I. Osprzêt do linii napowietrznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Osprzêt do linii napowietrznych."

Transkrypt

1 I. Osprzêt do linii napowietrznych. 1. OSPRZÊT DO BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŒRUBY ŒRUBA HAKOWA ŒRUBA HAKOWA KOMPLETNA ŒRUBA NACI GOWA (RZYMSKA) M16/375/ ŒRUBY DWUSTRONNE ŒRUBA WYD U ONA SWP (MONTA OWA) HAKI HAKI NAKRÊTKOWE UCHWYT HAKOWY DO MOCOWANIA NA RURACH TYP UNS 16/ HAKI DO S UPÓW OKR G YCH HAKI NAŒCIENNE TRZONY TRZONY HAKOWE TRZONY KAB KOWE OSPRZÊT MOCUJ CY OBJEMKI KONSTRUKCJE MOCNE KONSTRUKCJA PRZELOTOWA PODK ADKI OSPRZÊT DO MONTA U OŒWIETLENIA WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE UCHWYTY MOCUJ CE DO WYSIÊGNIKÓW OŒWIETLENIOWYCH UCHWYT WYSIÊGNIKA DO LAMP OŒWIETLENIA ULICZNEGO UWP POZOSTA Y OSPRZÊT MONTA OWY OS ONY IZOLATORÓW WSPORCZYCH IZOLATORY KOMPOZYTOWE ŒREDNIEGO NAPIÊCIA TYP CS IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / UK AD OCHRONY PRZECIW UKOWEJ IP CS II. Osprzêt kablowy i stacyjny. 5. UCHWYTY KABLOWE UCHWYTY KABLA UKB UCHWYT KABLOWY SEGMENTOWY 1/2 UKS I UKS NAK ADKA ZDWAJAJ CA DO UKB-2 (o) UCHWYT LISTWOWY ROZGA Ê NY ULR UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKR G YCH UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKR G YCH UKB 2 (o) PODWÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKR G YCH 2xUKB 2 (o) POTRÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI NA S UPACH OKRAG YCH 3xUKB 2 (o) UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N TYPU UKB-2/( )km POTRÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA 3 KABLI NA S UPACH N TYPU 2xUKB2/ km POTRÓJNY UCHWYT DO MOCOWANIA 3 KABLI NA S UPACH N TYPU 3xUKB2/ km UCHWYTY DYSTANSOWE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N UCHWYTY DYSTANSOWE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH N TYPU US 80/ ( ) UCHWYT DYSTANSOWY DO MOCOWANIA KABLI nn NA S UPACH N TYPU UMR-t UCHWYTY DYSTANSOWE UPK I UPKT

2 6. OSPRZÊT DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH UCHWYT DO MOCOWANIA RUR NA S UPACH OKR G YCH UMR (o) UCHWYT DYSTANSOWY DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH KABLA NA S UPACH N TYPU UMR ( ) RAMKA DO MOCOWANIA KABLI RM WSPORNIK RUR TYPU WR1 ( ) UCHWYT BEZDYSTANSOWY UK ( ) OSPRZET STACYJNY ZACISKI TYPU "V" ZACISK TYPU ZGVS ZACISK TYPU ZGV ZACISK TYPU Vp PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB PODSTAWA PB-2 (o,o) wersja A PODSTAWA PB-2 (zgv,o) wersja B PODSTAWA PB-2 (zgv,zgv) wersja C PODSTAWA PB-2 (o,zgv) wersja D PODSTAWA PB-2 (zgv,2zgv) wersja E PODSTAWA PB-2 (2zgv,2zgv) wersja F LISTWY ZACISKOWE LISTWA ZACISKOWA TYPU LZV LISTWA ZACISKOWA TYPU LZ POZOSTA Y OSPRZÊT UCHWYTY ODCI GOWE PRZY CZA UOP BOLEC DYSTANSOWY PLASTIKOWY BD BEZPIECZNIK NAPOWIETRZNY TYPU BNU SZEŒCIOK TNA STALOWA NAKRÊTKA WT ACZANA SNW K ÓDKA ENERGETYCZNA Z KLUCZYKIEM

3 I. OSPRZÊT DO BUDOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŒRUBA HAKOWA 1.1 ŒRUBY BK 1001 do BK 1012 Œruby hakowe przykrêcane do konstrukcji wsporczych s³u ¹ do podwieszania uchwytów odci¹gowych i przelotowych mocuj¹cych samonoœne przewody izolowane. Nr kat. KTM Typ Wymiary [mm] Obci¹ enie dopuszczalne [kn] Podk³adka M B L L1 C D E Fx Fy BK SHPo 16/160* BK SHPo 16/ BK 1002/ SHPo 16/ BK 1002/ SHPo 16/ BK SHPo 16/ x50x50 M16 BK 1003/ SHPo 16/ BK SHPo 16/ BK SHPo 16/ BK 1005/ SHPo 16/ BK 1005/ SHPo 16/ BK 1006 BK SHPo 20/160* SHPo 20/ BK SHPo 20/240* BK SHPo 20/250 4x60x60 M BK SHPo 20/ BK SHPo 20/350* BK SHPo 20/480* ,9 3, ,5 6 3

4 ŒRUBA HAKOWA KOMPLETNA BK 1013 do BK 1031 Œruby hakowe przykrêcane do konstrukcji wsporczych s³u ¹ do podwieszania uchwytów odci¹gowych i przelotowych mocuj¹cych samonoœne przewody izolowane. Nr kat. KTM Typ BK 1013 BK SHPkm 16/160 SHPkm 16/ BK SHPkm 16/215* BK SHPkm 16/ BK SHPkm 16/255* 42 M BK SHPkm 16/ BK SHPkm 16/320* BK SHPkm 16/360* BK SHPkm 16/420* BK SHPkm 16/500* 4x60x BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/240* BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/ M BK SHPkm 20/310* BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/ BK SHPkm 20/510* Obci¹ enie Wymiary [mm] dopuszczalne [kn] D Podk³adk M B L C D E Fx Fy ,9 3, , ŒRUBA NACI GOWA (RZYMSKA) M16/375/515 BK 1063 Nr katalogowy BK 1063 KTM

5 1.1.3 ŒRUBY DWUSTRONNE BK 1047 do BK 1049 BK 1043 do BK 1046 BK 1040 do BK 1042 Œruby dwustronne s¹ przeznaczone do bliÿniaczenia erdzi N oraz mocowania elementów osprzêtu na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ L M L1 L2 Podk³adka BK SDP 16/ M BK SDP 16/ M BK SDP 16/ M BK SDPk 16/ M BK SDPk 16/ M BK SDPk 20/ M BK SDPk 20/ M BK SDPk-s 20/ M BK SDPk-s 20/ M BK SDPk-s 20/ M x50x4 60x60x5 5

6 1.1.4 ŒRUBA WYD U ONA SWP (monta owa) BK 1057 do BK 1062 BK 1050 do BK 1056 Œruby wyd³u one stosuje siê do bliÿniaczenia erdzi N oraz mocowania elementów osprzêtu na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ L M L1 BK SWP 16/ M BK SWP 16/ M BK SWP 16/ M BK SWP 16/ M BK SWP 20/ M BK SWP 20/ M BK SWP 20 / M BK SWPkm 16/ M BK SWPkm 16/ M BK SWPkm 16/ M BK SWPkm 20/ M BK SWPkm 20/ M BK SWPkm 20/ M

7 1.2 HAKI HAKI NAKRÊTKOWE BK 1101 do BK 1103 Haki nakrêtkowe s³u ¹ do mocowania uchwytów odci¹gowych linii odga³êÿnych lub uchwytów przelotowych, Nr katalogowy KTM Typ M d B a D E Obci¹ enie dopuszczalne [kn] BK HNP 12 M ,6 BK HNP 16 M ,5 3,5 BK HNP 20 M ,5 6 Fx Fy UCHWYT HAKOWY DO MOCOWANIA NA RURACH TYP UNS 16/50 BK 1100 Do mocowania przewodów linii napowietrznych nn na sztycach i wysiêgnikach rurowych Obci¹ enie dopuszczalne [kn] Nr katalogowy KTM Typ L D E d Fx Fy BK UNS 16/ ,5 3,5 7

8 1.2.3 HAK DO S UPÓW OKR G YCH min25 BK 1104 do BK 1105 H Fy Fx Haki HST s³u ¹ do zawieszania uchwytów przelotowych i odci¹gowych na s³upach okr¹g³ych za pomoc¹ taœm stalowych. Nr katalogowy KTM Typ H d B Obci¹ enie dopuszczalne [KN] Fx Fy BK HST ,3 3,3 BK HST ,5 6,0 BK 1108 do BK 1109 d 25 B Haki nakrêtkowo - dystansowe s³u ¹ do mocowania uchwytów przelotowo naro nych na œcianach budynków lub s³upach. Nr katalogowy KTM Typ d M B E Fx [kn] Fy [kn] BK HND M ,5 3,5 BK HND M ,5 6 8

9 1.2.4 HAKI NAŒCIENNE BK 1115 do BK 1116 BK 1113 do BK 1114 BK 1110 do BK 1111 Haki naœcienne s³u ¹ do mocowania uchwytów p r z e l o t o w y c h l u b o d c i ¹ g o w y c h n a powierzchniach p³askich (np. œcianach budynków). Nr katalogowy KTM Typ H C d BK HPN ,8 1,4 BK HPN ,2 BK HNL ,6 BK HNL ,5 3,5 BK HNL 12 do taœmy ,8 1,4 BK HNL 16 do taœmy ,4 9 F (x) [kn] F (y) [kn]

10 1.3 TRZONY TRZONY HAKOWE BK 1106 do BK 1107 BK 1300 do BK 1309 Trzony hakowe s³u ¹ do izolatorów stoj¹cych nn. mocowania Nr katalogowy KTM Typ BK THS 16/200 Wymiary [mm] d M L B H 200 BK THS 16/ BK THS 16/300 * 16 M BK THS 16/350 * 350 BK THS 16/400 * 400 BK THS 20/ BK THS 20/ BK THS 20/300 * 20 M BK THS 20/350 * 350 BK THS 20/400 * 400 Podk³adka Obci¹ enie Fx Fy x 50 x 4 6,8 5, x 60 x 4 11,0 8,3 Nr katalog. KTM Typ d H L F (x) kn F (y) kn BK HTT ,3 3,3 BK HTT ,5 6 10

11 1.3.2 TRZONY KAB KOWE BK 1312 ddo BK 1313 BK 1310 do BK 1311 Trzony kab³¹kowe s³u ¹ do mocowania i z o l a t o r ó w s z p u l o w y c h t y p u S n a k o n s t r u k c j a c h w s p o r c z y c h l i n i i napowietrznych. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] Obci¹ enie [kn] A H B d d1 C E Fx Fy Typ izolatora BK TKS S80/2 BK TKS S115/2 Nr katalogowy KTM Typ 11 Wymiary [mm] Obci¹ enie [kn] A H B d d1 C E Fx Fy Typ izolatora BK TKS 80W S80/2 BK TKS 115W S115/2

12 1.4.1 OBJEMKI BK 1209 do BK 1210 BK 1201 do BK 1208 Nr kat. KTM Typ D Wymiar p³askownika [ mm] BK OSO 180/ x 4 BK OSO 200/ x 4 BK OSO 220/ x 4 BK OSO 240/ x 4 BK OSO 180/ x 6 BK OSO 200/ x 6 BK OSO 220/ x 6 BK OSO 240/ x 6 Œruba M M 12 x 60 M 16 x 65 Nr kat. KTM Typ D [mm] L[mm] B[ mm] BK OK BK OK

13 1.4.2 KONSTRUKCJE MOCNE BK 8108 do BK 8109 BK 8106 do BK 8107 BK 8100 do BK 8105 Konstrukcje mocne stosowane s¹ do mocowania elementów osprzêtu na s³upach okr¹g³ych. Nr kat. KTM Typ Rodzaj TKS 13 Œrednica s³upa D [mm] H L Dla izolatora BK Km 1.1 TKS 80 W S80 BK Km 1.2 TKS 80 W S80 BK Km 1.3 TKS 80 W S80 BK Km 2.1 TKS 115 W S115 BK Km 2.2 TKS 115 W S115 BK Km 2.3 TKS 115 W S115 BK Km 7 TKS 80 W S80 BK Km 8 TKS 115 W S115 BK Km 9 TKS 80 W S80 BK Km 10 TKS 115 W S115

14 1.4.3 KONSTRUKCJA PRZELOTOWA BK 8110 do BK 8113 Do przelotowego lub odci¹gowego zawieszania ³ancuchów izolatorowych na konstrukcjach wsporczych. Nr Katalogowy KTM Typ Wymiary D d a Typ izolatora BK Kp N 80 BK Kp N 95 BK Kp N 80 BK Kp N PODK ADKI BK 1211 do BK 1212 BK 1213 do BK 1214 BK 1215 do BK 1216 Podk³adki stosowane s¹ do mocowania elementów osprzêtu na s³upach okr¹g³ych. Nr kat. KTM Typ 14 Otwór pod gwint Wymiary [ mm] a b g R d BK PZP 16 M BK PZP 20 M BK PKP 16 M BK PKP 20 M BK PSP 16 M BK PSP 20 M

15 2. OSPRZÊT DO MONTA U OŒWIETLENIA 2.1 WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE BK 8125 do BK 8126 BK 8119 do BK 8124 Wysiêgniki s³u ¹ do mocowania lamp oœwietlenia ulicznego na s³upach. Nr kat. KTM Typ 15 Wymiary [mm] a b D BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo /

16 2.1 WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE BK 8129 do BK 8131 BK 8127 do BK 8128 Wysiêgniki s³u ¹ do mocowania lamp oœwietlenia ulicznego na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] a b d dw BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo / BK Wo /

17 2.1 WYSIÊGNIKI OŒWIETLENIOWE BK 8136 do BK 8138 BK 8132 do 8135 Wysiêgniki s³u ¹ do mocowania lamp oœwietlenia ulicznego na s³upach. Nr katalogowy KTM Typ 17 Wymiary [mm] a b d BK Wlu 1000/ BK Wlu 1100/ BK Wlu 1300/ BK Wlu / BK WLo / BK WLo / BK WLo /

18 2.2 UCHWYTY MOCUJ CE DO WYSIÊGNIKÓW OŒWIETLENIOWYCH UCHWYT WYSIÊGNIKA DO LAMP OŒWIETLENIA ULICZNEGO UWP BK 8116 do BK 8118/2 Do mocowania wysiêgnika lampowego na konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych. Nr katalogowy KTM Typ Œrednica rury wysiêgnika [mm] Gwint Wymiary [mm] L H R l BK UWP I 44/ M ,59 BK UWP II 51/ M ,66 BK UWP II 51/ M ,76 BK 8118/ UWP II 51/ M ,78 BK 8118/ UWP II 51/ M ,81 Masa [kg] 18

19 3.1 OS ONY IZOLATORÓW WSPORCZYCH Os³ona OIW.LWP BK 7002 BK 7001 Os³ona St 20 PCV z dodatkami zwiêkszaj¹cymi odpornoœæ na promieniowanie UV i ukszta³towany w technologii termoformowania pró niowego Ochrona po³¹czeñ na izolatorach wsporczych wysokiego i œredniego napiêcia przed skutkami zwaræ doziemnych i miêdzyfazowych wywo³anych ingerencj¹ ptaków. Nr katalogowy KTM Typ Waga os³ony Typ izolatora BK OIW.LWP 0,4 kg LWP 8/24 LWP 12,5/24 BK St 20 0,5 kg St 20 Monta : Korpus os³ony osadzany jest na pierwszym kloszu izolatora w taki sposób, i os³ania zarówno przejœcie przewodu przez izolator jak i fragmenty przewodu przed i za izolatorem a nastêpnie mocowany za pomoc¹ opasek samozaciskowych. Zalety: - prosty monta, - pewne osadzenie na izolatorze ( opaska mocuj¹ca umieszczona poni ej linii mocowania na kloszu), - odpornoœæ na promienie UV i zmiany temperatury. 19

20 Izolatory kompozytowe (nazywane równie z³o onymi) wykonane s¹ z co najmniej dwóch materia³ów izolacyjnych. Wykonane s¹ najczêœciej w formie stanowi¹cego konstrukcjê noœn¹ rdzenia os³oniêtego p³aszczem z tworzywa stanowi¹cego zabezpieczenie rdzenia kszta³tuj¹cego drogê up³ywu. Rdzeñ izolatorów typu CS wykonany jest w postaci prêta z nas¹czonych ywic¹ epoksydow¹ i zespolonych termicznie w³ókien szklanych typu E-CR-glass. Zapewnia to doskona³e w³asnoœci mechaniczne przy jednoczesnej odpornoœci na korozjê chemiczn¹ i zjawisko kruchego pêkniêcia. P³aszcz ochronny wraz z kloszami kszta³tuj¹cymi drogê up³ywu wykonany jest z gumy silikonowej typu HTV o doskona³ych w³asnoœciach eksploatacyjnych, odpornej na procesy starzenia, promieniowanie UV, oddzia³ywanie ozonu oraz dostosowanej do pracy w szerokim zakresie temperatur. Dodatkowym atutem tego tworzywa jest zwiêkszona hydrofobowoœæ zabezpieczaj¹ca przed mo liwoœci¹ powstania przeskoków zabrudzeniowych. Okucia wykonane s¹ w technologii kucia matrycowego i realizowane wariantowo w wersjach konstrukcyjnych umo liwiaj¹cych zastosowanie ró nych rozwi¹zañ wariantowych zgodnie z typami zamieszczonymi w tabeli. Wszystkie rodzaje okuæ s¹ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Zamocowanie okucia na izolatorze realizowane jest metod¹ wielopunktowego osiowego zaciskania zapewniaj¹c¹ doskona³e w³asnoœci mechaniczne po³¹czenia oraz równomierny rozk³ad naprê eñ monta owych. Po³¹czenie p³aszcz - okucie realizowane jest przez odpowiednie ukszta³towanie ko³nierza okucia zapewniaj¹ce 3 poziomowe mechaniczne uszczelnienie uk³adu rdzeñ p³aszcz okucie zabezpieczone dodatkowo przez zwulkanizowanie krawêdzi p³aszcza z elementami kszta³towymi ko³nierza. Zgodnoœæ z normami i przepisami: 4. IZOLATORY KOMPOZYTOWE ŒREDNIEGO NAPIÊCIA TYP CS PN-IEC 61109:2003 Izolatory kompozytowe do linii napowietrznych pr¹du przemiennego o znamionowym napiêciu powy ej PN-IEC 383-1:1997 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napiêciu powy ej 1000V. Izolatory ceramiczne lub szklane do sieci pr¹du przemiennego. Definicje, metody badañ i kryteria. PN-92/E PN-EN :1999 PN-EN :2002 PN-98/E PN-EN :1999 Wysokonapiêciowa technika probiercza. Ogólne okreœlenia i wymagania probiercze. Izolatory kompozytowe wisz¹ce do linii napowietrznych o znamionowym napiêciu powy ej 1000V. Znormalizowane klasy wytrzyma³oœci i rodzaje z³¹czy. Izolatory kompozytowe wisz¹ce do linii napowietrznych o znamionowym napiêciu powy ej 1000V. Czêœæ 2. Wymiary i w³aœciwoœci elektryczne. Nara enia zabrudzeniowe izolacji i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i regu³y. Wyroby pomyœlnie przesz³y wszelkie niezbêdne próby i badania mechaniczne elektryczne i starzeniowe w Instytucie Energetyki we Wroc³awiu. 20

21 4.1 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS /560 Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora [kv] wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu kv kv / I kv / II 12 17,5kV / III 12 kv / IV 35 kn 400 mm 70 kn 125 kv 94 kv Droga up³ywu [mm] 560 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Zakres temperatur pracy -40 do +50oC Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] 70 kn Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] Napiêcie znamionowe [kv] 70 kv 170 kv kv Nr katalogowy: Oferowane okucie mocuj¹ce izolatorów kompozytowych typu CS Gniazdo typ S 21

22 4.2 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora [kv] wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe kv kv / I kv / II kv / III 12 17,5kV / IV Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu Droga przeskoku 35 kn 450 mm* 70 kn 170 kv 90 kv 320 mm Droga up³ywu [mm] 715 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Zakres temperatur pracy -40 do + 50oC Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] 70 kn 70 kv 170 kv Mo liwoœæ przed³u enia ³¹cznikiem kab³¹kowym do d³. 515 Nr kat: Oferowane okucie mocuj¹ce izolatorów kompozytowych typu CS Widlaste typu C Widlaste typu T Uchowe typu E 48 22

23 4.3 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS / Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora (kv) wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Zakres temperatur pracy Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho kv kv / I kv / II kv / III 12-24kV / IV 35 kn 515 mm -40 do + 50oC 70 kn 70 kv 170 kv 70 kn 170 kv Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu >100 kv Droga przeskoku 341 mm Droga up³ywu [mm] 950 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Numer katalogowy: Rodzaje okuæ mocuj¹cych izolatorów kompozytowych typu CS Gniazdo typ S Uchowe typu E 48 23

24 4.4 IZOLATOR KOMPOZYTOWY TYP CS /1320 Napiêcie znamionowe [kv] Najwy sze robocze napiêcie izolatora [kv] wartoœæ skuteczna / strefy zabrudzeniowe Obci¹ enie probiercze (RTL) D³ugoœæ monta owa [mm] Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna na rozci¹ganie (SML) Znamionowe napiêcie udarowe piorunowe wytrzymywane na sucho 12 72,5 kv 12 72,5 kv / I kv / II kv / III kv / IV 35 kn 635 mm 70 kn 170 kv Napiêcie wytrzymywane przemienne o czêstotliwoœci sieciowej w deszczu >110 kv Droga up³ywu [mm] 1320 mm Œrednica kloszy [mm] 150/110 Zakres temperatur pracy -40 do +50 oc Znamionowe obci¹ enie mechaniczne [kn] Napiêcie probiercze [kv] Napiêcie piorunowe udarowe [kv] Napiêcie znamionowe [kv] 70 kn 70 (kv) 170 ( kv) 12-72,5 kv Numer katalogowy Uchowe typu E 48 24

25 Przyk³ad okreœlenia nazwy izolatora w zamówieniu: CS E E / 715 Izolator kompozytowy Typ okucia górnego i dolnego wg PN-EN :1999 Znamionowa wytrzyma³oœæ mechaniczna SML [ kn ] Znamionowe napiêcie udarowe [ kv ] Droga up³ywu [ mm ] 4.5 UK AD OCHRONY PRZECIW UKOWEJ IP - CS 70. Uk³ad przeznaczony jest do ochrony przeciw³ukowej kompozytowych izolatorów odci¹gowych Zaciski z zamontowanymi ro kami mocowane s¹ na okuciach izolatorów. Konstrukcja jest dostosowana do wspó³pracy z izolatorami kompozytowymi typu CS oferowanymi przez P.P. BEZPOL, ale umo liwia u ycie równie w przypadku wyrobów innych firm dla œrednicy okucia nie mniejszej ni 30 mm. Sposób mocowania ro ka ³ukowego umo liwia precyzyjne regulowanie przerwy iskrowej. Istnieje mo liwoœæ dodatkowego wyposa enia w izolowany przewód uziemiaj¹cy. Nr katalogowy KTM Typ BK IP -CS-70 Zalecana wielkoœæ przerwy iskiernikowej a [mm] Napiêcie sieci [kv] Przerwa - L [mm]

26 II. OSPRZÊT KABLOWY I STACYJNY 5.1 UCHWYT KABLA UKB-2 5. UCHWYTY KABLOWE BK 3400 Tworzywo poliamidowe barwione na kolor czarny, odporne na dzialanie promieni ultrafioletowych, ozonu, samogasn¹ce Uchwyt UKB-2 s³u y do mocowania kabla i rur o œrednicach mm w zewnêtrznych i wewnêtrznych obiektach energetycznych. Charakteryzuj¹ sie du ¹ odpornoœci¹ na odkszta³cenia mechaniczne i termiczne w zakresie temperatur od -40 oc do 120 oc. Nr katalogowy KTM Typ BK UKB-2 26

27 5.2 UCHWYT KABLOWY SEGMENTOWY 1/2 UKS i UKS BK 3415 BK 3416 Tworzywo poliamidowe Uchwyt UKS i 1/2 UKS s³u ¹ do pierwotnego mocowania kabli i rur o œrednicach od 41 do 60 mm w zewnêtrznych i wewnêtrznych obiektach energetycznych. Nr katalogowy KTM Typ BK ½ UKS BK UKS 27

28 5.3 NAK ADKA ZDWAJAJ CA DO UKB-2(o) BK 3406 BK UCHWYT LISTWOWY ROZGA Ê NY ULR-2 Nak³adka zdwajaj¹ca stosowana jest na obsadê UKB-2(o) - pozwala mocowaæ dwa kable o œrednicach 25 do 46 mm na s³upach okr¹g³ych za pomoc¹ taœmy stalowej. Nr katalogowy KTM Typ BK UKB-2(o) 1. Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce 2. Podstawa mocuj¹ca ULR stal ocynkowana ogniowo. Uchwyty s³u ¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm u³o onych na powierzchniach p³askich. Uchwyt mocowany jest do s³upa za pomoc¹ œrub lub wkrêtów. Nr katalogowy KTM Typ BK ULR-2 28

29 5.5 UCHWYT KOMPLETNY DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH OKR G YCH UKB-2(o)km, 2xUKB2(o)km, 3xUKB(o)km BK 3404 do BK 3405 BK 3402 BK 3401/1 1. Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce 2. Podstawa mocujaca - stal ocynkowan ogniowo. Uchwyty s³u ¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm u³o onych na s³upach okr¹g³ych. Uchwyt mocowany jest do s³upa za pomoc¹ taœmy nierdzewnej. Nr katalogowy KTM Typ BK 3401/ UKB-2 (o) BK x UKB-2 (o) km BK x UKB-2 (o) km BK x UKB-2 (o) 29

30 5.6 UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH TYPU N UKB-2( )km BK 3407/2 do BK 3408/4 BK 3407 do BK Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce, 2. Podstawa mocuj¹ca 2xUKB-2(o) - stal ocynkowana ogniowo. Uchwyty do mocowania kabla 2xUKB-2( )km stosowane s¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm na s³upach N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] L BK UKB-2/200 ( ) km 200 BK UKB-2/250 ( ) km 250 BK UKB-2/300 ( ) km 300 BK UKB-2/330 ( ) km 330 BK 3407/ x UKB-2/200 ( ) km 200 BK 3408/ x UKB-2/250 ( ) km 250 BK 3408/ x UKB-2/300 ( ) km 300 BK 3408/ x UKB-2/330 ( ) km

31 5.6 UCHWYTY KOMPLETNE DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH TYPU N UKB-2( )km BK 3411 ddo BK Uchwyt UKB-2 - tworzywo odporne na UV, samogasn¹ce, 2. Podstawa mocuj¹ca 3xUKB-2(o) - stal ocynkowana ogniowo. Uchwyty do mocowania kabla 3xUKB-2( )km stosowane s¹ do mocowania kabli o œrednicy od 25 do 46 mm na s³upach N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] L BK x UKB-2/200 ( ) km 200 BK x UKB-2/250 ( ) km 250 BK x UKB-2/300 ( ) km 300 BK x UKB-2/330 ( ) km

32 5.7 UCHWYT DYSTANSOWY DO MOCOWANIA KABLA NA S UPACH BK 3418 BK Uchwyty dystansowe s³uz¹ do mocowania kabla na s³upach N za pomoc¹ chwytów opaskowych np. BIC 1530 lub UK-60. Nr katalogowy KTM Typ BK US 80/180( ) BK UMR-t 32

33 5.8 UCHWYTY DYSTANSOWE UPK I UPKT 1 2 BK BK Trzymacz drabinkowy 2. Obejma izolacyjna 3. Taœma mocuj¹ca stalowa 4. Klamerka mocuj¹ca do tasmy stalowej Uchwyty dystansowe s³u ¹ do mocowania wi¹zkowych przewodów do s³upów, a zw³aszcza w przypadkach realizacji zejœcia przewodu ze szczytu s³upa do stacji transformatorowej, roz³¹cznika bezpiecznikowego skrzynek rozdzielczych lub przy zakoñczeniu linii napowietrznych na s³upie krañcowym. Nr katalogowy KTM Typ Max œrednica wi¹zki Wymiary [mm] Odstêp od mocowanej powierzchni Numery elementów wchodz¹cych w sk³ad kompletu BK UPK , 2 BK UPKT , 2, 3, 4 33

34 6. OSPRZÊT DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH 6.1 UCHWYT DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH NA S UPACH OKR G YCH UMR(o) BK 3419 DO BK 3422 Uchwyty UMR-o s³u ¹ do mocowania rur os³onowych na s³upach okr¹g³ych za pomoc¹ stalowej taœmy mocuj¹cej. Nr katalogowy KTM Typ D L BK UMR (o) BK UMR (o) BK UMR (o) BK UMR (o)

35 6.2 UCHWYT TYPU UMR ( ) DO MOCOWANIA RUR OS ONOWYCH NA S UPACH N TYPU UMR( ) BK 3423 do BK 3426 Uchwyty UMR( ) s³u ¹ do przelotowego mocowania rur os³onowych na s³upach typu N. Nr katalogowy KTM Typ D L BK UMR ( ) 50/ BK UMR ( ) 75/ BK UMR ( ) 110/ BK UMR ( ) 160/ RAMKA DO MOCOWANIA KABLI RK BK 8314 do 8316 Nr kat. KTM Typ A BK RK-1 40 BK RK-2 60 BK RK

36 6.4 WSPORNIK RUR TYPU WR1( ) BK 8200 do BK 8202 Uchwyty WR1( ) s³u ¹ do mocowania rur AROTA na s³upach typu N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] A B C D BK WR1( ) 50/ BK WR1( ) 75/ BK WR1( ) 110/ UCHWYT BEZDYSTANSOWY UK( ) BK 3429 do BK 3430 Uchwyty UK( ) s³u ¹ do mocowania rur AROTA na s³upach typu N. Nr katalogowy KTM Typ Wymiary [mm] A B C D O kabla BK UK( ) 28/ BK UK( ) 40/

37 7.OSPRZÊT STACYJNY 7.1 ZACISK TYPU "V" BK 6002 BK 6001 BK 6000 Obejma zacisku - stop aluminium Szczêka i œruba zacisku - stal ocynkowana ogniowo Nak³adka przy³¹czeniowa - miedÿ -ocynowana Przy³¹czenie kabli i przewodów AL i Cu w zakresie przekrojów: mm rm mm re mm sm mm se Nr katalogowy KTM Typ BK ZGVS BK ZGV-1 BK Vp 37

38 7.2 PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2 BK 2002 BK 2001 BK 2000 Izolator - t³oczywo poliamidowe zbrojone w³óknem szklanym styki - miedÿ cynowana sprê yny dociskowe - stal sprê ynowa ocynkowana Do montowania wk³adek bezpiecznikowych ze stykami no owymi - typu WTN-1 i WTN-2. Nr katalogowy KTM Typ Liczba biegunów 1 BK BK PB 2 (o,o) wersja A PB 2 (zgv, o) wersja B Znamionowy pr¹d pracy Znamionowa moc rozproszenia Pr¹d udarowy 400 A 45 W 48 ka BK PB 2 (zgv, zgv) wersja C Najwiêkszy przekrój przewodów przy³¹czeniowych mm 38

39 7.2 PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2 BK 2005 BK 2004 BK 2003 Izolator - t³oczywo poliamidowe zbrojone w³óknem szklanym styki - miedÿ cynowana sprê yny dociskowe - stal sprê ynowa ocynkowana Do montowania wk³adek bezpiecznikowych ze stykami no owymi - typu WTN-1 i WTN-2 Nr kat. KTM Typ BK BK PB 2 (o,2zgv) Wersja D PB 2 (zgv, 2zgv) Wersja E Liczba biegunów 1 Znamionowy pr¹d pracy 400 A Znamionowa moc rozproszenia 45 W Pr¹d udarowy 48 ka BK PB 2 (2zgv, 2zgv) Wersja F Najwiêkszy przekrój przewodów przy³¹czeniowych mm 39

40 7.3 LISTWY ZACISKOWE Dane techniczne: Pr¹d znamionowy roz³¹cznika 160A Pr¹d znamionowy na mostku 250A Napiêcie znamionowe izolacji Ui 660V Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 8kV Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 55ºC Przekrój znamionowy: Przewody sztywne: mm Przewody giêtkie: mm Wyrób zgodny z IEC Oznaczenie a b c d e h i j k l m Listwa zaciskowa , LISTWA ZACISKOWA TYPU LZV0 BK 2100 Obudowa - tworzywo poliamidowe z w³óknem szklanym Styki miedÿ ocynkowana Listwa zaciskowa LZV0 jest elementem u³atwiaj¹cym rozmostkowanie przy³¹czy poszczególnych faz bez potrzeby prasowania koñcówek kablowych, wykorzystuj¹c zaciski œrubowe typu V daje jednoczeœnie mozliwoœæ przy³¹czenia roz³¹cznika trójbiegunowego RP-0. Nr kat. KTM Typ BK LZV0 40

41 7.3.2 LISTWA ZACISKOWA TYPU LZ0 BK 2101 Obudowa - tworzywo poliamidowe z w³óknem szklanym Styki - miedÿ cynowana Przeznaczona do realizacji odejœcia trzema przewodami izolowanymi w zakresie mm2 z kaýdej fazy. Styki ³¹cz¹ce ka dej fazy wyposa one s¹ na wejœciu standardowo w zaciski œrubowe ZV-1 na wyjœciu w wt³aczan¹ nakrêtkê M8 umo liwiaj¹c¹ mocowanie za pomoc¹ œrub 3 przewodów obejœciowych wyposa onych w koñcówki kablowe. Nr kat. KTM Typ BK LZ0 41

42 8. POZOSTA Y OSPRZÊT 8.1 UCHWYT ODCI GOWY PRZY CZA UOP 2x16-25, UOP 4x16-25 BK 3005 BK obejma - kszta³townik aluminiowy ze specjalnego stopu odporny na korozjê, - zaczep - stal cynkowana ogniowo, - czêœci dociskowe - poliamid wzmocniony w³óknem szklanym, - œruba M8 o odpowiedniej wytrzyma³oœci galwanicznej - sprê yny z drutu sprê ynowego, cynkowane, - podk³adki aluminiowe dla uchwytu 2x Uchwyty znajduj¹ zastosowanie w systemach izolowanych elektro-energetycznych przewodów napowietrznych. S³u ¹ do zamocowania przewodów do œcian budynków i s³upów za pomoc¹ standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 2x16-25 lub 4x Nr katalogowy KTM Typ Przekrój poprzeczny przewodu Moment dokrêcenia Dopuszcz. obci¹ enie BK UOP2x x (16-25) 22 Nm 5,4 kn BK UOP4x x (16-25) 22 Nm 8,7 kn 8.2 BOLEC DYSTANSOWY PLASTIKOWY BD BK 2200 M10 M10 M10 PVC Mocuj¹cy element izolacyjno dystansowy do monta u elementów wyposa enia w szafach elektrycznych. Nr katalogowy KTM Nazwa Masa[kg] BK Bolec dystansowy 0,38 42

43 8.3 BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BNU BK 2300 do BK 2301 Obudowa - tworzywo odporne na UV i nara enia œrodowiskowe Elementy izolacyjne - porcelana Elementy stykowe - mosi¹dz Bezpieczniki napowietrzne z tworzyw sztucznych BNU SPIN 550 i SPIN 551 przeznaczone do monta u bezpoœrednio na przewodzie i posiadaj¹ wyprowadzenie z zacisku przy³¹czeniowego styku dolnego link¹ miedzian¹ (np. LgY) o odpowiednim przekroju y³y, przystosowanym do znamionowego pr¹du wk³adki bezpiecznikowej. Nr katalogowy KTM Typ Rodzaj Pr¹d Napiêcie Gwint Ciê ar w³asny BK SPIN A 500 V E 27 0,3406 kg BNU BK SPIN A 500 V E 33 0,3460 kg Uwaga: Wk³adki bezpiecznikowe nale y zamawiaæ oddzielnie. w przypadku zastosowania na liniach izolowanych chwyt (4) jest przystosowany do zamocowania zacisków przebijaj¹cych izolacjê. S¹ one wysuwane w wy ³obieniu uchwytu i mocowane nakrêtk¹ kontruj¹c¹ M30x1,5. 43

44 8.4 SZEŒCIOK TNA STALOWA NAKRÊTKA WT ACZANA SNW BK 2204 do BK 2205 BK 2201 do BK 2203 Stal ocynkowana Nakrêtki szeœciok¹tne wt³aczane s¹ elementem ³¹cznym mocowanym w p³askich elementach przewodz¹cych (³¹czniki - szyny ) przez wt³oczenie i uniemo liwiaj¹ce pod³¹czenie do nich przewodów za pomoc¹ œrub. Nr katalogowy KTM Typ d1 h1 d2 h2 s BK SNW M8 M8 1,8 10, ,5 13 BK SNW M10 M10 1,8 12,85 12, BK SNW M12 M12 2,8 14,85 14, K ÓDKA ENERGETYCZNA OCYNKOWANA Z KLUCZYKIEM Zamykanie obiektów energetycznych w celu z a b e z p i e c z e n i a p r z e d d o s t ê p e m o s ó b nieupowa nionych. Nr katalogowy KTM Typ BK K³ódka BK Kluczyk 44

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV 07.520 2-24kV Rozdzielnice SYStem 6, 07.52 Przegl¹d produkcji Z³¹cza kablowe, Rozdzielnice oœwietleniowe, Rozdzielnice budowlane 0.00 Z³¹cza kablowe 02.00 Z³¹cza licznikowe 03.00 Z³¹cza kablowo licznikowe

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE 01-918 WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; Tel. (022) 835-32-97, (022) 835-43-17; fax (022) 835-43-16 INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH finpol rohr Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u OSPRZÊTU ZAPRASOWYWANEGO

Instrukcja monta u OSPRZÊTU ZAPRASOWYWANEGO Instrukcja monta u OSPRZÊTU ZAPRASOWYWANEGO OSPRZÊT ENERGETYCZNY OSPRZÊT TELEKOMUNIKACYJNY URZ DZENIA ELEKTRYCZNE KONSTRUKCJE STALOWE CYNKOWNIA SPIS TREŒCI INFORMACJE OGÓLNE 2 UCHWYTY ODCI GOWE 1. Uchwyty

Bardziej szczegółowo

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE

NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE o firmie SZANOWNI PAÑSTWO Jesteœmy czo³ow¹ firm¹ w kraju produkuj¹c¹ nowoczesne i trwa³e systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od pocz¹tku dzia³alnoœci zajmujemy siê produkcj¹ ogrodzeñ. D³ugi okres

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym

DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE w systemie występowym Spis tre ci Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym... 6 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo