Reprywatyzacyjny cel wyceny z³o a studium przypadku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reprywatyzacyjny cel wyceny z³o a studium przypadku"

Transkrypt

1 GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom Zeszyt 2/4 ALICJA BYRSKA-R PA A* Reprywatyzacyjny cel wyceny z³o a studium przypadku Wprowadzenie W latach w Polsce wydano mnóstwo tzw. aktów nacjonalizacyjnych rozporz¹dzeñ, ustaw i dekretów, na podstawie których w³asnoœæ prywatna przesz³a we w³adanie pañstwa. Reprywatyzacja jest nastêpstwem wprowadzonych w ycie aktów prawnych, które pozbawi³y prywatnych w³aœcicieli swojej w³asnoœci, jest zadoœæuczynieniem za pozbawienie danej osoby prawa w³asnoœci, a w praktyce sprowadza siê do odszkodowania. Wyst¹pienie o odszkodowanie musi byæ poprzedzone wycen¹ utraconego maj¹tku. Wycena maj¹tku firmy z perspektywy kilkudziesiêciu lat jest wyj¹tkowo trudna. Zasadniczej zmianie uleg³ system spo³eczno-gospodarczy, zmieni³a siê technika produkcji, a dokumenty Ÿród³owe o dzia³alnoœci firmy niejednokrotnie uleg³y zniszczeniu. Akty nacjonalizacyjne dotyczy³y m.in. nieruchomoœci ziemskich, gruntów warszawskich i przemys³u. Nacjonalizacjê kopalñ, w tym wydobycie ropy i gazu regulowa³a ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 17 ze zmianami). Ustawa zapowiada³a przejêcie bez odszkodowañ przedsiêbiorstw, których w³aœcicielami byli Niemcy lub osoby zbieg³e do nieprzyjaciela. Za odszkodowaniem przechodzi³y na w³asnoœæ pañstwa pozosta³e przedsiêbiorstwa w 17 dzia- ³ach produkcji. W cytowanej ustawie czytamy: Za odszkodowaniem przejmuje Pañstwo na w³asnoœæ: A. Przedsiêbiorstwa górnicze i przemys³owe w nastêpuj¹cych ga³êziach gospodarki narodowej: 1) kopalnie oraz nadania górnicze, podlegaj¹ce przepisom prawa górniczego, 2) przemys³ naftowy i gazu ziemnego z kopalniami, rafineriami, gazoliniarniami i innymi zak³adami przetwórczymi, gazoci¹gami oraz przemys³ paliw syntetycznych, (Art. 3. Ustawy). * Dr in., Wydzia³ Zarz¹dzania, AGH, Kraków

2 40 Ustawa przewidywa³a odszkodowanie od Skarbu Pañstwa dla by³ych w³aœcicieli kopalñ: Za przedsiêbiorstwo przejête przez Pañstwo na w³asnoœæ otrzyma jego w³aœciciel od Skarbu Pañstwa odszkodowanie w terminie jednego roku, licz¹c od dnia dorêczenia mu zawiadomienia w przedmiocie prawomocnego ustalenia wysokoœci przypadaj¹cego odszkodowania (Art. 7. Ustawy). Odszkodowania mia³y byæ wyp³acane w zasadzie tylko w papierach wartoœciowych, a w wyj¹tkowych przypadkach w gotówce. Ustawa regulowa³a ogólne zasady ustalania wysokoœci odszkodowania, zalecaj¹c: Przy ustalaniu odszkodowania nale y uwzglêdniæ: a) ogólne obni enie wartoœci maj¹tku narodowego, b) czyst¹ wartoœæ maj¹tku przedsiêbiorstwa w dniu przejêcia go przez Pañstwo, c) obni enie wartoœci przedsiêbiorstwa na skutek strat wojennych oraz strat, poniesionych w zwi¹zku z wojn¹ i okupacj¹ przez przedsiêbiorstwo w okresie od dnia l wrzeœnia 1939 r. do chwili przejêcia przedsiêbiorstwa przez Pañstwo, d) wysokoœæ nak³adów, dokonanych po dniu l wrzeœnia 1939 r., e) szczególne okolicznoœci wp³ywaj¹ce na wartoœæ przedsiêbiorstwa (czas trwania koncesji, licencje itp.) (Art. 7. Ustawy). Ostatecznie o wysokoœci nale nego odszkodowania mia³y decydowaæ specjalne komisje powo³ywane na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów. Takie rozporz¹dzenie nigdy nie zosta³o opublikowane, w zwi¹zku z tym w³aœciciele znacjonalizowanych przedsiêbiorstw nie mogli dochodziæ swych praw o odszkodowanie. Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku, a w szczególnoœci w³aœciwe uregulowanie stosunków w³asnoœciowych z poszanowaniem prawa w³asnoœci jako fundamentu prawa gospodarczego stworzy³y mo liwoœæ naprawienia krzywd wyrz¹dzonych bezprawnymi aktami nacjonalizacyjnymi. Mimo up³ywu 19 lat od zerwania z totalitarnym systemem, ani racjonalne ani moralne przes³anki nie doprowadzi³y do zakoñczenia prac legislacyjnych nad ustaw¹ reprywatyzacyjn¹. Paradoksem wydaje siê fakt, e w³aœnie Polska by³a liderem przemian ustrojowych w œrodkowo-wschodniej czêœci Europy, a jako jedyny kraj z tej strefy Europy, do chwili obecnej nie przeprowadzi³a procesu naprawienia skutków bezprawnego przejêcia prywatnej w³asnoœci. Mimo braku ustawy reprywatyzacyjnej, na podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, kodeksu cywilnego czy kodeksu postêpowania cywilnego, od roku 1995 wielu indywidualnych w³aœcicieli lub ich spadkobiercy uzyskali odszkodowanie za bezprawnie utracone nieruchomoœci lub ruchomoœci. Przyk³adem g³oœnych spraw reprywatyzacyjnych, które zakoñczy³y siê korzystnie dla dawnych w³aœcicieli jest m. in: fabryka fortepianów Calisia w Kaliszu (wyp³acone odszkodowanie), zespó³ nieruchomoœci hr. Tarnowskich w Dukli (u ytkownicy zawarli umowy z w³aœcicielami), zespó³ pa³acowo- -parkowy w Rozalinie pod Warszaw¹ (zwrócony w naturze spadkobiercom), czêœæ terenów kopalni Wujek w Katowicach (ugoda), uzdrowisko Solec Zdrój (zwrot w³aœcicielom). Byli w³aœciciele lub ich spadkobiercy, którzy nie mog¹ uzyskaæ zadoœæuczynienia od w³adz polskich, odwo³uj¹ siê do Trybuna³u w Strasburgu. Do takich przyk³adów nale y: naruszenie prawa w³asnoœci kamienicy w om y czy ostatnia decyzja Trybuna³u o uznanie dopuszczalnoœci skargi w sprawie braku mo liwoœci realizacji uprawnieñ reprywatyzacji. Konstytucyjny zapis o ochronie w³asnoœci, uchwa³a Senatu RP z dnia 16 kwietnia 1998 roku to racjonalne i moralne podstawy dla rozwi¹zania problemu reprywatyzacji.

3 Senat Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ 16 kwietnia 1998 r. uchwa³ê o ci¹g³oœci prawnej miêdzy II a III Rzeczypospolit¹. Senat stwierdza, e narzucona w dniu 22 lipca 1952 roku konstytucja niesuwerennego pañstwa nie podwa y³a legalnie mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku oraz opartego na niej porz¹dku prawnego, a akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcê w latach pozbawione s¹ mocy prawnej (Monitor Polski nr 12 z 29 kwietnia 1998 r.) Prawo górnicze II i III Rzeczypospolitej problem w³asnoœci z³ó wêglowodorów Bezprawne przejêcia kopalni ropy lub praw do jej wydobycia daje by³ym w³aœcicielom lub ich spadkobiercom mo liwoœæ uzyskania odszkodowania. Pierwszym etapem procesu o odszkodowanie jest uchylenie krzywdz¹cej decyzji administracyjnej, która spowodowa³a utratê mienia, lub uznanie takiej decyzji jako wydanej w sposób niezgodny z prawem. Roszczenie o odszkodowanie przys³uguje w³aœcicielowi zarówno w przypadku gdy niemo liwe jest odzyskanie mienia w naturze oraz w przypadku, gdy organ administracyjny ograniczy siê do stwierdzenia, e decyzja nacjonalizacyjna zosta³a wydana z naruszeniem prawa, ale nie mo na stwierdziæ jej niewa noœci z powodu zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych. W myœl obowi¹zuj¹cego prawa w³asnoœci z³ó kopalin, odzyskanie mienia czyli kopalni ropy lub gazu w naturze jest niemo liwe, a w³aœciciel/spadkobierca winien otrzymaæ rekompensatê. Przyjêcie zasady ci¹g³oœci prawnej miêdzy II a III Rzeczypospolit¹ skutkuje uznaniem przepisów prawa górniczego z 1930 r. Pierwsze polskie prawo górnicze z 28 listopada 1930 r., wesz³o w ycie z dniem 1 stycznia 1932 r. na obszarze Pañstwa Polskiego (w województwie œl¹skim z dniem 1 stycznia 1933 r.). Prawo górnicze z 1930 r. uniewa nia³o ustawy górnicze by³ych pañstw zaborczych z wyj¹tkiem dwóch ustaw naftowych: austriack¹ powszechn¹ ustawê naftow¹ z 1884 r. i krajow¹ galicyjsk¹ ustawê naftow¹ z 1908 r. Obie te ustawy obowi¹zywa³y na terenie by³ej Galicji. W prawie górniczym z 1930 r. obowi¹zywa³a zasada, e w³asnoœæ nieruchomoœci obejmuje przestrzeñ nad i pod jej powierzchni¹. Stosownie do tej zasady w³aœciciel nieruchomoœci by³ równie w³aœcicielem z³o a wystêpuj¹cego pod powierzchni¹ jego nieruchomoœci i móg³ w granicach okreœlonych przez ustawy korzystaæ z tego z³o a, wzglêdnie rozporz¹dzaæ prawem w³asnoœci do z³o a w jakikolwiek sposób, byle zgodnie z prawem. Minera³y przynale ne do gruntu nie mog³y byæ przedmiotem odrêbnej w³asnoœci górniczej. Wœród minera³ów przynale nych do gruntu ustawodawca wymienia m.in. z³o a bituminów czyli ropê naftow¹ i gaz ziemny. Przepisy prawa górniczego z 1930 r. formalnie obowi¹zywa³y do dnia 30 listopada 1953 r., kiedy wszed³ w ycie dekret z dnia 6 maja 1953 r.: Prawo górnicze. W nowym prawie górniczym odrzucone zosta³o kryterium przynale noœci z³o a do gruntu i kryterium podlegania z³o a woli górniczej. Dekret Prawo górnicze z 1953 r. i dekret Prawo geologiczne z 1960 r. zosta³y uchylone na mocy Ustawy

4 42 z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. W myœl Ustawy z³o a kopalin nie stanowi¹ce czêœci sk³adowej nieruchomoœci gruntowej s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z póÿn. zm.) co w praktyce oznacza, e w³asnoœci¹ pañstwa s¹ z³o a, których nie mo na eksploatowaæ sposobem odkrywkowym. Skarb Pañstwa mo e, z wy³¹czeniem innych osób, korzystaæ ze z³ó kopalin oraz rozporz¹dzaæ prawem do nich przez ustanowienie u ytkowania górniczego. Dla z³ó, które mog¹ byæ eksploatowane sposobem odkrywkowym obowi¹zuje kryterium przynale noœci do gruntu z³o e jest w³asnoœci¹ w³aœciciela nieruchomoœci gruntowej. 2. Cel wyceny przedsiêbiorstwa wydobywczego a kategorie wartoœci Fundamentaln¹ rolê w procesie ustalania wartoœci przedsiêbiorstwa odgrywa sformu³owanie celu wyceny, a przede wszystkim podjêcie decyzji co do jego przysz³oœci czy dzia³alnoœæ bêdzie kontynuowana czy te nie. Ustalenie celu pozwala okreœliæ zakres wyceny, dokonaæ wyboru w³aœciwej metody. W zale noœci od przyjêtego celu szacowania wartoœci, mo na wyró niæ cztery podstawowe standardy wartoœci (Dobbins i in. 1992): godziw¹ wartoœæ rynkow¹ (ang. Fair Market Value), wartoœæ rynkow¹ (ang. Market Value), wartoœæ inwestycyjn¹ (ang. Investment Value), wartoœæ wewnêtrzn¹ (ang. Intrinsic Value, Fundamenta Value). Godziw¹ wartoœci¹ rynkow¹ jest cena, za jak¹ w chwili obecnej dany walor sta³by siê przedmiotem transakcji kupna/sprzeda y miêdzy chc¹cym sprzedaæ i chc¹cym kupiæ inwestorem, w przypadku, gdy aden z nich nie dzia³a pod wp³ywem przymusu i obaj posiadaj¹ dostateczn¹ wiedzê o istotnych faktach. Wartoœæ rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena na dostatecznie konkurencyjnym i otwartym rynku, z zachowaniem wszelkich warunków rzetelnej transakcji, a kupuj¹cy i sprzedaj¹cy dzia³aj¹ racjonalnie, bez specyficznych motywacji i w oparciu o dostateczne informacje. Wartoœæ inwestycyjna to wartoœæ dla specyficznego inwestora, odpowiadaj¹ca jego indywidualnym preferencjom, motywom i wymogom inwestycyjnym, a zatem inna od wartoœci rynkowej, która abstrahuje od charakterystyki konkretnego inwestora, a dotyczy przeciêtnego inwestora na rynku. Wartoœæ wewnêtrzna wynika bezpoœrednio z rzeczywistej zdolnoœci wycenianego waloru do generowania dochodów, inna jednak e od wartoœci inwestycyjnej, gdy opiera siê na ocenie charakterystyk wewnêtrznych waloru (inwestycji), niezale nych od specyficznych cech inwestora, ani te bie ¹cych warunków na rynku kapita³owym. Cel wyceny implikuje zarazem funkcje, jakie ma spe³niaæ wycena aktywów przedsiêbiorstwa. Najczêœciej wyró nia siê cztery podstawowe funkcje: doradcz¹ czyli decyzyjn¹, poœrednicz¹ca inaczej mediacyjn¹, argumentacyjn¹ czyli uzasadniaj¹c¹ oraz komunikacyjn¹ czyli informacyjn¹ (Borowiecki i in. 1997, 2002; Buchner 1990; Jaki 2000).

5 Metody wyceny przedsiêbiorstwa wydobywczego Wynikiem zró nicowanego postrzegania samej wartoœci przedsiêbiorstwa i elementów przedsiêbiorstwa tworz¹cych tê wartoœæ, s¹ ró ne uk³ady klasyfikacyjne metod wyceny aktywów. U podstaw klasyfikacji metod wyceny przedsiêbiorstwa jest rozró nienie dwóch podstawowych koncepcji postrzegania wartoœci przedsiêbiorstwa jako zorganizowanego zespo³u maj¹tku lub generatora zysków. Przyjmuj¹c jako kryterium podzia³u metod przedmiot wyceny tj. maj¹tek lub jego zdolnoœæ do generowania zysków mo na wyodrêbniæ dwie podstawowe grupy metod: metody maj¹tkowe i metody dochodowe. Te dwie grupy s¹ podstaw¹ innych klasyfikacji. Bran a wydobywcza, w tym przemys³ naftowy, preferuje trzy podstawowe podejœcia do wyceny wartoœci aktywu jakim jest z³o e: podejœcie dochodowego (kapitalizacja dochodów), porównawcze i podejœcie kosztowe. W podejœciu dochodowym uwzglêdnia siê przysz³e dochody wycenianego przedsiêbiorstwa. Oblicza siê jego wartoœæ wychodz¹c z za³o enia, e dochody te dadz¹ dobry zysk z inwestycji (z uwzglêdnieniem ryzyka). Jest to analiza realizowana metod¹ dyskontow¹ NPV. Metoda NPV jest uniwersaln¹ metod¹, chêtnie stosowan¹ przez przemys³ naftowy, ale nie jest pozbawiona wad. Przede wszystkim wymaga prognozy cen surowca, analizê ryzyka ogranicza wy³¹cznie do ryzyka rynkowego. Najczêœciej wymienian¹ wad¹ metody jest za³o enie, e realizacja inwestycji bêdzie przebiegaæ zgodnie z przyjêtymi za³o- eniami. Uzupe³nieniem metody NPV, szczególnie dla przypadków ujemnego NPV, jest metoda opcji rzeczywistych. Koncepcja opcji rzeczywistych zosta³a po raz pierwszy zastosowana w przemyœle naftowym do wyceny dzia³ek naftowych dla przetargów na koncesje geologiczne. Stosowanie opcji rzeczywistych u³atwia identyfikacjê regularnego ryzyka, uelastycznia stosowanie prognoz przysz³ych cen surowca i sztywne za³o enia dotycz¹ce aktywów zwi¹zanych z inwestycj¹. Opcyjnie podejœcie zak³ada mo liwoœæ reagowania na przysz³e zdarzenia zwi¹zane z inwestycj¹, uelastycznia harmonogram zagospodarowania z³o a i jego eksploatacjê. W³aœciw¹ decyzjê mo na podejmowaæ w dowolnym momencie realizacji inwestycji, gdy decydent dysponuje wiarygodnymi informacjami o sytuacji rynkowej. W podejœciu porównawczym okreœlenie wartoœci z³o a opiera siê na wykorzystaniu ceny z ostatnich sprzeda y jako miernika wartoœci dla podobnego z³o a. Podstawow¹ przeszkod¹ w stosowaniu tej metody jest wybór transakcji przyjêtej za porównywaln¹, dane dotycz¹ce poprzednio zrealizowanych transakcji nie s¹ pe³ne, co zmniejsza trafnoœæ wyboru waloru pe³ni¹cego funkcjê bazy porównawczej. Zawsze nale y zadaæ pytanie, czy obiekty s¹ rzeczywiœcie porównywalne z punktu widzenia czasu eksploatacji z³o a, przebiegu wydobycia w czasie, okresu zwrotu nak³adów, czy przeciêtnego zysku netto. W górnictwie wystêpuje tak wiele zmiennych charakteryzuj¹cych obiekt (niekoniecznie dotycz¹cych zasobów), e nawet jeœli analizowany obiekt zostaje uznany za identyczny jak obiekt porównawczy, zawsze istnieje mo liwoœæ pope³nienia b³êdu. Podstawow¹ zalet¹ podejœcia porównawczego jest prostota metoda nie wymaga skomplikowanych prognoz czasowych wydoby-

6 44 cia i sprzeda y kopaliny, a jednoczeœnie w sposób poœredni uwzglêdnia niepewnoœæ i zaktualizowane przep³ywy gotówkowe. Jest to dobra metoda oceny wartoœci z³ó dojrza³ych, o znanej budowie geologicznej i charakterystyce eksploatacyjnej regionu. Podejœcie kosztowe, oparte na szacunkowej wartoœci lub wydatkach na prace geologiczne, w praktyce stosowane jest tylko do okreœlania wartoœci urz¹dzeñ pomocniczych. Metody kosztowe nie sprawdzaj¹ siê przy wycenie wiêkszoœci urz¹dzeñ produkcyjnych, gdy ani koszt zakupu ani koszt zagospodarowania nie odzwierciedlaj¹ wartoœci maj¹tku w okresie póÿniejszym. 3. Cel odszkodowawczy wyceny firmy naftowej analiza przypadku Wartoœæ odszkodowania dla by³ego w³aœciciela firmy naftowej to wartoœæ wewnêtrzna, wynika bezpoœrednio z rzeczywistej zdolnoœci wycenianego maj¹tku firmy do generowania dochodów, opiera siê na ocenie charakterystyk wewnêtrznych maj¹tku. Wartoœæ ta pe³ni funkcjê zarówno mediacyjn¹ jak i argumentacyjn¹. Wycena maj¹tku firmy z perspektywy 57 lat jest wyj¹tkowo trudna zasadniczej zmianie uleg³ zarówno system gospodarczy jak i technika naftowa. Ponadto Ÿród³a informacji o maj¹tku firmy, w tym o przebiegu eksploatacji z³o a, w wyniku dzia³añ wojennych uleg³y zniszczeniu lub zdekompletowaniu. Poniewa stron¹ w procesie o odszkodowanie jest Skarb Pañstwa, instytucje dzia³aj¹ce w jego interesie nie u³atwiaj¹ stronie wystêpuj¹cej w imieniu poszkodowanej firmy w uzyskaniu danych geologicznych i eksploatacyjnych. Wycena wartoœci odszkodowania za utracone mienie i potencjalne korzyœci za okres od stycznia 1950 roku tj. od momentu kiedy to odszkodowanie powinno byæ wyp³acone, do stycznia 2007 roku moment wykonywania wyceny zosta³a ukierunkowana na szukanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: a) jak¹ szkodê ponios³a firma X na skutek przejêcia na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa mienia, czynnych szybów naftowych i dzier awionych pól naftowych? b) jaka by³a wartoœæ firmy X w 1949 roku, tj. w momencie jej upañstwowienia? c) jaka jest wartoœæ firmy X w 2007 roku, tj. w momencie wyst¹pienia o odszkodowanie za jej nacjonalizacjê? W przypadku przedmiotowej firmy mo liwe by³o zastosowanie jedynie metody kapitalizacji dochodów, gdy przejêty w 1949 r. przez Skarb Pañstwa sprzêt zosta³ ju dawno zu yty, a w literaturze naftowej brak jest informacji o transakcjach kupna sprzeda y kopalñ ropy naftowej dla analizowanego okresu. Baz¹ obliczeñ by³yby prognozy wydobycia ropy z poszczególnych otworów wiertniczych. Wycena zosta³a opracowana na podstawie materia³ów Ÿród³owych zgromadzonych przez kuratora firmy. W szczególnoœci w analizie wykorzystano dane dotycz¹ce wydobycia ropy, wziête z geologicznych metryk odwiertów.

7 Opis przedmiotu wyceny Do roku 1939 kopalnia ropy, w³asnoœæ firmy X, wydobywa³a ropê z trzech odwiertów. W latach kopalnia znalaz³a siê pod zarz¹dem niemieckiego okupanta, który rozwierci³ z³o e i uruchomi³ piêæ dodatkowych odwiertów. Inwestycje poczynione przez okupanta potraktowano w analizie jako zdobycz wojenn¹ i rekompensatê za lata eksploatacji firmy bez jej wynagrodzenia. W latach kopalnia pozostawa³a w tzw. przymusowym zarz¹dzie pañstwowym. W tym okresie uruchomiono kolejne odwierty produkcyjne. Skarb Pañstwa przej¹³ 30 sierpnia 1949 roku (data protoko³u zdawczo-odbiorczego) 12 czynnych odwiertów oraz mienie, bêd¹ce w³asnoœci¹ firmy X. Wed³ug protoko³u, przejête maszyny, urz¹dzenia i instalacje pochodzi³y z lat 30. i by³y w z³ym lub œrednim stanie u ytkowym. Dlatego w analizie przyjêto, e na wartoœæ firmy X w momencie jej upañstwowienia w 1949 roku sk³ada³ siê potencja³ produkcyjny 12 czynnych odwiertów Metodyka wyceny Na podstawie metryk geologicznych odwiertów, przeanalizowano szeregi czasowe wydobycia. Zastosowanie analizy regresji pozwoli³o wyestymowaæ funkcjê spadku wydobycia i wspó³czynniki spadku wydobycia dla poszczególnych odwiertów. Na podstawie funkcji spadku wydobycia dokonano prognozy wydobycia dla kolejnych lat. Rys. 1. Szeregi czasowe wydobycia, funkcja wyk³adnicza spadku wydobycia, tempo spadku wydobycia przyk³ady Fig. 1. Time series data of exploration, exponential decline curve, decline rate cases

8 46 Rysunek 1 przedstawia dla czterech, przyk³adowych odwiertów rzeczywisty przebieg wydobycia (wg metryk geologicznych odwiertów), funkcjê wyk³adniczego spadku wydobycia i tempo spadku wydobycia D. Przyjête za³o enia: A. Ustawa nacjonalizacyjna zak³ada³a, e najpóÿniej rok po zatwierdzeniu protoko³u zdawczo-odbiorczego powinno byæ wyp³acone odszkodowanie za przejêcie firmy, dlatego rok 1950 przyjêto jako rok wymaganego odszkodowania. B. Ze wzglêdu na brak rzeczywistych danych dotycz¹cych wydobycia z poszczególnych odwiertów do 2006 roku, w analizie pos³u ono siê prognozami wydobycia. Podstaw¹ prognozowania by³y funkcje wydobycia otrzymane na podstawie dostêpnych danych. Przy budowie funkcji wydobycia dla poszczególnych odwiertów uwzglêdniono: okres sta³ego wydobycia, rabunkow¹ eksploatacjê odwiertów przez okupanta w latach , roczne tempo spadku wydobycia D wyliczone dla poszczególnych odwiertów z posiadanych danych do 1955 roku. C. Poziom rocznych odsetek przyjêto na poziomie i = 12%. Jest to przeciêtna stopa zysku w przemyœle naftowym. D. Koszt wydobycia 1 bary³ki (bbl) ropy przyjêto na poziomie 7 dolarów jako œredni europejski. E. Wydobycie z odwiertów przy prognozach koñczono w roku spadku wydobycia poni ej 10 bbl/rok. F. Z publikacji firmy British Petroleum (www.bp.com) uzyskano cenê 1 bary³ki ropy w latach , wyra onej w dolarach z 2005 r. Dla kolejnego roku t, pocz¹wszy od 1950 a do roku 2006, obliczono dochód Z t z ka dego odwiertu wed³ug wzoru: Z P ( c k ) t t t œr gdzie: P t produkcja w roku t [bbl] c t cena ropy w roku t [$/bbl] k œr œredni europejski koszt wydobycia 1 bary³ki [$]. Dochód z ka dego roku t skapitalizowano na pocz¹tek roku 2007 wed³ug wzoru: Z Z ( i) 2007 t 1 gdzie: i poziom rocznych odsetek (stopa zysku). Wartoœæ firmy jest sum¹ dochodów skapitalizowanych na 2007 rok z wszystkich 12 odwiertów (tab. 1). t

9 47 Wyniki wyceny poszczególnych odwiertów i z³o a ropy Results of valuation wells and hydrocarbon property TABELA 1 TABLE 1 Nazwa odwiertu, tempo spadku wydobycia Wartoœæ w roku 2007 dla i = 12% R1; D = 0, R2; D = 0, R3; D = 0, R4; D = 0, R5; D = 0, R6; D = 0, R7; D = 0, R8; D = 0, R9; D = 0, R10; D = 0, R11; D = 0, R12; D = 0, Razem [$] Wartoœæ firmy X na pocz¹tek roku 2007, dla przyjêtych za³o eñ, zosta³a wyceniona na kwotê z³. Wartoœæ ta zosta³a wyliczona na podstawie danych z 12 odwiertów metod¹ ekstrapolacji spadku wydobycia. Poniewa Polska, przez wiêkszoœæ okresu po nacjonalizacji maj¹tku firmy, znajdowa³a siê poza obszarem gospodarki wolnego rynku, do wyceny przyjêto za³o enia odpowiadaj¹ce przeciêtnym warunkom istniej¹cym w œwiatowym przemyœle naftowym w latach Wyliczona wysoka kwota mniej wynika z iloœci wydobytej ropy, a w przewa aj¹cej mierze z przyjêtej stopy zysku na poziomie 12% rocznie. Jest to stopa typowa dla œwiatowego przemys³u naftowego, który tylko w wyj¹tkowych latach uzyskuje stopê jednocyfrow¹. Nie mo na wiêc uwa aæ jej za zawy on¹. Publikowane przez Property Value Study stopy procentowe dla firm naftowych na œwiecie w ostatnich latach kszta³towa³y siê od 16,97% w roku 2004 do 17,29% w 2007 roku (www.window.state.tx.us/taxinfo/proptax). W praktyce przy ocenie projektów inwestycyjnych w przemyœle naftowym, równie w Polsce, stosuje siê zwykle stopê równ¹ 15%. Podsumowanie Bezprawnoœæ aktów nacjonalizacyjnych z lat i ich funkcjonowanie do 1989 roku jest dzisiaj podstaw¹ roszczeñ o naprawienie skutków ich nastêpstw dla by³ych w³aœ-

10 48 cicieli oraz ich nastêpców prawnych. Wyst¹pienie o odszkodowanie musi byæ poprzedzone wycen¹ utraconego maj¹tku. Wycena maj¹tku znacjonalizowanego przedsiêbiorstwa, kopalni w takiej odleg³oœci czasowej jest wyj¹tkowo trudna, bowiem zasadniczej zmianie uleg³ system gospodarczy i technika produkcji. Przedstawiona metodyka wyceny firmy naftowej, a w szczególnoœci jej podstawowych aktywów jakim jest z³o e ropy, mo e budziæ wiele kontrowersji i zastrze eñ. Jak wynika z wiedzy autora artyku³u, dotychczas aden w³aœciciel znacjonalizowanego podobnego maj¹tku nie odwa y³ siê wyst¹piæ o odszkodowanie. To nie brak odwagi, lecz trudnoœci w ustaleniu wartoœci tego maj¹tku, czyli kwoty roszczenia odszkodowawczego. Wejœcie w ycie ustawy reprywatyzacyjnej spowoduje, e powstanie zapotrzebowanie na podobne wyceny. LITERATURA Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., 2002 Metody i systemy wyceny przedsiêbiorstw. Warszawa, TWIGGER. B o r o w i e c k i R., C z a j a J., J a k i A., 1997 Nowe metody szacowania wartoœci przedsiêbiorstw (I). Przegl¹d Organizacji, Nr 9, s B o r o w i e c k i R., C z a j a J., J a k i A., 1997 Nowe metody szacowania wartoœci przedsiêbiorstw (II). Przegl¹d Organizacji, Nr 10, s B u c h n e r R., E n g l e r t J., P i e l i c h a t y E., 2000 Wycena przedsiêbiorstw drog¹ ich porównañ. Rachunkowoœæ, Nr 4, s D o b b i n s R., F r ¹ c k o w i a k W., W i t t S.F.,1992 Praktyczne zarz¹dzanie kapita³ami firmy. Poznañ, PAANPOL. J a k i A., 2000 Wycena przedsiêbiorstwa. ZAKAMYCZE. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. Prawo górnicze (Dz.U. RP Nr 85, poz. 654). Uchwa³a Senatu RP z dnia 16 kwietnia 1998 r. (Monitor Polski nr 12 z 29 kwietnia 1998 r.). Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zmianami). Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z póÿn. zm.) REPRYWATYZACYJNY CEL WYCENY Z O A WÊGLOWODORÓW STUDIUM PRZYPADKU S³owa kluczowe Reprywatyzacja, nacjonalizacja, wartoœæ z³o a ropy, kapitalizacja Streszczenie Fundamentaln¹ rolê w procesie ustalania wartoœci z³o a odgrywa sformu³owanie celu wyceny, a przede wszystkim podjêcie decyzji czy eksploatacja bêdzie kontynuowana czy te nie. Ustalenie celu pozwala przyj¹æ

11 49 odpowiedni standard wartoœci, implikuj¹cy wybór w³aœciwej metody wyceny. Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku, a w szczególnoœci w³aœciwe uregulowanie stosunków w³asnoœciowych z poszanowaniem prawa w³asnoœci jako fundamentu prawa gospodarczego, spowodowa³y koniecznoœæ przyjêcia standardów wyceny aktywów obowi¹zuj¹cych w gospodarce rynkowej i adaptacji metod wyceny do polskich warunków. Konstytucyjny zapis o ochronie w³asnoœci, uchwa³a Senatu RP z dnia 16 kwietnia 1998 roku dotycz¹ca ci¹g³oœci prawnej miêdzy drug¹ a trzeci¹ Rzeczypospolit¹ Polsk¹ stworzy³y klimat dla rozwi¹zania problemu reprywatyzacji. Bezprawnoœæ aktów nacjonalizacyjnych z lat i ich funkcjonowanie do 1989 roku jest dzisiaj podstaw¹ roszczeñ o naprawienie skutków ich nastêpstw dla by³ych w³aœcicieli oraz ich nastêpców prawnych. Wyst¹pienie o odszkodowanie musi byæ poprzedzone wycen¹ utraconego maj¹tku. Wycena maj¹tku znacjonalizowanego przedsiêbiorstwa, kopalni w takiej odleg³oœci czasowej jest wyj¹tkowo trudna, bowiem zasadniczej zmianie uleg³ system gospodarczy i technika produkcji. W artykule dokonano oceny przydatnoœci wybranych metod szacowania wartoœci z³o a wêglowodorów dla celu odszkodowawczego reprywatyzacji. Autorka artyku³u prezentuje praktyczne zastosowanie wybranej metody do oszacowania wartoœci znacjonalizowanego przedsiêbiorstwa naftowego. REPRIVATIZATION PURPOSE OF VALUATION OF HYDROCARBONS DEPOSIT CASE STUDY Key words Reprivatization, nationalization, value of oil property, kapitalization Abstract Definition of the valuation aims is of great importance in process of determine value oil deposit. Especially the most important thing is taking decision on continue output or not. Determination of aim allows to define proper standard of value, which implying choice of method of valuation. Changes of political system in Poland after 1989, especially proper regulation of property structure brought about necessity of acceptance standards of assets valuation, which obliges in the free market economy. Furthermore the changes brought about necessity of adaptation of valuation methods in Polish conditions. Constitutional imperative regulation of protection of private property and Senate s resolution of continuity of law between Second and Third Republic of Poland have made the climate of resolving reprivatization problems. Illegality of nationalization acts passed in and their binding force till 1989 are nowadays base of ex-owners and their successors legal claims. In spite of lack of reprivatization act, ex-owners or theirs inheritors on the basis of Polish Civil Code, Civil Procedure Code and Code of Administrative have possibility to regain their nationalized property or gain compensation. Statement of claim needed to based on valuation of executed estate. Preparing of valuation of the nationalized enterprise or the mine is really difficult due to passage of time and fundamental changes of economic system and production technology. In present article author introduced method of valuation of nationalized oil enterprise.

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Szacowanie rynkowej wartoœci nieruchomoœci jako przedmiotu prawa w³asnoœci ograniczonej u ytkowaniem wieczystym

1. Szacowanie rynkowej wartoœci nieruchomoœci jako przedmiotu prawa w³asnoœci ograniczonej u ytkowaniem wieczystym GEODEZJA TOM Zeszyt / 005 Jan Ruchel* SZACOANIE RYNKOEJ ARTOŒCI OGRANICZONYCH PRA DO NIERUCHOMOŒCI** Szacowanie rynkowej wartoœci nieruchomoœci jako przedmiotu prawa w³asnoœci ograniczonej u ytkowaniem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 377/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 kwietnia 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/386/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 kwietnia 2000 roku.

Uchwała Nr XVII/386/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 kwietnia 2000 roku. Uchwała Nr XVII/386/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 kwietnia 2000 roku. w sprawie: określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gliwice oraz zasad nabywania nieruchomości przez

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z P ATNOŒCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU WPROWADZENIE 1. Podstawa sporz¹dzenia Podstaw¹

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci S³owo wstêpne... Spis treœci Wykaz skrótów... Literatura... V XIII XVII Wstêp... 1 Rozdzia³ 1. Pojêcie i charakter prawny umorzenia akcji... 19 1.1. Podmiot czynnoœci umorzenia... 19 1.1.1. Spó³ka jako

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Paweł Puch Regulacja stanów prawnych nieruchomości Praktyczny poradnik Budownictwo INFORMACJE Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-12-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. AL. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej Ryszard Stawowy, Taksa notarialna i op³aty s¹dowe... Rejent * rok 14 * nr 12(164) grudzieñ 2004 r. Polemiki i refleksje Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Edward Janeczko. Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Edward Janeczko. Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Edward Janeczko Rejent * rok 11 * nr 1(117) styczeñ 2001 r. Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Bogata problematyka wynikaj¹ca z art. 36 ustawy z dnia 7 lipca o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo