I N F O R M A C J A O T R Y B I E K OŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A O T R Y B I E K OŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA"

Transkrypt

1 W yŝsza Szkoła Gospodarki w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K OŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA W R O K U A K A D E M I C K I M / B y d g o s z c z, p a ź d z i e r n i k

2 Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2009/2010 Rektora WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010, przygotowano szczegółowe wskazówki metodyczne do prowadzenia seminarium dyplomowego na kierunku studiów ekonomia oraz zagadnienia egzaminacyjne i wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 1. Wytyczne dotyczące pracy w ramach seminarium dyplomowego Seminarium dyplomowe na kierunku ekonomia trwa dwa semestry, na III roku studiów pierwszego stopnia. W trakcie pierwszego semestru student winien się zapoznać z techniką pisania pracy pod okiem promotora i w oparciu o dostępna literaturę na wybrany temat. Podstawą zaliczenia (z oceną) zajęć seminaryjnych w pierwszym semestrze jest opracowanie i złoŝenie części teoretycznej wybranego zagadnienia (referat porównawczy lub porównawczo-krytyczny). Podstawą zaliczenia (z oceną) drugiego semestru jest opracowanie, wygłoszenie na forum grupy i złoŝenie części aplikacyjnej pracy seminaryjnej, przy czym tematyka tej części pracy winna być powiązana z częścią teoretyczną. Cele realizowane w ramach seminarium dyplomowego: - umiejętność pisania tekstów spełniających formalne wymogi prac naukowych, - usprawnienie poprawnej redakcji tekstu i pracy z tekstem, - zapoznanie z pracą ze źródłami z zakresu ksiąŝek, czasopism i innych źródeł, - zapoznanie z wymaganiami formalnymi tworzenia przypisów z ksiąŝek, czasopism i źródeł elektronicznych, - ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w dyskusji oraz do grupy słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem róŝnicy między napisaniem i wygłoszeniem tekstu, - ćwiczenie dyscypliny czasowej wypowiedzi, - ćwiczenie umiejętności konstruktywnego i merytorycznego komentowania wysłuchanej wypowiedzi (zaprezentowanego referatu), - pogłębianie wiedzy poprzez słuchanie dokonań innych uczestników grupy seminaryjnej, - przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 2. Wytyczne dotyczące opracowania pracy seminaryjnej Prace seminaryjne powstające w ramach seminarium powinny być powiązane ze sobą tematycznie, być opracowaniami na temat powierzony studentowi przez opiekuna seminarium. Tematyka prac seminaryjnych musi być zgodna z kierunkiem studiów, czyli winna dotyczyć bezpośrednio zagadnień z zakresu ekonomii. Prace powinny jednocześnie obejmować tematy dotyczące wybranej przez studenta specjalności. Przy ustalaniu tematów prac opiekun winien takŝe uwzględnić osobiste zainteresowania studenta. Prace seminaryjne nie mogą być jedynie pracami odtwórczymi. Wkład pracy własnej studenta powinien zostać wyraźnie zaznaczony. W obrębie części teoretycznej pracy (przeglądowej) wkładem tym jest zebranie przytaczanego materiału, jego opracowanie i skomentowanie. W ramach części aplikacyjnej pracy (projektu badań, analizy danych, projektu działań) zaproponowane rozwiązania lub ich analiza stanowią wkład własny, który winien być zaznaczony we wstępie pracy i komentarzach. Student w pracach seminaryjnych powinien wykazać się zdobytą w procesie studiowania wiedzą, umiejętnościami korzystania z literatury i innych źródeł, a takŝe oceny, 2

3 wyboru i komentowania zebranych materiałów oraz niezbędnymi umiejętnościami redakcyjnymi. Prace seminaryjne student opracowuje samodzielnie i indywidualnie (nie dopuszcza się prac przygotowanych przez dwie bądź więcej osób). Przyjęta przez prowadzącego praca seminaryjna powinna się składać z następujących podstawowych części: - strony tytułowej (wzór strony w załączeniu), - wstępu, - punktów i podpunktów (tzw. rozwinięcie merytoryczne), - podsumowania, - załączników, - spisu literatury. Do pracy powinna zostać dołączona jest płyta CD-R zawierająca wersję elektroniczną pracy. Poszczególne punkty i podpunkty winny zawierać odpowiednio do charakteru pracy - część teoretyczną (przegląd literatury przedmiotu) oraz część aplikacyjną (empiryczną), wraz z wnioskami, zaleceniami lub oceną przedstawionych rozwiązań. Liczba punktów nie powinna być mniejsza niŝ trzy, a objętość rozwinięcia merytorycznego nie powinna przekraczać stron. Literatura zawiera alfabetyczny spis wszystkich źródeł, z których korzystano przy opracowaniu pracy. MoŜe być ona podzielona na części w zaleŝności od zróŝnicowania źródeł (np. w podziale na ksiąŝki, artykuły i źródła elektroniczne). Wszystkie wykorzystane źródła w pracy muszą zostać ujęte w literaturze Wskazówki redakcyjne Przypisy powinny być zamieszczone konsekwentnie w formie przypisu na dole strony lub w tekście. W przypadku przypisów na dole strony obowiązują następujące przedstawione na przykładach zasady: Przykłady sposobu wykonania źródeł w pracy (po raz pierwszy): a) pozycje ksiąŝkowe jednego lub kilku autorów: Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006, s.16. b) prace zbiorowe pod redakcją: Polszakiewicz B., Niespójny czworokąt rozwiązań systemowych w polskiej polityce stabilizacyjnej, [w:] Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, UMK, Toruń 2007, s c) artykuły w czasopismach: Dziawgo D., Credit-rating podbija świat, Bank nr 10/2004. d) inne: [ (data pobrania)] Tabela opłat i prowizji banku BZ WBK, materiały informacyjne banku, Przywoływanie danej pozycji po raz kolejny: Przypis 6 i 7: z tej samej pozycji (kolejno następują po sobie): 6: Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa 2006, s.19. 7: TamŜe, s.26. (lub) 7: Ibidem, s.26. Przypis 6 i 22 z tej samej pozycji: 6: KałąŜna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie, AE, Wrocław 2006, s : KałąŜna-Drewińska U., jw., s (lub) KałąŜna-Drewińska U., op. cit., s

4 W przypadku stosowania konwencji przypisu w tekście obowiązują następujące zasady: Przywołanie tekstu z artykułu lub publikacji zwartej: (Madsen 1980: ) albo (Madsen 1980, s ) (Featherstone 2001: 315) albo (Featherstone 2001, s.315) w spisie literatury: Madsen K.B. (1980), Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza, Warszawa PWN albo Madsen K.B Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza, Warszawa PWN Featherstone M. (2001), Koncepcje kultury konsumenckiej [w:] M.Lambkin, G.Foxall, F.van Raaij, B.Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN albo Featherstone M Koncepcje kultury konsumenckiej [w:] M.Lambkin, G.Foxall, F.van Raaij, B.Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Wszystkie tabele, schematy, wykresy muszą być opatrzone tytułem - nad tabelą, schematem... Pod tabelą, schematem umieszcza się źródło w wersji pełnej (bez skrótów jw./op. cit.). W przypadku stosowania skrótów naleŝy je podawać w sposób konsekwentny w obrębie całego tekstu. Po raz pierwszy przywoływana jest pełna nazwa i przy niej w nawiasie skrót. Przykład: Narodowy Bank Polski (NBP) Wskazówki techniczne Nie wyróŝnia się niczego w tekście. Pogrubienia stosuje się jedynie do tytułów punktów i podpunktów. Kursywą w tekście zapisuje się jedynie wyrazy uŝyte w językach obcych. Tekst - rodzaj i rozmiar czcionki Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 bądź 14 pkt odstęp 1. Marginesy: wszystkie standardowo, 2,5 cm Numerowanie stron - dół strony środek bądź zewnętrzny róg. Pierwsza strona posiada numer domyślny (nie jest drukowany). 4

5 W YśSZA SZKOŁA GOSPODARKI W B Y D G O S Z C Z Y Wydział Społeczno - Ekonomiczny Kierunek: ekonomia Specjalność: IMIĘ I NAZWISKO AUTORA TYTUŁ PRACY Praca seminaryjna przygotowana pod kierunkiem naukowym Nr albumu autora pracy:... B y d g o s z c z

6 3. Zagadnienia egzaminacyjne Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2009/2010 Rektora WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 5 października 2009 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010. Zarządzenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. I. Makroekonomia 1. Produkt krajowy brutto pojęcie i metody mierzenia 2. Ruch okręŝny w gospodarce narodowej 3. Równowaga makroekonomiczna w modelu keynesowskim 4. Równowaga makroekonomiczna w modelu neoklasycznym 5. Rola państwa w gospodarce. 6. Zagadnienie równowagi budŝetowej. 7. Rola banku centralnego w gospodarce. 8. Czynniki wzrostu gospodarczego 9. Pojęcie i rodzaje bezrobocia 10. Krzywa Phillipsa pojęcie i interpretacja w długim i krótkim okresie 11. Pojęcie i struktura ogólnego bilansu płatniczego 12. Cykl koniunkturalny w gospodarce 13. Systemy kursu walutowego. 14. Procesy dostosowawcze w zakresie zatrudnienia i płac w okresie krótkim, średnim i długim 15. Czynniki określające popyt i podaŝ pieniądza 16. Model IS-LM 17. Pojęcie i koszty inflacji 18. Instrumenty antyinflacyjnej polityki państwa 19. Protekcjonizm handlowy a globalizacja 20. Procesy dostosowawcze do wstrząsów popytowych i podaŝowych we współczesnym modelu równowagi makroekonomicznej w gospodarce otwartej II. Mikroekonomia 1. Istota gospodarki rynkowej i typy konkurencji 2. Metody dokonywania wyborów ekonomicznych 3. Równowaga rynkowa prawo popytu i podaŝy 4. Elastyczność popytu i podaŝy 5. Teoria postępowania konsumenta 6. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 7. Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej 8. Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej 9. Podmioty w gospodarce rynkowej i ich rola 10. Funkcje produkcji 11. Teoria produkcji i rynek czynników produkcji 12. Rynek pracy 13. Renta ekonomiczna 14. Funkcjonowanie rynku finansowego i jego rola w gospodarce rynkowej 15. Mechanizm rynkowy a błędy rynku 6

7 16. Regulacja mikroekonomiczna 17. Koszty w przedsiębiorstwie 18. Cykl Ŝycia produktu 19. Istota analizy SWOT 20. Metody analizy portfelowej III. Specjalność: transport, spedycja i logistyka 1. Podstawowe załoŝenia polityki transportowej państwa 2. Elementy procesu dostosowania infrastruktury transportu w Polsce do standardów UE 3. Omówić programy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2013 r. 4. Funkcje portów morskich w lądowo morskich łańcuchach transportowych 5. Logistyka obsługi ładunków konteneryzowanych 6. Portowe bazy przeładunkowo składowe. Istota, rodzaje i zadania 7. Powiązania między logistyką, dystrybucją i gospodarką materiałową 8. Podstawowe składniki procesów logistycznych 9. Funkcjonalny podział czynności objętych kompleksowym systemem zaopatrzenia i dystrybucji 10. Organizacja systemu zarządzania przepływem środków materiałowych, sprzętu i narzędzi 11. Zewnętrzne ograniczenia procesu zarządzania flotą pojazdów drogowych 12. Przyczyny utrzymania zapasów w firmie 13. Procesy magazynowe 14. Podstawowe kryteria doboru dostawców 15. System kontroli zapasów 16. ZaleŜność między zdolnością przewozową a przepustowością drogi transportowej 17. Główne kierunki polityki transportowej, które usprawniają system transportowy kraju 18. Podstawowe postanowienia Konwencji TIR i ich skutki ekonomiczne 19. Główne prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności partnerów umowy CMR 20. Cele i podstawowe załoŝenia Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej 21. Główne postanowienia Konwencji ADR i jej harmonizacja międzygałęziowa 22. Cel opracowania, zakres obowiązywania i podstawowe uregulowania Konwencji ATP 23. Główne postanowienia regulacji UE w zakresie zasad przewozu Ŝywych zwierząt. 24. Ewoolucja unijnych zasad regulacji czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku kierowców realizujących przewozy drogowe 25. Kierunki zmian w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie UE 26. Przepisy regulujące wykonanie spedycji i transportu w Polsce 27. Podstawowe dokumenty w zakresie transportu i spedycji 28. Strategie logistyczne a procesy logistyczne. 29. Istota funkcjonowania i przesłanki rozwoju transportu multimodalnego 30. Unijne warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 31. Warunki realizacji przewozów na potrzeby własne 32. Zakres kontroli przeprowadzanych przez polską Inspekcję Transportu Drogowego 33. Pojęcie i geneza logistyki 34. Transport i magazynowanie jako ogniwa logistycznego łańcucha dostaw 35. Rola transportu w łańcuchach dostaw 36. Koszty logistyczne 37. Zarządzanie łańcuchem dostaw we współczesnej organizacji 38. Rodzaje usług logistycznych 7

8 39. Koncepcje tworzenia sieci dostaw w logistyce 40. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce IV. Specjalność: finanse i inwestycje 1. Pojęcie finansów i podstawowe dyscypliny finansów 2. Rodzaje i funkcje pieniądza 3. Wartość pieniądza w czasie: czynniki determinujące, techniki obliczania wartości bieŝącej i wartości przyszłej 4. Charakterystyka systemu bankowego 5. Pojęcie finansów publicznych i ich funkcje 6. Pojęcie deficytu budŝetowego i długu publicznego 7. Dochody i przychody oraz wydatki i rozchody budŝetu państwa 8. Finansowanie długu publicznego 9. Pojęcie podatku i jego elementy konstrukcyjne 10. Rodzaje podatków 11. Istota rynku finansowego i kryteria jego podziału 12. Rynek pieniądza a rynek kapitału 13. Inwestorzy na rynku finansowym 14. Istota rynku międzybankowego. Czynniki determinujące cenę pieniądza na rynku międzybankowym 15. Akcje: analiza z pozycji emitenta i inwestora 16. Obligacje: analiza z pozycji emitenta i inwestora 17. Funkcje giełdy papierów wartościowych i rodzaje zleceń giełdowych. 18. Zasady dobrych praktyk na GPW. 19. Podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego w Polsce i na świecie 20. Cykl środków pienięŝnych 21. Macierz BCG konsekwencje dla zarządzania finansami w firmie 22. Związki płynności i wypłacalności 23. Piramidalne uwarunkowania rentowności kapitałów własnych 24. Układy kosztów 25. Nowoczesne metody rachunku kosztów 26. Istota i narzędzia rachunkowości zarządczej 27. Koszty stałe i zmienne w kontekście progu rentowności 28. Odbiorcy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym 29. Bilans i jego wartość uŝytkowa. 30. Rachunek zysków i strat i jego wartość uŝytkowa 31. Rachunek przepływów środków pienięŝnych i jego wartość uŝytkowa 32. Zestawienie zmian w kapitale własnym i jego wartość uŝytkowa 33. Kredyt jako źródło finansowania (wady i zalety) 34. Analiza finansowa i jej zadania 35. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych 36. Kapitał pracujący i czynniki go kształtujące 37. Dźwignie w finansach (operacyjna, finansowa, połączona) 38. Istota, wady i zalety analizy wskaźnikowej 39. Finansowanie rynku nieruchomości 40. Ryzyko inwestowania w nieruchomości 8

9 V. Specjalność: rachunkowość 41. Bilans i jego wartość uŝytkowa 42. Rachunek zysków i strat wariant porównawczy i jego wartość uŝytkowa 43. Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i jego wartość uŝytkowa 44. Rachunek przepływów środków pienięŝnych sporządzony metodą bezpośrednią i jego wartość uŝytkowa 45. Rachunek przepływów środków pienięŝnych sporządzony metodą pośrednią i jego wartość uŝytkowa 46. Zestawienie zmian w kapitale własnym i jego wartość uŝytkowa 47. Zakładowy plan kont; omówić zespoły kont, wskazać konta aktywne, pasywne, kosztowe, przychodowe oraz zasady ich funkcjonowania 48. Układy kosztów 49. Pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne istota, zasady księgowania 50. Przychody i koszty finansowe istota, zasady księgowania 51. Koszt wytworzenia (techniczny koszt wytworzenia) istota i cel 52. Polityka rachunkowości wydana zarządzeniem kierownika jednostki (zawartość) 53. Co obejmuje rachunkowość jednostki w myśl ustawy o rachunkowości? 54. Nadrzędne zasady rachunkowości w myśl ustawy o rachunkowości 55. Omówić księgi rachunkowe (dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald, inwentarz) 56. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie rachunkowości 57. Dowody księgowe w myśl ustawy o rachunkowości 58. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 59. Dopuszczalne metody korekty błędów w dowodach źródłowych oraz w zapisach księgowych 60. Inwentaryzacja (terminy, częstotliwość, rozliczenie, księgowanie) 61. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 62. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 63. Rezerwy (tworzenie, rozwiązywanie) 64. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy 65. Podatek VAT: sposób księgowania i rozliczenia z US 66. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych, w tym efekt podatkowy amortyzacji 67. Kalkulacja podziałowa i doliczeniowa istota, cel, warunki zastosowania 68. Istota i narzędzia rachunkowości zarządczej 69. Nowoczesne metody rachunku kosztów 70. Koszty stałe i zmienne w kontekście progu rentowności 71. Odbiorcy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym 72. Biznes plan i przyczyny jego sporządzania 73. Kredyt jako źródło finansowania (wady i zalety) 74. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych 75. Kapitał pracujący i czynniki go kształtujące 76. Dźwignie w finansach (operacyjna, finansowa, połączona) 77. Struktura kapitału a dźwignia finansowa 78. Analiza wskaźnikowa (w tym jej zalety i wady) 79. Analiza pionowa (strukturalna) i pozioma (dynamiczna) 80. Etyka w rachunkowości i finansach 9

10 VI. Specjalność: Język angielski w gospodarce 1. Foreign direct investment 2. International trade 3. Globalization 4. Economic effects of international labour migration 5. Common European Currency 6. Single market in the European Union 7. Income convergence in the European Union 8. Common policies in the European Union 9. Poland in the European Union cost and benefit analysis 10. Stocks and the stock market 11. Risk and measuring risk 12. Investment portfolio and risk diversification 13. Market risk and unique risk 14. Risk and return 15. Balance sheet 16. Income statement 17. Statement of cash flows 18. Book value and market value 19. Profits versus cash flows 20. Leverage ratios 21. Liquidity ratios 22. Efficiency ratios 23. Profitability ratios 24. The Du Pont analysis 25. Economic value added 26. Future value 27. Simple interest and compound interest 28. Present value 29. Perpetuities and annuities 30. Inflation and interest rates 31. Net present value 32. Investment projects appraisal methods 33. Payback period 34. Internal rate of return 35. Profitability index 36. Fundamental analysis and technical analysis 37. Perfect competition 38. Monopoly 39. Oligopoly 40. Monopolistic competition 10

11 VII. Specjalność: Gospodarka i Administracja Publiczna 1. Cel ustanowienia słuŝby cywilnej w Polsce i jej organizacja 2. Korpus słuŝby cywilnej 3. Nawiązanie stosunku pracy w słuŝbie cywilnej 4. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 5. Zmiana i ustanie stosunku pracy w słuŝbie cywilnej 6. Warunki uzyskania mianowania w słuŝbie cywilnej 7. Obowiązki członka korpusu słuŝby cywilnej 8. Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez członka korpusu słuŝby cywilnej 9. Okresowe oceny urzędnika słuŝby cywilnej 10. Uprawnienia członka korpusu słuŝby cywilnej 11. Szkolenie i rozwój w słuŝbie cywilnej 12. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu słuŝby cywilnej 13. Nawiązanie stosunku pracy pracownika urzędu państwowego 14. Aplikacja administracyjna 15. Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem urzędu państwowego 16. Obowiązki i prawa urzędnika państwowego 17. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego 18. Rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędników ze stosunku pracy 19. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników urzędów państwowych 20. Rejestr korzyści 21. Publiczna gospodarka finansowa, podmioty prowadzące publiczną gospodarkę finansową 22. Istota budŝetu 23. Struktura sektora finansów publicznych 24. Metody powiązania sektora finansów publicznych z budŝetem 25. Plany finansowe 26. Kontrola finansowa 27. BudŜet państwa i zasady budŝetowe 28. Pojęcie i znaczenie klasyfikacji budŝetowej 29. Jednostki sektora finansów publicznych 30. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 31. Rachunkowość sektora finansów publicznych 32. Ogólne zasady wykonywania budŝetu państwa 33. Wygasanie i blokowanie wydatków budŝetowych 34. Wykonawcy budŝetu państwa i dysponenci środków budŝetu państwa 35. Rachunki bankowe budŝetu państwa 36. Rola głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych 37. Audyt wewnętrzny 38. Władztwo finansowe państwa 39. Fundusze celowe 40. Środki specjalne 11

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Ekonomia

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Ekonomia W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Ekonomia W R O K U A K A D E M I C K I M 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Ekonomia

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Ekonomia W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Ekonomia W R O K U A K A D E M I C K I M 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W R O K U A K A D E M I C K I M 2 0

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie IV, marzec 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2016 Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Kierunek: Finanse i Bankowość Tryb: studia stacjonarne jednolite magisterskie, 30h. Rok studiów: IV Grupy: 420 Prowadzący wykłady: dr hab. Prof. US Waldemar Gos Data 1.

Bardziej szczegółowo

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz skrótów..................................... 11 Wstęp..........................................15

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych Przewodnik po ekonomii

Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych Przewodnik po ekonomii Teresa Nowicka Ewa Janiszewska-Świderska Jarosław Czaja Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych Przewodnik po ekonomii inmedia Polska Wrocław 2008 Redakcja Dominika Markiewicz-Rudnicka Antoni Chalamus

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Zygmunt Miętki. Rachunkowość bankowa. drugie, poprawione. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zygmunt Miętki Rachunkowość bankowa Wydanie drugie, poprawione Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2008 Spis treści Wstęp........... 9 Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/ czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Finanse i rachunkowość Kod przedmiotu: ZZI_C_8_4 Rok studiów: Semestr: 4 Punkty ECTS: Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie V, czerwiec 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI

REGULAMIN PRAKTYK W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI REGULAMIN PRAKTYK W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI CEL PRAKTYKI STUDENCKIEJ: kierunek: Administracja Celem praktyki jest nabycie przez studenta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo