Ser decz nie za pra szam do za po zna nia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ser decz nie za pra szam do za po zna nia"

Transkrypt

1 MAJ 2013 BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY

2

3 Sza now ni Pań stwo FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. Bociania 23 A Warszawa tel. (22) , fax: (22) Redaktor naczelny Jacek Różański tel. kom Redaktor Tomasz Krześniak tel. kom Redaktor Radosław Kaliski Kierownik Działu Reklamy Jolanta Porembna tel. kom Specjalista ds. reklamy Dorota Godzisz tel. kom Dyrektor Handlowy Sławomir Tokarski Dział DTP Paweł Cieszkowski Piotr Raszkiewicz Zespół i współpracownicy: Dariusz Matysek, Tomasz Modras, Piotr Olszowiec, Michał Świerżewski Prenumerata Informacje: tel. (22) Zamówienia: fax (22) Cena prenumeraty: kwartalna 27 zł półroczna 52 zł roczna 98 zł Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma. Elektrosystemy są znakiem zastrzeżonym i zarejestrowanym przez spółkę TECHMEDIA. Reprodukcja lub przedruk zamieszczonych materiałów wymaga pisemnej zgody wydawcy. Ser decz nie za pra szam do za po zna nia się z pu bli ko wa nym przez magazyn ELEK TRO SYS TE MY ra por tem Fir my Elek - tro in sta la cyj ne. Ma te riał jest na ty le in te re - su ją cy, że skła nia do wie lu re flek sji. Po ka - zu je, w spo sób wy da je się obiek tyw ny, sy tu ację w bra - nży. Ale ob ra zu je jesz cze jed no: nie wszę dzie się gnę ła tra ge dia du żych firm bu dow la nych. Je śli spoj rzy cie Pań stwo na pod sta wo we ze sta wie nia, ja kie wnio ski się na rzu ca ją? Uję te w nich Spół ki, za - no to wa ły istot ny wzrost przy cho dów. Oczy wi ście ró żny win dy wi du al nych przy pad kach, ale jed nak wzrost. Rok ubie gły spo wo do wał ero zję ma rż. To oczy wi ste. Ale, po mi mo to, więk szość przedsiębiorstw za cho wa ła ren tow ność, a wy nik ca ło ści oscy lu je w po bli żu ze ra. Czy ta ka sy tu acja świad czy o tym, że umie jęt ne za rzą - dza nie po zwa la unik nąć spo tka nia ze ścia ną? Mam na dzie ję, że tak, i to jest wy raź ny po zy tyw w po rów na - niu z ro kiem A pa trząc w przy szłość, któ ra z na tu ry swo jej jest ma ło prze wi dy wal na, co mo żna by do strzec? W bie żą cym ro ku ure al nią się pla ny wie lu przed się - wzięć in we sty cyj nych, szcze gól nie tych z za kre su in fra - struk tu ry i ener ge ty ki ge ne ra cyj nej. Nie ste ty praw do po - dob nie bę dzie to rów na nie w dół. Jak wpły nie to na kon ku ren cyj ność ryn ku? Czy na stą pi dal sze ob ni że - nie ma rż do stęp nych na ofe ro wa nych do wy ko na nia pro jek tach? Wy da je się, że tak. Sta ną przed na mi py - ta nia: ja ką tak ty kę przy jąć? Jak wy ko rzy stać po sia da - ne kom pe ten cje i za so by? Pa trząc na pu bli ko wa ny ra - port je stem do brej my śli. My ślę, a na wet wiem, że spro sta my ko lej nym wy zwa niom. Jacek Faltynowicz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego ISSN: FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 3

4 rynek firm elektroinstalacyjnych Spółki poradziły sobie na trudnym rynku Po mi mo wie lu trud no ści, ja kie wy stą pi ły w ro ku ubie głym na pol skim ryn ku, fir my dzia ła ją ce w seg men cie elek tro - in sta la cji w więk szo ści za koń czy ły rok na plu sie. Re ali zo - wa ne kon trak ty cha rak te ry zo wa ły się jed nak ni ższą ren - tow no ścią. Ana li zu jąc uję te w na szym ze sta - wie niu łącz ne przy cho dy spół ek elek tro in sta la cyj nych wy pra co wa - ne w ro ku 2012 i po rów nu jąc je z da ny - mi z ro ku 2011 wi dać, że w ro ku ubie - głym na stą pił wzrost ob ro tów. Spo - śród 16 firm, któ rych wy ni ki są pre zen to - wa ne, 11 za no to wa ło zwięk sze nie sprze - da ży, a pięć osią gnę ło ni ższe ob ro ty. W ze sta wie niu zna la zły się fir my, któ - rych głów ną dzia łal no ścią jest bra nża elek tro in sta la cji, ale też ta kie, któ re funk - cjo nu ją również w in nych sek to rach. Do - dat ko wo na le ży wy ja śnić, że da ne jed nej z firm SSI nie zo sta ły uwzględ nio ne w łącz nej sprze da ży, gdyż rok ob ro to wy tej spół ki nie po kry wa się z ro kiem ka len - da rzo wym. Przy cho dy jed nost ko we w 2012 Naj więk sze przy cho dy w 2012 r. wy - pra co wa ła Elek tro bu do wa. Ob ro ty ka to - wic kiej spół ki wy nio sły 985,4 mln zł i by - ły wy ższe od tych z ro ku 2011 o 9,2%. Dru ga w ze sta wie niu fir ma Qu mak (daw niej Qu mak -Se kom) osią gnę ła sprze daż na po zio mie 481,4 mln zł, opo nad 25% wy ższą niż rok wcze śniej. Spół ka ta dzia ła jed nak w kil ku seg men - tach. Ile przy pa da na dział elek tro in sta - la cji, nie wia do mo spół ka w ra por cie za czwar ty kwar tał 2012 r. nie po da ła ta kich in for ma cji. Na trze cim miej scu zna la zła się fir ma ZPUE, któ ra w ro ku ubie głym po pra wi ła przy cho dy o 7,2%. W 2012 r. sprze daż spół ki wy nio sła 382,5 mln zł, rok wcze - śniej 356,9 mln zł. Ko lej na spół ka Ener go pol -TP El bud zwięk szy ła ob - ro ty aż o 211%, do 165 mln zł. Tak du - JEDNOSTKOWE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa ,2% 2. Qumak* ,2% 3. ZPUE* ,2% 4. Energopol-TP Elbud ,3% 5. Rzeszów ,4% 6. Elektrotim** ,8% 7. Poznań ,6% 8. Agat ,2% 9. SSI*** ,4% 10. Contrast ,1% 11. Energoaparatura* ,5% 12. Zeus** ,7% 13. ElektriMont ,6% 14. Kraków ,2% 15. Mawilux** ,2% 16. Elektromont* ,2% Razem**** ,8%, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI JEDNOSTKOWE PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU (w mln zł) JEDNOSTKOWY ZYSK (STRATA) NETTO FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU (w mln zł) 4 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

5 rynek firm elektroinstalacyjnych Jacek Faltynowicz prezes Elektrobudowy Mo im zda niem rok 2012 był ro kiem koń czą cym cykl ko niunk tu ral ny. Po gór ce lat po przed nich roz po czy - na się zjazd w dolinę dekoniunktury. Dla gospodarki ryn ko wej jest to nor mal ne. W przy pad ku Pol ski zja - wi ska na tu ral ne zo sta ły znie kształ co ne, oczy wi ście po zy tyw nie, na pły wem ogrom nych środ ków unij - nych. Ich, mam na dzie ję, przej ścio wy brak jest szo - kiem dla całej gospodarki, a w szczególności dla sektora związanego z inwestycjami. W roku ubiegłym negatywnym czynnikiem wpływają cym na ko niunk tu rę w bra nży by ła ero zja ma rż do po zio mu, któ ry prze sta je być ak cep to wal ny dla większości uczestników rynku. Kontynuacja tego trendu może wpędzić wiele podmiotów w ogromne kłopo ty. Po zy tyw nym czyn ni kiem by ła na to miast wi - doczna elastyczność spółek pozwalająca im na dostoso wa nie się do szyb ko po gar sza ją cej się sy tu acji. Py - tanie, gdzie jest granica zmian i elastyczności. Sy tu ację na ryn ku w tym ro ku okre ślił bym sło wa mi bez re we la cji. Na stą pi ko rek ta, nie ste ty w dół, du - żych programów inwestycyjnych. Nie widać też przesłanek, dla których miałaby zmniejszyć się konkurencja. Z tych powodów oczekiwać należy niższych niż dotych czas cen kon trak tów, któ re bę dą zde cy do wa nie trudniej dostępne niż w nieodległej przeszłości. Główne wyzwania, przed którymi stoją w tym roku firmy z bra nży, to przede wszyst kim jak zwy kle ko niecz - ność do sto so wa nia się do ryn ku. Ale to nic no we go. No wą mo że być sy tu acja zwią za na ze zmia na mi cen surowców. Ich kierunek może być zaskakujący. SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa ,9% 2. ZPUE* ,1% 3. Elektrotim** ,3% 4. Rzeszów ,9% 5. Energopol- TP Elbud ,3% 6. Poznań ,2% 7. SSI*** ,1% 8. Kraków ,0% Razem**** ,7%, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI Lp. PROGNOZOWANE JEDNOSTKOWE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud ,8% 2. Poznań ,0% 3. Rzeszów ,4% 4. Agat ,0% 5. ElektriMont ,6% 6. Kraków ,0% Razem ,2% PROGNOZOWANE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud ,4% 2. Rzeszów ,7% 3. Poznań ,3% 4. Kraków ,3% Razem ,7% JEDNOSTKOWE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU RENTOWNOŚĆ FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 5

6 rynek firm elektroinstalacyjnych Andrzej Diakun prezes spółki Elektrotim Rok 2012 był dla branży elektroinstalacyjnej rokiem wyzwań. Spowolnienie w gospodarce krajowej, upadłości firm budowlanych, zmniejszony popyt i gwałtowny spadek marż to zjawiska, które były na rynku po wszech ne. Sy tu acja wy mu sza ła na fir mach więk - szą aktywność w poszukiwaniu nowych możliwości. Największe korzyści uzyskali ci, którzy potrafili się najle piej do sto so wać do uwa run ko wań ze wnętrz nych i po trzeb no wych grup klien tów. Rok 2013 będzie kolejnym trudnym okresem dla elektroinstalacji. Największym problemem firm będzie zabez pie cze nie do bre go port fe la zle ceń na rok Wa żnym czyn ni kiem, ma ją cym wpływ na po zy cję firm na ryn ku, bę dzie rów nież do strze że nie szans związanych z rozwojem nowych technologii. ży skok przy cho dów to m.in. efekt zmian, ja kie mia ły miej sce w przed się bior stwie w koń cu paź dzier ni ku 2011 r. Wów czas do spół ki TP -El bud, dzia ła ją cej w bra nży elek tro in sta la cyj nej, zo stał włą czo ny Ener go pol -Ka to wi ce. W efek cie po wstał pod miot, któ ry obec nie pro wa dzi dzia - łal ność w za kre sie bu dow nic twa hy dro - tech nicz ne go, dro go we go i prze my sło - we go, mon ta żu sys te mów elek trycz nych ipre fa bry ka cji szaf ste row ni czych i roz - dziel nic elek trycz nych. Na pią tym miej scu w na szym ze sta wie - niu zna lazł się Elek tro mon taż Rze szów. W 2012 r. za no to wał on przy cho dy w wy - so ko ści 156 mln zł wo bec 134 mln zł rok wcze śniej. Wsu mie spół ki uję te w ta be li przy cho - dów (bez SSI, o czym mo wa by ła wcze - śniej) osią gnę ły łącz ne ob ro ty na po zio - mie 2,77 mld zł. W ro ku 2011 by ło to 2,48 mld zł. Przy cho dy skon so li do wa ne W ze sta wie niu przy cho dów skon so li - do wa nych dy na mi ka wzro stu ob ro tów jest nie mal iden tycz na jak w sprze da ży jed nost ko wej. Spo śród wszyst kich uję tych grup ka pi ta ło wych tyl ko ob ro ty dwóch Elek tro mon ta żu Po znań i Elek tro mon - ta żu Kra ków by ły ni ższe w po rów na niu z ro kiem ubie głym. Po zo sta łe za no to wa - ły zwięk sze nie przy cho dów. Ana li zu jąc osią gnię cia grup war to zwró cić ta kże uwa gę na wy nik Elek tro bu do wy spół - ka po raz pierw szy w swo jej hi sto rii za - no to wa ła skon so li do wa ne ob ro ty prze - kra cza ją ce 1 mld zł. JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. ZPUE* % 3. Qumak* % 4. Elektrotim** % 5. Agat Rzeszów % 7. SSI*** % 8. Energoaparatura* % 9. ElektriMont % 10. Mawilux** % 11. Zeus** % 12. Kraków % 13. Energopol-TP Elbud Elektromont* % 15. Contrast Razem**** %, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. ZPUE* % 3. Elektrotim** % 4. Rzeszów % 5. SSI*** Energopol-TP Elbud % 7. Kraków % Razem**** %, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI Lp PROGNOZOWANY JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud % 2. Agat % 3. ElektriMont % 4. Kraków % 5. Rzeszów % Razem % 6 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

7 rynek firm elektroinstalacyjnych PROGNOZOWANY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/ Energopol-TP Elbud % 2. Rzeszów % 3. Kraków % Razem % PRZYKŁADOWE REALIZACJE FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH Z OSTATNICH TRZECH LAT Agat Budowa lotniskowych składów MPS - 1 i 2 wraz z rurociągiem przesyłowym na lotnisku wojskowym w Poznaniu Krzesinach; rozbudowa Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu Etap II; legalizacja zbiorników produktowych w Płocku; modernizacja linii LCS Malbork; modernizacja linii LCS Działdowo; wykonanie prac w ramach zadania "Rurociąg paliwowy Ostrów Wielkopolski Wrocław"; modernizacja linii kolejowej Zabrze-Katowice-Kraków; modernizacja linii kolejowej Kraków-Rzeszów. Contrast Roboty uzupełniające na Stadionie Miejskim w Poznaniu; realizacja dostaw, robót i usług montażowych Elektrownia Jaworzno; budowa Farmy Wiatrowej Wicko 10 MW; budowa linii kablowej 15 kv Warszewo- Skolwin; budowa zajezdni tramwajowej w Poznaniu; budowa stacji 110/15 kv Ociąż; budowa stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem treningowym w Białymstoku; prace budowlano-montażowe przy modernizacji SUW Wody HMG II Głogów. ElektriMont Budynek biurowy Atrium South 1 w Warszawie; Centrum Kongresowe w Jachrance; budynek usługowohandlowy Wolf Bracka w Warszawie; Zakłady Wapiennicze Lhoist w Górażdzach; stacja transformatorowa ST12 na terenie MPL Kraków-Balice; modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach; rozbudowa zakładu Ferrero Polska w Belsku Dużym; modernizacja zakładu Royal Canin Polska w Niepołomicach. Elektrobudowa Park Wiatrowy Kanin; AKPiA bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów; roboty w Elektowni Konin; EC Maszynownia PKN Orlen; Sky Tower; Okiluoto 3 wykonanie części elektrycznej. Kraków Dworzec PKP i PKS w Katowicach oraz Galeria Katowicka; budowa stadionu Wisła Kraków; Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie; Terminal w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka; fabryka Goodrich Aerspace Poland w Tajęcinie koło Rzeszowa; biurowiec Comarch IV w Krakowie; Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej. Rzeszów Zakład Pilkington w Chmielowie; Centrum Handlowe Galeria Rzeszów; Uniwersytet Rzeszowski; Wieża Kontroli Lotów Jasionka; budynek IBM Błonie; Stomil Sanok; Hotel Ibis Kraków; Centrum Handlowe Jantar Słupsk. Elektrotim Symulator skoków spadochronowych Halo-Haho w Leźnicy Wielkiej dla RZI Bydgoszcz; strzelnica we Wrocławiu dla RZI Wrocław; zabudowa maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice dla DFM Zanam- Legmet; budowa infrastruktury techniczno-technologicznej w obiektach garnizonowych Sił Zbrojnych RP w Krakowie dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi. Mawilux Budowa Ośrodków Radiowych; budowa DVOR/DME; budowa ILS; budowa lądowiska dla śmigłowców; dostawa i montaż oświetlenia nawigacyjnego na lotniskach i lądowiskach. SSI Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w hotelu Novotel w Łodzi dla Echo Investment; przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla Budimex; realizacja umowy dla firmy Budner. Zeus Budowa oświetlenia nawigacyjnego lotniska cywilnego w Lublinie oraz wojskowego w Łasku; roboty elektroenergetyczne na potrzeby zakładu utylizacji odpadów w Elblągu; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Kraków; modernizacja systemu zasilania na potrzeby stacjonarnego systemu łączności RWŁ Olsztyn. FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 7

8 rynek firm elektroinstalacyjnych Ma rian Bur da prezes u Rzeszów Z perspektywy naszej spółki ubiegły rok oceniam jako korzystny. Dla u Rzeszów to okres z do brym po zio mem sprze da ży i w mia rę do bry mi marżami. Zanotowaliśmy poprawę przychodów, co w du żej mie rze wy ni ka ło z fak tu, iż in we sto rzy, dla których wykonywaliśmy zlecenia, chcieli zakończyć swoje inwestycje jeszcze przed końcem roku. Patrząc na rok 2012 przez pry zmat ca łej bra nży mo gę stwier dzić, że był to rok trud ny mo że oka zać się jeszcze trudniejszy. Na razie niestety nie ma przesłanek, aby sytuacja zmieniła się na lepsze. Zysk net to O ile w przy pad ku łącz nych przy cho - dów na stą pił wzrost rzę du 12%, o ty le po ziom zy sku net to był zbli żo ny do te go z ro ku W efek cie w 2012 r. na - stą pił spa dek ren tow no ści. Po zy tyw nym zja wi skiem jest na to miast to, że po mi - mo trud no ści na ryn ku zna czą ca więk - szość firm za koń czy ła ubie gły rok na plu sie. Spo śród 15 pod mio tów, któ - rych zysk net to pre zen tu je my, osiem po - pra wi ło wy nik wzglę dem ro ku 2011, a sie dem osią gnę ło gor szy re zul tat, z cze go tyl ko jed na fir ma za koń czy ła rok stra tą. Naj więk szy zysk net to w ro ku ubie - głym wy pra co wa ła Elek tro bu do wa. Spół ka za ro bi ła na czy sto 36 mln zł, co wpo rów na niu z ro kiem 2011 ozna cza spa dek o 12%. Od wrot na ten den cja mia ła miej sce w przy pad ku wy ni ku net - to ZPUE, któ ry w 2012 wzrósł o 10%, do 19,8 mln zł, wo bec 18 mln zł. O 20% zmniej szył się na to miast czy sty za ro bek Qu ma ka. Spół ka w ro ku 2011 wy pra co wa ła 13,3 mln zł do cho du, rok póź niej 10,6 mln zł. Je dy na spół ka, któ ra mia ła w 2012 r. stra tę net to, to Con trast z Gru py Atrem, któ ry na ko niec ze szłe go ro ku był 5 mln zł na mi nu sie, pod czas gdy w 2011 r. za - ro bił na czy sto 567 tys. W ro ku 2011 dwie spół ki uję te w na szym ra por cie Agat i Ener go pol -TP El bud za koń czy - ły rok pod kre ską. Ubie gły uda ło im się za koń czyć zy skiem. W przy pad ku pierw - szej wy niósł on 3,6 mln zł (w 2011 r. 8,2 mln zł stra ty), w dru giej 554 tys. zł (rok wcze śniej -1,8 mln zł). Zysk net to skon so li do wa ny Dy na mi ka zy sku net to osią gnię ta w ro ku 2012 przez gru py ka pi ta ło we Agat Elektrobudowa Kraków Mawilux Zeus PLANY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH NA ROK 2013 Wypracowanie przychodu w wysokości 85 mln zł. Dalsze unowocześnianie i odtwarzanie majątku rzeczowego oraz prace rozwojowe. Utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami, rozwinięcie współpracy z nowo pozyskanymi oraz poszukiwanie nowych partnerów. Zakończenie budowy siedziby firmy w Ładach, gmina Raszyn. Rozwój w zakresie WN, Data Center, OZE. PRZEDSIĘBIORSTWA ZAJMUJĄCE SIĘ IMPORTEM Firma Rynki importu Udział w obrotach Elektrobudowa Niemcy, Francja, Dania, Czechy 2% Mawilux Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, USA 4,6% Energopol-TP Elbud Agat Niemcy, Austria, Dania, Norwegia, Czechy, Rumunia, Szwecja, Kanada 35% INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH ElektriMont Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux Firma świadczy usługi w zakresie wykonawstwa i projektowania: budownictwa przemysłowego, energetyki, automatyki przemysłowej, przewiertów sterowanych, ochrony środowiska, systemów ochrony katodowej. Realizuje kompleksowe inwestycje pełniąc funkcje generalnego wykonawcy. Szereg wyróżnień m.in. Medal Europejski w dziedzinie usług nadany przez Business Centre Club w roku 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2007, X Medal Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz tytuł "Wybitnego Eksportera Roku 2007". Firma jest członkiem BCC. Firma oferuje kompleksowy zakres instalacji silnoproądowych, słaboprądowych, AKPiA oraz dostawę, montaż i uruchamianie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych SN i NN. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji w branży elektrycznej dla wszystkich typów obiektów. Firma oferuje współpracę według formuły Projektuj i Buduj. Połączenie projektowania z wykonawstwem i produkcją urządzeń elektroenergetycznych pozwala na realizację całościowych projektów inwestycyjnych począwszy od koncepcji aż do oddania obiektu z pozwoleniem na użytkowanie. Firma prowadzi wykonawstwo instalacji elektrycznych silnoi słaboprądowych, systemów automatyki oraz produkcję stalowych i aluminiowych słupów oświetleniowych, a także rozdzielnic SN i nn. W roku 2012 Elektrotim nabył sztuk akcji Zeus, co stanowi 90,46% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zeus oferuje usługi budowlane (projektowania, wykonawstwa oraz serwisu) w branży elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej. Firma realizuje inwestycje lotniskowe związane z budową, modernizacją i konserwacją systemów lotniskowych, tj. instalacje elektryczne nn, SN i teletechniczne, systemy oświetlenia nawigacyjnego, instrumentalne systemy lądowania (ILS), radiolatarnie i inne systemy nawigacyjne. JEDNOSTKOWA SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA (tys zł.) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. ElektriMont % 3. Energopol-TP Elbud % 4. Rzeszów % Razem % 8 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

9 rynek firm elektroinstalacyjnych WYBRANE FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPORTEM Firma ElektriMont Elektrobudowa Poznań Rzeszów Energopol-TP Elbud Rynki eksportu Francja, Holandia, Niemcy Skandynawia, Rosja, Turcja, Europa zachodnia rynki wschodnie Francja, Słowacja, Ukraina, Litwa Niemcy, Norwegia, Rosja SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH UDZIAŁ W PRZYCHODACH Firma STRUKTURA ZATRUDNIENIA W FIRMACH ELEKTROINSTALACYJNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W ROKU 2012 Firma Elektromonterzy (na budowach) Elektromonterzy (przy produkcji urządzeń) Kadra inżynieryjno-techniczna (na budowach) Agat 40% 31% 5% 20% 4% Contrast 42% 7% 30% 2% 1% 7% 11% Elektrimont 58% 26% 2% 3% 2% 9% Elektrobudowa 24% 11% 12% 7% 5% 6% 1% Kadra inżynieryjno-techniczna (przy produkcji) Sprzedaż i marketing Finanse i administracja Logistyka Inne (jakie) 34% (pozostala produkcja 23%, zarządzanie systemami, dozór, zarząd, rozwój biznesu 11%) Rodzaj urządzeń Rozdzielnice nn Rozdzielnice SN Stacje kontenerowe SN/nn Inne urządzenia Rok Elektrobudowa Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux % 4% 4% 3% 6% % 2% 3% 2% 0% % 13% 0% 1% 11% % 12% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% % 0% 18% 0% 35% % 0% 19% 0% 0% Kraków 63% 2% 9% 1% 12% 6% 3% 4% Poznań 28% 10% 20% 10% 10% 10% 3% Rzeszów 44% 10% 12% 4% 1% 11% 2% Elektrotim 32% 5% 34% 1% 7% 12% 1% Mawilux 12% 24% 12% 14% SSI 23% 33% 18% 16% 7% 3% (zarząd) Zeus 46% 1% 18% 7% 6% 2% 9% (biuro projektów 4%, zarządzanie majątkiem 5%) 16% (spawacz, ślusarz 13%, obsługa 3%) 8% (zarząd 1%, pracownicy iżynierii ruchu 7%) 38% (pracownik budowlany 20%, monterzy, operatorzy, kierowcy 18%) 20% (projektanci 10%, pion ochrony informacji niejawnych 10%) Lp. Firma ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH (dane jednostkowe) zatrudnienie zmiana 2012/ % osób 1. Elektrobudowa ,2% Rzeszów % Energopol-TP Elbud % Poznań ,9% Elektrotim % ElektriMont % Agat % Contrast ,7% Kraków % Zeus % SSI* % Mawilux % 11 Razem ,4% 108 *2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 9

10 rynek firm elektroinstalacyjnych Waldemar Garwol prezes firmy SSI Pomimo kłopotów, które dotknęły w ostatnim czasie bra nżę bu dow la ną, za no to wa li śmy bar dzo do - bre wyniki w roku obrotowym 2011/2012. Rentowność operacyjna i rentowność netto wzrosły nam rok do ro ku od po wied nio z 3,1% do 4,7% i z 1,1% do 3,8% a więc znacz nie po wy żej śred niej dla spółek z bra nży. To po ka zu je, że po tra fi my za ra biać nie za - leżnie od koniunktury. Realizujemy w tej chwili kontrakty dla największych generalnych wykonawców, takich jak Budimex, Echo Investment czy Ghelamco. Wy bo ru part ne rów biz ne so wych do ko nu je my w spo sób prze my śla ny. Na pierw szym miej scu sta - wia my za wsze bez pie czeń stwo da nej in we sty cji i po ziom ma rży. Na ryn ku jest ca ła ma sa kon trak - tów. Bez pro ble mu mo gli by śmy pod pi sać w krót - kim cza sie umo wy na wet na 100 mln zł, ale za raz mo gło by się oka zać, że są kło po ty z płat no ścia mi, od bio ra mi itp. i że by wy wią zać się z umów mu si - my do nich do ło żyć. W tej chwi li sta wia my na kon - trak ty mniej sze, krót ko ter mi no we, pew niej sze, a przy tym wysokomarżowe. Weszliśmy w nowy rok z port fe lem zle ceń na oko ło 55 mln zł, więc nie oba - wiam się o tegoroczne obroty. by ła zbli żo na do wy pra co wa nej przez nie dy na mi ki przy cho dów. Czte ry gru py za no to wa ły po pra wę wzglę dem ro - ku 2011 a trzy osią gnę ły ni ższy za ro bek. Naj więk szy zysk net to wy pra co wa ły gru - py Elek tro bu do wy i ZPUE od po wied nio 39,9 mln zł i 32,8 mln zł. Do chód po zo - sta łych był zde cy do wa nie ni ższy od po - wy ższej dwój ki i nie prze kra czał 7 mln zł Pro gno zy przy cho dów izy sku net to Ze wzglę du na fakt, iż więk szość firm uję tych w na szym ra por cie to spół ki gieł - do we (lub wcho dzą ce w skład grup ka pi - ta ło wych no to wa nych na par kie cie), któ - re nie pu bli ku ją lub jesz cze nie opu bli ko - wa ły pro gnoz na rok bie żą cy, in for ma cje do ty czą ce pla no wa nych wy ni ków pre zen - tu je tyl ko kil ka pod mio tów. Spo śród sze - ściu przed się biorstw czte ry spo dzie wa ją się wzro stu ob ro tów, a dwie prze wi du ją ich spa dek. Z da nych tych nie na le ży jed - nak wy cią gać da le ko idą cych wnio sków. Trud no dziś przy wi dzieć, czy bra nża za - koń czy rok wzro sta mi, czy też bę dzie od - wrot nie. W przy pad ku zy sku net to bar dziej praw do po dob na wy da je się dru ga opcja. Ry nek w 2012 ro ku Lp. SKONSOLIDOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH Firma zatrudnienie zmiana 2012/ % osób 1. Elektrobudowa ,4% Rzeszów % Elektrotim % Energopol-TP Elbud % Poznań ,9% Kraków ,2% SSI* % 16 Razem ,4% 223 *2012 rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 PROGNOZOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH (dane jednostkowe) Lp. Firma 2013 (prognoza) zatrudnienie zmiana 2012 % osób 1. Rzeszów ,1% Energopol-TP Elbud ,5% 5 3. Poznań ,1% ElektriMont % Agat % Kraków % -10 Razem ,3% -6 PROGNOZOWANE SKONSOLIDOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH Lp. Firma 2013 (prognoza) zatrudnienie zmiana 2012 % osób 1. Rzeszów ,7% Energopol-TP Elbud ,3% Poznań ,1% Kraków ,9% -9 Razem ,2% 18 SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma zmiana 2012/ Elektrobudowa % 2. Rzeszów % 3. Energopol-TP Elbud % W ubie głym ro ku po mi mo względ nie do brych osią gnięć w za kre sie przy cho - Razem % 10 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

11 rynek firm elektroinstalacyjnych USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE UDZIAŁ W PRZYCHODACH Firma Rodzaj usług Agat Contrast ElektriMont Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux SSI Zeus Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych 2012 Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych % 2% 5% 1% 0% 1% 3% 1% 0% 0% 3% 0% 2% 6% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 9% Sieci elektroenergetyczne % 36% 3% 0% 0% 0% 8% 1% 0% 1% 65% Sieci elektroenergetyczne % 37% 5% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 30% Stacje SN/nn, GPZ % 61% 10% 0% 2% 1% 8% 3% 0% 0% 2% Stacje SN/nn, GPZ % 60% 6% 0% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 7% Instalacje silnoprądowe % 1% 58% 22% 87% 61% 43% 54% 15% 32% 17% Instalacje silnoprądowe % 1% 45% 25% 85% 70% 50% 55% 0% 0% 36% Instalacje słaboprądowe % 0% 11% 5% 9% 6% 13% 10% 0% 54% 12% Instalacje słaboprądowe % 0% 18% 5% 11% 8% 6% 14% 0% 0% 2% Instalacje automatyki % 0% 13% 4% 2% 1% 3% 0% 0% 12% 0% Instalacje automatyki % 0% 20% 6% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% inne % 0% 0% 46% 0% 8% 0% 6% 0% 1% 1% inne % 0% 0% 48% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% STRUKTURA ODBIORCÓW FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU Firma Budownictwo przemysłowe Energetyka wytwarzanie energii Energetyka przesył i rozdział energii Budownictwo użyteczności publicznej Obiekty handlowo-magazynowe Obiekty biuro-hotelowe Ochrona środowiska Infrastruktura komunikacyjna Wojsko Inne Agat 35% 38% 7% 14% 6% Contrast 40% 22% 7% 2% 2% 5% 7% 14% 1% ElektriMont 35% 10% 35% 10% 10% Elektrobudowa 1% 30% 22% 4% 6% 1% 8% 28% (przemysł wydobywczy 12%, metalurgiczny, motoryzacyjny, spożywczy, chemiczny, obiekty sportowe 16%) Kraków 25% 18% 47% 10% Poznań 50% 2% 4% 22% 6% 10% 2% 2% 2% Rzeszów 36% 3% 11% 20% 22% 3% 5% Elektrotim 29% 14% 9% 1% 3% 24% 20% Mawilux 31% 1% 68% (lotniska) SSI 20% 20% 30% 30% Zeus 2% 1% 1% 1% 55% 40% FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 11

12 rynek firm elektroinstalacyjnych dów i zy sków, sy tu acja w bra nży nie na - le ża ła do naj ła twiej szych. W pierw szej po ło wie ro ku ry nek na pę dza ny był jesz - cze koń czo ny mi in we sty cja mi zwią za ny - mi z Eu ro Po mi strzo stwach na stą - pił istot ny spa dek, a do te go na jaw wy - szły pro ble my bra nży bu dow la nej, któ re do tknę ły naj więk szych gra czy na ryn ku, a w kon se kwen cji ta kże mniej sze pod - mio ty. W ubie głym ro ku mie li śmy do czy - nie nia z re kor do wą licz bą upa dło ści z sek to ra bu dow lan ki. Jak wy ni ka z da - nych Eu ler Her mes, spo śród 941 firm, któ re ogło si ły upa dłość, aż 273 to przed się bior stwa z bra nży bu dow la nej. Jak pod kre śla Eu ler Her mes licz ba upa - dło ści w bu dow nic twie w ro ku 2012 by - ła o 87% wy ższa niż w ro ku 2011 i aż sied mio krot nie wy ższa niż pięć lat wcze - śniej. Au to rzy ra por tu wska zu ją, że głów - ną przy czy ną ban kructw w Pol sce (nie tyl - ko w bu dow nic twie ale w ca łej go spo - dar ce) był kry zys fi nan so wy. Trud na sy tu - acja wy ni ka ła z pro ble mów z ter mi no - wym od zy ski wa niem środ ków wła snych jak i z po zy ski wa niem ich z ze wnątrz, wwy ni ku ogra ni cze nia przez ban ki fi nan - so wa nia już nie tyl ko in we sty cji, ale na - wet kre dy to wa nia bie żą ce go ob ro to - we go. Pro duk cja bu dow la no -mon ta żo wa Ta kże wstęp ne da ne GUS po ka zu ją, jak w ze szłym ro ku kształ to wa ła się sy tu - acja w bu dow nic twie. Pro duk cja bu dow - la no -mon ta żo wa ogó łem w 2012 r. by - ła o oko ło 1% ni ższa niż rok wcze śniej (wo bec wzro stu o 12,3% w 2011 r.). W ubie głym ro ku ni ższa by ła pro duk cja w przed się bior stwach zaj mu ją cych się głów nie bu do wą bu dyn ków oraz ro bo ta - mi spe cja li stycz ny mi. Tu naj więk sze Agat Firma UDZIAŁOWCY WYBRANYCH FIRM Udziałowcy Zbigniew Winkiel 45%, Wojciech Supera 35%, Bożenna Pruska-Wysocka 20% Contrast Atrem 100% Elektrimont Wiesław Skimina 95%, Maciej Skimina 5% Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Energopol-TP Elbud Mawilux SSI Aviva OFE Aviva BZ WBK 15,19%, ING OFE 9,95%, Generali OFE 9,82%, AXA OFE 9,41%, Amplico OFE 6,10%, OFE PZU Złota Jesień 6,06%, pozostali 43,47% Prochem 30,3%, Prochem Inwestycje 32,4%, osoby fizyczne Skarb Państwa 49%, Budimex 51% Akcjonariat pracowniczy 100% Krzysztof Folta 15,11%, Aviva OFE Aviva BZ WBK 9,83%, Krzysztof Wieczorkowski 8,24%, Aviva Investors Poland 6,96%, Mirosław Nowakowski 6,09%, pozostali akcjonariusze 53,77% Tadusz Pocałuń 19,48%, GS Investment 61,37%, pozostali 19,15% Elektrotim 74,36%, Włodzimierz Macioł 8,33%, Marek Lukstaedt 8,33%, Grzegorz Wilski 8,33%, Andrzej Kasprzak 0,64% Bronisława Garwol 42,25%, Wasko 11,30%, Anna Garwol 12%, pozostali 40,31% Zeus Elektrotim 90,46%, osoby fizyczne 9,54% Lp. OCENA SYTUACJI W 2012 ROKU NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE (INWESTYCJE) Firma nakłady (w tys. zł) (plan) 1. Agat Contrast 352 b.d. 3. ElektriMont Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim b.d. 9. Energopol-TP Elbud Mawilux 982 b.d. 11. Zeus 729 b.d. PROGNOZA SYTUACJI W 2013 ROKU b.d. brak danych 12 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

13 rynek firm elektroinstalacyjnych PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WARTOŚĆ SPRZEDAŻY JEDNOSTKOWEJ W 2012 ROKU (w tys. zł) PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) STACJE SN/NN, GPZ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) STACJE SN/NN, GPZ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SILNOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SILNOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 13

14 rynek firm elektroinstalacyjnych Lp. Firma NAKŁADY NA BADANIA I ROZWÓJ nakłady (w tys. zł) (plan) 1. Elektrimont b.d. 200 (badania) 2. Elektrobudowa 6798 (rozwój) 1000 (rozwój) 3. Rzeszów 500 (badania), 700 (rozwój) 300 (badania), 200 (rozwój) 4. Energopol- TP Elbud b.d b.d. brak danych Agat Elektrimont Firma Elektrobudowa Kraków Poznań Rzeszów Elektrotim Mawilux SSI Zeus SPRZEDAŻ KRAJOWA STRUKTURA TERYTORIALNA (dane jednostkowe) Regiony Polski* Udział południowo-zachodni 35% 28% północno-zachodni 16% 12% północno-wschodni 38% 45% południowo-wschodni 11% 15% południowo-zachodni 24% 0% północno-zachodni 0% 0% północno-wschodni 53% 79% południowo-wschodni 23% 21% południowo-zachodni 51% 36% północno-zachodni 6% 19% północno-wschodni 20% 27% południowo-wschodni 23% 18% południowo-zachodni 60% 50% północno-zachodni 0% 0% północno-wschodni 0% 0% południowo-wschodni 40% 50% południowo-zachodni 65% b.d. północno-zachodni 20% b.d. północno-wschodni 10% b.d. południowo-wschodni 5% b.d. południowo-zachodni 4% 6% północno-zachodni 0% 3% północno-wschodni 20% 12% południowo-wschodni 76% 79% południowo-zachodni 86% 84% północno-zachodni 11% 10% północno-wschodni 0% 2% południowo-wschodni 3% 4% południowo-zachodni 12% 14% północno-zachodni 14% 37% północno-wschodni 14% 29% południowo-wschodni 60% 20% południowo-zachodni 30% b.d. północno-zachodni 10% b.d. północno-wschodni 50% b.d. południowo-wschodni 10% b.d. południowo-zachodni 8% 11% północno-zachodni 22% 55% północno-wschodni 3% 6% południowo-wschodni 67% 28% *Regiony: południowo-zachodni woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie północno-zachodni woj. zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie północno-wschodni woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie południowo-wschodni woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie b.d. brak danych 14 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

15 rynek firm elektroinstalacyjnych Firma DOSTAWCY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH Dostawcy* Agat Contrast ElektriMont Elektrobudowa Kraków Rzeszów Elektrotim Energopol-TP Elbud producenci, przedstawicielstwa producentów ASE Hilti Legrand Bitner Ergom hurtownie Alfa Elektro Onninen Elektroskandia Fega Amper producenci, przedstawicielstwa producentów ABB Siemens Legrand Schneider Tele-Fonika hurtownie Nowa France Fega Alfa Elektro Ins-el Elektroskandia producenci, przedstawicielstwa producentów Honeywell Polska ES-System Schneider Electric Polska Control Process Electric Lapp Kabel hurtownie Alfa Elektro Fega Poland Elektroskandia Polska Onninen Dynamik producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie Schneider Electric Polska KPB Intra Polska Pecunia Handelsgesellschaft producenci, przedstawicielstwa producentów Hulanicki Bednarek ES-System Schneider Electric hurtownie Lemar Electric Pex-Pool Fega Poland Kuvag CR producenci, przedstawicielstwa producentów Schneider Electric ES-System Philips Eaton hurtownie Elektroskandia Kopel Ele-Comp Alfa Elektro El-Plus producenci, przedstawicielstwa producentów Schneider Electric ABB ES-System MIRS Eaton Electric hurtownie TIM Electro-Invest Hurt Calvero Solar Fega producenci, przedstawicielstwa producentów Siemens ZPUE Katowice MM-System CP-Trade ZPAS hurtownie Fega Onninen Alfa Elektro Technika Zamocowań Astat Mawilux producenci, przedstawicielstwa producentów Safegate/Idman Thales Park Air Systems Nexans Delta-box Zeus *w kolejności wartości dostaw 1-5 producenci, przedstawicielstwa producentów SAE Oświetlenie i Zabezpieczenia Emerson Network Power Prima Bud Camco Slider hurtownie Elektroskandia Grodno Acel Fega TIM INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE AUTOMATYKI WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE AUTOMATYKI WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 15

16 rynek firm elektroinstalacyjnych PRODUKCJA ROZDZIELNIC NN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) PRODUKCJA ROZDZIELNIC NN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) PRODUKCJA ROZDZIELNIC SN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA ENERGETYKI (WYTWARZANIE ENERGII) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA ENERGETYKI (PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII) WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA BIUROWO- HOTELOWEGO WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA OCHRONY ŚRODOWISKA WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) 16 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

17 rynek firm elektroinstalacyjnych SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA OBIEKTÓW HANDLOWO- MAGAZYNOWYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA WOJSKA WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) spad ki za no to wa no w fir mach, któ rych pod sta wo wym ro dza jem dzia łal no ści jest roz biór ka i przy go to wa nie te re nu pod bu - do wę oraz zaj mu ją cych się głów nie re ali - za cją po zo sta łych spe cja li stycz nych ro bót bu dow la nych. Znacz ny wzrost ob ser wo - wa no na to miast w jed nost kach wy ko nu ją - cych głów nie ro bo ty bu dow la ne wy koń - cze nio we (o 18,9%) oraz in sta la cje elek - trycz ne, wod no -ka na li za cyj ne i po zo sta łe in sta la cje bu dow la ne (o 8,8%). Z da nych GUS -u wy ni ka ta kże, że w 2012 r. w struk tu rze pro duk cji bu dow la no -mon ta - żo wej ogó łem wy ższy niż przed ro kiem był udział bu dyn ków miesz kal nych i nie miesz - kal nych. Zmniej szył się na to miast udział obiek tów in ży nie rii lą do wej i wod nej, w tym m.in. li nii ka blo wych roz dziel czych. Po zwo le nia na bu do wę w 2012 We dług ra por tu Głów ne go Urzę du Nad zo ru Bu dow la ne go do ty czą ce go ru - chu bu dow la ne go, w 2012 ro ku licz ba po zwo leń na bu do wę spa dła o 6,7%. Spa dek do ty czy więk szo ści ka te go rii obiek tów. Wzro sła na to miast licz ba obiek tów od da nych do użyt ko wa nia o 10,5%. W 2012 r. wy da no po zwo - le nia na bu do wę dla obiek - tów bu dow la nych, pod czas gdy w ro ku po prze dza ją cym licz by te wy no si - ły: po zwo leń dla obiek tów. Ozna cza to spa dek licz by wy da nych po zwo leń o (6,7%). Ana li za da nych w po dzia le na ka te go - rie obiek tów wy ka zu je, że w sto sun ku do 2011 r. w czte rech na 11 ba da nych ka te go rii obiek tów bu dow la nych licz ba wy da nych po zwo leń na bu do wę wzro - sła. Są to obiek ty in fra struk tu ry trans - por tu (wzrost o 7,4%), ru ro cią gi, li nie te le ko mu ni ka cyj ne i elek tro ener ge tycz - ne (o 2,2%) oraz bu dow nic two na te re - nach za mknię tych, w tym ko le jo wych i obiek ty po zo sta łe (wzrost po ni żej 1%). W sied miu po zo sta łych ba da nych ka te - go riach na stą pi ły spad ki. W ka te go rii bu dow nic twa go spo dar czo -in wen tar - skie go oraz bu dyn ków prze my sło wych i ma ga zy no wych po 7,1%, obiek tów wod nych o 7,8%, bu dyn ków za miesz - ka nia zbio ro we go o 5,5%, uży tecz no - ści pu blicz nej o 6,6%. Naj więk sze spad ki od no to wa no w ka te go rii bu dyn - ków jed no ro dzin nych o 15,1% i wie lo - ro dzin nych o 13,1%. Pro gno zy dla ryn ku elek tro in sta la cji w 2013 ro ku Opi nie do ty czą ce sy tu acji na ryn ku elek tro in sta la cji w ro ku bie żą cym są moc no zró żni co wa ne. Zda niem 28% py - ta nych na stą pi po pra wa, na to miast we - dług 21% re spon den tów bę dzie my mie li do czy nie nia z po gor sze niem ko niunk tu - ry. We dług 15% an kie to wa nych nie na - stą pią zna czą ce zmia ny, a naj więk sza gru pa py ta nych 36% nie po tra fi na FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 17

18 rynek firm elektroinstalacyjnych PROGNOZOWANE JEDNOSTKOWE PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2013 ROKU (w mln zł) PROGNOZOWANY JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2013 ROKU (w mln zł) obec nie stwier dzić, jak bę dzie zmie niał się ry nek. Ze wzglę du na pro ble my, któ re do - tknę ły bra nżę w ro ku ubie głym (m.in. upa dło ści firm bu dow la nych, spa dek licz by in we sty cji, za ostrza ją ca się kon ku - ren cja skut ku ją ca wal ką ce no wą i ero zją ma rż, trud no ści ze ścią ga niem na le żno - ści) wy da je się, że pro wa dze nie biz ne su w tym ro ku mo że być rów nie trud ne, a mo że na wet trud niej sze niż w ro - ku Tym bar dziej, że rok 2013 bę - dzie okre sem, w któ rym pol ska go spo - dar ka bę dzie roz wi jać się zde cy do wa nie wol niej niż w la tach wcze śniej szych. Bę dzie też re ali zo wa nych zde cy do wa - nie mniej in we sty cji współ fi nan so wa nych ze środ ków unij nych. Wy da je się, że jed ną z nie wie lu bra nż, na któ rych spół ki elek tro in sta la cyj ne bę - dą się naj bar dziej sku piać, bę dzie ener - ge ty ka. Pol ską ener ge ty kę w naj bli ższych la tach cze ka sze reg wie lo mi liar do wych in we sty cji. Co praw da w ostat nim cza sie zre zy gno wa no lub wstrzy ma no kil ka pro - jek tów (m.in. bu do wę no wych blo ków w Elek trow ni Opo le oraz no we go blo ku wryb ni ku), jed nak sze reg in nych in we - sty cji jest już w fa zie re ali za cji (m.in. w elek trow ni w Ko zie ni cach) lub w za - awan so wa nym sta dium przy go to wań (blok 910 MW w Elek trow ni Ja worz no III, elek trow nia ga zo wo -pa ro wa w Gru dzią - dzu). Pol ska ener ge ty ka w naj bli ższych la - tach bę dzie in we sto wać nie tyl ko w no - we źró dła ener gii ale też w in fra struk tu rę do jej prze sy łu. Pol skie Sie ci Elek tro ener - ge tycz ne do 2017 r. za mie rza ją wy dać 8 mld zł na roz wój sys te mu elek tro ener - ge tycz ne go. Przede wszyst kim na no we li nie prze sy ło we, któ rych ma po wstać na - wet kil ka ty się cy ki lo me trów. Po zwo lą one pod łą czyć do sys te mu ener ge tycz ne - go m.in. no we far my wia tro we na pół - no cy Pol ski. Po wsta ną rów nież no we po - łą cze nia trans gra nicz ne, w tym współ fi - nan so wa ny przez UE most ener ge tycz ny Pol ska -Li twa. OZE i spa lar nie Fir my elek tro in sta la cyj ne mo gą ta kże li czyć na kon trak ty zwią za ne z seg men - tem OZE. Pol skie Sto wa rzy sze nie Ener - ge ty ki Wia tro wej sza cu je, że zgod nie z kra jo wym pla nem dzia ła nia, do 2020 r. ener ge ty ka wia tro wa mo że wy dać jesz - cze 86 mld zł, z cze go jed ną trze cią bez - po śred nio w kra ju na usłu gi i sprzęt. Co praw da lwia część tej kwo ty bę dzie przy - pa dać na za kup tur bin, jed nak z pew no - ścią ka wa łek tor tu przy pad nie rów nież bra nży elek tro in sta la cyj nej. Szan są na roz wój sek to ra elek tro in sta la cji jest ta kże spo dzie wa ny roz wój ryn ku fo to wol ta iki. Tu jed nak pro ble mem jest fakt, że wciąż przed łu ża ją się pra ce nad usta - wą o od na wial nych źró dłach ener gii i sek tor ten (któ ry obec nie w Pol sce prak tycz nie nie ist nie je) za cznie się kształ to wać do pie ro w dłu ższej per - spek ty wie. Ina czej sy tu acja przed sta wia się na in nym obie cu ją cym ryn ku spa - lar ni śmie ci. W Pol sce pod pi sa no już umo wy na bu do wę te go ty pu za kła dów w Bia łym sto ku, Byd gosz czy, Ko ni nie, Kra ko wie i Szcze ci nie, a w ostat nich ty - go dniach rów nież w Po zna niu. Wy da je się, że w ce lu do sto so wa nia się do obec nych trud nych wa run ków na ryn ku i za ostrza ją cej się kon ku ren cji, spół ki elek tro in sta la cyj ne bę dą sta ra ły się pro wa dzić dzia ła nia dy wer sy fi ka cyj - ne, za rów no pod wzglę dem te ry to rial - nym jak i seg men tów ryn ku, dla któ rych bę dą świad czyć usłu gi. Rów nie wa żne bę dzie po zy ski wa nie bez piecz nych zle - ceń, aby unik nąć ewen tu al nych pro ble - mów z uzy ska niem na le żno ści za zre ali - zo wa ne pra ce. To masz Krze śniak REKLAMA 18 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

19

20 dane teleadresowe firm elektroinstalacyjnych Firma Adres Kontakt Kierujący firmą Agat S.A. U Paderewskiego Koluszki łódzkie (44) , Zbigniew Winkiel Contrast Sp. z o.o. U Ignacego Skorupki 1b Ostrów Wielkopolski wielkopolskie (62) , Marek Korytowski El Professional JPG D U Zielona 2 Kębłowo Luzino pomorskie (58) , Mariusz Maszota Elbud Gdańsk S.A. P U Powstańców Warszawy 53 A Sopot pomorskie (58) , Cezary Serafin Elbud Poznań S.A. U Zakładowa Plewiska wielkopolskie (61) , Anna Biedzińska Elbud Warszawa Sp. z o.o. P U Al. Krakowska Warszawa mazowieckie (22) , Marek Wróblewski Elbudprojekt Sp. z o.o. P U Prz Rzemieślnicza Baranowo wielkopolskie (61) , Krzysztof Śmiglak ElektriMont Sp. z o.o. U Rękawka Kraków małopolskie (12) , Wiesław Skimina Elektro Proces Sp. z o.o. D P U Ciepłownicza Kraków małopolskie (12) , Tadeusz Osuszek Elektrobud S.A. P U Przyczyna Dolna Wschowa lubuskie (65) , Marek Bazylewicz Elektrobudowa S.A. D P U Porcelanowa Katowice śląskie (32) , Jacek Faltynowicz Elektromont 1 Sp. z o.o. U Gajowa Konin wielkopolskie (63) , Piotr Kotlewski Elektromont S.A. U Waryńskiego Jelenia Góra dolnośląskie (75) , Marek Błażków Gdańsk S.A. D P U Wosia Budzysza Gdańsk pomorskie (58) , Edward Lipski Kraków S.A. P U Czysta Kraków małopolskie (12) , Władysław Świadek Poznań S.A. P U Wieruszowska 12/ Poznań wielkopolskie , (61) Tomasz Bochna Rzeszów S.A. P Słowackiego Rzeszów podkarpackie (17) , Marian Burda Wschód Sp. z o.o. P U Popiełuszki Białystok podlaskie (85) , Artur Łaszkiewicz 20 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013

21 dane teleadresowe firm elektroinstalacyjnych Firma Adres Kontakt Kierujący firmą -Lublin Sp. z o.o. P U Diamentowa Lublin lubelskie (81) , Janusz Ropa Elektromont-Beta S.A. P U Stargardzka Wrocław dolnośląskie (071) , Roman Wciórka Elektrotim S.A. P U Stargardzka Wrocław dolnośląskie (71) , Andrzej Diakun El-Grześ s.c. U Mickiewicza 2/ Pruszcz Gdański pomorskie (58) , Bogusław Grześkowiak Elwoz Sp. z o.o. U Szklana Miechucino pomorskie (58) , Adam Julke Energoaparatura S.A. P U Pułaskiego Katowice śląskie (32) , Tomasz Michalik Energopol- TP Elbud S.A. U Gliwicka Bierawa opolskie (77) , Leszek Magiera Mawilux S.A. D P U Grudzi 23, Łady Raszyn mazowieckie (22) , Włodzimierz Macioł Mazel s.j. P U Inżynierska Nowa Sól lubuskie (68) , Henryk Mazurkiewicz, Mirosława Mazurkiewicz P&P Sp. z o.o. U Prz Wejhera 1 Orle Zamostne pomorskie (58) , Paweł Piechota Qumak S.A. U Al. Jerozolimskie Warszawa mazowieckie (22) , Paweł Jaguś Revico S.A. P U Mirosław 39C Słupno mazowieckie (24) , Edward Sosnowski SSI S.A. Irysowa Bielany Wrocławskie dolnośląskie (71) , Waldemar Gawrol Teltor-Pol Północ S.A. P U Śnieżna Gdańsk pomorskie (58) , Wiesław Jędryszek ZEUS S.A. Obrońców Westerplatte Pruszcz Gdański pomorskie (58) , Sławomir Kucharski ZPUE Katowice S.A. D P U Prz H Słoneczna Katowice śląskie (32) , Jan Wiatowski ZPUE S.A. P D Jędrzejowska 79c Włoszczowa świętokrzyskie (41) , Andrzej Grzybek D dystrybucja H hurtownia P produkcja U uslugi Prz przedstawicielstwo JPG jednoosobowy podmiot gospodarczy S.A. spółka akcyjna s.c. spółka cywilna s.j. spółka jawna Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 21

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ser decz nie za pra szam do lek tu ry ra -

Ser decz nie za pra szam do lek tu ry ra - MAJ 2014 BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY Sza now ni Pań stwo FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. Bociania 23 A 02-807 Warszawa tel. (22) 840 77 10, 840 75 30 fax:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

24 stycznia 2008r. Zakup 100% udziałów ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. 8 października 2010r. Zakup 51,28% udziałów MAWILUX Sp. z o.o.

24 stycznia 2008r. Zakup 100% udziałów ELEKTROMONT-BETA Sp. z o.o. 8 października 2010r. Zakup 51,28% udziałów MAWILUX Sp. z o.o. 13 listopada 1998r. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. 1 stycznia 1999r. Rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A. 11 kwietnia 2007r. Debiut ELEKTROTIM S.A. na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009

Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce. Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 2009 Ocena rynku instalacji elektrycznych w Polsce Raport z badania firm branży elektroinstalacyjnej maj-czerwiec 29 Spis treści Informacje o badaniu... 3 Metodologia i próba... 5 Główne ustalenia badawcze..

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny Niezbędnik finansowy Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie Kredyt hipoteczny Niezbędnik hipoteczny, czyli czym się kierować, wybierając kredyt hipoteczny? Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ser decz nie za pra szam do lek tu ry naj -

Ser decz nie za pra szam do lek tu ry naj - MAJ 2015 BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY Sza now ni Pań stwo FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. Bociania 23 A 02-807 Warszawa tel. (22) 840 77 10, 840 75 30 fax:

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

www.elektrosystemy.pl

www.elektrosystemy.pl www.elektrosystemy.pl Elektrotechnika na giełdzie coraz bardziej rentowna Łączna wartość przychodów wypracowanych przez spółki elektrotechniczne notowane na GPW i New Connect po trzech kwartałach 2015

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1. Usługi logistyczne

Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1. Usługi logistyczne 58-74 Uslugi NR 5:00-00 Uslugi NR 6 10/14/09 1:12 PM Page 67 Iwo No wak Hen ryk Zie la skie wi cz 1 Moż li wo ści wy ko rzy sta nia ist nie ją cej in fra struk tu ry PKP SA przy two rze niu cen trów lo

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Warszawa, 13 grudnia 2010 r. grudzień 2010 1 1 Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA (wrzesień 2010 r.) POLSAT OFE 3,23% NORDEA OFE 2,98% Pozostali 30,84% AVIVA

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo