OK.III /06/ŁS Kielce, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OK.III.3321-17/06/ŁS Kielce, 2006.10.17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH ul. Witosa 86 REGON tel. (0-41) , Kielce NIP fax (0-41) OK.III /06/ŁS Kielce, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Kielce, ul. Witosa 86, zaprasza do składania ofert Wykonawców na zamówienie publiczne udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych wg. CPV ( komputery przenośne, myszy komputerowe, klawiatury komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne). Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. I. INFORMACJE DLA OFERENTÓW. Oferty należy przygotować na formularzu wg Załącznika Nr 6. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Grzegorz Basiński, tel. (041) , fax (041) pok. 6, w godzinach Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 3. Oferenci zaproszeni do składania ofert winni złożyć ofertę do dnia 30 października 2006 r. do godz w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Witosa 86, Kielce lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. 4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym, w pkt.3 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 6. Oferty muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, napisane w języku polskim w sposób trwały. Strony oferty winny być ponumerowane, a wszelkie poprawki parafowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelne i ponumerowane. 7. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta osoby, ujawnione w odpowiednim Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym albo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę winno być dołączone pełnomocnictwo tej osoby do dokonywania takiej czynności.

2 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent. Oferty nie spełniające w/w wymagań zostaną odrzucone zgodnie z postanowieniami art.89 cyt. wyżej ustawy. 9. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 października 2006 r. o godz.11.00, pok.10. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. Zamawiający oceni oferty na posiedzeniu niejawnym. 11. Oferenci będą związani niniejszą ofertą do dnia 29 listopada 2006 r. 12. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę. 13. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 14. Cenę powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich. Cenę należy określić w wysokości brutto, jednocześnie wskazać sposób wyliczenia (czyli określić sumę netto, stawkę VAT oraz łączną cenę brutto) według formularza cenowego będącego integralną częścią oferty. 15. Oferentom przysługuje wyłącznie protest na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty euro. II.WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawca winien spełniać warunki określone w art.22 i art. 24 ustawy Pzp tj.: 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna, iż warunki postawione powyżej zostały spełnione, gdy Wykonawca dołączy do oferty: oświadczenie złożone na podstawie formularza stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, w zakresie warunku postawionego w pkt.1 Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty, o których mowa wyżej winny zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. III.KRYTERIA OCENY OFERT I JEJ ODRZUCENIA ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 1. Zamawiający ofertę odrzuci, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art.89 ust.1 ustawy Pzp, a w szczególności: jest niezgodna z ustawą,

3 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny. 2. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 4. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art.88 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 6. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa: 100%, Kryterium cena będzie oceniane wg następującego wzoru: Ocena = <(Cn:Cb)x100>x`100% gdzie: Cn cena oferty o najniższej cenie, Cb cena oferty badanej. W kryterium cena Wykonawca może uzyskać maksymalną ilość punktów Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cen, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Z oferentem, który wygra postępowanie zostanie podpisana umowa o treści zawartej w Załączniku Nr 5 uzupełnionym zgodnie z warunkami zaproponowanymi w ofercie. IV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ust.1 ustawy Pzp. 2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane jednocześnie wszystkim Wykonawcom. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy zestaw wymaganych dokumentów. 3. Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 4. Formularz oświadczeń. 5. Formularz umowy 6. Formularz oferty

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt nowy, Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy sprzętu używanego bądź regenerowanego. Router ilość 2 szt. lub równoważny interfejsy WAN - jeden port RJ45 interfejsy LAN - 4 razy RJ-45 10/100 wbudowany przełącznik, obsługa VPN Specyfikacja techniczna : Wsparcie dla protokołów NAT/PAT dzieli jeden adres IP przyznany przez providera na wielu użytkowników Obsługa PPPoE, DHCP client/server, stały adres IP od ISP Zapora ogniowa z NAT, filtracją pakietów, filtracją zawartości, blokadą URL, prewencją przed atakami SPI, DoS Alarm i zapis ataku w czasie rzeczywistym Obsługa VPN - 10 tuneli IPsec Przyjazny dla użytkownika interface www i aktualizacja oprogramowania dla systemów Win 95/98/NT/2000/Me/XP, Mac OS, Unix oraz Linux Serwer DHCP automatycznie nadaje parametry adresu IP Wsparcie ALG algorytmy dla obsługi aplikacji multimedialnych Wsparcie DNS relay oraz DDNS Serwer wirtualny oraz DMZ Routing RIP 1,2 Obsługa SNTP Porty LAN: 4 x 10/100Base-T z funkcją MDI/MDIX crossover Port WAN: 10Base-T Przełącznik KVM - DKVM-2K ilość 20 szt lub równoważny 2-portowy elektroniczny przełącznik KVM. Wbudowane kable, umożliwia obsługę dwóch komputerów na tej samej klawiaturze, myszy i monitorze. Kontrolki na przednim panelu wskazują, który komputer jest aktualnie używany. Łatwo dostępny przycisk do przełączania komputerów. Obsługa monitorów SVGA, VGA i MultiSync. Maksymalna rozdzielczość wideo 2048 x 1536.

5 Przełącznik sieciowy 10/100/1000 Mbit/s 24-port - ilość 1 szt. lub równoważny Zarządzalny przełącznik GigabitEthernet. 24 porty RJ-45 10/100/1000, 2 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE), 1 port konsolowy DB-9, autonegocjacja dupleksu i prędkości, samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), obsługa ramek jumbo (do 9kB), bufor: 2Mb, tablica adresów MAC: 8kB, możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC (forwarding database), zarządzanie przez przeglądarkę WWW (z określonego VLAN-u), PVE (Private VLAN Edge) - port skonfigurowany jako PVE ignoruje wpisy w tablicy MAC i przesyła cały ruch do wskazanego interfejsu (fizycznego portu lub zagregowanego linku) określonego jako uplink. Ruch z interfejsu uplink przesyłany jest na wszystkie pozostałe interfejsy; możliwość zdefiniowania do 256 VLANów typu: dynamiczny - poprzez GVRP, statyczny - zdefiniowany przez użytkownika, domyślny (VLAN numer 1). tryby przyporządkowania portu do VLAN-u (VLAN mode): General - akceptuje tylko ramki tagowane (Admit Tag Only) lub wszystkie (Admit All), Access, Trunk (trunk 802.1Q); agregacja portów - możliwość zdefiniowania do 8 grup LAG (Link Aggregation Group), obsługa LACP (Link Aggregation Control Protocol); QoS (Quality of Service): ustawienia domyślnej wartości Cost of Service (0-7) dla interfejsów fizycznych i zagregowanych linków, przyporządkowywanie wag WRR (Weighted Round Robin) / CoS (Class of Service) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika, port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port (tylko ruch wchodzący, tylko wychodzący, ruch w obie strony; test okablowania miedzianego z poziomu przełącznika; UPS 1500 Rack-Mount 2U ilość 1 szt lub równoważny Moc wyjściowa VA Moc wyjściowa 980 W Napięcie wejściowe 230 V Czestotliwość 50 Hz Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny Filtracja napięcia wyjściowego filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik topikowy Kształt napiecia wyjściowego akumul. schodkowa aproksymacja sinusoidy Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. elektroniczne Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. elektroniczne Czas podtrzymania 7,4-26,5 min. Czas przełączania na UPS 5 ms Ilość gniazd wyjściowych 4 szt. Sygnalizacja optyczno akustyczna Wymiary 2U

6 Intellinet przełącznik KVM 19" 8CPU/1 LCD 15"ilość 1 szt. lub równoważny Zarządzanie i kontrola 8 komputerów PC za pomocą wbudowanej konsoli - klawiatura, touchpad i monitor LCD 15" z rozdzielczością 1024x768 Możliwość podłączenia dodatkowej konsoli (klawiatura, mysz PS/2, monitor SVGA) Zarządzanie z funkcją OSD (On Screen Display) Nie wymaga sterowników Pracuje niezależnie od systemu operacyjnego Podłączane urządzeń na gorąco (Hot Plug) Przełączanie pomiędzy PC z panelu przełącznika lub skrótem klawiszowym Przenoszona rozdzielczość do 1920 x 1440 Możliwość kaskadowego łączenia dodatkowych przełączników INTELLINET ACTIVE NETWORKING do 64 komputerów PC Komputer przenośny IBM ThinkPad T43 ilość 1 szt. lub równoważny procesor Intel Pentium-M (Centrino) (750) częstotliwość MHz technologia mobilna Intel Centrino pamięć RAM 1 GB dysk twardy 80 GB typ ekranu TFT przekątna ekranu LCD 15 cale nominalna rozdzielczość LCD 1024 x 768 piksele karta graficzna Intel Graphics Accelerator 900 ilość pamięci video 128 MB urządzenie wskazujące Touch Pad typ baterii litowo-jonowa minimalny czas pracy na baterii 3,8 godz. wbudowane napędy DVD+/-RW karta dźwiękowa AC , system audio kompatybilny z MS- Sound modem V.92 karta sieciowa Wi-Fi a/b/g, Bluetooth typ gniazd PCMCIA 1x PC Card Type II (1 x Express Card/34 lub Express Card/54) porty wyjścia/wejścia audio analog in/out, USB (x2), VGA D-sub 15- pin, RJ-11 (modem), RJ-45 (ethernet), FireWire IEEE-1394 (x1) dodatkowe złącza czytnik linii papilarnych, Port Replicator zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Pro (PL) Wbudowane oświetlenia klawiatury Port Replicator II (74P6733) Złącza zewnętrzne: Port modemowy RJ-11, RJ-45, 1 x D-sub 15-pin, 1 x DVI, 1 x USB, 1 x stereo minijack (audio in), 1 x stereo mini-jack (audio out), Wejście zasilacza, Wejście zewnętrznego napędu FDD, 1 x serial, Parallel, 2 x PS/2; wraz z zasilaczem Dodatkowa bateria umożliwiająca 6h pracy

7 Urządzenie Wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks) urządzenie laserowe A4 ilość 1 sztuka lub równoważny Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi Szybkość druku 20 stron na minutę Drukowanie dwustronne automatyczne Języku drukarki PCL6, Postscript level 3 Porty USB do komputera, Ethernet RJ-45, USB do podłączenia dysku wymiennego Pamięć drukarki 64MB Rozdzielczość skanera (optyczna) 600 x 2400 dpi Głebia kolorów skanera 48 bitów Maksymalny miesięczny cykl druku 12,500 stron Podawania dokumentów do skanowania Automatyczny podajnik na 50 arkuszy Skanowanie dwustronne Automatyczne, obsługiwane przez automatyczny podajnik dokumentów Fax Fax modem 33 kbps Pamięć faksu 8MB Podajnik papieru 250 arkuszy Drugi podajnik 500 arkuszy Rozmiar papieru A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive Gramatura papieru gsm ze standardowych podajników gsm z podajnika uniwersalnego Toner Możliwość zastosowania tonera na co najmniej 6000 stron przy pokryciu 5% Gwarancja 2 lata w miejscu zainstalowania. Naprawa w ciągu 24 godzin lub urządzenie zastępcze. Kieszeń do dysku ilość 1 sztuka lub równoważny maks. rozmiar urządzeń obsługiwane urządzenia interfejs urządzeń interfejs obudowy 3,5 cala dyski twarde ATA100/133 USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) Czytnik kart flesh ilość 1 szt lub równoważny 3 porty USB 2.0/1.1, automatycznie rozpoznaje karty flash, wbudowane diody sygnalizujące pracę urządzenia, transfer danych do 480 Mbps, możliwość podłączenia zasilacza DC 5 V, nie wymaga sterowników w WIN XP / Me, odczyt i zapis kart flash, obsługiwane typy kart: COMPACT FLASH I/II,EXTREME COMPACT FLASH,EXTREME III COMPACT FLASH,ULTRA II COMPACT FLASH,HS COMPACT FLASH, MD MICRO DRIVER, MEMORY STICK,MEMORY STICK DUO,MEMORY STICK MAGIC GATE (PRO/DUO), EXTREME MEMORY STICK PRO, EXTREME III MEMORY STICK PRO, ULTRA II MEMORY STICK PRO, HS MS MAGIC GATE PRO,

8 HS MS MAGIC GATE PRO DUO, MS ROM, MS SELECT, SD,MINI SD,EXTREME SD,EXTREME III SD,ULTRA II SD, MMC 1,MMC 2,MMC 4.0,MMC+,RS MMC,HS RS MMC, SM, XD, T-FLASH, FortiAnalyzer 100A wraz z FortiKer oraz FortiKey urządzenia te mają być kompatybilne i współpracować z posiadanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach urządzeniem FortiNet 100A ilość 1 Kabel 1 m kategoria 6 Ethernet czerwony UTP 10 Kabel 1 m kategoria 6 Ethernet niebieski UTP 10 Kabel 1 m kategoria 6 Ethernet zielony UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet czerwony UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet zielony UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet żółty UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet niebieski UTP 10 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet niebieski UTP 20 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet zielony UTP 20 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet zółty UTP 20 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet szary UTP 20 myszy optyczne port USB 30 myszy optyczne port PS/2 10 Klawiatura USB 5 klawiatury PS/2 10 kable przedłużacz do klawiatury muszy PS/2 o długości 1,8m 70 kable usb typu A - B do drukarki o długości 1.8m 10 kable usb typu A - B do drukarki o długości 3.0 m 7 kable usb typu A - B do drukarki o długości 5.0 m 5 przedłużka kabla usb AF/AM o długości 1,8 m 30 FortiUSB key 1 Koperty na CD 500

9 Załącznik Nr 2 SZCZEGÓŁOWY ZESTAW WYMAGANYCH DOKUMENTÓW Dokumenty, o których mowa poniżej winny być złożone wraz z ofertą (Załącznik nr 6). Brak, jakiegokolwiek z nich spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty! 1. Wypełniony formularz oferty wg Załącznika Nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania wg Załącznika Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie postawionych warunków wskazane w pkt.ii SIWZ, 4. Oświadczenie złożone w oparciu o Załącznik Nr 4 do SIWZ.

10 Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Imię (Imiona), Nazwa... Nazwisko... Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych....dnia...roku... (podpis/y)

11 Załącznik Nr (nazwa i adres wykonawcy) Oświadczenia Oświadczam/y, iż Wykonawca o nazwie:... 1) uważa się związany złożoną ofertą na czas do 29 listopada 2006 r. 2) akceptuje warunki umowy określone w Załączniku Nr 5, 3) wyraża gotowość podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia go o wynikach postępowania w przypadku, gdy oferta zostanie uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Niniejsze oświadczenie złożyłem/liśmy pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, określonej w art kodeksu karnego.... (data i podpis osoby/osób składających oświadczenie)

12 OK.III /06/ŁS UMOWA Nr /2006 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Lato - Dyrektora WUP, zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą ul... reprezentowanym przez, zwanego dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu i urządzeń komputerowych. 2. Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Wykonawca wykona dostawę w sposób i na zasadach określonych w Załącznik Nr 1 do SIWZ Z tytułu wykonania dostawy określonej w 2 oraz po przedłożeniu faktury VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie. złotych brutto (słownie:. 00/100 gr). 2. Powyższa kwota będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy, nr... w ciągu 7 dni po przedłożeniu faktury VAT Wykonawca oświadcza, że ma kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania dostawy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy. 2. Wypłata kary umownej, o której mowa w ust.1 nie stoi na przeszkodzie do dochodzenia przez Zamawiającego szkody przewyższającej jej wysokości.

13 6 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna. 8 Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. egzemplarzach, dwa dla WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

14 Nazwa i dokładny adres firmy FORMULARZ OFERTOWY OFERTA Załącznik Nr 6 Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych (szczegółowy opis w Załączniku Nr 1 SIWZ) organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informujemy, iż: 1. Oferujemy wykonanie dostawy określonej w Załączniku Nr 1 do SIWZ w cenie: Brutto... ze wszystkim opłatami koniecznymi do realizacji przedmiotu zamówienia oraz łącznie z podatkiem VAT: (słownie... zł). Sposób wyliczenia ceny wskazanej powyżej: Nazwa produktu Ilość produktu Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt. Łącznie cena netto Łącznie cena brutto 2. Oświadczamy, iż podana przez nas cena zawiera: koszty dostawy sprzętu i urządzeń do siedziby WUP, koszty ewentualnej wymiany sprzętu na nowy, oraz inne koszty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy potrzebne informację do właściwego przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. do dnia 29 listopada 2006 r. 5. Oświadczany, iż formularz umowy (Załącznik Nr 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, iż podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie. Oferta nasza zawiera...stron. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić wszystkie załączniki)

na Dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

na Dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2008 Kraków, 20 listopada 2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP/22/2007 Kraków, 7 listopada 2007 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego. BARLINEK:Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego Morro ul. Szosowa 2 w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu komputerowego Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-21/08/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/6/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809 Opatów, 23.08.2006 Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, poniŝej 60 tys. EURO o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego Specyfikację zatwierdzono: dnia 04.05.2012 roku PREZYDENT Miasta Kalisza /---/ dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96 100 SKIERNIEWICE, ul. Pomologiczna 18 tel. 046 833 20 21 fax 046 833 32 28 www.insad.pl SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CRZP/335/009/D/09 ZP/22/WETI/09

CRZP/335/009/D/09 ZP/22/WETI/09 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, 23.04.2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5/ZP/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża Znak sprawy: PUP.OK.3520-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: zakup sprzętu komputerowego i drukarek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo