REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu (dalej również: Regulamin ). 1.2 Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON oraz wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN, adres strony internetowej: (dalej również: Organizator ) Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu za pośrednictwem serwisu o nazwie Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy prowadzonego przez Organizatora i dostępnego pod adresem (dalej również: Serwis ) Pełna treść niniejszego Regulaminu, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, znajduje się na stronie internetowej przez cały okres trwania Konkursu Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów Konkursu oraz wydawania nagród, sprawować będzie komisja konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: Komisja Konkursowa ). 2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1 Uczestnikiem Konkursu może być żłobek publiczny lub niepubliczny, a także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawodowo zajmuje się opieką nad dziećmi do lat 3 w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o ile spełnia łącznie poniższe warunki: a) zapoznał/-a się z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem i zaakceptował/-a go w całości bez zmian; b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi - jest ponadto osobą pełnoletnią; c) jest reprezentowany przez dyrektora lub inną osobę upoważnioną do reprezentacji / składania oświadczeń woli w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi; d) posiada siedzibę, a w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; e) jest uczestnikiem Serwisu w rozumieniu pkt 2.4 regulaminu Serwisu, dostępnym na stronie f) w terminie od r. do r. prześle na adres Organizatora za pomocą formularza na stronie pracę konkursową (dalej również: Praca Konkursowa ) w formie zdjęcia (dalej również: Zdjęcie ) lub zdjęcia przedstawiającego pracę plastyczną wykonaną w szczególności techniką: kredki, farby, wyklejanka lub inna kreatywna forma (dalej również: Praca Plastyczna ) każdorazowo w formacie JPG, PNG lub GIF wraz z dodatkowym opisem, obrazującą hasło 2 kubki mleka od 1. do 3. roku życia. Uczestnik może wysłać w terminie, o który mowa w zdaniu poprzednim, 2 Prace Konkursowe po 1 w każdej kategorii: Zdjęcie oraz Praca Plastyczna; 1

2 dalej również oddzielnie Uczestnik lub łącznie Uczestnicy. 2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału: a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie; b) współpracownicy spółek wskazanych pod lit. a) powyżej (tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych pod lit. a) powyżej; c) inne niż wymienione pod lit. a) i b) powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; d) najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w lit. a c powyżej, tj. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający, a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora. 2.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 2.4 Ustala się następujące terminy związane z przeprowadzeniem Konkursu: a) Termin nadsyłania Prac Konkursowych: od r. do r.; b) Termin oddawania głosów na poszczególne Prace Konkursowe: r., godz r., godz ; c) Obrady Komisji Konkursowej i wyłonienie przez Komisję 6 (słownie: sześciu) laureatów Konkursu: od r. do r.; d) Ogłoszenie wyników Konkursu i listy laureatów Konkursu: r Praca Konkursowa nie może zawierać treści, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, tj. osobom innym niż Uczestnik. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie jest twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik oświadcza, że uzyskał od podmiotu uprawnionego (twórca lub jego przedstawiciel ustawowy) skuteczne prawne upoważnienie do wykorzystania w Konkursie, na zasadach określonych Regulaminem, zgłaszanej Pracy Konkursowej, w tym na udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji, o której mowa w pkt poniżej oraz na zawarcie umowy, o której mowa w 8.9 poniżej. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Organizator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął uzasadnione przypuszczenie, iż mogą one zostać uznane za bezprawne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich Prace Konkursowe zgłoszone zgodnie z warunkami Regulaminu zostaną poddane głosowaniu internautów za pośrednictwem Serwisu Do oceny przez Komisję Konkursową przejdzie 80 Prac Konkursowych, po 40 z kategorii Zdjęcie i 40 z kategorii Praca Plastyczna, które w terminie wskazanym w pkt 2.4 b powyżej otrzymają najwięcej głosów w ramach głosowania uregulowanego w Regulaminie Uczestnikiem głosowania może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto . W razie wątpliwości w tym zakresie, Organizator ma prawo do weryfikacji powyższego wymogu, dostępnymi metodami Głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej, do której link zostanie przesłany na żądanie głosującego na wskazany przez niego adres . W celu przystąpienia do głosowania internauta może przekazać Organizatorowi swój adres , za pośrednictwem 2

3 formularza zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej pod adresem Każdy z głosujących może posługiwać się w ramach głosowania tylko jednym adresem Jeden adres może być przypisany tylko jednemu głosującemu Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez głosujących jakimikolwiek programami lub technologiami komputerowymi/internetowymi, które mogłyby wpływać na wyniki głosowania Głosujący nie mogą między sobą lub z osobami trzecimi tworzyć i stosować systemów głosowania lub podejmować innych czynności mogących prowadzić do naruszenia zasad głosowania lub wpływania na wyniki głosowania Każdy głosujący (weryfikacja na podstawie adresu IP), na warunkach określonych w Regulaminie, może w okresie trwania głosowania, o którym mowa w pkt. 2.4 lit. b) powyżej, oddać maksymalnie 2 głosy po 1 głosie w danej kategorii: Zdjęcie oraz Praca Plastyczna Dla określenia czasu wystąpienia poszczególnych zdarzeń związanych z głosowaniem, w tym ustalenia oddania głosu, decydujące znaczenie mają dane z serwera, na którym umieszczony jest Serwis Głosujący mogą informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na adres: Podstawą wyboru Prac Konkursowych, które będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej jest liczba ważnych głosów, tj. oddanych przez głosujących w sposób zgodny z Regulaminem, na poszczególne Prace Konkursowe. Do oceny przez Komisje Konkursową zostanie przedstawionych 40 Prac Konkursowych w kategorii Zdjęcie oraz 40 Prac Konkursowych w kategorii Praca Plastyczna, na które oddano najwięcej głosów podczas głosowania. 3. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW 3.1. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa Komisja będzie się składała z 3 (trzech) osób, wskazanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji Konkursowej przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów Spośród Prac Konkursowych, na które oddano najwyższą liczbę głosów, Komisja Konkursowa wybierze łącznie 6 (słownie: sześć) najlepszych Prac Konkursowych, tj. 3 (słownie: trzy) w kategorii Zdjęcie oraz 3 (słownie: trzy) w kategorii Praca Plastyczna na podstawie warunków określonych w niniejszym pkt 3 Regulaminu Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów: a) zgodność pracy z hasłem 2 kubki mleka od 1. do 3. roku życia ; b) dodatkowe kryteria oceny: pomysłowość, kreatywność, walory artystyczne, oryginalność przy czym spełnianie powyższych kryteriów będzie podlegało subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej Na podstawie kryteriów wskazanych w pkt 3.4. powyżej, Komisja Konkursowa przyznaje każdej ocenianej Pracy Konkursowej odpowiednią liczbę punktów, przy czym maksymalnie za Pracę Konkursową można uzyskać 100 (słownie: sto) punktów Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zgłosili w Konkursie Prace Konkursowe, którym Komisja Konkursowa przyzna najwyższą liczbę punktów w Konkursie, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 3.4. Regulaminu (dalej również: Laureaci ). 3

4 3.7. Z posiedzenia Komisji, podczas którego zostanie wybranych 6 (słownie: sześć) Laureatów konkursu, po 3 (słownie: trzech) z każdej kategorii sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 4. NAGRODY 4.1. W Konkursie przewidziano w sumie 6 (słownie: sześć) następujących nagród: a) 3 (słownie: trzy) nagrody w kategorii Zdjęcie: Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie w kategorii Zdjęcie jest bon o wartości zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyzna największą liczbę punktów w kategorii Zdjęcie Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie w kategorii Zdjęcie jest bon o wartości zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Uczestnika, który osiągnął drugi wynik w pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Zdjęcie Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie w kategorii Zdjęcie jest bon o wartości zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Uczestnika, który osiągnął trzeci wynik pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Zdjęcie Każdy z wymienionych bonów ma ważność 1 miesiąca (według daty wypisanej na bonie) i może być przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup zabawek edukacyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu Nowa Szkoła prowadzonego przez Nowa Szkoła Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o nr KRS b) 3 (słownie: trzy) na grody w kategorii Praca Plastyczna: Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie w kategorii Praca Plastyczna jest bon o wartości zł (słownie: cztery tysiące złotych) - dla Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyzna największą liczbę punktów w kategorii Praca Plastyczna Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie w kategorii Praca Plastyczna jest bon o wartości zł (słownie: trzy tysiące złotych) - dla Uczestnika, który osiągnął drugi wynik w pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Praca Plastyczna Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie w kategorii Praca Plastyczna jest bon o wartości zł (słownie: dwa tysiące złotych) - dla Uczestnika, który osiągnął drugi wynik w pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Praca Plastyczna Każdy z wymienionych bonów ma ważność 1 miesiąca (według daty wypisanej na bonie) i może być przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup zabawek edukacyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu Nowa Szkoła prowadzonego przez Nowa Szkoła Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o nr KRS dalej również oddzielnie Nagroda lub łącznie Nagrody Jeden Uczestnik, może zostać Laureatem tylko jednej Nagrody w danej kategorii Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu Nagród (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany Nagród, a prawo do Nagrody nie jest zbywalne W zakresie, w jakim Laureat będzie zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa do zapłaty podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody, Organizator przyzna takiemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości: a) 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w przypadku zajęcia I miejsca w Konkursie w danej kategorii; 4

5 b) 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) w przypadku zajęcia II miejsca w Konkursie w danej kategorii; lub c) 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) w przypadku zajęcia III miejsca w Konkursie w danej kategorii (dalej również oddzielnie: Nagroda Dodatkowa lub łącznie Nagrody Dodatkowe ). 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 5.1. Opublikowanie listy nagrodzonych w Konkursie Laureatów odbędzie się w dniu r. na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Konkurs, tj. (dalej również: Lista Laureatów ), na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu. Laureaci zostaną również powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie Po opublikowaniu Listy Laureatów nastąpi weryfikacja ich danych, w sposób wskazany poniżej w pkt. 6 Regulaminu. 6. WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD 6.1. Weryfikacja danych Laureatów Konkursu nastąpi w następujący sposób opisany poniżej. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ogłoszenia Listy Laureatów, o czym mowa w pkt 5.1. Regulaminu, Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany w trakcie rejestracji w Serwisie w celu: a) poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody; b) ustalenia adresu Laureata w Polsce dla doręczeń; c) poinformowania Laureata o sposobie i zasadach wydania Nagrody Każdy Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi prawidłowe dane w terminie 14 dni roboczych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora Niezależnie od postanowień pkt 6.1 oraz 6.2, każdy Laureat, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od wartości Nagrody, w terminie wskazanym w pkt 6.2 powyżej przekaże Organizatorowi: a) numer rachunku bankowego, na który Organizator może dokonać przelewu kwoty odpowiadającej wartości Nagrody Dodatkowej; oraz b) oświadczenie w formie pisemnej, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa Laureat jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody. Dla oceny, czy zachowany został 14-dniowy termin na doręczenie oświadczenia opisanego w zdaniu poprzedzającym, liczy się data doręczenia oświadczenia Organizatorowi. Niezłożenie oświadczenia opisanego w zdaniu poprzedzającym we wskazanym terminie oznacza, że Laureat nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody. Laureatowi, który nie złożył oświadczenia na zasadach opisanych w niniejszej literze b) nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi Wydanie Laureatowi Nagrody Dodatkowej nastąpi w terminie 14 dni od doręczenia przez Laureata Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. lit. b) Regulaminu poprzez dokonanie przelewu kwoty odpowiadającej wartości przyznanej Laureatowi Nagrody Dodatkowej na numer rachunku bankowego przekazanego uprzednio Organizatorowi zgodnie z pkt 6.3. lit a) Regulaminu Odpowiedzialność za wykonanie jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, w tym zapłaty podatku dochodowego, powstałych w związku z uczestnictwem w Konkursie, ponosi Laureat Nagrody zostaną dostarczone Laureatom osobiście przez przedstawiciela handlowego Nowej Szkoły, po podaniu przez Laureata wszystkich danych wymienionych w pkt 6.1 lit. b) powyżej. 5

6 W przypadku skontaktowania się z Laureatem przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, Laureat zobowiązany jest do podania wszystkich danych wskazanych w pkt 6.1. lit. b) powyżej, w terminie 14 dni roboczych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych Po otrzymaniu od Laureata, potwierdzenia wszystkich informacji, o których mowa w pkt 6.1. lit. b) Regulaminu, Organizator dostarczy, za pośrednictwem spółki prowadzącej sklep Nowa Szkoła, Laureatowi przyznaną Nagrodę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przekazania danych przez Laureatów zgodnie z pkt 6.1. lit. b) Regulaminu Nagroda zostanie dostarczona wyłącznie na wskazany przez Laureata adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na dostarczenie nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej Laureat konkursu, jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub żłobkiem prowadzonym przez spółkę osobową, zobowiązany jest po otrzymaniu nagrody potwierdzić odbiór Nagrody na załączonym formularzu (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu) W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a Nagroda dostarczona przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na niepodjęcie jej przez Laureata, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata Laureat zobowiązuje się do nieprzenoszenia roszczenia o wydanie nagrody, na osobę trzecią. 7. DANE OSOBOWE I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 7.1 Dane osobowe osób fizycznych, w tym dane Uczestników będących osobami fizycznymi oraz dane osób fizycznych zgłaszających Uczestnika do Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 9. Regulaminu. 7.2 Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Bobrowieckiej Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 7.4 Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 7.5 Organizator za pośrednictwem strony internetowej udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji konkursu 2 kubki mleka, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie. 7.6 Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: a) komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript; b) połączenie z siecią Internet; c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna. 7.7 Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi 6

7 świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres lub ogólnie na stronie internetowej. 7.8 Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem; b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem. 7.9 Zaakceptowanie treści Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Profilu. Prośbę o usunięcie Profilu należy skierować pocztą elektroniczną na adres: Organizator usuwa Profil Uczestnika w terminie 48 godzin od dnia otrzymania wniosku Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Usługodawcę programów / skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z usługi, o której mowa w pkt 7.4 powyżej, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa, a także używanie Serwisu przez Użytkownika w sposób naruszający ww. normy Użytkownikowi zabrania się: a) wykorzystywania Serwisu dla własnych niezwiązanych z ideą Serwisu celów, w szczególności prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej; b) rozsyłania spamu lub niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem Serwisu. 8. PRAWA AUTORSKIE 8.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W szczególności poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej i zaakceptowanie Regulaminu, Uczestnik oświadcza, że: a) przysługuje mu prawo do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem oraz udzielenia licencji opisanej w pkt 8.3 Regulaminu; b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń i zgód zgodnie z pkt 8.3 Regulaminu; 7

8 c) oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do Pracy Konkursowej, by przenieść prawa autorskie do Pracy Konkursowej na Organizatora, w przypadku, gdy zostanie Laureatem, na warunkach wskazanych w pkt 8.9 Regulaminu Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do każdego utworu w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika. Ponadto, Uczestnik oświadcza również, że jest uprawniony do dysponowania prawami do wizerunku osób w zakresie wymaganym przez Regulamin i licencję, opisaną w pkt 8.3 poniżej, które zostały przedstawione w Pracy Konkursowej ( Prawo Do Wizerunku ) i jednocześnie upoważnia Organizatora do korzystania z Prawa Do Wizerunku na zasadach i w zakresie zbieżnym z licencją, opisaną w pkt 8.3 Regulaminu Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Pracami Konkursowymi według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w pkt a) f) poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania Pracami Konkursowymi dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie w tym umieszczenie na stronie w celu przeprowadzenia głosowania w ramach Konkursu; d) wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do: sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Prac Konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w pkt 8.3 lit. a) f), może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd Licencja, o której mowa w pkt 8.3 Regulaminu, obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Prac Konkursowych jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Prac Konkursowych, w tym prawo dokonywania i zezwalania na 8

9 dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Pracach Konkursowych, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań Licencja, o której mowa w pkt 8.3 Regulaminu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony W przypadku, gdy Uczestnik został Laureatem, autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w pkt 8.3 Regulaminu do zgłoszonej przez niego i nagrodzonej Pracy Konkursowej przechodzą na Organizatora z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi. Nagrodzony Uczestnik zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w dniu dostarczenia Nagrody w formie pisemnej umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych w pkt 8.3 Regulaminu polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu Uczestnikowi Nagrody. (Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu) Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Nagrodzony Uczestnik: a) zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz od nadzoru autorskiego względem Pracy Konkursowej, jeżeli jest twórcą Pracy Konkursowej; b) zobowiązuje się zapewnić, że twórcy Pracy Konkursowej powstrzymają się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz od nadzoru autorskiego względem Pracy Konkursowej, jeżeli nie jest twórcą Pracy Konkursowej Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakichkolwiek osób trzecich zgłoszone w związku z korzystaniem zgodnie z postanowieniami Regulaminu z udzielonej przez Uczestnika licencji lub wykonywaniem praw autorskich do Pracy Konkursowej. Uczestnik jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń oraz do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich związanych z wykorzystaniem Prac Konkursowych na warunkach określonych w Regulaminie Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie poniósł Organizator w związku z korzystaniem zgodnie z postanowieniami Regulaminu z udzielonej przez Uczestnika licencji lub wykonywaniem praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikłych z naruszenia praw lub dóbr opisanych w niniejszym pkt 8 Regulaminu. Uczestnik zwolni Organizatora od odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w zakresie wskazanym powyżej, w szczególności w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią na drogę sądową przeciwko Organizatorowi, Uczestnik przystąpi do toczącego się postępowania i pokryje wszelkie koszty w tym koszty postępowania sądowego oraz obsługi prawnej związane z podniesionymi wobec Organizatora roszczeniami. 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie, listem poleconym, na adres: Serwis Konsumencki NUTRICIA Polska, Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1; lub na adres z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Konkursu 2 kubki mleka. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, tj. od dnia 15 maja 2014 roku. Datą zgłoszenia reklamacji jest data, nadania reklamacji lub wysłania drogą elektroniczną reklamacji do Organizatora. Reklamacje otrzymane po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania do Organizatora wiadomości , o której mowa w zdaniu poprzednim. 9

10 9.2. Reklamacja powinna zawierać: a) nazwę Uczestnika (a w przypadku reklamacji zgłaszanej przez Uczestnika będącego osobą fizyczną - jego imię i nazwisko); b) adres korespondencyjny (tylko w przypadku reklamacji zgłaszanej listem); c) dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Konkursu 2 kubki mleka Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z pkt 9.1 i 9.2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Organizator, którego zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie 10

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu 2 kubki mleka. Wzór Potwierdzenie odbioru nagrody w Konkursie 2 kubki mleka organizowanym przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o., dnia / /2014 Miejscowość Ja, Imię i Nazwisko niniejszym potwierdzam odbiór nagrody, o wartości PLN... Imię i Nazwisko Odbiorcy Nagrody (Czytelny podpis) 11

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu 2 kubki mleka. WZÓR UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu w Warszawie (dalej również: Umowa ) pomiędzy: NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł reprezentowaną przez: - - zwaną dalej: Organizatorem a reprezentowaną przez: - - zwaną dalej Twórcą zwane dalej razem Stronami o następującej treści: 1 Utwór, Twórca 1. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotem niniejszej Umowy jest potwierdzenie przeniesienia przez Twórcę na Organizatora autorskich praw majątkowych do wymienionego poniżej w ust. 2 niniejszego paragrafu utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również oddzielnie Utwór ). 2. Twórca oświadcza, iż jest twórcą Utworu oraz że przysługuje mu do tego Utworu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do zgłoszonego przez Twórcę w ramach organizowanego przez Nabywcę konkursu 2 kubki mleka, do którego majątkowe prawa autorskie zgodnie z regulaminem tego konkursu przechodzą na Nabywcę jako organizatora/przyrzekającego nagrodę w konkursie. 12

13 2 Pola eksploatacji Twórca potwierdza, że z chwilą wydania Twórcy nagrody przez Nabywcę, przeniósł na Nabywcę całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do Utworu wymienionego w 1 ust. 2 powyżej na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie,; d) wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Utworu w całości lub części do: sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Utworu na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku. 3 Prawa osobiste 1. Twórca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu będącego przedmiotem niniejszej Umowy w tym w szczególności zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu. Twórca zezwala również Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworu. 2. Jednocześnie Twórca upoważnia Organizatora do wyłącznego wykonywania w imieniu Twórcy lub do dalszego upoważniania przez Organizatora innych podmiotów do wykonywania w imieniu Twórcy autorskich praw osobistych do Utworu. 4 Wynagrodzenie 1. Z tytułu przeniesienia przez Twórcę na Organizatora majątkowych praw autorskich do Utworu wymienionego w 1 ust. 2 niniejszej umowy, Nabywca przyznał Twórcy nagrodę (zgodnie z regulaminem konkursu 2 kubki mleka ). 2. Strony zgodnie potwierdzają, że z tytułu przeniesienia na nabywcę autorskich praw majątkowych do Utworu Twórcy nie przysługuje poza Nagrodą żadne inne, dodatkowe wynagrodzenie. Strony zgodnie potwierdzają, że Twórca odebrał Nagrodę i nie zgłasza w związku z konkursem i Nagrodą dalszych roszczeń względem Nabywcy. 5 Postanowienia końcowe 1. Uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Dotyczy to również niniejszego postanowienia. 13

14 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu gospodarczego założonego przez Strony. 3. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy, jak również z nią związane rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę pozwanego. 4. Niniejsza Umowa zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Organizator Twórca 14

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej nadaje

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo