REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu (dalej również: Regulamin ). 1.2 Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON oraz wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN, adres strony internetowej: (dalej również: Organizator ) Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu za pośrednictwem serwisu o nazwie Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy prowadzonego przez Organizatora i dostępnego pod adresem (dalej również: Serwis ) Pełna treść niniejszego Regulaminu, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, znajduje się na stronie internetowej przez cały okres trwania Konkursu Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów Konkursu oraz wydawania nagród, sprawować będzie komisja konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: Komisja Konkursowa ). 2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1 Uczestnikiem Konkursu może być żłobek publiczny lub niepubliczny, a także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawodowo zajmuje się opieką nad dziećmi do lat 3 w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o ile spełnia łącznie poniższe warunki: a) zapoznał/-a się z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem i zaakceptował/-a go w całości bez zmian; b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi - jest ponadto osobą pełnoletnią; c) jest reprezentowany przez dyrektora lub inną osobę upoważnioną do reprezentacji / składania oświadczeń woli w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi; d) posiada siedzibę, a w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; e) jest uczestnikiem Serwisu w rozumieniu pkt 2.4 regulaminu Serwisu, dostępnym na stronie f) w terminie od r. do r. prześle na adres Organizatora za pomocą formularza na stronie pracę konkursową (dalej również: Praca Konkursowa ) w formie zdjęcia (dalej również: Zdjęcie ) lub zdjęcia przedstawiającego pracę plastyczną wykonaną w szczególności techniką: kredki, farby, wyklejanka lub inna kreatywna forma (dalej również: Praca Plastyczna ) każdorazowo w formacie JPG, PNG lub GIF wraz z dodatkowym opisem, obrazującą hasło 2 kubki mleka od 1. do 3. roku życia. Uczestnik może wysłać w terminie, o który mowa w zdaniu poprzednim, 2 Prace Konkursowe po 1 w każdej kategorii: Zdjęcie oraz Praca Plastyczna; 1

2 dalej również oddzielnie Uczestnik lub łącznie Uczestnicy. 2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału: a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie; b) współpracownicy spółek wskazanych pod lit. a) powyżej (tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych pod lit. a) powyżej; c) inne niż wymienione pod lit. a) i b) powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; d) najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w lit. a c powyżej, tj. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający, a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora. 2.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 2.4 Ustala się następujące terminy związane z przeprowadzeniem Konkursu: a) Termin nadsyłania Prac Konkursowych: od r. do r.; b) Termin oddawania głosów na poszczególne Prace Konkursowe: r., godz r., godz ; c) Obrady Komisji Konkursowej i wyłonienie przez Komisję 6 (słownie: sześciu) laureatów Konkursu: od r. do r.; d) Ogłoszenie wyników Konkursu i listy laureatów Konkursu: r Praca Konkursowa nie może zawierać treści, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, tj. osobom innym niż Uczestnik. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie jest twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik oświadcza, że uzyskał od podmiotu uprawnionego (twórca lub jego przedstawiciel ustawowy) skuteczne prawne upoważnienie do wykorzystania w Konkursie, na zasadach określonych Regulaminem, zgłaszanej Pracy Konkursowej, w tym na udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji, o której mowa w pkt poniżej oraz na zawarcie umowy, o której mowa w 8.9 poniżej. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Organizator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął uzasadnione przypuszczenie, iż mogą one zostać uznane za bezprawne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich Prace Konkursowe zgłoszone zgodnie z warunkami Regulaminu zostaną poddane głosowaniu internautów za pośrednictwem Serwisu Do oceny przez Komisję Konkursową przejdzie 80 Prac Konkursowych, po 40 z kategorii Zdjęcie i 40 z kategorii Praca Plastyczna, które w terminie wskazanym w pkt 2.4 b powyżej otrzymają najwięcej głosów w ramach głosowania uregulowanego w Regulaminie Uczestnikiem głosowania może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto . W razie wątpliwości w tym zakresie, Organizator ma prawo do weryfikacji powyższego wymogu, dostępnymi metodami Głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej, do której link zostanie przesłany na żądanie głosującego na wskazany przez niego adres . W celu przystąpienia do głosowania internauta może przekazać Organizatorowi swój adres , za pośrednictwem 2

3 formularza zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej pod adresem Każdy z głosujących może posługiwać się w ramach głosowania tylko jednym adresem Jeden adres może być przypisany tylko jednemu głosującemu Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez głosujących jakimikolwiek programami lub technologiami komputerowymi/internetowymi, które mogłyby wpływać na wyniki głosowania Głosujący nie mogą między sobą lub z osobami trzecimi tworzyć i stosować systemów głosowania lub podejmować innych czynności mogących prowadzić do naruszenia zasad głosowania lub wpływania na wyniki głosowania Każdy głosujący (weryfikacja na podstawie adresu IP), na warunkach określonych w Regulaminie, może w okresie trwania głosowania, o którym mowa w pkt. 2.4 lit. b) powyżej, oddać maksymalnie 2 głosy po 1 głosie w danej kategorii: Zdjęcie oraz Praca Plastyczna Dla określenia czasu wystąpienia poszczególnych zdarzeń związanych z głosowaniem, w tym ustalenia oddania głosu, decydujące znaczenie mają dane z serwera, na którym umieszczony jest Serwis Głosujący mogą informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na adres: Podstawą wyboru Prac Konkursowych, które będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej jest liczba ważnych głosów, tj. oddanych przez głosujących w sposób zgodny z Regulaminem, na poszczególne Prace Konkursowe. Do oceny przez Komisje Konkursową zostanie przedstawionych 40 Prac Konkursowych w kategorii Zdjęcie oraz 40 Prac Konkursowych w kategorii Praca Plastyczna, na które oddano najwięcej głosów podczas głosowania. 3. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW 3.1. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa Komisja będzie się składała z 3 (trzech) osób, wskazanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji Konkursowej przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów Spośród Prac Konkursowych, na które oddano najwyższą liczbę głosów, Komisja Konkursowa wybierze łącznie 6 (słownie: sześć) najlepszych Prac Konkursowych, tj. 3 (słownie: trzy) w kategorii Zdjęcie oraz 3 (słownie: trzy) w kategorii Praca Plastyczna na podstawie warunków określonych w niniejszym pkt 3 Regulaminu Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów: a) zgodność pracy z hasłem 2 kubki mleka od 1. do 3. roku życia ; b) dodatkowe kryteria oceny: pomysłowość, kreatywność, walory artystyczne, oryginalność przy czym spełnianie powyższych kryteriów będzie podlegało subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej Na podstawie kryteriów wskazanych w pkt 3.4. powyżej, Komisja Konkursowa przyznaje każdej ocenianej Pracy Konkursowej odpowiednią liczbę punktów, przy czym maksymalnie za Pracę Konkursową można uzyskać 100 (słownie: sto) punktów Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zgłosili w Konkursie Prace Konkursowe, którym Komisja Konkursowa przyzna najwyższą liczbę punktów w Konkursie, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 3.4. Regulaminu (dalej również: Laureaci ). 3

4 3.7. Z posiedzenia Komisji, podczas którego zostanie wybranych 6 (słownie: sześć) Laureatów konkursu, po 3 (słownie: trzech) z każdej kategorii sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 4. NAGRODY 4.1. W Konkursie przewidziano w sumie 6 (słownie: sześć) następujących nagród: a) 3 (słownie: trzy) nagrody w kategorii Zdjęcie: Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie w kategorii Zdjęcie jest bon o wartości zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyzna największą liczbę punktów w kategorii Zdjęcie Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie w kategorii Zdjęcie jest bon o wartości zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Uczestnika, który osiągnął drugi wynik w pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Zdjęcie Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie w kategorii Zdjęcie jest bon o wartości zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Uczestnika, który osiągnął trzeci wynik pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Zdjęcie Każdy z wymienionych bonów ma ważność 1 miesiąca (według daty wypisanej na bonie) i może być przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup zabawek edukacyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu Nowa Szkoła prowadzonego przez Nowa Szkoła Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o nr KRS b) 3 (słownie: trzy) na grody w kategorii Praca Plastyczna: Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie w kategorii Praca Plastyczna jest bon o wartości zł (słownie: cztery tysiące złotych) - dla Uczestnika, któremu Komisja Konkursowa przyzna największą liczbę punktów w kategorii Praca Plastyczna Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie w kategorii Praca Plastyczna jest bon o wartości zł (słownie: trzy tysiące złotych) - dla Uczestnika, który osiągnął drugi wynik w pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Praca Plastyczna Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie w kategorii Praca Plastyczna jest bon o wartości zł (słownie: dwa tysiące złotych) - dla Uczestnika, który osiągnął drugi wynik w pod kątem największej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w kategorii Praca Plastyczna Każdy z wymienionych bonów ma ważność 1 miesiąca (według daty wypisanej na bonie) i może być przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup zabawek edukacyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu Nowa Szkoła prowadzonego przez Nowa Szkoła Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o nr KRS dalej również oddzielnie Nagroda lub łącznie Nagrody Jeden Uczestnik, może zostać Laureatem tylko jednej Nagrody w danej kategorii Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu Nagród (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany Nagród, a prawo do Nagrody nie jest zbywalne W zakresie, w jakim Laureat będzie zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa do zapłaty podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody, Organizator przyzna takiemu Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości: a) 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w przypadku zajęcia I miejsca w Konkursie w danej kategorii; 4

5 b) 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) w przypadku zajęcia II miejsca w Konkursie w danej kategorii; lub c) 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) w przypadku zajęcia III miejsca w Konkursie w danej kategorii (dalej również oddzielnie: Nagroda Dodatkowa lub łącznie Nagrody Dodatkowe ). 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 5.1. Opublikowanie listy nagrodzonych w Konkursie Laureatów odbędzie się w dniu r. na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Konkurs, tj. (dalej również: Lista Laureatów ), na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu. Laureaci zostaną również powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie Po opublikowaniu Listy Laureatów nastąpi weryfikacja ich danych, w sposób wskazany poniżej w pkt. 6 Regulaminu. 6. WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD 6.1. Weryfikacja danych Laureatów Konkursu nastąpi w następujący sposób opisany poniżej. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ogłoszenia Listy Laureatów, o czym mowa w pkt 5.1. Regulaminu, Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany w trakcie rejestracji w Serwisie w celu: a) poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody; b) ustalenia adresu Laureata w Polsce dla doręczeń; c) poinformowania Laureata o sposobie i zasadach wydania Nagrody Każdy Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi prawidłowe dane w terminie 14 dni roboczych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora Niezależnie od postanowień pkt 6.1 oraz 6.2, każdy Laureat, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od wartości Nagrody, w terminie wskazanym w pkt 6.2 powyżej przekaże Organizatorowi: a) numer rachunku bankowego, na który Organizator może dokonać przelewu kwoty odpowiadającej wartości Nagrody Dodatkowej; oraz b) oświadczenie w formie pisemnej, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa Laureat jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody. Dla oceny, czy zachowany został 14-dniowy termin na doręczenie oświadczenia opisanego w zdaniu poprzedzającym, liczy się data doręczenia oświadczenia Organizatorowi. Niezłożenie oświadczenia opisanego w zdaniu poprzedzającym we wskazanym terminie oznacza, że Laureat nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z przyznaniem Nagrody. Laureatowi, który nie złożył oświadczenia na zasadach opisanych w niniejszej literze b) nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi Wydanie Laureatowi Nagrody Dodatkowej nastąpi w terminie 14 dni od doręczenia przez Laureata Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. lit. b) Regulaminu poprzez dokonanie przelewu kwoty odpowiadającej wartości przyznanej Laureatowi Nagrody Dodatkowej na numer rachunku bankowego przekazanego uprzednio Organizatorowi zgodnie z pkt 6.3. lit a) Regulaminu Odpowiedzialność za wykonanie jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, w tym zapłaty podatku dochodowego, powstałych w związku z uczestnictwem w Konkursie, ponosi Laureat Nagrody zostaną dostarczone Laureatom osobiście przez przedstawiciela handlowego Nowej Szkoły, po podaniu przez Laureata wszystkich danych wymienionych w pkt 6.1 lit. b) powyżej. 5

6 W przypadku skontaktowania się z Laureatem przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, Laureat zobowiązany jest do podania wszystkich danych wskazanych w pkt 6.1. lit. b) powyżej, w terminie 14 dni roboczych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych Po otrzymaniu od Laureata, potwierdzenia wszystkich informacji, o których mowa w pkt 6.1. lit. b) Regulaminu, Organizator dostarczy, za pośrednictwem spółki prowadzącej sklep Nowa Szkoła, Laureatowi przyznaną Nagrodę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przekazania danych przez Laureatów zgodnie z pkt 6.1. lit. b) Regulaminu Nagroda zostanie dostarczona wyłącznie na wskazany przez Laureata adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na dostarczenie nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej Laureat konkursu, jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub żłobkiem prowadzonym przez spółkę osobową, zobowiązany jest po otrzymaniu nagrody potwierdzić odbiór Nagrody na załączonym formularzu (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu) W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a Nagroda dostarczona przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na niepodjęcie jej przez Laureata, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata Laureat zobowiązuje się do nieprzenoszenia roszczenia o wydanie nagrody, na osobę trzecią. 7. DANE OSOBOWE I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 7.1 Dane osobowe osób fizycznych, w tym dane Uczestników będących osobami fizycznymi oraz dane osób fizycznych zgłaszających Uczestnika do Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 9. Regulaminu. 7.2 Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Bobrowieckiej Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 7.4 Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 7.5 Organizator za pośrednictwem strony internetowej udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji konkursu 2 kubki mleka, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie. 7.6 Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: a) komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript; b) połączenie z siecią Internet; c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna. 7.7 Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi 6

7 świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres lub ogólnie na stronie internetowej. 7.8 Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem; b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem. 7.9 Zaakceptowanie treści Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie Profilu. Prośbę o usunięcie Profilu należy skierować pocztą elektroniczną na adres: Organizator usuwa Profil Uczestnika w terminie 48 godzin od dnia otrzymania wniosku Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Usługodawcę programów / skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z usługi, o której mowa w pkt 7.4 powyżej, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa, a także używanie Serwisu przez Użytkownika w sposób naruszający ww. normy Użytkownikowi zabrania się: a) wykorzystywania Serwisu dla własnych niezwiązanych z ideą Serwisu celów, w szczególności prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej; b) rozsyłania spamu lub niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem Serwisu. 8. PRAWA AUTORSKIE 8.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W szczególności poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej i zaakceptowanie Regulaminu, Uczestnik oświadcza, że: a) przysługuje mu prawo do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem oraz udzielenia licencji opisanej w pkt 8.3 Regulaminu; b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń i zgód zgodnie z pkt 8.3 Regulaminu; 7

8 c) oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do Pracy Konkursowej, by przenieść prawa autorskie do Pracy Konkursowej na Organizatora, w przypadku, gdy zostanie Laureatem, na warunkach wskazanych w pkt 8.9 Regulaminu Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do każdego utworu w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika. Ponadto, Uczestnik oświadcza również, że jest uprawniony do dysponowania prawami do wizerunku osób w zakresie wymaganym przez Regulamin i licencję, opisaną w pkt 8.3 poniżej, które zostały przedstawione w Pracy Konkursowej ( Prawo Do Wizerunku ) i jednocześnie upoważnia Organizatora do korzystania z Prawa Do Wizerunku na zasadach i w zakresie zbieżnym z licencją, opisaną w pkt 8.3 Regulaminu Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Pracami Konkursowymi według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w pkt a) f) poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania Pracami Konkursowymi dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie w tym umieszczenie na stronie w celu przeprowadzenia głosowania w ramach Konkursu; d) wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do: sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Prac Konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w pkt 8.3 lit. a) f), może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd Licencja, o której mowa w pkt 8.3 Regulaminu, obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Prac Konkursowych jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Prac Konkursowych, w tym prawo dokonywania i zezwalania na 8

9 dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Pracach Konkursowych, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań Licencja, o której mowa w pkt 8.3 Regulaminu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony W przypadku, gdy Uczestnik został Laureatem, autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w pkt 8.3 Regulaminu do zgłoszonej przez niego i nagrodzonej Pracy Konkursowej przechodzą na Organizatora z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi. Nagrodzony Uczestnik zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w dniu dostarczenia Nagrody w formie pisemnej umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych w pkt 8.3 Regulaminu polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu Uczestnikowi Nagrody. (Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu) Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Nagrodzony Uczestnik: a) zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz od nadzoru autorskiego względem Pracy Konkursowej, jeżeli jest twórcą Pracy Konkursowej; b) zobowiązuje się zapewnić, że twórcy Pracy Konkursowej powstrzymają się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz od nadzoru autorskiego względem Pracy Konkursowej, jeżeli nie jest twórcą Pracy Konkursowej Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakichkolwiek osób trzecich zgłoszone w związku z korzystaniem zgodnie z postanowieniami Regulaminu z udzielonej przez Uczestnika licencji lub wykonywaniem praw autorskich do Pracy Konkursowej. Uczestnik jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń oraz do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich związanych z wykorzystaniem Prac Konkursowych na warunkach określonych w Regulaminie Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie poniósł Organizator w związku z korzystaniem zgodnie z postanowieniami Regulaminu z udzielonej przez Uczestnika licencji lub wykonywaniem praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikłych z naruszenia praw lub dóbr opisanych w niniejszym pkt 8 Regulaminu. Uczestnik zwolni Organizatora od odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w zakresie wskazanym powyżej, w szczególności w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią na drogę sądową przeciwko Organizatorowi, Uczestnik przystąpi do toczącego się postępowania i pokryje wszelkie koszty w tym koszty postępowania sądowego oraz obsługi prawnej związane z podniesionymi wobec Organizatora roszczeniami. 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie, listem poleconym, na adres: Serwis Konsumencki NUTRICIA Polska, Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1; lub na adres z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Konkursu 2 kubki mleka. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, tj. od dnia 15 maja 2014 roku. Datą zgłoszenia reklamacji jest data, nadania reklamacji lub wysłania drogą elektroniczną reklamacji do Organizatora. Reklamacje otrzymane po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania do Organizatora wiadomości , o której mowa w zdaniu poprzednim. 9

10 9.2. Reklamacja powinna zawierać: a) nazwę Uczestnika (a w przypadku reklamacji zgłaszanej przez Uczestnika będącego osobą fizyczną - jego imię i nazwisko); b) adres korespondencyjny (tylko w przypadku reklamacji zgłaszanej listem); c) dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Konkursu 2 kubki mleka Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z pkt 9.1 i 9.2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Organizator, którego zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie 10

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu 2 kubki mleka. Wzór Potwierdzenie odbioru nagrody w Konkursie 2 kubki mleka organizowanym przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o., dnia / /2014 Miejscowość Ja, Imię i Nazwisko niniejszym potwierdzam odbiór nagrody, o wartości PLN... Imię i Nazwisko Odbiorcy Nagrody (Czytelny podpis) 11

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu 2 kubki mleka. WZÓR UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu w Warszawie (dalej również: Umowa ) pomiędzy: NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł reprezentowaną przez: - - zwaną dalej: Organizatorem a reprezentowaną przez: - - zwaną dalej Twórcą zwane dalej razem Stronami o następującej treści: 1 Utwór, Twórca 1. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotem niniejszej Umowy jest potwierdzenie przeniesienia przez Twórcę na Organizatora autorskich praw majątkowych do wymienionego poniżej w ust. 2 niniejszego paragrafu utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również oddzielnie Utwór ). 2. Twórca oświadcza, iż jest twórcą Utworu oraz że przysługuje mu do tego Utworu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do zgłoszonego przez Twórcę w ramach organizowanego przez Nabywcę konkursu 2 kubki mleka, do którego majątkowe prawa autorskie zgodnie z regulaminem tego konkursu przechodzą na Nabywcę jako organizatora/przyrzekającego nagrodę w konkursie. 12

13 2 Pola eksploatacji Twórca potwierdza, że z chwilą wydania Twórcy nagrody przez Nabywcę, przeniósł na Nabywcę całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do Utworu wymienionego w 1 ust. 2 powyżej na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie,; d) wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Utworu w całości lub części do: sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Utworu na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku. 3 Prawa osobiste 1. Twórca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu będącego przedmiotem niniejszej Umowy w tym w szczególności zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu. Twórca zezwala również Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworu. 2. Jednocześnie Twórca upoważnia Organizatora do wyłącznego wykonywania w imieniu Twórcy lub do dalszego upoważniania przez Organizatora innych podmiotów do wykonywania w imieniu Twórcy autorskich praw osobistych do Utworu. 4 Wynagrodzenie 1. Z tytułu przeniesienia przez Twórcę na Organizatora majątkowych praw autorskich do Utworu wymienionego w 1 ust. 2 niniejszej umowy, Nabywca przyznał Twórcy nagrodę (zgodnie z regulaminem konkursu 2 kubki mleka ). 2. Strony zgodnie potwierdzają, że z tytułu przeniesienia na nabywcę autorskich praw majątkowych do Utworu Twórcy nie przysługuje poza Nagrodą żadne inne, dodatkowe wynagrodzenie. Strony zgodnie potwierdzają, że Twórca odebrał Nagrodę i nie zgłasza w związku z konkursem i Nagrodą dalszych roszczeń względem Nabywcy. 5 Postanowienia końcowe 1. Uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Dotyczy to również niniejszego postanowienia. 13

14 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu gospodarczego założonego przez Strony. 3. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy, jak również z nią związane rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę pozwanego. 4. Niniejsza Umowa zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Organizator Twórca 14

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dobrzyckiego 4, 61-692

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Oddajemy głos mamom (dalej również: Regulamin lub Regulamin Akcji ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Akcji Oddajemy głos mamom (dalej również: Regulamin lub Regulamin Akcji ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Akcji Oddajemy głos mamom (dalej również: Regulamin lub Regulamin Akcji ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji Oddajemy głos mamom (dalej również: Akcja ) jest NUTRICIA Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

1.3. Usługa jest dostępna pod adresem internetowym https://www.bebiklub.pl/junior/laurka-pierwsze-urodziny-brzuszka

1.3. Usługa jest dostępna pod adresem internetowym https://www.bebiklub.pl/junior/laurka-pierwsze-urodziny-brzuszka 1. Postanowienia wstępne Regulamin Usługi Filmowa Laurka na 1. Urodziny 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi Filmowa Laurka na 1. Urodziny (dalej również: Usługa ). 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla pacjentów dotyczący monitorowania diety bezglutenowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla pacjentów dotyczący monitorowania diety bezglutenowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla pacjentów dotyczący monitorowania diety bezglutenowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest spółka EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

b) będące pracownikami podmiotów współpracujących przy obsłudze Konkursu; c) członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w powyższych punktach.

b) będące pracownikami podmiotów współpracujących przy obsłudze Konkursu; c) członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w powyższych punktach. REGULAMIN Coś dobrego na śniadanko 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest PRESENT-SERVICE Sp. z o.o. sp. komandytowa, z siedzibą w Luboniu, ul. Armii Poznań 2, 62-030 Luboń, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Powiększ swoje możliwości z Visiomed

Regulamin konkursu Powiększ swoje możliwości z Visiomed Regulamin konkursu Powiększ swoje możliwości z Visiomed I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Powiększ swoje możliwości (dalej: Konkurs") jest Visiomed Sp. z o.o. (z siedzibą w Łodzi, aleja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Twój przepis skierowanego do farmaceutów

Regulamin konkursu Twój przepis skierowanego do farmaceutów I. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Twój przepis skierowanego do farmaceutów 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Twój przepis kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN )

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN ) REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET A. Postanowienia ogólne. (DALEJ REGULAMIN ) 1. Konkurs na najlepszy letni przebój Radia ZET (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Eurozet

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Bear Grylls w METRO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Bear Grylls w METRO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Bear Grylls w METRO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Bear Grylls w METRO (dalej: Konkurs ) jest Green Content Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst 1. Cele Konkursu Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się!

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! I. Informacje ogólne 1. Organizatorem konkursu Merdamy się, zwanego dalej Konkursem, jest BONNOTE. Marzena Polańska, ul. 3 maja 6B/7, 83-425 Dziemiany, zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Furosemidum Polpharma kierowanego do farmaceutów

Regulamin konkursu Furosemidum Polpharma kierowanego do farmaceutów Regulamin konkursu Furosemidum Polpharma kierowanego do farmaceutów I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Furosemidum Polpharma kierowanego do farmaceutów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Choinkowy zawrót głowy

Choinkowy zawrót głowy Regulamin Świątecznego Konkursu Fotograficznego Twojej Telewizji Morskiej Choinkowy zawrót głowy I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Choinkowy zawrót głowy, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zdrowy brzuszek przedszkolaka (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Zdrowy brzuszek przedszkolaka (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Zdrowy brzuszek przedszkolaka (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zdrowy Brzuszek Przedszkolaka (dalej również: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ułóż maluszka do snu (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Ułóż maluszka do snu (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Ułóż maluszka do snu (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Ułóż maluszka do snu (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN KONKURSU Ankieta Karmienie piersią 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Ankieta Karmienie piersią i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP

Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Vibovit Tran Norweski, (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Kobiet z eobuwie.pl (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Dzień Kobiet z eobuwie.pl (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Dzień Kobiet z eobuwie.pl (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Dzień Kobiet z eobuwie.pl (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cera na pokaz (dalej: Regulamin ) WSTĘP

Regulamin Konkursu Cera na pokaz (dalej: Regulamin ) WSTĘP Regulamin Konkursu Cera na pokaz (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Cera na pokaz, (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CO WIESZ O ROZWOJU DZIECKA (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU CO WIESZ O ROZWOJU DZIECKA (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU CO WIESZ O ROZWOJU DZIECKA (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Co wiesz o rozwoju dziecka (dalej również: Konkurs ) i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Dzień Kobiet (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Komfort brzuszka Twojego maluszka (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Komfort brzuszka Twojego maluszka (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Komfort brzuszka Twojego maluszka (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Komfort brzuszka Twojego maluszka (dalej również:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych Załącznik nr 1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Administrator - Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Matjas na widelcu, zwanej dalej Konkursem jest GPD Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Monster High - Zelektryzowani, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo