Ser decz nie za pra szam do za po zna nia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ser decz nie za pra szam do za po zna nia"

Transkrypt

1 MAJ 2013 BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY

2

3 Sza now ni Pań stwo FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. Bociania 23 A Warszawa tel. (22) , fax: (22) Redaktor naczelny Jacek Różański tel. kom Redaktor Tomasz Krześniak tel. kom Redaktor Radosław Kaliski Kierownik Działu Reklamy Jolanta Porembna tel. kom Specjalista ds. reklamy Dorota Godzisz tel. kom Dyrektor Handlowy Sławomir Tokarski Dział DTP Paweł Cieszkowski Piotr Raszkiewicz Zespół i współpracownicy: Dariusz Matysek, Tomasz Modras, Piotr Olszowiec, Michał Świerżewski Prenumerata Informacje: tel. (22) Zamówienia: fax (22) Cena prenumeraty: kwartalna 27 zł półroczna 52 zł roczna 98 zł Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma. Elektrosystemy są znakiem zastrzeżonym i zarejestrowanym przez spółkę TECHMEDIA. Reprodukcja lub przedruk zamieszczonych materiałów wymaga pisemnej zgody wydawcy. Ser decz nie za pra szam do za po zna nia się z pu bli ko wa nym przez magazyn ELEK TRO SYS TE MY ra por tem Fir my Elek - tro in sta la cyj ne. Ma te riał jest na ty le in te re - su ją cy, że skła nia do wie lu re flek sji. Po ka - zu je, w spo sób wy da je się obiek tyw ny, sy tu ację w bra - nży. Ale ob ra zu je jesz cze jed no: nie wszę dzie się gnę ła tra ge dia du żych firm bu dow la nych. Je śli spoj rzy cie Pań stwo na pod sta wo we ze sta wie nia, ja kie wnio ski się na rzu ca ją? Uję te w nich Spół ki, za - no to wa ły istot ny wzrost przy cho dów. Oczy wi ście ró żny win dy wi du al nych przy pad kach, ale jed nak wzrost. Rok ubie gły spo wo do wał ero zję ma rż. To oczy wi ste. Ale, po mi mo to, więk szość przedsiębiorstw za cho wa ła ren tow ność, a wy nik ca ło ści oscy lu je w po bli żu ze ra. Czy ta ka sy tu acja świad czy o tym, że umie jęt ne za rzą - dza nie po zwa la unik nąć spo tka nia ze ścia ną? Mam na dzie ję, że tak, i to jest wy raź ny po zy tyw w po rów na - niu z ro kiem A pa trząc w przy szłość, któ ra z na tu ry swo jej jest ma ło prze wi dy wal na, co mo żna by do strzec? W bie żą cym ro ku ure al nią się pla ny wie lu przed się - wzięć in we sty cyj nych, szcze gól nie tych z za kre su in fra - struk tu ry i ener ge ty ki ge ne ra cyj nej. Nie ste ty praw do po - dob nie bę dzie to rów na nie w dół. Jak wpły nie to na kon ku ren cyj ność ryn ku? Czy na stą pi dal sze ob ni że - nie ma rż do stęp nych na ofe ro wa nych do wy ko na nia pro jek tach? Wy da je się, że tak. Sta ną przed na mi py - ta nia: ja ką tak ty kę przy jąć? Jak wy ko rzy stać po sia da - ne kom pe ten cje i za so by? Pa trząc na pu bli ko wa ny ra - port je stem do brej my śli. My ślę, a na wet wiem, że spro sta my ko lej nym wy zwa niom. Jacek Faltynowicz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego ISSN: FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 3

4 rynek firm elektroinstalacyjnych Spółki poradziły sobie na trudnym rynku Po mi mo wie lu trud no ści, ja kie wy stą pi ły w ro ku ubie głym na pol skim ryn ku, fir my dzia ła ją ce w seg men cie elek tro - in sta la cji w więk szo ści za koń czy ły rok na plu sie. Re ali zo - wa ne kon trak ty cha rak te ry zo wa ły się jed nak ni ższą ren - tow no ścią. Ana li zu jąc uję te w na szym ze sta - wie niu łącz ne przy cho dy spół ek elek tro in sta la cyj nych wy pra co wa - ne w ro ku 2012 i po rów nu jąc je z da ny - mi z ro ku 2011 wi dać, że w ro ku ubie - głym na stą pił wzrost ob ro tów. Spo - śród 16 firm, któ rych wy ni ki są pre zen to - wa ne, 11 za no to wa ło zwięk sze nie sprze - da ży, a pięć osią gnę ło ni ższe ob ro ty. W ze sta wie niu zna la zły się fir my, któ - rych głów ną dzia łal no ścią jest bra nża elek tro in sta la cji, ale też ta kie, któ re funk - cjo nu ją również w in nych sek to rach. Do - dat ko wo na le ży wy ja śnić, że da ne jed nej z firm SSI nie zo sta ły uwzględ nio ne w łącz nej sprze da ży, gdyż rok ob ro to wy tej spół ki nie po kry wa się z ro kiem ka len - da rzo wym. Przy cho dy jed nost ko we w 2012 Naj więk sze przy cho dy w 2012 r. wy - pra co wa ła Elek tro bu do wa. Ob ro ty ka to - wic kiej spół ki wy nio sły 985,4 mln zł i by - ły wy ższe od tych z ro ku 2011 o 9,2%. Dru ga w ze sta wie niu fir ma Qu mak (daw niej Qu mak -Se kom) osią gnę ła sprze daż na po zio mie 481,4 mln zł, opo nad 25% wy ższą niż rok wcze śniej. Spół ka ta dzia ła jed nak w kil ku seg men - tach. Ile przy pa da na dział elek tro in sta - la cji, nie wia do mo spół ka w ra por cie za czwar ty kwar tał 2012 r. nie po da ła ta kich in for ma cji. Na trze cim miej scu zna la zła się fir ma ZPUE, któ ra w ro ku ubie głym po pra wi ła przy cho dy o 7,2%. W 2012 r. sprze daż spół ki wy nio sła 382,5 mln zł, rok wcze - śniej 356,9 mln zł. Ko lej na spół ka Ener go pol -TP El bud zwięk szy ła ob - ro ty aż o 211%, do 165 mln zł. Tak du - JEDNOSTKOWE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa ,2% 2. Qumak* ,2% 3. ZPUE* ,2% 4. Energopol-TP Elbud ,3% 5. Rzeszów ,4% 6. Elektrotim** ,8% 7. Poznań ,6% 8. Agat ,2% 9. SSI*** ,4% 10. Contrast ,1% 11. Energoaparatura* ,5% 12. Zeus** ,7% 13. ElektriMont ,6% 14. Kraków ,2% 15. Mawilux** ,2% 16. Elektromont* ,2% Razem**** ,8%, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI JEDNOSTKOWE PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU (w mln zł) JEDNOSTKOWY ZYSK (STRATA) NETTO FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU (w mln zł) 4 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

5 rynek firm elektroinstalacyjnych Jacek Faltynowicz prezes Elektrobudowy Mo im zda niem rok 2012 był ro kiem koń czą cym cykl ko niunk tu ral ny. Po gór ce lat po przed nich roz po czy - na się zjazd w dolinę dekoniunktury. Dla gospodarki ryn ko wej jest to nor mal ne. W przy pad ku Pol ski zja - wi ska na tu ral ne zo sta ły znie kształ co ne, oczy wi ście po zy tyw nie, na pły wem ogrom nych środ ków unij - nych. Ich, mam na dzie ję, przej ścio wy brak jest szo - kiem dla całej gospodarki, a w szczególności dla sektora związanego z inwestycjami. W roku ubiegłym negatywnym czynnikiem wpływają cym na ko niunk tu rę w bra nży by ła ero zja ma rż do po zio mu, któ ry prze sta je być ak cep to wal ny dla większości uczestników rynku. Kontynuacja tego trendu może wpędzić wiele podmiotów w ogromne kłopo ty. Po zy tyw nym czyn ni kiem by ła na to miast wi - doczna elastyczność spółek pozwalająca im na dostoso wa nie się do szyb ko po gar sza ją cej się sy tu acji. Py - tanie, gdzie jest granica zmian i elastyczności. Sy tu ację na ryn ku w tym ro ku okre ślił bym sło wa mi bez re we la cji. Na stą pi ko rek ta, nie ste ty w dół, du - żych programów inwestycyjnych. Nie widać też przesłanek, dla których miałaby zmniejszyć się konkurencja. Z tych powodów oczekiwać należy niższych niż dotych czas cen kon trak tów, któ re bę dą zde cy do wa nie trudniej dostępne niż w nieodległej przeszłości. Główne wyzwania, przed którymi stoją w tym roku firmy z bra nży, to przede wszyst kim jak zwy kle ko niecz - ność do sto so wa nia się do ryn ku. Ale to nic no we go. No wą mo że być sy tu acja zwią za na ze zmia na mi cen surowców. Ich kierunek może być zaskakujący. SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa ,9% 2. ZPUE* ,1% 3. Elektrotim** ,3% 4. Rzeszów ,9% 5. Energopol- TP Elbud ,3% 6. Poznań ,2% 7. SSI*** ,1% 8. Kraków ,0% Razem**** ,7%, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI Lp. PROGNOZOWANE JEDNOSTKOWE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud ,8% 2. Poznań ,0% 3. Rzeszów ,4% 4. Agat ,0% 5. ElektriMont ,6% 6. Kraków ,0% Razem ,2% PROGNOZOWANE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud ,4% 2. Rzeszów ,7% 3. Poznań ,3% 4. Kraków ,3% Razem ,7% JEDNOSTKOWE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU RENTOWNOŚĆ FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 5

6 rynek firm elektroinstalacyjnych Andrzej Diakun prezes spółki Elektrotim Rok 2012 był dla branży elektroinstalacyjnej rokiem wyzwań. Spowolnienie w gospodarce krajowej, upadłości firm budowlanych, zmniejszony popyt i gwałtowny spadek marż to zjawiska, które były na rynku po wszech ne. Sy tu acja wy mu sza ła na fir mach więk - szą aktywność w poszukiwaniu nowych możliwości. Największe korzyści uzyskali ci, którzy potrafili się najle piej do sto so wać do uwa run ko wań ze wnętrz nych i po trzeb no wych grup klien tów. Rok 2013 będzie kolejnym trudnym okresem dla elektroinstalacji. Największym problemem firm będzie zabez pie cze nie do bre go port fe la zle ceń na rok Wa żnym czyn ni kiem, ma ją cym wpływ na po zy cję firm na ryn ku, bę dzie rów nież do strze że nie szans związanych z rozwojem nowych technologii. ży skok przy cho dów to m.in. efekt zmian, ja kie mia ły miej sce w przed się bior stwie w koń cu paź dzier ni ku 2011 r. Wów czas do spół ki TP -El bud, dzia ła ją cej w bra nży elek tro in sta la cyj nej, zo stał włą czo ny Ener go pol -Ka to wi ce. W efek cie po wstał pod miot, któ ry obec nie pro wa dzi dzia - łal ność w za kre sie bu dow nic twa hy dro - tech nicz ne go, dro go we go i prze my sło - we go, mon ta żu sys te mów elek trycz nych ipre fa bry ka cji szaf ste row ni czych i roz - dziel nic elek trycz nych. Na pią tym miej scu w na szym ze sta wie - niu zna lazł się Elek tro mon taż Rze szów. W 2012 r. za no to wał on przy cho dy w wy - so ko ści 156 mln zł wo bec 134 mln zł rok wcze śniej. Wsu mie spół ki uję te w ta be li przy cho - dów (bez SSI, o czym mo wa by ła wcze - śniej) osią gnę ły łącz ne ob ro ty na po zio - mie 2,77 mld zł. W ro ku 2011 by ło to 2,48 mld zł. Przy cho dy skon so li do wa ne W ze sta wie niu przy cho dów skon so li - do wa nych dy na mi ka wzro stu ob ro tów jest nie mal iden tycz na jak w sprze da ży jed nost ko wej. Spo śród wszyst kich uję tych grup ka pi ta ło wych tyl ko ob ro ty dwóch Elek tro mon ta żu Po znań i Elek tro mon - ta żu Kra ków by ły ni ższe w po rów na niu z ro kiem ubie głym. Po zo sta łe za no to wa - ły zwięk sze nie przy cho dów. Ana li zu jąc osią gnię cia grup war to zwró cić ta kże uwa gę na wy nik Elek tro bu do wy spół - ka po raz pierw szy w swo jej hi sto rii za - no to wa ła skon so li do wa ne ob ro ty prze - kra cza ją ce 1 mld zł. JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. ZPUE* % 3. Qumak* % 4. Elektrotim** % 5. Agat Rzeszów % 7. SSI*** % 8. Energoaparatura* % 9. ElektriMont % 10. Mawilux** % 11. Zeus** % 12. Kraków % 13. Energopol-TP Elbud Elektromont* % 15. Contrast Razem**** %, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. ZPUE* % 3. Elektrotim** % 4. Rzeszów % 5. SSI*** Energopol-TP Elbud % 7. Kraków % Razem**** %, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI Lp PROGNOZOWANY JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud % 2. Agat % 3. ElektriMont % 4. Kraków % 5. Rzeszów % Razem % 6 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

7 rynek firm elektroinstalacyjnych PROGNOZOWANY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud % 2. Rzeszów % 3. Kraków % Razem % PRZYKŁADOWE REALIZACJE FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH Z OSTATNICH TRZECH LAT Agat Budowa lotniskowych składów MPS - 1 i 2 wraz z rurociągiem przesyłowym na lotnisku wojskowym w Poznaniu Krzesinach; rozbudowa Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu Etap II; legalizacja zbiorników produktowych w Płocku; modernizacja linii LCS Malbork; modernizacja linii LCS Działdowo; wykonanie prac w ramach zadania "Rurociąg paliwowy Ostrów Wielkopolski Wrocław"; modernizacja linii kolejowej Zabrze-Katowice-Kraków; modernizacja linii kolejowej Kraków-Rzeszów. Contrast Roboty uzupełniające na Stadionie Miejskim w Poznaniu; realizacja dostaw, robót i usług montażowych Elektrownia Jaworzno; budowa Farmy Wiatrowej Wicko 10 MW; budowa linii kablowej 15 kv Warszewo- Skolwin; budowa zajezdni tramwajowej w Poznaniu; budowa stacji 110/15 kv Ociąż; budowa stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem treningowym w Białymstoku; prace budowlano-montażowe przy modernizacji SUW Wody HMG II Głogów. ElektriMont Budynek biurowy Atrium South 1 w Warszawie; Centrum Kongresowe w Jachrance; budynek usługowohandlowy Wolf Bracka w Warszawie; Zakłady Wapiennicze Lhoist w Górażdzach; stacja transformatorowa ST12 na terenie MPL Kraków-Balice; modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach; rozbudowa zakładu Ferrero Polska w Belsku Dużym; modernizacja zakładu Royal Canin Polska w Niepołomicach. Elektrobudowa Park Wiatrowy Kanin; AKPiA bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów; roboty w Elektowni Konin; EC Maszynownia PKN Orlen; Sky Tower; Okiluoto 3 wykonanie części elektrycznej. Kraków Dworzec PKP i PKS w Katowicach oraz Galeria Katowicka; budowa stadionu Wisła Kraków; Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie; Terminal w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka; fabryka Goodrich Aerspace Poland w Tajęcinie koło Rzeszowa; biurowiec Comarch IV w Krakowie; Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej. Rzeszów Zakład Pilkington w Chmielowie; Centrum Handlowe Galeria Rzeszów; Uniwersytet Rzeszowski; Wieża Kontroli Lotów Jasionka; budynek IBM Błonie; Stomil Sanok; Hotel Ibis Kraków; Centrum Handlowe Jantar Słupsk. Elektrotim Symulator skoków spadochronowych Halo-Haho w Leźnicy Wielkiej dla RZI Bydgoszcz; strzelnica we Wrocławiu dla RZI Wrocław; zabudowa maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice dla DFM Zanam- Legmet; budowa infrastruktury techniczno-technologicznej w obiektach garnizonowych Sił Zbrojnych RP w Krakowie dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi. Mawilux Budowa Ośrodków Radiowych; budowa DVOR/DME; budowa ILS; budowa lądowiska dla śmigłowców; dostawa i montaż oświetlenia nawigacyjnego na lotniskach i lądowiskach. SSI Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w hotelu Novotel w Łodzi dla Echo Investment; przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla Budimex; realizacja umowy dla firmy Budner. Zeus Budowa oświetlenia nawigacyjnego lotniska cywilnego w Lublinie oraz wojskowego w Łasku; roboty elektroenergetyczne na potrzeby zakładu utylizacji odpadów w Elblągu; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Kraków; modernizacja systemu zasilania na potrzeby stacjonarnego systemu łączności RWŁ Olsztyn. FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 7

8 rynek firm elektroinstalacyjnych Ma rian Bur da prezes u Rzeszów Z perspektywy naszej spółki ubiegły rok oceniam jako korzystny. Dla u Rzeszów to okres z do brym po zio mem sprze da ży i w mia rę do bry mi marżami. Zanotowaliśmy poprawę przychodów, co w du żej mie rze wy ni ka ło z fak tu, iż in we sto rzy, dla których wykonywaliśmy zlecenia, chcieli zakończyć swoje inwestycje jeszcze przed końcem roku. Patrząc na rok 2012 przez pry zmat ca łej bra nży mo gę stwier dzić, że był to rok trud ny mo że oka zać się jeszcze trudniejszy. Na razie niestety nie ma przesłanek, aby sytuacja zmieniła się na lepsze. Zysk net to O ile w przy pad ku łącz nych przy cho - dów na stą pił wzrost rzę du 12%, o ty le po ziom zy sku net to był zbli żo ny do te go z ro ku W efek cie w 2012 r. na - stą pił spa dek ren tow no ści. Po zy tyw nym zja wi skiem jest na to miast to, że po mi - mo trud no ści na ryn ku zna czą ca więk - szość firm za koń czy ła ubie gły rok na plu sie. Spo śród 15 pod mio tów, któ - rych zysk net to pre zen tu je my, osiem po - pra wi ło wy nik wzglę dem ro ku 2011, a sie dem osią gnę ło gor szy re zul tat, z cze go tyl ko jed na fir ma za koń czy ła rok stra tą. Naj więk szy zysk net to w ro ku ubie - głym wy pra co wa ła Elek tro bu do wa. Spół ka za ro bi ła na czy sto 36 mln zł, co wpo rów na niu z ro kiem 2011 ozna cza spa dek o 12%. Od wrot na ten den cja mia ła miej sce w przy pad ku wy ni ku net - to ZPUE, któ ry w 2012 wzrósł o 10%, do 19,8 mln zł, wo bec 18 mln zł. O 20% zmniej szył się na to miast czy sty za ro bek Qu ma ka. Spół ka w ro ku 2011 wy pra co wa ła 13,3 mln zł do cho du, rok póź niej 10,6 mln zł. Je dy na spół ka, któ ra mia ła w 2012 r. stra tę net to, to Con trast z Gru py Atrem, któ ry na ko niec ze szłe go ro ku był 5 mln zł na mi nu sie, pod czas gdy w 2011 r. za - ro bił na czy sto 567 tys. W ro ku 2011 dwie spół ki uję te w na szym ra por cie Agat i Ener go pol -TP El bud za koń czy - ły rok pod kre ską. Ubie gły uda ło im się za koń czyć zy skiem. W przy pad ku pierw - szej wy niósł on 3,6 mln zł (w 2011 r. 8,2 mln zł stra ty), w dru giej 554 tys. zł (rok wcze śniej -1,8 mln zł). Zysk net to skon so li do wa ny Dy na mi ka zy sku net to osią gnię ta w ro ku 2012 przez gru py ka pi ta ło we Agat Elektrobudowa Kraków Mawilux Zeus PLANY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH NA ROK 2013 Wypracowanie przychodu w wysokości 85 mln zł. Dalsze unowocześnianie i odtwarzanie majątku rzeczowego oraz prace rozwojowe. Utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami, rozwinięcie współpracy z nowo pozyskanymi oraz poszukiwanie nowych partnerów. Zakończenie budowy siedziby firmy w Ładach, gmina Raszyn. Rozwój w zakresie WN, Data Center, OZE. PRZEDSIĘBIORSTWA ZAJMUJĄCE SIĘ IMPORTEM Firma Rynki importu Udział w obrotach Elektrobudowa Niemcy, Francja, Dania, Czechy 2% Mawilux Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, USA 4,6% Energopol-TP Elbud Agat Niemcy, Austria, Dania, Norwegia, Czechy, Rumunia, Szwecja, Kanada 35% INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH ElektriMont Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux Firma świadczy usługi w zakresie wykonawstwa i projektowania: budownictwa przemysłowego, energetyki, automatyki przemysłowej, przewiertów sterowanych, ochrony środowiska, systemów ochrony katodowej. Realizuje kompleksowe inwestycje pełniąc funkcje generalnego wykonawcy. Szereg wyróżnień m.in. Medal Europejski w dziedzinie usług nadany przez Business Centre Club w roku 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2007, X Medal Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz tytuł "Wybitnego Eksportera Roku 2007". Firma jest członkiem BCC. Firma oferuje kompleksowy zakres instalacji silnoproądowych, słaboprądowych, AKPiA oraz dostawę, montaż i uruchamianie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych SN i NN. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji w branży elektrycznej dla wszystkich typów obiektów. Firma oferuje współpracę według formuły Projektuj i Buduj. Połączenie projektowania z wykonawstwem i produkcją urządzeń elektroenergetycznych pozwala na realizację całościowych projektów inwestycyjnych począwszy od koncepcji aż do oddania obiektu z pozwoleniem na użytkowanie. Firma prowadzi wykonawstwo instalacji elektrycznych silnoi słaboprądowych, systemów automatyki oraz produkcję stalowych i aluminiowych słupów oświetleniowych, a także rozdzielnic SN i nn. W roku 2012 Elektrotim nabył sztuk akcji Zeus, co stanowi 90,46% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zeus oferuje usługi budowlane (projektowania, wykonawstwa oraz serwisu) w branży elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej. Firma realizuje inwestycje lotniskowe związane z budową, modernizacją i konserwacją systemów lotniskowych, tj. instalacje elektryczne nn, SN i teletechniczne, systemy oświetlenia nawigacyjnego, instrumentalne systemy lądowania (ILS), radiolatarnie i inne systemy nawigacyjne. JEDNOSTKOWA SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA (tys zł.) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. ElektriMont % 3. Energopol-TP Elbud % 4. Rzeszów % Razem % 8 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

9 rynek firm elektroinstalacyjnych WYBRANE FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPORTEM Firma ElektriMont Elektrobudowa Poznań Rzeszów Energopol-TP Elbud Rynki eksportu Francja, Holandia, Niemcy Skandynawia, Rosja, Turcja, Europa zachodnia rynki wschodnie Francja, Słowacja, Ukraina, Litwa Niemcy, Norwegia, Rosja SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH UDZIAŁ W PRZYCHODACH Firma STRUKTURA ZATRUDNIENIA W FIRMACH ELEKTROINSTALACYJNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W ROKU 2012 Firma Elektromonterzy (na budowach) Elektromonterzy (przy produkcji urządzeń) Kadra inżynieryjno-techniczna (na budowach) Agat 40% 31% 5% 20% 4% Contrast 42% 7% 30% 2% 1% 7% 11% Elektrimont 58% 26% 2% 3% 2% 9% Elektrobudowa 24% 11% 12% 7% 5% 6% 1% Kadra inżynieryjno-techniczna (przy produkcji) Sprzedaż i marketing Finanse i administracja Logistyka Inne (jakie) 34% (pozostala produkcja 23%, zarządzanie systemami, dozór, zarząd, rozwój biznesu 11%) Rodzaj urządzeń Rozdzielnice nn Rozdzielnice SN Stacje kontenerowe SN/nn Inne urządzenia Rok Elektrobudowa Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux % 4% 4% 3% 6% % 2% 3% 2% 0% % 13% 0% 1% 11% % 12% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% % 0% 18% 0% 35% % 0% 19% 0% 0% Kraków 63% 2% 9% 1% 12% 6% 3% 4% Poznań 28% 10% 20% 10% 10% 10% 3% Rzeszów 44% 10% 12% 4% 1% 11% 2% Elektrotim 32% 5% 34% 1% 7% 12% 1% Mawilux 12% 24% 12% 14% SSI 23% 33% 18% 16% 7% 3% (zarząd) Zeus 46% 1% 18% 7% 6% 2% 9% (biuro projektów 4%, zarządzanie majątkiem 5%) 16% (spawacz, ślusarz 13%, obsługa 3%) 8% (zarząd 1%, pracownicy iżynierii ruchu 7%) 38% (pracownik budowlany 20%, monterzy, operatorzy, kierowcy 18%) 20% (projektanci 10%, pion ochrony informacji niejawnych 10%) Lp. Firma ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH (dane jednostkowe) zatrudnienie zmiana 2012/ % osób 1. Elektrobudowa ,2% Rzeszów % Energopol-TP Elbud % Poznań ,9% Elektrotim % ElektriMont % Agat % Contrast ,7% Kraków % Zeus % SSI* % Mawilux % 11 Razem ,4% 108 *2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 9

10 rynek firm elektroinstalacyjnych Waldemar Garwol prezes firmy SSI Pomimo kłopotów, które dotknęły w ostatnim czasie bra nżę bu dow la ną, za no to wa li śmy bar dzo do - bre wyniki w roku obrotowym 2011/2012. Rentowność operacyjna i rentowność netto wzrosły nam rok do ro ku od po wied nio z 3,1% do 4,7% i z 1,1% do 3,8% a więc znacz nie po wy żej śred niej dla spółek z bra nży. To po ka zu je, że po tra fi my za ra biać nie za - leżnie od koniunktury. Realizujemy w tej chwili kontrakty dla największych generalnych wykonawców, takich jak Budimex, Echo Investment czy Ghelamco. Wy bo ru part ne rów biz ne so wych do ko nu je my w spo sób prze my śla ny. Na pierw szym miej scu sta - wia my za wsze bez pie czeń stwo da nej in we sty cji i po ziom ma rży. Na ryn ku jest ca ła ma sa kon trak - tów. Bez pro ble mu mo gli by śmy pod pi sać w krót - kim cza sie umo wy na wet na 100 mln zł, ale za raz mo gło by się oka zać, że są kło po ty z płat no ścia mi, od bio ra mi itp. i że by wy wią zać się z umów mu si - my do nich do ło żyć. W tej chwi li sta wia my na kon - trak ty mniej sze, krót ko ter mi no we, pew niej sze, a przy tym wysokomarżowe. Weszliśmy w nowy rok z port fe lem zle ceń na oko ło 55 mln zł, więc nie oba - wiam się o tegoroczne obroty. by ła zbli żo na do wy pra co wa nej przez nie dy na mi ki przy cho dów. Czte ry gru py za no to wa ły po pra wę wzglę dem ro - ku 2011 a trzy osią gnę ły ni ższy za ro bek. Naj więk szy zysk net to wy pra co wa ły gru - py Elek tro bu do wy i ZPUE od po wied nio 39,9 mln zł i 32,8 mln zł. Do chód po zo - sta łych był zde cy do wa nie ni ższy od po - wy ższej dwój ki i nie prze kra czał 7 mln zł Pro gno zy przy cho dów izy sku net to Ze wzglę du na fakt, iż więk szość firm uję tych w na szym ra por cie to spół ki gieł - do we (lub wcho dzą ce w skład grup ka pi - ta ło wych no to wa nych na par kie cie), któ - re nie pu bli ku ją lub jesz cze nie opu bli ko - wa ły pro gnoz na rok bie żą cy, in for ma cje do ty czą ce pla no wa nych wy ni ków pre zen - tu je tyl ko kil ka pod mio tów. Spo śród sze - ściu przed się biorstw czte ry spo dzie wa ją się wzro stu ob ro tów, a dwie prze wi du ją ich spa dek. Z da nych tych nie na le ży jed - nak wy cią gać da le ko idą cych wnio sków. Trud no dziś przy wi dzieć, czy bra nża za - koń czy rok wzro sta mi, czy też bę dzie od - wrot nie. W przy pad ku zy sku net to bar dziej praw do po dob na wy da je się dru ga opcja. Ry nek w 2012 ro ku Lp. SKONSOLIDOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH Firma zatrudnienie zmiana 2012/ % osób 1. Elektrobudowa ,4% Rzeszów % Elektrotim % Energopol-TP Elbud % Poznań ,9% Kraków ,2% SSI* % 16 Razem ,4% 223 *2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 PROGNOZOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH (dane jednostkowe) Lp. Firma 2013 (prognoza) zatrudnienie zmiana 2012 % osób 1. Rzeszów ,1% Energopol-TP Elbud ,5% 5 3. Poznań ,1% ElektriMont % Agat % Kraków % -10 Razem ,3% -6 PROGNOZOWANE SKONSOLIDOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH Lp. Firma 2013 (prognoza) zatrudnienie zmiana 2012 % osób 1. Rzeszów ,7% Energopol-TP Elbud ,3% Poznań ,1% Kraków ,9% -9 Razem ,2% 18 SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. Rzeszów % 3. Energopol-TP Elbud % W ubie głym ro ku po mi mo względ nie do brych osią gnięć w za kre sie przy cho - Razem % 10 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

11 rynek firm elektroinstalacyjnych USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE UDZIAŁ W PRZYCHODACH Firma Rodzaj usług Agat Contrast ElektriMont Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux SSI Zeus Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych 2012 Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych % 2% 5% 1% 0% 1% 3% 1% 0% 0% 3% 0% 2% 6% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 9% Sieci elektroenergetyczne % 36% 3% 0% 0% 0% 8% 1% 0% 1% 65% Sieci elektroenergetyczne % 37% 5% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 30% Stacje SN/nn, GPZ % 61% 10% 0% 2% 1% 8% 3% 0% 0% 2% Stacje SN/nn, GPZ % 60% 6% 0% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 7% Instalacje silnoprądowe % 1% 58% 22% 87% 61% 43% 54% 15% 32% 17% Instalacje silnoprądowe % 1% 45% 25% 85% 70% 50% 55% 0% 0% 36% Instalacje słaboprądowe % 0% 11% 5% 9% 6% 13% 10% 0% 54% 12% Instalacje słaboprądowe % 0% 18% 5% 11% 8% 6% 14% 0% 0% 2% Instalacje automatyki % 0% 13% 4% 2% 1% 3% 0% 0% 12% 0% Instalacje automatyki % 0% 20% 6% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% inne % 0% 0% 46% 0% 8% 0% 6% 0% 1% 1% inne % 0% 0% 48% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% STRUKTURA ODBIORCÓW FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU Firma Budownictwo przemysłowe Energetyka wytwarzanie energii Energetyka przesył i rozdział energii Budownictwo użyteczności publicznej Obiekty handlowo-magazynowe Obiekty biuro-hotelowe Ochrona środowiska Infrastruktura komunikacyjna Wojsko Inne Agat 35% 38% 7% 14% 6% Contrast 40% 22% 7% 2% 2% 5% 7% 14% 1% ElektriMont 35% 10% 35% 10% 10% Elektrobudowa 1% 30% 22% 4% 6% 1% 8% 28% (przemysł wydobywczy 12%, metalurgiczny, motoryzacyjny, spożywczy, chemiczny, obiekty sportowe 16%) Kraków 25% 18% 47% 10% Poznań 50% 2% 4% 22% 6% 10% 2% 2% 2% Rzeszów 36% 3% 11% 20% 22% 3% 5% Elektrotim 29% 14% 9% 1% 3% 24% 20% Mawilux 31% 1% 68% (lotniska) SSI 20% 20% 30% 30% Zeus 2% 1% 1% 1% 55% 40% FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 11

12 rynek firm elektroinstalacyjnych dów i zy sków, sy tu acja w bra nży nie na - le ża ła do naj ła twiej szych. W pierw szej po ło wie ro ku ry nek na pę dza ny był jesz - cze koń czo ny mi in we sty cja mi zwią za ny - mi z Eu ro Po mi strzo stwach na stą - pił istot ny spa dek, a do te go na jaw wy - szły pro ble my bra nży bu dow la nej, któ re do tknę ły naj więk szych gra czy na ryn ku, a w kon se kwen cji ta kże mniej sze pod - mio ty. W ubie głym ro ku mie li śmy do czy - nie nia z re kor do wą licz bą upa dło ści z sek to ra bu dow lan ki. Jak wy ni ka z da - nych Eu ler Her mes, spo śród 941 firm, któ re ogło si ły upa dłość, aż 273 to przed się bior stwa z bra nży bu dow la nej. Jak pod kre śla Eu ler Her mes licz ba upa - dło ści w bu dow nic twie w ro ku 2012 by - ła o 87% wy ższa niż w ro ku 2011 i aż sied mio krot nie wy ższa niż pięć lat wcze - śniej. Au to rzy ra por tu wska zu ją, że głów - ną przy czy ną ban kructw w Pol sce (nie tyl - ko w bu dow nic twie ale w ca łej go spo - dar ce) był kry zys fi nan so wy. Trud na sy tu - acja wy ni ka ła z pro ble mów z ter mi no - wym od zy ski wa niem środ ków wła snych jak i z po zy ski wa niem ich z ze wnątrz, wwy ni ku ogra ni cze nia przez ban ki fi nan - so wa nia już nie tyl ko in we sty cji, ale na - wet kre dy to wa nia bie żą ce go ob ro to - we go. Pro duk cja bu dow la no -mon ta żo wa Ta kże wstęp ne da ne GUS po ka zu ją, jak w ze szłym ro ku kształ to wa ła się sy tu - acja w bu dow nic twie. Pro duk cja bu dow - la no -mon ta żo wa ogó łem w 2012 r. by - ła o oko ło 1% ni ższa niż rok wcze śniej (wo bec wzro stu o 12,3% w 2011 r.). W ubie głym ro ku ni ższa by ła pro duk cja w przed się bior stwach zaj mu ją cych się głów nie bu do wą bu dyn ków oraz ro bo ta - mi spe cja li stycz ny mi. Tu naj więk sze Agat Firma UDZIAŁOWCY WYBRANYCH FIRM Udziałowcy Zbigniew Winkiel 45%, Wojciech Supera 35%, Bożenna Pruska-Wysocka 20% Contrast Atrem 100% Elektrimont Wiesław Skimina 95%, Maciej Skimina 5% Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Energopol-TP Elbud Mawilux SSI Aviva OFE Aviva BZ WBK 15,19%, ING OFE 9,95%, Generali OFE 9,82%, AXA OFE 9,41%, Amplico OFE 6,10%, OFE PZU Złota Jesień 6,06%, pozostali 43,47% Prochem 30,3%, Prochem Inwestycje 32,4%, osoby fizyczne Skarb Państwa 49%, Budimex 51% Akcjonariat pracowniczy 100% Krzysztof Folta 15,11%, Aviva OFE Aviva BZ WBK 9,83%, Krzysztof Wieczorkowski 8,24%, Aviva Investors Poland 6,96%, Mirosław Nowakowski 6,09%, pozostali akcjonariusze 53,77% Tadusz Pocałuń 19,48%, GS Investment 61,37%, pozostali 19,15% Elektrotim 74,36%, Włodzimierz Macioł 8,33%, Marek Lukstaedt 8,33%, Grzegorz Wilski 8,33%, Andrzej Kasprzak 0,64% Bronisława Garwol 42,25%, Wasko 11,30%, Anna Garwol 12%, pozostali 40,31% Zeus Elektrotim 90,46%, osoby fizyczne 9,54% Lp. OCENA SYTUACJI W 2012 ROKU NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE (INWESTYCJE) Firma nakłady (w tys. zł) (plan) 1. Agat Contrast 352 b.d. 3. ElektriMont Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim b.d. 9. Energopol-TP Elbud Mawilux 982 b.d. 11. Zeus 729 b.d. PROGNOZA SYTUACJI W 2013 ROKU b.d. brak danych 12 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

13 rynek firm elektroinstalacyjnych PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WARTOŚĆ SPRZEDAŻY JEDNOSTKOWEJ W 2012 ROKU (w tys. zł) PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) STACJE SN/NN, GPZ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) STACJE SN/NN, GPZ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SILNOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SILNOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 13

14 rynek firm elektroinstalacyjnych Lp. Firma NAKŁADY NA BADANIA I ROZWÓJ nakłady (w tys. zł) (plan) 1. Elektrimont b.d. 200 (badania) 2. Elektrobudowa 6798 (rozwój) 1000 (rozwój) 3. Rzeszów 500 (badania), 700 (rozwój) 300 (badania), 200 (rozwój) 4. Energopol- TP Elbud b.d b.d. brak danych Agat Elektrimont Firma Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux SSI Zeus SPRZEDAŻ KRAJOWA STRUKTURA TERYTORIALNA (dane jednostkowe) Regiony Polski* Udział południowo-zachodni 35% 28% północno-zachodni 16% 12% północno-wschodni 38% 45% południowo-wschodni 11% 15% południowo-zachodni 24% 0% północno-zachodni 0% 0% północno-wschodni 53% 79% południowo-wschodni 23% 21% południowo-zachodni 51% 36% północno-zachodni 6% 19% północno-wschodni 20% 27% południowo-wschodni 23% 18% południowo-zachodni 60% 50% północno-zachodni 0% 0% północno-wschodni 0% 0% południowo-wschodni 40% 50% południowo-zachodni 65% b.d. północno-zachodni 20% b.d. północno-wschodni 10% b.d. południowo-wschodni 5% b.d. południowo-zachodni 4% 6% północno-zachodni 0% 3% północno-wschodni 20% 12% południowo-wschodni 76% 79% południowo-zachodni 86% 84% północno-zachodni 11% 10% północno-wschodni 0% 2% południowo-wschodni 3% 4% południowo-zachodni 12% 14% północno-zachodni 14% 37% północno-wschodni 14% 29% południowo-wschodni 60% 20% południowo-zachodni 30% b.d. północno-zachodni 10% b.d. północno-wschodni 50% b.d. południowo-wschodni 10% b.d. południowo-zachodni 8% 11% północno-zachodni 22% 55% północno-wschodni 3% 6% południowo-wschodni 67% 28% *Regiony: południowo-zachodni woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie północno-zachodni woj. zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie północno-wschodni woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie południowo-wschodni woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie b.d. brak danych 14 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

15 rynek firm elektroinstalacyjnych Firma DOSTAWCY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH Dostawcy* Agat Contrast ElektriMont Elektrobudowa Kraków Rzeszów Elektrotim Energopol-TP Elbud producenci, przedstawicielstwa producentów ASE Hilti Legrand Bitner Ergom hurtownie Alfa Elektro Onninen Elektroskandia Fega Amper producenci, przedstawicielstwa producentów ABB Siemens Legrand Schneider Tele-Fonika hurtownie Nowa France Fega Alfa Elektro Ins-el Elektroskandia producenci, przedstawicielstwa producentów Honeywell Polska ES-System Schneider Electric Polska Control Process Electric Lapp Kabel hurtownie Alfa Elektro Fega Poland Elektroskandia Polska Onninen Dynamik producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie Schneider Electric Polska KPB Intra Polska Pecunia Handelsgesellschaft producenci, przedstawicielstwa producentów Hulanicki Bednarek ES-System Schneider Electric hurtownie Lemar Electric Pex-Pool Fega Poland Kuvag CR producenci, przedstawicielstwa producentów Schneider Electric ES-System Philips Eaton hurtownie Elektroskandia Kopel Ele-Comp Alfa Elektro El-Plus producenci, przedstawicielstwa producentów Schneider Electric ABB ES-System MIRS Eaton Electric hurtownie TIM Electro-Invest Hurt Calvero Solar Fega producenci, przedstawicielstwa producentów Siemens ZPUE Katowice MM-System CP-Trade ZPAS hurtownie Fega Onninen Alfa Elektro Technika Zamocowań Astat Mawilux producenci, przedstawicielstwa producentów Safegate/Idman Thales Park Air Systems Nexans Delta-box Zeus *w kolejności wartości dostaw 1-5 producenci, przedstawicielstwa producentów SAE Oświetlenie i Zabezpieczenia Emerson Network Power Prima Bud Camco Slider hurtownie Elektroskandia Grodno Acel Fega TIM INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE AUTOMATYKI WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE AUTOMATYKI WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 15

16 rynek firm elektroinstalacyjnych PRODUKCJA ROZDZIELNIC NN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) PRODUKCJA ROZDZIELNIC NN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) PRODUKCJA ROZDZIELNIC SN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA ENERGETYKI (WYTWARZANIE ENERGII) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA ENERGETYKI (PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA BIUROWO- HOTELOWEGO WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA OCHRONY ŚRODOWISKA WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) 16 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

17 rynek firm elektroinstalacyjnych SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA OBIEKTÓW HANDLOWO- MAGAZYNOWYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA WOJSKA WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) spad ki za no to wa no w fir mach, któ rych pod sta wo wym ro dza jem dzia łal no ści jest roz biór ka i przy go to wa nie te re nu pod bu - do wę oraz zaj mu ją cych się głów nie re ali - za cją po zo sta łych spe cja li stycz nych ro bót bu dow la nych. Znacz ny wzrost ob ser wo - wa no na to miast w jed nost kach wy ko nu ją - cych głów nie ro bo ty bu dow la ne wy koń - cze nio we (o 18,9%) oraz in sta la cje elek - trycz ne, wod no -ka na li za cyj ne i po zo sta łe in sta la cje bu dow la ne (o 8,8%). Z da nych GUS -u wy ni ka ta kże, że w 2012 r. w struk tu rze pro duk cji bu dow la no -mon ta - żo wej ogó łem wy ższy niż przed ro kiem był udział bu dyn ków miesz kal nych i nie miesz - kal nych. Zmniej szył się na to miast udział obiek tów in ży nie rii lą do wej i wod nej, w tym m.in. li nii ka blo wych roz dziel czych. Po zwo le nia na bu do wę w 2012 We dług ra por tu Głów ne go Urzę du Nad zo ru Bu dow la ne go do ty czą ce go ru - chu bu dow la ne go, w 2012 ro ku licz ba po zwo leń na bu do wę spa dła o 6,7%. Spa dek do ty czy więk szo ści ka te go rii obiek tów. Wzro sła na to miast licz ba obiek tów od da nych do użyt ko wa nia o 10,5%. W 2012 r. wy da no po zwo - le nia na bu do wę dla obiek - tów bu dow la nych, pod czas gdy w ro ku po prze dza ją cym licz by te wy no si - ły: po zwo leń dla obiek tów. Ozna cza to spa dek licz by wy da nych po zwo leń o (6,7%). Ana li za da nych w po dzia le na ka te go - rie obiek tów wy ka zu je, że w sto sun ku do 2011 r. w czte rech na 11 ba da nych ka te go rii obiek tów bu dow la nych licz ba wy da nych po zwo leń na bu do wę wzro - sła. Są to obiek ty in fra struk tu ry trans - por tu (wzrost o 7,4%), ru ro cią gi, li nie te le ko mu ni ka cyj ne i elek tro ener ge tycz - ne (o 2,2%) oraz bu dow nic two na te re - nach za mknię tych, w tym ko le jo wych i obiek ty po zo sta łe (wzrost po ni żej 1%). W sied miu po zo sta łych ba da nych ka te - go riach na stą pi ły spad ki. W ka te go rii bu dow nic twa go spo dar czo -in wen tar - skie go oraz bu dyn ków prze my sło wych i ma ga zy no wych po 7,1%, obiek tów wod nych o 7,8%, bu dyn ków za miesz - ka nia zbio ro we go o 5,5%, uży tecz no - ści pu blicz nej o 6,6%. Naj więk sze spad ki od no to wa no w ka te go rii bu dyn - ków jed no ro dzin nych o 15,1% i wie lo - ro dzin nych o 13,1%. Pro gno zy dla ryn ku elek tro in sta la cji w 2013 ro ku Opi nie do ty czą ce sy tu acji na ryn ku elek tro in sta la cji w ro ku bie żą cym są moc no zró żni co wa ne. Zda niem 28% py - ta nych na stą pi po pra wa, na to miast we - dług 21% re spon den tów bę dzie my mie li do czy nie nia z po gor sze niem ko niunk tu - ry. We dług 15% an kie to wa nych nie na - stą pią zna czą ce zmia ny, a naj więk sza gru pa py ta nych 36% nie po tra fi na FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 17

18 rynek firm elektroinstalacyjnych PROGNOZOWANE JEDNOSTKOWE PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2013 ROKU (w mln zł) PROGNOZOWANY JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2013 ROKU (w mln zł) obec nie stwier dzić, jak bę dzie zmie niał się ry nek. Ze wzglę du na pro ble my, któ re do - tknę ły bra nżę w ro ku ubie głym (m.in. upa dło ści firm bu dow la nych, spa dek licz by in we sty cji, za ostrza ją ca się kon ku - ren cja skut ku ją ca wal ką ce no wą i ero zją ma rż, trud no ści ze ścią ga niem na le żno - ści) wy da je się, że pro wa dze nie biz ne su w tym ro ku mo że być rów nie trud ne, a mo że na wet trud niej sze niż w ro - ku Tym bar dziej, że rok 2013 bę - dzie okre sem, w któ rym pol ska go spo - dar ka bę dzie roz wi jać się zde cy do wa nie wol niej niż w la tach wcze śniej szych. Bę dzie też re ali zo wa nych zde cy do wa - nie mniej in we sty cji współ fi nan so wa nych ze środ ków unij nych. Wy da je się, że jed ną z nie wie lu bra nż, na któ rych spół ki elek tro in sta la cyj ne bę - dą się naj bar dziej sku piać, bę dzie ener - ge ty ka. Pol ską ener ge ty kę w naj bli ższych la tach cze ka sze reg wie lo mi liar do wych in we sty cji. Co praw da w ostat nim cza sie zre zy gno wa no lub wstrzy ma no kil ka pro - jek tów (m.in. bu do wę no wych blo ków w Elek trow ni Opo le oraz no we go blo ku wryb ni ku), jed nak sze reg in nych in we - sty cji jest już w fa zie re ali za cji (m.in. w elek trow ni w Ko zie ni cach) lub w za - awan so wa nym sta dium przy go to wań (blok 910 MW w Elek trow ni Ja worz no III, elek trow nia ga zo wo -pa ro wa w Gru dzią - dzu). Pol ska ener ge ty ka w naj bli ższych la - tach bę dzie in we sto wać nie tyl ko w no - we źró dła ener gii ale też w in fra struk tu rę do jej prze sy łu. Pol skie Sie ci Elek tro ener - ge tycz ne do 2017 r. za mie rza ją wy dać 8 mld zł na roz wój sys te mu elek tro ener - ge tycz ne go. Przede wszyst kim na no we li nie prze sy ło we, któ rych ma po wstać na - wet kil ka ty się cy ki lo me trów. Po zwo lą one pod łą czyć do sys te mu ener ge tycz ne - go m.in. no we far my wia tro we na pół - no cy Pol ski. Po wsta ną rów nież no we po - łą cze nia trans gra nicz ne, w tym współ fi - nan so wa ny przez UE most ener ge tycz ny Pol ska -Li twa. OZE i spa lar nie Fir my elek tro in sta la cyj ne mo gą ta kże li czyć na kon trak ty zwią za ne z seg men - tem OZE. Pol skie Sto wa rzy sze nie Ener - ge ty ki Wia tro wej sza cu je, że zgod nie z kra jo wym pla nem dzia ła nia, do 2020 r. ener ge ty ka wia tro wa mo że wy dać jesz - cze 86 mld zł, z cze go jed ną trze cią bez - po śred nio w kra ju na usłu gi i sprzęt. Co praw da lwia część tej kwo ty bę dzie przy - pa dać na za kup tur bin, jed nak z pew no - ścią ka wa łek tor tu przy pad nie rów nież bra nży elek tro in sta la cyj nej. Szan są na roz wój sek to ra elek tro in sta la cji jest ta kże spo dzie wa ny roz wój ryn ku fo to wol ta iki. Tu jed nak pro ble mem jest fakt, że wciąż przed łu ża ją się pra ce nad usta - wą o od na wial nych źró dłach ener gii i sek tor ten (któ ry obec nie w Pol sce prak tycz nie nie ist nie je) za cznie się kształ to wać do pie ro w dłu ższej per - spek ty wie. Ina czej sy tu acja przed sta wia się na in nym obie cu ją cym ryn ku spa - lar ni śmie ci. W Pol sce pod pi sa no już umo wy na bu do wę te go ty pu za kła dów w Bia łym sto ku, Byd gosz czy, Ko ni nie, Kra ko wie i Szcze ci nie, a w ostat nich ty - go dniach rów nież w Po zna niu. Wy da je się, że w ce lu do sto so wa nia się do obec nych trud nych wa run ków na ryn ku i za ostrza ją cej się kon ku ren cji, spół ki elek tro in sta la cyj ne bę dą sta ra ły się pro wa dzić dzia ła nia dy wer sy fi ka cyj - ne, za rów no pod wzglę dem te ry to rial - nym jak i seg men tów ryn ku, dla któ rych bę dą świad czyć usłu gi. Rów nie wa żne bę dzie po zy ski wa nie bez piecz nych zle - ceń, aby unik nąć ewen tu al nych pro ble - mów z uzy ska niem na le żno ści za zre ali - zo wa ne pra ce. To masz Krze śniak REKLAMA 18 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

19

20 dane teleadresowe firm elektroinstalacyjnych Firma Adres Kontakt Kierujący firmą Agat S.A. U Paderewskiego Koluszki łódzkie (44) , Zbigniew Winkiel Contrast Sp. z o.o. U Ignacego Skorupki 1b Ostrów Wielkopolski wielkopolskie (62) , Marek Korytowski El Professional JPG D U Zielona 2 Kębłowo Luzino pomorskie (58) , Mariusz Maszota Elbud Gdańsk S.A. P U Powstańców Warszawy 53 A Sopot pomorskie (58) , Cezary Serafin Elbud Poznań S.A. U Zakładowa Plewiska wielkopolskie (61) , Anna Biedzińska Elbud Warszawa Sp. z o.o. P U Al. Krakowska Warszawa mazowieckie (22) , Marek Wróblewski Elbudprojekt Sp. z o.o. P U Prz Rzemieślnicza Baranowo wielkopolskie (61) , Krzysztof Śmiglak ElektriMont Sp. z o.o. U Rękawka Kraków małopolskie (12) , Wiesław Skimina Elektro Proces Sp. z o.o. D P U Ciepłownicza Kraków małopolskie (12) , Tadeusz Osuszek Elektrobud S.A. P U Przyczyna Dolna Wschowa lubuskie (65) , Marek Bazylewicz Elektrobudowa S.A. D P U Porcelanowa Katowice śląskie (32) , Jacek Faltynowicz Elektromont 1 Sp. z o.o. U Gajowa Konin wielkopolskie (63) , Piotr Kotlewski Elektromont S.A. U Waryńskiego Jelenia Góra dolnośląskie (75) , Marek Błażków Gdańsk S.A. D P U Wosia Budzysza Gdańsk pomorskie (58) , Edward Lipski Kraków S.A. P U Czysta Kraków małopolskie (12) , Władysław Świadek Poznań S.A. P U Wieruszowska 12/ Poznań wielkopolskie , (61) Tomasz Bochna Rzeszów S.A. P Słowackiego Rzeszów podkarpackie (17) , Marian Burda Wschód Sp. z o.o. P U Popiełuszki Białystok podlaskie (85) , Artur Łaszkiewicz 20 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

21 dane teleadresowe firm elektroinstalacyjnych Firma Adres Kontakt Kierujący firmą -Lublin Sp. z o.o. P U Diamentowa Lublin lubelskie (81) , Janusz Ropa Elektromont-Beta S.A. P U Stargardzka Wrocław dolnośląskie (071) , Roman Wciórka Elektrotim S.A. P U Stargardzka Wrocław dolnośląskie (71) , Andrzej Diakun El-Grześ s.c. U Mickiewicza 2/ Pruszcz Gdański pomorskie (58) , Bogusław Grześkowiak Elwoz Sp. z o.o. U Szklana Miechucino pomorskie (58) , Adam Julke Energoaparatura S.A. P U Pułaskiego Katowice śląskie (32) , Tomasz Michalik Energopol- TP Elbud S.A. U Gliwicka Bierawa opolskie (77) , Leszek Magiera Mawilux S.A. D P U Grudzi 23, Łady Raszyn mazowieckie (22) , Włodzimierz Macioł Mazel s.j. P U Inżynierska Nowa Sól lubuskie (68) , Henryk Mazurkiewicz, Mirosława Mazurkiewicz P&P Sp. z o.o. U Prz Wejhera 1 Orle Zamostne pomorskie (58) , Paweł Piechota Qumak S.A. U Al. Jerozolimskie Warszawa mazowieckie (22) , Paweł Jaguś Revico S.A. P U Mirosław 39C Słupno mazowieckie (24) , Edward Sosnowski SSI S.A. Irysowa Bielany Wrocławskie dolnośląskie (71) , Waldemar Gawrol Teltor-Pol Północ S.A. P U Śnieżna Gdańsk pomorskie (58) , Wiesław Jędryszek ZEUS S.A. Obrońców Westerplatte Pruszcz Gdański pomorskie (58) , Sławomir Kucharski ZPUE Katowice S.A. D P U Prz H Słoneczna Katowice śląskie (32) , Jan Wiatowski ZPUE S.A. P D Jędrzejowska 79c Włoszczowa świętokrzyskie (41) , Andrzej Grzybek D dystrybucja H hurtownia P produkcja U uslugi Prz przedstawicielstwo JPG jednoosobowy podmiot gospodarczy S.A. spółka akcyjna s.c. spółka cywilna s.j. spółka jawna Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 21

Ser decz nie za pra szam do lek tu ry ra -

Ser decz nie za pra szam do lek tu ry ra - MAJ 2014 BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY Sza now ni Pań stwo FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. Bociania 23 A 02-807 Warszawa tel. (22) 840 77 10, 840 75 30 fax:

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści ANALIZARYNKU INWESTYCJE TRANSAKCJE KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTÓWNOCLEGOWYCH DOTACJEUNIJNE GASTRONOMIA FIRMY I SIECIHOTELOWE

Spis treści ANALIZARYNKU INWESTYCJE TRANSAKCJE KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTÓWNOCLEGOWYCH DOTACJEUNIJNE GASTRONOMIA FIRMY I SIECIHOTELOWE Spis treści ANALIZARYNKU Silnywpływkryzysu Rok 2009 był jed nym z na trud niej szych w bran ży ho te lar skiej. Spad ki ob ło że nia po koi ho te lo wych, jak i cen w sto sun ku do ro ku 2008 się gnę ły

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 1/2012 W numerze Jest kolej i jest Intercity Z a pra sza my do lek tu ry new slet te ra IC News. Chce my, aby stał on się dla Pań stwa źró dłem in for ma cji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. Maria Jóźwiak-Pi luj ska Nr 2/2013(34) ISSN 1734-1434 Spis treści Powinowactwo pomiędzy kruszywem i asfaltem. Teoria i praktyka.......................

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo