POLIVAC SP. Z O.O. WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLIVAC SP. Z O.O. WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 POLIVAC SP. Z O.O. WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Poznań,

2 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie Prezentowany raport dotyczy estymacji godziwej wartości 100% kapitałów własnych spółki Polivac sp. z o.o. wg stanu na dzień r. Do wyceny wartości przedsiębiorstwa Polivac sp. z o.o. zastosowano uproszczoną metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz aktywów netto (AN). Sporządzając wycenę wartości godziwej 100% kapitałów własnych spółki, oparto się na danych oraz dokumentach, które zostały udostępnione przez spółkę: Sprawozdanie finansowe POLIVAC SP. Z O.O Biznes Plan BVI Wycena licencji Polivac sp. z o.o. Oświadczenie o przedmiocie działalności Polivac sp. z o.o. Podczas szacowania wartości godziwej przedsiębiorstwa wykorzystano ogólnodostępne dane makroekonomiczne oraz dane uzyskane od osób decyzyjnych w spółce Polivac sp. z o.o. Założono, że wszystkie przekazane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawdziwe i rzetelne, jak również odzwierciedlają najlepszą wiedzę Zarządu, co do kształtowania się przyszłej kondycji (operacyjnej oraz finansowej) analizowanej spółki. Zakres prac zleconych European Venture Investment Group S.A. nie obejmował weryfikacji danych finansowych oraz analizy due dilligence odnośnie jakichkolwiek udostępnionych informacji na potrzeby wyceny spółki Polivac sp. z o.o. Przyjęto zatem, że przekazane dane są kompletne i w pełni rzetelne do sporządzenia wiarygodnej wyceny. Żaden z członków zespołu wykonującego wycenę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia i błędy w związku z realizacją przedmiotowej wyceny (wyłączając odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie) Prezentacja wyników wyceny Poniższa tabela przedstawia wyniki wyceny 100% wartości kapitałów własnych spółki Polivac sp. z o.o. Tabela 1. Wyniki wartości godziwej 100% kapitałów własnych spółki Polivac sp. z o.o.

3 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość wyceny na dzień A Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 1 Wartość bieżąca operacyjnych przepływów pieniężnych w okresie szczegółowej prognozy Bieżąca wartość rezydualna przyszłych operacyjnych 2 przepływów pieniężnych Wartość biznesu (przed uwzględnieniem dyskonta) dyskonto z tytułu braku płynności 20% 5 Wartość końcowa biznesu wyceniona metodą DCF po uwzględnieniu dyskonta z tytułu braku płynności B Razem wartość godziwa 100% kapitału własnego spółki Polivac oszacowana metodą aktywów netto C Wagi dla poszczegółnych metod wyceny 1 Waga dla wyceny DCF 0% 2 Waga dla wyceny aktywów netto 100% D Średnia ważona wartość godziwa biznesu Źródło: Opracowanie własne European Venture Investment Group S.A. na podstawie danych otrzymanych od Polivac sp. z o.o. Łączna wartość godziwa 100% kapitału przedsiębiorstwa Polivac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień wynosi : PLN Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyżej oszacowana wartość uwzględnia jedynie wartość zakupionej licencji do wykorzystywania technologii izolowania sztucznych białek poliepitopowych uzyskanych metodami inżynierii genetycznej. Wycena nie uwzględnia korzyści wynikających z tytułu potencjalnej komercjalizacji praw wynikających z zakupionej licencji. Skuteczna komercjalizacja praw wynikających z licencji w rzeczywistości lub też realizacja założeń przychodowych na warunkach istotnie odbiegających od prognoz przyjętych na potrzeby wyceny może istotnie wpłynąć na wartość wycenianego biznesu w przyszłości Uzasadnienie zastosowanych metod wyceny oraz proporcji wag. Do wyceny godziwej wartości przedsiębiorstwa przyjęto dwie metody: Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) Aktywów netto (AN) Każda z wybranych metod reprezentuje odmienne podejście.

4 Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest najczęściej stosowaną metodą w praktyce, w której przepływ strumieni pieniężnych jest głównym wyznacznikiem wartości przedsiębiorstwa. Metoda ta uwzględnia również możliwości rozwojowe wycenianej spółki. Wycena metodą majątkową jest to metoda oparta na wartości aktywów, pomniejszona o zobowiązania wycenianej spółki. Metoda ta charakteryzuje się łatwością interpretacji oraz niewielką dyspersją wyników przy dużej liczbie niezależnych analiz eksperckich. Często stosowana jako punkt odniesienia dla pozostałych metod. Wybrane metody umożliwiają zatem dokonanie rzetelnej wyceny wartości godziwej spółki Polivac sp. z o.o. European Venture Investment Group S.A. rekomenduje przyjęcie dla metody: Zdyskontowanych przepływów pieniężnych wagi na poziomie 0% Aktywów netto wagi na poziomie 100% Uzasadnieniem takiego podejścia, tj. nieuwzględnianie metody DCF do dalszej wyceny są następujące przesłanki: Subiektywność sporządzonych długookresowych prognoz oraz rozbieżność pomiędzy pierwszym zamkniętym rokiem obrotowym, a prognozowanymi wynikami za ten rok sporządzonymi w przeszłości Uniwersalność tej metody nie sprawdza się w przypadku wycen przedsiębiorstw zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową (podmioty takie powinny być wyceniane metodą opcji rzeczywistych) Do uwzględnienia wyceny tą metodą należałoby sprawdzić oraz zweryfikować realność przyjętych założeń, co nie jest przedmiotem dokonywanej wyceny przez European Venture Investment Group S.A. 2. Opis spółki Polivac sp. z o.o Przedmiot działalności Polivac Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo działające w branży medycznej, powołane celem utworzenia ultranowoczesnej szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Spółka planuje zwalczać infekcje wirusowe, będące jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Oferowany produkt będzie około stukrotnie bardziej efektywny od obecnie dostępnych, przy radykalnym obniżeniu kosztów. Obie te właściwości będą miały zasadnicze znaczenie przy eliminacji ognisk choroby. Szczepionka taka ma charakteryzować się większą skutecznością dzięki zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego blisko 150 mln zakażonych

5 nosicieli wirusa. Klientem Polivac sp. z o.o. będą firmy farmaceutyczne zainteresowanie wylicencjonowaniem technologii do jej dalszego rozwoju na etapie badań klinicznych Analiza SWOT MOCNE STRONY - stukrotnie większa efektywność opracowywanych rozwiązań - prognozowane koszty produkcji radykalnie niższe od prognozowanych - pierwszeństwo przy opracowaniu rozwiązań pozwoli na ochronę patentową produktu - listy intencyjne potencjalnych klientów - doświadczony zespół związany z tematyką badawczą SZANSE - opracowanie nowych leków, na bazie dotychczasowych prac - pozyskanie refundacji z NFZ na wykonywanie szczepionek dla ludności - znaczny rozwój choroby zwiększy zainteresowanie produktem - wzrost świadomości ludzi na temat chorób prowadzi do stosowania rozwiązań profilaktycznych SŁABE STRONY - brak dotychczasowych rozwiązań na chroniących opracowywane rozwiązania - ograniczona dostępność modeli badawczych do testów - gwałtowny wzrost liczby opcji terapeutycznych dla chorób ZAGROŻENIA - nie ukończenie prac nad produktem - niespodziewane efekty uboczne po zastosowaniu szczepionki - pojawienie się nowych, skuteczniejszych technologii - uprzedzenie w prowadzeniu prac przez inną pracownię badawczą - kradzież intelektualna produktu 3. Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wszystkie dane zostały zaczerpnięte do sporządzenia tej wyceny z dokumentu o nazwie Wycena Polivac - licencja, który został przekazany European Venture Investment Group S.A. na potrzeby dalszej analizy. Tabela 2. Wyniki przyszłych wyników finansowych oraz inwestycji dodatkowych.

6 Wyszczególnienie Prognoza Prognozowana dynamika sprzedaży Sprzedaż Udział kosztów w sprzedaży 14,15% 21,32% 22,26% 21,44% Inwestycje dodatkowe ) kapitał początkowy - w tym dług 2) docelowa struktura kapitału: - kapitał własny 100% - kapitał obcy 0% 3) koszt kapitału własnego 40% 4) koszt kapitału obcego 8% 5) podatek 19% WACC 40,00% Z uwagi na to, że w prognozach z dokumentu źródłowego za pierwszy rok estymacji przyjęto 2014, który został zakończony i rozliczony w sensie sprawozdawczym (sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się ), rok ten uznano za bazowy, a za pierwszy rok szczegółowej prognozy przyjęto Różnicą pomiędzy wyceną w tym raporcie, a wyceną z dokumentu źródłowego jest skrócenie okresu szczegółowej prognozy o jeden rok. Rok bazowy otwarto stratą w wysokości ok 224 tys. PLN (stan zgodny z sporządzonym rachunkiem zysków i strat). Założono, że wartość sprzedaży po okresie szczegółowej prognozy się nie zmienia. Procentowy udział kosztów w sprzedaży oraz inwestycje dodatkowe zostały oszacowane na podstawie prognozowanych wyników finansowych z dokumentu Wycena Polivac licencja. Kapitał początkowy nie posiadał finansowania dłużnego. Docelowa struktura kapitału to w 100% kapitał własny przez cały okres szczegółowej prognozy. Średnioważony koszt kapitału szacowany jako udział procentowy kapitału własnego oraz dłużnego w strukturze kapitału ogółem pomnożony o koszt tych kapitałów został oszacowany na poziomie 40%. Wycena WACC została oparta również o założenia przyjęte w przekazanym EVIG dokumencie. Koszt kapitału własnego ustalony został na poziomie 40% - taki poziom uznany został jako adekwatny do etapu rozwoju przedsiębiorstwa i ponoszonego ryzyka w związku z realizowaną inwestycją wskazano, że spółka jest na etapie start-up. Na dzień dzisiejszy przy sporządzaniu wyceny, nie ma przesłanek do tego, aby spółkę zaliczać do fazy innej niż start-up.

7 Tabela 4. Wyniki wartości przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. DCF NOPAT Inwestycje dodatkowe FCFO Zdyskontowane FCFO Wartość biznesu Dyskonto z tytułu braku płynności Wartość końcowa biznesu Wyjaśnienie: NOPAT net operational profit after taxation / zysk operacyjny netto po opodatkowaniu FCFO free cash flow from operations Wartość biznesu przed skorygowaniem o dyskonto z tytułu braku płynności metodą DCF wynosi PLN i jest liczony jako suma zdyskontowanych przyszłych operacyjnych przepływów pieniężnych. Dyskonto z tytułu braku płynności ustalono na poziomie 20% i jest to maksymalne dyskonto stosowane w wycenach metodą DCF najwyższa stawka dyskonta spowodowana jest wysokim stopniem złożoności projektu, wczesnym etapem rozwoju spółki oraz faktem, że spółka nie jest notowana na giełdzie. Czynniki te mogą wpływać niekorzystnie w przypadku próby upłynnienia majątku zawartego w przedsiębiorstwie. Wartość biznesu po uwzględnieniu maksymalnej stopy dyskonta wyniosła PLN. 4. Wycena metodą majątkową aktywów netto Wartość bilansowa spółki została wyliczona jako aktywa netto na dzień w oparciu o sprawozdanie sporządzone wg stanu na Procedurę wyliczenia wartości bilansowej spółki przedstawia tabela poniżej. Tabela 5. Wartość aktywów netto w spółce Polivac sp. z o.o. na dzień WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość na dzień A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 0 III. Należności długoterminowe 0

8 IV. Inwestycje długoterminowe 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 0 II. Należności krótkoterminowe 207 III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 RAZEM AKTYWA B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 450 I. Rezerwy na zobowiązania 0 II. Zobowiązania długoterminowe 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe 450 VI. Rozliczenia międzyokresowe 0 RAZEM KAPITAŁY OBCE 450 AKTYWA NETTO

Arrinera Automotive S.A.

Arrinera Automotive S.A. Wycena wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3

SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II WYNIKI WYCENY - PODSUMOWANIE... 5 III DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 7 III.1 DANE KORPORACYJNE... 8 III.2 WYNIKI FINANSOWE... 9 IV WYCENA METODĄ

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego

Aktualizacja raportu analitycznego EQUITY RESEARCH PARTNER Vantage Development Deweloperzy Cena docelowa: PLN 3.61 Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015-17P, odpowiednio o 34%, 50% oraz 29%. Podwyższamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GINO ROSSI ZA 2012

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GINO ROSSI ZA 2012 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GINO ROSSI ZA 2012 Słupsk, 29.04.2013 Spis treści 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 7 1.1. Informacje ogólne... 7 1.2. Skład Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego SERWIS Finansowo-Księgowy BGK nr 12 (180) Dodatek nr 2 15 czerwca 2013 r. www.bgk.infor.pl Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? n Kiedy należy dokonać wyceny

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - sporządzeniem prognozy wyników na rok 2013, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

INDATA Software S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres 1.01.2014 r 31.12.2014 r.

INDATA Software S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres 1.01.2014 r 31.12.2014 r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2014 r 31.12.2014 r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa:

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Spis treści Strona Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo