WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych"

Transkrypt

1 Sygn. akt XXII GWwp 2/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 pazdziernika 2007 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych w skladzi e nastepujacym: Przewodniczacy Protokolant SSO Beata Piwowarska aplikant radcowski Marta Gadomska Golab po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 wrzesnia 2007 r. sprawy z powództwa glównego Cezarego Jerzego Niewinskiego prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod nazwa CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne w Elku przeciwko VOX-INDUSTRIE Spólce Akcyjnej w Janikowie o zakazanie i z powództwa wzajemnego VOX-INDUSTRIE Spólki Akcyjnej w Janikowie przeciwko Cezaremu Jerzemu Niewinskiemu prowadzacemu dzialalnosc gospodarcza pod nazwa CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne w Elku o uniewaznienie I. Z powództwa glównego : 1. nakazuje Vox-Industrie Spólce Akcyjnej w Janikowie zaniechanie naruszania prawa Cezarego Jerzego Niewinskiego z rejestracji wzoru Wspólnoty nr w produkcji i wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listew przypodlogowych VOX-SMART, 2. nakazuje pozwanej glównej usuniecie skutków naruszen poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedazy listew przypodlogowych VOX-SMART, 3. w pozostalej czesci powództwo glówne oddala; 1

2 4. wpis ostateczny od powództwa glównego ustala na kwote (piec tysiecy) zlotych i uznaje za pobrany od powoda glównego do kwoty 500 (piecset) zlotych; 5. nakazuje pobranie od pozwanej glównej Vox-Industrie Spólki Akcyjnej w Janikowie na rzecz Skarbu Panstwa (kasa Sadu) kwoty (cztery tysiace piecset) zlotych, tytulem pozostalej czesci wpisu ostatecznego; 6. zasadza od pozwanej glównej na rzecz powoda glównego Cezarego Jerzego Niewinskiego kwote (szesc tysiecy szescset dziewiecdziesiat piec) zlotych, tytulem zwrotu kosztów procesu; 7. zwraca powodowi glównemu z kasy Sadu kwote 170 (sto siedemdziesiat) zlotych, tytulem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w dniu 27 VII 2006 r., a zaksiegowanej pod poz. D3876/06; II. Z powództwa wzajemnego : 1. oddala powództwo; 2. wpis ostateczny od powództwa wzajemnego ustala na kwote (piec tysiecy) zlotych i uznaje za pobrany od powódki wzajemnej Vox-Industrie Spólki Akcyjnej w Janikowie do kwoty 500 (piecset) zlotych; 3. nakazuje pobranie od powódki wzajemnej na rzecz Skarbu Panstwa (kasa Sadu) kwoty (cztery tysiace piecset) zlotych, tytulem pozostalej czesci wpisu ostatecznego; 4. zasadza od powódki wzajemnej na rzecz pozwanego wzajemnego Cezarego Jerzego Niewinskie-go kwote (dwa tysiace piecset dwadziescia) zlotych, tytulem zwrotu kosztów procesu. Zarzadzenie: - odnotowac, zakreslic, - po uprawomocnieniu sie wyroku w pkt II.1. zawiadomic OHIM o rozstrzygnieciu dot. uniewaznienia wzoru, - a nastepnie rozliczyc zaliczke uiszczona przez powódke glówna na koszty tlumaczenia, zwracajac niewykorzystana czesc, - doreczyc z wplywem lub za miesiac r. 2

3 Sygn. akt XXII GWwp 2/05 UZASADNIENIE Zarzadzeniem z dnia 19 XII 2006 r. wylaczono do odrebnego rozpoznania roszczenia oparte na prawie krajowym przepisach ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej, a odnoszace sie do zarzutu naruszenia przez Vox-Industrie Spólke Akcyjna w Janikowie prawa Cezarego Jerzego Niewinskiego z rejestracji wzoru prze - myslowego RP nr 3136 pt. Listwa przypodlogowa. (k.606) Przedmiotem rozstrzygania przez Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych pozostaly roszczenia powoda o naruszenie przez pozwana jego praw z rejestracji wzoru Wspólnoty nr Postepowanie prowadzo ne bylo w trybie wlasciwym dla postepowan w sprawach gospodarczych poniewaz obydwie strony sa przedsiebiorcami, a spór miesci sie w zakresie prowadzonej przez nie dzialalnosci gospodarczej. (art k.p.c.) 20 IV 2005 r. Cezary Jerzy Niewinski prowadzacy dzialalnosc gospodarcza pod nazwa CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne w Elku wniósl o nakazanie Vox-Industrie Spólce Akcyjnej w Janikowie: 1. zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru Wspólnoty nr w produkcji i wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listew przypodlogowych, 2. usuniecia skutków naruszen poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzeda - zy listew przypodlogowych, 3. opublikowania na jej koszt w dzienniku Rzeczpospolita, w wydaniu ogólnopolskim, w terminie dwóch tygodni od daty wykonalnosci wyroku ogloszenia o wielkosci ¼ kolumny o tresci : Vox-Industrie S.A. z siedziba w Janikowie przeprasza Cezarego Niewinskiego zam. w Warszawie za naruszenie przyslugujacych mu praw wylacznych z rejestracji wzoru wspólnotowego dotyczacego wytworu listwy przypodlogowej ( ), z upowaznieniem powoda do zlecenia publikacji na koszt pozwanej. Wyjasnil, ze prowadzacy Przedsiebiorstwo Produkcyjne CEZAR w Elku, Cezary Jerzy Niewinski zajmuje sie produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych m.in. listew przypodlogowych. Od 27 XI 2003 r. powód jest uprawniony z rejestracji wzoru Wspólnoty dokonanej przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr listwy przypodlogowej (produkt nr w klasyfikacji lokarnenskiej). Vox-Industrie Spólka Akcyjna w Janikowie, nie dysponujaca zadnym tytulem prawnym, produkuje, reklamuje i wprowadza do obrotu pod nazwa handlowa Vox-Smart listwy przypodlogowe, które w calosci i poszczególne ich elementy sa na tyle podobne do wzoru wspólnotowego w zakresie ksztaltów, konturów i ukladów linii, a takze wygladu postaci listew kompletnych i poszczególnych elementów, ze na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluja one odmiennego ogólnego wrazenia. Decydujace znaczenie maja tu elementy zbiezne obu porównywanych produktów. Jako podstawe prawna roszczen powód wskazal przepisy art. 89 w zw. z art Rozporzadzenia Rady (WE) 6/2002 z 12 XII 2002 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. 3

4 Wezwana do dobrowolnego zaniechania naruszen, pozwana nie uczynila tego. (k.84-88, ) Jej dzialanie prowadzi do istotnego naruszenia interesów powoda, grozi przejmowaniem jego klientów i odbior - ców oraz oslabieniem renomy przedsiebiorstwa CEZAR i produkowanych przez nie wyrobów. Na poparcie swych twierdzen powód przedstawil opinie Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM w Toruniu (k.50-80), dr inz. Jerzego Ickiewicza (k.81-83), zawnioskowal dowody rzeczowe (elementy listwy), dowody z dokumentów urzedowych i prywatnych oraz dowód z opinii bieglego. (k.2-102) Odpowiadajac na pozew Vox-Industrie Spólka Akcyjna w Janikowie wniosla o oddalenie powództwa i zasadzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Zarzucila nieprawidlowosc (niejednoznacznosc) oznaczenia strony powodowej oraz uprawnionego z rejestracji wzoru przemyslowego jako Cezarego Jerzego Niewinskiego i CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne w Elku. W jej ocenie wzór powoda dotkniety jest brakiem zdolnosci rejestrowej nowosci i indywidualnego charakteru. Wedlug powódki listwy firmy NIL Plastic oznaczone symbolami KBB50 i KBB60 sa produkowane i sprzedawane na rynku tureckim od 1999 r. Takze od tego czasu sa produkowane listwy Boomer Industries Ltd. oznaczone symbolami SKBV50. Stwierdzila, ze powód nie wskazal, które elementy zewnetrznego wygladu listwy Vox-Smart naru - szaja konkretne elementy wzoru wspólnotowego. Przedstawila analize porównawcza listew produkowanych przez strony oraz wzoru przemyslowego nr , wskazujac na róznice wygladu poszczególnych elementów. Sprzeciwila sie dopuszczeniu dowodu z opinii prywatnych, nie zgadzajac sie z tezami rzeczo - znawców. (k ) Odnoszac sie do twierdzen pozwanej powód wyjasnil, ze to on Cezary Jerzy Niewinski jest upraw - niony z rejestracji wzoru Wspólnoty jako wlasciciel Przedsiebiorstwa Produkcyjnego CEZAR w Elku. Stwierdzil, ze rejestracja zostala dokonana w trybie art. 37 Rozporzadzenia, obejmujac 6 czesci produktu zlozonego, które moga byc zastepowane w sposób pozwalajacy na jego rozlozenie i ponowne zlozenie. Swiadczy o tym numeracja rysunków przedstawionych w swiadectwie rejestracyjnym. Zgloszenie wspólnotowe jest tozsame z wzorem krajowym, ich ochrona ma charakter kumulatywny, a terminy rejestracji nie pozbawiaja wzoru wspólnotowego cechy nowosci. Powolal sie na wynikajace z przepisu art. 85 Rozporzadzenia domniemanie waznosci wzoru. Zauwazyl, ze niedopuszczalna jest ocena zakresu ochrony oparta na drobiazgowej analizie porównawczej, zmierzajacej do wykazania, ze w zakresie drugorzednych szczególów porównywane wzory róznia sie miedzy soba. Nie zgodzil sie z zarzutami zglasza - nymi przez pozwana wzgledem opinii prywatnych. Wskazal na omylke OHIM przy umieszczeniu rysunków w kolejnych przedstawieniach elementów 0001 i 0002, twierdzac, ze ta pomylka nie dyskwalifikuje jego prawa z rejestracji. (k , ) W toku postepowania Sad dwukrotnie oddalal wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia jego roszczen. (k , ) 4

5 Na pierwszym terminie rozprawy 8 IX 2005 r. Vox-Industrie S.A. w Janikowie zlozyla pozew wzajemny, zadajac stwierdzenia niewaznosci prawa Cezarego Jerzego Niewinskiego z rejestracji wzoru wspólnotowego nr i zasadzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Stwierdzila, ze wzory wspólnotowe oznaczone nr i nr nie mieszcza sie w definicji art. 3 Rozporzadzenia poniewaz brak jest mozliwosci ich realizacji, nie moga byc wytworami przestrzennie uksztaltowanymi. (rzut aksonometryczny wzdluznego elementu listwy i rzut prostokatny z boku zaslepki, rzut aksonometryczny zaslepki i rzut prostokatny z boku wzdluznego elementu listwy). Zarzucila, ze wzór nr nie spelnial wymogu nowosci, przy czym, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, nie bierze sie pod uwage wyjatku z art. 7 Rozporzadzenia. Pozwany wzajemny : wprowadzil do obrotu produkty wytworzone wg zgloszonego 1 IX 2003 r. wzoru wczesniej niz 12-o miesieczny okres ulgi w nowosci, bo co najmniej 8 III 2002 r., w dacie zgloszenia rejestracji krajowej, istotne cechy postaciowe ksztaltu wzoru RP 3136 zostaly ujawnione w dacie publikacji ogloszenia o zgloszeniu wzoru uzytkowego W prawo ochronne RU-60484, jedyna cecha postaciowa rózniaca obydwa wzory bylo zagiecie dolnej krawedzi listwy wzdluznej, istotne cechy postaciowe wzoru zostaly ujawnione przez jawne stosowanie wprowadzanie do obrotu produktów firmy NIL Plastic, co najmniej 23 IX 1999 r. Wzór wspólnotowy nie spelnia takze wymogu posiadania indywidualnego charakteru, gdyz ogólne wrazenie jakie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku nie rózni sie znacznie od ogólnego wrazenia wywolanego na nim przez wzór publicznie udostepniony przed data, która wyznacza prawo pierwszenstwa. Zgodzila sie z twierdzeniem powoda glównego, ze wzór krajowy i wspólnotowy sa identyczne. Powolala sie tez na takie elementy wzoru wspólnotowego jak : dowolne przytwierdzenie listwy do podloza, mozliwosc swobodnego przeciagania przewodów, mozliwosc demontazu listwy bez jej uszkodzenia, które nie charakteryzuja wspólnotowego wzoru przemyslowego poniewaz wynikaja z funkcji technicznej. Wskazala przy tym dowody zaoferowane w odpowiedzi na pozew glówny. (k , 287) W pismie procesowym z 14 IX 2005 r. pozwana glówna zawnioskowala dowód z opinii bieglego z zakresu regulacji prawnych dot. ochrony wlasnosci przemyslowej, w szczególnosci wspólnotowych wzorów przemyslowych dla wyjasnienia kwestii nowosci i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego powoda, wplywu dokonanych 14 VII 2005 r. zmian w rejestrze w odniesieniu do osób trzecich, w koncu znaczenia przepisu art. 6 Rozporzadzenia odnoszacego sie do zakresu swobody projektanta. (k ) Odpowiadajac na pozew wzajemny Cezary Jerzy Niewinski zazadal oddalenia powództwa i zasadzenia na jego rzecz zwrotu kosztów zastepstwa procesowego. Zaprzeczyl zasadnosc twierdzen powódki wzajemnej odnoszacych sie do braku mozliwosci realizacji wzoru. Omylka w przedstawieniu graficznym poszczególnych elementów, zaistniala z winy OHIM, zostala 5

6 skorygowana na jego wniosek, zgodnie z art. 20 Rozporzadzenia. Twierdzenia o braku nowosci jego wzoru ocenil jako nieudowodnione. Nie przesadza o tym ujawnienie wzoru uzytkowego, który w ocenie Urzedu Patentowego RP, nie umozliwia odtworzenia calej postaci spornego wzoru. Wzory listew Boomersa, sa calkowicie odmienne od ksztaltu listwy pozwanego wzajemnego. Wzory listew NIL posiadaja taka sama postac lecz róznia sie szerokoscia mm, sa odmienne od ksztaltu listwy CEZAR Cezary Jerzy Niewinski wskazal te róznice w szczególach. Przedstawil takze czytelny katalog listew NIL Plastic. Zgloszenie krajowe wzoru przemyslowego z 8 III 2002 r., nie bylo publikowane. Wzór ujawniono po raz pierwszy wpisem do rejestru 21 X 2003 r. Publikacja decyzji o rejestracji wydanej 1 VII 2003 r. miala miejsce w listopadzie 2003 r., a zatem zachowany zostal okres roczny ujawnienia wzoru przed data zgloszenia wzoru wspólnotowego - 1 IX 2003 r. Korzysci o charakterze funkcjonalnym sa zaletami wzoru, a nie jego cechami postaciowymi. (k ) O wytoczeniu powództwa w sprawie o stwierdzenie niewaznosci Sad zawiadomil OHIM. Sad ustalil, ze Cezary Jerzy Niewinski prowadzi dzialalnosc gospodarcza pod nazwa CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne w Elku. (bezsporne tak tez zaswiadczenia k.200-v, 12) Decyzja z dnia 27 XI 2003 r. Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante dokonal na rzecz CEZAR Przedsiebiorstwa Produkcyjnego w Elku rejestracji wspólnotowego wzoru przemyslowego nr Wzór listew podlogowych, produkt nr w klasyfikacji lokarnenskiej, zostal przedstawiony w formie graficznej (rysunki) 6 elementów (en face i z profilu). W odniesieniu do elementów nr i 002 ksztalty produktu i profilu zostaly zamienione w parach. Na wniosek Cezarego Jerzego Niewinskiego OHIM sprostowal wpis w rejestrze, wskazujac prawidlowo osobe uprawnionego oraz postac wzoru Wspólnoty. Z rejestracji OHIM wynika dla powoda glównego, Cezarego Jerzego Niewinskiego, prawo ochronne z pierwszenstwem od daty zlozenia wniosku 1 IX 2003 r. (bezsporne tak tez swiadectwa rejestracji z tlumaczeniem k.13-27, , wniosek o sprostowanie k , , ) W dniu 8 III 2002 r. (data pierwszenstwa) powód zglosil do rejestracji w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie identyczny wzór przemyslowy pt. Listwa przypodlogowa. Wzór nr 3136 zarejestrowano w dniu 1 VII 2003 r., a opublikowano w Wiadomosciach Urzedu Patentowego nr 11/2003 w listopadzie 2003 r. Przed ta data Urzad nie udzielal informacji o zgloszeniu, ani nie ujawnial wzoru. (bez - sporne k.313). Wzór przemyslowy zostal przedstawiony graficznie (listwa zlozona i poszczególne elementy) oraz szczególowo opisany. (bezsporne tak swiadectwo rejestracji k.29-39) W dacie zgloszenia do OHIM, 1 IX 2003 r. wzór listwy przypodlogowej nie byl pozbawiony byl cechy nowosci i indywidualnego charakteru. Wzór Wspólnoty nr jest wazny i podlega ochronie. (domniemanie nie obalone przez powoda wzajemnego) 6

7 Spólka Akcyjna Vox-Industrie z siedziba w Janikowie produkuje, reklamuje i wprowadza do obrotu listwy przypodlogowe o nazwie SMART (bezsporne tak tez kopie prospektu k.45, faktur k.46-49, 101), które w czesci widocznej sa na tyle podobne do wzoru Wspólnoty zarejestrowanego pod nr na rzecz powoda glównego, w zakresie ksztaltów, konturów i ukladów linii listwy przypodlogowej, wygladu postaci kompletnej listwy i poszczególnych jej elementów, ze na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluja one odmiennego ogólnego wrazenia. Decydujace znaczenie maja tu nastepujace cechy porównywanych wzoru i produktu : zarówno wzór powoda jak i produkt pozwanej skladaja sie z 6 elementów, które sa identycznie zestawiane, ksztalt elementów podluznych wzoru i listwy jest identyczny, warunkowany pelniona funkcja, plaszczyzna tego elementu zawiera wglebienie, którego linia nieznacznie sie rózni, linie dolne wzoru i listwy sa identyczne, róznica linii górnych jest widoczna ale nie na tyle aby decydowac o róznym ogólnym wrazeniu, elementy zaslepkowe, maskujace zakonczenia listwy sa identyczne, drobne róznice linii odpowiadaja tym w elemencie podluznym wzoru i listwy, elementy laczace listwy w naroznikach i na kantach sa ksztaltem bardzo do siebie zblizone, róznia sie liniami wewnetrznymi, jednak nie na tyle aby decydowac o róznym ogólnym wrazeniu. Róznice istniejace pomiedzy listwa przedstawiona w chronionym wzorze i produktem pozwanej glównej sa na tyle nieistotne, ze nie moga zmienic ogólnego wyobrazenia podobienstwa, szczególnie, gdy wzór powoda glównego (przedstawiony w produkcie) i produkt pozwanej porównuje sie z perspektywy ich uzytkowników koncowych, spogladajacych z góry, z dalszej odleglosci. Elementy podobne, najistotniejsze we wzorze przewazaja, niwelujac róznice do poziomu nieistotnych, o charakterze estetycznym, poprawek linii w produkcie pozwanej glównej. Róznice ksztaltów, konturów oraz linii wzoru i produktu nie moga byc uznane za istotne. Lagodne, plynne linie dodaja produktowi pozwanej lekkosci i elegancji, zachowujac jednak podstawowe ksztalty i nie zmieniajac ogólnego wrazenia obserwatora. W produktach Vox-Industrie zachowany zostal bowiem, we wszystkich postrzegalnych przez uzytkownika elementach ksztalt wzoru Wspólnoty, szczególnie czesci laczacych i zakonczen listwy. Zorientowany uzytkownik, którym jest osoba zainteresowana, obeznana z wystrojem i wyposaze - niem wielu wnetrz, przebywajaca w nich i obserwujaca z wieksza niz przecietna uwaga, przez dluzszy czas. Nie dokonuje ona jednak szczególowych pomiarów, ani porównan. Postrzega wzór i przeciwstawiony mu produkt w sposób ogólny, jako calosci, które sa do siebie podobne. Wywoluja one na niej takie samo wrazenie, wczesniej juz widzianej rzeczy. (déjà vu ) (ocena Sadu dokonana na podstawie swiadectw rejestracji, ogledzin listew powódki glównej zalaczonych do akt sprawy k.102 oraz opinii Instytutu Wzornictwa Przemyslowego k , k i wyjasnien bieglych k ). Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sporu ustalone zostaly w oparciu o wyniki przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego. 7

8 Zgodnie z zasada art. 227 k.p.c. Sad dopuscil i przeprowadzil dowody z dokumentów urzedowych Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) w Alicante, z którego wynika prawo powoda glównego, a pozwanego wzajemnego z rejestracji spornego wzoru. Sad nie podziela watpliwosci pozwanej glównej a powódki wzajemnej odnoszacych sie do : okreslenia osoby uprawnionej, która wylacznie moze byc Cezary Jerzy Niewinski a nie jego, nie posiadajace zdolnosci prawnej CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne w Elku, jakkolwiek wpis do rejestru dotkniety byl pierwotnie bledem to wynikal on z oczywistej omylki Urzedu, skutków nieprawidlowego przedstawienia elementów nr nr 001 i 002 wzoru, w trybie sprostowania nie zostaly bowiem zmienione rysunki a jedynie rozmieszczono je w taki sposób aby odpowiadaly faktycznej postaci czesci listwy. Zdaniem Sadu, bledy popelnione przy rejestracji, które, przy zachowaniu nalezytej starannosci, winny byc usuniete niezwlocznie po doreczeniu uprawnionemu decyzji, nie moga stanowic podstawy do zaprzeczenia praw powoda glównego. Sad oddalil wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii prywatnych (k.50-56, 81-83) poniewaz Kodeks postepowania cywilnego nie zna takiego srodka dowodowego. Przedstawione w opiniach tezy Sad uznal za twier - dzenia stron procesu. Jako spóznione i niedopuszczalne (opinia co do prawa), Sad oddalil wnioski powódki wzajemnej, które zmierzaly do sporzadzenia opinii na okolicznosc braku nowosci i indywidualnego charakteru oraz cech funkcjonalnych wzoru, które w istocie sprowadzaja sie do sporzadzenia opinii co do prawa i sa sprzeczne z zasada normatywnej (przez sad) oceny naruszenia prawa z rejestracji. (k.455) Na wniosek powoda glównego przeprowadzony zostal dowód z opinii Instytutu Wzornictwa Przemyslowego, który okazal sie przydatny do rozstrzygniecia sporu w bardzo ograniczonym zakresie. Biegli nie potrafili bowiem dokonac porównania przedstawienia wzoru zawartego w swiadectwie rejestracji oraz pro - duktu pozwanej glównej. (k.552c, 676) Nie mogli takze odniesc oceny do punktu widzenia zorientowanego uzytkownika. (k.456) Ich opinia jest ocena dobrze zapoznanego z materia wzornictwa przemyslowego fachowca, musiala wiec zostac niejako poprawiona przez Sad. Jest to zgodne z przyjeta we wspólnotowym orzecznictwie zasada dokonywania oceny naruszenia prawa z rejestracji wzoru czy znaku towarowego, w tego rodzaju sprawach, z punktu widzenia normatywnego. Biegli sa w swych opiniach bardzo stanowczy, bez zadnych watpliwosci orzekajac o istotnym podo - bienstwie (wrecz identycznosci) chronionego wzoru i przeciwstawionego mu produktu. Ich ocena, rzeczo - znawcy, nie budzi zastrzezen. Sad musial jednak uwzglednic fakt, ze dobrze poinformowany uzytkownik nie ma ani ich wiedzy, ani doswiadczenia. Jego postrzeganie wzoru i produktu jest z pewnoscia mniej wnikliwe i szczególowe. Stad dokonana przez Sad ocena nie jest tak kategoryczna, odbiegajac od tej przedstawionej prze z bieglych. (opinia k , k oraz wyjasnienia k ). Postepowanie gospodarcze, takze toczace sie przed Sadem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych rzadzi sie zasadami, których zarówno strony jak i sad obowiazani sa bezwzglednie przestrzegac. 8

9 Zgodnie z obowiazujacymi od dnia 1 VII 2000 r. przepisami Kodeksu postepowania cywilnego, postepowa - nie w sprawach gospodarczych cechuje formalizm i zasada koncentracji materialu dowodowego. W mysl art k.p.c., powód jest obowiazany podac wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie juz w pozwie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku procesu, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w pozwie nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pózniej. Ten sam rygor pr zewidziany jest takze dla odpowiedzi na pozew. (art k.p.c.) Istotne jest przy tym zachowanie przez pozwanego 14-o dniowego terminu do jej zlozenia. (uchwala Sadu Najwyzszego z 25 X 2006 r. w sprawie IIICZP 63/03 OSNC 6/2007 poz.88) Sad podziela wyrazony w uchwale z 17 II 2004 r. (IIICZP 115/03 OSNC 5/2005 poz.77) poglad Sadu Najwyzszego : W postepowaniu w sprawach gospodarczych pozwany traci prawo powolywania twierdzen, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie, niepowolanych w odpowiedzi na pozew, bez wzgledu na ich znaczenie dla roz - strzygniecia sprawy, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w odpowiedzi na pozew nie bylo mozliwe, albo ze potrzeba powolania wynikla pózniej. (art k.p.c.). Odnosi sie to takze do powoda (powoda wzajemnego), który zobowiazany jest zaoferowac sadowi juz w pozwie (wzajemnym) dowody potwierdzajace roszczenie. Sluzy mu takze prawo repliki wobec zarzutów pozwanego powolywania nowych faktów i dowodów odnosnie do kwestii niewskazanych w pozwie, wylacznie jednak tych niemajacych charakteru faktów, których wykazanie jest konieczne dla uwzglednienia powództwa, chocby nawet pozwany nie zglosil zadnych zarzutów, ani nie zaprzeczyl przedstawionemu przez powoda stanowi faktycznemu, a podniesionych przez pozwanego w odpowiedzi na pozew. Formula procedowania w sprawach gospodarczych zmierza do skutecznego i sprawnego (bezzwlocz - nego) rozstrzygania sporów miedzy przedsiebiorcami, w których sad jest wylacznie arbitrem, orzekajacym na podstawie dowodów zaoferowanych przez strony, w zakreslonych przepisami, terminach. Potwierdza to aktualne orzecznictwo sadów gospodarczych, znajdujace akceptacje Sadu Najwyzszego. (np. : uchwala z 4 VI 2004 r., III CZP 28/04 OSNC 2005/4/63, wyrok z 19 I 2005 r., ICK 410/04 Biuletyn SN 4/2005, uchwala z dnia 17 VI 2005 r. IIICZP 26/05 OSNC 4/2006 poz. 63, wyrok z 18 XI 2005 r., IVCK 152/05 OSSG 8/2006 poz.86, wyrok z 22 II 2006 r., IIICSK 128/05 Biuletyn SN 5/2006, wyrok z 23 III 2006 r., IVCSK 123/05 Biuletyn SN 6/2006, wyrok z 6 IV 2006 r., IVCSK 182/05) Przepis art k.p.c. naklada na powoda obowiazek podania w pozwie wszystkich twierdzen oraz dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa ich powolywania w dalszym postepowaniu, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w pozwie nie bylo mozl iwe albo ze potrzeba powolania wynikla pózniej. Spóznione zatem twierdzenia sad pomija, spóznione zas dowody oddala. Dotyczy to wszystkich twierdzen i dowodów bez wzgledu na ich znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy. (poglad Sadu Apelacyjnego w Katowicach zawarty w wyroku z dnia 24 II 2005 r. I ACa 1533/04) Obowiazujace reguly procesowe sa na tyle utrwalone w swiadomosci podmiotów gospodarczych, ze ich bezwzgledne stosowanie przez sady nie moze juz budzic zadnych zastrzezen. Nieuzasadnione jest takze powolywanie sie w tym wypadku na ograniczenie prawa do obrony, szczególnie gdy przedsiebiorcy reprezentowani sa w procesie przez profesjonalnych pelnomocników. 9

10 Wlasciwej oceny rygorystycznych regulacji dotyczacych prekluzji dowodowej dokonuje Sad Najwyzszy w uzasadnieniu uchwaly z 17 II 2004 r.: podobnie jak inne przepisy realizujace system prekluzji procesowej, nie ogranicza on (...) moznosci dojscia do prawdy oraz prawa stron do obrony. W sposób wprawdzie rygorystyczny, ale uzasadniony istota i celami procesu sadowego, okresla on jedynie ramy czasowe, w których pozwany powinien przedstawic wszystkie srodki obrony. Jest jasne, ze dla strony nalezycie dbajacej o swoje interesy, zwlaszcza dla przedsiebiorcy mogacego zapewnic sobie profesjonalna obsluge prawna, przepis ten - uwzgledniwszy takze przewidziane w nim wyjatki od prekluzji - nie moze stanowic jakiejkolwiek przeszkody w prowadzeniu procesu i wykazaniu wszystkich swych racji. Trzeba przy tym pamietac, ze ustanawianie terminów, stawianie rozmaitych wymagan formalnych, a takze dyscyplinowanie stron oraz organów procesowych, nalezy do istoty postepowania sadowego i stanowi jego immanentna ceche. Slusznosc kategorycznego wymogu przestrzegania zasad procedowania w sprawach gospodarczych nie tylko przez strony procesu ale takze i sady potwierdza doktryna. W tych sprawach brak mozliwosci wczesniejszego powolania okolicznosci faktycznej, zarzutu lub dowodu moze wynikac tylko z tego, ze nowosc taka - na dzien uplywu terminu prekluzji nie istniala, nie byla stronie wiadoma, albo ze wzgledu na stopien skomplikowania materii, strona fizycznie nie byla w stanie precyzyjnie okreslic wszystkich twierdzen i wniosków dowodowych. W ostatnim przypadku zasadne wydaje sie przynajmniej ogólne wskazanie twierdzen i dowodów oraz wyjasnienie przyczyny braku precyzji poprzez powolanie sie na duzy stopien skomplikowania sprawy w zakresie faktografii. Wówczas duzo latwiej jest w pózniejszym toku procesu wykazywac brak mozliwosci wczesniejszego powolania twierdzen i dowodów. (M.Pelczynski Prekluzja w zglaszaniu twierdzen i dowodów w I instancji w postepowaniu zwyklym, w sprawach gospodarczych, nakazowym, upominawczym i uproszczonym. Monitor Prawniczy 2004/7/336) Nie kazde usprawiedliwienie przyczyn opóznienia lecz wylacznie takie, które uzasadnione jest okolicznosciami sprawy, moze byc, zdaniem Sadu, podstawa uwzglednienia nowych okolicznosci i dopusz - czenia dowodów zawnioskowanych po uplywie terminów okreslonych w art , , w zw. z art , i w zw. z art k.p.c.). W zadnym razie opóznienie nie moze byc uspra - wiedliwione samym tylko uzyciem formuly kodeksowej, ze wczesniejsze powolanie ich nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pózniej. Reguly prekluzji dowodowej nie znaja wyjatków np. w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej. Tymczasem, w ocenie Sadu, sa to sprawy o wysokim stopniu trudnosci i skomplikowania materii zarówno co do faktu jak i znajdujacych do niego zastosowanie przepisów prawa. Stad, przygotowanie pisma procesowego, szczególnie odpowiedzi na pozew, pozwu wzajemnego o uniewaznienie, czy odpowiedzi na taki pozew wzajemny sa zwykle bardzo utrudnione. Nie mozna wiec podchodzic kategorycznie do tych twierdzen i dowodów, które sa przedstawiane dopiero w toku procesu. Juz w toku tego postepowania, w pismie procesowym z dnia 3 V 2006 r. powódka wzajemna zawnioskowala dowody z dokumentów oraz z zeznan swiadków Roberta Olechny i Piotra Duklasa na okolicznosc braku cechy nowosci wzoru wspólnotowego. Opóznienie w przedstawieniu dowodów przekonujaco usprawiedliwila wczesniejsza nieznajomoscia tych srodków dowodowych. (k , ) Nowe twierdzenia i dowody Vox-Industrie wywolaly reakcje pozwanego wzajemnego, którego twier - dzenia i wnioski dowodowe, zglaszane z opóznieniem byly usprawiedliwione okolicznosciami sprawy. Sad 10

11 uwzglednil zatem twierdzenia i dopuscil dowody odnoszace sie do niewaznosci wzoru Wspólnoty, które zostaly zgloszone z uchybieniem przepisów art i art k.p.c. Oddalone zostaly natomiast wnioski o dopuszczenie dowodu z zeznan swiadków na okolicznosc nie/wiarygodnosci swiadka Roberta Olechny, poniewaz to do Sadu nalezy ocena dowodu. Jako spóznione, pominiete zostaly twierdzenia stron dotyczace podobienstw i róznic spornego wzoru oraz listwy Vox-Industrie, zglaszane samodzielnie i w odniesieniu do opinii oraz wyjasnien bieglych : powoda glównego i pozwanego wzajemnego - k , , , , , , , pozwanej glównej i powódki wzajemnej - k , , , , Jako spózniony dowód Sad pominal takze makiete zlozona przez pozwana glówna dopiero przy pismie procesowym z 29 XII 2005 r. celem przekazania bieglym (k , zasadny sprzeciw powoda zawarty w pismie procesowym z 10 i 19 I 2006 r. k , ) Ze wzgledu na charakter sprawy, w pierwszym rzedzie nalezalo rozstrzygnac o zasadnosci zawartego w pozwie wzajemnym zadania Vox-Industrie S.A. w Janikowie stwierdzenia niewaznosci wzoru Wspólnoty nr zarejestrowanego przez OHIM na rzecz Cezarego Jerzego Niewinskiego prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod nazwa CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne w Elku. W tej mierze Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych zwazyl : Z art. 85 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L , z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L ) wynika domniemanie waznosci wzoru Wspólnoty. Przepis ten stanowi w ust. 1., ze w postepowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru wspólnoto - wego sady uznaja go za wazny. Waznosc wzoru moze byc kwestionowana jedynie w drodze powództwa wzajemnego o uniewaznienie. Jezeli w toku postepowania wywolanego pozwem wzajemnym waznosc wzoru wspólnotowego zostanie zaprzeczona, sad, uznajac, ze jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznosc. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, sad oddala powództwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b) Zgodnie z art.25 ust. 1, wzór wspólnotowy moze zostac uznany za niewazny, m.in. gdy: a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a., b. nie spelnia wymogów art. 4-9, Przepis art. 3 definiuje podstawowe pojecia zwiazane z wzorami, stanowiac, ze : a. wzór oznacza postac calego lub czesci produktu, wynikajaca w szczególnosci z cech linii, konturów, kolorystyki, ksztaltu, tekstury i/lub materialów samego produktu i/lub jego ornamentacji; b. produkt oznacza m.in. kazdy przedmiot przemyslowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to miedzy innymi czesci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego; c. produkt zlozony oznacza produkt, który sklada sie z wielu czesci, które moga byc zastepowane, umozliwiajac rozlozenie i ponowne jego zlozenie. 11

12 Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i uksztaltowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub uzyciu powierzchni o specjalnych wlasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, które sa wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie nor - malnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemyslowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W- wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzorów przemyslowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11) Wzór Wspólnoty podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Obydwie wymienione przeslanki musza wystepowac kumulatywnie. Zarejestrowany wzór wspólnotowy uwaza sie za nowy, jesli identyczny wzór nie zostal udostepniony publicznie przed data zlozenia wniosku o rejestracje wzoru, o którego ochrone sie wnosi lub, jesli wystapiono o pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 5 ust.1b) Zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 Rozporzadzenia, uwaza sie, ze wzór zostal udostepniony pub - licznie, jezeli zostal opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony, przed data okreslona w art.5 ust. 1a i art.6 ust.1a lub w art.5 ust.1b i art.6 ust.1b, z wyjatkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogly stac sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspólnocie. Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli zostal on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunk iem zachowania poufnosci. Art. 7 stanowi w ust. 2, ze ujawnienie nie jest brane pod uwage jezeli wzór, wnioskowany do ochrony jako zarejestrowany wzór wspólnotowy, zostal udostepniony publicznie: a. przez twórce, jego nastepce prawnego lub osobe trzecia w wyniku dostarczonej informacji lub dzialania podjetego przez twórce lub jego nastepce prawnego; i b. w okresie 12 miesiecy, poprzedzajacym date dokonania zgloszenia lub jesli wystapiono o zastrzezenie pierwszenstwa przed data pierwszenstwa. Zgloszenie w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wniosku o rejestracje wzoru przemyslowego nie bedzie traktowane jako jego publiczne ujawnienie przed dokonaniem wpisu do rejestru. W okresie poprzedzajacym rejestracje wzoru przemyslowego Urzad Patentowy bez zgody zglaszajacego nie udziela bowiem osobom nieuprawnionym informacji o zgloszeniu. (art. 113 w zw. z art. 112 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej) Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy róznia sie jedynie nieistotnymi szczególami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego identycznosc lub wystepowanie róznic zaledwie w nieznaczacych szczególach w porównaniu z wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. Tylko zatem róznice cech istotnych pozwalaja uznac, ze porównywane wzory nie sa identyczne. (tak K. Szczepanowska-Kozlowska Zdolnosc rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 r. s.45-50) 12

13 Zarejestrowany wzór wspólnotowy jest uznany za posiadajacy indywidualny charakter, jesli calosciowe (ogólne) wrazenie, jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rózni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzór, który zostal udostepniony publicznie przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma byc chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzór ma indywidualny charakter, powinno byc uzaleznione od faktu, czy ogólne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujacym ogladu danego wzoru rózni sie wyraznie od wrazenia zwiazanego z istniejaca caloscia wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do którego odnosi sie wzór lub w którym sie zawiera, w szczególnosci do sektora przemyslu, do którego nalezy, oraz stopien swobody twórcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuly) Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazyc na ile utrudnione jest w okreslonej dziedzinie przemyslu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te moga ograniczac narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywców. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogólnym wrazeniu, jakie sprawia on na zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktów. Wrazenie to musi byc wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzór rózni sie od wczesniejszego rysunku lub modelu pewna, nawet duza liczba okreslonych szczególów, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomosc przedmiotu, osoba, która go uzywa i posluguje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widzial juz taki wzór. (déjà vu) Kryterium indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu ogólnym, jakie wywiera wzór i polega na ustaleniu, czy zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzór rózni sie, czy tez nie od tego co istnialo juz poprzednio w danej dziedzinie produktów. (tak M. Pozniak-Niedzielska Ochrona ( ) s.5) Wzór bedzie mial charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silna zdolnosc odróznia - jaca go od innych, ze bedzie mógl byc zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemyslowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59) Wymóg, by byl to uzytkownik zorientowany, wskazuje na koniecznosc ograniczenia kregu uzytkowników relewantnych dla oceny ogólnego wrazenia. To zorientowa nie powinno byc zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegajacym na swiadomosci róznej postaci przedmiotów materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysilku, a w efekcie sklonnosci do wyboru okreslonego produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Kozlowska Zdolnosc ( ) s.45-50) Za zorientowanego moze byc uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten, który uzywa - jac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwiazany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucja produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozanski Ochrona wlasnosci intelektualnej i przemyslowej w Unii Europejskiej prawo wzorów przemyslowych krajowych i wspólnotowych. nr 12/2005 s.30-37) Inny poglad prezentuje Krystyna Szczepanowska-Kozlowska (Zdolnosc ( ) s.45-50) ograniczajaca krag zorientowanych uzytkowników do ostatecznego konsumenta, dla którego przeznaczony jest produkt. 13

14 Definicja taka sprawdza sie jednak wylacznie w odniesieniu do produktów codziennego uzytku, które nabywamy na tyle czesto aby zapoznac sie z cechami zawartego w nich wzoru, na tyle aby móc porównac go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktów nabywanych incydentalnie (np. materialów budowlanych). Sad podziela poglad Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony) uzytkownik to taki, który jest bardziej przenikliwy i ma lepsza niz zwykly znajomosc przedmiotu. Nie jest to sam twórca ani przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, która tkwi pomiedzy nimi. Od zoriento - wanego uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji, zatem nie moze nim byc nabywca (konsument) lecz osoba, która uzywa przedmiotu i posluguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to byc finalny uzytkownik. (Ochrona wzorów przemyslowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6) W okolicznosciach niniejszego sporu, w polskich warunkach gospodarczych przecietnym uzytkownikiem koncowym bylby ten kto mieszka w lokalu, w którym zamontowane zostaly listwy przy - podlogowe. Nabywajac je dwa moze trzy razy, finalny uzytkownik nie nabedzie ani wiedzy w tej dziedzinie, ani nie uzyska orientacji w panujacych w tym zakresie, we wzornictwie przemyslowym, trendach. Z reguly nie jest on zainteresowany listwa jako produktem. Koncepcja finalnego uzytkownika nie sprawdza sie wiec w odniesieniu do listew przypodlogowych. Ocena powinna byc dokonana w tym przypadku z punktu widzenia zorientowanego, doswiadczo - nego pracownika sklepu z materialami budowlanymi lub firmy remontowo-budowlanej. Taka osoba zna dobrze oferte rynkowa, potrafi zaproponowac klientowi produkt wykonany wedlug wzoru odpowiadajacego jego gustom i oczekiwaniom (co do wygladu). Wzór nie obejmuje cech postaci produktu wynikajacych wylacznie z jego funkcji technicznej (art. 8 ust.1) Zarzut, ze wzór przemyslowy posiada wylacznie cechy, które spelniaja jedynie funkcje techniczna wymaga skonkretyzowania tej funkcji, wykazania, ze nie mozna jej osiagnac przy pomocy innych cech. ( por. opinia Trybunalu w sprawie C-299/99 Philips Electronics NV) Wzorem wspólno - towym jest jednak wzór sluzacy zapewnieniu wielokrotnego skladania lub laczenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modulowego, o ile cechuje go nowosc i indywidualnosc. (art.8 ust.3) Wylaczenie od rejestracji cech wzoru, które sa uwarunkowane funkcja techniczna, nie moze dotyczyc sytuacji, gdy funkcja danego produktu jest przyczyna nadania mu przez twórce okreslonego ksztaltu. W takim bowiem przypadku powstal aby sprzecznosc miedzy wyraznym dopuszczeniem do rejestracji wzoru wylacznie z uwagi na jego funkcjonalnosc, a jednoczesnym wylaczeniem takiej postaci z ochrony. Intencja ustawodawcy europejskiego bylo przeciwdzialanie monopolizacji form, które zapewniaja osiagniecie okreslonego rezultatu technicznego. (K.Szczepanowska-Kozlowska Zdolnosc ( ) s.45-50) W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzór wspólnotowy od poczatku nie rodzil skutków okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1) Na kwestionujacym waznosc wzoru powodzie wzajemnym spoczywa, zgodnie z zasada art. 6 k.c., obowiazek udowodnienia, ze w dacie uzyskania prawa z rejestracji, wzór pozbawiony byl cechy nowosci i/lub indywidualnego charakteru. 14

15 W niniejszym postepowaniu powódka wzajemna dowodzila niewaznosc wzoru wspólnotowego przedstawiajac kopie dokumentów oraz zeznania swiadków, które w ocenie Sadu nie wskazuja jednoznacznie i przekonujaco, ze identyczny wzór listwy przypodlogowej zostal ujawniony publicznie przed dniem 1 IX 2002 r. Sad pragnie kolejno odniesc sie do zaoferowanych przez Vox-Industrie S.A. dowodów. Zalaczone do odpowiedzi na pozew pismo tureckiej spólki NIL Plastic z 16 II 2005 r. z dolaczonymi do niego fakturami (k , ) maja stwierdzac, ze listwy przypodlogowe KBB50 oraz KBB60 produkowane byly i sprzedawane na tureckim rynku od 1999 r. Jako dokumenty prywatne w rozumieniu przepisu art. 245 k.p.c. nie moga one jednak stanowic dowodu na fakt braku nowosci spornego wzoru, a jedynie na to, ze osoba, która takie pismo podpisala zlozyla oswiadczenie tej tresci. Zalaczone do pisma fotokopie fotografii sa kompletnie nieczytelne, skutecznie uniemozliwiajac czynienie jakichkolwiek porów - nan produktu i wzoru. Katalog listew NIL Plastic (k ) przedstawiony przez pozwanego wzajemnego ulatwia dokona - nie porównania wzoru i przeciwstawionego mu produktu listwy przypodlogowej KKB-50, która w górnej czesci jest zblizona do linii wzoru, w dolnej jednak prosta pi onowa linia dochodzi do podlogi co istotnie odróznia ja od wzoru, róznice sa jeszcze bardziej widoczne w elementach narozników wewnetrznych i zewnetrznych. Wrazenie ogólne wzoru i listwy NIL Plastic w zadnym razie nie moze byc uznane za podobne. Zorientow any uzytkownik bez trudu dostrzeze róznice dominujace w porównaniu nad podobienstwami wzoru i produktu KKB-50. Taka sama moc dowodowa ma pismo Boomer Industries Limited z Irlandii Pólnocnej datowane 19 V 2005 r. (k , ) Tu jakosc fotokopii jest lepsza, uwidaczniaja one jednak tylko jeden z elementów odpowiadajacych wzorowi listwe glówna, bez narozników i zaslepek. Dowodza tezy przeciwnej twierdzeniu powódki wzajemnej. Forma, wyglad, ksztalt, linie produktu sa wyraznie odmienne od tych widocznych we wzorze. W górnej czesci listwa jest bardziej ostro-kanciasta, nie ma w niej luku wlasciwego wzorowi, do sciany dotyka pozioma plaszczyzna, do podlogi przystaje calkowicie pionowa plaszczyzna bez zaokraglen zachodzacych na podloge od strony zewnetrznej. Sad nie mial mozliwosci porównania spornego wzoru wspólnotowego z wzorem uzytkowym W , którego powódka wzajemna w zaden sposób nie udokumentowala. Zgloszony zarzut jest wiec calkowicie niepotwierdzony. Tymczasem, zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowiazana jest zglaszac wnioski dowodowe. Ma takze obowiazek dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i przedstawiac dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone, która nie dopelnila ciazacego na niej obowiazku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno byc udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44) Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sadu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowiazkiem sadu. (postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 XII 2000 r. II 15

16 CKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowa jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwala skladu 7 sedziów Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie nie obliguja go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego. Tak rozumiec nalezy takze teze wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 22 II 2006 r. (IIICK 341/05 OSNC 10/2006 poz.174) : Nie jest wylaczone dopuszczenie przez sad z urzedu na podstawie art. 232 zdanie drugie k.p.c. dowodu, który nie moze byc powolany przez strone na podstawie art k.p.c. Jednak w tym przypadku, Sad nie moze byc obowiazany do zwracania sie do Urzedu Patentowego RP, czy badania jego baz danych dla ustalania, z urzedu, czy powolany wzór uzytkowy W , pozbawia sporny wzór Wspólnoty cechy nowosci lub indywidualnego charakteru, uzasadniajac jego uniewaznienie. Obowiazujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z odpowiedzialnosci za rezultat postepowania dowodowego, którego dysponentem sa same strony. (wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Uksztaltowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez strone sadu orzekajacego adresatem dzialan czy dochodzen w celu uzupelnienia lub wyjasnienia jej twierdzen i wykrycia srodków dowodowych pozwalajacych na udowodnienie wysunietych przez nia zadan. Powolywane przez powódke wzajemna dowody z dokumentów w zadnym razie nie wskazuja wiec na to, ze sporny wzór pozbawiony jest cechy nowosci i indywidualnego charakteru poniewaz w dacie zlozenia wniosku o rejestracje identyczny wzór byl juz znany i publicznie jawny. W toku tego procesu wyniknal spór dotyczacy faktu ujawnienia przez pozwanego wzajemnego wzoru listwy przypodlogowej przed wrzesniem 2002 r. Powódka wzajemna zarzucala, ze listwa nowego typu produkowana wedlug wzoru zarejestrowanego przez OHIM byla eksponowana na targach BUDMA w lutym 2002 r. i oferowana klientom, produkowana i wprowadzana do obrotu od marca 2002 r. Na poparcie tej tezy Vox-Industrie przedstawila zeznania swiadków Roberta Olechny i Piotra Duklasa, Cezarego Bastka, a takze dokumenty prywatne. (k , , 695) Uznajac, ze opóznienie w zgloszeniu twierdzen i dowodów jest usprawiedliwione okolicznosciami sprawy Sad dopuscil i przeprowadzil te dowody. Pozwany wzajemny kategorycznie sprzeciwial sie przeprowadzeniu dowodu z zeznan Roberta Olechny, zarzucajac mu stronniczosc i niewiarygodnosc. Potwierdzil to swymi zeznaniami swiadek Jan Lasecki. (k ) Zaoferowal tez zeznania wlasnych swiadków, którzy mieli wykazac, ze wzór wspólno - towy nie zostal ujawniony publicznie przed wrzesniem 2002 r. Swiadek Robert Olechna (k ) przedstawil bardzo szczególowo okolicznosci zwiazane z jego zatrudnieniem w Przedsiebiorstwie Produkcyjnym CEZAR. Z przekonaniem twierdzil, ze nowy wzór listwy przypodlogowej odpowiadajacy spornemu wzorowi wspólnotowemu zostal ujawniony publicznie na targach BUDMA w marcu 2002 r., a nastepnie przed wrzesniem 2002 r. listwa byla produkowana i wprowadzana do obrotu. Odnosil sporny wzór listwy do oznaczenia produktu zakonczonego numerami Zeznania swiadka budza jednak szereg watpliwosci Sadu. Sa wewnetrznie sprzeczne, odnosza sie do dokumentów, których prawdziwosci nie mozna z pewnoscia potwierdzic : 16

17 na kopii zamówienia z 20 VIII 2002 r. (k.450) numeracja odnosi sie do rubryki Liczba porzadkowa, ponadto w kolejnych rubrykach wymienia sie poszczególne elementy produktu (listwa, naroznik zew., naroznik wew., zaslep. prawa, zaslep. lewa) co wskazuje tylko na to, ze symbole 61, 62 itd. oznaczaja okreslony kolor tych wszystkich elementów, faktura dla UNIDOM z 28 VIII 2002 r. (k.451) nie nawiazuje numeracja do zamówienia, brak specyfikacji, nie wiadomo wiec co bylo przedmiotem sprzedazy, zamówienie z 18 XI 2002 r. dla OSTPOL (k.607), faktura z 14 X 2002 r. na druk katalogu (k.609), dwa zamówienia z 25 IX 2001 r. i bez daty dla Spólki ComeOnLine (k.610, 611), poswiadczenie zwrotu segregatorów (k.612), oferta wspólpracy do Witolda Wolowskiego z 28 III 2002 r., w której wymienia sie wylacznie listwy starego wzoru k , notatka na druku zamówienia k.615, kody kreskowe na nowe profile k , gdzie symbolika oznaczen odnosi sie wylacznie do koloru, czy zapiski swiadka (k ) - na ich podstawie nie mozna jednoznacznie przyjac, czy, jak twierdzi powódka wzajemna, nowy byl wzór listwy, czy tez, jak wyjasnia pozwany wzajemny, sposób malowania listew starego wzoru. dla wykazania tezy przeciwnej nie moga byc uzyte wyjasnienia powoda glównego (k.758-v), które zlozone na pismie nie maja mocy dowodu. W braku cech pozwalajacych na niewatpliwe ustalenie daty publikacji katalogu (k ) Sad pominal go przy czynieniu ustalen faktycznych. Z praktyki orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, ze strony czesto posluguja sie nieprawdziwymi katalogami, których druk, w kazdym czasie i w dowolnej postaci nie stwarza zadnych trudnosci. Swiadek Robert OLECHNA zeznal : (...) W czasie kiedy sie zatrudnialem w sprzedazy byl jeden wzór listew tzw. prosty, listwa wygieta od sciany szla prosto do podlogi pod katem 90 stopni. Na przelomie listopada/grudnia 2001 r. powód próbowal cos zrobic z ta listwa poniewaz odleglosc listwy od sciany byla za mala, zeby uzywac jej do paneli podlogowych. Nadawala sie do wykladzin, ale nie do paneli. Krawedz musi tu byc dalej od sciany poniewa z panele nie moga przystawac do sciany, musza miec ruch. (...) Pierwsza listwa nowego typu zostala wyprodukowana w przedsiebiorstwie powoda na przelomie listopada/grudnia 2001 r., mielismy ja jako ekspozycje na targach Budma w Poznaniu w styczniu 2002 r., zeby ja pokazywac klientom. Na tych targach nie oferowalismy jeszcze ceny, powód nie wiedzial jeszcze za jaka cene listwa bedzie sprzedawana. Juz w marcu sprzedawalismy listwy. Po targach mielismy bardzo duzo kontaktów, ludzi zainteresowanych listwa, zarówno ja, jak i kolega Zdzislaw Chomicki jezdzilismy i promowalismy listwy. (...) Nowe listwy byly numerowane od nr 61 na pewno do nr 90. Stare listwy mialy numeracje 01 do 60. W okresie mojej pracy nie bylo zadnych zmian numeracji. (...) Nie ja sprzedalem pierwsze listwy nowego typu. Sprzedal je mój kolega Zdzislaw Chomicki, kontrahentowi z Pomorza firmie Ramp. Bylo to w marcu 2002 roku. Kiedy bylem u tego klienta w kwietniu listwa u niego juz byla, zalil sie, ze zostaly mu dostarczone listwy stare i nowe, a klienci nie chca kupowac starych listew tylko wybieraja nowe. Byly to pierwsze dwa, trzy kolory listew o nr 61 i 62. Zeznania te zostaly stanowczo zaprzeczone przez swiadków pozwanego wzajemnego, w szczególnosci przez Zdzislawa Chomickiego. Na specyfikacji stanowiacej zalacznik do faktury wystawionej dla przed - siebiorstwa RAMP widnieja takze listwy o numerach 63,

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych Sygn. akt XXII GWzt 5/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2006 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych w skladzie nastepujacym:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sygn. akt XXII GWwp 4/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. - o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i wspólnotowego znaku towarowego

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. - o zakazanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych i wspólnotowego znaku towarowego Sygn. akt XXII GWwp 19/10 W WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Dnia 4 kwietnia 2011 r. w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWwp 4/13 Dnia 7 maja 2013 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Kobiety wobec przemocy. Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania

Kobiety wobec przemocy. Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania Kobiety wobec przemocy Maly poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania 1 SPIS TRESCI Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach miedzynarodowych Str. 2 Przemoc domowa zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 8/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

W Y R O K. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

W Y R O K. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Przewodniczący SSO Beata Piwowarska Sygn. akt XXII GWzt 1/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sygn. akt XXII GWzt 6/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 40/12 Dnia 31 stycznia 2013 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. w składzie następującym: Przewodniczący SSO Beata Piwowarska aplikant radcowski Dorota Mazurek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. w składzie następującym: Przewodniczący SSO Beata Piwowarska aplikant radcowski Dorota Mazurek Sygn. akt XXII GWzt 15/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 16/11 Dnia 21 grudnia 2011 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania projektu

Raport z badania projektu Raport z badania projektu Dotacja na powiekszenie kapitalu funduszu przeznaczona na udzielanie pozyczek dla malych i srednich przedsiebiorstw poszkodowanych w wyniku kleski zywiolowej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 27/12 Dnia 15 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Przewodniczący SSO Beata Piwowarska Sygn. akt XXII GWzt 22/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Przewodniczący SSO Beata Piwowarska Sygn. akt XXII GWzt 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W Sygn. akt XXII GWzt 3/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 20/12 Dnia 20 sierpnia 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

P O S T A N O W I E N I E. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sygn. akt XXII GWo 40/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 28 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia sa integralnym zalacznikiem do

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia 12.02.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1842/14 Dnia 11 czerwca 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Robert Obrębski Sędzia SA Marzanna

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V ACa 652/12 Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przewodniczący : SSA Zofia Kołaczyk (spr.) Sędziowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo