Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania 29 stycznia 2015 r.

2 Cel spotkania 1. Przedstawienie informacji o postępie prac oraz planowanych działaniach w pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZRK) 2. Dyskusja dotycząca prac nad opisem kwalifikacji

3 Program spotkania Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania Sektorowe Ramy Kwalifikacji jako element Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Podsumowanie prac w ramach testowania procedury nr 2 Opisanie nowej kwalifikacji (co zostało wykonane, przedstawienie opisów kwalifikacji i co przed nami: procedura nr 3 i nr 6) oraz aktualne działania w pilotażu w odniesieniu do zadań dot. walidacji i kwestii zapewniania jakości Dyskusja dot. prac nad opisem kwalifikacji Zakończenie spotkania

4 EDUKACJA informacja prognoza poradnictwo edukacyjno -zawodowe (całożyciowe) jakość LLL RYNEK PRACY EMERYTURA Okres edukacji lat Okres pracy lat Uczenie przez całe życie

5 Zasady, którymi się kierujemy praca w warunkach rzeczywistych; dialog i konsultacje z Partnerstwem (MPKU); czynny udział interesariuszy; silne włączenie pracodawców (kreacja kwalifikacji, identyfikacja korzyści); maksymalne upraszczanie procedur; transparentność procesów; minimalizowanie kosztów

6 Pilotaż procedur Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Informacja o postępie prac w pilotażu

7 Działania wykonane w ramach procedury nr 1: Zgłoszenie zapotrzebowania na nową kwalifikację : Prowadzono konsultacje z Podmiotami Występującymi o opracowanie nowej kwalifikacji. Uruchomienie testowanej procedury: 18 września 2014 r. Zgłoszono wymagane dokumenty dla 13 kwalifikacji, a następnie zarejestrowano je i wysłano powiadomienia o rejestracji do Podmiotów występujących ; Dokonano oceny zgłoszenia pod względem formalnym, następnie powołano ekspertów do oceny celowości i przekazano im dokumenty do dalszej pracy; Przygotowano opinie eksperckie dotyczące celowości utworzenia zgłoszonych kwalifikacji, a następnie przekazano je Podmiotowi Występującemu ; Wydano 13 pozytywnych decyzji i przygotowano niezbędną dokumentację do uruchomienia procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji. Zakończono testowanie procedury 24 października 2014 r. Zorganizowano z Podmiotami występującymi spotkanie podsumowujące procedurę nr 1, w tym wywiad grupowy r. Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

8 Działania wykonane w ramach procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji (1): Uruchomienie testowanej procedury: 24 października 2014 r. Powołano ekspertów do opisu kwalifikacji; Ukonstytuowano grupę ekspertów; Przekazano ekspertom: opinie dotyczące celowości utworzenia nowej kwalifikacji, formularze zgłoszeniowe, decyzję o podjęciu prac nad opisem kwalifikacji oraz decyzję o powierzeniu przygotowania opisu ( Instytucja upoważniona do podejmowania decyzji o opisaniu nowej kwalifikacji ). Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

9 Działania wykonane w ramach procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji (2): Przekazano wstępnie opisane kwalifikacje przygotowane przez ekspertów Podmiotom Występującym o opracowanie nowej kwalifikacji ; Przekazano Ekspertom stanowiska (uwagi) Podmiotów Występujących o opracowanie nowej kwalifikacji; Zorganizowano spotkanie ekspertów z przedstawicielami Podmiotów Występujących r. Przygotowanie ostatecznej wersji opisanych kwalifikacji przez ekspertów i przekazanie ich do Podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie opisu nowej kwalifikacji ; Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

10 Działania do wykonania w ramach procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji (3): Przygotowanie rekomendacji przez Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie opisu nowej kwalifikacji i przekazanie go do Podmiotu ustanawiającego kwalifikację ; Wydanie decyzji przez Podmiot ustanawiający kwalifikację ; Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uruchomienia procedury nr 3: Ocena projektu nowej kwalifikacji. Planowane zakończenie testowania procedury: połowa lutego 2015 r. Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

11 Weryfikacja wiarygodności IC Recenzja Schemat procesu wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Zgłoszenie pomysłu na kwalifikację Ocena celowości utworzenia Opis kwalifikacji Zgłoszenie projektu kwalifikacji

12 Planowane działania w pilotażu ZRK Procedura nr 6: Zgłoszenie projektu opisanej kwalifikacji Zarejestrowanie projektu opisanej kwalifikacji, Wysłanie powiadomienia do Podmiotów zgłaszających projekt opisanej kwalifikacji, Dokonanie oceny zgłoszenia pod względem formalnym, W przypadku pozytywnej decyzji następuje rozpoczęcie działań zgodnie z procedurą nr 3: Ocena projektu nowej kwalifikacji. Zgłoszenie projektu opisanej nowej kwalifikacji przez Podmiot Zgłaszający musi być wypełnione zgodnie ze Zmodyfikowanym projektem standardu opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego.

13 Planowane działania w pilotażu ZRK Procedura nr 3: Ocena projektu nowej kwalifikacji Powołanie recenzentów oraz określenie ich zadań, Przekazanie dokumentacji (opisanej kwalifikacji) recenzentom, Opracowanie recenzji wraz z kompletem dokumentów, Wydanie decyzji o wpisaniu kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, Przekazanie kwalifikacji do wprowadzenia do ZRK. Zorganizowanie spotkania z Partnerami, pełniącymi rolę Podmiotów Występujących, dot. przebiegu współpracy na kolejnych etapach pilotażu marzec/kwiecień 2015 r.

14 Kwalifikacje wybrane do testowania zasad zapewniania jakości kwalifikacji Trener zatrudnienia wspieranego: IC: Wojewódzki Urząd Pracy Zgłoszenie zapotrzebowania na utworzenie nowej kwalifikacji W pilotażu nie będzie prowadzona walidacja E-urzędnik: IC: Polskie Towarzystwo Informatyczne Zgłoszenie projektu kwalifikacji W pilotażu nie będzie prowadzona walidacja W instytucji funkcjonuje potwierdzanie kompetencji/efektów uczenia Opiekun osób starszych: IC: Fundacja VCC Zgłoszenie projektu kwalifikacji W pilotażu nie będzie prowadzona walidacja W instytucji funkcjonuje potwierdzanie kompetencji/efektów uczenia 2 kwalifikacje: Zgłoszenie zapotrzebowania na utworzenie nowej kwalifikacji W pilotażu będzie prowadzona walidacja Proces walidacji i system zapewniania jakości wymaga zaprojektowania

15 WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI IC Ewaluacja wewnętrzna Instytucja Certyfikująca Wsparcie przez instytucję zewnętrzną lub bez wsparcia

16 WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI IC Ewaluacja zewnętrzna Raport Instytucji Certyfikującej IZZJ Recenzja (Procedura 3) Raport z ewaluacji wewn. Raport z ewaluacji zewn. Informacja o rozbieżnościach

17 Co jeszcze się u nas dzieje? Proces walidacji testowanie rozwiązań Serwis Seminaria Konferencje Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

18 Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości KIEROWNIK ZESPOŁU W USŁUGACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI Osoba zatrudniona w firmie outsourcingowej, zajmującej się utrzymaniem czystości. Osoba zatrudniona w firmie, na terenie której działa zespół sprzątający. Osoba prowadząca działalność gospodarczą związaną z utrzymaniem czystości. Osoba zainteresowana podjęciem pracy na stanowisku kierowniczym w firmie prowadzącej działalność w zakresie utrzymania czystości. Poziom PRK: 4 Objętość: 128 h

19 Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości KIEROWNIK ZESPOŁU W USŁUGACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 1. Stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do utrzymania czystości. 2. Stosuje profesjonalne środki chemiczne. 3. Rozpoznaje rodzaje sprzątanych powierzchni. 4. Kieruje zespołem w sprzątanym obiekcie. 5. Prowadzi podstawową dokumentację w sprzątanym obiekcie.

20 Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości KIEROWNIK ZESPOŁU W USŁUGACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 1. Praca w administrowaniu nieruchomościami w zakresie kierowania pracami o charakterze usługowym. 2. Praca w jednostkach handlowousługowych, zakładach przemysłowych w działach gospodarczych. 3. Praca w szpitalach w działach gospodarczych. 4. Praca w firmach outsourcingowych, zajmujących się utrzymaniem czystości.

21 Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych ELEKTROMECHANIK INSTALACJI CHŁODNICZYCH Osoba, zainteresowana uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego dotychczas nabyte kwalifikacje z zakresu chłodnictwa. Osoba, zamierzająca uzyskać nową kwalifikację zawodową lub uzyskać dodatkowe umiejętności, korelujące z dotychczasowymi kwalifikacjami np. posiadająca wykształcenie w zawodach: elektryk, monter elektronik, elektromechanik, mechanik precyzyjny. Poziom PRK: 4 Objętość: 530 h

22 Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych ELEKTROMECHANIK INSTALACJI CHŁODNICZYCH 1. Montuje i reguluje instalacje chłodnicze. 2. Eksploatuje urządzenia i instalacje chłodnicze. 3. Diagnozuje awarie oraz naprawia urządzenia i instalacje chłodnicze.

23 Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych ELEKTROMECHANIK INSTALACJI CHŁODNICZYCH Praca przy produkcji, montażu, eksploatacji i remontach urządzeń chłodniczych w transporcie kolejowym, drogowym, morskim i śródlądowym, przetwórstwie rolno-spożywczym, rybołówstwie, handlu, obsłudze urządzeń medycznych, lodowisk, torów łyżwiarskich, skoczni i stoków narciarskich. Praca przy badaniach i próbach urządzeń i instalacji chłodniczych

24 Trenowanie, uczenie i rozwijanie osób dorosłych w organizacji TRENER ZARZĄDZANIA Osoba przygotowująca i prowadząca szkolenia z zakresu podstawowych obszarów zaradzania organizacją (np. pracująca w firmie szkoleniowej). Osoba specjalizująca się w obszarze zarządzania organizacją, planująca zająć się szkoleniami w organizacji (np. pracująca w organizacji). Osoba posiadająca: wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozumienie organizacji, umiejętności analitycznego myślenia. Poziom PRK: 5 Objętość: 220 h

25 Trenowanie, uczenie i rozwijanie osób dorosłych w organizacji TRENER ZARZĄDZANIA 1. Identyfikuje i analizuje potrzeby szkoleniowe. 2. Projektuje proces szkolenia. 3. Prowadzi szkolenia. 4. Przeprowadza proces ewaluacji szkolenia.

26 Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych Absolwent studiów wyższych z dziedzin: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biologia, geografia. Osoby zarządzające obiektami nieprzemysłowymi np. biurowymi, hotelami. Osoby zainteresowane wdrażaniem ekostandardów i polityki środowiskowej w miejscu pracy. Poziom PRK: 6 Objętość: 600 h h (zestaw do wyboru)

27 Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych 1. Prowadzi dokumentację wynikającą z prawa ochrony środowiska. 2. Formułuje i wdraża politykę środowiskową obiektu nieprzemysłowego. 3. Przeprowadza instytucję przez ekocertyfikację. 4. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska. 5. Buduje wizerunek firmy w oparciu o osiągnięcia środowiskowe.

28 Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych 1. Specjalista ds. ochrony środowiska. 2. Specjalista ds. BHP 3. Audytor wewnętrzny systemów ISO 14000/EMAS. 4. Kierownik Biura. 5. Specjalista ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. 6. Stanowiska menadżerskie/kierownicze.

29 Kwalifikacje opisane w pilotażu Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Operator maszyn CNC, Ustawiacz maszyn CNC, Programista maszyn CNC Użytkowanie i eksploatacja maszyn CNC Poziom w PRK 3, 4, 6 3 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 160 h 1. Przygotowywanie maszyn (obrabiarek) CNC do przeprowadzenia procesu technologicznego. 2. Wykonywanie obróbki na maszynach CNC. Stowarzyszenie HUMANEO Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Piotr Jarocha Mirosław Górczyński, Edyta Kozieł, Piotr Jarocha, Marek Filipczyk

30 Kwalifikacje opisane w pilotażu 2 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Elektromechanik chłodnictwa Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych Poziom w PRK Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 530 h 1. Montaż i regulacja instalacji chłodniczych. 2. Eksploatacja urządzeń i instalacji chłodniczych. 3. Diagnozowanie awarii oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych. ESSystemK sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Krzysztof Zieliński Mirosław Górczyński, Edyta Kozieł, Grzegorz Sygnarowicz, Piotr Rychlik

31 Kwalifikacje opisane w pilotażu 3 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Wyspecjalizowany kierowca pojazdów ciężarowych C+E w transporcie krajowym i międzynarodowym Eksploatacja i kierowanie pojazdem ciężarowym w transporcie krajowym i międzynarodowym Poziom w PRK 4 4 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 280 h 1. Przygotowanie zadania przewozowego. 2. Realizacja zadania przewozowego. 3. Rozliczenie zadania przewozowego. ZET Transport sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Bogusław Madej Mirosław Górczyński, Edyta Kozieł, Bogusław Madej, Euzebiusz Jasiński

32 Kwalifikacje opisane w pilotażu 4 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Wytwarzanie wyrobów piekarniczych w jednostkach handlowych Prowadzenie produkcji piekarskiej w jednostkach handlowych Poziom w PRK 4 2 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 320 h 1. Przygotowanie, dobór i zastosowanie surowców do produkcji ciast. 2. Przygotowanie do wypieku oraz wypiek wyrobów. TESCO Polska sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Marcin Hopek Marcin Kocór, Dorota Kaczmarczyk, Marcin Hopek, Lucyna Kubicka

33 Kwalifikacje opisane w pilotażu 5 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości Poziom w PRK 4 4 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 128 h 1. Zastosowanie sprzętu, maszyn i urządzeń do utrzymania czystości. 2. Zastosowanie profesjonalnych środków chemicznych. 3. Rozpoznawanie rodzajów sprzątanych powierzchni. 4. Kierowanie zespołem w sprzątanym obiekcie. 5. Prowadzenie podstawowej dokumentacji w sprzątanym obiekcie. ASPEN sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Jarosław Zawadzki Marcin Kocór, Dorota Kaczmarczyk, Jarosław Zawadzki, Piotr Słomka

34 Kwalifikacje opisane w pilotażu 6 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Specjalista ds. środowiskowych (w biurach, hotelach i innych obiektach) Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych Poziom w PRK Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację h 1. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z prawa ochrony środowiska Formułowanie i wdrażanie polityki środowiskowej obiektu nieprzemysłowego. 3. Przeprowadzenie instytucji przez eko-certyfikację. 4. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska. 5. Budowanie wizerunku firmy w oparciu o osiągnięcia środowiskowe. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Dagmara Pilis Marcin Kocór, Dorota Kaczmarczyk, Dagmara Pilis, Marta Jankowska

35 Kwalifikacje opisane w pilotażu 7 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Trener zarządzania Trenowanie, uczenie i rozwijanie osób dorosłych w organizacji Poziom w PRK 4 5 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 220 h 1. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. 2. Projektowanie procesu szkolenia. 3. Prowadzenie szkoleń. 4. Ewaluacja szkoleń. Centrum Doradztwa Strategicznego. Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Agnieszka Lewonowska-Banach Jolanta Sarata, Małgorzata Sołtysiak, Beata Chodacka, Dorota Blicharska-Waśko, Krzysztof Prystupa

36 Kwalifikacje opisane w pilotażu 8 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Doradca edukacyjny w zakresie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych Doradzanie w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji Poziom w PRK 5 7 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 80 h 1. Analizuje potrzeby związane z wykorzystaniem TIK w edukacji. 2. Przedstawia propozycje wdrożenia metody/produktu z wykorzystaniem TIK. 3. Wspiera proces wdrożenia i testowania narzędzi TIK. 4. Monitoruje informacje związane z wpływem TIK na proces uczenia się. Eurokreator S.C. Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Anna Sawicka Jolanta Sarata, Małgorzata Sołtysiak, Beata Chodacka, Anna Sawicka, Agnieszka Dziedzic

37 Kwalifikacje opisane w pilotażu 9 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Menedżer gospodarki miejskiej Zarządzanie gospodarką miejską Poziom w PRK Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 350 h 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach gospodarki miejskiej. 2. Zastosowanie prawa oraz ekonomii w zarządzaniu gospodarką miejską. 3. Kreowanie polityki gospodarczego rozwoju miasta. Krajowa Izba Gospodarcza Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Dariusz Kowalski Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Katarzyna Dwórznik, Dorota Wójcik

38 Kwalifikacje opisane w pilotażu 10 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Manager Projektów Budowlanych Zarządzanie projektami budowlanymi Poziom w PRK 5 6 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację h 1. Obszar zarządczy 2. Obszar techniczny 3. Obszar prawno-administracyjny Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Jakub Baran Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Sławomir Kopeć, Piotr Legerski

39 Kwalifikacje opisane w pilotażu 11 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Administrator nieruchomości Administrowanie nieruchomościami Poziom w PRK 4 4 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 400 h 1. Obsługa techniczna nieruchomości 2. Podstawy prawa 3. Eksploatacyjno- administracyjny 4. Ekonomiczno-finansowy Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Kazimierz Jurek Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Kazimierz Jurek, Halina Polaska

40 Kwalifikacje opisane w pilotażu 12 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Zarządca nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Poziom w PRK 6 6 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 400 h 1. Obszar planowania i zarządzania. 2. Obszar podstawy prawne. 3. Obszar techniczny. 4. Obszar ekonomiczno-finansowy, ubezpieczeniowy oraz marketingowy. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Kazimierz Jurek Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Kazimierz Jurek, Maciej Krakowiak

41 Kwalifikacje opisane w pilotażu 13 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Trener zatrudnienia wspieranego Trener zatrudnienia wspieranego Poziom w PRK 6 5 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 100 h 1. Diagnozuje sytuację na rynku pracy oraz potencjał społeczno zawodowy klienta. 2. Wspiera klienta w wejściu na rynek pracy. 3. Monitoruje proces adaptacji klienta w miejscu pracy. Wojewódzki Urząd Pracy Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Agnieszka Lewonowska-Banach Jolanta Sarata, Małgorzata Sołtysiak, Beata Chodacka, Agata Frącisz, Danuta Binek

42 Kwalifikacje zgłaszane jako projekty w pilotażu Nazwa kwalifikacji E-urzędnik Poziom w PRK? Objętość? Lista ZEUS? Podmiot Zgłaszający Polskie Towarzystwo Informatyczne Nazwa kwalifikacji Opiekun osób starszych Poziom w PRK? Objętość? Lista ZEUS? Podmiot Zgłaszający Fundacja VCC

43 Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Województwa Małopolskiego Pl. Na Stawach 1, Kraków tel , NIP: , REGON

Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca

Bardziej szczegółowo

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków

Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków Kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski 16 października 2015 roku Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków Konferencja podsumowująca projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marek

Bardziej szczegółowo

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania

Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt realizowany w partnerstwie: Lider Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego Przebieg pilotażu procesu walidacji i certyfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji Operator obrabiarek CNC nadawanej poza systemem edukacji formalnej 28.04.2015 r. Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Agnieszka Marszałek

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Agnieszka Marszałek Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Agnieszka Marszałek Warszawa, 6 listopada 2015 r. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w ZSK Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest jednym z kluczowych elementów ZSK w Zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) Kongres Rozwoju Edukacji SGH, Warszawa, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dr Stanisław Sławiński Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Wprowadzenie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad,

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe w obszarze mechatroniki na podstawie badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji PROFIL GOSPODARKI ŁODZI I REGIONU MONOKULTURA PRZEMYSŁOWA WIELOŚĆ BRANŻ

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji

System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji Podsumowanie obszaru 3.: Model Polskiej Ramy Kwalifikacji Elżbieta Lechowicz Katarzyna Trawińska-Konador Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 4-LETNIE 3-LETNIA 3-LETNIE TECHNIKUM NR 4 Sukces osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP)

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP) AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA Good Manufacturing Practice (GMP) 2013 W związku z wysoką dynamiką zmian w standardach Dobrej Praktyki Wytwarzania i brakiem adekwatnej oferty szkoleniowej odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w promowaniu i realizacji szkoleń z zakresu wdrażania systemów jakości.

DOŚWIADCZENIA POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w promowaniu i realizacji szkoleń z zakresu wdrażania systemów jakości. DOŚWIADCZENIA POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w promowaniu i realizacji szkoleń z zakresu wdrażania systemów jakości. Gdańsk dnia 27 lutego 2015 roku Od 1998 roku prowadzimy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje po polsku

Kwalifikacje po polsku Kwalifikacje po polsku Zarządzanie bezpieczeństwem przemysłowym dr inż. Zygmunt Niechoda Polski Komitet Normalizacyjny mgr inż. Wojciech Szczepka SIEMENS Poland VII Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania NAZWA PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Dlaczego warto? Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 3254/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania Zespołu projektowego oraz określenie obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Wyzwania dla kształcenia zawodowego najważniejsze wyniki badań i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Grzegorz Gach kierownik ds. badań i analiz w projekcie Lubelskie Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow Dlaczego potrzebne są zmiany? Ponieważ chcemy: dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji pomóc uczniom i rodzicom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia. przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia. przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych Sylwia Koch-Kopyszko Prezes Zarządu Green

Bardziej szczegółowo

AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA

AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA dr Maciej Frączek Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji a edukacja zawodowa prezentacja wyników projektów realizowanych przez KOWEZiU

Krajowe Ramy Kwalifikacji a edukacja zawodowa prezentacja wyników projektów realizowanych przez KOWEZiU Krajowe Ramy Kwalifikacji a edukacja zawodowa prezentacja wyników projektów realizowanych przez KOWEZiU Konferencja Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz krajowego rejestru

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji Projekt Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Kraków, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i Kwalifikacje na Rynku Pracy

Kompetencje i Kwalifikacje na Rynku Pracy Kompetencje i Kwalifikacje na Rynku Pracy Podstawowe pytania Czy edukacja formalna przystaje do rynku pracy? Czy procedury potwierdzania kwalifikacji odpowiadają potrzebom rynku pracy? Czy rolą przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Profil Absolwenta SALES MANAGER kierownik/dyrektor sprzedaży opracowywanie strategii sprzedażowych kierowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego Wojciech Stęchły, dr Gabriela Ziewiec-Skokowska Warszawa, 6.11.2015 r. Rola standardu opisu kwalifikacji (SOK) Opis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rekomendowani członkowie OSPS BHP Oddział Zielona Góra stan na 11.04.2016

Rekomendowani członkowie OSPS BHP Oddział Zielona Góra stan na 11.04.2016 Rekomendowani członkowie OSPS BHP Oddział Zielona Góra stan na 11.04.2016 Wszystkie osoby, których dane osobowe zostały udostępnione na stronie internetowej wyraziły zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI Projekt pn. AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO -

PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - Pierwsze rezultaty projektu na rzecz modernizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach projekt ORE pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ kod 723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń (kod 723310) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże. Twoją drogą do kariery zawodowej

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże. Twoją drogą do kariery zawodowej Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej - pomysł na projekt i autorzy projektu kontakt z przedsiębiorcami i zapotrzebowanie pracodawców zlokalizowanych na terenie BPPT na

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Kolegium Śniadeckich Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Cele projektu Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe dla osób z niskimi kwalifikacjami

Poradnictwo zawodowe dla osób z niskimi kwalifikacjami Poradnictwo zawodowe dla osób z niskimi kwalifikacjami KIERUNEK KARIERA CEL: podwyższanie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 46 500

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA kod 311922 Technik technologii drewna (kod 311922) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich

Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich mgr inż. Elżbieta Moskal Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Przemysł stoczniowy to nie tylko ważny dział polskiej

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r.

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje od 2008r. projekt systemowy pt. CZAS NA ZMIANY współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo