Strategia promująca biogaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promująca biogaz"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia promująca biogaz Autorzy: Maciej Kołowski, Stefan Pawlak Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna Energia Europa)

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Podstawowe zasady komunikacji... 4 Komunikacja ze społecznością lokalną w przypadku inwestycji biogazowych... 5 Informacja nt. biogazowni i produkcji biogazu... 8 Działania WAZE część informacyjna... 9 Działania skierowane do społeczeństwa... 9 Działania skierowane do rolników i producentów rolnych Działania skierowane do samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw Działania adresowane do różnych grup odbiorców, związane z ekonomiką przedsięwzięć biogazowych Przykładowe miejsca spotkań: Narzędzia promocji... 12

3 Wprowadzenie W przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. rządowym dokumencie Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach stwierdza się, że istnieje pilna konieczność ustanowienia systemu promującego i wspierającego produkcję biogazu rolniczego i wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dokument zakłada stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy (m.in. zmiany prawne, których należy dokonać w polskim systemie prawnym); wskazanie możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych oraz przeprowadzenie stosownych działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych. Zgodnie z założeniami wdrożenie zapisów Kierunków rozwoju biogazowni ( ) jest niezbędnym elementem procesu utworzenia do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Dokument zakłada, że biogazownie będą powstawać w gminach, na których terenach występują wystarczające zasoby areału z którego można pozyskiwać biomasę na cele energetyczne. Zapisy nie przesądzają o docelowej mocy instalowanych urządzeń biogazowych, jak też o sposobie wykorzystania wytworzonego biogazu rolniczego. W gestii inwestorów zarządzających konkretnymi inwestycjami pozostawia się decyzje dotyczące celów i kierunków rozwoju w obszarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. W Programie działań wykonawczych na lata stanowiącym załącznik do dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r., zawarte zostały konkretne działania mające na celu realizację założeń odnośnie wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w roku Znaczna ich część związana jest z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wdrożenie większości z przyjętych założeń może być trudne, jeśli w rozważaniach nad działaniami służącymi realizacji unijnej polityki 3 x 20 w wystarczającej mierze nie uwzględni się kwestii akceptacji społecznej dla lokalizacji nowych instalacji biogazowni. Niniejsze opracowanie miało na celu zaprezentowanie mechanizmów komunikacji, których wykorzystanie przyczynić się powinno do poprawy relacji na styku inwestor społeczność lokalna, skutkującego m.in. zwiększeniem stopnia społecznej akceptacji dla tego typu obiektów. Przy tworzeniu niniejszej strategii wykorzystano m.in. opracowanie Zadanie 6.2. Wytyczne informacyjne dla projektów dotyczących biogazu (umowa EIE/07/225/SI ).

4 Podstawowe zasady komunikacji Trudności w wymianie informacji i komunikacji między stronami często uważane są za główną przyczynę uniemożliwiającą znalezienie kompromisowego rozwiązania dla lokalizacji nowych inwestycji, których powstanie może naruszać dotychczasowy ład i układ przestrzenny sąsiadującego otoczenia. Przyczyną takiego stanu może być budowa nawet niewielkiej biogazowni rolniczej, dlatego celowym wydaje się wypracowanie sprawdzonych zasad komunikacji, które stworzą płaszczyznę dla wymiany merytorycznych argumentów między zainteresowanymi stronami, tak aby czynnik emocjonalny nie zdominował dyskusji, w której rzeczowość argumentów zeszłaby na dalszy plan. Mianem komunikacji społecznej [Fenrych, 1998] określa się system i sposób porozumiewania się w społeczeństwie, obejmujący wszystkie podmioty (członkowie społeczności osoby i grupy ludzi), treści (komunikaty), metody (język) oraz środki przekazywania informacji (tzw. narzędzia informacyjne). Z kolei polityka informacyjna oznacza troskę o to, by informacja w pożądany sposób docierała do tych osób i środowisk, do których dotrzeć powinna. Politykę informacyjną mogą realizować rozmaite podmioty, wśród nich samorząd, przedsiębiorstwo gospodarcze itp. W Karcie Etycznej Mediów zawarto pewne zasady, których zastosowanie pozwala na właściwy i rzetelny przekaz informacji bez względu na adresata informacji. Zasady te /prezentowane poniżej/ na potrzeby niniejszego opracowania poddano pewnej modyfikacji, co uczyniło je bardziej uniwersalnymi: zasada prawdy - należy dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonowały fakty w ich właściwym kontekście; w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie należy dokonać sprostowania; zasada obiektywizmu - autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia; zasada oddzielania informacji od komentarza - wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnianie faktów od opinii i poglądów; zasada uczciwości - działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowa działania niezgodnego z przekonaniami; zasada szacunku i tolerancji - poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia; zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy - podstawowe prawa odbiorcy informacji są nadrzędne wobec interesów przekazujących informację; zasada wolności i odpowiedzialności - wolność słowa nakłada na przekazujących informację odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.

5 Komunikacja ze społecznością lokalną w przypadku inwestycji biogazowych W przypadku inwestycji wpływających na najbliższe otoczenie /układ komunikacyjny, hałas itp./ interes mieszkańców rzadko kiedy będzie zbieżny z oczekiwaniami i planami inwestora, dlatego konieczne wydaje się doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie zainteresowane strony będą miały możliwość pełnego przedstawienia swoich racji. Zawsze istnieje ryzyko możliwego braku zdolności do obiektywnej oceny sytuacji przez zaangażowane w przedsięwzięcie podmioty. Obowiązki wynikające z przepisów prawa, a nakazujące w przypadku podobnych inwestycji organizowanie konsultacji społecznych, dały całemu społeczeństwu możliwość wypowiedzenia się na temat planowanej w ich sąsiedztwie inwestycji. Społeczność lokalna która uczestniczy w tego typu spotkaniach musi jednak umożliwić wyłożenie swoich racji również przez drugą stronę, aby uniknąć sytuacji, w której przy emocjach towarzyszących np. niechcianej inwestycji jedna ze stron nie jest dopuszczana do głosu. Za generalną zasadę należy przyjąć, że dla ewentualnego powodzenia przedsięwzięcia od początku należy używać obiektywnej i uczciwej argumentacji. Dotyczy to również unikania składania daleko idących obietnic, zwłaszcza przyjmowania zbyt optymistycznych scenariuszy w przypadku braku wystarczającej ilości informacji w danej chwili. Korygowanie optymistycznych założeń wpływać będzie na utratę zaufania i ryzyko wzrostu zaniepokojenia społeczności lokalnej, co może zablokować lub co najmniej utrudnić szanse na zbudowanie dobrosąsiedzkich relacji w przyszłości. Uczciwe podejście do sprawy traktowane jest jako obowiązek przyszłego operatora wytwórni biogazu, ale jednocześnie powinno być postrzegane jako szansa, która może pozwolić uniknąć w przyszłości wielu nieporozumień i trudności. Przykładem na to jest np. wykorzystanie przez osoby nieprzychylne inwestycji całej procedury administracyjnej, skutkujących w najlepszym razie znaczącym jej opóźnieniem. W interesie przyszłego operatora biogazowni jest ustalenie źródła informacji nt. biogazu, z którego korzysta miejscowa społeczność. Ważne jest aby informacje te pochodziły z wiarygodnych źródeł, co jest szczególnie ważne w czasach dużej aktywności różnych organizacji i stowarzyszeń, gdzie przy generalnym sprzeciwie dla tego typu inwestycji, jakichkolwiek ustępstwa mogą być niemożliwe. Listę konkretnych działań i czas, w którym powinny być realizowane, zawartą w opracowaniu Zadanie 6.2 Wytyczne informacyjne dla projektów dotyczących biogazu (umowa EIE/07/225/SI ) zamieszczono w poniższej tabeli:

6 Lp. Działania przed budową w trakcie budowy przy rozruchu w trakcie działania 1 Informowanie burmistrza, wójta (pierwsze spotkanie) 2 Wycieczka informacyjna dot. biogazu 3 Impreza informacyjna* 4 Integracja sąsiadów 5 Komunikacja podczas procedury uzyskiwania zezwoleń 6 Dzień otwarty* 7 Działania PR 8 Ulotka o biogazie** 9 Strona internetowa 10 Uroczystość otwarcia wytwórni biogazu 11 Okrągły stół ws. biogazu* 12 Sponsoring** * - najlepiej corocznie ** - regularnie Ad.1. Informowanie burmistrza, wójta Zakłada się, że sukces związany z realizacją projektu biogazowego w przeważającej części zależy od tego, czy do pomysłu uda się przekonać władze samorządowe z danego terenu. Wsparcie i doświadczenie władz w kontaktach z mieszkańcami wydaje się w tym wypadku nieocenione. Najważniejsze aby wójt/burmistrz sam był przekonany do danego przedsięwzięcia, co ma decydujące znaczenie w kwestii ewentualnego zaangażowania w przekonaniu społeczności lokalnej nt. obiektywnych korzyści dla regionu z tytułu użytkowania instalacji biogazowej. Ad.2. Wycieczka informacyjna dot. biogazu Taki sposób informowania społeczności lokalnej o ewentualnym wpływie planowanej instalacji na otoczenie uważany jest za bardzo efektywny. Zainteresowane osoby, mieszkańcy i sąsiedzi przyszłej instalacji mogą na własne oczy zobaczyć jak funkcjonuje tego typu instalacja, jak rozbudowane jest jej zaplecze techniczne oraz jaki jest jej wpływ na otoczenie. W przypadku planowanej budowy instalacji biogazowej, inwestor raczej wybierze instalację którą można się chwalić, nawet jeśli wymaga to przejazdu na większą odległość. Organizacja takiego wyjazdu traktowana jest jako swego rodzaju inwestycja na przyszłość, która w przypadku przekonania do idei budowy biogazowni choćby części mieszkańców, pozwala na zmianę klimatu dyskusji o zlokalizowaniu inwestycji.

7 Ad.3. Sesja informacyjna Zaleca się zorganizowanie pierwszej sesji informacyjnej jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na budowę biogazowni. Podobne imprezy powinny odbyć się na etapach planowania i budowy, a także po rozruchu wytwórni biogazu i w regularnych odstępach czasu. W czasie spotkania należy raczej unikać mówienia o zagadnieniach technicznych i podać jedynie kluczowe dane. Przedstawiając przykładowe i zrealizowane projekty można skontaktować się z doświadczonym operatorem biogazowni i/lub bezstronnym ekspertem, który obiektywnie przedstawi tematykę biogazu. Informacje powinny podkreślać pozytywne skutki, które Biogazownia wywrze na społeczność, ale również wszelkie możliwe obciążenia dla sąsiadów i środki ich zapobiegania. Ad.5. Komunikacja podczas procedury uzyskiwania zezwoleń W sprawie tej procedury niezmiennie podnosi się wagę akceptacji miejscowej ludności dla przedsięwzięcia jakim jest budowa biogazowni. Szczególnie istotny jest stały dostęp zainteresowanych stron do informacji. W trakcie realizacji procedury pozyskiwania pozwoleń należy dopełnić wszelkich starań, aby interes stron, których może dotyczyć nowa inwestycja został nienaruszony. Ad.6. Dzień otwarty Wydarzenie to w pierwszej kolejności adresowane jest do lokalnej społeczności, która ma możliwość bezpośredniego zapoznania się z rodzajem realizowanych prac, przy okazji wyrabiając sobie opinię na temat przedsięwzięcia, które stanowić będzie nowe sąsiedztwo na wiele najbliższych lat. Ad.8. Ulotka nt. biogazu Ulotka nt. biogazowni powinna zawierać podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem instalacji biogazowej, podane w przystępnej formie. Spotkania z mieszkańcami stanowić będą doskonałą okazję do ich rozkolportowania, a zawarte informacje stanowić będą podstawę do zadawania ewentualnych pytań oraz umożliwią rozwianie ewentualnych wątpliwości u źródła. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią dysponuje własną ulotką informacyjną nt. biogazowni rolniczych, które można wykorzystać w procesie informowania społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu. Ad.9. Strona internetowa Przy obecnym stopniu informatyzacji i rosnącej dostępności nowoczesnych technik komunikacji na terenach rolniczych i wiejskich, wykorzystanie strony internetowej do komunikowania się ze społecznością lokalną stanowić będzie bardzo efektywne źródło wymiany informacji nt. realizowanej inwestycji.

8 Informacja nt. biogazowni i produkcji biogazu Dostępnych jest coraz więcej informatorów i poradników podejmujących temat biogazowni rolniczych. W marcu 2011 opublikowano Przewodnik dla Inwestorów Zainteresowanych Budową Biogazowni Rolniczych, opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej na zamówienie Ministerstwa Gospodarki. Praktyczny przewodnik stanowi kompendium wiedzy dotyczącej prowadzenia procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej. Zawarto w nim m.in. informacje na temat: potencjału rozwojowego instalacji biogazu w Polsce; dostępnych technologii oraz wymagań dotyczących substratów do produkcji biogazu rolniczego a także charakterystykę poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. Omówione zostały zagadnienia ekonomiczne, aspekty prawne związane z procesem inwestycyjnym oraz studium przypadku kilku biogazowni rolniczych. Kolejną pozycję stanowi poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych pt. Budowa i Eksploatacja Biogazowni Rolniczych, opracowany w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach Oddział Poznań, opublikowany w 2011 roku. W opracowaniu tym opisano proces fermentacji beztlenowej w biogazowni, zasady doboru substratów do instalacji oraz metody szacowania ich wydajności. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania biogazowni oraz dokonano analizy dostępności surowców dla wybranych lokalizacji. W szczegółach omówione zostały kolejne etapy realizacji budowy biogazowni rolniczej, podano przykłady wykorzystania biogazu w układach kogeneracyjnych i trigeneracyjnych, aby następnie dokonać oceny wpływu rozproszonego układu energetycznego na środowisko wraz z oceną skutków ekonomicznych. Omówiona zostało również bezpieczeństwo procesowe instalacji biogazowej w gospodarstwie rolnym.

9 Działania WAZE część informacyjna W strategii promocji wyróżniono grupy docelowe, dla których przewidziane będą działania promocyjno-informacyjne. Poziom szczegółowości informacji oraz forma przekazu uzależniona będzie od konkretnej grupy. Promocja powinna być realizowana w oparciu o model: Grupy docelowe związane ze strategią informacyjną to: Społeczeństwo Rolnicy i producenci rolni Grupy docelowe Przedsiębiorcy spoza branży rolniczej Samorządy lokalne Działania skierowane do społeczeństwa zainicjowanie i realizacja kampanii promocyjnej: istotnym elementem rozpowszechniania wiarygodnych informacji o produkcji biogazu jest walka ze stereotypem biogazowni wydzielającej odory. Jednocześnie należy zwracać uwagę na korzyści środowiskowe oraz wpływ tego typu instalacji na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym zwiększenie wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów.

10 organizowanie konkursów wiedzy wśród dzieci i młodzieży dotyczących tematyki OZE, w tym biogazu Szczegółowe zagadnienia do omówienia: powstawanie biogazu; odpady poprodukcyjne pochodzenia rolniczego i przetwórczego, zagospodarowanie obornika i gnojowicy, utylizacja odpadów komunalnych z aglomeracji miejskich, korzyści wynikające z produkcji biogazu: ciepło, energia, zagospodarowanie pulpy pofermentacyjnej jako wartościowego nawozu organicznego, dezodoryzacja odpadów, tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, program dywersyfikacji energii (energetyka rozproszona), wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Działania skierowane do rolników i producentów rolnych Zorganizowanie cyklu szkoleń oraz wykładów dla rolników i producentów rolnych z zakresu tematyki związanej z instalacjami biogazowymi oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł energii. Udostępnianie/organizacja wyjazdów studyjnych do czynnych biogazowni, w których rolnicy i producenci rolni zainteresowani ich budową, będą mogli zapoznać się z ich działaniem oraz potencjalnymi korzyściami. Rozpowszechnienie przewodnika dotyczącego zasad i kosztów budowy biogazowni, jej korzyści dla środowiska i zużycia energii w gospodarstwie a także procedur administracyjnych, jakie musi przejść potencjalny inwestor. Przewodnik ten będzie także rozpowszechniał wiedzę dotyczącą możliwości współfinansowania tego typu przedsięwzięć ze środków unijnych i krajowych. Szczegółowe zagadnienia do omówienia: wśród rolników: możliwości sprzedaży energii do sieci, zagospodarowanie odpadów, wykorzystanie nawozów organicznych z biogazowni, wśród przedsiębiorstw rolno-spożywczych: redukcja kosztów produkcji związana z wytwarzaniem energii na własne potrzeby, energetyczne zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Działania skierowane do samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw Udostępnianie/organizacja wyjazdów studyjnych do czynnych biogazowni, w których przedstawiciele samorządów zainteresowani ich budową, będą mogli zapoznać się z zasadami działania i potencjalnymi korzyściami dla gminy/powiatu. Zorganizowanie cyklu warsztatów oraz konferencji tematycznych dla gmin, samorządów, przedsiębiorców i innych zainteresowanych, z zakresu tematyki związanej z instalacjami biogazowymi oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł energii.

11 organizowanie konkursu adresowanego do najlepiej zorganizowanych pod względem zagospodarowania odpadów organicznych samorządów; promowanie gromadzenia bioodpadów z gospodarstw domowych dla celów energetycznych, Rozpowszechnienie przewodnika dotyczącego zasad i kosztów budowy biogazowni, jej korzyści dla środowiska i zużycia energii w gospodarstwie a także procedur administracyjnych, jakie musi przejść potencjalny inwestor. Przewodnik ten będzie także rozpowszechniał wiedzę dotyczącą możliwości współfinansowania tego typu przedsięwzięć ze środków unijnych i krajowych. Działania adresowane do różnych grup odbiorców, związane z ekonomiką przedsięwzięć biogazowych Szacując korzyści ekonomiczne, należy również pamiętać o innych korzyściach mających charakter niematerialny, przez co pośrednio mogą przekładać się na ekonomikę działalności. Nalezą do nich m.in.: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co może zaowocować pojawieniem się w pobliżu biogazowni przemysłu, który może być zainteresowany wykorzystaniem ciepła z instalacji lub dostaw substratów do biogazowni, zwiększenie bezpieczeństwa zapewnienia dostaw paliw i energii oraz nawozów organicznych, korzyści wynikające z zagospodarowania kłopotliwych i drogich w utylizacji odpadów poubojowych; wstępna analiza finansowa inwestycji z uwzględnieniem uniknięcia opłat za tradycyjną utylizację odpadów, wykorzystanie mało atrakcyjnych pod względem uprawy areałów, nadających się do uprawy roślin energetycznych dla biogazowni, możliwość skonsolidowania działań na rzecz podaży substratów przez wielu dostawców z danego okręgu, również firm zajmujących się zagospodarowaniem pulpy pofermentacyjnej. Przykładowe miejsca spotkań: gminne ośrodki kulturalno-oświatowe, lokalne ośrodki doradztwa rolniczego, centralnym ośrodkiem mógłby być UP w Poznaniu, istnieje możliwość wykorzystania nowej Auli Uniwersyteckiej mieszczącej ponad 200 osób; zaproszenie do wzięcia udziału w panelu przedstawicieli kadry naukowej UP badającej obszar pozyskania energii z biogazu oraz właścicieli obecnie funkcjonujących biogazowni, organizacja wycieczek edukacyjnych do miejsc gdzie instalacja biogazowa już istnieje np. Skrzatusz koło Piły (Biogas Zeneris) czy (obecnie w budowie - stan na I kwartał 2012r.) do doświadczalnej biogazowni rolniczej w Przybrodzie, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

12 Narzędzia promocji Aby promocja tematyki produkcji biogazu była skuteczna, planowane jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi promocyjnych. Zaliczyć do nich można: Prowadzenie strony internetowej z informacjami nt. wytwarzania biogazu (www.waze.pl) Kampania reklamowa Public relations działania, których celem jest tworzenie i utrzymywanie zaufania do naszej organizacji; budowanie właściwego wizerunku instalacji jaką jest biogazownia, za pomocą mediów. Direct mailing kontakt bezpośredni z potencjalnymi inwestorami oraz mieszkańcami terenów, na których mogą powstać biogazownie. Wydarzenia promocyjne np. organizacja konferencji Działalność wydawnicza - ulotki Działania public relations/ kontakty z otoczeniem Działania PR stanowią dzisiaj ważne źródło przekazu informacji. Ogólnie rzecz ujmując, człowiek to istota nawyków. Ludzie muszą dzisiaj szybko przyswajać informacje, zwłaszcza w tzw. szumie informacyjnym, przy braku odpowiednich narzędzi selekcji prowadzącego do przeciążenia ludzkiej percepcji. Nowe i nieznane rzeczy często są postrzegane w negatywny sposób. Coraz trudniejsza staje się też zmiana czyjegoś stanowiska po ukształtowaniu opinii tej osoby w danej kwestii. Podczas budowy i w czasie działania wytwórni biogazu pojawia się wiele okazji do nabrania dystansu do własnych opinii i ich ewentualnego zweryfikowania. Pod hasłem czyń dobre rzeczy i mów o nich należy stale przekazywać informacje swojemu otoczeniu. Ważnym aspektem współpracy z mediami jest rozmowa. Podczas takiego posiedzenia można szybko i łatwo podać informacje dużej publiczności poprzez odpowiednie media (gazety, radio, TV). Podczas przygotowywania rozmowy z mediami należy uwzględnić następujące kwestie: Jaką wiadomość chcesz przekazać? Jaki jest domyślny odbiorca informacji? Materiały dla mediów - jakie dane należy przygotować? Wybierz właściwy moment do zwołania posiedzenia prasowego Zaproszenie przedstawicieli mediów Zdjęcia (przygotowane możliwe lub konieczne) Przygotowanie małego poczęstunku (niekonieczne) W przypadku artykułu należy przestrzegać następujących zasad: Najważniejsze informacje zawsze na początku Proste i łatwe sformułowania/czy tekst jest sporządzony tak, że będzie również zrozumiały dla biogazowego laika? Na początku zawsze zastanów się nad przydatnością informacji dla odbiorcy.

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków, kwiecień 2014 r. Rządowe plany rozwoju biogazowni

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Nr 1/201 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 201 r. Działanie.1 Energetyka oparta

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Autor: dr Bartłomiej Nowak 1 Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Zespół programowy Stowarzyszenia Pro-Eco Dolina Bugu - grono krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, ekspertów i technologów

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK Uwarunkowania prawne. Rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi strategiczny cel polskiej energetyki.

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych

Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych Inteligentna Energia dla Europy Projekt BiogasIN Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych Kwestionariusz dla dostawców urządzeń, projektantów, inwestorów i operatorów

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Poznao, WUW, 15 lipca 2010 r.

Poznao, WUW, 15 lipca 2010 r. Rządowy Program Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne i założenia do Planu Energetycznego dla Wielkopolski narzędzia wsparcia dla rozwoju biogazowni w Polsce Józef Lewandowski WAZE 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Komunikacja społeczna i dialog ze społecznościami a wizerunek Modele komunikacji społecznej Jak się komunikować?

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Uzasadnienie celowości szkoleń Dynamiczny wzrost zużycia energii w gospodarstwach, wzrost

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI Warszawa, 10 maja 2010r. PODSTAWY PRAWNE MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ.

Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Model i zasady inwestowania w projekty biogazowe na przykładzie Programu Energa BIOGAZ. Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza. Czy warto inwestować

Bardziej szczegółowo

SZANSA ROZWOJU MAŁYCH BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOKONANIA INWESTYCJI PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

SZANSA ROZWOJU MAŁYCH BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOKONANIA INWESTYCJI PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH SZANSA ROZWOJU MAŁYCH BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOKONANIA INWESTYCJI PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Warszawa, 26 stycznia 2010 BEZPOŚREDNIE

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega KILKA SŁÓW O NAS Mariusz Żebrowski Doradca dla Esperotia

Bardziej szczegółowo

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP - od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

November 21 23, 2012

November 21 23, 2012 November 21 23, 2012 Energy and waste management in agricultural biogas plants Albert Stęchlicki BBI Zeneris NFI S.A. (Poland) Forum is part financed by Podlaskie Region Produkcja energii i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa 2013 PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY 2020 rok 3x20%

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska Opłacalność produkcji biogazu w Polsce Magdalena Rogulska Możliwości wykorzystania biogazu/ biometanu Produkcja energii elektrycznej i ciepła Dotychczasowy kierunek wykorzystania w PL Sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r.

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Klastry Energii Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie Mikael Backman Magdalena Rogulska Główne obszary działania Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki * 2 Rodzaje działań Szwedzko-Polskiej Platformy

Bardziej szczegółowo

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Lech Ciurzyński Wiceprezes Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. Kielce, 12 marca 2010 r. Program prezentacji I. Co to jest biogazownia?

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Adrian Małachowski Dyrektor Generalny EkoEnergetyka.Eu Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne,

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Jan Kazak Wałbrzych, 15 września 2016 r. Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, rolnicy, organizacje,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Dobrich gmina niezależna energetycznie

Dobrich gmina niezależna energetycznie Dobrich gmina niezależna energetycznie gmina Dobrich (Bułgaria) Wprowadzenie Gmina Dobrich jest jedną z gmin założycielskich Bułgarskiej Miejskiej Sieci Efektywności Energetycznej EcoEnergy i jednym z

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu. Miłej lektury życzy zespół ds. wykorzystania biogazu Instytutu Energetyki Odnawialnej: www.ieo.pl Lista tematów: - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno sp. z o.o.

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno sp. z o.o. Pomorskie Dni Energii Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno sp. z o.o. Doświadczenia z eksploatacji Biogazowni w Darżynie Marcin Tomaszewski 12.10.2016 Zdjęcia Marek Tomaszewski Elektrownie Wiatrowe

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011 BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE Poznao 22.11.2011 Fermentacja anaerobowa 2 SKŁAD BIOGAZU 3 BIOGAZ WYSYPISKOWY WARUNKI DLA SAMOISTNEGO POWSTAWANIA BIOGAZU 4 Biogazownia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Stabilne podwaliny dla przyszłego porządku ciepłowniczego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Debata : Narodowa Mapa Ciepła - Warszawa 22 listopada 2013 Struktura

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD)

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna (LGD) Cele główne Planu komunikacji to: 1. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer Zintegrowany system promocji gospodarczej Włodzimierz Majer Business Consulting Sp. z o.o. Działa w doradztwie biznesowym od 1989 r. Uczestniczyła w procesach komercjalizacyjnych i prywatyzacyjnych Wprowadza

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w woj. lubelskim

Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w woj. lubelskim Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w woj. lubelskim Anna Oniszk-Popławska (IEO) dr Mariusz Matyka (IUNG-PIB) Lublin 30 III

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

CeDIR Sp. z o. o. BIOGAZOWNIE ROLNICZE

CeDIR Sp. z o. o. BIOGAZOWNIE ROLNICZE BIOGAZOWNIE ROLNICZE ZAKRES TEMATYCZNY 1. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne budowy biogazowni w Polsce 2. Bariery rozwoju biogazowni 3. Stan obecny rozwoju biogazowni i najbliższe perspektywy 4. Preferowane

Bardziej szczegółowo