WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT"

Transkrypt

1 WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT AGNIESZKA STUS Uniwersytet Łódzki Streszczenie Przez ostatnie lata wiele miejsca po wi cono w literaturze ocenie efektów inwestycji w IT. W pracy prezentuj jedn z funkcjonuj cych klasyfikacji metod oceny efektów inwestycji w IT oraz dokonuj przegl du czterech strategii dokonywania oceny: metody całkowitego kosztu utrzymania, metody 5 filarów Marphy go, metody opcji rzeczywistych oraz metametody Farbey, Land a i Targett a. Zauwa am, e chocia literatura podkre la znaczenie oraz celowo dokonywania oceny efektów inwestycji w IT, niewiele przedsi biorstw dokonuje takiej oceny w praktyce. Słowa kluczowe: efekty inwestycji IT, metoda 5 filarów, TCO, metoda opcji rzeczywistych, metametoda Farbey, Land a i Targett a 1. Wprowadzenie Przedsi biorstwa funkcjonuj ce w XXI wieku, który okre lany jest Wiekiem Informacji, aby sprosta wymogom konkurencyjnym wolnego rynku, zmuszone s do ci głego dostosowywania swoich procesów informacyjnych obejmuj cych pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie informacji. Technika informacyjna odgrywaj kluczow rol we współczesnej gospodarce. Umo liwia redefinicj procesów działania, zastosowanie nowych technik i metod zarz dzania, tworzenie nowych produktów i usług, zmienia zasady funkcjonowania całych działów gospodarki. 1 Dlatego te przedsi biorstwa ponosz ogromne wydatki na sprz t komputerowy, oprogramowanie, poł czenia telekomunikacyjne oraz wyspecjalizowany personel okre lane ł cznie mianem technologii informatycznej (IT) 2. Warto wydatków na inwestycje w technologie informatyczne w 2007 roku dla 28 krajów OECD wyniosła ł cznie ponad 2,6 bln USD, z czego ponad 1 bln USD przypadło na Stany Zjednoczone, ponad 313 mld USD na Japoni oraz około 25 mln USD na Polsk 3. W roku 2010 wydatki na IT maj wzrosn do 3,3 biliona dolarów, co odpowiadałoby wzrostowi o 3,3 procent w porównaniu z rokiem Jednocze nie, jak pokazuj badania przeprowadzone przez Standish Group 5, w roku 2008 tylko 32% inwestycji w IT zako czyło si sukcesem, tzn. uko czone zostało w planowanym terminie, nie przekroczyło zakładanego bud etu oraz dostarczyło wymaganych funkcjonalno ci. Spo- 1 J. Cypryja ski, Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsi biorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytety Szczeci skiego, Szczecin 2007, s H. Van der Zee, Measuring the Value of Information Technology, Idea Group Publishing, Harshey, Pa. 2002, s Raport, OECD Information Technology Outlook 2008, wyd. OECD 2008, pozyskane ze ródeł internetowych, 4 Raport, IT Spending 2010, Gartner, Inc., 2009, s Raport, CHAOS Summary 2009, The Standish Group International, Inc., 2009, pozyskane ze ródeł internetowych,

2 139 Wybrane metody oceny efektów inwestycji w IT ród pozostałych, 44% nie spełniło tych zało e a 24% zostało przerwane przed uko czeniem lub uko czone, ale nigdy nie wykorzystane. Inne badania 6 z kolei pokazuj, e nie ma jednoznacznej zale no ci pomi dzy faktem zwi kszenia wydatków na IT a osi gni ciem przez firmy lepszych wyników finansowych. W obliczu wi c faktów, e odgrywaj ce istotn rol w procesach gospodarczych inwestycje informatyczne wi si z du ymi nakładami finansowymi a zarazem nara one s na du e ryzyko, wyłania si naturalna potrzeba oceny efektów, jakie dostarczy mo e przedsi biorstwu zako czona sukcesem inwestycja w technologie informatyczne. To, zdawa by si mogło, truistyczne zalecenie nie jest jednak tak oczywiste w praktyce. Fakt braku dokonywania oceny efektywno ci inwestycji w IT stwierdzono u 30% spo ród liczby klikudziesi ciu obj tych badaniem 7 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie. Inne opinie 8 głosz, e nie wi cej ni 20% du ych firm w Polsce ma wdro one kompleksowe zarz dzanie warto ci projektów informatycznych. Dlatego problem oceny inwestycji informatycznych jest uznawany za wa ny zarówno przez teoretyków jak i praktyków od blisko trzydziestu lat. W ród publikacji z tego zakresu mo na znale wiele prac, demonstruj cych przydatno ró nych metod. Cz z nich traktuje inwestycje informatyczne jako osobny typ inwestycji ze wzgl du na trudniejsze do identyfikacji i kwantyfikacji koszty oraz korzy ci, i w zwi zku z tym dedykuje im specjalnie opracowane metody mierzenia efektywno ci. Inne, traktuj inwestycje w IT tak, jak pozostałe inwestycje i dlatego uznaj, e istniej ce metody s stosowalne w takim samym stopniu do inwestycji w IT, jak do innego typu inwestycji. Z próby uwzgl dnienia racji obu stron powstał trzeci kierunek bada, w którym d y si do skuteczniejszego wykorzystania istniej cych metod poprzez okre lenie specyfiki inwestycji informatycznych oraz zasad doboru adekwatnych do tej e specyfiki metod procesu oceny efektywno ci 9. Wynikiem prac w tym kierunku s metodyki pomiaru wpływu przedsi wzi informatycznych na sytuacj ekonomiczn organizacji realizuj cej przedsi wzi cie. Celem niniejszego artykułu jest przybli enie wybranych metod warto ciowania inwestycji informatycznych. W zwi zku z tym artykuł, oprócz wprowadzenia oraz podsumowania, zawiera fragmenty traktuj ce o rachunku ekonomicznym dla przedsi wzi informatycznych, klasyfikacjach efektów przedsi wzi informatycznych oraz o wybranych metodach oceny tych przesi wzi. Rachunek ekonomiczny obejmuje zespół metod i rodków umo liwiaj cych podj cie optymalnej w danych warunkach decyzji, polegaj cej na wyborze jednego spo ród wielu mo liwych wariantów rozwi za. W przypadku inwestycji w IT rachunek ekonomiczny obejmuje zestawienie nakładów i efektów dla ka dego z technicznie mo liwych i ekonomicznie realnych wariantów rozwi za, porównanie tych wariantów oraz wybranie najlepszego z nich. Efektywno ekonomiczna inwestycji w IT stanowi wypadkow korzy ci dostarczanych oraz kosztów, a ka dy z tych elementów ma swoje profile ryzyka. Problem mierzenia efektywno ci inwestycji w IT sprowadza si zatem do zbadania czy nakłady ponoszone na przedsi wzi cie nie przewy szaj efektów 6 Badania przeprowadzono na kilkuset firmach ró nych bran z USA, Kanady oraz Europy. J.Cypryja ski, op. cit. s Badanie przeprowadzone w 2006r. w ród 53 (20% zbiorowo ci) spółek notowanych na GPW w Warszawie, R. Orzechowski, Dopasowanie IT biznes, Kwartalnik Nauk o Przedsi biorstwie, 2007/2. 8 E. Syska, ROI w czasach kryzysu CIO Magazyn Dyrektorów IT, 06/ J. Cypryja ski, op. cit., s. 13.

3 140 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 otrzymanych dzi ki nowemu rozwi zaniu Klasyfikacja metod szacowania efektów inwestycji w IT Najwa niejsz, z punktu widzenia analizy ekonomicznej przedsi wzi informatycznych, klasyfikacj kosztów i korzy ci jest ich klasyfikacja ze wzgl du na zwi zek z ekonomicznymi wynikami organizacji. Literatura 11 wyró nia tu efekty (korzy ci i koszty) bezpo rednie (wyst puj ce wówczas, gdy w wyniku inwestycji w IT nast puje zwi zane z ni polepszenie lub pogorszenie wyników ekonomicznych organizacji) i po rednie (wyst puj ce wówczas, gdy inwestycja w IT wywiera korzystny lub negatywny wpływ na działanie organizacji, ale nie ma bezpo redniego zwi zku pomi dzy inwestycj a zmian wyników ekonomicznych). Korzy ci po rednie powstaj dzi ki informuj cej, transformuj cej, organizuj cej i presti owej roli technologii informatycznych w przedsi biorstwie 12. Ze wzgl du na mo liwo pomiaru, zarówno koszty jak i korzy ci dzieli si na mierzalne (je- li mo na im w sposób jednoznaczny przypisa miar finansow lub fizyczn ) i niemierzalne 13, za ze wzgl du na mo liwo wyra enia efektu w jednostkach pieni nych na finansowe i niefinansowe 14. Kolejnym kryterium, umo liwiaj cym klasyfikacje kosztów i korzy ci jest poziom organizacyjny, na który one oddziaływuj. Wyró ni tu mo na koszty i korzy ci operacyjne i strategiczne. Wreszcie ostatnim kryterium, umo liwiaj cym klasyfikacje jedynie korzy ci, jest funkcja technologii informatycznej, która spowodowała ich powstanie. Według tej e funkcji mo na wyró ni : korzy ci z automatyzacji, korzy ci z informacji, korzy ci z transformacji (innowacji), korzy ci z organizacji, korzy ci presti owe (jako ciowe). W literaturze mo na znale ró ne typologie metod mierzenia efektów inwestycji w IT. Ich ró norodno wynika m.in. z faktu, i liczba tych metod stale si zwi ksza oraz zastosowano ró ne kryteria ich podziału. I tak np. T. Mayor 15 dzieli metody oceny przedsi wzie informatycznych na poni sze trzy kategorie: 1. metody finansowe do których oprócz wska ników takich jak: bie ca warto netto (Net Present value NPV), okres zwrotu, prosta stopa zwrotu (Return On Investment ROI), wewn trzna stopa zwrotu (IRR) zaliczy nale y tak e: ekonomiczn warto dodan (Economical Value Added EVA), stop zwrotu z zarz dzania (Return on Management ROM) oraz metodyk całkowitego kosztu utrzymania (Total Cost of Ownership TCO); 2. metody jako ciowe (heurystyczne) obejmuj ce wszystkie metody przypisuj ce warto liczbow do czynników jako ciowych, a w ród nich strategiczn kart wyników (Balanced Scorecard BSC), ekonomik informacji, metod całkowitego wpływu ekonomicznego (Total Economic Impact TEI), metod 5 filarów Marphy ego oraz analiz portfelow ; 10 B. Czarnacka Chrobot, Warto informatycznych przedsi wzi projektowych, Zeszyt nr 10 Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2002, s M. Nied wiedzi ski, Ocena zamierzen informatycznych przedsi biorstwa, Acta Univesitatis Lodziensis, Wydawnictwo UŁ, Łódz 1989, s P. Lech, Metodyka ekonomicznej oceny przedsi wzi informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie organizacj, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk W tym kontek cie u ywane s równie okre lenia: ilo ciowe i jako ciowe. 14 Ibidem. 15 T. Mayor, A Guide to IT Value Methodologies, CIO, 2002, pozyskane ze ródeł internetowych,

4 141 Wybrane metody oceny efektów inwestycji w IT 3. metody probabilistyczne bazuj ce na zastosowaniu narz dzi statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobienstwa, ocenie warto ci informacji i stochastycznych zale no ciach pomiedzy nakładem inwestycyjnym a mo liwymi do osi gni cia efektami. Wymieni tu mo na: metod opcji rzeczywistych (Real Options Method), oczekiwan warto informacji (Expected Value of Information EVI) i stosowan ekonomik informacji (Applied Information Economics - AIE). 4. metametody b d ce zbiorem zasad doboru optymalnych w danej sytuacji metod oceny. Jako przykłady mo na wymieni tu metody zaproponowane przez B. Farbey i innych 16 czy te Glena Petersa 17 oraz rodzimego pochodzenia Metod Sterowania Procesem Oceny Inwestycji Informatycznych (MSP) 18. Poniewa nie sposób jest przedstawi wszystkich metod oceny efektów inwestycji w IT jak równie, nie sposób wybra spo ród nich grup reprezentatywn dlatego, na potrzeby niniejszego artykułu dokonana została subiektywna selekcja, w której za cel postawiono sobie, aby opisywane metody reprezentowały ka d z powy szych kategorii. Jako pierwsza zaprezentowana zostanie wi c metoda nale ca do kategorii metod finansowych. 3. Metoda całkowitego kosztu utrzymania (Total Cost of Ownership TCO) 19 Przyst puj c do oceny przedsi wzi cia informatycznego, do precyzyjnie mo emy okre li koszty zakupu sprz tu i oprogramowania. Jednak e du o bardziej skomplikowane jest oszacowanie całkowitych kosztów wdro enia jak równie przyszłych kosztów posiadania systemu informatycznego, które s niebagatelne. Brak jest w literaturze tak szerokiej dyskusji na temat modeli klasyfikacji kosztów, jak to ma miejsce w przypadku modeli klasyfikacji korzy ci. Niedostatki w pracach akademickich rekompensuj organizacje komercyjne. Prym w tym zakresie wiedzie firma Gartner Group, która opracowała swoj metodyk TCO. Metodyka TCO Gartner Group to zbiór metod, modeli i narz dzi pomocnych w mierzeniu, zarz dzaniu, racjonalizacji i redukowaniu całkowitych kosztów posiadania informatyki w organizacji oraz podnoszeniu w niej ogólnej warto ci inwestycji informatycznych, szczególnie w obszarze infrastruktury. Po obliczeniu jaki jest aktualny koszt TCO w danej organizacji mo na zasymulowa jego warto w rodowisku zmienionym na skutek zrealizowania okre lonej inwestycji informatycznej. Znaj c TCO przed i po inwestycji oraz koszt inwestycji mo na dokona oceny jej opłacalno ci. 16 B. Farbey, F. Land, D. Targett, Evaluating Investments in IT: Finding a Framework, w: L. Willcocks, S. Lester Beyond the IT Productivity Paradox: Assessment Issues, John Wiley & Sons, Chichester 1999, str G. Peters, Evaluating your Computer Investment Strategy Journal of Information Technology, Vol.3, No 3, 1988, s J. Cypryja ski, op.cit. s Opis metody TCO opracowany został w oparciu o: J. Cypryja ski, op. cit. s , B. Czarnack -Chrabot, op. cit. oraz ródła internetowe,

5 142 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Metodyka TCO Gartnera obejmuje w szczególno ci nast puj ce składniki: Model klasyfikacji kosztów; Baz danych statystycznych o kosztach informatyki dla wielu bran słu y ona do celów porównawczych; Metody analizy oraz planowania kosztów, a tak e dobrych rad, które mog prowadzi do racjonalizacji kosztów posiadania technologii informatycznej; Zestaw narz dzi programowych umo liwiaj cych automatyzacj kontroli i planowania oraz prowadzenie ulepsze TCO. Najwa niejszym składnikiem metodyki TCO Gartnera jest model klasyfikacji kosztów, zawieraj cy bogat list kategorii obejmuj c : 1. koszty bezpo rednie mo na je pozna, studiuj c typowy bud et informatyczny firmy. Obejmuj one pi głównych klas kosztów i przy typowym rozkładzie kosztów posiadania informatyki w przedsi biorstwie wynosz nieco ponad 50% TCO. Owe klasy kosztów bezpo rednich to: sprz t i oprogramowanie ( rodki trwałe): wydatki kapitałowe i opłaty leasingowe na zakup i uzupełnienie sprz tu komputerowego, pomocniczego i sieciowego oraz wszelkich rodzajów oprogramowania; zarz dzanie systemem: wydatki i robocizna zwi zane z obsług sieci, systemów, zarz dzaniem zasobami, w tym tak e outsourcing; wsparcie: robocizna zwi zana z prac działów wsparcia, szkoleniami, obsług zamówie i podró y; rozwój: koszty projektowania i tworzenia, testowania i dokumentowania nowych aplikacji oraz modyfikowania i piel gnowania istniej cych; telekomunikacja: koszty poł cze telefonicznych, dost pu do Internetu, itp. 2. koszty po rednie s to te koszty, które nie s tradycyjnie ujmowane w bud etach wydatków zwi zanych z u ytkowaniem systemów informatycznych. W modelu TCO Gartnera zalicza si do nich: koszty u ytkownika ko cowego, które obejmuj koszty "samoobsługi" i wzajemnej pomocy (z pomini ciem administratorów systemów i serwisu), samokształcenie oraz pisanie własnych programów przez u ytkowników (np. oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych, skrypty, raporty, itp.); koszty przestojów, które dotycz utraty produktywno ci na skutek planowanych i nieplanowanych przestojów konserwacyjnych, niedost pno ci zasobów, awarii, itp. Koszty po rednie stanowi swoist miar skuteczno ci przyj tych rozwi za informatycznych. Praktyka pokazuje, e zawsze stanowi one znaczny udział w TCO przy typowym rozkładzie kosztów posiadania informatyki w przedsi biorstwie koszty po rednie wynosz niemal 50%. Niestety, pomiar kosztów po rednich jest zadaniem zło onym i pracochłonnym, co sprawia, e w wi kszo ci przedsi biorstw koszty te nie s identyfikowane, szacowane i na bie co kontrolowane. Metodyka zaproponowana przez Gartner Group składa si z czterech wykonywanych cyklicznie kroków, które powinny udzieli odpowiedzi na najistotniejsze z punktu widzenia zarz dzania informatyk pytania: 1. W jakim miejscu obecnie znajduje si analizowane przedsi biorstwo? Podstaw do udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest okre lenie obecnego stanu wydatków zwi zanych z TCO. Mo na to zrobi rejestruj c szczegółowo koszty we wszystkich kategoriach

6 143 Wybrane metody oceny efektów inwestycji w IT opisanych w modelu kosztów. 2. Jakie jest miejsce przedsi biorstwa w zestawieniu z innymi? Porównuj c profil firmy ze rednimi profilami w bran y mo na uzyska odpowied na pytanie, w których obszarach przedsi biorstwo jest lepsze, a w których gorsze od przeci tnej firmy podobnej do analizowanej i posiadaj cej podobne systemy. 3. Dok d przedsi biorstwo mo e zmierza? Wynik poprzedniego kroku pokazuje drog do ulepsze. Mo na je osi gn wieloma sposobami: poprzez zmian technologii, procesów organizacyjnych, czy praktyk zarz dzania. Korzystaj c z tych zalece opracowuje si ró ne scenariusze poprawy, z których jeden mo e sta si rzeczywistym planem ulepsze. 4. Czy realizacja planu ulepsze jest prawidłowa? Krok ten ma charakter kontrolny sprawdza si w nim, czy realizowany plan prowadzi do spodziewanych zmian profilu kosztów. Metodyka TCO, stanowi ca sposób pomiaru i symulacji wpływu technologii informatycznej na koszty bezpo rednie i po rednie jej wykorzystania, mo e sta si składnikiem rachunku ekonomicznego przy planowaniu ka dej nowej inwestycji informatycznej. Bierze si w niej pod uwag nie tylko korzy ci funkcjonalne i krótkoterminowe, lecz dostrzega ich koszty w całym cyklu ycia systemu. 4. Metoda 5 filarów 20 Metoda 5 filarów Marphy ego reprezentuje kategori ocen jako ciowych. Jest ona uwspółcze- nion wersj Ekonomiki Informacji. Podobnie jak ta ostatnia i inne metody z tej kategorii, ma ona charakter wzgl dny, co oznacza, e cz miar ustalana jest poprzez przyporz dkowanie im wagi uzgodnionej przez uczestników procesu oceny. Metoda 5 filarów dokonuje oceny warto ci przedsi wzi cia informatycznego w 5 kategoriach filarach: 1. dopasowania do strategii w którym oceniany jest wpływ przedsi wzi cia informatycznego na zdolno organizacji do realizacji celów strategicznych, 2. wpływu na procesy gospodarcze w którym ocenie podlega potencjał technologii informatycznej jako katalizatora zmian organizacyjnych (reorganizacji procesów), 3. architektury gdzie oceniana jest zgodno technologiczna nowego rozwi zania ze standardami istniej cymi w organizacji, 4. bezpo redniego zwrotu podejmuj cego ocen finansowej stopy zwrotu z projektu, opartej na tradycyjnych miarach oraz bior cej pod uwag bezpo rednie korzy ci i koszty, 5. ryzyka w którym to filarze ocenie podlegaj zagro enia w realizacji zamierzonych celów przedsi wzi cia informatycznego. Pierwszym krokiem metodyki jest nadanie poszczególnym filarom ustalonych wag, zgodnie z panuj cym w danej organizacji systemem warto ci. Suma wag jest z góry ustalona i musi wynosi 10 lub 100. Oznacza to, e zwi kszenie wagi jednego z filarów musi si wi za ze zmniejszeniem wag jednego lub kilku pozostałych. Kolejnym krokiem w metodyce T. Muphy ego jest rozbicie owych 5 wymienionych powy ej filarów na bardziej szczegółowe kryteria oceny, dopasowane do celów, jakie organizacja pragnie 20 Opis metody 5 filarów opracowany został w oparciu o: P. Lech, op. cit. s oraz T.Marphy, Achieving Business Value from Technology A Practical Guide for Today s Executive, John Wiley & Sons INC. Hoboken, NJ, 2002

7 144 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 osi gn. Przedsi wzi cie informatyczne podlega nast pnie ocenie pod wzgl dem wypełniania tych kryteriów. Osoby oceniaj ce rozwi zanie nadaj mu rangi w zakresie 0 10, gdzie 0 oznacza brak wypełnienia kryterium przez oceniane przedsi wzi cie informatyczne, natomiast 10 oznacza idealne spełnienie danego kryterium. rednia arytmetyczna z rang kryteriów składaj cych si na dany filar opisuje ocen rozwi zania w tym filarze. Z kolei poprzez pomno enie tej u rednionej oceny przez ustalon wcze niej wag danego filaru, otrzymuj si ostateczn miar warto ci projektu w zakresie np Według autora nie ma jednoznacznej interpretacji tak ustalonego wyniku, jednak z du ym prawdopodobie stwem mo na zało y, i projekty z miar 0 25 nadaj si do bezwarunkowego odrzucenia, a te z miar powy ej 76% do natychmiastowej akceptacji. Projekty z miarami 26 75% wymagaj zmian b d dodatkowej analizy w celu podj cia ostatecznej decyzji o ich zaakceptowaniu b d odrzuceniu. Zalet metody 5 filarów jest niew tpliwie cało ciowe podej cie do oceny inwestycji w IT oraz umo liwienie elastycznego, samodzielnego tworzenia kryteriów jej oceny przez oceniaj cych. Dzi ki temu, inwestycja w IT oceniana jest przez ka d organizacj inaczej w zale no ci od przyj tych priorytetów, które to ukryte s w warto ciach wag. Jako wada metody wymieniana jest jej du a uznaniowo wynikaj ca z arbitralnego przypisywania wag poszczególnym kryteriom przez osoby oceniaj ce projekt. 5. Metoda opcji rzeczywistych 21 Metody oceny efektów inwestycji w IT z kategorii probabilistycznych, do których nale y metoda opcji rzeczywistych, opieraj si na zało eniu, e grupa ekspertów dokonuj cych oceny przedsi wzi cia informatycznego posiada dostateczny zasób wiedzy o prowadzeniu podobnych inwestycji i w zwi zku z tym, na podstawie analizy specyfiki danego przedsi wzi cia oraz otoczenia, w jakim jest ono realizowane, b dzie w stanie okre li subiektywne prawdopodobie stwa zdarze, takich jak wykonanie przedsi wzi cia w terminie, zgodnie z bud etem, zgodnie ze specyfikacj czy te wyst pienia i warto ci kosztów i korzy ci, zwi zanych z jego wdro eniem. Metoda opcji rzeczywistych wywodzi si z Teorii Opcji zajmuj cej si wycen opcji na rynkach finansowych i bazuje na anologii pomi dzy tymi opcjami finansowymi a rzeczywistymi. Opcja finansowa jest instrumentem finansowym, który daje jego posiadaczowi prawo (ale nie obowi zek) do wykupu (call) lub sprzeda y (put) okre lonej liczby akcji (lub ogólniej mówi c innego instrumentu finansowego zwanego pierwotnym) po okre lonej cenie (zwanej cen wykonania) i w ustalonym okresie. Teoria Opcji Rzeczywistych przenosi metodyk wyceny opcji finansowych na inwestycje w aktywa niefinansowe, w tym inwestycje w IT. Z zakupem opcji rzeczywistej firma mo e mie do czynienia zakładaj c, e aktualnie poczynione nakłady na inwestycj w IT otwieraj drog do nowych, potencjalnie zyskownych inwestycji w przyszło ci. Nakłady na bie c inwestycj zawieraj w sobie cen opcji rzeczywistej, czyli premi. Odpowiednikiem ceny bie cej akcji jest zaktualizowana warto zwrotu z przyszłej inwestycji, a ceny wykonania wielko wymaganych na ni nakładów. Firma mo e podj decyzj o wykonaniu opcji rzeczywistej wtedy, gdy warto zwrotu z przyszłej inwestycji przewy szy jej nakłady. 21 Opis metody opcji rzeczywistych opracowany został w oparciu o: P. Lech, op. cit. s , J. Cypryja ski, op. cit. s , R. Kumar, Understanding the Value of Information Technology Enabled Responsiveness. EJISE 2001, VOL 1/1, pozyskane ze ródeł internetowych,

8 145 Wybrane metody oceny efektów inwestycji w IT W literaturze 22 wymieniane s cztery powszechnie stosowane i istotne opcje rzeczywiste: 1. Opcja kontynuacji programu inwestycyjnego w wypadku powodzenia przedsi wzi cia wst pnego. Przedsi wzi cia podj te dzisiaj mog zaowocowa nowymi mo liwo ciami inwestycyjnymi w przyszło ci (opcja call), Jako przykład poda mo na tu inwestycje w infrastruktur informatyczn. 2. Opcja zaniechania przedsi wzi cia. Opcja zaniechania dalszej realizacji przedsi wzi cia w celu zabezpieczenia przed pora k. Jest to opcja typu put, w której cen wykonania opcji sprzeda y jest warto sprzeda y aktywów wykorzystywanych w przedsi wzi ciu (ewentualnie znalezienia im bardziej warto ciowego przeznaczenia). 3. Opcja oczekiwania i gromadzenia dodatkowych informacji przed podj ciem inwestycji. Wyczekiwanie jest jednoznaczne z posiadaniem opcji call na realizacj przedsi wzi cia inwestycyjnego. Odło enie momentu rozpocz cia przedsi wzi cia o dodatniej warto ci zaktualizowanej netto (zachowanie opcji kupna) mo e mie korzystny wpływ na jej opłacalno. 4. Opcja zmiany profilu działalno ci lub metod produkcji stosowanych przez przedsi biorstwo. Za przykład posłu y tu mog informatyczne systemy zarz dzania produkcj, które umo liwiaj przedsi biorstwom osi gni cie elastyczno ci działania zaplecza produkcyjnego. Procedur post powania przy ocenie przedsi wzi cia informatycznego z wykorzystaniem metody opcji rzeczywistych przedstawi mo na w kilku krokach: identyfikacja opcji w projekcie czy s, a je li tak, to jakiego rodzaju przeprowadzenie wyceny projektu metodami dyskontowymi np. NPV przeprowadzenie wyceny opcji, przy wykorzystaniu jednego z modeli wyceny opcji finansowych np. dwumianowego Coxa Rubinsteina, Blacka-Scholesa, Margrabe a. zweryfikowanie ocen otrzymanych metodami dyskontowymi o warto opcji (czyli obliczenie np. rozszerzonego NPV). Metoda opcji rzeczywistych stanowi rozszerzenie tradycyjnej analizy rentowno ci. Charakteryzuje si jednak znacznym skomplikowaniem i koncentruje si na wyra onym finansowo efekcie przedsi wzi cia informatycznego. Nie posiada natomiast specyficznych dla projektów informatycznych technik szacowania kosztów i korzy ci. 6. Metametoda oceny inwestycji informatycznych Barbary Farbey, Franka Landa i Davida Targetta 23 Metametody oceny inwestycji informatycznych s prób zaradzenia sytuacji braku jednej uniwersalnej metody oceny inwestycji w IT poprzez wskazanie procedury doboru metody oceny adekwatnej do specyfiki danego przedsi wzi cia. Teoretyczn podstaw metametod jest zastosowanie do oceny inwestycji informatycznych podej cia sytuacyjnego wywodz cego si z teorii zarz dzania. Griffin 24 sytuacyjnym nazywa takie 22 R.A. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów przedsi biorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 835 i in. 23 Opis metametody opracowany został na podstawie: J. Cypryja ski, Metametody Oceny efektywno ci inwestycji informatycznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, pozyskane ze ródeł internetowych, 24 R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1996.

9 146 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 podej cie do problemu, w którym nie poszukuje si uniwersalnych reguł, lecz kładzie nacisk na analiz funkcjonowania organizacji w konkretnych warunkach presji i mo liwo ci istniej cych w organizacji i jej otoczeniu. Sytuacyjne rozwi zanie problemu oceny inwestycji informatycznych mo na zrealizowa poprzez: sprecyzowanie przedmiotu, podmiotu oraz celu i czasu trwania przedsi wzi cia; sprecyzowanie wymaga, jakim ocena przedsi wzi cia powinna sprosta, aby by przydatn w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; okre lenie warunków, w których ocena b dzie dokonywana; okre lenie cech metod, które to cechy wska w jakich okoliczno ciach mog by one zastosowane z najlepszym skutkiem; wybór metody na podstawie jej cech do sprecyzowanych wymaga i warunków oceny. Procedura doboru metod oceny opracowana przez Farbey, Landa i Targetta uznawana jest za klasyczny przykład metametody oceny inwestycji informatycznych. W pierwszym etapie procedury, dokonywana jest specyfikacja oceny a tak e samej inwestycji informatycznej i organizacji podejmuj cej t inwestycj. Branych jest tu pod uwag pi grup czynników, które autorzy sformułowali na podstawie własnych bada empirycznych. S nimi: rola, jak ma spełni ocena inwestycji zgodnie z uwagami twórców, zale e ona b dzie od etapu procesu inwestycyjnego, na którym ocena jest dokonywana (np. etap wymaga, specyfikacji), gdy na ka dym z nich stawiane s ró ne pytania, na które ocena ma udzieli odpowiedzi; rodowisko decyzyjne, w którym ocena b dzie dokonywana opisane ma zosta ono poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania typu: czy proces decyzyjny jest taki jak dla wszystkich projektów realizowanych w organizacji czy te jest to proces nietypowy, czy spodziewane korzy ci s łatwo mierzalne (ilo ciowe), czy te mo e przewa aj korzy ci jako ciowe, które mo na wyrazi jedynie w skalach słabszych oraz jak wa ne jest, aby korzy ci i koszty wyra one były ilo ciowo, czy uzasadnione jest u ycie zaawansowanych metod oceny czy te nale y ograniczy si do metod prostych; cechy systemu informatycznego b d cego przedmiotem inwestycji okre lany jest tu rodzaj systemu w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza specyficzn aplikacj a 10 infrastruktur informatyczn organizacji wykorzystywan przez ró ne aplikacje z ró nych działów przedsi biorstwa. Skal od 1 do 10 autorzy wykorzystuj równie do wyra enia roli systemu w organizacji, przy czym 1 oznacza rol wspomagaj c za 10 kluczow ; cechy charakterystyczne organizacji rozwa aj cej inwestycj brana jest tu pod uwag sytuacja przedsi biorstwa na tle konkurencji oraz sytuacja całej bran y. I tutaj zastosowane zostały skale od 1 do 10, gdzie 1 oznacza odpowiednio: wdro enie systemu na wzór wykorzystywanych przez konkurencj lub stabiln sytuacj bran y za 10 lidera we wdra aniu innowacyjnych rozwi za informatycznych lub niestabiln sytuacj w bran y zale no ci przyczynowo skutkowe wyst puj ce pomi dzy inwestycj w IT a efektami jakie przyniesie ona organizacji nale y sklasyfikowa je według dwóch kategorii: bezpo- rednie i po rednie oraz pewne i niepewne. Na podstawie tak dokonanej specyfikacji tworzona jest zbiorcza macierz, której wiersze okre- laj rol, jak IT odgrywa w organizacji. Mo e ona by konserwatywna b d radykalna. Kolumny macierzy okre laj ograniczenia podejmowania decyzji i dokładno procesu oceny. Mog one

10 147 Wybrane metody oceny efektów inwestycji w IT by precyzyjnie okre lone lub rozmyte. Pierwszy etap ko czy si umiejscowieniem inwestycji w odpowiednim miejscu macierzy (rys.1a.). Celem drugiego etapu procedury doboru metody oceny jest dokonanie klasyfikacji dost pnych metod oceny przy wykorzystaniu macierzy zbiorczej z poprzedniego kroku procedury. W efekcie powstaje kolejna macierz, w której metody zostaj przypisane do jednego z jej czterech kwadratów (rys. 1b.). Procedur wie czy etap doboru metody oceny polegaj cy na porównaniu obu zaprezentowanych macierzy i wybraniu metody umiejscowionej w obszarze odpowiadaj cym umiejscowieniu specyfiki oceny. Rys. 1. Macierz zbiorcza przedstawiaj ca specyfik dokonywanej oceny (a) oraz efekt kroku drugiego: macierz prezentuj ca specyfik metod (b). U yte skróty: BV warto ci graniczne, CBA analiza kosztów-korzy ci, CSF krytyczne czynniki sukcesu, EM metody eksperymentalne (prototypowanie, symulacja, gry decyzyjne), IE information economics, MOMC multi-objective, multi-criteria, ROI zwrot z inwestycji, ROM return on management, VA value analysis. ródło: J. Cypryja ski, Metametody Oceny efektywno ci inwestycji informatycznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007 Procedura doboru metod oceny Farbey, Landa i Targetta nie ma zbyt du ego znaczenia dla praktyki, gdy uzyskiwany zakres mo liwych do wykorzystania metod jest mało precyzyjny. Jednak e ma ona du e znaczenie dla rozwoju prac teoretycznych, wynikaj ce z faktu, e jako pierwsza stosuje ona podej cie sytuacyjne w tak pełnej formie.

11 148 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Podsumowanie Wykorzystanie mo liwo ci oferowanych przez system informatyczny stanowi warunek konieczny podj cia inwestycji w IT. Nie gwarantuje jednak, e inwestycja ta b dzie przedsi wzi ciem opłacalnym z ekonomicznego punktu widzenia. Potwierdzenia takiego przypuszczenia mo e udzieli jedynie analiza opłacalno ci. I cho owa procedura w przypadku przedsi wzi informatycznych napotyka w praktyce trudno ci wynikaj ce z faktu, e korzy ci zwi zane z wprowadzeniem systemu informatycznego s bardzo skomplikowane do oszacowania, powinna zosta przeprowadzona. Mimo wspomnianych trudno ci, zaprezentowane modele mierzenia efektów inwestycji w IT okazuj si by na tyle skutecznym narz dziem ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych, e wykorzystuje si je na wiecie coraz powszechniej. Warto wi c podobn praktyk wprowadzi równie w naszym kraju. Bibliografia [1] Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsi biorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 835 i in. [2] Byzia T., TCO czyli zarz dzanie kosztami posiadania informatyki, Raport Infovide Sp. z o.o., [3] Cypryja ski J., Metametody oceny efektywno ci inwestycji informatycznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, pozyskane ze ródeł internetowych, [4] Cypryja ski J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsi biorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytety Szczeci skiego, Szczecin [5] Czarnacka Chrobot B., Warto informatycznych przedsi wzi projektowych, Zeszyt nr 10 Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa [6] Farbey B., Land F., Targett D., Evaluating Investment in IT, Journal of Information Technology 1992, Vol. 7, No 2. [7] Farbey B., Land F., Targett D., Evaluating Investments in IT: Finding a Framework, w: Willcocks L., Lester S., Beyond the IT Productivity Paradox: Assessment Issues, John Wiley & Sons, Chichester [8] Farbey B., Land F., Targett D., How to Assess Your IT Investment, Butterworth Heinemann, Oxfrod [9] Fr czkowski K., Zarz dzanie projektem informatycznym. Projekty w rodowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodze projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław [10] Gawron H., Ocena efektywno ci Inwestycji, Wyd. AE, Pozna [11] Griffin R.W., Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa [12] Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników, PWN, Warszawa [13] Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informatyczne biznesu, PLACET, Warszawa [14] Kolbusz E., Nowakowski A., Informatyka w zarz dzaniu: metody i systemy, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin [15] Kumar R., Understanding the Value of Information Technology Enabled Responsiveness, EJISE 2001, VOL 1/1, pozyskane ze ródeł internetowych:

12 149 Wybrane metody oceny efektów inwestycji w IT [16] Lech P., Metodyka ekonomicznej oceny przedsi wzi informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie organizacj, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk [17] Lotko A., Ocena ekonomicznej efektywno ci inwestycji w systemy informatyczne typu help-desk, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom [18] Marphy T., Achieving Business Value from Technology A Practical Guide for Today s Executive, John Wiley & Sons INC. Hoboken, NJ, [19] Mayor T., A Guide to IT Value Methodologies CIO, 2002, pozyskane ze ródeł internetowych: [20] Nied wiedzi ski M., Ocena zamierze informatycznych przedsi biorstwa, Acta Univesitatis Lodziensis, Wydawnictwo UŁ, Łód [21] Ole ski J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa [22] Orzechowski R., Dopasowanie IT biznes Kwartalnik Nauk o Przedsi biorstwie, 2007/2 [23] Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa [24] Pa kowska M., Zarz dzanie zasobami informatycznymi, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa [25] Peters G., Evaluating your Computer Investment Strategy Journal of Information Technology, Vol.3, No 3, 1988, s [26] Raport OECD, OECD Information Technology Outlook 2008, wyd. OECD 2008 pozyskane ze ródeł internetowych: 757_ _1_1_1_1,00.html. [27] Raport, CHAOS Summary 2009, The Standish Group International, Inc., 2009, pozyskane ze ródeł internetowych: [28] Raport, IT Spending 2010, Gartner, Inc., [29] Rogowski W., Rachunek efektywno ci przedsi wzi inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków [30] Strassmann P.A., Will Big Spending on Computers Guarantee Profitability?, Datamation 1997, Feb. [31] Sward D.S. Measuring the Business Value of Information Technology, Intel Corporation, [32] Syska E., ROI w czasach kryzysu CIO Magazyn Dyrektorów IT, 06/2009. [33] Szyjewski Z., Metodyki zarz dzania projektami informatycznymi, PLACET, Warszawa [34] Van der Zee H., Measuring the Value of Information Technology, Idea Group Publishing, Harshey, Pa

13 150 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 A REVIEW OF METHODS OF IT INVESTMENTS EVALUATION Summary A significant amount of attention has been placed on IT evaluation within the literature over the years and much has been written. In this paper I present one of many classifications of evaluation approaches and review four strategies of how to perform evaluation of investments in IT: TCO method, Marphy s 5 pillars method, Real Options Methods and one meta-methodology by Farbey, Land and Targett. I find that while the literature states the importance and objectives of IT investment evaluation, not many companies are using any assessment method in practice. Keywords: IT investments evaluation, TCO method, Marphy s 5 pillars method, Real Options Methods, meta-methodology by Farbey, Land and Targett Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k

Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 265, 2012 Edyta Bieli ska Dusza Wojciech Paj k METODYCZNA KONCEPCJA BADANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO CI PRZEDSI BIORSTWA W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII ZRÓWNOWA

Bardziej szczegółowo

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 262, 2012 * ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU 1. WST P Inwestorzy, którzy chc dokona w miar optymalnej alokacji kapitału powinni zdoby wiedz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ

STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ STRATEGIA PRZODOWNICTWA KOSZTOWEGO W WALCE Z KONKURENCJ KAROLINA WO NICKA Streszczenie Celem niniejszej pracy jest prezentacja strategii przodownictwa kosztowego jak równie walka przedsi biorstw z konkurencj.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metodologiczne

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE KATARZYNA LANGE-SADZI SKA Uniwersytet Łódzki MAŁGORZATA ZIEMECKA Uniwersytet Łódzki, Wy sza Szkoła Informatyki w Łodzi Streszczenie W artykule zawarto

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo