OK.III /06/ŁS Kielce, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OK.III.3321-17/06/ŁS Kielce, 2006.10.17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH ul. Witosa 86 REGON tel. (0-41) , Kielce NIP fax (0-41) OK.III /06/ŁS Kielce, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Kielce, ul. Witosa 86, zaprasza do składania ofert Wykonawców na zamówienie publiczne udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych wg. CPV ( komputery przenośne, myszy komputerowe, klawiatury komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne). Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. I. INFORMACJE DLA OFERENTÓW. Oferty należy przygotować na formularzu wg Załącznika Nr 6. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Grzegorz Basiński, tel. (041) , fax (041) pok. 6, w godzinach Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 3. Oferenci zaproszeni do składania ofert winni złożyć ofertę do dnia 30 października 2006 r. do godz w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Witosa 86, Kielce lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres. 4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym, w pkt.3 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 6. Oferty muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, napisane w języku polskim w sposób trwały. Strony oferty winny być ponumerowane, a wszelkie poprawki parafowane. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelne i ponumerowane. 7. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta osoby, ujawnione w odpowiednim Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym albo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę winno być dołączone pełnomocnictwo tej osoby do dokonywania takiej czynności.

2 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent. Oferty nie spełniające w/w wymagań zostaną odrzucone zgodnie z postanowieniami art.89 cyt. wyżej ustawy. 9. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 października 2006 r. o godz.11.00, pok.10. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. Zamawiający oceni oferty na posiedzeniu niejawnym. 11. Oferenci będą związani niniejszą ofertą do dnia 29 listopada 2006 r. 12. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę. 13. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 14. Cenę powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich. Cenę należy określić w wysokości brutto, jednocześnie wskazać sposób wyliczenia (czyli określić sumę netto, stawkę VAT oraz łączną cenę brutto) według formularza cenowego będącego integralną częścią oferty. 15. Oferentom przysługuje wyłącznie protest na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty euro. II.WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawca winien spełniać warunki określone w art.22 i art. 24 ustawy Pzp tj.: 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna, iż warunki postawione powyżej zostały spełnione, gdy Wykonawca dołączy do oferty: oświadczenie złożone na podstawie formularza stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, w zakresie warunku postawionego w pkt.1 Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty, o których mowa wyżej winny zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. III.KRYTERIA OCENY OFERT I JEJ ODRZUCENIA ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. 1. Zamawiający ofertę odrzuci, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art.89 ust.1 ustawy Pzp, a w szczególności: jest niezgodna z ustawą,

3 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny. 2. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 4. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art.88 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 6. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa: 100%, Kryterium cena będzie oceniane wg następującego wzoru: Ocena = <(Cn:Cb)x100>x`100% gdzie: Cn cena oferty o najniższej cenie, Cb cena oferty badanej. W kryterium cena Wykonawca może uzyskać maksymalną ilość punktów Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cen, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 8. Z oferentem, który wygra postępowanie zostanie podpisana umowa o treści zawartej w Załączniku Nr 5 uzupełnionym zgodnie z warunkami zaproponowanymi w ofercie. IV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ust.1 ustawy Pzp. 2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane jednocześnie wszystkim Wykonawcom. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy zestaw wymaganych dokumentów. 3. Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 4. Formularz oświadczeń. 5. Formularz umowy 6. Formularz oferty

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt nowy, Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy sprzętu używanego bądź regenerowanego. Router ilość 2 szt. lub równoważny interfejsy WAN - jeden port RJ45 interfejsy LAN - 4 razy RJ-45 10/100 wbudowany przełącznik, obsługa VPN Specyfikacja techniczna : Wsparcie dla protokołów NAT/PAT dzieli jeden adres IP przyznany przez providera na wielu użytkowników Obsługa PPPoE, DHCP client/server, stały adres IP od ISP Zapora ogniowa z NAT, filtracją pakietów, filtracją zawartości, blokadą URL, prewencją przed atakami SPI, DoS Alarm i zapis ataku w czasie rzeczywistym Obsługa VPN - 10 tuneli IPsec Przyjazny dla użytkownika interface www i aktualizacja oprogramowania dla systemów Win 95/98/NT/2000/Me/XP, Mac OS, Unix oraz Linux Serwer DHCP automatycznie nadaje parametry adresu IP Wsparcie ALG algorytmy dla obsługi aplikacji multimedialnych Wsparcie DNS relay oraz DDNS Serwer wirtualny oraz DMZ Routing RIP 1,2 Obsługa SNTP Porty LAN: 4 x 10/100Base-T z funkcją MDI/MDIX crossover Port WAN: 10Base-T Przełącznik KVM - DKVM-2K ilość 20 szt lub równoważny 2-portowy elektroniczny przełącznik KVM. Wbudowane kable, umożliwia obsługę dwóch komputerów na tej samej klawiaturze, myszy i monitorze. Kontrolki na przednim panelu wskazują, który komputer jest aktualnie używany. Łatwo dostępny przycisk do przełączania komputerów. Obsługa monitorów SVGA, VGA i MultiSync. Maksymalna rozdzielczość wideo 2048 x 1536.

5 Przełącznik sieciowy 10/100/1000 Mbit/s 24-port - ilość 1 szt. lub równoważny Zarządzalny przełącznik GigabitEthernet. 24 porty RJ-45 10/100/1000, 2 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE), 1 port konsolowy DB-9, autonegocjacja dupleksu i prędkości, samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), obsługa ramek jumbo (do 9kB), bufor: 2Mb, tablica adresów MAC: 8kB, możliwość zarządzania wpisami w tablicy MAC (forwarding database), zarządzanie przez przeglądarkę WWW (z określonego VLAN-u), PVE (Private VLAN Edge) - port skonfigurowany jako PVE ignoruje wpisy w tablicy MAC i przesyła cały ruch do wskazanego interfejsu (fizycznego portu lub zagregowanego linku) określonego jako uplink. Ruch z interfejsu uplink przesyłany jest na wszystkie pozostałe interfejsy; możliwość zdefiniowania do 256 VLANów typu: dynamiczny - poprzez GVRP, statyczny - zdefiniowany przez użytkownika, domyślny (VLAN numer 1). tryby przyporządkowania portu do VLAN-u (VLAN mode): General - akceptuje tylko ramki tagowane (Admit Tag Only) lub wszystkie (Admit All), Access, Trunk (trunk 802.1Q); agregacja portów - możliwość zdefiniowania do 8 grup LAG (Link Aggregation Group), obsługa LACP (Link Aggregation Control Protocol); QoS (Quality of Service): ustawienia domyślnej wartości Cost of Service (0-7) dla interfejsów fizycznych i zagregowanych linków, przyporządkowywanie wag WRR (Weighted Round Robin) / CoS (Class of Service) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika, port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port (tylko ruch wchodzący, tylko wychodzący, ruch w obie strony; test okablowania miedzianego z poziomu przełącznika; UPS 1500 Rack-Mount 2U ilość 1 szt lub równoważny Moc wyjściowa VA Moc wyjściowa 980 W Napięcie wejściowe 230 V Czestotliwość 50 Hz Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny Filtracja napięcia wyjściowego filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik topikowy Kształt napiecia wyjściowego akumul. schodkowa aproksymacja sinusoidy Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. elektroniczne Zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. elektroniczne Czas podtrzymania 7,4-26,5 min. Czas przełączania na UPS 5 ms Ilość gniazd wyjściowych 4 szt. Sygnalizacja optyczno akustyczna Wymiary 2U

6 Intellinet przełącznik KVM 19" 8CPU/1 LCD 15"ilość 1 szt. lub równoważny Zarządzanie i kontrola 8 komputerów PC za pomocą wbudowanej konsoli - klawiatura, touchpad i monitor LCD 15" z rozdzielczością 1024x768 Możliwość podłączenia dodatkowej konsoli (klawiatura, mysz PS/2, monitor SVGA) Zarządzanie z funkcją OSD (On Screen Display) Nie wymaga sterowników Pracuje niezależnie od systemu operacyjnego Podłączane urządzeń na gorąco (Hot Plug) Przełączanie pomiędzy PC z panelu przełącznika lub skrótem klawiszowym Przenoszona rozdzielczość do 1920 x 1440 Możliwość kaskadowego łączenia dodatkowych przełączników INTELLINET ACTIVE NETWORKING do 64 komputerów PC Komputer przenośny IBM ThinkPad T43 ilość 1 szt. lub równoważny procesor Intel Pentium-M (Centrino) (750) częstotliwość MHz technologia mobilna Intel Centrino pamięć RAM 1 GB dysk twardy 80 GB typ ekranu TFT przekątna ekranu LCD 15 cale nominalna rozdzielczość LCD 1024 x 768 piksele karta graficzna Intel Graphics Accelerator 900 ilość pamięci video 128 MB urządzenie wskazujące Touch Pad typ baterii litowo-jonowa minimalny czas pracy na baterii 3,8 godz. wbudowane napędy DVD+/-RW karta dźwiękowa AC , system audio kompatybilny z MS- Sound modem V.92 karta sieciowa Wi-Fi a/b/g, Bluetooth typ gniazd PCMCIA 1x PC Card Type II (1 x Express Card/34 lub Express Card/54) porty wyjścia/wejścia audio analog in/out, USB (x2), VGA D-sub 15- pin, RJ-11 (modem), RJ-45 (ethernet), FireWire IEEE-1394 (x1) dodatkowe złącza czytnik linii papilarnych, Port Replicator zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Pro (PL) Wbudowane oświetlenia klawiatury Port Replicator II (74P6733) Złącza zewnętrzne: Port modemowy RJ-11, RJ-45, 1 x D-sub 15-pin, 1 x DVI, 1 x USB, 1 x stereo minijack (audio in), 1 x stereo mini-jack (audio out), Wejście zasilacza, Wejście zewnętrznego napędu FDD, 1 x serial, Parallel, 2 x PS/2; wraz z zasilaczem Dodatkowa bateria umożliwiająca 6h pracy

7 Urządzenie Wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks) urządzenie laserowe A4 ilość 1 sztuka lub równoważny Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi Szybkość druku 20 stron na minutę Drukowanie dwustronne automatyczne Języku drukarki PCL6, Postscript level 3 Porty USB do komputera, Ethernet RJ-45, USB do podłączenia dysku wymiennego Pamięć drukarki 64MB Rozdzielczość skanera (optyczna) 600 x 2400 dpi Głebia kolorów skanera 48 bitów Maksymalny miesięczny cykl druku 12,500 stron Podawania dokumentów do skanowania Automatyczny podajnik na 50 arkuszy Skanowanie dwustronne Automatyczne, obsługiwane przez automatyczny podajnik dokumentów Fax Fax modem 33 kbps Pamięć faksu 8MB Podajnik papieru 250 arkuszy Drugi podajnik 500 arkuszy Rozmiar papieru A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive Gramatura papieru gsm ze standardowych podajników gsm z podajnika uniwersalnego Toner Możliwość zastosowania tonera na co najmniej 6000 stron przy pokryciu 5% Gwarancja 2 lata w miejscu zainstalowania. Naprawa w ciągu 24 godzin lub urządzenie zastępcze. Kieszeń do dysku ilość 1 sztuka lub równoważny maks. rozmiar urządzeń obsługiwane urządzenia interfejs urządzeń interfejs obudowy 3,5 cala dyski twarde ATA100/133 USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) Czytnik kart flesh ilość 1 szt lub równoważny 3 porty USB 2.0/1.1, automatycznie rozpoznaje karty flash, wbudowane diody sygnalizujące pracę urządzenia, transfer danych do 480 Mbps, możliwość podłączenia zasilacza DC 5 V, nie wymaga sterowników w WIN XP / Me, odczyt i zapis kart flash, obsługiwane typy kart: COMPACT FLASH I/II,EXTREME COMPACT FLASH,EXTREME III COMPACT FLASH,ULTRA II COMPACT FLASH,HS COMPACT FLASH, MD MICRO DRIVER, MEMORY STICK,MEMORY STICK DUO,MEMORY STICK MAGIC GATE (PRO/DUO), EXTREME MEMORY STICK PRO, EXTREME III MEMORY STICK PRO, ULTRA II MEMORY STICK PRO, HS MS MAGIC GATE PRO,

8 HS MS MAGIC GATE PRO DUO, MS ROM, MS SELECT, SD,MINI SD,EXTREME SD,EXTREME III SD,ULTRA II SD, MMC 1,MMC 2,MMC 4.0,MMC+,RS MMC,HS RS MMC, SM, XD, T-FLASH, FortiAnalyzer 100A wraz z FortiKer oraz FortiKey urządzenia te mają być kompatybilne i współpracować z posiadanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach urządzeniem FortiNet 100A ilość 1 Kabel 1 m kategoria 6 Ethernet czerwony UTP 10 Kabel 1 m kategoria 6 Ethernet niebieski UTP 10 Kabel 1 m kategoria 6 Ethernet zielony UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet czerwony UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet zielony UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet żółty UTP 10 Kable 2 m kategoria 6 Ethernet niebieski UTP 10 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet niebieski UTP 20 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet zielony UTP 20 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet zółty UTP 20 Kable 5 m Kategoria 6 Ethernet szary UTP 20 myszy optyczne port USB 30 myszy optyczne port PS/2 10 Klawiatura USB 5 klawiatury PS/2 10 kable przedłużacz do klawiatury muszy PS/2 o długości 1,8m 70 kable usb typu A - B do drukarki o długości 1.8m 10 kable usb typu A - B do drukarki o długości 3.0 m 7 kable usb typu A - B do drukarki o długości 5.0 m 5 przedłużka kabla usb AF/AM o długości 1,8 m 30 FortiUSB key 1 Koperty na CD 500

9 Załącznik Nr 2 SZCZEGÓŁOWY ZESTAW WYMAGANYCH DOKUMENTÓW Dokumenty, o których mowa poniżej winny być złożone wraz z ofertą (Załącznik nr 6). Brak, jakiegokolwiek z nich spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty! 1. Wypełniony formularz oferty wg Załącznika Nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania wg Załącznika Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie postawionych warunków wskazane w pkt.ii SIWZ, 4. Oświadczenie złożone w oparciu o Załącznik Nr 4 do SIWZ.

10 Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Imię (Imiona), Nazwa... Nazwisko... Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych....dnia...roku... (podpis/y)

11 Załącznik Nr (nazwa i adres wykonawcy) Oświadczenia Oświadczam/y, iż Wykonawca o nazwie:... 1) uważa się związany złożoną ofertą na czas do 29 listopada 2006 r. 2) akceptuje warunki umowy określone w Załączniku Nr 5, 3) wyraża gotowość podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia go o wynikach postępowania w przypadku, gdy oferta zostanie uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Niniejsze oświadczenie złożyłem/liśmy pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, określonej w art kodeksu karnego.... (data i podpis osoby/osób składających oświadczenie)

12 OK.III /06/ŁS UMOWA Nr /2006 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Lato - Dyrektora WUP, zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą ul... reprezentowanym przez, zwanego dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu i urządzeń komputerowych. 2. Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Wykonawca wykona dostawę w sposób i na zasadach określonych w Załącznik Nr 1 do SIWZ Z tytułu wykonania dostawy określonej w 2 oraz po przedłożeniu faktury VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie. złotych brutto (słownie:. 00/100 gr). 2. Powyższa kwota będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy, nr... w ciągu 7 dni po przedłożeniu faktury VAT Wykonawca oświadcza, że ma kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania dostawy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy. 2. Wypłata kary umownej, o której mowa w ust.1 nie stoi na przeszkodzie do dochodzenia przez Zamawiającego szkody przewyższającej jej wysokości.

13 6 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna. 8 Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. egzemplarzach, dwa dla WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

14 Nazwa i dokładny adres firmy FORMULARZ OFERTOWY OFERTA Załącznik Nr 6 Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych (szczegółowy opis w Załączniku Nr 1 SIWZ) organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informujemy, iż: 1. Oferujemy wykonanie dostawy określonej w Załączniku Nr 1 do SIWZ w cenie: Brutto... ze wszystkim opłatami koniecznymi do realizacji przedmiotu zamówienia oraz łącznie z podatkiem VAT: (słownie... zł). Sposób wyliczenia ceny wskazanej powyżej: Nazwa produktu Ilość produktu Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt. Łącznie cena netto Łącznie cena brutto 2. Oświadczamy, iż podana przez nas cena zawiera: koszty dostawy sprzętu i urządzeń do siedziby WUP, koszty ewentualnej wymiany sprzętu na nowy, oraz inne koszty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy potrzebne informację do właściwego przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. do dnia 29 listopada 2006 r. 5. Oświadczany, iż formularz umowy (Załącznik Nr 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, iż podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie. Oferta nasza zawiera...stron. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić wszystkie załączniki)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO Niniejszy formularz określa zasady postępowania, warunki i procedury z podaniem kryteriów oceny i wyboru ofert oraz

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: RGIUE.271.8.2011 Mniów, dnia 25.08.2011 r. wg rozdzielnika Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/021/2008 Zadanie częściowe nr 1/1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki - jakość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SĄDECKI URZĄD PRACY OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SĄDECKI URZĄD PRACY OGŁOSZENIE O PRZETARGU URZĄD PRACY OR-271-15/07 SĄDECKI URZĄD PRACY 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. CENTRALA: 442-91-13, 442-91-10, 442-94-32, 442-91-08, 442-91-25, TEL. POŚREDNICTWO PRACY : 442-94 -83, 442-99-63 FAX.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: 9800/P1/SS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (laptopa) 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2, 42-500

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2014 Warszawa, dnia 25.07.2014 r. Zamawiający: Dorota Czuba Zembrzuska Centrum Zdrowia Rodziny - DORMED 03-140 Warszawa ul. Odkryta 1A NIP: 797-152-46-14, REGON: 015697297 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2014 Dorota

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na zapewnienie cateringu w trakcie turnieju finałowego Brojce Enter The Game w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zapytanie ofertowe NR 2/2017 Zakup i dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Nr pisma 3/AM/EFS/2010 Płock, 9 września 2010 r. Zaproszenie Zapraszam do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

(dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

(dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Toruń, dnia 20 listopada 2013r. Zapytanie ofertowe 3/WSB/LOG/2013 dot. dostawy laptopów w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarce-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

P 2 Sp. z o.o. Ul. Jerzego Bajana 31D 01-904 Warszawa. Warszawa, 27.04.2015. Zapytanie ofertowe

P 2 Sp. z o.o. Ul. Jerzego Bajana 31D 01-904 Warszawa. Warszawa, 27.04.2015. Zapytanie ofertowe P 2 Sp. z o.o. Ul. Jerzego Bajana 31D. Warszawa, 27.04.2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: System Patrolowania i Analizy - SYPIA realizowanego

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Burmistrz Bogusław Janus Rogoźno, dnia 2.07.2008r. OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym: GMINA ROGOŹNO, 64-610 Rogoźno ul. Nowa 2, tel. +48

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza do składania ofert celem wyboru dostawcy oferującego najlepsze warunki cenowe na dostawę przenośnego projektora multimedialnego. Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo