Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne dotyczące pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania 29 stycznia 2015 r.

2 Cel spotkania 1. Przedstawienie informacji o postępie prac oraz planowanych działaniach w pilotażu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZRK) 2. Dyskusja dotycząca prac nad opisem kwalifikacji

3 Program spotkania Przywitanie uczestników i otwarcie spotkania Sektorowe Ramy Kwalifikacji jako element Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Podsumowanie prac w ramach testowania procedury nr 2 Opisanie nowej kwalifikacji (co zostało wykonane, przedstawienie opisów kwalifikacji i co przed nami: procedura nr 3 i nr 6) oraz aktualne działania w pilotażu w odniesieniu do zadań dot. walidacji i kwestii zapewniania jakości Dyskusja dot. prac nad opisem kwalifikacji Zakończenie spotkania

4 EDUKACJA informacja prognoza poradnictwo edukacyjno -zawodowe (całożyciowe) jakość LLL RYNEK PRACY EMERYTURA Okres edukacji lat Okres pracy lat Uczenie przez całe życie

5 Zasady, którymi się kierujemy praca w warunkach rzeczywistych; dialog i konsultacje z Partnerstwem (MPKU); czynny udział interesariuszy; silne włączenie pracodawców (kreacja kwalifikacji, identyfikacja korzyści); maksymalne upraszczanie procedur; transparentność procesów; minimalizowanie kosztów

6 Pilotaż procedur Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Informacja o postępie prac w pilotażu

7 Działania wykonane w ramach procedury nr 1: Zgłoszenie zapotrzebowania na nową kwalifikację : Prowadzono konsultacje z Podmiotami Występującymi o opracowanie nowej kwalifikacji. Uruchomienie testowanej procedury: 18 września 2014 r. Zgłoszono wymagane dokumenty dla 13 kwalifikacji, a następnie zarejestrowano je i wysłano powiadomienia o rejestracji do Podmiotów występujących ; Dokonano oceny zgłoszenia pod względem formalnym, następnie powołano ekspertów do oceny celowości i przekazano im dokumenty do dalszej pracy; Przygotowano opinie eksperckie dotyczące celowości utworzenia zgłoszonych kwalifikacji, a następnie przekazano je Podmiotowi Występującemu ; Wydano 13 pozytywnych decyzji i przygotowano niezbędną dokumentację do uruchomienia procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji. Zakończono testowanie procedury 24 października 2014 r. Zorganizowano z Podmiotami występującymi spotkanie podsumowujące procedurę nr 1, w tym wywiad grupowy r. Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

8 Działania wykonane w ramach procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji (1): Uruchomienie testowanej procedury: 24 października 2014 r. Powołano ekspertów do opisu kwalifikacji; Ukonstytuowano grupę ekspertów; Przekazano ekspertom: opinie dotyczące celowości utworzenia nowej kwalifikacji, formularze zgłoszeniowe, decyzję o podjęciu prac nad opisem kwalifikacji oraz decyzję o powierzeniu przygotowania opisu ( Instytucja upoważniona do podejmowania decyzji o opisaniu nowej kwalifikacji ). Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

9 Działania wykonane w ramach procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji (2): Przekazano wstępnie opisane kwalifikacje przygotowane przez ekspertów Podmiotom Występującym o opracowanie nowej kwalifikacji ; Przekazano Ekspertom stanowiska (uwagi) Podmiotów Występujących o opracowanie nowej kwalifikacji; Zorganizowano spotkanie ekspertów z przedstawicielami Podmiotów Występujących r. Przygotowanie ostatecznej wersji opisanych kwalifikacji przez ekspertów i przekazanie ich do Podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie opisu nowej kwalifikacji ; Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

10 Działania do wykonania w ramach procedury nr 2: Opisanie nowej kwalifikacji (3): Przygotowanie rekomendacji przez Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie opisu nowej kwalifikacji i przekazanie go do Podmiotu ustanawiającego kwalifikację ; Wydanie decyzji przez Podmiot ustanawiający kwalifikację ; Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uruchomienia procedury nr 3: Ocena projektu nowej kwalifikacji. Planowane zakończenie testowania procedury: połowa lutego 2015 r. Źródło: opracowanie IBE Projekt procedur

11 Weryfikacja wiarygodności IC Recenzja Schemat procesu wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Zgłoszenie pomysłu na kwalifikację Ocena celowości utworzenia Opis kwalifikacji Zgłoszenie projektu kwalifikacji

12 Planowane działania w pilotażu ZRK Procedura nr 6: Zgłoszenie projektu opisanej kwalifikacji Zarejestrowanie projektu opisanej kwalifikacji, Wysłanie powiadomienia do Podmiotów zgłaszających projekt opisanej kwalifikacji, Dokonanie oceny zgłoszenia pod względem formalnym, W przypadku pozytywnej decyzji następuje rozpoczęcie działań zgodnie z procedurą nr 3: Ocena projektu nowej kwalifikacji. Zgłoszenie projektu opisanej nowej kwalifikacji przez Podmiot Zgłaszający musi być wypełnione zgodnie ze Zmodyfikowanym projektem standardu opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego.

13 Planowane działania w pilotażu ZRK Procedura nr 3: Ocena projektu nowej kwalifikacji Powołanie recenzentów oraz określenie ich zadań, Przekazanie dokumentacji (opisanej kwalifikacji) recenzentom, Opracowanie recenzji wraz z kompletem dokumentów, Wydanie decyzji o wpisaniu kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, Przekazanie kwalifikacji do wprowadzenia do ZRK. Zorganizowanie spotkania z Partnerami, pełniącymi rolę Podmiotów Występujących, dot. przebiegu współpracy na kolejnych etapach pilotażu marzec/kwiecień 2015 r.

14 Kwalifikacje wybrane do testowania zasad zapewniania jakości kwalifikacji Trener zatrudnienia wspieranego: IC: Wojewódzki Urząd Pracy Zgłoszenie zapotrzebowania na utworzenie nowej kwalifikacji W pilotażu nie będzie prowadzona walidacja E-urzędnik: IC: Polskie Towarzystwo Informatyczne Zgłoszenie projektu kwalifikacji W pilotażu nie będzie prowadzona walidacja W instytucji funkcjonuje potwierdzanie kompetencji/efektów uczenia Opiekun osób starszych: IC: Fundacja VCC Zgłoszenie projektu kwalifikacji W pilotażu nie będzie prowadzona walidacja W instytucji funkcjonuje potwierdzanie kompetencji/efektów uczenia 2 kwalifikacje: Zgłoszenie zapotrzebowania na utworzenie nowej kwalifikacji W pilotażu będzie prowadzona walidacja Proces walidacji i system zapewniania jakości wymaga zaprojektowania

15 WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI IC Ewaluacja wewnętrzna Instytucja Certyfikująca Wsparcie przez instytucję zewnętrzną lub bez wsparcia

16 WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI IC Ewaluacja zewnętrzna Raport Instytucji Certyfikującej IZZJ Recenzja (Procedura 3) Raport z ewaluacji wewn. Raport z ewaluacji zewn. Informacja o rozbieżnościach

17 Co jeszcze się u nas dzieje? Proces walidacji testowanie rozwiązań Serwis Seminaria Konferencje Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

18 Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości KIEROWNIK ZESPOŁU W USŁUGACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI Osoba zatrudniona w firmie outsourcingowej, zajmującej się utrzymaniem czystości. Osoba zatrudniona w firmie, na terenie której działa zespół sprzątający. Osoba prowadząca działalność gospodarczą związaną z utrzymaniem czystości. Osoba zainteresowana podjęciem pracy na stanowisku kierowniczym w firmie prowadzącej działalność w zakresie utrzymania czystości. Poziom PRK: 4 Objętość: 128 h

19 Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości KIEROWNIK ZESPOŁU W USŁUGACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 1. Stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do utrzymania czystości. 2. Stosuje profesjonalne środki chemiczne. 3. Rozpoznaje rodzaje sprzątanych powierzchni. 4. Kieruje zespołem w sprzątanym obiekcie. 5. Prowadzi podstawową dokumentację w sprzątanym obiekcie.

20 Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości KIEROWNIK ZESPOŁU W USŁUGACH UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 1. Praca w administrowaniu nieruchomościami w zakresie kierowania pracami o charakterze usługowym. 2. Praca w jednostkach handlowousługowych, zakładach przemysłowych w działach gospodarczych. 3. Praca w szpitalach w działach gospodarczych. 4. Praca w firmach outsourcingowych, zajmujących się utrzymaniem czystości.

21 Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych ELEKTROMECHANIK INSTALACJI CHŁODNICZYCH Osoba, zainteresowana uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego dotychczas nabyte kwalifikacje z zakresu chłodnictwa. Osoba, zamierzająca uzyskać nową kwalifikację zawodową lub uzyskać dodatkowe umiejętności, korelujące z dotychczasowymi kwalifikacjami np. posiadająca wykształcenie w zawodach: elektryk, monter elektronik, elektromechanik, mechanik precyzyjny. Poziom PRK: 4 Objętość: 530 h

22 Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych ELEKTROMECHANIK INSTALACJI CHŁODNICZYCH 1. Montuje i reguluje instalacje chłodnicze. 2. Eksploatuje urządzenia i instalacje chłodnicze. 3. Diagnozuje awarie oraz naprawia urządzenia i instalacje chłodnicze.

23 Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych ELEKTROMECHANIK INSTALACJI CHŁODNICZYCH Praca przy produkcji, montażu, eksploatacji i remontach urządzeń chłodniczych w transporcie kolejowym, drogowym, morskim i śródlądowym, przetwórstwie rolno-spożywczym, rybołówstwie, handlu, obsłudze urządzeń medycznych, lodowisk, torów łyżwiarskich, skoczni i stoków narciarskich. Praca przy badaniach i próbach urządzeń i instalacji chłodniczych

24 Trenowanie, uczenie i rozwijanie osób dorosłych w organizacji TRENER ZARZĄDZANIA Osoba przygotowująca i prowadząca szkolenia z zakresu podstawowych obszarów zaradzania organizacją (np. pracująca w firmie szkoleniowej). Osoba specjalizująca się w obszarze zarządzania organizacją, planująca zająć się szkoleniami w organizacji (np. pracująca w organizacji). Osoba posiadająca: wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozumienie organizacji, umiejętności analitycznego myślenia. Poziom PRK: 5 Objętość: 220 h

25 Trenowanie, uczenie i rozwijanie osób dorosłych w organizacji TRENER ZARZĄDZANIA 1. Identyfikuje i analizuje potrzeby szkoleniowe. 2. Projektuje proces szkolenia. 3. Prowadzi szkolenia. 4. Przeprowadza proces ewaluacji szkolenia.

26 Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych Absolwent studiów wyższych z dziedzin: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biologia, geografia. Osoby zarządzające obiektami nieprzemysłowymi np. biurowymi, hotelami. Osoby zainteresowane wdrażaniem ekostandardów i polityki środowiskowej w miejscu pracy. Poziom PRK: 6 Objętość: 600 h h (zestaw do wyboru)

27 Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych 1. Prowadzi dokumentację wynikającą z prawa ochrony środowiska. 2. Formułuje i wdraża politykę środowiskową obiektu nieprzemysłowego. 3. Przeprowadza instytucję przez ekocertyfikację. 4. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska. 5. Buduje wizerunek firmy w oparciu o osiągnięcia środowiskowe.

28 Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych 1. Specjalista ds. ochrony środowiska. 2. Specjalista ds. BHP 3. Audytor wewnętrzny systemów ISO 14000/EMAS. 4. Kierownik Biura. 5. Specjalista ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. 6. Stanowiska menadżerskie/kierownicze.

29 Kwalifikacje opisane w pilotażu Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Operator maszyn CNC, Ustawiacz maszyn CNC, Programista maszyn CNC Użytkowanie i eksploatacja maszyn CNC Poziom w PRK 3, 4, 6 3 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 160 h 1. Przygotowywanie maszyn (obrabiarek) CNC do przeprowadzenia procesu technologicznego. 2. Wykonywanie obróbki na maszynach CNC. Stowarzyszenie HUMANEO Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Piotr Jarocha Mirosław Górczyński, Edyta Kozieł, Piotr Jarocha, Marek Filipczyk

30 Kwalifikacje opisane w pilotażu 2 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Elektromechanik chłodnictwa Montowanie, eksploatacja oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych Poziom w PRK Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 530 h 1. Montaż i regulacja instalacji chłodniczych. 2. Eksploatacja urządzeń i instalacji chłodniczych. 3. Diagnozowanie awarii oraz naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych. ESSystemK sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Krzysztof Zieliński Mirosław Górczyński, Edyta Kozieł, Grzegorz Sygnarowicz, Piotr Rychlik

31 Kwalifikacje opisane w pilotażu 3 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Wyspecjalizowany kierowca pojazdów ciężarowych C+E w transporcie krajowym i międzynarodowym Eksploatacja i kierowanie pojazdem ciężarowym w transporcie krajowym i międzynarodowym Poziom w PRK 4 4 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 280 h 1. Przygotowanie zadania przewozowego. 2. Realizacja zadania przewozowego. 3. Rozliczenie zadania przewozowego. ZET Transport sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Bogusław Madej Mirosław Górczyński, Edyta Kozieł, Bogusław Madej, Euzebiusz Jasiński

32 Kwalifikacje opisane w pilotażu 4 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Wytwarzanie wyrobów piekarniczych w jednostkach handlowych Prowadzenie produkcji piekarskiej w jednostkach handlowych Poziom w PRK 4 2 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 320 h 1. Przygotowanie, dobór i zastosowanie surowców do produkcji ciast. 2. Przygotowanie do wypieku oraz wypiek wyrobów. TESCO Polska sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Marcin Hopek Marcin Kocór, Dorota Kaczmarczyk, Marcin Hopek, Lucyna Kubicka

33 Kwalifikacje opisane w pilotażu 5 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości Kierowanie małymi zespołami w usługach utrzymania czystości Poziom w PRK 4 4 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 128 h 1. Zastosowanie sprzętu, maszyn i urządzeń do utrzymania czystości. 2. Zastosowanie profesjonalnych środków chemicznych. 3. Rozpoznawanie rodzajów sprzątanych powierzchni. 4. Kierowanie zespołem w sprzątanym obiekcie. 5. Prowadzenie podstawowej dokumentacji w sprzątanym obiekcie. ASPEN sp. z o.o. Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Jarosław Zawadzki Marcin Kocór, Dorota Kaczmarczyk, Jarosław Zawadzki, Piotr Słomka

34 Kwalifikacje opisane w pilotażu 6 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Specjalista ds. środowiskowych (w biurach, hotelach i innych obiektach) Zarządzanie zasobami środowiskowymi w obiektach nieprzemysłowych Poziom w PRK Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację h 1. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z prawa ochrony środowiska Formułowanie i wdrażanie polityki środowiskowej obiektu nieprzemysłowego. 3. Przeprowadzenie instytucji przez eko-certyfikację. 4. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska. 5. Budowanie wizerunku firmy w oparciu o osiągnięcia środowiskowe. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Elżbieta Araminowicz, Magdalena Jelonek, Mirosław Górczyński, Dagmara Pilis Marcin Kocór, Dorota Kaczmarczyk, Dagmara Pilis, Marta Jankowska

35 Kwalifikacje opisane w pilotażu 7 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Trener zarządzania Trenowanie, uczenie i rozwijanie osób dorosłych w organizacji Poziom w PRK 4 5 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 220 h 1. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. 2. Projektowanie procesu szkolenia. 3. Prowadzenie szkoleń. 4. Ewaluacja szkoleń. Centrum Doradztwa Strategicznego. Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Agnieszka Lewonowska-Banach Jolanta Sarata, Małgorzata Sołtysiak, Beata Chodacka, Dorota Blicharska-Waśko, Krzysztof Prystupa

36 Kwalifikacje opisane w pilotażu 8 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Doradca edukacyjny w zakresie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych Doradzanie w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji Poziom w PRK 5 7 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 80 h 1. Analizuje potrzeby związane z wykorzystaniem TIK w edukacji. 2. Przedstawia propozycje wdrożenia metody/produktu z wykorzystaniem TIK. 3. Wspiera proces wdrożenia i testowania narzędzi TIK. 4. Monitoruje informacje związane z wpływem TIK na proces uczenia się. Eurokreator S.C. Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Anna Sawicka Jolanta Sarata, Małgorzata Sołtysiak, Beata Chodacka, Anna Sawicka, Agnieszka Dziedzic

37 Kwalifikacje opisane w pilotażu 9 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Menedżer gospodarki miejskiej Zarządzanie gospodarką miejską Poziom w PRK Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 350 h 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach gospodarki miejskiej. 2. Zastosowanie prawa oraz ekonomii w zarządzaniu gospodarką miejską. 3. Kreowanie polityki gospodarczego rozwoju miasta. Krajowa Izba Gospodarcza Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Dariusz Kowalski Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Katarzyna Dwórznik, Dorota Wójcik

38 Kwalifikacje opisane w pilotażu 10 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Manager Projektów Budowlanych Zarządzanie projektami budowlanymi Poziom w PRK 5 6 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację h 1. Obszar zarządczy 2. Obszar techniczny 3. Obszar prawno-administracyjny Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Jakub Baran Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Sławomir Kopeć, Piotr Legerski

39 Kwalifikacje opisane w pilotażu 11 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Administrator nieruchomości Administrowanie nieruchomościami Poziom w PRK 4 4 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 400 h 1. Obsługa techniczna nieruchomości 2. Podstawy prawa 3. Eksploatacyjno- administracyjny 4. Ekonomiczno-finansowy Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Kazimierz Jurek Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Kazimierz Jurek, Halina Polaska

40 Kwalifikacje opisane w pilotażu 12 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Zarządca nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Poziom w PRK 6 6 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 400 h 1. Obszar planowania i zarządzania. 2. Obszar podstawy prawne. 3. Obszar techniczny. 4. Obszar ekonomiczno-finansowy, ubezpieczeniowy oraz marketingowy. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Kazimierz Jurek Jolanta Perek-Białas, Jolanta Żak, Kazimierz Jurek, Maciej Krakowiak

41 Kwalifikacje opisane w pilotażu 13 Zgłoszenie Opisana kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Trener zatrudnienia wspieranego Trener zatrudnienia wspieranego Poziom w PRK 6 5 Objętość Lista ZEUS Podmiot Występujący Zespół opiniujący celowość Zespół opisujący kwalifikację 100 h 1. Diagnozuje sytuację na rynku pracy oraz potencjał społeczno zawodowy klienta. 2. Wspiera klienta w wejściu na rynek pracy. 3. Monitoruje proces adaptacji klienta w miejscu pracy. Wojewódzki Urząd Pracy Małgorzata Bednarek, Barbara Worek, Rafał Serafin, Agnieszka Lewonowska-Banach Jolanta Sarata, Małgorzata Sołtysiak, Beata Chodacka, Agata Frącisz, Danuta Binek

42 Kwalifikacje zgłaszane jako projekty w pilotażu Nazwa kwalifikacji E-urzędnik Poziom w PRK? Objętość? Lista ZEUS? Podmiot Zgłaszający Polskie Towarzystwo Informatyczne Nazwa kwalifikacji Opiekun osób starszych Poziom w PRK? Objętość? Lista ZEUS? Podmiot Zgłaszający Fundacja VCC

43 Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Województwa Małopolskiego Pl. Na Stawach 1, Kraków tel , NIP: , REGON

Specjalista do spraw logistyki (242108)

Specjalista do spraw logistyki (242108) Specjalista do spraw logistyki (242108) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105)

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221)

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221) Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw factoringu (241305)

Specjalista do spraw factoringu (241305) Specjalista do spraw factoringu (241305) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (242109)

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (242109) Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (242109) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Organizator usług konferencyjnych (333204)

Organizator usług konferencyjnych (333204) Organizator usług konferencyjnych (333204) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?

Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? 2011 Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Marcin Kocór Anna Strzebońska Projekt

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych (241309)

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych (241309) Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych (241309) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo