Oferta publiczna do akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu"

Transkrypt

1 NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. (narodowy fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z prawem polskim, wpisany do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS 43034) Oferta publiczna do akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da Innova/98, L.P., 5E Direct Invest (Cyprus) Limited, EEF Investments I, L.P., Poland Partners, L.P., Emerging Europe Fund II, L.P., Bell Atlantic Master Trust, Morgan Stanley Emerging Markets Fund, Inc., Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Emerging Markets Portfolio, Morgan Stanley Investment Management Emerging Markets Trust, Morgan Stanley Offshore Emerging Markets Fund, TD Emerging Markets Fund, Capcon Finance Company Limited oraz Handlowy Investments S.A. ( Sprzedaj cy ) wspólnie oferuj do akcji zwyk ych na okaziciela ( Akcje Oferowane ) spó ki NFI EMPiK Media & Fashion S.A. ( Spó ka, EMF ), narodowego funduszu inwestycyjnego utworzonego w formie spó ki akcyjnej, dzia aj cego zgodnie z prawem polskim, w tym zgodnie z Ustaw o narodowych funduszach inwestycyjnych ( Oferta ). Oferta jest skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz do inwestorów, z których ka dy nabywa Akcje Oferowane o cznej warto ci, liczonej wed ug ich Ceny Sprzeda y, stanowi cej równowarto w z otych co najmniej EUR, ustalonej przy zastosowaniu redniego kursu EUR og oszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie ustalenia Ceny Sprzeda y ( Uprawnieni Inwestorzy ). Niniejsze Memorandum Ofertowe nie stanowi ani prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego, jak równie adnego innego dokumentu, którego sporz dzenia i publikacja s wymagane w zwi zku z ofert publiczn ( Dokumenty Urz dowe ). Zgodnie z wy czeniami okre lonymi w art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie publicznej oraz w art. 3 ust. 2 pkt. a) i c) Dyrektywy w sprawie prospektu, w zwi zku z Ofert nie zostan przygotowane adne Dokumenty Urz dowe. AKCJE OFEROWANE S NOTOWANE NA RYNKU PODSTAWOWYM GIE DY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE ( GPW ). OFERTA JEST PRZEPROWADZANA WY CZNIE NA TERYTORIUM POLSKI. NINIEJSZE MEMORANDUM OFERTOWE ANI AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTA Y I NIE ZOSTAN ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKA SKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTO CIOWYMI ANI NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW REGULUJ CYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI OBOWI ZUJ CYCH POZA TERYTORIUM POLSKI. AKCJE OFEROWANE NIE MOG BY PRZEDMIOTEM OFERTY LUB SPRZEDA Y W STANACH ZJEDNOCZONYCH ANI ADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ REJESTRACJA LUB SPE NIENIE INNYCH SZCZEGÓLNYCH WYMOGÓW PRAWNYCH JEST WYMAGANE. OPIS OGRANICZE DOTYCZ CYCH OFEROWANIA, SPRZEDA Y AKCJI, A TAK E DYSTRYBUCJI NINIEJSZEGO MEMORANDUM OFERTOWEGO ZNAJDUJE SI W ROZDZIALE WARUNKI OFERTY. Inwestycja w Akcje Oferowane wi e si z wysokim ryzykiem. Omówienie wybranych czynników ryzyka, które nale y bra pod uwag w zwi zku z ewentualn inwestycj w Akcje Oferowane znajduje si w rozdziale Czynniki ryzyka. Podejmuj c decyzj inwestycyjn, inwestorzy powinni kierowa si wy cznie informacjami zawartymi w niniejszym Memorandum Ofertowym. Sprzedaj cy oraz Spó ka nie upowa nili adnych osób do udzielania inwestorom dodatkowych informacji. Inwestorzy nie powinni kierowa si informacjami innymi ni te, które zawarto w niniejszym Memorandum Ofertowym. Inwestorzy nie powinni zak ada, e informacje zawarte w niniejszym Memorandum Ofertowym s zgodne ze stanem faktycznym w terminie innym ni w dacie wskazanej na ok adce niniejszego dokumentu, chyba e w tre ci niniejszego Memorandum Ofertowego wskazano inaczej. Sprzeda Akcji Oferowanych zostanie rozliczona poprzez zlecenia redystrybucyjne na GPW zgodnie z postanowieniami 157 Regulaminu GPW, pod warunkiem uzyskania zgody Zarz du GPW. Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów warto ciowych inwestorów nast pi w dniu 25 pa dziernika 2006 r. lub w zbli onym terminie ( Dzie Zamkni cia ). Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu Data niniejszego Memorandum Ofertowego 6 pa dziernika 2006 r.

2 Niniejsze Memorandum Ofertowe zosta o sporz dzone w celu u atwienia podj cia decyzji o nabyciu Akcji Oferowanych. Podejmuj c decyzj inwestycyjn dotycz c Akcji Oferowanych na podstawie niniejszego Memorandum Ofertowego, inwestorzy musz polega na w asnej analizie dzia alno ci Grupy oraz warunków Oferty, w tym analizie zwi zanych z ni korzy ci i czynników ryzyka. Oferta przeprowadzana jest wy cznie na podstawie niniejszego Memorandum Ofertowego. W niektórych jurysdykcjach publikacja niniejszego Memorandum Ofertowego, Oferta i sprzeda Akcji Oferowanych mog podlega ograniczeniom prawnym. Osoby, w posiadaniu których znalaz o si niniejsze Memorandum Ofertowe, s zobowi zane do zapoznania si z takimi ograniczeniami i do zastosowania si do nich. Memorandum Ofertowe nie mo e by bezpo rednio ani po rednio wykorzystywane na potrzeby sk adania ofert sprzeda y Akcji Oferowanych, ani sam nie stanowi takiej oferty, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta jest niezgodna z prawem. Informacje zawarte w niniejszym Memorandum Ofertowym w rozdzia ach Podsumowanie warunków Oferty, Sprzedaj cy i Warunki Oferty (zwane dalej cznie Informacje Sprzedaj cych ) zosta y przygotowane przez Sprzedaj cego, natomiast wszelkie pozosta e informacje przez Spó k. adna osoba nie zosta a upowa niona do udzielania informacji b d sk adania o wiadcze dotycz cych Oferty lub sprzeda y Akcji Oferowanych innych ni informacje i o wiadczenia zawarte w Memorandum Ofertowym, i nie nale y traktowa takich informacji lub o wiadcze jako przekazanych z upowa nienia Spó ki b d w wypadku Informacji Sprzedaj cych z upowa nienia Sprzedaj cych. STWIERDZENIA DOTYCZ CE PRZYSZ O CI Niniejsze Memorandum Ofertowe, w tym w szczególno ci rozdzia y zatytu owane Podsumowanie, Czynniki ryzyka, Przegl d sytuacji operacyjnej i finansowej i Opis dzia alno ci Grupy, zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz o ci. W stwierdzeniach takich u yto nast puj cych s ów lub wyra e : uwa a, by zdania, mo e, b dzie, zamierza, szacowa, kontynuowa, przewidywa, planowa, oczekiwa, itp. Stwierdzenia dotycz ce przysz o ci odnosz si do mo liwych lub zak adanych przez Grup wyników jej dzia alno ci, strategii biznesowych, planów finansowych, pozycji konkurencyjnej, warunków rynkowych, mo liwo ci rozwoju, wp ywu przysz ych regulacji prawnych oraz skutków dzia alno ci spó ek konkurencyjnych. Stwierdzenia dotycz ce przysz o ci oparte s g ównie na obecnych opiniach, oczekiwaniach i prognozach Grupy odno nie przysz ych zdarze i tendencji finansowych, maj cych wp yw na jej dzia alno. Istnieje wiele czynników poza omówionymi w innych rozdzia ach niniejszego Memorandum Ofertowego, które mog przyczyni si do powstania istotnych ró nic pomi dzy faktycznymi wynikami Grupy a prognozami zawartymi w stwierdzeniach dotycz cych przysz o ci, w tym mi dzy innymi: ogólne warunki ekonomiczne, polityczne i rynkowe w Polsce i Unii Europejskiej, zmiany poziomu kosztów sta ych Grupy, inflacja, spadek warto ci z otego, istniej ce oraz przysz e regulacje prawne, zmiany cen rynkowych, mody, zapotrzebowania i preferencji klientów oraz warunki dotycz ce konkurencji, wahania o charakterze cyklicznym i sezonowym dotycz ce wyników operacyjnych Grupy, zdolno Grupy do realizacji strategii rozwoju, zmiany strategii rozwoju Grupy, oraz czynniki ryzyka, o których mowa w rozdziale Czynniki ryzyka. Z uwagi na wspomniane powy ej czynniki, stwierdzenia dotycz ce przysz o ci zawarte w niniejszym Memorandum Ofertowym mog nie zosta zrealizowane i nie stanowi gwarancji przysz ych wyników. DANE STATYSTYCZNE I MAKROEKONOMICZNE Dane statystyczne zawarte w niniejszym Memorandum Ofertowym obejmuj dane szacunkowe pochodz ce z publicznie dost pnych róde informacji o ró nym stopniu wiarygodno ci. Publikowane dane ekonomiczne dotycz ce Polski zosta y zaczerpni te z informacji organów administracji publicznej lub Narodowego Banku Polskiego. Dane makroekonomiczne oraz inne dane statystyczne dotycz ce Polski, które zosta y wykorzystane w niniejszym Memorandum Ofertowym, pochodz przede wszystkim z informacji dostarczonych przez G ówny Urz d Statystyczny ( GUS ). Dane w tabelach, znajduj cych si w niniejszym Memorandum Ofertowym, których ród o nie zosta o podane, pochodz wy cznie od Spó ki. PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWYCH I INNYCH DANYCH Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spó ki oraz podmiotów zale nych podlegaj cych konsolidacji ( Grupa lub Grupa EMF ) za lata zako czone 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2004 r. i 31 grudnia 2003 r. ( Zbadane 24 23

3 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ) przedstawione w niniejszym Memorandum Ofertowym zosta o sporz dzone zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk oraz zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej, w tym Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci i Interpretacjami, wydanymi przez Rad ds. Standardów Rachunkowo ci (z uwzgl dnieniem ich zmian, uzupe nie i wznowie ), które zosta y zatwierdzone przez Uni Europejsk ( MSSF ) i podlega o badaniu przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., niezale nych bieg ych rewidentów Spó ki, zgodnie z normami wykonywania zawodu bieg ego rewidenta obowi zuj cymi w Polsce i przepisami Ustawy o rachunkowo ci. Ze skutkiem od 16 marca 2004 r. Spó ka sta a si jednostk dominuj c w stosunku do Grupy Spó ek Sprzeda y Detalicznej i Hurtowej, w sk ad której wchodzi y kontrolowane przez Eastbridge spó ki prowadz ce dzia alno w zakresie sprzeda y detalicznej i hurtowej. Przeniesienie udzia ów spó ek tworz cych Grup Spó ek Sprzeda y Detalicznej i Hurtowej zosta o dokonane w zamian za Akcje, w wyniku czego Eastbridge sta si, bezpo rednio i poprzez swoje spó ki zale ne, wi kszo ciowym akcjonariuszem Spó ki, posiadaj cym 91,43% Akcji. Bior c pod uwag tre ekonomiczn powy szej transakcji, Zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zosta o sporz dzone w oparciu o rozwi zania rachunkowe typowe dla przej odwrotnych i za rok zako czony 31 grudnia 2004 r. przedstawia wynik dzia alno ci oraz aktywa i pasywa Grupy Spó ek Sprzeda y Detalicznej i Hurtowej, a od dnia 16 marca 2004 r. obejmuje równie aktywa netto Spó ki nabyte przez Grup w wyniku powy szej transakcji i wynik Spó ki po tej dacie. Przed 16 marca 2004 r. dane na temat wyników dzia alno ci oraz aktywów i pasywów przedstawione w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym by y przygotowywane poprzez sumowanie danych zawartych w historycznych sprawozdaniach finansowych spó ek wchodz cych w sk ad Grupy Spó ek Sprzeda y Detalicznej i Hurtowej, pochodz cych ze sprawozda finansowych Grupy Eastbridge po dokonaniu korekt konsolidacyjnych. ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres sze ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2006 r. zawarte w niniejszym Memorandum Ofertowym zosta o przekazane do publicznej wiadomo ci zgodnie z Rozporz dzeniem w sprawie informacji bie cych i okresowych. Informacje te nie podlega y badaniu ale podlega y przegl dowi przez niezale nego bieg ego rewidenta ( Niezbadane ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, wraz ze Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym zwane jest dalej Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi ). Niezbadane ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zosta o sporz dzone zgodnie z MSR 34 ródroczna sprawozdawczo finansowa. W zwi zku z planowanym zbyciem przez EMF wszystkich udzia ów w spó ce Galeria Centrum, w niniejszym Memorandum Ofertowym zosta a tak e zamieszczona niezbadana informacja finansowa pro forma obejmuj ca niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za rok obrotowy zako czony 31 grudnia 2005 r., niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres sze ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2006 r., niezbadany skonsolidowany bilans pro forma na 30 czerwca 2006 r. oraz noty obja niaj ce ( Niezbadana Informacja Finansowa Pro Forma ). Niezbadana Informacja Finansowa Pro Forma zosta a przygotowana, aby przedstawi jaki wp yw na Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe mog aby mie transakcja sprzeda y udzia ów w Galerii Centrum (opisana szczegó owo w rozdziale Informacje dodatkowe, w punkcie Istotne umowy, w podpunkcie Umowa zobowi zuj ca do sprzeda y spó ki Galerii Centrum ), gdyby mia a ona miejsce na pocz tek okresu w przypadku prezentowanych rachunków zysków i strat pro forma lub na dat bilansow w przypadku prezentowanego bilansu pro forma. Niezbadana Informacja Finansowa Pro Forma zosta a sporz dzona wy cznie w celach ilustracyjnych i nie okre la jakie by yby faktyczne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za przedstawione okresy lub jaka by aby faktyczna pozycja finansowa Grupy na przedstawion dat, gdyby transakcja sprzeda y udzia ów w Galerii Centrum rzeczywi cie mia a miejsce w przyj tych terminach, i nie jest jej celem okre lenie skonsolidowanych wyników finansowych za jakiekolwiek okresy przysz e. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe dotycz ce Grupy przedstawione w niniejszym Memorandum Ofertowym pochodz ze Skonsolidowanych Sprawozda Finansowych lub zosta y obliczone na ich podstawie i nie zosta y poddane adnym istotnym zmianom. Niektóre liczby zawarte w niniejszym Memorandum Ofertowym zosta y zaokr glone. W zwi zku z tym, liczby wykazane jako sumy w niektórych tabelach i w tek cie mog nie odpowiada sumie poprzedzaj cych je liczb. O ile nie zaznaczono inaczej, sprawozdania finansowe oraz inne dane finansowe i statystyczne zawarte w niniejszym Memorandum Ofertowym s wyra one w z otych. W niniejszym Memorandum Ofertowym odniesienia do PLN lub z otych s odniesieniami do prawnego rodka p atniczego Polski, odniesienia do EUR lub euro s odniesieniami do wspólnej waluty wprowadzonej na pocz tku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot Europejsk, odniesienia do USD s odniesieniami do dolarów ameryka skich, b d cych prawnym rodkiem p atniczym Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej, odniesienia do CZK dotycz korony czeskiej, prawnego rodka p atniczego Republiki Czeskiej, a odniesienia do GBP s odniesieniami do funta brytyjskiego, prawnego rodka p atniczego Wielkiej Brytanii. Terminy pisane w niniejszym Memorandum Ofertowym wielkimi literami zosta y zdefiniowane w rozdziale Definicje lub w innych rozdzia ach niniejszego Memorandum Ofertowego. 34

4 SPIS TRE CI Strona PODSUMOWANIE... 5 Informacje ogólne... 5 Historia Grupy... 8 Strategia... 9 Przewagi konkurencyjne Czynniki ryzyka Streszczenie skonsolidowanych danych finansowych Grupy Streszczenie warunków Oferty CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka zwi zane z dzia alno ci Grupy Ryzyko zwi zane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi dzia alno Czynniki ryzyka zwi zane z Akcjami Oferowanymi i Ofert KAPITALIZACJA I ZAD U ENIE O wiadczenie o kapitale obrotowym DYWIDENDA I POLITYKA WYP ATY DYWIDENDY Informacje ogólne Wyp acone dywidendy za okres obj ty historycznymi informacjami finansowymi Polityka wyp aty dywidendy KURSY WYMIANY WALUT WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY Wybrane dane finansowe NIEZBADANA INFORMACJA FINANSOWA PRO FORMA Wst p Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za rok zako czony 31 grudnia 2005 r Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres sze ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2006 r PRZEGL D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Informacje ogólne Dzia alno Grupy Modele biznesowe Istotne zdarzenia maj ce wp yw na historyczne wyniki finansowe Grupy Istotne zdarzenia, które wyst pi y po 30 czerwca 2006 r Istotne szacunki i oceny Prezentacja danych poszczególnych Spó ek Operacyjnych Wyniki dzia alno ci za sze miesi cy zako czone 30 czerwca 2006 r. i 30 czerwca 2005 r Wyniki dzia alno ci operacyjnej w latach zako czonych 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2004 r. i 31 grudnia 2003 r i i

5 SPIS TRE CI Strona Sezonowo dzia alno ci OTOCZENIE RYNKOWE Rynek produktów lifestyle G ówne czynniki rozwoju rynku G ówni konkurenci OPIS DZIA ALNO CI GRUPY Informacje ogólne Historia Grupy Strategia Przewagi konkurencyjne G ówne spó ki segment Media i Rozrywka G ówne spó ki segment Moda i Uroda G ówni dostawcy Znacz ce inwestycje Przysz e znacz ce inwestycje w latach Znaki towarowe i licencje Zgody i zezwolenia Istotne sk adniki maj tku ZARZ D, RADA NADZORCZA I KLUCZOWI MENED EROWIE Zarz d Rada Nadzorcza Kluczowi Mened erowie Akcje b d ce w posiadaniu cz onków Zarz du, Rady Nadzorczej lub Kluczowych Mened erów Konflikt interesów Wynagrodzenie Ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej Program Opcji Mened erskich Odprawy z tytu u odwo ania cz onków Zarz du i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Mened erów z pe nionej funkcji Umowy po yczki ZNACZNI AKCJONARIUSZE Grupa Eastbridge Pozostali znaczni akcjonariusze SPRZEDAJ CY Istotne powi zania Sprzedaj cych TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI ii ii

6 SPIS TRE CI Strona Umowy dotycz ce nabycia HDS WP Umowa kupna udzia ów w Premium Club Umowy dotycz ce E-Foto Umowa o wiadczenie us ug doradczych z Eastbridge Umowy najmu i inne umowy dotycz ce korzystania z nieruchomo ci INFORMACJE O AKCJACH I KAPITALE ZAK ADOWYM SPÓ KI Kapita zak adowy Spó ki Zmiany w kapitale zak adowym Spó ki Akcje w asne Kapita docelowy; warunkowe podwy szenie kapita u Uprawnienia i ograniczenia zwi zane z Akcjami Prawo g osu i Walne Zgromadzenia Prawo poboru Podzia maj tku w przypadku likwidacji Opis dzia a niezb dnych do zmiany praw posiadaczy Akcji ad korporacyjny PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓ CE REGULACJE RYNKU PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W POLSCE Akty prawne reguluj ce rynek kapita owy Publiczna oferta papierów warto ciowych Obowi zki informacyjne Obrót papierami warto ciowymi z wykorzystaniem informacji poufnych Obowi zki zwi zane z nabywaniem lub zbywaniem akcji w trakcje trwania okresów zamkni tych Nabywanie i zbywanie znacznych pakietów akcji OPODATKOWANIE Opodatkowanie zysków kapita owych ze zbycia papierów warto ciowych przez osoby fizyczne b d ce rezydentami Polski Opodatkowanie zysków kapita owych ze zbycia papierów warto ciowych przez osoby prawne b d ce rezydentami Polski Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z udzia u w zyskach osób prawnych Opodatkowanie zagranicznych inwestorów nieb d cych rezydentami Polski Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn WARUNKI OFERTY Oferta Przewidywany harmonogram Oferty Cena Sprzeda y iii iii

7 SPIS TRE CI Strona Umowa Subemisyjna Zmniejszenie liczby Akcji Oferowanych Zasady sk adania zlece na Akcje Oferowane Zasady p atno ci za Akcje Oferowane Przydzia Akcji Oferowanych i rozliczenie Odst pienie od przeprowadzenia Oferty Notowanie Akcji Oferowanych Umowy ograniczaj ce zbywalno Akcji Ograniczenia zbywalno ci Koszty Oferty Powi zania w ramach innych transakcji INFORMACJE DODATKOWE Istotne umowy Pozosta e istotne umowy Istotne post powania Znacz ce zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy Dokumenty udost pniane do wgl du Inne informacje DEFINICJE SKONSOLIDOWANE INFORMACJE FINANSOWE... F-1 F-110 iv iv

8 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie powinno by traktowane jako wprowadzenie do niniejszego Memorandum Ofertowego, a decyzja inwestycyjna co do nabycia Akcji Oferowanych powinna by ka dorazowo podejmowana w oparciu o tre ca ego niniejszego Memorandum Ofertowego. Inwestor wnosz cy powództwo odnosz ce si do tre ci niniejszego Memorandum Ofertowego ponosi koszt ewentualnego t umaczenia niniejszego Memorandum Ofertowego przed rozpocz ciem post powania przed s dem. Osoby sporz dzaj ce niniejsze podsumowanie b d ce cz ci niniejszego Memorandum Ofertowego, cznie z ka dym jego t umaczeniem, ponosz odpowiedzialno jedynie za szkod wyrz dzon w przypadku, gdy wprowadza ono w b d, jest niedok adne lub sprzeczne z innymi cz ciami niniejszego Memorandum Ofertowego. Informacje ogólne Grupa dzia a na rynku niespo ywczych produktów konsumpcyjnych zaspokajaj cych potrzeby wy szego rz du (tzw. produktów lifestyle), który stanowi cz rynku produktów szybko zbywalnych (ang. fast moving consumer goods). Produkty lifestyle nie zaliczaj si do podstawowych lub niezb dnych produktów codziennego u ytku. Produkty te s najcz ciej wykorzystywane w wolnym czasie (media i rozrywka) lub te s u kreowaniu wizerunku (markowe ubrania, perfumy i kosmetyki). Grupa jest wiod c na polskim rynku grup kapita ow zarz dzaj c markami produktów lifestyle, bior c pod uwag wielko sprzeda y i liczb punktów detalicznych i us ugowych. Dzia alno Grupy obejmuje zarówno sprzeda detaliczn jak i hurtow takich produktów. Za rok zako czony 31 grudnia 2005 r. Grupa wykaza a skonsolidowane przychody na poziomie 1,169 mld PLN. Na dzie 31 sierpnia 2006 r. Grupa prowadzi a 259 punktów detalicznych i us ugowych w Polsce, i jeden sklep w Niemczech. Sklepy prowadzone przez Grup oferuj produkty wiod cych mi dzynarodowych marek franszyzowych oraz produkty pod w asnymi markami i dysponuj czn powierzchni handlow netto wynosz c ponad m 2. Uwzgl dniaj c sieci detaliczne podmiotów, z którymi Grupa jest powi zana kapita owo (Zara Polska, Sephora Polska i Coffeeheaven), sie detaliczno-us ugowa Grupy obejmowa a, na dzie 31 sierpnia 2006 r., cznie 375 punktów detalicznych i us ugowych. W sk ad marek zarz dzanych przez Grup EMF wchodz zarówno marki w asne, takie jak EMPiK, EMPiK SJO, Speak Up, Smyk, Cool Club, Galeria Centrum, Galeria Kosmeteria, Autograf, Navy i Frodo, jak równie marki zarz dzane na podstawie umów franszyzowych i dystrybucyjnych, do których nale Aldo, Boss, Esprit, Mango, Mexx, Palmers, River Island, Spring, Wallis, Chanel, Dior, Shiseido, Salvador Dali, Clarins, Thierry Mugler, Matis, Loewe, Ingrid Millet, Givenchy, Bourjois, Lancaster, Guerlain, Kenzo, Cerruti, Bausch & Lomb, Sergio Tacchini, Protest oraz Irn-Bru. Grupa jest równie powi zana kapita owo ze spó kami prowadz cymi na terenie Polski sieci sklepów Zara i Sephora oraz sie barów kawowych Coffeeheaven. Dzia alno Grupy obejmuje wi kszo obszarów rynku produktów lifestyle. Oferowane produkty adresowane s do grupy docelowej konsumentów o dochodach rednich i ponadprzeci tnych, posiadaj cych wykszta cenie rednie i wy sze. Poszczególne Spó ki Operacyjne oferuj swoje produkty i us ugi w ramach dwóch segmentów rynku lifestyle: Media i Rozrywka oraz Moda i Uroda. Na dzie 31 sierpnia 2006 r. Grupa zatrudnia a pracowników, w tym w segmencie Media i Rozrywka, w segmencie Moda i Uroda oraz 13 w Spó ce. Przedstawione powy ej obszary oraz model prowadzonej przez Grup dzia alno ci nie ulega y istotnym zmianom w okresie ostatnich trzech lat obj tych historycznymi informacjami finansowymi. Grupa systematycznie zwi ksza a skal swojej dzia alno ci poprzez otwieranie nowych punktów sprzeda y oraz punktów us ugowych ( czna powierzchnia handlowa Grupy wzros a z 86,6 tys. m 2 na koniec 2003 r. do 122,1 tys. m 2 na koniec 2005 r.). Ponadto oferta Grupy jest systematycznie rozszerzana o nowe marki z segmentu Moda i Uroda (do portfeli dotychczas zarz dzanych przez Grup marek na terenie Polski, w 2005 r. dodano marki Mexx, Aldo, Mango, Boss, a w 2006 r. - marki Palmers i Spring). 5

9 Istotne zdarzenia po 30 czerwca 2006 r. Po dacie Skonsolidowanych Sprawozda Finansowych Spó ka zawar a umow zobowi zuj c j do sprzeda y spó ce Vistula 100% udzia ów w kapitale zak adowym Galerii Centrum, pod warunkiem uzyskania przez Vistul zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji. W przypadku realizacji tej transakcji sk ad Grupy EMF ulegnie istotnej zmianie. W celu umo liwienia inwestorom dokonania oceny wp ywu tej transakcji na dzia alno Grupy w niniejszym Memorandum Ofertowym zamieszczona zosta a Niezbadana Informacja Finansowa Pro Forma. Zgodnie z Niezbadan Informacj Finansow Pro Forma; skonsolidowane przychody Grupy za 2005 r. wynios y tys. PLN. W przypadku sprzeda y udzia ów w Galerii Centrum sie punktów Grupy zmniejszy si o 13 punktów detalicznych, a marki w asne Galerii Centrum przestan wchodzi w sk ad portfela marek zarz dzanych przez Grup. Ponadto w sierpniu 2006 r. EMPiK podpisa warunkow umow inwestycyjn w sprawie nabycia (po redniego) wi kszo ciowego udzia u w spó ce Bukva na Ukrainie, prowadz cej sie 27 ksi gar na terenie ca ego kraju. Dzi ki podpisanej umowie, po przej ciu kontroli operacyjnej nad ww. spó k, EMPiK, wykorzystuj c dotychczas zdobyte do wiadczenie na rynku polskim, ma zamiar stopniowo dostosowywa sie przej tych ksi gar do w asnego formatu i modelu biznesowego. Dodatkowo Smyk w sierpniu 2006 r. podpisa warunkow umow inwestycyjn w sprawie nabycia (po redniego) wi kszo ciowego pakietu udzia ów w spó ce Paritet Servis-Retail prowadz cej w Kijowie dwa sklepy pod nazw Kinderland, z produktami dla dzieci i matek. W 2007 r. spó ka ta planuje otworzy dwa do trzech nowych sklepów z takim samym asortymentem. Dzi ki przej ciu kontroli nad ww. spó k Smyk ma zamiar powi kszy sie swoich sklepów o ju istniej ce i planowane punkty sprzeda y w Kijowie, jak równie, w zale no ci od oceny op acalno ci podj tych przedsi wzi, rozwa y rozszerzenie sieci sprzeda y o kolejne sklepy. Segment Media i Rozrywka Segment Media i Rozrywka obejmuje przede wszystkim sprzeda ksi ek i prasy, muzyki, filmów, gier i multimediów, produktów fotograficznych, zabawek i gad etów, upominków, artyku ów papierniczych i ozdobnych, produktów oraz us ug edukacyjnych, jak równie nauczanie j zyków obcych. W segmencie Media i Rozrywka dzia aj nast puj ce spó ki z Grupy: EMPiK najwi ksza ogólnopolska sie detaliczna oferuj ca produkty zwi zane z kultur i rozrywk (muzyka, prasa, filmy, gry komputerowe oraz multimedia, artyku y papiernicze, artyku y artystyczne i ozdobne, us ugi fotograficzne i inne produkty zwi zane z fotografi ), Smyk ogólnokrajowa sie detaliczna oferuj ca artyku y dla dzieci i niemowl t (odzie, obuwie, zabawki, artyku y dzieci ce, papiernicze oraz multimedia i ksi ki), Learning Systems Poland najwi ksza ogólnopolska sie szkó j zykowych, Licomp EMPiK Multimedia dystrybutor gier komputerowych, Pol Perfect spó ka logistyczna oraz hurtowy dystrybutor polskich i zagranicznych czasopism i magazynów specjalistycznych. Grupa jest równie obecna w segmencie barów kawowych poprzez udzia y mniejszo ciowe w Coffeeheaven spó ce zarz dzaj cej sieci barów kawowych w Polsce i w innych krajach Europy rodkowo-wschodniej. Segment Moda i Uroda Segment Moda i Uroda obejmuje g ównie sprzeda markowych ubra, obuwia, akcesoriów, perfum oraz innych artyku ów kosmetycznych. W segmencie Moda i Uroda spó ki z Grupy prowadz sprzeda detaliczn produktów pod w asnymi markami oraz pod mi dzynarodowymi markami na podstawie wy cznych lub preferencyjnych praw do dystrybucji odzie y, obuwia i akcesoriów (na rynku polskim) i kosmetyków (na rynku polskim lub czeskim i s owackim), w tym: Ultimate Fashion spó ka prowadz ca sprzeda detaliczn, dzia aj ca na podstawie umów franszyzowych dotycz cych produktów sprzedawanych pod markami Aldo, Boss, Esprit, Mango, 6

10 Mexx, Palmers (otwarcie pierwszego sklepu jest planowane jesieni 2006 r.), River Island, Spring i Wallis, Optimum Polska, Optimum CZ&SK oraz East Services spó ki dzia aj ce na podstawie umów dystrybucyjnych dotycz cych wybranych marek kosmetyków i perfum (Chanel, Dior, Shiseido, Salvador Dali, Clarins, Thierry Mugler, Matis, Loewe, Ingrid Millet, Givenchy, Bourjois, Lancaster, Guerlain, Kenzo oraz Cerruti), produktów optycznych (Bausch & Lomb), odzie y sportowej (Sergio Tacchini oraz Protest) oraz napojów bezalkoholowych (Irn-Bru), Galeria Centrum sie wielomarkowych domów mody w Polsce. Grupa jest tak e zaanga owana kapita owo w spó kach Zara Polska i Sephora Polska. Zara Polska zajmuje si sprzeda detaliczn produktów pod mark Zara, natomiast Sephora Polska jest operatorem jednej z najwi kszych ogólnopolskich sieci perfumerii. Struktura Grupy W sk ad Grupy wchodzi EMF, jako spó ka holdingowa, oraz dziesi Spó ek Operacyjnych, w których EMF posiada, bezpo rednio lub po rednio, udzia y wi kszo ciowe. Grupa jest równie powi zana kapita owo z trzema spó kami, Zara Polska, Sephora Polska i Coffeeheaven. Struktur Grupy przedstawia poni sza tabela. Struktura Grupy i jej powi za kapita owych Segment Media i Rozrywka Segment Moda i Uroda Learning Systems Poland 65% EMPiK 100% 100% 100% Ultimate Fashion Pol Perfect 94% Galeria Centrum (1) 100% Optimum Polska Licomp EMPiK Multimedia 100% 100% Optimum CZ&SK Smyk 100% 100% East Services Coffeeheaven 9,45% 49% Zara Polska 24% Sephora Polska (2) (1) Udzia y w Galerii Centrum s przedmiotem umowy zobowi zuj cej EMF do ich sprzeda y. W przypadku wykonania tej umowy Galeria Centrum przestanie by cz ci Grupy. Patrz rozdzia Informacje dodatkowe, punkt Istotne umowy, podpunkt Umowa zobowi zuj ca do sprzeda y spó ki Galeria Centrum. (2) Udzia posiadany za po rednictwem EMPiK. Udzia y procentowe Grupy przedstawione na powy szym schemacie odzwierciedlaj prawny stan posiadania Grupy w wymienionych podmiotach oraz procentow liczb g osów przys uguj cych Grupie na walnych zgromadzeniach albo na zgromadzeniach wspólników tych podmiotów. W odniesieniu do udzia ów posiadanych przez Grup w spó kach Sephora Polska i Zara Polska, Grupa zawar a z wi kszo ciowymi udzia owcami tych spó ek umowy opcji kupna i sprzeda y. W zwi zku z tymi umowami, ca y posiadany przez Grup udzia w spó ce Sephora Polska oraz cz udzia u w spó ce Zara Polska (29%) zosta y uj te w 7

11 Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych jako zbyte. W odniesieniu do udzia ów mniejszo ciowych w LSP, Grupa zawar a umowy opcji kupna i sprzeda y, w wyniku wykonania których udzia Grupy w tej spó ce mo e ulec zwi kszeniu. W odniesieniu do udzia u EMF w spó ce Galeria Centrum zawarta zosta a, opisana w rozdziale Informacje dodatkowe, w punkcie Istotne umowy, w podpunkcie Umowa zobowi zuj ca do sprzeda y spó ki Galeria Centrum, umowa zobowi zuj ca EMF do sprzeda y spó ce Vistula 100% udzia ów w kapitale zak adowym Galerii Centrum. Po spe nieniu si warunku zawieszaj cego okre lonego w tej umowie oraz po zawarciu umowy przenosz cej w asno udzia ów w Galerii Centrum na Vistul, spó ka Galeria Centrum przestanie stanowi cz Grupy EMF. Wi cej informacji na temat powy szych transakcji znajduje si w rozdziale Informacje dodatkowe, w punkcie Istotne umowy oraz w Notach 8, 9 i 32 do Zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Oprócz istotnych podmiotów zale nych i powi zanych kapita owo przedstawionych na powy szym schemacie, w sk ad Grupy wchodz równie inne spó ki zale ne (patrz rozdzia Opis dzia alno ci Grupy ). Sie punktów detalicznych i us ugowych Wed ug stanu na 31 sierpnia 2006 r. sie punktów detalicznych i us ugowych Grupy obejmowa a 259 punktów, w tym: 77 salonów EMPiK, 41 sklepów franszyzowych Ultimate Fashion, 35 sklepów Smyk, 13 domów mody Galeria Centrum, 35 punktów fotograficznych EMPiK Foto, 58 szkó j zykowych. Grupa jest tak e powi zana kapita owo z nast puj cymi spó kami (dane na dzie 31 sierpnia 2006 r.): Sie hurtowa Zara Polska, która prowadzi 13 sklepów, Coffeeheaven, która zarz dza 53 barami kawowymi (35 w Polsce, 7 w Czechach, 8 na otwie, 1 na S owacji i 2 w Bu garii), Sephora Polska, która prowadzi 50 perfumerii. Grupa posiada trzy centra dystrybucyjne dwa w Warszawie i jedno w Pradze. Historia Grupy Grupa w swoim obecnym kszta cie powsta a w marcu 2004 r. w wyniku przeniesienia na Spó k, przez Eastbridge oraz jej podmioty zale ne ECI i DTC, udzia ów w dziesi ciu spó kach w zamian za 91,43% Akcji. Przed przeniesieniem na EMF, spó ki te wchodzi y w sk ad Pionu Dóbr Konsumpcyjnych Grupy Eastbridge, która obecnie jest wi kszo ciowym akcjonariuszem Spó ki. Pierwszych inwestycji na rynku produktów lifestyle Grupa Eastbridge dokona a w latach 90. poprzez utworzenie sieci dystrybucji artyku ów fotograficznych i kosmetycznych we wspó pracy z firmami Kodak, L Oreal i LVMH. Dalszy rozwój tych przedsi wzi doprowadzi do powstania sieci hurtowej dystrybucji kosmetyków oraz sieci detalicznej sprzeda y materia ów oraz us ug fotograficznych. Do ko ca 1995 r. Eastbridge naby 100% udzia ów w EMPiK. W wyniku przeprowadzonych przez Grup Eastbridge dzia a restrukturyzacyjnych i rozwojowych, EMPiK sta si wiod c sieci detaliczn w Polsce, specjalizuj c si w sprzeda y produktów zwi zanych z kultur i rozrywk. W 1998 r. Grupa Eastbridge wzi a udzia w prywatyzacji sieci domów handlowych DTC, w ramach której ECI naby 70% akcji DTC. W wyniku restrukturyzacji i rozwoju tej spó ki powsta a Galeria Centrum, Smyk 8

12 oraz rozwini to dzia alno franszyzow prowadzon przez Young Fashion (obecnie Zara Polska) oraz Ultimate Fashion. W tym samym roku Pion Dóbr Konsumpcyjnych Grupy Eastbridge zosta przeniesiony do ECI, spó ki zale nej od Eastbridge. Dalsza rozbudowa portfela prowadzona przez ECI obejmowa a uzyskiwanie praw do nowych marek na mocy umów franszyzowych i dystrybucyjnych (1999 r. Esprit, Wallis, River Island, Zara), a tak e budow i promocj w asnych marek, takich jak Smyk (przekszta cony z Pionu Produktów Dzieci cych DTC w 2000 r.) oraz Galeria Centrum (utworzona na bazie sieci domów handlowych DTC w 2001 r.). W lipcu 2003 r. EMPiK wniós do Sephora Polska aport w postaci dzia u sprzeda y detalicznej kosmetyków, w zamian za który EMPiK otrzyma mniejszo ciowy udzia w Sephora Polska. We wrze niu 2004 r. Spó ka sprzeda a swoje udzia y w E-Foto na rzecz Eastbridge. W 2005 r. Grupa uzyska a prawa do dystrybucji na rynku polskim produktów pod markami Mexx, Aldo, Mango oraz Boss. W sierpniu 2005 r. Spó ka sprzeda a wi kszo udzia ów w Zara Polska na rzecz Inditex, w a ciciela marki Zara. We wrze niu 2005 r. EMPiK przeniós dzia alno szkó j zykowych do Learning Systems Poland w zamian obejmuj c wi kszo ciowe udzia y w LSP, cz c sie szkó j zykowych EMPiK z sieci Speak Up i tworz c w ten sposób najwi ksz sie szkó j zykowych w Polsce. W listopadzie 2005 r. EMF obj a, w ramach nowej emisji, mniejszo ciowy udzia w Coffeeheaven. W marcu 2006 r. Smyk otworzy swój pierwszy sklep w Berlinie. W sierpniu 2006 r. EMPiK zawar warunkow umow inwestycyjn w sprawie nabycia (po redniego) udzia ów w spó ce Bukva, dzi ki której ma zamiar rozszerzy sie swoich salonów o 27 punktów sprzeda y na Ukrainie. W sierpniu 2006 r. Smyk zawar warunkow umow inwestycyjn w sprawie nabycia (po redniego) udzia ów w ukrai skiej spó ce Paritet Servis-Retail, dzi ki której zwi kszy sie swoich placówek o 2 sklepy zlokalizowane w Kijowie na Ukrainie. W sierpniu i wrze niu 2006 r. Ultimate Fashion zawar a umowy franszyzowe dotycz ce marek Palmers i Spring, oraz rozszerzy a umow franszyzow dotycz c marki Aldo na terytorium Ukrainy. We wrze niu 2006 r. EMF zawar a umow zobowi zuj c j do sprzeda y spó ce Vistula 100% udzia ów w kapitale zak adowym Galerii Centrum. Po spe nieniu si warunku zawieszaj cego okre lonego w umowie oraz po jej wykonaniu przez strony, Galeria Centrum przestanie by cz ci Grupy EMF. Strategia Strategiczne cele Grupy koncentruj si na nast puj cych g ównych obszarach: Rozwój organiczny. Dzia ania Grupy zmierzaj do wzmocnienia wiod cej pozycji Spó ek Operacyjnych w segmentach rynku, na których dzia aj oraz do zapewnienia ich dalszego rozwoju poprzez zwi kszanie sprzeda y w istniej cych sklepach oraz rozbudow sieci sprzeda y o nowe punkty. Dzia ania skierowane na rozwój organiczny maj na celu zwi kszenie efektywno ci operacyjnej Spó ek Operacyjnych w celu osi gni cia oczekiwanego poziomu rentowno ci. Rozwój nowych obszarów dzia alno ci. Grupa rozwija nowe obszary dzia alno ci zwi zane z jej obecnym profilem biznesowym oraz rozszerza swoj ofert o nowe grupy produktów i us ug. Rozwój mi dzynarodowy. W sierpniu i wrze niu 2006 r. Grupa zawar a kilka umów, które maj umo liwi rozszerzenie jej dzia alno ci na rynek ukrai ski. Grupa analizuje tak e mo liwo ci dalszego rozszerzenia swojej dzia alno ci na rynki zagraniczne. Rozszerzenie dzia alno ci b dzie polega na wprowadzaniu w asnych marek oraz wybranych marek franszyzowych na te rynki. Rozwój sprzeda y przez Internet. Grupa planuje dalszy rozwój sprzeda y poprzez Internet w segmencie Media i Rozrywka. 9

13 Czynniki kszta tuj ce sprzeda i rentowno Grupa ocenia, e g ównymi czynnikami wp ywaj cymi na wzrost sprzeda y Grupy b d : rozwój sieci sprzeda y detalicznej poprzez otwieranie nowych sklepów oraz punktów us ugowych w Polsce, wzrost sprzeda y w istniej cych sklepach, rozwój nowych rodzajów dzia alno ci, rozszerzenie dzia alno ci na rynkach zagranicznych, Internet. Grupa przewiduje, e dalsza poprawa jej rentowno ci zostanie osi gni ta dzi ki: wzrostowi mar y brutto na sprzeda y dzi ki importowi bezpo redniemu oraz importowi spoza Unii Europejskiej, jak równie lepszym warunkom wspó pracy z dostawcami, dalszej optymalizacji zarz dzania zapasami, wzmocnieniu kontroli kosztów operacyjnych oraz utrzymywaniu kosztów sta ych dzia alno ci (w tym kosztów ogólnego zarz du) na stabilnym poziomie, pomimo wzrostu sprzeda y, oraz utrzymywaniu stabilnego poziomu cen produktów oraz sprzeda y udzia ów w spó ce Galeria Centrum (patrz rozdzia Informacje dodatkowe, punkt Istotne umowy, podpunkt Umowa zobowi zuj ca do sprzeda y spó ki Galeria Centrum ). Ogóln strategi Grupy uzupe niaj przedstawione poni ej szczegó owe za o enia strategii wdra ane przez Grup w kluczowych segmentach dzia alno ci Grupy. Strategie rozwoju g ównych Spó ek Operacyjnych zosta y przedstawione w rozdziale Opis dzia alno ci Grupy, w punktach G ówne spó ki - segment Media i Rozrywka oraz G ówne spó ki - segment Moda i Uroda. Segment Media i Rozrywka Rozwój organiczny w Polsce W segmencie Media i Rozrywka Grupa EMF d y do umacniania swojej pozycji rynkowej w oparciu o sprawdzone modele biznesowe spó ek EMPiK, Learning Systems Poland, LEM i Smyk. Zdaniem Zarz du osi gni cie tego celu jest mo liwe dzi ki dalszemu rozwojowi sieci sklepów i szkó na terenie ca ego kraju. W 2005 r. Grupa poszerzy a sie detaliczn o 35 punktów. W 2006 r. Grupa planuje zwi kszenie sieci o kolejne 25 punktów detalicznych i us ugowych (ponad m 2 powierzchni handlowej netto), z czego do dnia 31 sierpnia 2006 r. zosta o otwartych 7 (w tym 3 szko y LSP) (3.398 m 2 powierzchni handlowej netto). W kolejnych latach strategia Grupy zak ada utrzymanie tempa rozwoju w zale no ci od dost pno ci atrakcyjnych nieruchomo ci oraz koniunktury gospodarczej w Polsce. Rozwój b dzie finansowany ze rodków w asnych lub poprzez finansowanie zewn trzne. Rozwój nowych obszarów dzia alno ci Grupa planuje rozszerzenie istniej cej oferty EMPiK o szereg nowych grup produktów i us ug (takich jak sprzeda biletów na imprezy kulturalne, wiadczenie us ug turystycznych i finansowych pod mark EMPiK, rozszerzenie sieci barów kawowych w sklepach EMPiK i inne). Rozwój na rynkach zagranicznych W marcu 2006 r. Grupa otworzy a swój pierwszy sklep Smyk w Berlinie. Zgodnie z przyj t strategi rozwoju, Smyk planuje otworzy w 2007 r. cztery kolejne sklepy na terenie Niemiec. Ponadto Smyk, dzi ki podpisanej w sierpniu 2006 r. warunkowej umowie inwestycyjnej, zamierza zwi kszy sie swoich placówek o dwa nowe sklepy zlokalizowane w Kijowie na Ukrainie (patrz rozdzia Informacje dodatkowe, punkt Istotne umowy, podpunkt Umowy dotycz ce nabycia udzia ów w spó kach na Ukrainie ). EMPiK, na mocy podpisanej w sierpniu 2006 r. warunkowej umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia (po redniego) udzia ów w spó ce Bukva, planuje rozszerzy sie swoich placówek o 27 ksi gar zlokalizowanych na terenie Ukrainy (patrz rozdzia Informacje dodatkowe, punkt Istotne umowy, 10

14 podpunkt Umowy dotycz ce nabycia udzia ów w spó kach na Ukrainie ). Ponadto Smyk i EMPiK analizuj obecnie mo liwo ci inwestycyjne na innych s siednich rynkach. Rozwój sprzeda y przez Internet W 2005 r. EMPiK uruchomi sklep internetowy empik.com.. EMF planuje rozwój internetowego kana u dystrybucji, tak, aby sta si on wa n cz ci ogólnej dzia alno ci EMPiK. W dalszej perspektywie Zarz d zamierza uzupe ni kana sprzeda y internetowej poprzez zaoferowanie produktów spó ki Smyk w sklepie internetowym smyk.com. Segment Moda i Uroda Rozwój organiczny w Polsce Rynek mody i kosmetyków charakteryzuje si du ym rozproszeniem konkuruj cych na nim podmiotów. Grupa EMF koncentruje dzia ania na atrakcyjnym z punktu widzenia osi ganych mar i tempa rozwoju segmencie rynku, jakim jest oferowanie markowych produktów uznanych producentów mi dzynarodowych na podstawie umów franszyzowych i dystrybucyjnych. W celu umocnienia swojej pozycji w tym segmencie rynku, w 2005 r. Grupa EMF pozyska a prawa do dystrybucji 4 nowych atrakcyjnych marek na mocy umów franszyzowych i dystrybucyjnych, natomiast w 2006 r. pozyska a 2 nowe marki franszyzowe. W 2006 r. Grupa planuje otwarcie 20 sklepów (ponad m 2 powierzchni handlowej netto), z czego 6 zosta o otwartych do dnia 31 sierpnia 2006 r. Strategia EMF zak ada utrzymanie tempa rozwoju sieci w przysz o ci, w zale no ci od dost pno ci atrakcyjnych nieruchomo ci oraz koniunktury gospodarczej w Polsce. Rozwój b dzie finansowany ze rodków w asnych lub poprzez finansowanie zewn trzne. W odniesieniu do Galerii Centrum, Grupa prowadzi a od d u szego czasu dzia ania maj ce na celu popraw wyników operacyjnych i rentowno ci. Dzia ania te koncentrowa y si na próbie zwi kszenia efektywno ci dzia a operacyjnych tej spó ki oraz na zmianie konceptu dzia alno ci handlowej Galerii Centrum, w kierunku produktów, których sprzeda charakteryzuje si wy sz mar brutto - w czerwcu 2006 r. Galeria Centrum uruchomi a pierwszy sklep w nowym formacie pod nazw Kosmeteria, który oferuje g ównie akcesoria i kosmetyki. Wyniki prowadzonych w odniesieniu do Galerii Centrum dzia a przynios y popraw wyników tej spó ki, lecz osi gni cie oczekiwanego poziomu rentowno ci wymaga podj cia sporych nak adów inwestycyjnych w kolejnych latach. Z tego wzgl du, kieruj c si przyj tymi za o eniami strategicznymi, w szczególno ci d eniem do poprawy wska ników rentowno ci Grupy, Grupa podj a decyzj o sprzeda y spó ki Galeria Centrum. W dniu 22 wrze nia 2006 r. EMF zawar a umow zobowi zuj c j do sprzeda y spó ce Vistula 100% udzia ów w kapitale zak adowym Galerii Centrum, opisan w rozdziale Informacje dodatkowe, w punkcie Istotne umowy, w podpunkcie Umowa zobowi zuj ca do sprzeda y spó ki Galeria Centrum. Sprzeda Galerii Centrum pozwoli Grupie na skoncentrowaniu zasobów ludzkich i rodków finansowych Grupy na rozwijaniu i umacnianiu renomowanych marek franszyzowych charakteryzuj cych si wy sz rentowno ci. Rozwój nowych obszarów dzia alno ci Grupa planuje wprowadzenie na rynek polski produktów pod nowymi markami. Zwa ywszy na dotychczasowe do wiadczenie, Grupa jest atrakcyjnym partnerem dla w a cicieli marek planuj cych wej cie na polski rynek. Strategia Grupy zak ada koncentracj dzia a na markach du ych mi dzynarodowych firm, która pozwoli Grupie ograniczy ryzyko rynkowe dzi ki mi dzynarodowej renomie nowych marek oraz wsparciu marketingowemu ze strony franszyzodawców. Rozwój na rynkach zagranicznych Grupa prowadzi dzia ania zmierzaj ce do rozszerzenia sprzeda y produktów na podstawie umów franszyzowych i dystrybucyjnych tak e poza granicami Polski, w szczególno ci na Ukrainie. We wrze niu 2006 r. Ultimate Fashion rozszerzy a umow franszyzow dotycz c marki Aldo na terytorium Ukrainy. Przewagi konkurencyjne Grupa posiada szereg przewag konkurencyjnych, które stanowi wsparcie dla realizacji przyj tej strategii. 11

15 Atrakcyjny portfel marek Grupa posiada unikatowy portfel marek detalicznych sk adaj cy si zarówno z marek w asnych, jak i marek mi dzynarodowych, pozyskanych na zasadzie wy czno ci lub uprzywilejowania ich dystrybucji. Zarówno marki w asne, jak i marki mi dzynarodowe, nale do atrakcyjnych marek konsumenckich, ciesz cych si ugruntowan pozycj i rozpoznawalno ci na rynku. Z uwagi na unikalno swojej oferty detalicznej, Grupa nale y do najbardziej po danych najemców przestrzeni handlowej w Polsce. Skuteczna identyfikacja i zaspokajanie potrzeb klientów Grupa oferuje szeroki asortyment produktów lifestyle odpowiadaj cy potrzebom docelowej grupy klientów. Oferowany asortyment obejmuje wi kszo obszarów rynku produktów lifestyle. Oferowany asortyment podlega ci g ej ocenie i weryfikacji oraz w miar potrzeb jest modyfikowany oraz rozszerzany o nowe produkty. W celu lepszego zarz dzania asortymentem produktów oraz wypracowania coraz bardziej skutecznych strategii marketingowych, Spó ki Operacyjne na bie co wymieniaj mi dzy sob informacje rynkowe. atwy przep yw informacji podnosi konkurencyjno marek i przyczynia si do szybkiej identyfikacji mo liwo ci pojawiaj cych si na rynku. Rozleg a ogólnokrajowa sie sprzeda y detalicznej Wed ug stanu na 31 sierpnia 2006 r. sie punktów detalicznych i us ugowych Grupy obejmowa a 259 punktów (246 z wy czeniem Galerii Centrum), które zapewniaj Grupie szeroki zasi g geograficzny oraz rozpoznawalno marek. Sklepy Grupy zlokalizowane s w miejscach najcz ciej odwiedzanych przez klientów, przy g ównych ulicach miast oraz w kluczowych centrach handlowych. Lokalizacja sklepów, jak równie aran acja i wystrój wn trz, odpowiadaj wysokim standardom handlowym w celu zapewnienia komfortu zakupów. Lokalizacja w centrach handlowych i przy g ównych ulicach miast umo liwia skuteczne konkurowanie z nowymi markami wchodz cymi na rynek oraz utrzymywanie stabilnych wyników sprzeda y w istniej cej sieci. Kompetentna i do wiadczona kadra zarz dzaj ca Kadra kierownicza Grupy wy szego i redniego szczebla sk ada si z ponad 50 osób posiadaj cych wieloletnie do wiadczenie w zarz dzaniu produktami lifestyle, w tym tak e z mi dzynarodowym do wiadczeniem na rynkach Ameryki Pó nocnej, Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu oraz Po udniowej Afryki. Informacje na temat kluczowych cz onków kadry kierowniczej Grupy zamieszczone zosta y w rozdziale Zarz d, Rada Nadzorcza i Kluczowi Mened erowie. Do wiadczenie w zakresie wprowadzania nowych marek Grupa posiada du e do wiadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek. W ca ym okresie swojej dzia alno ci Grupa wprowadzi a ponad 40 ró nych marek, zarówno mi dzynarodowych, jak i w asnych. Dost p do atrakcyjnych lokalizacji Grupa jest jednym z najwi kszych najemców w centrach handlowych w Polsce. Grupa opracowa a wspóln polityk wynajmu powierzchni handlowych, dzi ki której ma dost p do atrakcyjnych lokalizacji oraz negocjuje korzystne warunki najmu. Ze wzgl du na bogaty portfel marek znajduj cy si w posiadaniu Grupy, Spó ki Operacyjne wynajmuj znaczn cz powierzchni handlowych dost pnych w poszczególnych centrach handlowych. Zapewnia to im si przetargow zarówno w zakresie lokalizacji sklepów, jak i warunków ich najmu. Wspólna polityka zaopatrzenia i wspólna polityka kosztowa Spó ki Operacyjne oferuj ce podobne grupy produktów realizuj wspóln polityk zaopatrzenia, pozwalaj c na optymalizacj poziomu zapasów oraz uzyskanie korzystnych warunków zakupu i rabatów cenowych. Zarz d oczekuje, e po czona si a przetargowa Spó ek Operacyjnych b dzie ros a wraz ze zwi kszaniem si ich cznego wolumenu sprzeda y. Grupa stosuje równie wspólne zasady maj ce na celu ograniczenie kosztów operacyjnych, takie jak wspólne zakupy us ug ochrony, opakowa, us ug informatycznych, logistycznych i inne. 12

16 Czynniki ryzyka Inwestycja w Akcje Oferowane wi e si z wysokim ryzykiem. Przed podj ciem decyzji o wyborze i dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, ka dy potencjalny inwestor powinien starannie przeanalizowa czynniki ryzyka opisane w niniejszym Memorandum Ofertowym. Czynniki ryzyka mo na podzieli na czynniki zwi zane z dzia alno ci Grupy, z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi dzia alno, oraz z Akcjami Oferowanymi i Ofert. Czynniki ryzyka zwi zane z dzia alno ci Grupy obejmuj : (i) ryzyko zwi zane z umowami franszyzowymi i dystrybucyjnymi, (ii) ryzyko zwi zane z wprowadzaniem nowych marek, (iii) ryzyko zwi zane ze strategi rozwoju dzia alno ci Grupy obejmuj c akwizycje oraz ekspansj na rynki zagraniczne, (iv) ryzyko walutowe, (v) ryzyko zwi zane ze stratami ponoszonymi przez Galeri Centrum, (vi) ryzyko zwi zane z otwieraniem nowych sklepów, (vii) ryzyko zwi zane z wyborem lokalizacji dla nowych sklepów, (viii) ryzyko zwi zane z transakcjami z podmiotami powi zanymi, (ix) ryzyko zwi zane z roszczeniami Ruch S.A., (x) ryzyko utraty kluczowych pracowników, (xi) ryzyko zwi zane ze struktur akcjonariatu oraz szczególnymi uprawnieniami przyznanymi g ównym akcjonariuszom, (xii) ryzyko utraty przez Spó k statusu narodowego funduszu inwestycyjnego, (xiii) ryzyko zwi zane z odpowiedzialno ci za produkt, oraz (xiii) ryzyko zwi zane z importem z krajów spoza Unii Europejskiej. Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi dzia alno obejmuj : (i) ryzyko zwi zane z sytuacj polityczno-gospodarcz, (ii) ryzyko zwi zane ze zmieniaj c si mod i upodobaniami klientów, (iii) ryzyko zwi zane z sezonowo ci sprzeda y, (iv) ryzyko zwi zane z ograniczeniem handlu detalicznego w niedziele i wi ta, oraz (v) ryzyko konkurencji. Czynniki ryzyka zwi zane z Akcjami Oferowanymi oraz Ofert obejmuj : (i) ryzyko ograniczenia p ynno ci obrotu Akcjami oraz niestabilno ci ich kursu, (ii) ryzyko znacznej poda y istniej cych Akcji oraz oferty nowych Akcji, (iii) ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym, oraz (iv) ryzyko zwi zane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w zwi zku z Ofert. Szczegó owe informacje na temat czynników ryzyka znajduj si w rozdziale Czynniki ryzyka. 13

17 Streszczenie skonsolidowanych danych finansowych Grupy Przedstawione poni ej dane finansowe Grupy na dzie i za lata zako czone 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2004 r. i 31 grudnia 2003 r. oraz na dzie i za sze miesi cy zako czone 30 czerwca 2006 r. i 30 czerwca 2005 r., zosta y przygotowane na podstawie danych zawartych w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym i Niezbadanym ródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Informacje te powinny by interpretowane w kontek cie Skonsolidowanych Sprawozda Finansowych oraz rozdzia u Przegl d sytuacji operacyjnej i finansowej, zawieraj cych w szczególno ci opis istotnych zdarze jednorazowych, które mia y wp yw na wyniki finansowe Grupy w tych latach. Zbadane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe podlega o badaniu przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Niezbadane ródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe podlega o przegl dowi przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. W zwi zku z planowanym zbyciem przez EMF wszystkich udzia ów w spó ce Galeria Centrum, w niniejszym rozdziale zosta y tak e zamieszczone dane finansowe pro forma za rok obrotowy zako czony 31 grudnia 2005 r. oraz za okres sze ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2006 r., które zosta y przygotowane na podstawie danych zawartych w Niezbadanej Informacji Finansowej Pro Forma. Wybrane skonsolidowane dane finansowe i dane pro forma 30 czerwca 30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia (pro forma) (niezbadane) (pro forma) (zbadane) w tys. PLN Przychody ze sprzeda y Zysk /(strata) operacyjna na dzia alno ci kontynuowanej (EBIT) Zysk /(strata) przed opodatkowaniem na dzia alno ci kontynuowanej Zysk /(strata) netto na dzia alno ci kontynuowanej (2.042) Zysk /(strata) netto na dzia alno ci zaniechanej (4.607) (203) Zysk /(strata) netto (2.042) Suma aktywów n.d Zobowi zania n.d Zobowi zania d ugoterminowe n.d Zobowi zania krótkoterminowe n.d Kapita w asny n.d Kapita podstawowy/grupy SSDH n.d Zysk /(strata) na Akcj (PLN).. 0,11 0,07 (0,02) 0,74 0,57 0,24 0,20 Dywidenda na Akcj (PLN)

18 Wybrane skonsolidowane wska niki finansowe i mierniki pomiaru wyników 30 czerwca 30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia (pro forma) (niezbadane) (pro forma) (zbadane) EBITDA (1) (w tys. PLN) Mar a EBIT (2) 3,2% 2,2% 0,5% 9,5% 6,5% 4,0% 4,6% Rentowno sprzeda y brutto (3) 41,3% 41,6% 39,8% 41,0% 40,5% 39,2% 37,6% Rentowno sprzeda y netto (4) 2,1% 1,4% (0,4%) 6,7% 5,2% 2,4% 2,0% Rentowno kapita ów w asnych (ROE) (5) n.d. n.d. n.d. n.d. 24,4% 12,9% 16,3% Rentowno aktywów (ROA) (6) n.d. n.d. n.d. n.d. 8,8% 4,4% 3,7% Wska nik zad u enia kapita u w asnego (zobowi zania/ kapita w asny) n.d. 1,4 1,3 n.d. 2,0 1,5 2,5 (1) Na potrzeby niniejszego Memorandum Ofertowego EBITDA oznacza zysk/(strat ) na dzia alno ci kontynuowanej wyznaczony zgodnie z MSSF, skorygowany o odpisy amortyzacyjne, odpisy z tytu u utraty warto ci, udzia w zysku i stracie jednostek stowarzyszonych, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy. Zdaniem Zarz du EBITDA i inne mierniki przep ywów pieni nych z dzia alno ci operacyjnej s przydatnymi, dodatkowymi informacjami na potrzeby pomiaru wyników operacyjnych Grupy i jej operacyjnych spó ek zale nych. EBITDA nie jest miernikiem zdefiniowanym przez MSSF i nie powinien by uwa any za alternatyw w stosunku do zdefiniowanych przez MSSF mierników zysku/(straty) netto, wyznaczników wyników operacyjnych, mierników przep ywów pieni nych z dzia alno ci operacyjnej, ani te za wska nik p ynno ci. Jest to jednak jeden z g ównych mierników, który Grupa bierze pod uwag przy planowaniu i prowadzeniu dzia alno ci. Nale y podkre li, e EBITDA nie jest miernikiem jednolitym lub ustandaryzowanym, w zwi zku z czym pomi dzy ró nymi raportuj cymi mog wyst powa istotne ró nice w sposobie jego obliczania i wska nik mo e nie by porównywalny. Miernik EBITDA jest obliczany przez Spó k i nie zosta zamieszczony w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. (2) Na potrzeby niniejszego Memorandum Ofertowego mar a EBIT (mar a zysku operacyjnego) obliczana jest jako stosunek EBIT do przychodów ze sprzeda y. (3) Na potrzeby niniejszego Memorandum Ofertowego rentowno sprzeda y brutto obliczana jest jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzeda y, gdzie zysk brutto jest definiowany jako przychody ze sprzeda y pomniejszone o koszt zakupu produktów, powi kszony o odpowiednie podatki i op aty celne, jak równie op aty franszyzowe i licencyjne, straty produktów, zmiany warto ci rezerwy na zapasy wolnorotuj ce, oraz w przypadku szkó j zykowych koszty wynagrodzenia lektorów oraz koszty podr czników, a w przypadku handlu hurtowego koszty transportu produktów. Grupa monitoruje rentowno sprzeda y brutto osi gan przez poszczególne Spó ki Operacyjne w celu oceny ich wyników finansowych i operacyjnych. Wska nik rentowno ci sprzeda y brutto jest obliczany przez Spó k i nie zosta zamieszczony w Zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. (4) Na potrzeby niniejszego Memorandum Ofertowego rentowno sprzeda y netto obliczana jest jako stosunek zysku netto do przychodów ze sprzeda y. (5) Na potrzeby niniejszego Memorandum Ofertowego rentowno kapita ów w asnych (ROE) obliczana jest jako stosunek zysku netto za okres do kapita ów w asnych obliczonych jako rednia stanów na pocz tek i koniec okresu. (6) Na potrzeby niniejszego Memorandum Ofertowego rentowno aktywów (ROA) jest obliczana jako stosunek zysku netto za okres do sumy aktywów obliczonych jako rednia stanów na pocz tek i koniec okresu. 15

19 Streszczenie warunków Oferty Poni sze streszczenie przedstawia wybrane informacje dotycz ce Akcji Oferowanych. Informacje zawarte w tym streszczeniu nie s wyczerpuj ce i podlegaj istotnym ograniczeniom i wyj tkom. Spó ka... Sprzedaj cy... Akcje... Oferta... Narodowy Fundusz Inwestycyjny EMPiK Media & Fashion S.A. narodowy fundusz inwestycyjny dzia aj cy w formie spó ki akcyjnej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym przepisami Ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Innova/98, L.P.; 5E Direct Invest (Cyprus) Limited; EEF Investments I, L.P.; Poland Partners, L.P.; Emerging Europe Fund II, L.P.; Bell Atlantic Master Trust; Morgan Stanley Emerging Markets Fund, Inc; Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Emerging Markets Portfolio; Morgan Stanley Investment Management Emerging Markets Trust; Morgan Stanley Offshore Emerging Markets Fund; TD Emerging Markets Fund, Capcon Finance Company Limited oraz Handlowy Investments S.A. Wszystkie akcje Spó ki s akcjami zwyk ymi na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Opis Akcji znajduje si w rozdziale Informacje o Akcjach i kapitale zak adowym Spó ki. Sprzedaj cy oferuj do Akcji o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Oferta jest skierowana do Uprawnionych Inwestorów. Sprzedaj cy, w porozumieniu z Koordynatorem Oferty, mog podj decyzj o zmniejszeniu liczby Akcji Oferowanych, na zasadach okre lonych w rozdziale Warunki Oferty, w punkcie Zmniejszenie liczby Akcji Oferowanych. Udzia Akcji Oferowanych w kapitale zak adowym Spó ki... Akcje Oferowane stanowi oko o 29% kapita u zak adowego Spó ki. Cena Sprzeda y... O Cenie Sprzeda y Uprawnieni Inwestorzy zostan poinformowani wraz z zaproszeniem wystosowanym przez Koordynatora Oferty do z o enia zlecenia na okre lon liczb Akcji Oferowanych. Termin budowy ksi gi popytu... Od dnia 9 pa dziernika 2006 r. do dnia 19 pa dziernika 2006 r. Oferuj cy, Koordynator Oferty i Prowadz cy Ksi g Popytu... Notowania i obrót... CA IB Securities S.A. Akcje Oferowane s dopuszczone oraz wprowadzone do notowa w systemie notowa ci g ych na rynku podstawowym GPW. Na potrzeby Oferty Akcje Oferowane zosta y wydzielone pod odr bny kod ISIN PLNFI , a obrót Akcjami Oferowanymi zosta zawieszony. Ponowny obrót Akcjami Oferowanymi b dzie mo liwy po rozliczeniu zlece redystrybucyjnych oraz po dokonaniu asymilacji Akcji Oferowanych z innymi Akcjami pod kodem ISIN 16

20 PLNFI Przewiduje si, e ponowne notowanie Akcji Oferowanych rozpocznie si w dniu 26 pa dziernika 2006 r. lub w zbli onym terminie. Terminy Oferty... Rozliczenie i przydzia Akcji Oferowanych... Prawa g osu... Wykorzystanie wp ywów... Umowy ograniczaj ce zbywalno Akcji... Przewiduje si, e przyjmowanie zlece od Uprawnionych Inwestorów b dzie mia o miejsce w dniu 20 pa dziernika 2006 r. Sprzedaj cy zastrzegaj sobie prawo do zmiany harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zlece. Szczegó owy harmonogram Oferty znajduje si w rozdziale Warunki Oferty, w punkcie Przewidywany harmonogram Oferty. Sprzeda Akcji Oferowanych zostanie rozliczona poprzez zlecenia redystrybucyjne na GPW zgodnie z postanowieniami 157 Regulaminu GPW, pod warunkiem uzyskania zgody Zarz du GPW. Przydzia Akcji Oferowanych zostanie dokonany na zasadach opisanych w rozdziale Warunki Oferty, w punkcie Przydzia Akcji Oferowanych i rozliczenie. Ka da z Akcji Oferowanych uprawnia jej posiadacza do jednego g osu na Walnym Zgromadzeniu. Statut nie przewiduje uprzywilejowania ani ogranicze praw g osu. Statut przyznaje jednak prawa osobiste niektórym akcjonariuszom. Wi cej informacji na ten temat znajduje si w rozdziale Informacje o Akcjach i kapitale zak adowym Spó ki, w punkcie Uprawnienia i ograniczenia zwi zane z Akcjami. Spó ka nie otrzyma adnych wp ywów w zwi zku z Ofert. Sprzedaj cy, Eastbridge, ECI oraz Flime Investments zobowi zali si w odr bnych umowach, e, co do zasady, bez zgody Koordynatora Oferty, nie b d oferowa, sprzedawa, zobowi zywa si do sprzeda y, ani w aden inny sposób rozporz dza Akcjami przez 180 dni od Dnia Zamkni cia, a Spó ka zobowi za a si, e bez zgody Koordynatora Oferty, nie b dzie emitowa w ramach kapita u docelowego adnych Akcji przez 180 dni od Dnia Zamkni cia. Wi cej informacji na ten temat znajduje si w rozdziale Warunki Oferty, w punkcie Umowy ograniczaj ce zbywalno Akcji. Dywidenda... Zarz d b dzie co roku podejmowa decyzj odno nie przedk adania Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie podzia u zysku, bior c pod uwag zyski i przep ywy pieni ne wygenerowane przez Spó k w danym roku oraz aktualne plany rozwoju Grupy i nadarzaj ce si mo liwo ci inwestycyjne. Wi cej informacji na temat dywidendy znajduje si w rozdziale Dywidenda i polityka wyp aty dywidendy. Opodatkowanie w Polsce... Wyp acona dywidenda z tytu u Akcji Oferowanych podlega stawce podatku dochodowego w wysoko ci 19%. Jednak e stawka podatku dochodowego mo e by ni sza na mocy traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku wyp aty dywidendy osobom, które nie s polskimi rezydentami. Wi cej informacji na ten temat znajduje si w rozdziale Opodatkowanie. 17

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna do akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu

Oferta publiczna do akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. (narodowy fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z prawem polskim, wpisany do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS 43034) Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 Kiełpin, dnia 1 lutego 2016 r. WITTCHEN S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju.

Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Komunikat prasowy Warszawa, 15.11.2006 Grupa EM&F podsumowuje działalność za 3 kwartały 2006 roku: > najważniejsze wydarzenia > wyniki finansowe > dalsze plany rozwoju. Grupa EM&F (NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MAGELLAN S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo