I. Osprzêt do linii napowietrznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Osprzêt do linii napowietrznych."

Transkrypt

1 I. Osprzêt do linii napowietrznych. 1. OSPRZÊT DO BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŒRUBY ŒRUBA HAKOWA ŒRUBA HAKOWA KOMPLETNA ŒRUBA NACI GOWA (RZYMSKA) M16/375/ ŒRUBY DWUSTRONNE ŒRUBA WYD U ONA SWP (MONTA OWA) HAKI HAKI NAKRÊTKOWE UCHWYT HAKOWY DO MOCOWANIA NA RURACH TYP UNS 16/ HAKI DO S UPÓW OKR G YCH HAKI NAŒCIENNE TRZONY TRZONY HAKOWE TRZONY KAB KOWE OSPRZÊT MOCUJ CY OBJEMKI KONSTRUKCJE MOCNE KONSTRUKCJA PRZELOTOWA PODK ADKI OSPRZÊT DO MONTA U OŒWIETLENIA WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE UCHWYTY MOCUJ CE DO WYSIÊGNIKÓW OŒWIETLENIOWYCH UCHWYT WYSIÊGNIKA DO LAMP OŒWIETLENIA ULICZNEGO UWP POZOSTA Y OSPRZÊT MONTA OWY OS ONY IZOLATORÓW WSPORCZYCH IZOLATORY KOMPOZYTOWE ŒREDNIEGO NAPIÊCIA TYP CS IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / UK AD OCHRONY PRZECIW UKOWEJ IP CS II. Osprzêt kablowy i stacyjny. 5. UCHWYTY KABLOWE UCHWYTY KABLA UKB UCHWYT KABLOWY SEGMENTOWY 1/2 UKS I UKS NAK ADKA ZDWAJAJ CA DO UKB-2 (o) UCHWYT LISTWOWY ROZGA Ê NY ULR UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKR G YCH UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKR G YCH UKB 2 (o) PODWÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKR G YCH 2xUKB 2 (o) POTRÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKRAG YCH 3xUKB 2 (o) UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N TYPU UKB-2/( )km POTRÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA 3 KABLI NA S UPACH N TYPU 2xUKB2/ km POTRÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA 3 KABLI NA S UPACH N TYPU 3xUKB2/ km UCHWYTY DYSTANSOWE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N UCHWYTY DYSTANSOWE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N TYPU US 80/ ( ) UCHWYT DYSTANSOWY DO MOCOWANIA KABLI nn NA S UPACH N TYPU UMR-t UCHWYTY DYSTANSOWE UPK I UPKT

2 6. OSPRZÊT DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH UCHWYT DO MOCOWANIA RUR NA S UPACH OKR G YCH UMR (o) UCHWYT DYSTANSOWY DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH KABLA NA S UPACH N TYPU UMR ( ) RAMKA DO MOCOWANIA KABLI RM WSPORNIK RUR TYPU WR1 ( ) UCHWYT BEZDYSTANSOWY UK ( ) OSPRZET STACYJNY ZACISKI TYPU "V" ZACISK TYPU ZGVS ZACISK TYPU ZGV ZACISK TYPU Vp PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB PODSTAWA PB-2 (o,o) wersja A PODSTAWA PB-2 (zgv,o) wersja B PODSTAWA PB-2 (zgv,zgv) wersja C PODSTAWA PB-2 (o,zgv) wersja D PODSTAWA PB-2 (zgv,2zgv) wersja E PODSTAWA PB-2 (2zgv,2zgv) wersja F LISTWY ZACISKOWE LISTWA ZACISKOWA TYPU LZV LISTWA ZACISKOWA TYPU LZ POZOSTA Y OSPRZÊT UCHWYTY ODCI GOWE PRZY CZA UOP BOLEC DYSTANSOWY PLASTIKOWY BD BEZPIECZNIK NAPOWIETRZNY TYPU BNU SZEŒCIOK TNA STALOWA NAKRÊTKA WT ACZANA SNW K ÓDKA ENERGETYCZNA Z KLUCZYKIEM

3 I. OSPRZÊT DO BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŒRUBA HAKOWA 1.1 ŒRUBY BK 1001 do BK 1012 Œruby hakowe przykrêcane do konstrukcji wsporczych s³u ¹ do podwieszania uchwytów odci¹gowych i przelotowych mocuj¹cych samonoœne przewody izolowane. Nr kat. KTM Typ Wymiary [mm] Obci¹ enie dopuszczalne [kn] Podk³adka M B L L1 C D E Fx Fy BK SHPo 16/160* BK SHPo 16/ BK 1002/ SHPo 16/ BK 1002/ SHPo 16/ BK SHPo 16/ x50x50 M16 BK 1003/ SHPo 16/ BK SHPo 16/ BK SHPo 16/ BK 1005/ SHPo 16/ BK 1005/ SHPo 16/ BK 1006 BK SHPo 20/160* SHPo 20/ BK SHPo 20/240* BK SHPo 20/250 4x60x60 M BK SHPo 20/ BK SHPo 20/350* BK SHPo 20/480* ,9 3, ,5 6 3

4 ŒRUBA HAKOWA KOMPLETNA BK 1013 do BK 1031 Œruby hakowe przykrêcane do konstrukcji wsporczych s³u ¹ do podwieszania uchwytów odci¹gowych i przelotowych mocuj¹cych samonoœne przewody izolowane. Nr kat. KTM Typ BK 1013 BK SHPkm 16/160 SHPkm 16/ BK SHPkm 16/215* BK SHPkm 16/ BK SHPkm 16/255* 42 M BK SHPkm 16/ BK SHPkm 16/320* BK SHPkm 16/360* BK SHPkm 16/420* BK SHPkm 16/500* 4x60x BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/240* BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/ M BK SHPkm 20/310* BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/510* Obci¹ enie Wymiary [mm] dopuszczalne [kn] D Podk³adk M B L C D E Fx Fy ,9 3, , ŒRUBA NACI GOWA (RZYMSKA) M16/375/515 BK 1063 Nr katalogowy BK 1063 KTM

5 1.1.3 ŒRUBY DWUSTRONNE BK 1047 do BK 1049 BK 1043 do BK 1046 BK 1040 do BK 1042 Œruby dwustronne s¹ przeznaczone do bliÿniaczenia erdzi N oraz mocowania elementów osprzêtu na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ L M L1 L2 Podk³adka BK SDP 16/ M BK SDP 16/ M BK SDP 16/ M BK SDPk 16/ M BK SDPk 16/ M BK SDPk 20/ M BK SDPk 20/ M BK SDPk-s 20/ M BK SDPk-s 20/ M BK SDPk-s 20/ M x50x4 60x60x5 5

6 1.1.4 ŒRUBA WYD U ONA SWP (monta owa) BK 1057 do BK 1062 BK 1050 do BK 1056 Œruby wyd³u one stosuje siê do bliÿniaczenia erdzi N oraz mocowania elementów osprzêtu na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ L M L1 BK SWP 16/ M BK SWP 16/ M BK SWP 16/ M BK SWP 16/ M BK SWP 20/ M BK SWP 20/ M BK SWP 20 / M BK SWPkm 16/ M BK SWPkm 16/ M BK SWPkm 16/ M BK SWPkm 20/ M BK SWPkm 20/ M BK SWPkm 20/ M

7 1.2 HAKI HAKI NAKRÊTKOWE BK 1101 do BK 1103 Haki nakrêtkowe s³u ¹ do mocowania uchwytów odci¹gowych linii odga³êÿnych lub uchwytów przelotowych, Nr katalogowy KTM Typ M d B a D E Obci¹ enie dopuszczalne [kn] BK HNP 12 M ,6 BK HNP 16 M ,5 3,5 BK HNP 20 M ,5 6 Fx Fy UCHWYT HAKOWY DO MOCOWANIA NA RURACH TYP UNS 16/50 BK 1100 Do mocowania przewodów linii napowietrznych nn na sztycach i wysiêgnikach rurowych Obci¹ enie dopuszczalne [kn] Nr katalogowy KTM Typ L D E d Fx Fy BK UNS 16/ ,5 3,5 7

8 1.2.3 HAK DO S UPÓW OKR G YCH min25 BK 1104 do BK 1105 H Fy Fx Haki HST s³u ¹ do zawieszania uchwytów przelotowych i odci¹gowych na s³upach okr¹g³ych za pomoc¹ taœm stalowych. Nr katalogowy KTM Typ H d B Obci¹ enie dopuszczalne [KN] Fx Fy BK HST ,3 3,3 BK HST ,5 6,0 BK 1108 do BK 1109 d 25 B Haki nakrêtkowo - dystansowe s³u ¹ do mocowania uchwytów przelotowo naro nych na œcianach budynków lub s³upach. Nr katalogowy KTM Typ d M B E Fx [kn] Fy [kn] BK HND M ,5 3,5 BK HND M ,5 6 8

9 1.2.4 HAKI NAŒCIENNE BK 1115 do BK 1116 BK 1113 do BK 1114 BK 1110 do BK 1111 Haki naœcienne s³u ¹ do mocowania uchwytów p r z e l o t o w y c h l u b o d c i ¹ g o w y c h n a powierzchniach p³askich (np. œcianach budynków). Nr katalogowy KTM Typ H C d BK HPN ,8 1,4 BK HPN ,2 BK HNL ,6 BK HNL ,5 3,5 BK HNL 12 do taœmy ,8 1,4 BK HNL 16 do taœmy ,4 9 F (x) [kn] F (y) [kn]

10 1.3 TRZONY TRZONY HAKOWE BK 1106 do BK 1107 BK 1300 do BK 1309 Trzony hakowe s³u ¹ do izolatorów stoj¹cych nn. mocowania Nr katalogowy KTM Typ BK THS 16/200 Wymiary [mm] d M L B H 200 BK THS 16/ BK THS 16/300 * 16 M BK THS 16/350 * 350 BK THS 16/400 * 400 BK THS 20/ BK THS 20/ BK THS 20/300 * 20 M BK THS 20/350 * 350 BK THS 20/400 * 400 Podk³adka Obci¹ enie Fx Fy x 50 x 4 6,8 5, x 60 x 4 11,0 8,3 Nr katalog. KTM Typ d H L F (x) kn F (y) kn BK HTT ,3 3,3 BK HTT ,5 6 10

11 1.3.2 TRZONY KAB KOWE BK 1312 ddo BK 1313 BK 1310 do BK 1311 Trzony kab³¹kowe s³u ¹ do mocowania i z o l a t o r ó w s z p u l o w y c h t y p u S n a k o n s t r u k c j a c h w s p o r c z y c h l i n i i napowietrznych. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] Obci¹ enie [kn] A H B d d1 C E Fx Fy Typ izolatora BK TKS S80/2 BK TKS S115/2 Nr katalogowy KTM Typ 11 Wymiary [mm] Obci¹ enie [kn] A H B d d1 C E Fx Fy Typ izolatora BK TKS 80W S80/2 BK TKS 115W S115/2

12 1.4.1 OBJEMKI BK 1209 do BK 1210 BK 1201 do BK 1208 Nr kat. KTM Typ D Wymiar p³askownika [ mm] BK OSO 180/ x 4 BK OSO 200/ x 4 BK OSO 220/ x 4 BK OSO 240/ x 4 BK OSO 180/ x 6 BK OSO 200/ x 6 BK OSO 220/ x 6 BK OSO 240/ x 6 Œruba M M 12 x 60 M 16 x 65 Nr kat. KTM Typ D [mm] L[mm] B[ mm] BK OK BK OK

13 1.4.2 KONSTRUKCJE MOCNE BK 8108 do BK 8109 BK 8106 do BK 8107 BK 8100 do BK 8105 Konstrukcje mocne stosowane s¹ do mocowania elementów osprzêtu na s³upach okr¹g³ych. Nr kat. KTM Typ Rodzaj TKS 13 Œrednica s³upa D [mm] H L Dla izolatora BK Km 1.1 TKS 80 W S80 BK Km 1.2 TKS 80 W S80 BK Km 1.3 TKS 80 W S80 BK Km 2.1 TKS 115 W S115 BK Km 2.2 TKS 115 W S115 BK Km 2.3 TKS 115 W S115 BK Km 7 TKS 80 W S80 BK Km 8 TKS 115 W S115 BK Km 9 TKS 80 W S80 BK Km 10 TKS 115 W S115

14 1.4.3 KONSTRUKCJA PRZELOTOWA BK 8110 do BK 8113 Do przelotowego lub odci¹gowego zawieszania ³ancuchów izolatorowych na konstrukcjach wsporczych. Nr Katalogowy KTM Typ Wymiary D d a Typ izolatora BK Kp N 80 BK Kp N 95 BK Kp N 80 BK Kp N PODK ADKI BK 1211 do BK 1212 BK 1213 do BK 1214 BK 1215 do BK 1216 Podk³adki stosowane s¹ do mocowania elementów osprzêtu na s³upach okr¹g³ych. Nr kat. KTM Typ 14 Otwór pod gwint Wymiary [ mm] a b g R d BK PZP 16 M BK PZP 20 M BK PKP 16 M BK PKP 20 M BK PSP 16 M BK PSP 20 M

15 2. OSPRZÊT DO MONTA U OŒWIETLENIA 2.1 WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE BK 8125 do BK 8126 BK 8119 do BK 8124 Wysiêgniki s³u ¹ do mocowania lamp oœwietlenia ulicznego na s³upach. Nr kat. KTM Typ 15 Wymiary [mm] a b D BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo /

16 2.1 WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE BK 8129 do BK 8131 BK 8127 do BK 8128 Wysiêgniki s³u ¹ do mocowania lamp oœwietlenia ulicznego na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] a b d dw BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo /

17 2.1 WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE BK 8136 do BK 8138 BK 8132 do 8135 Wysiêgniki s³u ¹ do mocowania lamp oœwietlenia ulicznego na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ 17 Wymiary [mm] a b d BK Wlu 1000/ BK Wlu 1100/ BK Wlu 1300/ BK Wlu / BK WLo / BK WLo / BK WLo /

18 2.2 UCHWYTY MOCUJ CE DO WYSIÊGNIKÓW OŒWIETLENIOWYCH UCHWYT WYSIÊGNIKA DO LAMP OŒWIETLENIA ULICZNEGO UWP BK 8116 do BK 8118/2 Do mocowania wysiêgnika lampowego na konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych. Nr katalogowy KTM Typ Œrednica rury wysiêgnika [mm] Gwint Wymiary [mm] L H R l BK UWP I 44/ M ,59 BK UWP II 51/ M ,66 BK UWP II 51/ M ,76 BK 8118/ UWP II 51/ M ,78 BK 8118/ UWP II 51/ M ,81 Masa [kg] 18

19 3.1 OS ONY IZOLATORÓW WSPORCZYCH Os³ona OIW.LWP BK 7002 BK 7001 Os³ona St 20 PCV z dodatkami zwiêkszaj¹cymi odpornoœæ na promieniowanie UV i ukszta³towany w technologii termoformowania pró niowego Ochrona po³¹czeñ na izolatorach wsporczych wysokiego i œredniego napiêcia przed skutkami zwaræ doziemnych i miêdzyfazowych wywo³anych ingerencj¹ ptaków. Nr katalogowy KTM Typ Waga os³ony Typ izolatora BK OIW.LWP 0,4 kg LWP 8/24 LWP 12,5/24 BK St 20 0,5 kg St 20 Monta : Korpus os³ony osadzany jest na pierwszym kloszu izolatora w taki sposób, i os³ania zarówno przejœcie przewodu przez izolator jak i fragmenty przewodu przed i za izolatorem a nastêpnie mocowany za pomoc¹ opasek samozaciskowych. Zalety: - prosty monta, - pewne osadzenie na izolatorze ( opaska mocuj¹ca umieszczona poni ej linii mocowania na kloszu), - odpornoœæ na promienie UV i zmiany temperatury. 19

20 Izolatory kompozytowe (nazywane równie z³o onymi) wykonane s¹ z co najmniej dwóch materia³ów izolacyjnych. Wykonane s¹ najczêœciej w formie stanowi¹cego konstrukcjê noœn¹ rdzenia os³oniêtego p³aszczem z tworzywa stanowi¹cego zabezpieczenie rdzenia kszta³tuj¹cego drogê up³ywu. Rdzeñ izolatorów typu CS wykonany jest w postaci prêta z nas¹czonych ywic¹ epoksydow¹ i zespolonych termicznie w³ókien szklanych typu E-CR-glass. Zapewnia to doskona³e w³asnoœci mechaniczne przy jednoczesnej odpornoœci na korozjê chemiczn¹ i zjawisko kruchego pêkniêcia. P³aszcz ochronny wraz z kloszami kszta³tuj¹cymi drogê up³ywu wykonany jest z gumy silikonowej typu HTV o doskona³ych w³asnoœciach eksploatacyjnych, odpornej na procesy starzenia, promieniowanie UV, oddzia³ywanie ozonu oraz dostosowanej do pracy w szerokim zakresie temperatur. Dodatkowym atutem tego tworzywa jest zwiêkszona hydrofobowoœæ zabezpieczaj¹ca przed mo liwoœci¹ powstania przeskoków zabrudzeniowych. Okucia wykonane s¹ w technologii kucia matrycowego i realizowane wariantowo w wersjach konstrukcyjnych umo liwiaj¹cych zastosowanie ró nych rozwi¹zañ wariantowych zgodnie z typami zamieszczonymi w tabeli. Wszystkie rodzaje okuæ s¹ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Zamocowanie okucia na izolatorze realizowane jest metod¹ wielopunktowego osiowego zaciskania zapewniaj¹c¹ doskona³e w³asnoœci mechaniczne po³¹czenia oraz równomierny rozk³ad naprê eñ monta owych. Po³¹czenie p³aszcz - okucie realizowane jest przez odpowiednie ukszta³towanie ko³nierza okucia zapewniaj¹ce 3 poziomowe mechaniczne uszczelnienie uk³adu rdzeñ p³aszcz okucie zabezpieczone dodatkowo przez zwulkanizowanie krawêdzi p³aszcza z elementami kszta³towymi ko³nierza. Zgodnoœæ z normami i przepisami: 4. IZOLATORY KOMPOZYTOWE ŒREDNIEGO NAPIÊCIA TYP CS PN-IEC 61109:2003 Izolatory kompozytowe do linii napowietrznych pr¹du przemiennego o znamionowym napiêciu powy ej PN-IEC 383-1:1997 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napiêciu powy ej 1000V. Izolatory ceramiczne lub szklane do sieci pr¹du przemiennego. Definicje, metody badañ i kryteria. PN-92/E PN-EN :1999 PN-EN :2002 PN-98/E PN-EN :1999 Wysokonapiêciowa technika probiercza. Ogólne okreœlenia i wymagania probiercze. Izolatory kompozytowe wisz¹ce do linii napowietrznych o znamionowym napiêciu powy ej 1000V. Znormalizowane klasy wytrzyma³oœci i rodzaje z³¹czy. Izolatory kompozytowe wisz¹ce do linii napowietrznych o znamionowym napiêciu powy ej 1000V. Czêœæ 2. Wymiary i w³aœciwoœci elektryczne. Nara enia zabrudzeniowe izolacji i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i regu³y. Wyroby pomyœlnie przesz³y wszelkie niezbêdne próby i badania mechaniczne elektryczne i starzeniowe w Instytucie Energetyki we Wroc³awiu. 20

21 4.1 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS /560 Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora [kv] wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu kv kv / I kv / II 12 17,5kV / III 12 kv / IV 35 kn 400 mm 70 kn 125 kv 94 kv Droga up³ywu [mm] 560 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Zakres temperatur pracy -40 do +50oC Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] 70 kn Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] Napiêcie znamionowe [kv] 70 kv 170 kv kv Nr katalogowy: Oferowane okucie mocuj¹ce izolatorów kompozytowych typu CS Gniazdo typ S 21

22 4.2 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora [kv] wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe kv kv / I kv / II kv / III 12 17,5kV / IV Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu Droga przeskoku 35 kn 450 mm* 70 kn 170 kv 90 kv 320 mm Droga up³ywu [mm] 715 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Zakres temperatur pracy -40 do + 50oC Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] 70 kn 70 kv 170 kv Mo liwoœæ przed³u enia ³¹cznikiem kab³¹kowym do d³. 515 Nr kat: Oferowane okucie mocuj¹ce izolatorów kompozytowych typu CS Widlaste typu C Widlaste typu T Uchowe typu E 48 22

23 4.3 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora (kv) wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Zakres temperatur pracy Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho kv kv / I kv / II kv / III 12-24kV / IV 35 kn 515 mm -40 do + 50oC 70 kn 70 kv 170 kv 70 kn 170 kv Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu >100 kv Droga przeskoku 341 mm Droga up³ywu [mm] 950 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Numer katalogowy: Rodzaje okuæ mocuj¹cych izolatorów kompozytowych typu CS Gniazdo typ S Uchowe typu E 48 23

24 4.4 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS /1320 Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora [kv] wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho 12 72,5 kv 12 72,5 kv / I kv / II kv / III kv / IV 35 kn 635 mm 70 kn 170 kv Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu >110 kv Droga up³ywu [mm] 1320 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Zakres temperatur pracy -40 do +50 oc Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] Napiêcie znamionowe [kv] 70 kn 70 (kv) 170 ( kv) 12-72,5 kv Numer katalogowy Uchowe typu E 48 24

25 Przyk³ad okreœlenia nazwy izolatora w zamówieniu: CS E E / 715 Izolator kompozytowy Typ okucia górnego i dolnego wg PN-EN :1999 Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna SML [ kn ] Znamionowe napiêcie udarowe [ kv ] Droga up³ywu [ mm ] 4.5 UK AD OCHRONY PRZECIW UKOWEJ IP - CS 70. Uk³ad przeznaczony jest do ochrony przeciw³ukowej kompozytowych izolatorów odci¹gowych Zaciski z zamontowanymi ro kami mocowane s¹ na okuciach izolatorów. Konstrukcja jest dostosowana do wspó³pracy z izolatorami kompozytowymi typu CS oferowanymi przez P.P. BEZPOL, ale umo liwia u ycie równie w przypadku wyrobów innych firm dla œrednicy okucia nie mniejszej ni 30 mm. Sposób mocowania ro ka ³ukowego umo liwia precyzyjne regulowanie przerwy iskrowej. Istnieje mo liwoœæ dodatkowego wyposa enia w izolowany przewód uziemiaj¹cy. Nr katalogowy KTM Typ BK IP -CS-70 Zalecana wielkoœæ przerwy iskiernikowej a [mm] Napiêcie sieci [kv] Przerwa - L [mm]

26 II. OSPRZÊT KABLOWY I STACYJNY 5.1 UCHWYT KABLA UKB-2 5. UCHWYTY KABLOWE BK 3400 Tworzywo poliamidowe barwione na kolor czarny, odporne na dzialanie promieni ultrafioletowych, ozonu, samogasn¹ce Uchwyt UKB-2 s³u y do mocowania kabla i rur o œrednicach mm w zewnêtrznych i wewnêtrznych obiektach energetycznych. Charakteryzuj¹ sie du ¹ odpornoœci¹ na odkszta³cenia mechaniczne i termiczne w zakresie temperatur od -40 oc do 120 oc. Nr katalogowy KTM Typ BK UKB-2 26

27 5.2 UCHWYT KABLOWY SEGMENTOWY 1/2 UKS i UKS BK 3415 BK 3416 Tworzywo poliamidowe Uchwyt UKS i 1/2 UKS s³u ¹ do pierwotnego mocowania kabli i rur o œrednicach od 41 do 60 mm w zewnêtrznych i wewnêtrznych obiektach energetycznych. Nr katalogowy KTM Typ BK ½ UKS BK UKS 27

28 5.3 NAK ADKA ZDWAJAJ CA DO UKB-2(o) BK 3406 BK UCHWYT LISTWOWY ROZGA Ê NY ULR-2 Nak³adka zdwajaj¹ca stosowana jest na obsadê UKB-2(o) - pozwala mocowaæ dwa kable o œrednicach 25 do 46 mm na s³upach okr¹g³ych za pomoc¹ taœmy stalowej. Nr katalogowy KTM Typ BK UKB-2(o) 1. Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce 2. Podstawa mocuj¹ca ULR stal ocynkowana ogniowo. Uchwyty s³u ¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm u³o onych na powierzchniach p³askich. Uchwyt mocowany jest do s³upa za pomoc¹ œrub lub wkrêtów. Nr katalogowy KTM Typ BK ULR-2 28

29 5.5 UCHWYT KOMPLETNY DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH OKR G YCH UKB-2(o)km, 2xUKB2(o)km, 3xUKB(o)km BK 3404 do BK 3405 BK 3402 BK 3401/1 1. Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce 2. Podstawa mocujaca - stal ocynkowan ogniowo. Uchwyty s³u ¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm u³o onych na s³upach okr¹g³ych. Uchwyt mocowany jest do s³upa za pomoc¹ taœmy nierdzewnej. Nr katalogowy KTM Typ BK 3401/ UKB-2 (o) BK x UKB-2 (o) km BK x UKB-2 (o) km BK x UKB-2 (o) 29

30 5.6 UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH TYPU N UKB-2( )km BK 3407/2 do BK 3408/4 BK 3407 do BK Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce, 2. Podstawa mocuj¹ca 2xUKB-2(o) - stal ocynkowana ogniowo. Uchwyty do mocowania kabla 2xUKB-2( )km stosowane s¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm na s³upach N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] L BK UKB-2/200 ( ) km 200 BK UKB-2/250 ( ) km 250 BK UKB-2/300 ( ) km 300 BK UKB-2/330 ( ) km 330 BK 3407/ x UKB-2/200 ( ) km 200 BK 3408/ x UKB-2/250 ( ) km 250 BK 3408/ x UKB-2/300 ( ) km 300 BK 3408/ x UKB-2/330 ( ) km

31 5.6 UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH TYPU N UKB-2( )km BK 3411 ddo BK Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce, 2. Podstawa mocuj¹ca 3xUKB-2(o) - stal ocynkowana ogniowo. Uchwyty do mocowania kabla 3xUKB-2( )km stosowane s¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm na s³upach N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] L BK x UKB-2/200 ( ) km 200 BK x UKB-2/250 ( ) km 250 BK x UKB-2/300 ( ) km 300 BK x UKB-2/330 ( ) km

32 5.7 UCHWYT DYSTANSOWY DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH BK 3418 BK Uchwyty dystansowe s³uz¹ do mocowania kabla na s³upach N za pomoc¹ chwytów opaskowych np. BIC 1530 lub UK-60. Nr katalogowy KTM Typ BK US 80/180( ) BK UMR-t 32

33 5.8 UCHWYTY DYSTANSOWE UPK I UPKT 1 2 BK BK Trzymacz drabinkowy 2. Obejma izolacyjna 3. Taœma mocuj¹ca stalowa 4. Klamerka mocuj¹ca do tasmy stalowej Uchwyty dystansowe s³u ¹ do mocowania wi¹zkowych przewodów do s³upów, a zw³aszcza w przypadkach realizacji zejœcia przewodu ze szczytu s³upa do stacji transformatorowej, roz³¹cznika bezpiecznikowego skrzynek rozdzielczych lub przy zakoñczeniu linii napowietrznych na s³upie krañcowym. Nr katalogowy KTM Typ Max œrednica wi¹zki Wymiary [mm] Odstêp od mocowanej powierzchni Numery elementów wchodz¹cych w sk³ad kompletu BK UPK , 2 BK UPKT , 2, 3, 4 33

34 6. OSPRZÊT DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH 6.1 UCHWYT DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH NA S UPACH OKR G YCH UMR(o) BK 3419 DO BK 3422 Uchwyty UMR-o s³u ¹ do mocowania rur os³onowych na s³upach okr¹g³ych za pomoc¹ stalowej taœmy mocuj¹cej. Nr katalogowy KTM Typ D L BK UMR (o) BK UMR (o) BK UMR (o) BK UMR (o)

35 6.2 UCHWYT TYPU UMR ( ) DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH NA S UPACH N TYPU UMR( ) BK 3423 do BK 3426 Uchwyty UMR( ) s³u ¹ do przelotowego mocowania rur os³onowych na s³upach typu N. Nr katalogowy KTM Typ D L BK UMR ( ) 50/ BK UMR ( ) 75/ BK UMR ( ) 110/ BK UMR ( ) 160/ RAMKA DO MOCOWANIA KABLI RK BK 8314 do 8316 Nr kat. KTM Typ A BK RK-1 40 BK RK-2 60 BK RK

36 6.4 WSPORNIK RUR TYPU WR1( ) BK 8200 do BK 8202 Uchwyty WR1( ) s³u ¹ do mocowania rur AROTA na s³upach typu N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] A B C D BK WR1( ) 50/ BK WR1( ) 75/ BK WR1( ) 110/ UCHWYT BEZDYSTANSOWY UK( ) BK 3429 do BK 3430 Uchwyty UK( ) s³u ¹ do mocowania rur AROTA na s³upach typu N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] A B C D O kabla BK UK( ) 28/ BK UK( ) 40/

37 7.OSPRZÊT STACYJNY 7.1 ZACISK TYPU "V" BK 6002 BK 6001 BK 6000 Obejma zacisku - stop aluminium Szczêka i œruba zacisku - stal ocynkowana ogniowo Nak³adka przy³¹czeniowa - miedÿ -ocynowana Przy³¹czenie kabli i przewodów AL i Cu w zakresie przekrojów: mm rm mm re mm sm mm se Nr katalogowy KTM Typ BK ZGVS BK ZGV-1 BK Vp 37

38 7.2 PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2 BK 2002 BK 2001 BK 2000 Izolator - t³oczywo poliamidowe zbrojone w³óknem szklanym styki - miedÿ cynowana sprê yny dociskowe - stal sprê ynowa ocynkowana Do montowania wk³adek bezpiecznikowych ze stykami no owymi - typu WTN-1 i WTN-2. Nr katalogowy KTM Typ Liczba biegunów 1 BK BK PB 2 (o,o) wersja A PB 2 (zgv, o) wersja B Znamionowy pr¹d pracy Znamionowa moc rozproszenia Pr¹d udarowy 400 A 45 W 48 ka BK PB 2 (zgv, zgv) wersja C Najwiêkszy przekrój przewodów przy³¹czeniowych mm 38

39 7.2 PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2 BK 2005 BK 2004 BK 2003 Izolator - t³oczywo poliamidowe zbrojone w³óknem szklanym styki - miedÿ cynowana sprê yny dociskowe - stal sprê ynowa ocynkowana Do montowania wk³adek bezpiecznikowych ze stykami no owymi - typu WTN-1 i WTN-2 Nr kat. KTM Typ BK BK PB 2 (o,2zgv) Wersja D PB 2 (zgv, 2zgv) Wersja E Liczba biegunów 1 Znamionowy pr¹d pracy 400 A Znamionowa moc rozproszenia 45 W Pr¹d udarowy 48 ka BK PB 2 (2zgv, 2zgv) Wersja F Najwiêkszy przekrój przewodów przy³¹czeniowych mm 39

40 7.3 LISTWY ZACISKOWE Dane techniczne: Pr¹d znamionowy roz³¹cznika 160A Pr¹d znamionowy na mostku 250A Napiêcie znamionowe izolacji Ui 660V Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 8kV Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 55ºC Przekrój znamionowy: Przewody sztywne: mm Przewody giêtkie: mm Wyrób zgodny z IEC Oznaczenie a b c d e h i j k l m Listwa zaciskowa , LISTWA ZACISKOWA TYPU LZV0 BK 2100 Obudowa - tworzywo poliamidowe z w³óknem szklanym Styki miedÿ ocynkowana Listwa zaciskowa LZV0 jest elementem u³atwiaj¹cym rozmostkowanie przy³¹czy poszczególnych faz bez potrzeby prasowania koñcówek kablowych, wykorzystuj¹c zaciski œrubowe typu V daje jednoczeœnie mozliwoœæ przy³¹czenia roz³¹cznika trójbiegunowego RP-0. Nr kat. KTM Typ BK LZV0 40

41 7.3.2 LISTWA ZACISKOWA TYPU LZ0 BK 2101 Obudowa - tworzywo poliamidowe z w³óknem szklanym Styki - miedÿ cynowana Przeznaczona do realizacji odejœcia trzema przewodami izolowanymi w zakresie mm2 z kaýdej fazy. Styki ³¹cz¹ce ka dej fazy wyposa one s¹ na wejœciu standardowo w zaciski œrubowe ZV-1 na wyjœciu w wt³aczan¹ nakrêtkê M8 umo liwiaj¹c¹ mocowanie za pomoc¹ œrub 3 przewodów obejœciowych wyposa onych w koñcówki kablowe. Nr kat. KTM Typ BK LZ0 41

42 8. POZOSTA Y OSPRZÊT 8.1 UCHWYT ODCI GOWY PRZY CZA UOP 2x16-25, UOP 4x16-25 BK 3005 BK obejma - kszta³townik aluminiowy ze specjalnego stopu odporny na korozjê, - zaczep - stal cynkowana ogniowo, - czêœci dociskowe - poliamid wzmocniony w³óknem szklanym, - œruba M8 o odpowiedniej wytrzyma³oœci galwanicznej - sprê yny z drutu sprê ynowego, cynkowane, - podk³adki aluminiowe dla uchwytu 2x Uchwyty znajduj¹ zastosowanie w systemach izolowanych elektro-energetycznych przewodów napowietrznych. S³u ¹ do zamocowania przewodów do œcian budynków i s³upów za pomoc¹ standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 2x16-25 lub 4x Nr katalogowy KTM Typ Przekrój poprzeczny przewodu Moment dokrêcenia Dopuszcz. obci¹ enie BK UOP2x x (16-25) 22 Nm 5,4 kn BK UOP4x x (16-25) 22 Nm 8,7 kn 8.2 BOLEC DYSTANSOWY PLASTIKOWY BD BK 2200 M10 M10 M10 PVC Mocuj¹cy element izolacyjno dystansowy do monta u elementów wyposa enia w szafach elektrycznych. Nr katalogowy KTM Nazwa Masa[kg] BK Bolec dystansowy 0,38 42

43 8.3 BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BNU BK 2300 do BK 2301 Obudowa - tworzywo odporne na UV i nara enia œrodowiskowe Elementy izolacyjne - porcelana Elementy stykowe - mosi¹dz Bezpieczniki napowietrzne z tworzyw sztucznych BNU SPIN 550 i SPIN 551 przeznaczone do monta u bezpoœrednio na przewodzie i posiadaj¹ wyprowadzenie z zacisku przy³¹czeniowego styku dolnego link¹ miedzian¹ (np. LgY) o odpowiednim przekroju y³y, przystosowanym do znamionowego pr¹du wk³adki bezpiecznikowej. Nr katalogowy KTM Typ Rodzaj Pr¹d Napiêcie Gwint Ciê ar w³asny BK SPIN A 500 V E 27 0,3406 kg BNU BK SPIN A 500 V E 33 0,3460 kg Uwaga: Wk³adki bezpiecznikowe nale y zamawiaæ oddzielnie. w przypadku zastosowania na liniach izolowanych chwyt (4) jest przystosowany do zamocowania zacisków przebijaj¹cych izolacjê. S¹ one wysuwane w wy ³obieniu uchwytu i mocowane nakrêtk¹ kontruj¹c¹ M30x1,5. 43

44 8.4 SZEŒCIOK TNA STALOWA NAKRÊTKA WT ACZANA SNW BK 2204 do BK 2205 BK 2201 do BK 2203 Stal ocynkowana Nakrêtki szeœciok¹tne wt³aczane s¹ elementem ³¹cznym mocowanym w p³askich elementach przewodz¹cych (³¹czniki - szyny ) przez wt³oczenie i uniemo liwiaj¹ce pod³¹czenie do nich przewodów za pomoc¹ œrub. Nr katalogowy KTM Typ d1 h1 d2 h2 s BK SNW M8 M8 1,8 10, ,5 13 BK SNW M10 M10 1,8 12,85 12, BK SNW M12 M12 2,8 14,85 14, K ÓDKA ENERGETYCZNA OCYNKOWANA Z KLUCZYKIEM Zamykanie obiektów energetycznych w celu z a b e z p i e c z e n i a p r z e d d o s t ê p e m o s ó b nieupowa nionych. Nr katalogowy KTM Typ BK K³ódka BK Kluczyk 44

SPIS TREŚCI OSPRZĘT DO LINII NAPOWIETRZNYCH

SPIS TREŚCI OSPRZĘT DO LINII NAPOWIETRZNYCH SPIS TREŚCI OSPRZĘT DO LINII NAPOWIETRZNYCH 1. OSPRZĘT DO BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH...3 1.1. ŚRUBY...3 1.1.1. ŚRUBA HAKOWA...3 1.1.1.1. ŚRUBA HAKOWA KOMPLETNA...4 1.1.2. ŚRUBA WYDŁUŻONA SWP (MONTAŻOWA)...5

Bardziej szczegółowo

Osprzęt kablowy i stacyjny.

Osprzęt kablowy i stacyjny. Osprzęt kablowy i stacyjny. 1. ZŁĄCZKI I KONCÓWKI KABLOWE.......................................................... 3 1.1. KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA 2KAm............................................ 3

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjne SPÓŁKA JAWNA MYSZKÓW UL. PARTYZANTÓW 21

Przedsiębiorstwo Produkcyjne SPÓŁKA JAWNA MYSZKÓW UL. PARTYZANTÓW 21 Przedsiębiorstwo Produkcyjne SPÓŁKA JAWNA MYSZKÓW UL. PARTYZANTÓW 21 Osprzęt do budowy linii napowietrznych Osprzęt w świetle wymagań norm i przepisów Wymagania ogólne w stosunku do osprzętu metalowego

Bardziej szczegółowo

Cennik wyrobów dla energetyki

Cennik wyrobów dla energetyki Zaciski jedno- i dwustronnie przebijające izolację SL11.118 Zacisk dwustr. Al/Cu, 10-95 Al; 1,5-70 Cu/10-95 Al; 1,5-70 Cu 24,12 UN-N SLIP22.1 Zacisk dwustr. Al/Cu, 10-95 Al; 1,5-70 Cu/10-95 Al; 1,5-70

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 781/19 ADRES INWESTYCJI : Słupno ul. Bieszczadzka gmina Radzymin INWESTOR : Gmina Radzymin ADRES INWESTORA : 05-250

Bardziej szczegółowo

15(20)kV 79.E. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL

15(20)kV 79.E. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL LAML ROZDZILNIC (0)kV. AXCS/XCL AXCS/XCL . AXCS/XCL LAML ROZDZILNIC Notatnik Stanowisko słupowe sterowane zdalnie Wyłącznik napowietrzny próżniowy 00A Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (0) -0-; -0- Fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE: PRZEPISY I NORMY:

INFORMACJE OGÓLNE: PRZEPISY I NORMY: nowości! WIZJA GRUPY APATOR Chcemy by systemy pomiarowe, które produkujemy pomagały naszym klientom w ekonomicznym zarządzaniu zużyciem energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu. Dążymy do tego by dokładność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I.Temat projektu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilaj cej linii napowietrzno-kablowe SN 15 kv oraz s upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla zasilania w

Bardziej szczegółowo

Dla linii elektroenergetycznych 15 30 kv

Dla linii elektroenergetycznych 15 30 kv Dla linii elektroenergetycznych 15 30 kv Producent izolatorów: FCI Furukawa Composite Insulator Ltd. Kesmark u. 24-28 H-1158 Budapest Hungary Dystrybutor: ELTEL Networks Olsztyn S.A. 11-041 Olsztyn, Gutkowo

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Linia oświetlenia ulicznego w Białobrzegach - stacja nr 7 Data: 2008-09-22 Inwestor: Gmina Białobrzegi Obiekt: Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego Budowa: Białobrzegi Sprawdzający:

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

ATEST Nr 1005/NBR/2011

ATEST Nr 1005/NBR/2011 1 2 ATEST Nr 1005/NBR/2011 Uchwyt końcowy przyłącza 2x16-25 Stosowany w systemach izolowanych elektro-energetycznych przewodach napowietrznych. Służą do zamocowania tych przewodów do ścian budynków i słupów

Bardziej szczegółowo

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria ONIII. Od³¹cznik napowietrzny. Katalog Nr 01.02.02.PL

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria ONIII. Od³¹cznik napowietrzny. Katalog Nr 01.02.02.PL ISO 9001: 2000 Wy³¹czniki Roz³¹czniki Od³¹czniki Uziemniki Napêdy Akcesoria ONIII Od³¹cznik napowietrzny Katalog Nr 01.02.02.PL 1. ZASTOSOWANIE. Od³¹czniki napowietrzne typu ONIII przewidziane s¹ do pracy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2008/06 Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

10 Bloki rozdzielcze. www.ergom.com

10 Bloki rozdzielcze. www.ergom.com 10 Bloki rozdzielcze 50 6 32 133 BLOKI ROZDZIELCZE Strona Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC 135 Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC 35-70 136 Bloki rozdzielcze typ EBR 137 Bloki rozdzielcze mocowane

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna "INTECH" 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna INTECH 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13 Pracownia Techniczna "INTECH" 58-16 Świebodzice, ul. Chielna 13 NAZWA INWESTYCJI : Ginny Zespół Szkół w Oziku - Ekologiczne źródło ciepła z popai ciepła o ocy 16 kw ADRES INWESTYCJI : 4-4 Oziek, ul. Korczaka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA Obudowy przemysłowe CS Obudowy metalowe z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66. Wys. x szer. x gł. 1000x800x300 mm CS-108/300 111715 Wys. x szer. x gł. 300x300x200 mm CS-33/200 111649 Wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA"

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA BARDZKA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA" NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji prostownikowe "Bardzka" ADRES INWESTYCJI : Wrocław,

Bardziej szczegółowo

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29 SPIS TREŚCI B Blachowkrêty 17101-17801............................................................................................ 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750................................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl Spis treści 1. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej dokumentacji projektowej....

Bardziej szczegółowo

D AWNICE METALOWE ORAZ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

D AWNICE METALOWE ORAZ Z TWORZYW SZTUCZNYCH REMIKS Automatyka Przemysłowa D AWNICE METALOWE ORAZ Z TWORZYW SZTUCZNYCH D awnice metryczne od M6-M75 oraz PG od PG7-PG48 dost pne w wykonaniu standardowym, EMV, do strefy zagro onej wybuchem EEx oraz

Bardziej szczegółowo

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3 OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv Informacja techniczna 02/99/ON3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Prosta budowa i obs³uga. Ma³e gabaryty. Du a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe Olszytn przediar trakcja v2.kst Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Etap 1 - Roboty fundanetowo-owe 1 Fundaenty betonowe prefabrykowane o objętości do 1.5 3 dla ów trakcyjnych w fund. wykopach wykonywanych

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa: Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa: Słownie: Wartość kosztorysowa: Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt: OŚWIETLENIE ULICZNE Budowa: GOŁAŃCZ RYNEK Inwestor: URZĄD MIASTA i GMINY w GOŁAŃCZY ul.dr PIOTRA KOWALIKA, 64-130 GOŁAŃCZ Poziom cen: II kw. 2009r

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ADRES INWESTYCJI : Skarbimierz Osiedle ul.cisowa dz.nr 167/12 BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Szczepan Łukawiecki Stawka roboczoodziny

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ WYMIANĄ SKRZYNEK SON STEROWANIA OŚWIETELNEI ULICZNYM Z REDUKTORAMI MOCY ADRES INWESTYCJI : GMINA CHARSZNICA INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznikowe. PBD zaciski typu V

Podstawy bezpiecznikowe. PBD zaciski typu V Podstawy bezpiecznikowe PD zaciski typu V Wizja Grupa PTOR Lider Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej www.apator.eu ZSTOSOWNIE I UDOW Podstawy

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

LSN 35(50) + LSN-o 35(50) + LSN-g 35(50)

LSN 35(50) + LSN-o 35(50) + LSN-g 35(50) LSN 35(50) Opracowanie zosta o przyj te do powszechnego stosowania przez Zespó Zadaniowy Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej Protokó z dnia 27.01.2011r. nr 110127T1 ALBUM LINII

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Wszyscy Wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 ISO 9001: 2008 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-352,

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl OPASKI NAPRAWCZE /Repair Band/Typ 1 Rys.1 pojedynczo napinana Rys.2 podwójnie napinana Zastosowanie: naprawa uszkodzonych przewodów sieci wodociągowych: Stal, PCV, PE, AC, ŻL, GRP, kamionka, żywiczne Opaska

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6) Infolinia: 801-005-885 KARTA KATALOGOWA Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6) Przeznaczenie: Uziemiacz U-BG podstaw

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie droowe ADRES INWESTYCJI : Skarbimierz Osiedle ul.brzeska BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szczepan Łukawiecki Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72 CERTYFIKAT ISO 91 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH KATALOG 27 oprawy@meskoagd.pl tel./fax 41 253 33 72 OPF 24-1 Oprawy oœwietleniowe przemys³owe do œwietlówek Oprawa przeznaczona jest do oœwietlenia pomieszczeñ

Bardziej szczegółowo

UZIEMIACZE PRZENOŚNE ZACISKI UZIOMOWE

UZIEMIACZE PRZENOŚNE ZACISKI UZIOMOWE UZIEMIACZE PRZENOŚNE Uziemiacz przenośny przeznaczony jest do zabezpieczenia miejscach pracy na remontowanych elektroenergetycznych odcinkach instalacji, poprzez ich uziemienie. Instalowany tymczasowo

Bardziej szczegółowo

STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH STANDARDY OZNAKOWANIA I NUMERACJI OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH Wersja: 01 Data wydania: 31.12.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Dokumentacji Energetycznej procesowa) Zatwierdzenie/Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ Tytuł opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM STĘPIŃSKA 43 W WARSZAWIE Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ TRANSFORMATORÓW SEPARACYJNYCH

ZESPÓŁ TRANSFORMATORÓW SEPARACYJNYCH ZESPÓŁ TRASFORMATORÓW SEPACYJYCH ST Kwiecień 00 / WPROWADZEIE Zespół transformatorów separacyjnych ST słuŝy do przekazywania energii do elementów grzejnych rozjazdów kolejowych Podstawowym jego zadaniem

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Ensto Clampo Zaciski i z³¹czki

Ensto Clampo Zaciski i z³¹czki Zaciski i z³¹czki Enclosures and Components : Rodzina zacisków i z³¹czek o zaawansowanej technologii W ostatnich latach przeprojektowaliœmy ca³¹ rodzinê naszych zacisków i z³¹czek. Jej obecna nazwa to.

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

¹czniki krzywkowe mog¹

¹czniki krzywkowe mog¹ ¹czniki krzywkowe SK Zastosowanie ¹czniki krzywkowe s¹ elektrycznymi obrotowymi ³¹cznikami wielotorowymi przystosowanymi do za³¹czania i wy³¹czania pr¹dów. ¹czniki krzywkowe znajduj¹ zastosowanie w obwodach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Budowa: PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ STOJADŁA ULICA KSIĄŻĘCA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI SERII "ISO 6432" ZE

SIŁOWNIKI SERII ISO 6432 ZE P N U T I IŁOWNIKI II "IO " Z TI NIZWNJ mm i³owniki IO w wykonaniu z stali nierdzewnej dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wersjach: z wk³adk¹ lub bez wk³adki magnetycznej dwustronnego dzia³ania z jednostronnym

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Przedmiar Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim. Data: 2009-05-15 Budowa: Obiekt: Zamawiaj¹cy: Urz¹d Gminy Cheùm Úl¹ski,

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

KATALOG SUP-EL. str. 1

KATALOG SUP-EL. str. 1 str. 1 I. WPROWADZENIE ZAKRES: Firma Handlowo-Usługowa S.C. n/w asortymentu: prowadzi działalność w zakresie montażu - Obudowy i fundamenty termoutwardzalne - Złącza kablowe - Złącza P.Poż - Złącza licznikowe

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Elementy wentylacyjne prostok¹tne Elementy wentylacyjne ko³owe typ SPR Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Kolano segmentowe typ BSX 1 Przewody i kszta³tki wentylacyjne typ AI Cena obwód

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DASZKÓW. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

SYSTEM DASZKÓW. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I SYSTEM DASZKÓW KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I zadaszenie na odci¹gach dach.01.70 art. md.01 1. 4404 - zestaw 01.70 zbudowany jest

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

Inwestor Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec

Inwestor Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb zasilenia nowej linii technologicznej T&G tongue and groove dla Zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich Inwestor Kronospan OSB Sp. z

Bardziej szczegółowo

CENNIK PAKIETÓW FOTOWOLTAICZNYCH

CENNIK PAKIETÓW FOTOWOLTAICZNYCH CENNIK PAKIETÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZESTAW NAZWA ZESTAWU ZAWARTOŚĆ Z E S T A W F O T O W O L T A I C Z N Y Z K O N S T R U K C J Ą N A: 9630,00 844,90 CORAB MINI 00 DACHÓWKĄ Panel fotowoltaiczny polikryst.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN

S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN produkcji ZMER Kalisz - suplement dot. Stacji transformatorowych napowietrznych - s³upowych SN/nn typu STN, STNu z pomiarem poœrednim trójsystemowym Kalisz, wrzesień

Bardziej szczegółowo

ALBUM S UPÓW Z OD CZNIKAMI I ROZ CZNIKAMI DLA LINII NAPOWIETRZNYCH REDNIEGO NAPI CIA 15 20 kv TOM II

ALBUM S UPÓW Z OD CZNIKAMI I ROZ CZNIKAMI DLA LINII NAPOWIETRZNYCH REDNIEGO NAPI CIA 15 20 kv TOM II Opracowanie zosta o przyj te do powszechnego stosowania przez Zespó Zadaniowy Polskiego Towarzystwa Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej. Protokó nr 70130T1 z dnia 30.01.2007r. ALBUM S UPÓW Z OD CZNIKAMI

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04.

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04. AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl 0 1. R U R Y O S ŁO N O W E A Kolor m/ zestaw zł /mb A 50 50 46 Dostępne 900 6,95 produkowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowa skuteczność

Podstawowa skuteczność R2 Podstawowa skuteczność do 1500 V 1-biegunowe 3-biegunowe serii SILAS MM: Bild angeben Treść 690 V AC do montażu natablicowego, na system szyn oraz listwy montażowe 60 Akcesoria 62 Dane techniczne patrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. Nr 4. Inwestor egz. archiw. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego DANUTA SZPAKOWSKA 23-210 Kraśnik ul. Al. Niepodległości 52m17 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OŚWIETLENIE DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ,,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki. Rozłączniki. Odłączniki. Uziemniki. Napędy. Akcesoria. Rozłącznik napowietrzny. Katalog Nr 03.02.03.PL

Wyłączniki. Rozłączniki. Odłączniki. Uziemniki. Napędy. Akcesoria. Rozłącznik napowietrzny. Katalog Nr 03.02.03.PL ISO 9001: 2000 Wyłączniki Rozłączniki Odłączniki Uziemniki Napędy Akcesoria RS Rozłącznik napowietrzny Katalog Nr 03.02.03.PL 1. Rozłącznik napowietrzny RS-24 1.1. ZASTOSOWANIE. Odłączniki (rozłączniki)

Bardziej szczegółowo

ZASILANIE SUWNIC I WCIĄGNIKÓW

ZASILANIE SUWNIC I WCIĄGNIKÓW GH INTERTECH Siedziba: 42-100 Kłobuck Oddział Gdańsk ul. Górnicza 2b tel. +48 (034)359 73 17 fax.+48 (034) 359 84 10 ul. Budowlanych 27 tel. +48 (058) 522 37 70 fax. +48 (058) 522 37 43 www.suwnice.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych R KRONECTION BOX DT-PLUS Skrzynka kablowa. Odporna na warunki pogodowe obudowa, wraz z modu³ami serii DT-PLUS, s³u y do po³¹czenia 10 par przewodów o œrednicy y³

Bardziej szczegółowo

Podstawa dachowa PDBI

Podstawa dachowa PDBI 143 W E N T Y C J E sp. z o.o. Podstawa dachowa PDBI 22 42 Podstawy dachowe PDBI (typu BI) mo na stosowaæ razem z wywietrzakami, wentylatorami, czerpniami, lub wyrzutniami, w uk³adach bezkana³owych. Mo

Bardziej szczegółowo