Two-year clinical evaluation of Gradia Direct composite restorations preliminary report*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Two-year clinical evaluation of Gradia Direct composite restorations preliminary report*"

Transkrypt

1 J Stoma 2011, 64, 1-2: Polish Dental Society Two-year clinical evaluation of Gradia Direct composite restorations preliminary report* Dwuletnia kliniczna ocena wypełnień z materiału złożonego Gradia Direct doniesienie wstępne* Grażyna Marczuk-Kolada, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Katarzyna Kozłowska, Anna Zalewska Department of Pedodontics, Medical University of Białystok Head: prof. dr hab. D. Waszkiel Summary Aim of the study: Clinical evaluation of the Gradia Direct (GC) hybrid composite used in combination with a single component G-Bond (GC) adhesive system. Material and methods: A total of 41 restorations were placed in permanent teeth of male and female patients aged years. Restorations were prepared by dentists and 5 th- year students of dentistry. Cavities of all classes according to Black were restored in compliance with modern standards including conservative removal of tissues. In teeth with vital pulp two kinds of materials were used for the base: glass-ionomer and carboxylic. In the endodontically treated teeth phosphate cement was used. After the application of the adhesive system the cavity was filled, polymerized and contoured. After 24 months, 32 restorations were evaluated using modified Ryge s scale. Restorations scored as 0 or 1 were clinically accepted, those as 2 or 3 were not. Results: Within 24 months, 7 restorations (Class III (2) and Class IV (5)) were lost; two were replaced at the request of a patient for aesthetic reasons. At review, 26 restorations had a clinically acceptable colour, and 6 were to be replaced. No signs of recurrent caries were observed in their vicinity. Conclusion: GC Gradia Direct composite used in combination with the G-Bond adhesive system can be recommended for the reconstruction of Class I, II and III carious defects. KEYWORDS: composite, Gradia Direct, G-Bond, restoration evaluation Streszczenie Cel pracy: ocena kliniczna materiału hybrydowego Gradia Direct (GC) w połączeniu z jednoskładnikowym systemem łączącym G-Bond (GC). Materiał i metody: założono 41 wypełnień w zębach stałych u pacjentów obojga płci w wieku od 10 do 53 lat. Wypełnienia zakładali lekarze dentyści, a także studenci V roku stomatologii. Ubytki próchnicowe wszystkich klas według Blacka opracowywano zgodnie ze współczesnymi zasadami, oszczędnie usuwając zmienione patologicznie tkanki. W zębach z żywą miazgą stosowano podkład szkłojonomerowy bądź karboksylowy, zaś w zębach leczonych endodontycznie cement fosforanowy. Po aplikacji systemu łączącego wypełniano ubytek ocenianym materiałem, który po spolimeryzowaniu opracowywano. Po 24 miesiącach oceniono 32 wypełnienia stosując zmodyfikowaną skalę Ryge a. Wypełnienia, które otrzymały ocenę 0 i 1 były akceptowalne klinicznie, zaś te z oceną 2 i 3 nie uzyskały akceptacji. Wyniki: w ciągu 24 miesięcy doszło do utraty 7 wypełnień rekonstruujących ubytki klasy III (2) i IV (5), zaś dwa kolejne zostały wymienione na prośbę pacjentki ze względów estetycznych. Podczas badania kontrolnego stwierdzono, że 26 wypełnień miało barwę akceptowalną klinicznie, zaś 6 kwalifikowało się do wymiany. W sąsiedztwie wypełnień nie zauważono cech próchnicy wtórnej. Podsumowanie: materiał GC Gradia Direct w połączeniu z systemem G-Bond można polecić jako wypełnienie ubytków próchnicowych klasy I, II i III. HASŁA INDEKSOWE: materiały złożone, Gradia Direct, G-Bond, ocena wypełnień * Praca zrealizowana z funduszy Uczelni na badania naukowe. 25

2 G. Marczuk-Kolada et al. J Stoma Introduction Today, patients are more and more aware of the availability of aesthetically pleasing restorations. Due to that fact, dental practitioners are often forced to choose materials whose satisfying aesthetic result is the main motive behind the selection. Nowadays, composites are the most commonly chosen material for restoration of carious defects. They have good toothlike aesthetics, and their biomechanical properties undergo frequent modifications. New dental materials, which turn up on the market, have many advantages, according to their manufacturers. The dental practitioner is often faced with a difficult choice of a restorative material to reconstruct carious defects. The clinical evaluation of the composite materials that many researchers undertake broadens our knowledge of these materials, and makes the choice easier. Gradia Direct (GC) microhybrid material was designed basing on the Gradia (GC) system, which finds its application in the laboratory fabrication of crowns and bridges. It is the first material to be enhanced with porcelain particle microfillers. 1,2 In the accompanying leaflet, the manufacturer stresses the aesthetic and working properties of this material. 3 In his opinion, Gradia Direct restorations perfectly match the colour of the surrounding dental tissues. Imitating the natural tooth, described by the producer as the chameleon effect, is possible due to the differentiation of the material s internal structure. GC Gradia Direct light-curing material demonstrates good polishability, hardness, elasticity, wearresistance; these properties make it the material of choice for the restoration of all classes of carious defects. Wstęp Wzrost świadomości pacjentów dotyczący możliwości estetycznej odbudowy zębów zmusza niejednokrotnie lekarzy dentystów do stosowania materiałów, w przypadku których dobry wynik estetyczny jest głównym powodem ich użycia. Obecnie, najbardziej popularnymi materiałami do wypełnień ubytków próchnicowych są materiały złożone. Mają one wysokie walory estetyczne zbliżone do naturalnych tkanek zęba, zaś ich właściwości biomechaniczne ulegają ciągłym zmianom. Na rynku stomatologicznym pojawiają się nowe materiały, które według informacji producentów mają wiele zalet. Z tego powodu wybór przez lekarza dentystę materiału do wypełnień ubytków próchnicowych jest niejednokrotnie bardzo trudny. Podejmowane przez badaczy oceny kliniczne materiałów złożonych wzbogacają naszą wiedzę o tych produktach i ułatwiają podjęcie decyzji. Materiał mikrohybrydowy GC Gradia Direct powstał na bazie systemu Gradia (GC) służącego do wykonywania w laboratorium koron i mostów. Jest pierwszym materiałem złożonym wzbogaconym o porcelanowe cząsteczki mikrowypełniacza. 1,2 Producent w ulotce informacyjnej podkreśla walory estetyczne i cechy użytkowe tego materiału. 3 Jego zdaniem wypełnienia wykonane z Gradii Direct doskonale dopasowują się do barwy otaczających tkanek zęba. Naśladowanie naturalnego zęba, określane przez producenta jako efekt kameleona jest możliwe poprzez zróżnicowanie struktury wewnętrznej materiału. Światłoutwardzalny GC Gradia Direct wykazuje dobrą polerowalność, twardość, elastyczność, wysoką odporność na ścieranie, co powoduje, że jest zalecany do odbudowy wszystkich klas ubytków próchnicowych. 26

3 2011, 64, 1-2 Evaluation of composite restoration Aim of the study The aim of the study was the long-term (24 months) clinical assessment of GC Gradia Direct restorations of a variety of carious defects used in tandem with a G-Bond singlecomponent bonding adhesive (GC) at 24 months of their insertion. Material and methods The study material consisted of restorations of carious defects made with GC Gradia Direct. They were placed in all classes of cavities (acc. to Black) using the GC Gradia Direct set (2006) consisting of syringes with the material for the anterior and lateral areas. Class III, IV and V cavities were filled with Interior shades, while Class I and II cavities with Posterior shades. The bonding agent was a single-component, self-etching G-Bond (GC) used according to the manufacturer s specifications (2006). Fillings in permanent teeth of patients of both sexes aged years were inserted by dental practitioners (23 restorations) and 5thyear students of dentistry supervised by their teacher (18 restorations). Carious defects were prepared according to the standard protocol in which pathological tissues are removed in a conservative manner. Deep carious defects were lined with glass-ionomer or carboxylic material; for endodontically treated teeth zinc phosphate cement was used. Next, a one-coat G-Bond adhesive was placed. It was left in place for 10 seconds, air thinned for 5 seconds and light-cured for 10 seconds. Having light-cured the bonding agent, the defects were filled by applying the material in layers. Next, two-millimeter layers of the material were polymerised with a halogen lamp (KaVo) for 40 seconds. The shade of Cel pracy Celem pracy była kliniczna ocena po 24-miesiącach wypełnień różnych klas ubytków próchnicowych wykonanych z materiału GC Gradia Direct w połączeniu z jednoskładnikowym systemem łączącym G-Bond. Materiał i metody Wypełnienia ubytków próchnicowych materiałem GC Gradia Direct zakładano w ubytkach wszystkich klas według Blacka, korzystając z zestawu GC Gradia Direct (rok produkcji 2006), zawierającego strzykawki materiału do wypełnień zębów w odcinku przednim i bocznym. Ubytki klasy III, IV i V wypełniano odcieniami Interior, zaś klasy I i II odcieniami Posterior. Systemem łączącym był jednoskładnikowy, samotrawiący G-Bond (GC), stosowany według zaleceń producenta (rok produkcji 2006). Wypełnienia w zębach stałych u pacjentów obojga płci w wieku od 10 do 53 lat zakładali lekarze dentyści (23 wypełnienia), a także studenci V roku stomatologii pod nadzorem asystenta (18 wypełnień). Ubytki próchnicowe opracowano zgodnie ze współczesnymi zasadami, oszczędnie usuwając patologiczne tkanki zęba. W ubytkach głębokich stosowano podkład szkłojonomerowy bądź karboksylowy, zaś w zębach leczonych endodontycznie cement fosforanowy. Następnie aplikowano jednowarstwowy system wiążący G-Bond. Pozostawiano go na 10 sekund, rozprowadzano powietrzem przez 5 sekund i naświetlano lampą polimeryzacyjną przez 10 sekund. Po naświetleniu systemu łączącego, wypełniano leczone ubytki stosując technikę warstwową. Kolejne, dwumilimetrowe warstwy materiału utwardzano lampą halogenową firmy KaVo przez 40 sekund. Kolor wypełnienia 27

4 G. Marczuk-Kolada et al. J Stoma the restoration was selected by means of a Vita Shade guide. After the material had been polymerized, the restoration was prepared with fine diamond stones in a standard handpiece and then polished with Sof-lex discs and rubbers. The patients, who had a total of 41 fillings, presented for review after 24 months. In the course of two years, seven Class III and Class IV restorations were lost. Two cavities had been refilled for aesthetic reasons at the patient s request. Hence, the evaluation covered 32 restorations (Tab. 1). At review after 24 months, the clinical assessment was performed in artificial light with the use of a dental mirror and a probe according to modified Ryge s scale. 4,5 A doctor, who had not participated in the original restorative procedures, performed the examination. He assessed the following characteristics on a scale of 0 to 3: colour, anatomical shape, smoothness, marginal seal and the presence of recurrent caries (Tab. 2). Fillings that were scored as 0 (very good) and 1 (requiring slight correction) were clinically acceptable. Fillings assessed as 2 or 3 were not accepted, and were qualified for future or immediate replacement. The obtained results were statistically analysed by means of the Fisher-Freeman-Halton s test and Fisher s exact test, with the level of significance at p<0.05. Results The modified Ryge s scale was not used for the assessment of nine restorations, of which seven fell out (six were inserted by students and one by a dental practitioner), and another two (one by a student, one by a dental practitioner) which were replaced for aesthetic reasons (Tab. 1). The obtained results of the review dobierano za pomocą standardowego kolornika Vita Shade. Po spolimeryzowaniu materiału opracowywano wypełnienie drobnoziarnistymi kamieniami diamentowymi na wiertarce konwencjonalnej i polerowano krążkami Soflex oraz gumkami polerskimi. Po 24 miesiącach do kontroli zgłosili się pacjenci, u których założono łącznie 41 wypełnień. W ciągu dwóch lat utracono 7 wypełnień ubytków klasy III (2) i IV (5). Dwa ubytki wypełniono ponownie ze względów estetycznych na prośbę pacjentki. Do oceny pozostały 32 wypełnienia (tab. 1). Kontrolną ocenę kliniczną wykonano w sztucznym oświetleniu za pomocą lusterka stomatologicznego i zgłębnika, przyjmując kryteria zmodyfikowanej skali Ryge a. 4,5 Badania kontrolne po 24 miesiącach wykonał lekarz, który nie brał udziału w zakładaniu wypełnień. W skali od 0 do 3 oceniał następujące cechy: barwę, kształt anatomiczny, gładkość, szczelność brzeżną i obecność próchnicy wtórnej (tab. 2). Wypełnienia, które otrzymały ocenę 0 (bardzo dobre) i 1 (wymagają niewielkiej korekty) uważano za akceptowalne klinicznie. Z kolei wypełnienia z oceną 2 lub 3 nie uzyskiwały akceptacji i były kwalifikowane do odroczonej lub natychmiastowej wymiany. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem testów Fishera-Freemana- Haltona i dokładnego Fishera przyjmując za istotny poziom p<0,05. Wyniki Zmodyfikowanej skali Ryge a nie zastosowano do oceny 9 wypełnień, z których 7 wypadło (6 założyli studenci, 1 lekarz), a 2 (1 student, 1 lekarz) wymieniono ze względów estetycznych (tab. 1). Uzyskane w badaniu kontrolnym wyniki oceny 32 wypełnień zestawiono w tab. 3, 4 i 5. 28

5 2011, 64, 1-2 Evaluation of composite restoration T a b l e 1. Presentation of the research material Class of the I II III IV V Total carious defect Operator Doctor Student Doctor Student Doctor Student Doctor Student Doctor Student Doctor Student Total Inserted restoration Lost restoration Replaced restoration Present restoration T a b l e 2. Modified criteria for the assessment of restorations Characteristics Colour Smoothness Anatomical shape Marginal seal Recurrent caries Modified assessment criteria 0 - Very well-matched colour 1 - Well-matched colour 2 - Slight colour distortion 3 - Mismatch of colour 0 - Smooth surface 1 - Slightly rough surface, smoothness can be restored with polishing 2 - Rough surface, polishing will not restore smoothness 3 - Coarse surface 0 - Restoration is a continuation of the tooth s anatomical shape 1 - Restoration with a slight overhang, or not meeting the edge, lowered occlusal height 2 - Unsound restoration, dentine or liner exposed, incomplete occlusal contacts 3 - Restoration partial or missing, lost occlusal contacts, produces dental or periodontal pain 0 - No catches on probing 1 - Crevice along the restoration exposing enamel 2 - Visible crevice along the restoration, exposed dentine or lining 3 - Restoration is mobile, chipped or fell out 0 - No recurrent caries along the enamel-restoration interface 1 - Presence of recurrent caries along the enamel-restoration interface examination of 32 restorations are presented in Tab. 3, 4 and 5. Table 3 illustrates the number of acceptable and unacceptable fillings as related to the examined characteristic of the material. W tabeli 3 zestawiono liczbę wypełnień akceptowalnych i nieakceptowanych w zależności od ocenianej cechy materiału. Stwierdzono, że 26 wypełnień miało barwę akceptowalną klinicznie, zaś 6 kwalifikowało się do wymia- 29

6 G. Marczuk-Kolada et al. J Stoma 26 fillings were found to have a clinically acceptable colour, while 6 fillings qualified for the replacement for that very same reason. The surface of the restorations was ideally smooth in 30 cases and 2 became acceptable after polishing. The anatomical shape in all the examined restorations was clinically acceptable, although 4 fillings were scored as 1. Marginal seal was acceptable in all the restorations. It was perfect in 21 reconstructions, while in 11 ones the probe detected minimal catches on the margins. No recurrent caries was found on the enamel-filling interface. Table 4 depicts the results of the colour assessment category as related to the class of the carious lesion and its subsequent restoration. It was found that 26 restorations had an acceptable colour; there were, however, significant differences as far as individual classes are concerned (p<0.016). Fisher s test revealed that there were significantly fewer acceptable restorations of class IV carious lesions than of other classes acc. to Black (p<0.012). The comparison of results when smoothness, anatomical shape and marginal seal were assessed in relation to the class of the defect is presented in Table 5. The assessed parameters were acceptable in all the examined restorations. ny z tego powodu. Powierzchnia wypełnień była idealnie gładka w 30 przypadkach, zaś pozostałe 2 były akceptowalne po wypolerowaniu. Kształt anatomiczny wszystkich ocenianych wypełnień był akceptowalny klinicznie, chociaż 4 otrzymały ocenę 1. Zaakceptowano szczelność brzeżną wszystkich wypełnień. W 21 rekonstrukcjach była ona idealna, zaś w 11 zgłębnik minimalnie zahaczał na obrzeżach wypełnienia. Wzdłuż granicy żadnego wypełnienia nie stwierdzono próchnicy wtórnej. W tabeli 4 zestawiono wyniki oceny barwy wypełnień w zależności od klas wypełnionych ubytków. Wynika z niej, że 26 wypełnień miało barwę akceptowalną, lecz istniały istotne różnice w zależności od klasy wypełnionych ubytków próchnicowych (p<0,016). Analiza testem Fishera ujawniła, że istotnie mniej wypełnień akceptowalnych było w przypadku rekonstrukcji ubytków klasy IV niż odbudowujących ubytki próchnicowe innych klas według Blacka (p<0,012). Wyniki oceny gładkości, kształtu anatomicznego i szczelności brzeżnej ocenianych wypełnień w zależności od klasy ubytku próchnicowego zestawiono w tab. 5. Oceniane parametry były akceptowalne we wszystkich kontrolowanych wypełnieniach. T a b l e 3. Assessment results of the Gradia Direct (GC) restorations in relation to the examined characteristics Characteristics Acceptable restoration (A) Unacceptable restoration (UA) 0 1 Total 3 4 Total n n n n n n Colour Smoothness Anatomical shape Marginal seal

7 2011, 64, 1-2 Evaluation of composite restoration T a b l e 4. Assessment results of the colour of Gradia Direct GC restorations in relation to the class of the defect Class of the defect Colour of the restoration Acceptable Unacceptable Total N N n I II III p* p** IV <0.012 Total <0.016 p* Fisher-Freeeman-Halton s test, p** Fisher s exact test. T a b l e 5. Assessment results of smoothness, anatomical shape and marginal seal of Gradia Direct GC restorations in relation to the class of the defect Class of the defect Smoothness Anatomical shape Marginal seal A UA A UA A UA n n n N n n n I II III IV Total A acceptable restorations, UA unacceptable restorations Total Discussion The diversity of composite materials makes it difficult to find information on all of them in the literature of the subject. For that reason the number of reports on Gradia Direct composite material is limited. The presented analysis indicates that after a period of 24 months 6 restorations did not qualify in the colour category. Bearing in mind that another 2 restorations had to be replaced before the two-year period was over, this characteristic of the material is disadvantageous. Data, which is available in literature, do not confirm these Omówienie wyników i dyskusja Duża różnorodność materiałów z grupy złożonych powoduje, że w piśmiennictwie stomatologicznym trudno jest znaleźć informacje dotyczące wszystkich jej przedstawicieli. Z tego też powodu mało jest doniesień dotyczących materiału złożonego Gradia Direct. Z przedstawionej w niniwjszej pracy oceny wynika, że po upływie 24 miesięcy 6 założonych wypełnień nie uzyskało akceptacji z powodu jego koloru. Pamiętając również, że dwa wypełnienia wymieniono z tego powodu przed upływem dwóch lat, ta cecha mate- 31

8 G. Marczuk-Kolada et al. J Stoma results. Burow and Tyas 6 in their assessment of the Gradia Direct material one year after the insertion in non-carious defects found the colour perfect. Other authors after 12 months of observation accepted the colour of all restorations irrespective of the Black s class of the defect. 7 In their study, however, they indicated a difficulty in matching the right shade and opacity of the restoration with dental tissues. In their opinion, working with this material required experience on the part of the dental practitioner. According to current literature, shade selection is problematic. 8,9 Most frequently, it is matched by means of a shade guide or by polymerising a small portion of the material on the tooth surface. Such a method does not always guarantee a satisfying result as it only allows defining the shade of the restoration not taking into account its opacity. Studies by Małkiewicz et al. 8,9 reveal that colours of some materials, Gradia Direct including, do not follow the pre-defined colour norm they undergo alterations during polymerization, and are largely affected by the background. Other authors who raise the colour issue argue that manufacturers should introduce a shade guide made of or for the given restorative material accounting for colour change as related to the thickness of layers. 7-9 The results obtained in this study revealed that while assessing the colour parameter significantly fewer restorations of Black s Class IV were found to be acceptable. Reconstructions of this class of cavities pose a certain challenge in dental practice. GC Gradia Direct restorative material belongs to the so-called multi-colour system. 10 This type of material requires working with layers so that all of its properties are utilized. Magne et al. 10 carried out a detailed assessment of Class IV defects restored with a variety riału wypadła niekorzystnie. Dostępne w piśmiennictwie dane nie potwierdzają uzyskanych wyników. Burow i Tyas 6 badając materiał Gradia Direct, zastosowany do wypełniania ubytków niepróchnicowego pochodzenia ocenili po upływie 12 miesięcy kolor założonych wypełnień jako doskonały. Inni autorzy po 12 miesiącach obserwacji zaakceptowali barwę wszystkich wypełnień odbudowujących opracowane ubytki próchnicowe wszystkich klas według Blacka. 7 W swej pracy podkreślili jednak trudności w doborze właściwego odcienia i przezierności wypełnienia w stosunku do tkanek zęba. Według ww. autorów, wymagało to od lekarza dentysty nabrania doświadczenia w pracy ocenianym materiałem. W świetle aktualnego piśmiennictwa dobór koloru wypełnienia jest problematyczny. 8,9 Dobiera się go najczęściej za pomocą klucza barw lub polimeryzując niewielką ilość materiału na powierzchni zęba. Takie postępowanie nie zawsze zapewnia satysfakcjonujący wynik, ponieważ pozwala na określenie odcienia koloru wypełnienia, nie uwzględniając jego przezierności. Z opublikowanych przez Małkiewicza i wsp. 8,9 prac wynika, że barwy niektórych materiałów, w tym Gradii Direct, nie są zgodne z deklarowaną normą kolorystyczną, ulegają zmianie podczas polimeryzacji, zaś tło ma na nie istotny wpływ. Inni autorzy omawiając problem doboru barwy wypełnienia podkreślają potrzebę wprowadzenia przez producentów klucza kolorów wykonanych z danego materiału, z określeniem zmian koloru w zależności od liczby grubości warstw. 7-9 Uzyskane w niniejszej pracy wyniki ujawniły, że w przypadku oceny koloru zaakceptowano istotnie mniej wypełnień odbudowujących ubytki klasy IV według Blacka. Rekonstrukcje tej klasy ubytków stanowią pewien problem w praktyce stomatologicznej. Materiał do wypeł- 32

9 2011, 64, 1-2 Evaluation of composite restoration of composite materials. Two of them were based on a single-colour system (Miris and Enamel Plus HFO), and the other two on a multi-colour system (Gradia Direct and Filtec Supreme Plus). The reconstructions, which were made and placed by the same operator with the use of silicone index, were assessed in the following lighting: direct, indirect and fluorescent. The results indicate that the one-colour system had a better optical integrity than multi-colour systems. In the case of our study, celluloid crowns were used for reconstructions, which hinder precise application of the multi-layer technique, in turn affecting the aesthetic outcome. Smoothness of the restorations is significant in the aesthetic and clinical aspects. A smooth, gleaming surface of the restoration prevents plaque retention, decreases the risk of recurrent caries, and makes the filling more durable and aesthetic. 11 Today, there are several polishing systems. Koh et al. 11 compared four systems for polishing composite restorations: PoGo/ Enhance, Sof-Lex, Astropol and Optidisc. Their research indicates that the Sof-Lex system, which was used in this study, was the most effective one. It is the bonding system that is largely responsible for the marginal seal and the retention of the composite restoration. In this study, the G-Bond (GC) system was used. It is a single component, single-phase all-inone system recommended by the producer to be used with the Gradia GC material. There is no need to mix components, shortening and facilitating dental practitioner s everyday work. According to the reports in literature, allin-one bonding systems demonstrate limited adhesion to dental tissues in comparison with older generation systems. 6,12,13 G-Bond is a modern version of all-in-one systems, which, according to some authors, 14,15 provides a nano nień GC Gradia Direct należy do tzw. systemu wielu barw. 10 Praca materiałem tego typu wymaga zastosowania techniki warstwowej w celu wykorzystania wszystkich jego właściwości. Magne i wsp. 10 szczegółowo badali wypełnienia ubytków klasy IV wykonanych różnymi materiałami złożonymi. Dwa z testowanych materiałów były oparte na systemie jednej barwy (Miris i Enamel Plus HFO), zaś dwa na systemie wielu barw (Gradia Direct i Filtec Supreme Plus). Założone przez jednego lekarza dentystę, z zastosowaniem indeksu silikonowego rekonstrukcje oceniano w świetle bezpośrednim, pośrednim i fluorescencyjnym. Wyniki badania sugerują, że systemy jednej barwy osiągnęły lepszą integrację optyczną niż systemy wielu barw. W niniejszej pracy stosowano do odbudowy korony celuloidowe, co utrudnia precyzyjne zastosowanie techniki warstwowej i mogło wpłynąć na uzyskany wynik estetyczny. Gładkość wypełnień ma duże znaczenie w aspekcie estetycznym i klinicznym. Gładka, połyskująca powierzchnia wypełnienia zapobiega retencji płytki bakteryjnej, zmniejsza powstawanie próchnicy wtórnej, przedłuża trwałość i wynik estetyczny odbudowy. 11 Obecnie istnieje kilka systemów polerowania wypełnień. Koh i wsp. 11 porównali cztery systemy do polerowania wypełnień złożonych PoGo/ Enhance, Sof-Lex, Astropol i Optidisc. Z ich badań wynika, że najbardziej skuteczny jest system Sof-Lex wykorzystany w obecnym badaniu. Za szczelność brzeżną i utrzymanie wypełnienia w przypadku wypełnień z materiałów złożonych odpowiada w istotnym stopniu system łączący. W niniejszym badaniu użyto systemu G-Bond (GC). Jest to system jednoskładnikowy, jednofazowy typu all-in- -one zalecany przez producenta do stosowania z materiałem Gradia GC. Eliminuje ko- 33

10 G. Marczuk-Kolada et al. J Stoma integration zone as opposed to the traditional hybrid layer. Results obtained in this paper with regard to marginal seal are satisfying. After 24 months, all investigated reconstructions were accepted. The fact that seven fillings restoring Black s Class III and IV carious defects were lost before the two-year period remains problematic. According to Breschi et al., 12 this situation may be attributed the aging of the compositetooth interface after the application of the allin-one system. These authors believe that a degradation of the hybrid layer may occur caused by sorption of water, resin hydrolysis and breaking the collagen network. In their opinion, modern adhesive systems demonstrate the least predictable clinical action when compared with etch-and-rinse multiphase systems or self-etch two-phase systems. 12 The study by Raszewski and Nowakowska 16 indicates that V generation adhesive systems combined with a glass fiber-reinforced composite material were more resistant to fracture than Gradia + G- Bond. To be objective, we have to add that the retention of a filling also depends on dental practitioner s skill, a point also raised by some authors. 2,17,18 A number of restorations were made by students during their clinical practice another factor influencing the outcome of treatment. Conclusion GC Gradia Direct composite material used in combination with the GC Bond adhesive system can be recommended for the reconstruction of Class I, II and III carious defects. nieczność mieszania składników, skracając i ułatwiając codzienną pracę lekarza dentysty. W świetle danych z piśmiennictwa, systemy łączące all-in-one wykazują mniejszą siłę adhezji do tkanek zęba w porównaniu z systemami starszej generacji. 6,12,13 G-Bond jest nowoczesną wersją systemów all-in-one, dającą według niektórych autorów strefę nano integracji (NIZ) w przeciwieństwie do tradycyjnej warstwy hybrydowej. 14,15 Wyniki uzyskane w obecnej pracy dotyczące szczelności brzeżnej są satysfakcjonujące. Zaakceptowano wszystkie oceniane po 24 miesiącach wypełnienia. Problemem pozostaje fakt utraty przed upływem dwóch lat siedmiu wypełnień rekonstruujących ubytki próchnicowe klasy III i IV według Blacka. Według Breschi i wsp. 12 przyczyną tego może być starzenie się połączeń pomiędzy materiałem złożonym i zębem uzyskanych po zastosowaniu systemu all-in-one. Według wymienionych autorów może następować degradacja warstwy hybrydowej spowodowana sorpcją wody, hydrolizą żywicy i przerwaniem sieci kolagenowej. Zgodnie z opinią cytowanych autorów nowoczesne systemy adhezyjne wykazują najmniej przewidywalne działanie kliniczne w porównaniu z wielofazowymi systemami etch-and-rinse i dwufazowymi self-etch. 12 Z badań Raszewskiego i Nowakowskiej 16 wynika, że systemy łączące V generacji w połączeniu z materiałem złożonym wzmocnionym włóknem szklanym wykazywały większą odporność na złamanie niż materiał Gradia + G-Bond. Zachowując obiektywizm musimy zaznaczyć, że utrzymanie wypełnienia uzależnione jest również od umiejętności lekarza dentysty, co podkreślają niektórzy autorzy. 2,17,18 Oceniane rekonstrukcje wykonywali także studenci podczas zajęć klinicznych. To także mogło mieć wpływ na wyniki leczenia. 34

11 2011, 64, 1-2 Evaluation of composite restoration Podsumowanie Materiał złożony GC Gradia Direct w połączeniu z systemem GC Bond można polecić do wypełnień ubytków próchnicowych klasy I, II i III. References 1. Gończowski K, Krupiński J: Analiza porównawcza szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych Charisma (Heraeus Kulzer) i Gradia (GC) wykonanych techniką konwencjonalną oraz modyfikowaną zastosowaniem insertów badania laboratoryjne. Stomatol Współcz 2002, 9, 5: Taifour D, Frencken JE, Beiruti N, van t Hof MA, van Palenstein Helderman WH: Comparison between restorations in the permanent dentition produced by hand and rotary instrumentation-survival after 3 years. Community Dent Oral Epidemiol. 2003, 31: GC Europe N.V.: GC Gradia Direct światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełnień. Materiały promocyjne firmy GC. 4. Sikorska-Bochińska J, Buczkowska-Radlińska J, Lipski M: Pięcioletnia porównawcza ocena wypełnień wykonanych z materiałów złożonych. Czas Stomat 2004, 57, 2: Smales RJ, Creaven J: Evaluation of three clinical methods for assessing amalgam and resin restorations. J Prosthet Dent 1985, 54, 3: Burrow MF, Tyas MJ: Clinical trial of G-Bond all-in-one adhesive and Gradia Direct resin composite in non-carious cervical lesions results at 1 year. J Dent 2007, 35: Zarzecka J, Gończowski K, Herbut G, Zarzecki T: Dwunastomiesięczne obserwacje kliniczne wypełnień z kompozytu z dodatkiem mikrowypełniacza porcelanowego Gradia (GC). Por Stomatol 2004, 4: Małkiewicz K, Aluchna M, Jodkowska E: Standard kolorystyczny-mit materiałów złożonych. Mag Stomatol 2005, 9: Małkiewicz K, Loukliński R, Aluchna M, Jodkowska E: Wpływ barwy tła na postrzeganie koloru materiałów złożonych. Mag Stomatol 2006, 11: Magne P, So WS: Optyczna integracja wypełnień klasy IV wykonanych techniką odbudowy warstwowej. Quintessence 2008, XVI, 5: Koh R, Nelva G, Dennison J, Yamari P: Finishing systems on the final surface roughness of composites. The J Cont Dent Prac 2008, 9, 2: Breschi L, Mazzoni A, Ruggeri A, Cadenaro M, Di Lenarda R, De Stefano Dorigo E: Dental adhesion review: aging and stability of the bonded interface. Dent Mat 2008, 24: Małkiewicz K, Leończak U, Jodkowska E: Ocena szczelności brzeżnej wypełnień klasy I wykonanych z materiałów złożonych Gradia i Amelogen w warunkach in vitro. Nowa Stomatol 2007, 1: Ogi K, Uno S, Inoue T, Noda M, Hashimoto M, Koale K, Nimi K, Sano H: Wskazania dla nowego standardu w adhezji. Skuteczność materiału G-Bond i strefy nanointerakcji (NIZ). Stomatol Współ 2007, 14, 3: Yoshiyama M, Nishitani Y, Takahashi K, Yamamoto K, Takahashi K, Itota T: Nowy jednoetapowy system: adhezja G-Bond do zdrowej i próchnicowo zmienionej zębiny korzeniowej. Stomatol Współ 2007, 14, 4:

12 G. Marczuk-Kolada et al. J Stoma 16. Raszewski Z, Nowakowska D: Wytrzymałość mechaniczna materiałów złożonych wzmocnionych włóknem szklanym w zależności od systemów łączących. Czas Stomat 2010, 63, 4: Frencken JE, van t Hof MA, Taifour D, Al- Zaher I: Effectiveness of ART traditional amalgam approach in restoring single-surface cavities in posterior teeth of permanent dentitions in school children after 6, 3 years. Community Dent Oral Epidemiol 2007, 35: Taifour D, Frencken JE, Beiruti N, van t Hof MA: Effectiveness of glass-ionomer (ART) and amalgam restorations in the deciduous dentition: results after 3 years. Caries Res 2002, 36: Adress: Białystok, ul. Waszyngtona 15a (III piętro) Tel.: Paper received 1 June 2010 Accepted 4 February K O M U N I K A T XXIX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SEKCJI PROTETYKI PTS KOMUNIKAT Nr 1 XXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS odbędzie się w dniach września 2011 roku w Hotelu Mercure Zakopane Kasprowy, ul. Szymaszkowa. Temat przewodni Konferencji: PROTETYKA STOMATOLOGICZNA W NAUCE I PRAKTYCE Tematyka sesji : Sesja I : Implantoprotetyka jako metoda z wyboru w rehabilitacji narządu żucia Sesja II: Przyszłość czy zmierzch stałych uzupełnień protetycznych na zębach naturalnych Sesja III: Współzależność protetyki stomatologicznej i innych dziedzin medycyny Sesja IV : Jatrogenne przyczyny dysfunkcji narządu zucia Sesja V : Tematy wolne sesja plakatowa INFORMACJE ORGANIZACYJNE : Zgłoszenia uczestnictwa i prezentacji naukowych tylko drogą elektroniczną: Termin zgłaszania prezentacji naukowej do 15 marca 2011 roku Termin zgłaszania uczestnictwa : Termin I : 30 kwietnia 2011, Termin II : 31 maj 2011 Koszty opłat uczestnictwa na stronie internetowej: Rezerwacji hotelu należy dokonać osobiście: Hotel Mercure Zakopane Kasprowy ul. Siemaszkowa, Tel , fax Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ORGANIZATORZY: Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Uniwersytetu Jagiellońskiego Kierownik : prof. zw. dr hab. Stanisław Majewski Zarząd Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Prezes : prof. dr hab. Zdzisław Bereznowski Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Prezydent : dr hab. Bartłomiej W. Loster Kontakty: Sekretariat Katedry Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM Zofia Brajczewska Kraków, ul. Montelupich 4, tel.: fax.: ,

Teresa Bachanek, Renata Chałas, Dorota Łukasiewicz, Bożena Tarczydło

Teresa Bachanek, Renata Chałas, Dorota Łukasiewicz, Bożena Tarczydło Teresa Bachanek, Renata Chałas, Dorota Łukasiewicz, Bożena Tarczydło Wstępna ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Arkon Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Zachowawcze rekonstrukcje est nowe mo liwoœci i stare proble

Zachowawcze rekonstrukcje est nowe mo liwoœci i stare proble TEMAT MIESIĄCA Stomatologia odtwórcza Zachowawcze rekonstrukcje est nowe mo liwoœci i stare proble Opis przypadków Marcin Aluchna Conservative Aesthetic Reconstruction New Possibilities and Old Problems.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Bulk fill materials have been developed to facilitate the fast

Bulk fill materials have been developed to facilitate the fast Zalety stosowania kompozytu SDR w stomatologii dziecięcej Advantages of using SDR in Paediatric Dentistry PIŚMIENNICTWO dr Vicky Ehlers m Materiały kompozytowe typu bulk fill zostały opracowane w celu

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Ocena kliniczna wykonywanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego

Ocena kliniczna wykonywanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego 178 K. Orłowska, D. Bader-Orłowska, E. Sołtan Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2013, 50, 2, 178 183 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Kaja Orłowska C, E,

Bardziej szczegółowo

Clinical evaluation of the effectiveness of atraumatic restorative treatment of caries in deciduous teeth a three-year study*

Clinical evaluation of the effectiveness of atraumatic restorative treatment of caries in deciduous teeth a three-year study* J Stoma 0, 64, 3-4: 45-60 0 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Clinical evaluation of the effectiveness of atraumatic restorative treatment of caries in deciduous teeth a three-year study*

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Wypełnienia wysokiej jakości Nowoczesne nanohybrydowe materiały kompozytowe alternatywa dla ubytków wszystkich klas

Wypełnienia wysokiej jakości Nowoczesne nanohybrydowe materiały kompozytowe alternatywa dla ubytków wszystkich klas Walter Denner* Wypełnienia wysokiej jakości Nowoczesne nanohybrydowe materiały kompozytowe alternatywa dla ubytków wszystkich klas High quality restorations Modern nanohybrid composites an alternative

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Clinical comparison of two minimally invasive methods of caries treatment in deciduous teeth*

Clinical comparison of two minimally invasive methods of caries treatment in deciduous teeth* J Stoma 2011, 64, 12: 917-928 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Clinical comparison of two minimally invasive methods of caries treatment in deciduous teeth* Kliniczne porównanie dwóch

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy.

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. EcuSphere Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Bezpieczny, przyjemny i o najwyższych walorach estetycznych system EcuSphere spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych

Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych Three-year clinical observations after the preventive resin restoration technique (PRR)

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures

Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 63 71 Monika Kosiorek, Maria Prośba-Mackiewicz Ocena estetyki pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych Aesthetic evaluation of all-ceramic prosthodontic dentures Zakład

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky Odczarowywanie siekacza centralnego Metody, wskazania i techniki związane z odbudową siekacza centralnego Demystifying the single central Methods, applications, and techniques to conquer the single central

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Marcin ALUCHNA BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI STRESZCZENIE Celem badań było

Bardziej szczegółowo

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Evaluation of occlusal contacts in patients with single tooth loss preliminary report Katedra Protetyki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Uproszczona koncepcja kolorystyczna

Uproszczona koncepcja kolorystyczna Stomatologia praktyczna Uproszczona koncepcja kolorystyczna Marcin Aluchna i Alicja Aluchna Simplified colouristic concept Praca recenzowana Praktyka Prywatna w Warszawie Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

*Paweł Jasiński, Emil Korporowicz, Piotr Sobiech, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk

*Paweł Jasiński, Emil Korporowicz, Piotr Sobiech, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk Borgis Ocena kliniczna wybranych materiałów wypełnieniowych stosowanych w leczeniu choroby próchnicowej zębów mlecznych 12-miesięczne obserwacje. Badania z randomizacją *Paweł Jasiński, Emil Korporowicz,

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 Maciej Foremny 1, Szymon Gudowski 2, Michał Malesza 3, Henryk Bąkowski 4 TRIBOLOGICAL WEAR ESTIMATION OF THE ENGINE OILS USED IN DRIFTING 1. Introduction

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Imponujący wygląd. An impressive outcome Restoring severely discoloured anterior teeth using minimally invasive procedures p. I

Imponujący wygląd. An impressive outcome Restoring severely discoloured anterior teeth using minimally invasive procedures p. I prof. dr Daniel Edelhoff, MDT Oliver Brix, tłumaczenie: Natalia Rosa Imponujący wygląd Odbudowa znacznie przebarwionych zębów odcinka przedniego przy użyciu technik minimalnie inwazyjnych cz. I An impressive

Bardziej szczegółowo

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety M O D E R N Sypialnie, Jadalnie, Gabinety Bedrooms, Dining Rooms, Studies Jadalnia i pokój dzienny / Dining and living room Pokój dzienny / Living room Materiał: Olcha, Anegre, Orzech ~ Wykończenie/wybarwienie:

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Wypełnienia wysokiej jakości

Wypełnienia wysokiej jakości 3 /2013 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a dr Walter Denner (Fulda, Niemcy) Wypełnienia wysokiej jakości Nowoczesne nanohybrydowe materiały kompozytowe alternatywa dla ubytków wszystkich klas Wykonywane

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

304 NR 4(54)/2014 www.art.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA. Doskonałe uzupełnienia tymczasowe. Perfect provisional restorations

304 NR 4(54)/2014 www.art.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA. Doskonałe uzupełnienia tymczasowe. Perfect provisional restorations Opis przypadku Art dent Tom/Volumne 12; Numer/Number 4(54)/2014: 304-308 ISSN 2081-4798 Doskonałe uzupełnienia tymczasowe Perfect provisional restorations Irfêo Saraiva de Camargo 1,E 1 Belo Horizonte,

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka IPS Empress Pierwsze porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. Prace oryginalne Original papers. Opis przypadku Case report. Prace poglądowe Review papers

Spis treści. Contents. Prace oryginalne Original papers. Opis przypadku Case report. Prace poglądowe Review papers Spis treści Contents Prace oryginalne Original papers Frequency and causes of premature extractions of deciduous molar teeth a retrospective study Częstość i przyczyny przedwczesnych ekstrakcji zębów trzonowych

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zabiegu uszczelniania bruzd zębów stałych półpłynnymi materiałami złożonymi i kompomerowymi

Ocena skuteczności zabiegu uszczelniania bruzd zębów stałych półpłynnymi materiałami złożonymi i kompomerowymi PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2003, 40, 2, 299 303 ISSN 1644 387X ELŻBIETA JODKOWSKA, MARTA RACZYŃSKA Ocena skuteczności zabiegu uszczelniania bruzd zębów stałych półpłynnymi materiałami złożonymi

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Metody opracowania ubytków i materiały stosowane do wypełnień pierwszych stałych zębów trzonowych przez polskich stomatologów

Metody opracowania ubytków i materiały stosowane do wypełnień pierwszych stałych zębów trzonowych przez polskich stomatologów Czas. Stomatol., 2007, LX, 9, 574-584 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Metody opracowania ubytków i materiały stosowane do wypełnień pierwszych stałych zębów trzonowych przez polskich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo