I N F O R M A C J A O T R Y B I E K OŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A O T R Y B I E K OŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA"

Transkrypt

1 W yŝsza Szkoła Gospodarki w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K OŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA W R O K U A K A D E M I C K I M / B y d g o s z c z, p a ź d z i e r n i k

2 Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2009/2010 Rektora WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010, przygotowano szczegółowe wskazówki metodyczne do prowadzenia seminarium dyplomowego na kierunku studiów ekonomia oraz zagadnienia egzaminacyjne i wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 1. Wytyczne dotyczące pracy w ramach seminarium dyplomowego Seminarium dyplomowe na kierunku ekonomia trwa dwa semestry, na III roku studiów pierwszego stopnia. W trakcie pierwszego semestru student winien się zapoznać z techniką pisania pracy pod okiem promotora i w oparciu o dostępna literaturę na wybrany temat. Podstawą zaliczenia (z oceną) zajęć seminaryjnych w pierwszym semestrze jest opracowanie i złoŝenie części teoretycznej wybranego zagadnienia (referat porównawczy lub porównawczo-krytyczny). Podstawą zaliczenia (z oceną) drugiego semestru jest opracowanie, wygłoszenie na forum grupy i złoŝenie części aplikacyjnej pracy seminaryjnej, przy czym tematyka tej części pracy winna być powiązana z częścią teoretyczną. Cele realizowane w ramach seminarium dyplomowego: - umiejętność pisania tekstów spełniających formalne wymogi prac naukowych, - usprawnienie poprawnej redakcji tekstu i pracy z tekstem, - zapoznanie z pracą ze źródłami z zakresu ksiąŝek, czasopism i innych źródeł, - zapoznanie z wymaganiami formalnymi tworzenia przypisów z ksiąŝek, czasopism i źródeł elektronicznych, - ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w dyskusji oraz do grupy słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem róŝnicy między napisaniem i wygłoszeniem tekstu, - ćwiczenie dyscypliny czasowej wypowiedzi, - ćwiczenie umiejętności konstruktywnego i merytorycznego komentowania wysłuchanej wypowiedzi (zaprezentowanego referatu), - pogłębianie wiedzy poprzez słuchanie dokonań innych uczestników grupy seminaryjnej, - przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 2. Wytyczne dotyczące opracowania pracy seminaryjnej Prace seminaryjne powstające w ramach seminarium powinny być powiązane ze sobą tematycznie, być opracowaniami na temat powierzony studentowi przez opiekuna seminarium. Tematyka prac seminaryjnych musi być zgodna z kierunkiem studiów, czyli winna dotyczyć bezpośrednio zagadnień z zakresu ekonomii. Prace powinny jednocześnie obejmować tematy dotyczące wybranej przez studenta specjalności. Przy ustalaniu tematów prac opiekun winien takŝe uwzględnić osobiste zainteresowania studenta. Prace seminaryjne nie mogą być jedynie pracami odtwórczymi. Wkład pracy własnej studenta powinien zostać wyraźnie zaznaczony. W obrębie części teoretycznej pracy (przeglądowej) wkładem tym jest zebranie przytaczanego materiału, jego opracowanie i skomentowanie. W ramach części aplikacyjnej pracy (projektu badań, analizy danych, projektu działań) zaproponowane rozwiązania lub ich analiza stanowią wkład własny, który winien być zaznaczony we wstępie pracy i komentarzach. Student w pracach seminaryjnych powinien wykazać się zdobytą w procesie studiowania wiedzą, umiejętnościami korzystania z literatury i innych źródeł, a takŝe oceny, 2

3 wyboru i komentowania zebranych materiałów oraz niezbędnymi umiejętnościami redakcyjnymi. Prace seminaryjne student opracowuje samodzielnie i indywidualnie (nie dopuszcza się prac przygotowanych przez dwie bądź więcej osób). Przyjęta przez prowadzącego praca seminaryjna powinna się składać z następujących podstawowych części: - strony tytułowej (wzór strony w załączeniu), - wstępu, - punktów i podpunktów (tzw. rozwinięcie merytoryczne), - podsumowania, - załączników, - spisu literatury. Do pracy powinna zostać dołączona jest płyta CD-R zawierająca wersję elektroniczną pracy. Poszczególne punkty i podpunkty winny zawierać odpowiednio do charakteru pracy - część teoretyczną (przegląd literatury przedmiotu) oraz część aplikacyjną (empiryczną), wraz z wnioskami, zaleceniami lub oceną przedstawionych rozwiązań. Liczba punktów nie powinna być mniejsza niŝ trzy, a objętość rozwinięcia merytorycznego nie powinna przekraczać stron. Literatura zawiera alfabetyczny spis wszystkich źródeł, z których korzystano przy opracowaniu pracy. MoŜe być ona podzielona na części w zaleŝności od zróŝnicowania źródeł (np. w podziale na ksiąŝki, artykuły i źródła elektroniczne). Wszystkie wykorzystane źródła w pracy muszą zostać ujęte w literaturze Wskazówki redakcyjne Przypisy powinny być zamieszczone konsekwentnie w formie przypisu na dole strony lub w tekście. W przypadku przypisów na dole strony obowiązują następujące przedstawione na przykładach zasady: Przykłady sposobu wykonania źródeł w pracy (po raz pierwszy): a) pozycje ksiąŝkowe jednego lub kilku autorów: Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006, s.16. b) prace zbiorowe pod redakcją: Polszakiewicz B., Niespójny czworokąt rozwiązań systemowych w polskiej polityce stabilizacyjnej, [w:] Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, UMK, Toruń 2007, s c) artykuły w czasopismach: Dziawgo D., Credit-rating podbija świat, Bank nr 10/2004. d) inne: [ (data pobrania)] Tabela opłat i prowizji banku BZ WBK, materiały informacyjne banku, Przywoływanie danej pozycji po raz kolejny: Przypis 6 i 7: z tej samej pozycji (kolejno następują po sobie): 6: Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa 2006, s.19. 7: TamŜe, s.26. (lub) 7: Ibidem, s.26. Przypis 6 i 22 z tej samej pozycji: 6: KałąŜna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie, AE, Wrocław 2006, s : KałąŜna-Drewińska U., jw., s (lub) KałąŜna-Drewińska U., op. cit., s

4 W przypadku stosowania konwencji przypisu w tekście obowiązują następujące zasady: Przywołanie tekstu z artykułu lub publikacji zwartej: (Madsen 1980: ) albo (Madsen 1980, s ) (Featherstone 2001: 315) albo (Featherstone 2001, s.315) w spisie literatury: Madsen K.B. (1980), Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza, Warszawa PWN albo Madsen K.B Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza, Warszawa PWN Featherstone M. (2001), Koncepcje kultury konsumenckiej [w:] M.Lambkin, G.Foxall, F.van Raaij, B.Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN albo Featherstone M Koncepcje kultury konsumenckiej [w:] M.Lambkin, G.Foxall, F.van Raaij, B.Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Wszystkie tabele, schematy, wykresy muszą być opatrzone tytułem - nad tabelą, schematem... Pod tabelą, schematem umieszcza się źródło w wersji pełnej (bez skrótów jw./op. cit.). W przypadku stosowania skrótów naleŝy je podawać w sposób konsekwentny w obrębie całego tekstu. Po raz pierwszy przywoływana jest pełna nazwa i przy niej w nawiasie skrót. Przykład: Narodowy Bank Polski (NBP) Wskazówki techniczne Nie wyróŝnia się niczego w tekście. Pogrubienia stosuje się jedynie do tytułów punktów i podpunktów. Kursywą w tekście zapisuje się jedynie wyrazy uŝyte w językach obcych. Tekst - rodzaj i rozmiar czcionki Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 bądź 14 pkt odstęp 1. Marginesy: wszystkie standardowo, 2,5 cm Numerowanie stron - dół strony środek bądź zewnętrzny róg. Pierwsza strona posiada numer domyślny (nie jest drukowany). 4

5 W YśSZA SZKOŁA GOSPODARKI W B Y D G O S Z C Z Y Wydział Społeczno - Ekonomiczny Kierunek: ekonomia Specjalność: IMIĘ I NAZWISKO AUTORA TYTUŁ PRACY Praca seminaryjna przygotowana pod kierunkiem naukowym Nr albumu autora pracy:... B y d g o s z c z

6 3. Zagadnienia egzaminacyjne Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2009/2010 Rektora WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 5 października 2009 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010. Zarządzenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. I. Makroekonomia 1. Produkt krajowy brutto pojęcie i metody mierzenia 2. Ruch okręŝny w gospodarce narodowej 3. Równowaga makroekonomiczna w modelu keynesowskim 4. Równowaga makroekonomiczna w modelu neoklasycznym 5. Rola państwa w gospodarce. 6. Zagadnienie równowagi budŝetowej. 7. Rola banku centralnego w gospodarce. 8. Czynniki wzrostu gospodarczego 9. Pojęcie i rodzaje bezrobocia 10. Krzywa Phillipsa pojęcie i interpretacja w długim i krótkim okresie 11. Pojęcie i struktura ogólnego bilansu płatniczego 12. Cykl koniunkturalny w gospodarce 13. Systemy kursu walutowego. 14. Procesy dostosowawcze w zakresie zatrudnienia i płac w okresie krótkim, średnim i długim 15. Czynniki określające popyt i podaŝ pieniądza 16. Model IS-LM 17. Pojęcie i koszty inflacji 18. Instrumenty antyinflacyjnej polityki państwa 19. Protekcjonizm handlowy a globalizacja 20. Procesy dostosowawcze do wstrząsów popytowych i podaŝowych we współczesnym modelu równowagi makroekonomicznej w gospodarce otwartej II. Mikroekonomia 1. Istota gospodarki rynkowej i typy konkurencji 2. Metody dokonywania wyborów ekonomicznych 3. Równowaga rynkowa prawo popytu i podaŝy 4. Elastyczność popytu i podaŝy 5. Teoria postępowania konsumenta 6. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 7. Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej 8. Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej 9. Podmioty w gospodarce rynkowej i ich rola 10. Funkcje produkcji 11. Teoria produkcji i rynek czynników produkcji 12. Rynek pracy 13. Renta ekonomiczna 14. Funkcjonowanie rynku finansowego i jego rola w gospodarce rynkowej 15. Mechanizm rynkowy a błędy rynku 6

7 16. Regulacja mikroekonomiczna 17. Koszty w przedsiębiorstwie 18. Cykl Ŝycia produktu 19. Istota analizy SWOT 20. Metody analizy portfelowej III. Specjalność: transport, spedycja i logistyka 1. Podstawowe załoŝenia polityki transportowej państwa 2. Elementy procesu dostosowania infrastruktury transportu w Polsce do standardów UE 3. Omówić programy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2013 r. 4. Funkcje portów morskich w lądowo morskich łańcuchach transportowych 5. Logistyka obsługi ładunków konteneryzowanych 6. Portowe bazy przeładunkowo składowe. Istota, rodzaje i zadania 7. Powiązania między logistyką, dystrybucją i gospodarką materiałową 8. Podstawowe składniki procesów logistycznych 9. Funkcjonalny podział czynności objętych kompleksowym systemem zaopatrzenia i dystrybucji 10. Organizacja systemu zarządzania przepływem środków materiałowych, sprzętu i narzędzi 11. Zewnętrzne ograniczenia procesu zarządzania flotą pojazdów drogowych 12. Przyczyny utrzymania zapasów w firmie 13. Procesy magazynowe 14. Podstawowe kryteria doboru dostawców 15. System kontroli zapasów 16. ZaleŜność między zdolnością przewozową a przepustowością drogi transportowej 17. Główne kierunki polityki transportowej, które usprawniają system transportowy kraju 18. Podstawowe postanowienia Konwencji TIR i ich skutki ekonomiczne 19. Główne prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności partnerów umowy CMR 20. Cele i podstawowe załoŝenia Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej 21. Główne postanowienia Konwencji ADR i jej harmonizacja międzygałęziowa 22. Cel opracowania, zakres obowiązywania i podstawowe uregulowania Konwencji ATP 23. Główne postanowienia regulacji UE w zakresie zasad przewozu Ŝywych zwierząt. 24. Ewoolucja unijnych zasad regulacji czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku kierowców realizujących przewozy drogowe 25. Kierunki zmian w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie UE 26. Przepisy regulujące wykonanie spedycji i transportu w Polsce 27. Podstawowe dokumenty w zakresie transportu i spedycji 28. Strategie logistyczne a procesy logistyczne. 29. Istota funkcjonowania i przesłanki rozwoju transportu multimodalnego 30. Unijne warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 31. Warunki realizacji przewozów na potrzeby własne 32. Zakres kontroli przeprowadzanych przez polską Inspekcję Transportu Drogowego 33. Pojęcie i geneza logistyki 34. Transport i magazynowanie jako ogniwa logistycznego łańcucha dostaw 35. Rola transportu w łańcuchach dostaw 36. Koszty logistyczne 37. Zarządzanie łańcuchem dostaw we współczesnej organizacji 38. Rodzaje usług logistycznych 7

8 39. Koncepcje tworzenia sieci dostaw w logistyce 40. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce IV. Specjalność: finanse i inwestycje 1. Pojęcie finansów i podstawowe dyscypliny finansów 2. Rodzaje i funkcje pieniądza 3. Wartość pieniądza w czasie: czynniki determinujące, techniki obliczania wartości bieŝącej i wartości przyszłej 4. Charakterystyka systemu bankowego 5. Pojęcie finansów publicznych i ich funkcje 6. Pojęcie deficytu budŝetowego i długu publicznego 7. Dochody i przychody oraz wydatki i rozchody budŝetu państwa 8. Finansowanie długu publicznego 9. Pojęcie podatku i jego elementy konstrukcyjne 10. Rodzaje podatków 11. Istota rynku finansowego i kryteria jego podziału 12. Rynek pieniądza a rynek kapitału 13. Inwestorzy na rynku finansowym 14. Istota rynku międzybankowego. Czynniki determinujące cenę pieniądza na rynku międzybankowym 15. Akcje: analiza z pozycji emitenta i inwestora 16. Obligacje: analiza z pozycji emitenta i inwestora 17. Funkcje giełdy papierów wartościowych i rodzaje zleceń giełdowych. 18. Zasady dobrych praktyk na GPW. 19. Podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego w Polsce i na świecie 20. Cykl środków pienięŝnych 21. Macierz BCG konsekwencje dla zarządzania finansami w firmie 22. Związki płynności i wypłacalności 23. Piramidalne uwarunkowania rentowności kapitałów własnych 24. Układy kosztów 25. Nowoczesne metody rachunku kosztów 26. Istota i narzędzia rachunkowości zarządczej 27. Koszty stałe i zmienne w kontekście progu rentowności 28. Odbiorcy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym 29. Bilans i jego wartość uŝytkowa. 30. Rachunek zysków i strat i jego wartość uŝytkowa 31. Rachunek przepływów środków pienięŝnych i jego wartość uŝytkowa 32. Zestawienie zmian w kapitale własnym i jego wartość uŝytkowa 33. Kredyt jako źródło finansowania (wady i zalety) 34. Analiza finansowa i jej zadania 35. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych 36. Kapitał pracujący i czynniki go kształtujące 37. Dźwignie w finansach (operacyjna, finansowa, połączona) 38. Istota, wady i zalety analizy wskaźnikowej 39. Finansowanie rynku nieruchomości 40. Ryzyko inwestowania w nieruchomości 8

9 V. Specjalność: rachunkowość 41. Bilans i jego wartość uŝytkowa 42. Rachunek zysków i strat wariant porównawczy i jego wartość uŝytkowa 43. Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny i jego wartość uŝytkowa 44. Rachunek przepływów środków pienięŝnych sporządzony metodą bezpośrednią i jego wartość uŝytkowa 45. Rachunek przepływów środków pienięŝnych sporządzony metodą pośrednią i jego wartość uŝytkowa 46. Zestawienie zmian w kapitale własnym i jego wartość uŝytkowa 47. Zakładowy plan kont; omówić zespoły kont, wskazać konta aktywne, pasywne, kosztowe, przychodowe oraz zasady ich funkcjonowania 48. Układy kosztów 49. Pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne istota, zasady księgowania 50. Przychody i koszty finansowe istota, zasady księgowania 51. Koszt wytworzenia (techniczny koszt wytworzenia) istota i cel 52. Polityka rachunkowości wydana zarządzeniem kierownika jednostki (zawartość) 53. Co obejmuje rachunkowość jednostki w myśl ustawy o rachunkowości? 54. Nadrzędne zasady rachunkowości w myśl ustawy o rachunkowości 55. Omówić księgi rachunkowe (dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald, inwentarz) 56. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie rachunkowości 57. Dowody księgowe w myśl ustawy o rachunkowości 58. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 59. Dopuszczalne metody korekty błędów w dowodach źródłowych oraz w zapisach księgowych 60. Inwentaryzacja (terminy, częstotliwość, rozliczenie, księgowanie) 61. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 62. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 63. Rezerwy (tworzenie, rozwiązywanie) 64. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy 65. Podatek VAT: sposób księgowania i rozliczenia z US 66. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych, w tym efekt podatkowy amortyzacji 67. Kalkulacja podziałowa i doliczeniowa istota, cel, warunki zastosowania 68. Istota i narzędzia rachunkowości zarządczej 69. Nowoczesne metody rachunku kosztów 70. Koszty stałe i zmienne w kontekście progu rentowności 71. Odbiorcy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym 72. Biznes plan i przyczyny jego sporządzania 73. Kredyt jako źródło finansowania (wady i zalety) 74. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych 75. Kapitał pracujący i czynniki go kształtujące 76. Dźwignie w finansach (operacyjna, finansowa, połączona) 77. Struktura kapitału a dźwignia finansowa 78. Analiza wskaźnikowa (w tym jej zalety i wady) 79. Analiza pionowa (strukturalna) i pozioma (dynamiczna) 80. Etyka w rachunkowości i finansach 9

10 VI. Specjalność: Język angielski w gospodarce 1. Foreign direct investment 2. International trade 3. Globalization 4. Economic effects of international labour migration 5. Common European Currency 6. Single market in the European Union 7. Income convergence in the European Union 8. Common policies in the European Union 9. Poland in the European Union cost and benefit analysis 10. Stocks and the stock market 11. Risk and measuring risk 12. Investment portfolio and risk diversification 13. Market risk and unique risk 14. Risk and return 15. Balance sheet 16. Income statement 17. Statement of cash flows 18. Book value and market value 19. Profits versus cash flows 20. Leverage ratios 21. Liquidity ratios 22. Efficiency ratios 23. Profitability ratios 24. The Du Pont analysis 25. Economic value added 26. Future value 27. Simple interest and compound interest 28. Present value 29. Perpetuities and annuities 30. Inflation and interest rates 31. Net present value 32. Investment projects appraisal methods 33. Payback period 34. Internal rate of return 35. Profitability index 36. Fundamental analysis and technical analysis 37. Perfect competition 38. Monopoly 39. Oligopoly 40. Monopolistic competition 10

11 VII. Specjalność: Gospodarka i Administracja Publiczna 1. Cel ustanowienia słuŝby cywilnej w Polsce i jej organizacja 2. Korpus słuŝby cywilnej 3. Nawiązanie stosunku pracy w słuŝbie cywilnej 4. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 5. Zmiana i ustanie stosunku pracy w słuŝbie cywilnej 6. Warunki uzyskania mianowania w słuŝbie cywilnej 7. Obowiązki członka korpusu słuŝby cywilnej 8. Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez członka korpusu słuŝby cywilnej 9. Okresowe oceny urzędnika słuŝby cywilnej 10. Uprawnienia członka korpusu słuŝby cywilnej 11. Szkolenie i rozwój w słuŝbie cywilnej 12. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu słuŝby cywilnej 13. Nawiązanie stosunku pracy pracownika urzędu państwowego 14. Aplikacja administracyjna 15. Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem urzędu państwowego 16. Obowiązki i prawa urzędnika państwowego 17. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego 18. Rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędników ze stosunku pracy 19. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników urzędów państwowych 20. Rejestr korzyści 21. Publiczna gospodarka finansowa, podmioty prowadzące publiczną gospodarkę finansową 22. Istota budŝetu 23. Struktura sektora finansów publicznych 24. Metody powiązania sektora finansów publicznych z budŝetem 25. Plany finansowe 26. Kontrola finansowa 27. BudŜet państwa i zasady budŝetowe 28. Pojęcie i znaczenie klasyfikacji budŝetowej 29. Jednostki sektora finansów publicznych 30. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 31. Rachunkowość sektora finansów publicznych 32. Ogólne zasady wykonywania budŝetu państwa 33. Wygasanie i blokowanie wydatków budŝetowych 34. Wykonawcy budŝetu państwa i dysponenci środków budŝetu państwa 35. Rachunki bankowe budŝetu państwa 36. Rola głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych 37. Audyt wewnętrzny 38. Władztwo finansowe państwa 39. Fundusze celowe 40. Środki specjalne 11

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Zarys przedsiębiorczości. rynkowej;

Zarys przedsiębiorczości. rynkowej; Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Opisy wymienionych

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341 [02]/ MEN /2008.05.20 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Zatwierdzam w/z MINISTRA PODSEKRETARZ STANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo