Reprywatyzacyjny cel wyceny z³o a studium przypadku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reprywatyzacyjny cel wyceny z³o a studium przypadku"

Transkrypt

1 GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom Zeszyt 2/4 ALICJA BYRSKA-R PA A* Reprywatyzacyjny cel wyceny z³o a studium przypadku Wprowadzenie W latach w Polsce wydano mnóstwo tzw. aktów nacjonalizacyjnych rozporz¹dzeñ, ustaw i dekretów, na podstawie których w³asnoœæ prywatna przesz³a we w³adanie pañstwa. Reprywatyzacja jest nastêpstwem wprowadzonych w ycie aktów prawnych, które pozbawi³y prywatnych w³aœcicieli swojej w³asnoœci, jest zadoœæuczynieniem za pozbawienie danej osoby prawa w³asnoœci, a w praktyce sprowadza siê do odszkodowania. Wyst¹pienie o odszkodowanie musi byæ poprzedzone wycen¹ utraconego maj¹tku. Wycena maj¹tku firmy z perspektywy kilkudziesiêciu lat jest wyj¹tkowo trudna. Zasadniczej zmianie uleg³ system spo³eczno-gospodarczy, zmieni³a siê technika produkcji, a dokumenty Ÿród³owe o dzia³alnoœci firmy niejednokrotnie uleg³y zniszczeniu. Akty nacjonalizacyjne dotyczy³y m.in. nieruchomoœci ziemskich, gruntów warszawskich i przemys³u. Nacjonalizacjê kopalñ, w tym wydobycie ropy i gazu regulowa³a ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 17 ze zmianami). Ustawa zapowiada³a przejêcie bez odszkodowañ przedsiêbiorstw, których w³aœcicielami byli Niemcy lub osoby zbieg³e do nieprzyjaciela. Za odszkodowaniem przechodzi³y na w³asnoœæ pañstwa pozosta³e przedsiêbiorstwa w 17 dzia- ³ach produkcji. W cytowanej ustawie czytamy: Za odszkodowaniem przejmuje Pañstwo na w³asnoœæ: A. Przedsiêbiorstwa górnicze i przemys³owe w nastêpuj¹cych ga³êziach gospodarki narodowej: 1) kopalnie oraz nadania górnicze, podlegaj¹ce przepisom prawa górniczego, 2) przemys³ naftowy i gazu ziemnego z kopalniami, rafineriami, gazoliniarniami i innymi zak³adami przetwórczymi, gazoci¹gami oraz przemys³ paliw syntetycznych, (Art. 3. Ustawy). * Dr in., Wydzia³ Zarz¹dzania, AGH, Kraków

2 40 Ustawa przewidywa³a odszkodowanie od Skarbu Pañstwa dla by³ych w³aœcicieli kopalñ: Za przedsiêbiorstwo przejête przez Pañstwo na w³asnoœæ otrzyma jego w³aœciciel od Skarbu Pañstwa odszkodowanie w terminie jednego roku, licz¹c od dnia dorêczenia mu zawiadomienia w przedmiocie prawomocnego ustalenia wysokoœci przypadaj¹cego odszkodowania (Art. 7. Ustawy). Odszkodowania mia³y byæ wyp³acane w zasadzie tylko w papierach wartoœciowych, a w wyj¹tkowych przypadkach w gotówce. Ustawa regulowa³a ogólne zasady ustalania wysokoœci odszkodowania, zalecaj¹c: Przy ustalaniu odszkodowania nale y uwzglêdniæ: a) ogólne obni enie wartoœci maj¹tku narodowego, b) czyst¹ wartoœæ maj¹tku przedsiêbiorstwa w dniu przejêcia go przez Pañstwo, c) obni enie wartoœci przedsiêbiorstwa na skutek strat wojennych oraz strat, poniesionych w zwi¹zku z wojn¹ i okupacj¹ przez przedsiêbiorstwo w okresie od dnia l wrzeœnia 1939 r. do chwili przejêcia przedsiêbiorstwa przez Pañstwo, d) wysokoœæ nak³adów, dokonanych po dniu l wrzeœnia 1939 r., e) szczególne okolicznoœci wp³ywaj¹ce na wartoœæ przedsiêbiorstwa (czas trwania koncesji, licencje itp.) (Art. 7. Ustawy). Ostatecznie o wysokoœci nale nego odszkodowania mia³y decydowaæ specjalne komisje powo³ywane na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów. Takie rozporz¹dzenie nigdy nie zosta³o opublikowane, w zwi¹zku z tym w³aœciciele znacjonalizowanych przedsiêbiorstw nie mogli dochodziæ swych praw o odszkodowanie. Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku, a w szczególnoœci w³aœciwe uregulowanie stosunków w³asnoœciowych z poszanowaniem prawa w³asnoœci jako fundamentu prawa gospodarczego stworzy³y mo liwoœæ naprawienia krzywd wyrz¹dzonych bezprawnymi aktami nacjonalizacyjnymi. Mimo up³ywu 19 lat od zerwania z totalitarnym systemem, ani racjonalne ani moralne przes³anki nie doprowadzi³y do zakoñczenia prac legislacyjnych nad ustaw¹ reprywatyzacyjn¹. Paradoksem wydaje siê fakt, e w³aœnie Polska by³a liderem przemian ustrojowych w œrodkowo-wschodniej czêœci Europy, a jako jedyny kraj z tej strefy Europy, do chwili obecnej nie przeprowadzi³a procesu naprawienia skutków bezprawnego przejêcia prywatnej w³asnoœci. Mimo braku ustawy reprywatyzacyjnej, na podstawie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, kodeksu cywilnego czy kodeksu postêpowania cywilnego, od roku 1995 wielu indywidualnych w³aœcicieli lub ich spadkobiercy uzyskali odszkodowanie za bezprawnie utracone nieruchomoœci lub ruchomoœci. Przyk³adem g³oœnych spraw reprywatyzacyjnych, które zakoñczy³y siê korzystnie dla dawnych w³aœcicieli jest m. in: fabryka fortepianów Calisia w Kaliszu (wyp³acone odszkodowanie), zespó³ nieruchomoœci hr. Tarnowskich w Dukli (u ytkownicy zawarli umowy z w³aœcicielami), zespó³ pa³acowo- -parkowy w Rozalinie pod Warszaw¹ (zwrócony w naturze spadkobiercom), czêœæ terenów kopalni Wujek w Katowicach (ugoda), uzdrowisko Solec Zdrój (zwrot w³aœcicielom). Byli w³aœciciele lub ich spadkobiercy, którzy nie mog¹ uzyskaæ zadoœæuczynienia od w³adz polskich, odwo³uj¹ siê do Trybuna³u w Strasburgu. Do takich przyk³adów nale y: naruszenie prawa w³asnoœci kamienicy w om y czy ostatnia decyzja Trybuna³u o uznanie dopuszczalnoœci skargi w sprawie braku mo liwoœci realizacji uprawnieñ reprywatyzacji. Konstytucyjny zapis o ochronie w³asnoœci, uchwa³a Senatu RP z dnia 16 kwietnia 1998 roku to racjonalne i moralne podstawy dla rozwi¹zania problemu reprywatyzacji.

3 Senat Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ 16 kwietnia 1998 r. uchwa³ê o ci¹g³oœci prawnej miêdzy II a III Rzeczypospolit¹. Senat stwierdza, e narzucona w dniu 22 lipca 1952 roku konstytucja niesuwerennego pañstwa nie podwa y³a legalnie mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku oraz opartego na niej porz¹dku prawnego, a akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcê w latach pozbawione s¹ mocy prawnej (Monitor Polski nr 12 z 29 kwietnia 1998 r.) Prawo górnicze II i III Rzeczypospolitej problem w³asnoœci z³ó wêglowodorów Bezprawne przejêcia kopalni ropy lub praw do jej wydobycia daje by³ym w³aœcicielom lub ich spadkobiercom mo liwoœæ uzyskania odszkodowania. Pierwszym etapem procesu o odszkodowanie jest uchylenie krzywdz¹cej decyzji administracyjnej, która spowodowa³a utratê mienia, lub uznanie takiej decyzji jako wydanej w sposób niezgodny z prawem. Roszczenie o odszkodowanie przys³uguje w³aœcicielowi zarówno w przypadku gdy niemo liwe jest odzyskanie mienia w naturze oraz w przypadku, gdy organ administracyjny ograniczy siê do stwierdzenia, e decyzja nacjonalizacyjna zosta³a wydana z naruszeniem prawa, ale nie mo na stwierdziæ jej niewa noœci z powodu zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych. W myœl obowi¹zuj¹cego prawa w³asnoœci z³ó kopalin, odzyskanie mienia czyli kopalni ropy lub gazu w naturze jest niemo liwe, a w³aœciciel/spadkobierca winien otrzymaæ rekompensatê. Przyjêcie zasady ci¹g³oœci prawnej miêdzy II a III Rzeczypospolit¹ skutkuje uznaniem przepisów prawa górniczego z 1930 r. Pierwsze polskie prawo górnicze z 28 listopada 1930 r., wesz³o w ycie z dniem 1 stycznia 1932 r. na obszarze Pañstwa Polskiego (w województwie œl¹skim z dniem 1 stycznia 1933 r.). Prawo górnicze z 1930 r. uniewa nia³o ustawy górnicze by³ych pañstw zaborczych z wyj¹tkiem dwóch ustaw naftowych: austriack¹ powszechn¹ ustawê naftow¹ z 1884 r. i krajow¹ galicyjsk¹ ustawê naftow¹ z 1908 r. Obie te ustawy obowi¹zywa³y na terenie by³ej Galicji. W prawie górniczym z 1930 r. obowi¹zywa³a zasada, e w³asnoœæ nieruchomoœci obejmuje przestrzeñ nad i pod jej powierzchni¹. Stosownie do tej zasady w³aœciciel nieruchomoœci by³ równie w³aœcicielem z³o a wystêpuj¹cego pod powierzchni¹ jego nieruchomoœci i móg³ w granicach okreœlonych przez ustawy korzystaæ z tego z³o a, wzglêdnie rozporz¹dzaæ prawem w³asnoœci do z³o a w jakikolwiek sposób, byle zgodnie z prawem. Minera³y przynale ne do gruntu nie mog³y byæ przedmiotem odrêbnej w³asnoœci górniczej. Wœród minera³ów przynale nych do gruntu ustawodawca wymienia m.in. z³o a bituminów czyli ropê naftow¹ i gaz ziemny. Przepisy prawa górniczego z 1930 r. formalnie obowi¹zywa³y do dnia 30 listopada 1953 r., kiedy wszed³ w ycie dekret z dnia 6 maja 1953 r.: Prawo górnicze. W nowym prawie górniczym odrzucone zosta³o kryterium przynale noœci z³o a do gruntu i kryterium podlegania z³o a woli górniczej. Dekret Prawo górnicze z 1953 r. i dekret Prawo geologiczne z 1960 r. zosta³y uchylone na mocy Ustawy

4 42 z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. W myœl Ustawy z³o a kopalin nie stanowi¹ce czêœci sk³adowej nieruchomoœci gruntowej s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z póÿn. zm.) co w praktyce oznacza, e w³asnoœci¹ pañstwa s¹ z³o a, których nie mo na eksploatowaæ sposobem odkrywkowym. Skarb Pañstwa mo e, z wy³¹czeniem innych osób, korzystaæ ze z³ó kopalin oraz rozporz¹dzaæ prawem do nich przez ustanowienie u ytkowania górniczego. Dla z³ó, które mog¹ byæ eksploatowane sposobem odkrywkowym obowi¹zuje kryterium przynale noœci do gruntu z³o e jest w³asnoœci¹ w³aœciciela nieruchomoœci gruntowej. 2. Cel wyceny przedsiêbiorstwa wydobywczego a kategorie wartoœci Fundamentaln¹ rolê w procesie ustalania wartoœci przedsiêbiorstwa odgrywa sformu³owanie celu wyceny, a przede wszystkim podjêcie decyzji co do jego przysz³oœci czy dzia³alnoœæ bêdzie kontynuowana czy te nie. Ustalenie celu pozwala okreœliæ zakres wyceny, dokonaæ wyboru w³aœciwej metody. W zale noœci od przyjêtego celu szacowania wartoœci, mo na wyró niæ cztery podstawowe standardy wartoœci (Dobbins i in. 1992): godziw¹ wartoœæ rynkow¹ (ang. Fair Market Value), wartoœæ rynkow¹ (ang. Market Value), wartoœæ inwestycyjn¹ (ang. Investment Value), wartoœæ wewnêtrzn¹ (ang. Intrinsic Value, Fundamenta Value). Godziw¹ wartoœci¹ rynkow¹ jest cena, za jak¹ w chwili obecnej dany walor sta³by siê przedmiotem transakcji kupna/sprzeda y miêdzy chc¹cym sprzedaæ i chc¹cym kupiæ inwestorem, w przypadku, gdy aden z nich nie dzia³a pod wp³ywem przymusu i obaj posiadaj¹ dostateczn¹ wiedzê o istotnych faktach. Wartoœæ rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena na dostatecznie konkurencyjnym i otwartym rynku, z zachowaniem wszelkich warunków rzetelnej transakcji, a kupuj¹cy i sprzedaj¹cy dzia³aj¹ racjonalnie, bez specyficznych motywacji i w oparciu o dostateczne informacje. Wartoœæ inwestycyjna to wartoœæ dla specyficznego inwestora, odpowiadaj¹ca jego indywidualnym preferencjom, motywom i wymogom inwestycyjnym, a zatem inna od wartoœci rynkowej, która abstrahuje od charakterystyki konkretnego inwestora, a dotyczy przeciêtnego inwestora na rynku. Wartoœæ wewnêtrzna wynika bezpoœrednio z rzeczywistej zdolnoœci wycenianego waloru do generowania dochodów, inna jednak e od wartoœci inwestycyjnej, gdy opiera siê na ocenie charakterystyk wewnêtrznych waloru (inwestycji), niezale nych od specyficznych cech inwestora, ani te bie ¹cych warunków na rynku kapita³owym. Cel wyceny implikuje zarazem funkcje, jakie ma spe³niaæ wycena aktywów przedsiêbiorstwa. Najczêœciej wyró nia siê cztery podstawowe funkcje: doradcz¹ czyli decyzyjn¹, poœrednicz¹ca inaczej mediacyjn¹, argumentacyjn¹ czyli uzasadniaj¹c¹ oraz komunikacyjn¹ czyli informacyjn¹ (Borowiecki i in. 1997, 2002; Buchner 1990; Jaki 2000).

5 Metody wyceny przedsiêbiorstwa wydobywczego Wynikiem zró nicowanego postrzegania samej wartoœci przedsiêbiorstwa i elementów przedsiêbiorstwa tworz¹cych tê wartoœæ, s¹ ró ne uk³ady klasyfikacyjne metod wyceny aktywów. U podstaw klasyfikacji metod wyceny przedsiêbiorstwa jest rozró nienie dwóch podstawowych koncepcji postrzegania wartoœci przedsiêbiorstwa jako zorganizowanego zespo³u maj¹tku lub generatora zysków. Przyjmuj¹c jako kryterium podzia³u metod przedmiot wyceny tj. maj¹tek lub jego zdolnoœæ do generowania zysków mo na wyodrêbniæ dwie podstawowe grupy metod: metody maj¹tkowe i metody dochodowe. Te dwie grupy s¹ podstaw¹ innych klasyfikacji. Bran a wydobywcza, w tym przemys³ naftowy, preferuje trzy podstawowe podejœcia do wyceny wartoœci aktywu jakim jest z³o e: podejœcie dochodowego (kapitalizacja dochodów), porównawcze i podejœcie kosztowe. W podejœciu dochodowym uwzglêdnia siê przysz³e dochody wycenianego przedsiêbiorstwa. Oblicza siê jego wartoœæ wychodz¹c z za³o enia, e dochody te dadz¹ dobry zysk z inwestycji (z uwzglêdnieniem ryzyka). Jest to analiza realizowana metod¹ dyskontow¹ NPV. Metoda NPV jest uniwersaln¹ metod¹, chêtnie stosowan¹ przez przemys³ naftowy, ale nie jest pozbawiona wad. Przede wszystkim wymaga prognozy cen surowca, analizê ryzyka ogranicza wy³¹cznie do ryzyka rynkowego. Najczêœciej wymienian¹ wad¹ metody jest za³o enie, e realizacja inwestycji bêdzie przebiegaæ zgodnie z przyjêtymi za³o- eniami. Uzupe³nieniem metody NPV, szczególnie dla przypadków ujemnego NPV, jest metoda opcji rzeczywistych. Koncepcja opcji rzeczywistych zosta³a po raz pierwszy zastosowana w przemyœle naftowym do wyceny dzia³ek naftowych dla przetargów na koncesje geologiczne. Stosowanie opcji rzeczywistych u³atwia identyfikacjê regularnego ryzyka, uelastycznia stosowanie prognoz przysz³ych cen surowca i sztywne za³o enia dotycz¹ce aktywów zwi¹zanych z inwestycj¹. Opcyjnie podejœcie zak³ada mo liwoœæ reagowania na przysz³e zdarzenia zwi¹zane z inwestycj¹, uelastycznia harmonogram zagospodarowania z³o a i jego eksploatacjê. W³aœciw¹ decyzjê mo na podejmowaæ w dowolnym momencie realizacji inwestycji, gdy decydent dysponuje wiarygodnymi informacjami o sytuacji rynkowej. W podejœciu porównawczym okreœlenie wartoœci z³o a opiera siê na wykorzystaniu ceny z ostatnich sprzeda y jako miernika wartoœci dla podobnego z³o a. Podstawow¹ przeszkod¹ w stosowaniu tej metody jest wybór transakcji przyjêtej za porównywaln¹, dane dotycz¹ce poprzednio zrealizowanych transakcji nie s¹ pe³ne, co zmniejsza trafnoœæ wyboru waloru pe³ni¹cego funkcjê bazy porównawczej. Zawsze nale y zadaæ pytanie, czy obiekty s¹ rzeczywiœcie porównywalne z punktu widzenia czasu eksploatacji z³o a, przebiegu wydobycia w czasie, okresu zwrotu nak³adów, czy przeciêtnego zysku netto. W górnictwie wystêpuje tak wiele zmiennych charakteryzuj¹cych obiekt (niekoniecznie dotycz¹cych zasobów), e nawet jeœli analizowany obiekt zostaje uznany za identyczny jak obiekt porównawczy, zawsze istnieje mo liwoœæ pope³nienia b³êdu. Podstawow¹ zalet¹ podejœcia porównawczego jest prostota metoda nie wymaga skomplikowanych prognoz czasowych wydoby-

6 44 cia i sprzeda y kopaliny, a jednoczeœnie w sposób poœredni uwzglêdnia niepewnoœæ i zaktualizowane przep³ywy gotówkowe. Jest to dobra metoda oceny wartoœci z³ó dojrza³ych, o znanej budowie geologicznej i charakterystyce eksploatacyjnej regionu. Podejœcie kosztowe, oparte na szacunkowej wartoœci lub wydatkach na prace geologiczne, w praktyce stosowane jest tylko do okreœlania wartoœci urz¹dzeñ pomocniczych. Metody kosztowe nie sprawdzaj¹ siê przy wycenie wiêkszoœci urz¹dzeñ produkcyjnych, gdy ani koszt zakupu ani koszt zagospodarowania nie odzwierciedlaj¹ wartoœci maj¹tku w okresie póÿniejszym. 3. Cel odszkodowawczy wyceny firmy naftowej analiza przypadku Wartoœæ odszkodowania dla by³ego w³aœciciela firmy naftowej to wartoœæ wewnêtrzna, wynika bezpoœrednio z rzeczywistej zdolnoœci wycenianego maj¹tku firmy do generowania dochodów, opiera siê na ocenie charakterystyk wewnêtrznych maj¹tku. Wartoœæ ta pe³ni funkcjê zarówno mediacyjn¹ jak i argumentacyjn¹. Wycena maj¹tku firmy z perspektywy 57 lat jest wyj¹tkowo trudna zasadniczej zmianie uleg³ zarówno system gospodarczy jak i technika naftowa. Ponadto Ÿród³a informacji o maj¹tku firmy, w tym o przebiegu eksploatacji z³o a, w wyniku dzia³añ wojennych uleg³y zniszczeniu lub zdekompletowaniu. Poniewa stron¹ w procesie o odszkodowanie jest Skarb Pañstwa, instytucje dzia³aj¹ce w jego interesie nie u³atwiaj¹ stronie wystêpuj¹cej w imieniu poszkodowanej firmy w uzyskaniu danych geologicznych i eksploatacyjnych. Wycena wartoœci odszkodowania za utracone mienie i potencjalne korzyœci za okres od stycznia 1950 roku tj. od momentu kiedy to odszkodowanie powinno byæ wyp³acone, do stycznia 2007 roku moment wykonywania wyceny zosta³a ukierunkowana na szukanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: a) jak¹ szkodê ponios³a firma X na skutek przejêcia na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa mienia, czynnych szybów naftowych i dzier awionych pól naftowych? b) jaka by³a wartoœæ firmy X w 1949 roku, tj. w momencie jej upañstwowienia? c) jaka jest wartoœæ firmy X w 2007 roku, tj. w momencie wyst¹pienia o odszkodowanie za jej nacjonalizacjê? W przypadku przedmiotowej firmy mo liwe by³o zastosowanie jedynie metody kapitalizacji dochodów, gdy przejêty w 1949 r. przez Skarb Pañstwa sprzêt zosta³ ju dawno zu yty, a w literaturze naftowej brak jest informacji o transakcjach kupna sprzeda y kopalñ ropy naftowej dla analizowanego okresu. Baz¹ obliczeñ by³yby prognozy wydobycia ropy z poszczególnych otworów wiertniczych. Wycena zosta³a opracowana na podstawie materia³ów Ÿród³owych zgromadzonych przez kuratora firmy. W szczególnoœci w analizie wykorzystano dane dotycz¹ce wydobycia ropy, wziête z geologicznych metryk odwiertów.

7 Opis przedmiotu wyceny Do roku 1939 kopalnia ropy, w³asnoœæ firmy X, wydobywa³a ropê z trzech odwiertów. W latach kopalnia znalaz³a siê pod zarz¹dem niemieckiego okupanta, który rozwierci³ z³o e i uruchomi³ piêæ dodatkowych odwiertów. Inwestycje poczynione przez okupanta potraktowano w analizie jako zdobycz wojenn¹ i rekompensatê za lata eksploatacji firmy bez jej wynagrodzenia. W latach kopalnia pozostawa³a w tzw. przymusowym zarz¹dzie pañstwowym. W tym okresie uruchomiono kolejne odwierty produkcyjne. Skarb Pañstwa przej¹³ 30 sierpnia 1949 roku (data protoko³u zdawczo-odbiorczego) 12 czynnych odwiertów oraz mienie, bêd¹ce w³asnoœci¹ firmy X. Wed³ug protoko³u, przejête maszyny, urz¹dzenia i instalacje pochodzi³y z lat 30. i by³y w z³ym lub œrednim stanie u ytkowym. Dlatego w analizie przyjêto, e na wartoœæ firmy X w momencie jej upañstwowienia w 1949 roku sk³ada³ siê potencja³ produkcyjny 12 czynnych odwiertów Metodyka wyceny Na podstawie metryk geologicznych odwiertów, przeanalizowano szeregi czasowe wydobycia. Zastosowanie analizy regresji pozwoli³o wyestymowaæ funkcjê spadku wydobycia i wspó³czynniki spadku wydobycia dla poszczególnych odwiertów. Na podstawie funkcji spadku wydobycia dokonano prognozy wydobycia dla kolejnych lat. Rys. 1. Szeregi czasowe wydobycia, funkcja wyk³adnicza spadku wydobycia, tempo spadku wydobycia przyk³ady Fig. 1. Time series data of exploration, exponential decline curve, decline rate cases

8 46 Rysunek 1 przedstawia dla czterech, przyk³adowych odwiertów rzeczywisty przebieg wydobycia (wg metryk geologicznych odwiertów), funkcjê wyk³adniczego spadku wydobycia i tempo spadku wydobycia D. Przyjête za³o enia: A. Ustawa nacjonalizacyjna zak³ada³a, e najpóÿniej rok po zatwierdzeniu protoko³u zdawczo-odbiorczego powinno byæ wyp³acone odszkodowanie za przejêcie firmy, dlatego rok 1950 przyjêto jako rok wymaganego odszkodowania. B. Ze wzglêdu na brak rzeczywistych danych dotycz¹cych wydobycia z poszczególnych odwiertów do 2006 roku, w analizie pos³u ono siê prognozami wydobycia. Podstaw¹ prognozowania by³y funkcje wydobycia otrzymane na podstawie dostêpnych danych. Przy budowie funkcji wydobycia dla poszczególnych odwiertów uwzglêdniono: okres sta³ego wydobycia, rabunkow¹ eksploatacjê odwiertów przez okupanta w latach , roczne tempo spadku wydobycia D wyliczone dla poszczególnych odwiertów z posiadanych danych do 1955 roku. C. Poziom rocznych odsetek przyjêto na poziomie i = 12%. Jest to przeciêtna stopa zysku w przemyœle naftowym. D. Koszt wydobycia 1 bary³ki (bbl) ropy przyjêto na poziomie 7 dolarów jako œredni europejski. E. Wydobycie z odwiertów przy prognozach koñczono w roku spadku wydobycia poni ej 10 bbl/rok. F. Z publikacji firmy British Petroleum (www.bp.com) uzyskano cenê 1 bary³ki ropy w latach , wyra onej w dolarach z 2005 r. Dla kolejnego roku t, pocz¹wszy od 1950 a do roku 2006, obliczono dochód Z t z ka dego odwiertu wed³ug wzoru: Z P ( c k ) t t t œr gdzie: P t produkcja w roku t [bbl] c t cena ropy w roku t [$/bbl] k œr œredni europejski koszt wydobycia 1 bary³ki [$]. Dochód z ka dego roku t skapitalizowano na pocz¹tek roku 2007 wed³ug wzoru: Z Z ( i) 2007 t 1 gdzie: i poziom rocznych odsetek (stopa zysku). Wartoœæ firmy jest sum¹ dochodów skapitalizowanych na 2007 rok z wszystkich 12 odwiertów (tab. 1). t

9 47 Wyniki wyceny poszczególnych odwiertów i z³o a ropy Results of valuation wells and hydrocarbon property TABELA 1 TABLE 1 Nazwa odwiertu, tempo spadku wydobycia Wartoœæ w roku 2007 dla i = 12% R1; D = 0, R2; D = 0, R3; D = 0, R4; D = 0, R5; D = 0, R6; D = 0, R7; D = 0, R8; D = 0, R9; D = 0, R10; D = 0, R11; D = 0, R12; D = 0, Razem [$] Wartoœæ firmy X na pocz¹tek roku 2007, dla przyjêtych za³o eñ, zosta³a wyceniona na kwotê z³. Wartoœæ ta zosta³a wyliczona na podstawie danych z 12 odwiertów metod¹ ekstrapolacji spadku wydobycia. Poniewa Polska, przez wiêkszoœæ okresu po nacjonalizacji maj¹tku firmy, znajdowa³a siê poza obszarem gospodarki wolnego rynku, do wyceny przyjêto za³o enia odpowiadaj¹ce przeciêtnym warunkom istniej¹cym w œwiatowym przemyœle naftowym w latach Wyliczona wysoka kwota mniej wynika z iloœci wydobytej ropy, a w przewa aj¹cej mierze z przyjêtej stopy zysku na poziomie 12% rocznie. Jest to stopa typowa dla œwiatowego przemys³u naftowego, który tylko w wyj¹tkowych latach uzyskuje stopê jednocyfrow¹. Nie mo na wiêc uwa aæ jej za zawy on¹. Publikowane przez Property Value Study stopy procentowe dla firm naftowych na œwiecie w ostatnich latach kszta³towa³y siê od 16,97% w roku 2004 do 17,29% w 2007 roku (www.window.state.tx.us/taxinfo/proptax). W praktyce przy ocenie projektów inwestycyjnych w przemyœle naftowym, równie w Polsce, stosuje siê zwykle stopê równ¹ 15%. Podsumowanie Bezprawnoœæ aktów nacjonalizacyjnych z lat i ich funkcjonowanie do 1989 roku jest dzisiaj podstaw¹ roszczeñ o naprawienie skutków ich nastêpstw dla by³ych w³aœ-

10 48 cicieli oraz ich nastêpców prawnych. Wyst¹pienie o odszkodowanie musi byæ poprzedzone wycen¹ utraconego maj¹tku. Wycena maj¹tku znacjonalizowanego przedsiêbiorstwa, kopalni w takiej odleg³oœci czasowej jest wyj¹tkowo trudna, bowiem zasadniczej zmianie uleg³ system gospodarczy i technika produkcji. Przedstawiona metodyka wyceny firmy naftowej, a w szczególnoœci jej podstawowych aktywów jakim jest z³o e ropy, mo e budziæ wiele kontrowersji i zastrze eñ. Jak wynika z wiedzy autora artyku³u, dotychczas aden w³aœciciel znacjonalizowanego podobnego maj¹tku nie odwa y³ siê wyst¹piæ o odszkodowanie. To nie brak odwagi, lecz trudnoœci w ustaleniu wartoœci tego maj¹tku, czyli kwoty roszczenia odszkodowawczego. Wejœcie w ycie ustawy reprywatyzacyjnej spowoduje, e powstanie zapotrzebowanie na podobne wyceny. LITERATURA Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., 2002 Metody i systemy wyceny przedsiêbiorstw. Warszawa, TWIGGER. B o r o w i e c k i R., C z a j a J., J a k i A., 1997 Nowe metody szacowania wartoœci przedsiêbiorstw (I). Przegl¹d Organizacji, Nr 9, s B o r o w i e c k i R., C z a j a J., J a k i A., 1997 Nowe metody szacowania wartoœci przedsiêbiorstw (II). Przegl¹d Organizacji, Nr 10, s B u c h n e r R., E n g l e r t J., P i e l i c h a t y E., 2000 Wycena przedsiêbiorstw drog¹ ich porównañ. Rachunkowoœæ, Nr 4, s D o b b i n s R., F r ¹ c k o w i a k W., W i t t S.F.,1992 Praktyczne zarz¹dzanie kapita³ami firmy. Poznañ, PAANPOL. J a k i A., 2000 Wycena przedsiêbiorstwa. ZAKAMYCZE. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. Prawo górnicze (Dz.U. RP Nr 85, poz. 654). Uchwa³a Senatu RP z dnia 16 kwietnia 1998 r. (Monitor Polski nr 12 z 29 kwietnia 1998 r.). Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zmianami). Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z póÿn. zm.) REPRYWATYZACYJNY CEL WYCENY Z O A WÊGLOWODORÓW STUDIUM PRZYPADKU S³owa kluczowe Reprywatyzacja, nacjonalizacja, wartoœæ z³o a ropy, kapitalizacja Streszczenie Fundamentaln¹ rolê w procesie ustalania wartoœci z³o a odgrywa sformu³owanie celu wyceny, a przede wszystkim podjêcie decyzji czy eksploatacja bêdzie kontynuowana czy te nie. Ustalenie celu pozwala przyj¹æ

11 49 odpowiedni standard wartoœci, implikuj¹cy wybór w³aœciwej metody wyceny. Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku, a w szczególnoœci w³aœciwe uregulowanie stosunków w³asnoœciowych z poszanowaniem prawa w³asnoœci jako fundamentu prawa gospodarczego, spowodowa³y koniecznoœæ przyjêcia standardów wyceny aktywów obowi¹zuj¹cych w gospodarce rynkowej i adaptacji metod wyceny do polskich warunków. Konstytucyjny zapis o ochronie w³asnoœci, uchwa³a Senatu RP z dnia 16 kwietnia 1998 roku dotycz¹ca ci¹g³oœci prawnej miêdzy drug¹ a trzeci¹ Rzeczypospolit¹ Polsk¹ stworzy³y klimat dla rozwi¹zania problemu reprywatyzacji. Bezprawnoœæ aktów nacjonalizacyjnych z lat i ich funkcjonowanie do 1989 roku jest dzisiaj podstaw¹ roszczeñ o naprawienie skutków ich nastêpstw dla by³ych w³aœcicieli oraz ich nastêpców prawnych. Wyst¹pienie o odszkodowanie musi byæ poprzedzone wycen¹ utraconego maj¹tku. Wycena maj¹tku znacjonalizowanego przedsiêbiorstwa, kopalni w takiej odleg³oœci czasowej jest wyj¹tkowo trudna, bowiem zasadniczej zmianie uleg³ system gospodarczy i technika produkcji. W artykule dokonano oceny przydatnoœci wybranych metod szacowania wartoœci z³o a wêglowodorów dla celu odszkodowawczego reprywatyzacji. Autorka artyku³u prezentuje praktyczne zastosowanie wybranej metody do oszacowania wartoœci znacjonalizowanego przedsiêbiorstwa naftowego. REPRIVATIZATION PURPOSE OF VALUATION OF HYDROCARBONS DEPOSIT CASE STUDY Key words Reprivatization, nationalization, value of oil property, kapitalization Abstract Definition of the valuation aims is of great importance in process of determine value oil deposit. Especially the most important thing is taking decision on continue output or not. Determination of aim allows to define proper standard of value, which implying choice of method of valuation. Changes of political system in Poland after 1989, especially proper regulation of property structure brought about necessity of acceptance standards of assets valuation, which obliges in the free market economy. Furthermore the changes brought about necessity of adaptation of valuation methods in Polish conditions. Constitutional imperative regulation of protection of private property and Senate s resolution of continuity of law between Second and Third Republic of Poland have made the climate of resolving reprivatization problems. Illegality of nationalization acts passed in and their binding force till 1989 are nowadays base of ex-owners and their successors legal claims. In spite of lack of reprivatization act, ex-owners or theirs inheritors on the basis of Polish Civil Code, Civil Procedure Code and Code of Administrative have possibility to regain their nationalized property or gain compensation. Statement of claim needed to based on valuation of executed estate. Preparing of valuation of the nationalized enterprise or the mine is really difficult due to passage of time and fundamental changes of economic system and production technology. In present article author introduced method of valuation of nationalized oil enterprise.

Metody wyceny wartoœci z³ó antropogenicznych

Metody wyceny wartoœci z³ó antropogenicznych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 RYSZARD UBERMAN*, ROBERT UBERMAN** Metody wyceny wartoœci z³ó antropogenicznych S³owa kluczowe Odpadowe surowce mineralne, sk³adowiska, z³o a antropogeniczne,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Zarzycki& Wspólnicy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Zarzycki ul. Spokojna 7/6, 01-044 Warszawa NIP: 7123153087, REGON: 061635372 Kontakt: 795-005 - 007, e-mail: biuro@zarzycki-kancelaria.pl www.zarzycki-kancelaria.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Podatki i daniny p³acone przez górnictwo w Polsce

Podatki i daniny p³acone przez górnictwo w Polsce Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 88, rok 2014 Miranda PTAK*, Zbigniew KASZTELEWICZ** Podatki i daniny p³acone przez górnictwo w Polsce Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna Real Estate Management 13(4) 2014 Bydgoszcz Kraków Lublin

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2002 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 4 (16) 2002 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym

Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym Ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym (ufk) s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci na rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ zak³adów ubezpieczeñ

Wp³yw zmian w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci na rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ zak³adów ubezpieczeñ PRZEPISY PRAWNE PRZEPISY PRAWNE Katarzyna Kêdziora Wp³yw zmian w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci na rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ zak³adów ubezpieczeñ Celem artyku³u jest przedstawienie wp³ywu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIÊBIORCÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna 8(4) 2009 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznañ Siedlce

Bardziej szczegółowo

ROLA KAPITA U ORAZ WARTOŒCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ZARZ DZANIU PRZEDSIÊBIORSTWAMI ROLNYMI. Witold Wielicki, Rafa³ Baum

ROLA KAPITA U ORAZ WARTOŒCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ZARZ DZANIU PRZEDSIÊBIORSTWAMI ROLNYMI. Witold Wielicki, Rafa³ Baum 238 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, W. WIELICKI, SERIA R. BAUM G, T. 96, z. 4, 2009 ROLA KAPITA U ORAZ WARTOŒCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ZARZ DZANIU PRZEDSIÊBIORSTWAMI ROLNYMI Witold Wielicki, Rafa³ Baum

Bardziej szczegółowo

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Henryk PASZCZA*, Magdalena BIA AS** Inwestycje

Bardziej szczegółowo