Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 65

2 Spis treści Opis Przedmiotu Zamówienia Wprowadzenie Zastosowane skróty i pojęcia Cel zamówienia Przedmiot zamówienia Etapy realizacji Wymagania Kategorie Oprogramowania standardowego i sprzętu Zamawiane ilości Wymagania w zakresie odbioru produktów Wymagania w zakresie gwarancji Strona 2 z 65

3 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie umowy ramowej na dostawę sprzętu i licencji na Oprogramowanie standardowe na potrzeby systemu epuap Zastosowane skróty i pojęcia Skrót / pojęcie Dokumentacja Opis skrótu / pojęcia Dokumenty i instrukcje dołączane przez producenta sprzętu bądź Oprogramowania standardowego. W szczególności mogą to być instrukcje/dokumenty: - montażu sprzętu, - obsługi i eksploatacji sprzętu, - konserwacji sprzętu, - karty gwarancyjne, - i inne jeśli występują. Dokumentacja Systemu epuap epuap Miejsce Działania Wszelka dokumentacja techniczna (projekty techniczne, projekty powykonawcze, procedury) której aktualizacja przez Wykonawcę może być konieczna w przypadku dostarczenia Oprogramowania standardowego innego niż wykorzystywane przez Zamawiającego. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Inaczej: Ośrodek podstawowy i/lub ośrodek zapasowy epuap. Ośrodek przetwarzania danych epuap w którym zainstalowano sprzęt/oprogramowanie standardowe. Strona 3 z 65

4 Skrót / pojęcie Oprogramowanie standardowe Opis skrótu / pojęcia oznacza oprogramowanie podlegające licencjom FLOSS (free libre/open source software) lub oprogramowanie narzędziowe i systemowe powszechnie (ogólnie) dostępne, to jest sprzedawane jako gotowe oprogramowanie w punktach sprzedaży detalicznej bez ograniczeń w wyniku: a) transakcji bezpośrednich; b) transakcji wysyłkowych lub c) transakcji elektronicznych lub d) transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne, lub e) będące własnością publiczną; W przypadku dostarczania w ramach wykonania Umowy przez Wykonawcę Oprogramowania standardowego podlegającego licencjom FLOSS (free libre/open source software), Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe przedmiotowego Oprogramowania standardowego. Protokół Odbioru oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację Umowa Zamówienie Szczegółowe przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym (w szczególnych przypadkach, gdy Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany kodów źródłowych systemu epuap, także w zakresie jakościowym) oraz przekazanie Dokumentacji Zamawiającemu. Protokół Odbioru może zostać podpisany w przypadku nie wystąpienia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. oznacza Umowę zawartą z Wykonawcą wraz z Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy. Dokładny opis wymaganej do realizacji dostawy Cel zamówienia Celem zamówienia jest zapewnienie możliwości doposażenia ośrodka podstawowego i ośrodka zapasowego epuap w sprzęt i licencje na Oprogramowanie standardowe w przypadku Strona 4 z 65

5 zaistnienia potrzeby zwiększenia wydajności systemu epuap, jego pojemności, dostępności bądź bezpieczeństwa Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa przez Wykonawcę Oprogramowania standardowego zgodnego z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego lub zgodnym z oprogramowaniem planowanym do wykorzystania (Załącznik nr 1 do OPZ), 2) dostawa przez Wykonawcę sprzętu zgodnego ze sprzętem wykorzystywanym przez Zamawiającego lub zgodnym ze sprzętem planowanym do wykorzystania (Załącznik nr 1 do OPZ), 3) udzielenie Zamawiającemu i MAiC licencji na dostarczane Oprogramowanie standardowe, 4) dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji, 5) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres określany w Zamówieniu Szczegółowym, 6) świadczenie usług RfC (prace programistyczne, instalacyjne i konfiguracyjne). 2. Etapy realizacji Szczegółowym. Termin realizacji każdego zamówienia będzie każdorazowo określany w Zamówieniu 3. Wymagania Wymaganie W.1 Opis wymagania Termin gwarancji na dostarczony sprzęt i Oprogramowanie standardowe biegnie osobno dla każdej dostawy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru danej dostawy. W przypadku jeżeli świadczenie gwarancyjne polegać będzie na wymianie wadliwego sprzętu lub Oprogramowania standardowego na wolne od wad, okres gwarancji dla tego elementu biegł będzie na nowo od daty Strona 5 z 65

6 protokołu stwierdzającego tę wymianę. W.2 Wykonawca jest zobowiązany do wytworzenia naklejek informacyjnych dotyczących współfinansowania przedmiotu zamówienia (sprzętu) ze środków Unii Europejskiej wg wzoru jaki zostanie przekazany przez Zamawiającego w ilości jedna naklejka na jedno urządzenie, oraz umieszczenie naklejek na przedmiocie zamówienia. W.3 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania na żądanie Zamawiającego aktualnego zestawienia w formacie xls wszystkich dostarczonych urządzeń i Oprogramowania standardowego zawierającego informacje dotyczące miejsca dostawy, daty dostawy, typu i modelu urządzenia oraz numeru seryjnego urządzenia. W.4 O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ i Zamówień Szczegółowych zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne, np. zapis: czterordzeniowy procesor w architekturze x86 dedykowany do pracy w serwerach umożliwiający oferowanemu modelowi serwera osiągnięcie wyniku 88 pkt w teście SPECint_rate2006. należy rozumieć jako Co najmniej czterordzeniowy procesor w architekturze x86 dedykowany do pracy w serwerach umożliwiający oferowanemu modelowi serwera osiągnięcie wyniku minimum 88 pkt w teście SPECint_rate2006. W.5 Opis w Załączniku nr 1 do OPZ zawiera jedynie klasy/kategorie sprzętu i oprogramowania standardowego epuap. Dostawie może podlegać rozwiązanie równoważne. W.6 Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt/oprogramowanie standardowe, które posiadają parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ i Zamówieniu Szczegółowym. W.7 W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga od Strona 6 z 65

7 W.8 W.9 Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających, czy i w jakim zakresie w jego opinii zachodzi równoważność rozwiązań/oprogramowania/produktów i w zakresie jakich elementów (parametrów, funkcji lub cech określonych przez Zamawiającego) określonych w OPZ i Zamówieniu Szczegółowym. Załącznik nr 1 do OPZ zawiera jedynie klasy licencji i sprzętu wykorzystywanego bądź planowanego do wykorzystania. Dokładna specyfikacja techniczna dostarczanego sprzętu będzie podawana każdorazowo w Zamówieniu Szczegółowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia: - wyższej wersji oprogramowania niż wersja oprogramowania którą Zamawiający posiada. - Usunięto. W.10 Wszelkie inne doprecyzowania specyfikacji technicznej i ewentualnych warunków dostaw zawarte będą każdorazowo w Zamówieniu Szczegółowym. W.11 W.12 Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacz oraz wszystkie inne komponenty integralne, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. zestawy montażowe do szaf rack). Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia oprogramowania innego niż oprogramowanie tożsame z posiadanym, np. w przypadku zmiany struktury produktowej dostawcy oprogramowania, zmiany nazwy oprogramowania, potrzeby zamówienia innego oprogramowania będącego w danej gałęzi produktowej. W.13 Przez pojęcie Oprogramowanie musi prawidłowo współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Zamawiający rozumie sytuację, w której dostarczane Oprogramowanie standardowe w żaden sposób nie ogranicza eksploatowanego systemu epuap, ani nie komplikuje jego architektury poprzez np. dublowanie funkcjonalności. Poprawna współpraca w szczególności musi polegać np. na: - funkcjonalności bezproblemowego klastrowania dostarczanego Oprogramowania standardowego z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego (w oprogramowaniu gdzie taka funkcja występuje), Strona 7 z 65

8 - współdzieleniu funkcjonalności (np. wspólny podsystem raportowania), W.14 W.15 - zgodności wersji serwerowej dostarczanego Oprogramowania standardowego z klientami/agentami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę Oprogramowania standardowego niepoprawnie współpracującego z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest - w ramach wynagrodzenia wymienić wszystkie komponenty programowe niepoprawnie współpracujące, a będące w posiadaniu Zamawiającego, na takie które współpracują poprawnie z oferowanym przez Wykonawcę oprogramowaniem. Przykładowo, w przypadku gdy oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie do zarządzania backupem będzie niekompatybilne z zainstalowanymi w obecnie eksploatowanym systemie epuap klientami/agentami, to Wykonawca zobowiązany jest także do dostawy w ramach wynagrodzenia Oprogramowania standardowego klientów/agentów zgodnych z dostarczanym oprogramowaniem. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji nowo dostarczanego Oprogramowania standardowego, do poprawnej współpracy z systemem epuap. Prace konfiguracyjne nie mogą zaburzyć ciągłości działania systemu. Wykonana usługa konfiguracyjna musi być objęta gwarancją Wykonawcy na okres minimum 12 miesięcy. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w powyższym wymaganiu, a dodatkowo skutkującej koniecznością dokonania zmian w działaniu systemu epuap (przykładowo, dostarczane Oprogramowanie standardowe typu serwer aplikacyjny jest oprogramowaniem niepoprawnie współpracującym z posiadanym przez Zamawiającego Oprogramowaniem standardowym), a w szczególności z koniecznością modyfikacji kodu źródłowego systemu epuap, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do dokonania modyfikacji kodów źródłowych systemu, jego instalacji i poprawnego uruchomienia. Prace programistyczne nie mogą zaburzyć ciągłości działania systemu. Wykonana usługa konfiguracyjna musi być objęta gwarancją Wykonawcy na okres minimum 12 miesięcy. Strona 8 z 65

9 W.16 Dostarczany sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z najnowszych linii produktowych. 4. Kategorie Oprogramowania standardowego i sprzętu Poniżej zestawienie kategorii Oprogramowania standardowego i sprzętu które Zamawiający zakłada zamawiać poprzez Zamówienia Szczegółowe. Oprogramowanie standardowe L.p. Wymaganie System operacyjny typu A. 1. Dostarczany przez Wykonawcę system operacyjny musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny GNU/Linux. 2. Dostarczany system operacyjny musi być systemem klasy serwerowej i działać na jądrze Linuksa w wersji co najmniej Dla dostarczanego systemu operacyjnego jego producent musi zapewniać pełne wsparcie (Support) techniczne i subskrypcję na aktualizacje. Dostarczana przez Wykonawcę licencja nie musi zawierać w sobie usługi wsparcia producenta dystrybucji i subskrypcji aktualizacyjnej. 4. Dostarczany system operacyjny musi umożliwiać klastrowanie z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny GNU/Linux. 5. Dostarczany system operacyjny musi obsługiwać minimum 2 procesory 6. Dostarczany system operacyjny musi umożliwiać pracę jako użytkownik typu gość. 7. Dostarczany system operacyjny musi poprawnie współpracować z poniższymi posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: i386, AMD64/Intel64, IBM Power (64-bit). System operacyjny typu B. 8. Dostarczany przez Wykonawcę system operacyjny musi prawidłowo współpracować z Strona 9 z 65

10 posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny GNU/Linux. 9. Dostarczany system operacyjny musi być systemem klasy serwerowej i działać na jądrze Linuksa w wersji co najmniej Dla dostarczanego systemu operacyjnego jego producent musi zapewniać pełne wsparcie (Support) techniczne i subskrypcję na aktualizacje. Dostarczana przez Wykonawcę licencja musi zawierać w sobie usługę wsparcia producenta dystrybucji i subskrypcję aktualizacyjną obydwie usługi w okresie co najmniej 12 miesięcy. 11. Dostarczany system operacyjny musi umożliwiać klastrowanie z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny GNU/Linux. 12. Dostarczany system operacyjny musi obsługiwać minimum 2 procesory 13. Dostarczany system operacyjny nie może mieć limitów ilości dla użytkowników typu gość. 14. Dostarczany system operacyjny musi poprawnie współpracować z poniższymi posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: i386, AMD64/Intel64, IBM Power (64-bit). System operacyjny typu C Dostarczany przez Wykonawcę system operacyjny musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny Windows Dostarczany przez Wykonawcę system operacyjny musi prawidłowo współpracować z. posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem typu Exchange Dostarczany system operacyjny musi być systemem klasy serwerowej Dostarczany system operacyjny musi poprawnie współpracować z poniższymi. posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: 3 i386, AMD64/Intel64. Strona 10 z 65

11 19. 3Dostarczany system operacyjny musi obsługiwać minimum 2 procesory.. 4 Licencje dostępowe dla użytkowników systemu operacyjnego typu C 20. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia licencji dostępowych do oprogramowania system operacyjny typu C dla użytkowników. Oprogramowanie wirtualizacyjne 21. Dostarczane oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie maszyn wirtualnych. 22. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem wirtualizacyjnym, w tym w szczególności musi poprawnie pracować z zapisanymi na dysku twardym plikami maszyn wirtualnych utworzonych przez Zamawiającego. 23. Dostarczane oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania parametrami maszyny wirtualnej (przydzielanie pamięci RAM, procesora, dysku twardego). 24. Oprogramowanie musi mieć możliwość migracji działającej maszyny wirtualnej między hostami. 25. Oprogramowanie musi mieć możliwość autouruchomienia maszyny wirtualnej po awarii i restarcie serwera fizycznego na którym działało. Oprogramowanie wspierające zarządzanie maszynami wirtualnymi 26. Dostarczane oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie maszynami wirtualnymi Zamawiającego wytworzonymi przy pomocy oprogramowania wirtualizacyjnego. 27. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem wirtualizacyjnym, w tym w szczególności musi udostępniać webowe GUI do zarządzania środowiskiem wirtualnym. 28. Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie maszynami wirtualnymi i monitorowanie stanu ich pracy (np. utylizacja procesora). 29. Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie sesjami użytkowników korzystających z oprogramowania wirtualizacyjnego (terminowanie sesji). Oprogramowanie typu system pocztowy klasy enterprise 30. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Strona 11 z 65

12 Zamawiającego oprogramowaniem typu system pocztowy. 31. Dostarczany przez Wykonawcę system pocztowy musi być oprogramowaniem pracującym w roli serwera poczty (klienci będą zamawiani osobno). 32. Dostarczany przez Wykonawcę system pocztowy musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny Windows. 33. Dostarczane oprogramowanie musi mieć funkcje wspierające pracę grupową (współdzielenie kalendarzy, współdzielenie zadań). 34. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z plikami danych zapisanymi w formacie PST. 35. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z ponad 5 aktywnymi bazami danych dla mailboksów. Oprogramowanie typu system pocztowy klasy standard 36. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem typu system pocztowy. 37. Dostarczany przez Wykonawcę system pocztowy musi być oprogramowaniem pracującym w roli serwera poczty (klienci będą zamawiani osobno). 38. Dostarczany przez Wykonawcę system pocztowy musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny Windows. 39. Dostarczane oprogramowanie musi mieć funkcje wspierające pracę grupową (współdzielenie kalendarzy, współdzielenie zadań). 40. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z plikami danych zapisanymi w formacie PST. 41. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z nie więcej niż 5 aktywnymi bazami danych dla mailboksów. Licencje dostępowe dla użytkowników systemu pocztowego klasy enterprise 42. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia licencji dostępowych do oprogramowania typu system pocztowy klasy enterpise dla użytkowników. Licencje dostępowe dla użytkowników systemu pocztowego klasy standard 43. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia licencji dostępowych do oprogramowania typu system pocztowy klasy standard dla użytkowników. Strona 12 z 65

13 Oprogramowanie do backupu poczty elektronicznej 44. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do backupu, w tym w szczególności do backupu poczty elektronicznej. 45. Oprogramowanie musi umożliwiać wykonanie kopii zapasowej poczty działającej na Microsoft Exchange. 46. Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii wielu lub pojedynczego mailboksa. 47. Oprogramowanie musi umożliwiać przywrócenie kopii wielu lub pojedynczego mailboksa. 48. Oprogramowanie musi umożliwiać wykonanie kopii całego systemu Exchange. 49. Oprogramowanie musi wspierać różne strategie backupu pełne, przyrostowe itp. Oprogramowanie do backupu 50. Dostarczane oprogramowanie do backupu musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi z rodziny GNU/Linux. 51. Dostarczane Oprogramowanie standardowe musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do backupu. 52. Dostarczane oprogramowanie do zarządzania backupem musi poprawnie współpracować z poniższymi posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: i386, AMD64/Intel Dostarczane oprogramowanie do zarządzania backupem musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami dyskowymi. 54. Dostarczane oprogramowanie do zarządzania backupem musi prawidłowo współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem bazy danych. 55. Dostarczane oprogramowanie do zarządzania backupem musi umożliwiać scentralizowane tworzenie i odtwarzanie zapasowych kopii danych. 56. Dostarczane oprogramowanie do zarządzania backupem musi posiadać wbudowane mechanizmy raportowania i monitorowania. Strona 13 z 65

14 57. Dostarczane oprogramowanie do zarządzania backupem musi posiadać wbudowane mechanizmy deduplikacji danych umożliwiające wyeliminowanie nadmiarowych plików i fragmentów plików. Oprogramowane do przekazywania zdarzeń biznesowych 58. Dostarczane oprogramowanie do przekazywania zdarzeń biznesowych musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego oprogramowaniem do przekazywania zdarzeń biznesowych i z narzędziem do agregacji zdarzeń (opisane w dalej). Oprogramowane do przekazywania zdarzeń sieciowych 59. Dostarczane oprogramowanie do przekazywania zdarzeń sieciowych musi prawidłowo współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego oprogramowaniem do przekazywania zdarzeń sieciowych i z narzędziem do agregacji zdarzeń (opisane w dalej). Oprogramowanie bazodanowe 60. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem bazodanowym. 61. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z poniższymi posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: i386, AMD64/Intel64, IBM Power (64-bit). 62. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia wspierające prace administracyjne np. narzędzia wspomagające analizę obciążenia bazy danych, narzędzia wspomagające optymalizację bazy danych. 63. Oprogramowanie musi wspierać pracę w trybie HADR. 64. Silnik bazodanowy musi wspierać tworzenie relacyjnych baz danych i wykorzystywać język SQL. Narzędzie do agregacji zdarzeń 65. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego narzędziami do agregacji zdarzeń. Strona 14 z 65

15 66. Oprogramowanie musi być oprogramowaniem typu serwer. 67. Oprogramowanie musi umożliwiać agregowania zdarzeń biznesowych i zapisywanie ich w dedykowanym dzienniku. 68. Oprogramowanie musi posiadać moduł raportujący (obecny stan sieci, dane historyczne). Oprogramowanie klienckie (agent) dla narzędzia do agregacji zdarzeń 69. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem do agregacji zdarzeń. 70. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem klienckim dla narzędzia do agregacji zdarzeń. 71. Oprogramowanie powinno być licencjonowane per urządzenie generujące zdarzenia. Oprogramowanie do monitorowania aplikacji dla dużych środowisk 72. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do monitorowania aplikacji. 73. Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie aplikacji dostępnych na zdalnym serwerze. 74. Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie aplikacji na serwerze wirtualnym, lub zdalnym serwerze wirtualnym. 75. Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie wydajności, dostępności i pojemności aplikacji, celem wykrywania wąskich gardeł. 76. Oprogramowanie nie może posiadać ograniczenia w zakresie instancji agentów. Oprogramowanie do monitorowania aplikacji dla małych środowisk 77. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do monitorowania aplikacji. 78. Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie aplikacji dostępnych na zdalnym serwerze. 79. Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie aplikacji na serwerze wirtualnym, lub zdalnym serwerze wirtualnym. Strona 15 z 65

16 80. Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie wydajności, dostępności i pojemności aplikacji, celem wykrywania wąskich gardeł. 81. Oprogramowanie może posiadać ograniczenia w zakresie instancji serwerów i/lub agentów. Oprogramowanie typu serwer aplikacyjny 82. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem typu serwer aplikacyjny. 83. Dostarczane oprogramowanie musi być zgodne z Java EE 6 i Java SE Dostarczane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność klastrowania. 85. Dostarczane oprogramowanie do zarządzania siecią musi poprawnie współpracować z poniższymi posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: i386, AMD64/Intel64. Oprogramowanie typu broker/esb 86. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem typu broker/esb. 87. Dostarczane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność szyny usług. 88. Dostarczane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność transformacji danych. 89. Dostarczane oprogramowanie musi poprawnie współpracować z poniższymi posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: i386, AMD64/Intel64. Oprogramowanie do budowy portali 90. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do budowy portali. 91. Dostarczane oprogramowanie musi poprawnie współpracować z poniższymi Strona 16 z 65

17 posiadanymi przez Zamawiającego architekturami procesorów: i386, AMD64/Intel Oprogramowanie musi udostępniać funkcjonalność budowy portali internetowych. 93. Oprogramowanie musi udostępniać funkcjonalność wersjonowania zbudowanych portali. 94. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność szablonów stron. 95. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność klastrowania. 96. Oprogramowanie musi dawać możliwość wykorzystania w portalu funkcjonalności typu RSS, wyszukiwarka i musi umożliwiać osadzanie portletów. Oprogramowanie do zarządzania treścią portalu 97. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania treścią portalu. 98. Oprogramowanie musi poprawnie współpracować z wytworzonymi (za pomocą Oprogramowania do budowy portali ) przez Zamawiającego portalami. 99. Oprogramowanie musi dawać możliwość zarządzania treścią portalu (artykułami, linkami, zawartościami portletów) Oprogramowanie musi wykorzystywać szablony wspierające zarządzanie treścią. Oprogramowanie antywirusowe 101. Dostarczane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność ochrony korporacyjnych systemów poczty elektronicznej Dostarczane oprogramowanie musi posiadać funkcjonalności zapory , ochrony antywirusowej, a także bezpiecznego przesyłania wiadomości. W szczególności, oprogramowanie musi posiadać funkcjonalności antyspam, wykrywanie: wirusów, robaków, trojanów oraz kodu złośliwego Dostarczane oprogramowanie musi posiadać mechanizm oceny reputacji (zarówno lokalne, jak i globalne), blokując wiadomości przychodzące bazując na źródłowym adresie IP połączenia. Strona 17 z 65

18 104. Oprogramowanie musi mieć co najmniej roczną subskrypcję aktualizacyjną. Sprzęt L.p. Wymaganie Wymagania w zakresie szafy typu rack o wysokości 42U z konsolą 105. Wykonawca musi dostarczyć standardową szafę typu rack o wysokości 42U każda z konsolą Każda szafa musi być wyposażona w zestawy szybkiego montażu w co najmniej następujących ilościach: Zestaw 1U 4 szt.; Zestaw 3U 8 szt Wykonawca musi dostarczyć niezbędną ilość listew zasilających PDU z możliwością zainstalowania ich w szafach rack oraz kabli zasilających Do każdej szafy Wykonawca musi dostarczyć konsolę z co najmniej 15 ekranem, o rozmiarze 1U. Wykonawca musi dostarczyć kabel USB do każdej konsoli o długości co najmniej 3m. Wykonawca musi dostarczyć 8-portowy przełącznik do każdej konsoli. Wykonawca musi dostarczyć klawiaturę zintegrowaną z urządzeniem wskazującym do każdej konsoli wraz z kablem (co najmniej 3m). Wymagania w zakresie obudowy typu blade (opis dla 1 sztuki) 109. Wykonawca musi dostarczyć obudowę blade typu chassis rozszerzoną o napęd CD/DVD/Multi-Burner z możliwością montażu w szafach typu rack Obudowa musi być wyposażona w moduł zasilania z kompletem zasilaczy Obudowa musi być wyposażona w moduł przełącznika Ethernet warstwy 2/3 copper GbE w ilości co najmniej 2 szt. Strona 18 z 65

19 112. Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie obudowy umożliwiające zarządzanie urządzeniami kasetowymi wraz z oprogramowaniem rozszerzającym (advanced) Wykonawca musi dostarczyć moduły transmisyjne typu SFP do obudowy w ilości co najmniej 12 szt Wykonawca musi dostarczyć przełącznik KVM do obudowy typu blade Wykonawca musi dostarczyć niezbędne okablowanie V, 16A niezbędne do podłączenia obudowy typu blade w ilości co najmniej 2 szt Wykonawca musi dostarczyć moduły przełącznika Fibre Channel do zamawianej obudowy co najmniej 20-port 4Gb SAN w ilości co najmniej 2 szt. Wymagania w zakresie Serwera typu A 117. Wykonawca musi dostarczyć Serwery typu A z przeznaczeniem na serwery baz danych, z możliwością montażu w szafach typu rack Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu A co najmniej dwurdzeniowe procesory 4.7GHz, lub o porównywalnej lub wyższej wydajności, zgodne z posiadaną przez Zamawiającego architekturą RISC w ilości 4 sztuk Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu A pamięć operacyjną, co najmniej 4096MB RDIMMs, 667MHz, 1Gb DRAM w ilości co najmniej 16 szt Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu A dyski wewnętrzne o parametrach co najmniej 146GB 15K RPM SAS w ilości co najmniej 2 szt Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu A karty rozszerzeń dwuportowe 1Gb karty Ethernet w ilości co najmniej 1 szt Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu A karty rozszerzeń 4Gb PCI Express, dwuportowe Fibre Channel w ilości co najmniej 2 szt Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu A interfejsy sieciowe dwuportowe 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X w ilości co najmniej 1 szt Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu A niezbędne oprogramowanie standardowe systemowe wraz z licencjami i subskrypcją na wsparcie i aktualizacje producenta, na okres co najmniej 12 miesięcy Minimalna wydajność dla konfiguracji czteroprocesorowej serwera typu A musi wynosić co najmniej 206 pkt., potwierdzona oficjalnym wynikiem testu Strona 19 z 65

20 SPECint_rate_base2006 opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC dla oferowanego modelu serwera. Wynik testu dostępny na stronie Wykonawca dołączy do oferty wyniki przeprowadzonych testów wydajnościowych potwierdzających spełnienie wymagania Serwery typu A muszą mieć możliwość podłączenia macierzy danych poprzez łącza światłowodowe Serwery typu A muszą odpowiadać wydajnością oraz ilością rdzeni procesora aktualnie posiadanym serwerom bazodanowym pracującym w architekturze zgodnej z RISC. Wymagania w zakresie Serwera typu B 128. Wykonawca musi dostarczyć Serwery typu B, z możliwością montażu w szafach typu rack Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B co najmniej po dwa procesory 4-rdzeniowe Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B pamięć operacyjną, co najmniej 128GB Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B dyski wewnętrzne o parametrach co najmniej 6 dysków o pojemności 1TB hot-swap Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B co najmniej 2 zasilacze, w tym jeden nadmiarowy Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B obudowy umożliwiające zamontowanie co najmniej 12 dysków twardych Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B dwuportowe karty sieciowe Gigabit Ethernet Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B kontroler RAID o przepustowości co najmniej 6Gb/s Wykonawca musi dostarczyć do każdego Serwera typu B kartę rozszerzeń 4Gb PCI Express, dwuportową Fibre Channel w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania w zakresie Serwera blade typu A serwer dwuprocesorowy, 16GB (zwany dalej SBA) 137. Wykonawca musi dostarczyć SBA montowane w obudowach typu blade. Strona 20 z 65

21 138. Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBA po dwa procesory minimum 2- rdzeniowe 3.00GHz/1333MHz/12MB L2, lub o porównywalnej lub wyższej wydajności Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBA następujące interfejsy: SAS, dwa interfejsy typu Gigabit Ethernet Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBA pamięć operacyjną, co najmniej 16GB Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBA kartę Fibre Channel 4Gb Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBA kartę rozszerzeń KVM współpracującą z obudową typu blade Minimalna wydajność dla konfiguracji dwuprocesorowej dwurdzeniowej serwera typu B musi wynosić 69 pkt. i dla konfiguracji cztero-rdzeniowej musi wynosić 111 pkt. potwierdzona oficjalnym wynikiem testu SPECint_rate_base2006 opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC dla oferowanego modelu serwera. Wynik testu dostępny na stronie Wykonawca dołączy do oferty wyniki przeprowadzonych testów wydajnościowych potwierdzających spełnienie wymagania. Wymagania w zakresie Serwera blade typu B serwer dwuprocesorowy, 5GB (zwany dalej SBB) 144. Wykonawca musi dostarczyć SBB montowane w obudowach typu blade Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBB po dwa procesory minimum 2- rdzeniowe 3.00GHz/1333MHz/12MB L2 (lub równoważne), lub o porównywalnej lub wyższej wydajności Wykonawca musi dostarczyć do SBB następujące interfejsy: SAS, dwa interfejsy typu Gigabit Ethernet Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBB pamięć operacyjną co najmniej 5GB (1GB+4GB) Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBB kartę Fibre Channel 4Gb Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBB kartę rozszerzeń KVM współpracującą z obudową typu blade Minimalna wydajność dla konfiguracji dwuprocesorowej dwurdzeniowej serwera SBB musi wynosić co najmniej 69 pkt. i dla konfiguracji cztero-rdzeniowej musi Strona 21 z 65

22 wynosić 111 pkt., potwierdzona oficjalnym wynikiem testu SPECint_rate_base2006 opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC dla oferowanego modelu serwera. Wynik testu dostępny na stronie Wykonawca dołączy do oferty wyniki przeprowadzonych testów wydajnościowych potwierdzających spełnienie wymagania. Wymagania w zakresie Serwera blade typu C serwer dwuprocesorowy, 3GB (zwany dalej SBC) 151. Wykonawca musi dostarczyć SBC montowane w obudowach typu blade Wykonawca musi dostarczyć do każdego z SBC po dwa procesory minimum 2- rdzeniowe 3.00GHz/1333MHz/12MB L2, lub o porównywalnej lub wyższej wydajności Wykonawca musi dostarczyć do SBC następujące interfejsy: SAS, dwa interfejsy typu Gigabit Ethernet Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBC pamięć operacyjną 3GB (1GB+2GB) Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBC kartę Fibre Channel 4Gb Wykonawca musi dostarczyć do każdego SBC kartę rozszerzeń KVM współpracującą z obudową typu blade Minimalna wydajność dla konfiguracji dwuprocesorowej dwurdzeniowej serwera SBC musi wynosić co najmniej 69 pkt. i dla konfiguracji cztero-rdzeniowej musi wynosić co najmniej 111 pkt., potwierdzona oficjalnym wynikiem testu SPECint_rate_base2006 opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC dla oferowanego modelu serwera. Wynik testu dostępny na stronie Wykonawca dołączy do oferty wyniki przeprowadzonych testów wydajnościowych potwierdzających spełnienie wymagania. Wymagania w zakresie macierzy dyskowej 158. Wykonawca musi dostarczyć macierze dyskowe wraz z niezbędnymi kablami połączeniowymi z możliwością montażu w szafach rack 19. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą zmieścić się w szafie rack 19 o wysokości 42U (jedna szafa dla jednej macierzy). Każda pojedyncza macierz musi posiadać co najmniej 2 kontrolery Macierze dyskowe muszą gwarantować ilość operacji wejścia/wyjścia na poziomie Strona 22 z 65

23 co najmniej IOPS przy założeniu następujących parametrów pracy macierzy: Read % 70, Read Hit % 30, Drive Busy % 75. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia na etapie odbioru niezależnemu podmiotowi trzeciemu wykonania testów wydajnościowych i funkcjonalnych macierzy, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego wymagania Macierze dyskowe muszą posiadać interfejsy sieciowe, w tym co najmniej 8 portów Fibre Channel minimum 4Gbps oraz nie mniej niż 4 interfejsy iscsi minimum 1 Gbps Macierze dyskowe muszą obsługiwać dyski SAS Macierze dyskowe powinny obsługiwać interfejsy SAS o prędkości co najmniej 6 Gbps na potrzeby podłączenia dysków oraz półek rozszerzeń 163. Macierze dyskowe muszą obsługiwać następujące poziomy RAID: 0, 1, 5, Macierze dyskowe muszą obsługiwać dyski 2,5 jak i 3, Macierze dyskowe muszą posiadać redundantne zasilanie Macierze dyskowe muszą posiadać redundantne chłodzenie Pojemność każdej z macierzy dyskowej musi wynosić co najmniej 80TB brutto na maksymalnie 300 dyskach twardych w każdej macierzy. Cała przestrzeń dyskowa musi mieć jednolity charakter w zakresie zastosowanych dysków Macierze dyskowe muszą mieć możliwość dalszej rozbudowy pojemności przestrzeni dyskowej do pojemności 200TB brutto o dyski kompatybilne z aktualnie używanymi oraz z aktualnie obsługiwanym poziomem RAID Macierze dyskowe muszą umożliwiać wykonanie mirroru posiadanych aktualnie macierzy. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy macierze uniemożliwiające dokonanie mirroru z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego macierzami, Zamawiający dopuści wykonanie usługi migracji danych produkcyjnych z obecnie posiadanych macierzy na macierze zaoferowane przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do objęcia tych danych funkcjonalnością mirroringu Wraz z Macierzami dyskowymi Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie standardowe umożliwiające wykonywanie replikacji dla całej ich pojemności. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji do oprogramowania standardowego Strona 23 z 65

24 dostarczonego wraz z Macierzami dyskowymi oraz aktualizacji tego oprogramowania na zasadach określonych w Umowie Macierz musi wspierać co najmniej: Windows Server 2008, Windows 7, GNU/Linux (Red Hat Enterprise Linux [RHEL] 4 i nowszy, SUSE Linux Enterprise Server 10), AIX, VMware vsphere 5 Standard Macierze musza posiadać możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych Zamawiający wyklucza zastosowanie dysków SSD w proponowanym rozwiązaniu. Laptop 174. Procesor x86 umożliwiający wykonywanie czterech wątków jednocześnie, wyposażony w technologię automatycznego zwiększania szybkości taktowania przy obciążeniu tylko jednego rdzenia, przeznaczony do rozwiązań mobilnych, który umożliwia komputerowy wyposażonemu w taki procesor osiągnięcie wyniku w teście PCMark Vantage lub wyniku 4500 w teście Passmark RAM: 16GB DDR3 1600MHz 176. Dysk twardy: 256 GB SSD 177. Wewnętrzny napęd DVD+-/RW lub zewnętrzny napęd DVD+/- RW podłączany przez port USB nie wymagający wykorzystania zasilacza zewnętrznego (zasilany z portu USB) 178. Matryca o przekątnej od 12,5 do 13,5 matowa 179. Rozdzielczość: 1366x Karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1920x1200 na zewnętrznym monitorze 181. Karta sieciowa 10/100/1000BaseT 182. Wireless WiFi, obsługująca standardy IEEE b/g/n Strona 24 z 65

25 183. Wbudowany moduł Bluetooth 184. Wbudowany modem 3G (HSDPA) 185. Złącza: 3xUSB (dopuszcza się port współdzielony z esata) z czego do najmniej jeden port USB3.0, RJ45, wyjście HDMI (dopuszcza się wyście DisplayPort w miejsce HDMI pod warunkiem dostarczenia przejściówki DisplayPort -> HDMI), wyjście D-Sub, Złącze ExpressCard 186. Wbudowana kamera, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo 187. Wbudowany czytnik kart pamięci obsługujący formaty SD, MMC 188. Karta dźwiękowa zintegrowana 189. Standardowa klawiatura wewnętrzna w układzie międzynarodowym (QWERTY) 190. Dodatkowa pełnowymiarowa klawiatura zewnętrzna w układzie międzynarodowym (QWERTY), USB, kolor czarny, szary lub srebrno-czarny, odpowiadająca kolorystce notebooka, przewodowa, producenta notebooka 191. Touchpad 192. Mysz optyczna dwuprzyciskowa z rolką, USB, kolor czarny, szary lub srebrno-czarny, odpowiadająca kolorystce notebooka, przewodowa Moduł szyfrujący TPM, Czytnik linii papilarnych, Gniazdo Kensington Lock, linka zabezpieczająca 194. Nie większa niż 2 kg (włącznie z napędem DVD-RW o ile zaoferowano zewnętrzny) 195. Bateria: Umożliwiająca 7 godziny pracy biurowej 196. Obudowa: w kolorze czarnym, szarym lub srebrno-czarnym 197. Stacja dokująca zalecana przez producenta notebooka podłączana do notebooka przez dedykowane złącze (nie wykorzystująca złącza USB notebooka) wyposażona w porty: D-Sub, zasilający, 4xUSB, RJ45, 198. Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z wtyczką europejską, dodatkowy zasilacz z wtyczką europejską dla stacji dokującej 199. System operacyjny spełniający następujące kryteria: 1. integracja z posiadanym systemem Active Directory pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Strona 25 z 65

26 2. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 3. publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 4. praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa, 5. automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączenie się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB). Nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę systemu Windows 8 dostarczona licencja powinna umożliwiać instalację systemu Windows 7 Professional Nośniki zawierające komplet sterowników do wszystkich podzespołów notebooka dla zaoferowanego wraz z notebookiem systemu operacyjnego 201. Spełniane normy i certyfikaty: 1. Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego notebooka 202. Torba jednokomorowa o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi zaoferowanego notebooka z dodatkową zapinaną kieszenią Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy Monitor ekranowy 204. Matryca: LCD o proporcjach 16:10 z podświetleniem CCFL lub LED 205. Przekątna ekranu: od 21 do Rozdzielczość: 1680x Kontrast: 1000: Jasność: 250cd/m Kąt widzenia w pionie: 178 o 210. Kąt widzenia w poziomie:178 o Strona 26 z 65

27 211. Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7mln 212. Wejścia: na dwa komputery (D-sub, DVI lub HDMI), przewody sygnałowe D-Sub i DVI lub HDMI (zgodne z wyjściem graficznym stacji dokującej) Obrotowa podstawa umożliwiająca zmianę wysokości, kąta pochylenia ekranu oraz pivot 214. Spełniane normy i certyfikaty: 1. Dokument potwierdzający zgodność monitora z normą TCO 03 lub TCO Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora 3. Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego monitora 215. Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy Przełącznik typu A 216. Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 48 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz 4 porty mogące pracować jako 10/100/1000Base-T ze stykiem definiowanym przez SFP; Przełącznik musi być przygotowany do współpracy z wkładkami: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH. Typ wkładek zostanie doprecyzowany w postępowaniu szczegółowym Urządzenie musi realizować funkcję Auto-MDIX dla wbudowanych portów miedzianych 218. W celu usprawnienia diagnostyki urządzenia oraz połączeń sieciowych urządzenie musi być wyposażone w lampki sygnalizacyjne LED umożliwiające wizualne określenie dla każdego z portów statusu portu tj. wyłączony, aktywny, prędkość, full-duplex; 219. Wymagana jest wydajność (Forwarding Rate) przynajmniej 10 Mpps dla 64- bajtowych pakietów oraz przełącznik musi być wyposażony w matrycę przełączającą o przepustowości przynajmniej 32 Gbps; 220. Wymagane jest aby przełącznik obsługiwał minimum 8000 adresów MAC oraz 250 sieci VLAN; 221. Wymagane jest aby przełącznik obsługiwał sieci VLAN o numerach identyfikacyjnych od 1 do 4000; 222. Wymagane jest aby przełącznik miał możliwość współpracy z modułem Strona 27 z 65

28 redundantnego zewnętrznego zasilacza umożliwiającego automatyczne przejęcie zasilania urządzenia w przypadku awarii zasilacza podstawowego 223. Wymagana jest obsługa synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP; 224. Przełącznik musi umożliwiać zestawianie połączeń typu trunk w standardzie IEEE 802.1Q dla każdego z interfejsów; 225. Urządzenie musi mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: a) IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX b) IEEE 802.3ad c) IEEE 802.1D d) IEEE 802.1p e) IEEE BASE-T f) IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T 226. Realizacja następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy sieci lokalnej: a) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree; b) IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree; 227. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 1 Mbps (policing, rate limiting); Zabezpieczenie wydajności urządzenia przed występowaniem tzw. sztormów, generowanych np. przez uszkodzone stacje sieciowe, poprzez dostępną na każdym z portów. Możliwość kontroli i ograniczenia sztormów dla ruchu broadcastowego, unicastowego oraz multicastowego 228. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; Strona 28 z 65

29 b) Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x wraz z obsługą funkcjonalności MAC Authentication Bypass umożliwiającą podłączenia do portów z autentykacją 802.1x urządzeń nie wyposażonych w suplikanta 802.1x (np. drukarki, telefony IP) i autentykację tych urządzeń na bazie adresu MAC; c) Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia poprzez protokół TELNET lub SSHv2 z możliwością określenia zakresu adresów IP lub podsieci IP, z których taki dostęp jest możliwy; d) W celu zabezpieczenia się przed atakami z wykorzystaniem protokołu DHCP wymaga się aby przełącznik umożliwiał monitorowanie zapytań i odpowiedzi protokołu DHCP (DHCP Snooping) oraz blokowanie prób przyznawania za pomocą tego protokołu adresów IP przez stacje przyłączone do nieautoryzowanych do tego celu portów przełącznika; e) Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLAN u (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym 229. Przełącznik musi zapewniać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu 230. Wymagana jest możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę znakową). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo nie wymagają częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. możliwe przeglądanie i zmiany konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMPv2 oraz SNMPv3; 232. Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem co najmniej protokołu RADIUS Strona 29 z 65

30 233. Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19, a jego wysokość nie może być większa niż 1U 234. Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V Przełącznik typu B 235. Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 48 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz 4 porty mogące pracować jako 10/100/1000Base-T ze stykiem definiowanym przez SFP Przełącznik musi być przygotowany do współpracy z wkładkami: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-T. Typ wkładek zostanie doprecyzowany w postępowaniu szczegółowym Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 13 Mpps dla 64- bajtowych pakietów oraz matrycę przełączającą o przepustowości co najmniej 32 Gbps 237. Przełącznik musi być konfigurowalny do obsługi minimum adresów MAC. Przełącznik musi być konfigurowalny do obsługi minimum tras w tablicy routingu IP. Przełącznik musi być konfigurowalny do obsługi minimum do 1000 grup IGMP i tras multicastowych. Musi wspierać do 1000 sieci VLAN 238. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN o numerach identyfikacyjnych od 1 do Wymagane jest aby przełącznik miał możliwość współpracy z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza umożliwiającego automatyczne przejęcie zasilania urządzenia w przypadku awarii zasilacza podstawowego Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej 241. Przełącznik musi umożliwiać routing w warstwie trzeciej 242. Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 243. Urządzenie musi umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę) Strona 30 z 65

31 244. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian 245. Przełącznik musi zapewniać definiowanie routingu IPv4 w oparciu o routing statyczny oraz protokoły RIP v1, RIP v2, RIPng a także Open Shortest Path First (OSPF), IS-ISv4, Border Gateway Protocol (BGP), Protocol Independent Multicast (PIM) i routing IPv6 OSPFv3. Routing unicastowy i multicastowy obsługiwane są sprzętowo Przełącznik musi umożliwiać tworzenie logicznych interfejsów IP tj. interfejsów IP odpowiadających sieciom wirtualnym VLAN oraz fizycznych interfejsów IP tj. interfejsów odpowiadające konkretnym portom fizycznym urządzenia 247. Przełącznik musi umożliwiać zestawianie połączeń typu trunk w standardzie IEEE 802.1Q dla każdego z interfejsów 248. Realizacja następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy sieci lokalnej: IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree 249. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; b) Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP Strona 31 z 65

32 ToS/DSCP; c) Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 kbps (policing, rate limiting) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; b) Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x wraz z obsługą funkcjonalności MAC Authentication Bypass umożliwiającą podłączenia do portów z autentykacją 802.1x urządzeń nie wyposażonych w suplikanta 802.1x (np. drukarki, telefony IP) i autentykację tych urządzeń na bazie adresu MAC; c) Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia poprzez protokół TELNET lub SSHv2 z możliwością określenia zakresu adresów IP lub podsieci IP, z których taki dostęp jest możliwy; d) W celu zabezpieczenia się przed atakami z wykorzystaniem protokołu DHCP wymaga się aby przełącznik umożliwiał monitorowanie zapytań i odpowiedzi protokołu DHCP (DHCP Snooping) oraz blokowanie prób przyznawania za pomocą tego protokołu adresów IP przez stacje przyłączone do nieautoryzowanych do tego celu portów przełącznika e) Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLAN u (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym; f) Funkcjonalność dynamicznej inspekcji protokołu ARP, czyli możliwość zablokowania przesyłania przez dołączone stacje pakietów tzw. gratitious ARP (GARP), umożliwiających przejęcie ruchu innych stacji komunikujących się między sobą w obrębie tej samej podsieci IP; 251. Przełącznik musi zapewniać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do Strona 32 z 65

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Pakiet I: Notebook I wraz z wyposażeniem - 1 szt. Notebook I 1 szt. Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY

FORMULARZ TECHNICZNY Załącznik nr 4 1. Dostawa licencji na oprogramowanie FORMULARZ TECHNICZNY LP. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Ilość licencji Oferowane oprogramowanie: 1. Adobe LiveCycle Forms ES (numer produktu 58050084JA)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TEKST JEDNOLITY) Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Do Projektu System przestrzennego rozpoznawania gestów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: 53-CPI-ZZP-2244/12 Dostawa komputerów przenośnych wraz z zawartym w nich standardowym oprogramowaniem systemowym, monitorów ekranowych, standardowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo