw trenngowy (7%) testowy (3%). Oblczena dla BS przeprowadzono tylko na danych testowych określonych dla model neparametrycznych. Wartośc błędów RMSE MAE podano w tabel.

8 88 H. Marjak Tabela. Mary błędów dla badanych model dane testowe BS_ZH NN_ZH SVR_ZH BS_ZI NN_ZI SVR_ZI Sera C RMSE 6,83,7 4,,5 9,56 5,37 MAE 4,9 8,,4 8,34 6,87,33 Sera F RMSE 4,7 7,6 7,89,5 5, 7,4 MAE 3,7 5,67 4,3 9,68 3,46 4,35 Sera I RMSE 35,97 6,6 9,89 3,83 3,9,83 MAE,4,96 4,9,77 8,89 5,39 Sera L RMSE,7 5,76 7,7 5,76 9,53 6,35 MAE 9,3 4,44 4,8 4,45 6,67,84 Średna RMSE 7,3,7 4,78 4,53 9,3 5,4 MAE,4 7,7,6,8 6,47, Uzyskane wynk wskazują, że modele wyceny oparte na secach neuronowych dawały wynk obarczone najmnejszym błędam RMSE MAE. Wynk te wskazywały sec neuronowe jako atrakcyjne narzędze zarówno dla model zaslanych zmennoścą mplkowaną (NN_ZI: RMSE = 9,3.7; MAE = 6,47), jak hstoryczną (NN_ZH: RMSE =,7; MAE = 7,7). Metoda SVR, mmo że mnejsze błędy RMSE MAE, nż dla modelu odnesena BS, uzyskano tylko dla model ze zmennoścą hstoryczną (SVR_ZH: RMSE = 4,78; MAE =,6), wyróżnała sę szybkoścą dzałana. Zastosowany model Blacka-Scholesa dobrze sprawdzł sę dla danych zaslanych zmennoścą mplkowaną (BS_ZI: RMSE = 4,53; MAE =,8). Wprawdze wartośc błędów tylko neznaczne odbegały od wartośc uzyskanych za pomocą SVR_ZI (RMSE = 5,4; MAE =,), ale dla ser L uzyskano najlepsze wynk, w porównanu z pozostałym modelam. 4 Błąd RMSE BS_ZH NN_ZH SVR_ZH BS_ZI NN_ZI SVR_ZI 5 Sera C Sera F Sera I Sera L Sera opcj Rys. 5. Błędy RMSE dla badanych model ser opcj

9 Ocena efektywnośc wybranych neparametrycznych model Błąd MAE 5 5 BS_ZH NN_ZH SVR_ZH BS_ZI NN_ZI SVR_ZI 5 Sera C Sera F Sera I Sera L Sera opcj Rys. 6. Błędy MAE dla badanych model ser opcj Należy zwrócć uwagę, że różnce mędzy uzyskanym wycenam a wartoścam rynkowym wystąpły w zależnośc od opłacalnośc czasu do wygaśnęca (rys. 5 6). W obu prezentowanych przykładach błędy zwększały sę po przekroczenu S/X powyżej, opcje ITM. W przypadku modelu SVR zauważalny jest równeż wzrost wartośc błędów w termnach blskch wygaśnęca. Wynk te śwadczą o potrzebe tworzena model opartych na modułach uczonych maszynowo (NN, SVR), tworzących przestrzeń do zaprogramowana charakterystycznych cech rynku. Błędy Błędy - NN NN zmenność zmenność hstoryczna hstoryczna Czas do wygaśnęca Opłacalność..5 Rys. 5. Zmany błędów wyceny modelu NN_ZH

10 9 H. Marjak Błędy Błędy - SVR SVR zmenność zmenność mplkowana mplkowana Czas do wygaśnęca Opłacalność.5..5 Rys. 6. Zmany błędów wyceny modelu SVR_ZI PODSUMOWANIE W pracy porównano efektywność dwóch metod uczena maszynowego: sec neuronowych (NN) regresyjnych wektorów nośnych (SVR), dla których modelem odnesena był model Blacka-Scholesa (BS). Badane modele zastosowano do wyceny opcj kupna na ndeks WIG. Przeprowadzona analza efektywnośc wskazuje, że modele neparametryczne, take jak sec neuronowe regresyjne wektory nośne stanową skuteczną alternatywę wobec klasycznych model parametrycznych (BS). W szczególnośc modele dzałające w oparcu na secach neuronowych oraz wykorzystujące zmenność mplkowaną (NN_ZI) dały bardzo dobre wynk. Uwagę należy zwrócć na odpowedne przygotowane danych, tj. na selekcję ze względu na opłacalność (moneyness) czas do wygaśnęca (maturty). Podzał ten umożlwa przeprowadzene oblczeń dla modułów zawerających dodatkową wedzę o rynku. PIŚMIENNICTWO Amlon H. 3. A neural network versus Black-Scholes: a comparson of prcng and hedgng performances, J. Forecast.,, Andreou P., Charalambous C., Martzoukos S. 8. Prcng and tradng European optons by combnng artfcal neural networks and parametrc models wth mpled parameters, Eur. J. Oper. Res., vol. 85, Mar., Bnner J.M., Bssoondeeal R.K., Elger T., Gazely A.M., Mullneux A.W. 5. A comparson of lnear forecastng models and neural networks: an applcaton to Euro nflaton and Euro Dvsa, Appl. Econ., 37, Black F., Scholes M The prcng of optons and corporate labltes. J. Poltc. Econ. 8 (3), Black F., Scholes M Fact and fantasy n the use of optons. Fnanc. Anal. J. 3, Boser B.E., Guyon I., Vapnk V.N., 99. A tranng algorthm for optmal margn classfers, w: Proceedngs of the Ffth Annual Workshop of Computatonal Learnng Theory. 5, ACM Cao L.J., Tay F.E.H.. Fnancal forecastng usng support vector machnes, Neural Comput. Appl., 84 9.

11 Ocena efektywnośc wybranych neparametrycznych model... 9 Chang C.-C., Ln C.-J.. LIBSVM: A lbrary for support vector machnes. ACM Transactons on Intellgent Systems and Technology. vol., no. 3, 7. Cortes C., Vapnk V Support-Vector Networks. Mach. Lear. vol., no. 3, Gradojevc N., Gençay R., Kukolj D. 9. Opton prcng wth modular neural networks. IEEE transactons on neural networks. vol., no. 4, Huang S.-C., Wu T.-K. 6. A hybrd unscented Kalman flter and support vector machne model n opton prce forecastng. Lect. Notes Comp. Sc., vol. 4, Hull J., 999. Kontrakty termnowe opcje. Wprowadzene. WIG-Press, Warszawa ISBN Hutchnson J.M., Lo A.W., Poggo T A nonparametrc approach to prcng and hedgng dervatve securtes va learnng networks. J.Fn., 49, Jakubowsk J., Palczewsk A., Rutkowsk M., Stettner Ł. 3. Matematyka Fnansowa, Instrumenty pochodne, WNT. ISBN Korn R., Korn E.. Opton Prcng and Portfolo Optmzaton. Modern Methods of Fnancal Mathematcs, Am. Math. Soc. Provdence, Rhode Island. ISBN Lang X., Zhang H., Xao J., Chen Y. 9. Improvng opton prce forecasts wth neural networks and support vector regressons. Neurocomputng, vol. 7, no. 3 5, Ln C.T., Yeh H.Y. 5. The valuaton of Tawan stock ndex opton prces comparson of performances between Black-Scholes and neural network model, J. Stat. Manag. Syst., 8, Ln C.T., Yeh H.Y. 9. Emprcal of the Tawan stock ndex opton prce forecastng model appled artfcal neural network, Appl. Econ., vol. 4, Jun. 9, Lu M Opton prcng wth neural networks w: Progress n Neural Informaton Processng, Red. S.I. Amar, L. Xu, L.W. Chan, I. Kng, K.S. Leung. Sprnger-Verlag, vol., Redmller M., Braun H. 99. A fast adaptve learnng algorthm. Techncal Report, Unversty Karslruhe, Germany. Smola A.J., Scholkopf B. 4. A tutoral on support vector regresson. Stat. Comp., vol. 4, no. 3, 99. Tseng C., Cheng S., Wang Y., Peng J. 8. Artfcal neural network model of the hybrd EGARCH volatlty of the Tawan stock ndex opton prces, Physca A: Stat. Mech. Appl., vol. 387, May, Wang Y. 9. Nonlnear neural network forecastng model for stock ndex opton prce: Hybrd GJR GARCH approach. Exp. Syst. Appl., vol. 36, Jan, Vapnk V., Golowch S., Smola A Support vector method for functon approxmaton, regresson estmaton, and sgnal processng. n: Mozer M.C., Jordan M.I., and Petsche T. (Eds.) Advances n Neural Informaton Processng Systems 9, MA, MIT Press, Cambrdge, Vapnk V., Chervonenks A A note on one class of perceptrons. Automaton and Remote Control, 5.

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie.

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie. Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego w.macejko@abw.gov.pl Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków 1

Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków 1 Produkty czynnk produkcj w badanach efektywnośc kosztowej banków 1 Jerzy Marzec Katedra Ekonometr Akadem Ekonomcznej w Krakowe Podstawy pomaru efektywnośc kosztowej. Mkroekonomczny model przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata 2013-2020 na modernzację wytwarzana energ elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Elżbeta Babula Anna Blajer-Gołębewska ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Wprowadzene Jednym z podstawowych założeń ekonom jest postulat racjonalnośc

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

78 Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi

78 Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznk Ochrona Środowska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 1261-1274 78 Prognozowane stężeń zaneczyszczeń powetrza w GOP-e modelam statystycznym

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Metody predykcji analiza regresji

Metody predykcji analiza regresji Metody predykcj analza regresj TPD 008/009 JERZY STEFANOWSKI Instytut Informatyk Poltechnka Poznańska Przebeg wykładu. Predykcja z wykorzystanem analzy regresj.. Przypomnene wadomośc z poprzednch przedmotów..

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo