Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci."

Transkrypt

1 Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku. OFEs' Members by Age. Cz³onkowie OFE wed³ug wieku. OFEs' Members by Age. Cz³onkowie OFE (w %). OFEs' Members (in %). Cz³onkowie OFE wed³ug wieku i p³ci. OFEs' Members by Age and Sex. Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci. OFEs' Members by Age and Sex. Dynamika cz³onków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Members' Dynamics by OFE. miany cz³onkowstwa dokonane przez cz³onków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Transfers of OFEs' Members. miany cz³onkowstwa w OFE. Transfers of OFEs' Members. Œrednia sk³adka na ubezpieczenie emerytalne cz³onków OFE. Average Pension Contributions of OFEs' Members. Sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i odsetek przekazywanych przez US do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pension Contributions Transferred by US to OFE. Kwoty sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek przekazywanych przez US do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Amount of Pension Contributions and Interests Transferred by US to OFE. Rachunki prowadzone przez Otwarte Fundusze Emerytalne. Members' Accounts Managed by OFE. Wartoœci jednostek rozrachunkowych OFE. Accounting Units Values by OFE. Wartoœci jednostek rozrachunkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Accounting Units Values by OFE.

2 Struktura portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFEs' Investment Portfolio Structure. Portfele inwestycyjne OFE. OFEs' Investment Portfolio. estawienie poszczególnych instrumentów portfela inwestycyjnego OFE. ist of OFEs' Investment Portfolio Instruments. Aktywa netto OFE. OFEs' Net Assets. agregowane aktywa netto OFE. OFEs' Aggregated Net Assets. Bilans Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFEs' Balance Sheet. Rachunek zysków i strat Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFEs' Profit and oss Statement. Bilans Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. PTEs' Balance Sheet. Rachunek zysków i strat Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. PTEs' Profit and oss Statement. Op³aty ustalone jako procent kwoty sk³adki wp³acanej do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Fees as a percent of a Contribution Amount Paid to OFEs. Akcjonariusze Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. Shareholders of Pension Societies. Adresy i numery informacyjne Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. PTEs' Addresses and Call Centres. Depozytariusze. Depositaries. Akty prawne. egal Framework.

3 radoœci¹ i satysfakcj¹ przedstawiam Pañstwu kolejny, drugi Biuletyn Kwartalny Urzêdu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Jest on kontynuacj¹ rozpoczêtego przez nas cyklu oraz jedn¹ z licznych publikacji opracowanych przez Urz¹d z przekonaniem, e rzetelna, systematyczna i szczegó³owa informacja jest niezbêdna dla zapewnienia przejrzystoœci polskiego rynku funduszy emerytalnych. Podobnie jak pierwsze, tak e i to wydanie Biuletynu Kwartalnego obejmuje istotne dane demograficzne dotycz¹ce cz³onków otwartych funduszy emerytalnych oraz informacje na temat dzia³alnoœci inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. Nowoœci¹ w porównaniu z pierwsz¹ edycj¹ Biuletynu jest tablica charakteryzuj¹ca systematycznoœæ przkeazywania przez US kwot nale nych sk³adek na rachunki cz³onków otwartych funduszy emerytalnych i zawieraj¹ca informacje o liczbie "martwych" rachunków. wracam tak e Pañstwa uwagê na dane liczbowe pochodz¹ce z bilansu i rachunku wyników PTE. Ponadto, po raz pierwszy zmiaeszczamy tablicê prezentuj¹c¹ zestawienie poszczególnych instrumentów portfela inwestycyjnego OFE. Dodatkowo, spe³niaj¹c oczekiwania zainteresowanych, wydanie wzbogacono o wersjê angielsk¹. Dane liczbowe zawarte w niniejszym Biuletynie pochodz¹, jak poprzednio, z ak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz z powszechnych towarzystw emerytalnych. Dotycz¹ drugiego kwarta³u lub Prezentuj¹ stan z ostatniego dnia czerwca bie ¹cego roku. Na ich podstawie mo na zaobserwowaæ pewne tendencje dotycz¹ce zarówno struktury cz³onkowstwa w OFE, jak i portfeli inwestycyjnych funduszy. Dla przyk³adu, w omawianym okresie zanotowano wzrost zaanga owania œrodków funduszy w obligacje przy spadku inwestowania w akcje. Na uwagê zas³uguje te wzrost ³¹cznej wartoœci aktywów netto funduszy emerytalnych. W koñcu poprzedniego kwarta³u wartoœæ ta wyra a³a siê liczb¹ 2,93 mld z³, natomiast wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca br. wynosi³a 5,87 mld z³. Wci¹gu kwarta³u wartoœæ ta wzros³a wiêc o 100,2%. Ogromn¹ satysfakcjê sprawi³o mi du e zainteresowanie Pañstwa pierwszym wydaniem Biuletynu Kwartalnego. Mam nadziejê, e kolejna edycja Biuletynu zostanie przyjêta równie dobrze i e dostarczy istotnych informacji o aktualnej sytuacji na rynku funduszy emerytalnych. tak¹ intencj¹ UNFE przygotowuje wszystkie swoje publikacje, adresowane do osbób zainteresowanych rozwojem systemu emerytalnego w Polsce. yczê Pañstwu przyjemnej lektury.

4 It is a great pleasure and satisfaction, for me to present the second issue of the Quarterly Bulletin of the Superintendency of Pension Funds. This publication is a continuation of a series started by us this year. Besides the Bulletin, our Office issues many other publications directed to a wide audience. I am convinced that reliable, systematic and detailed information is essential to guarantee the transparency of the Polish pension funds' market. The current issue, like the previous one, contains essential data on demographics of the private openended pension funds (OFEs) and information about their investment activity. Novelty in comparison to the previous edition of this Bulletin, is a table containing data representing regularity of contribution transfers by Social Insurance Institution (US) to the individual accounts of OFEs' members and information about so called "dead accounts". I would like to draw your attention to figures from Pension Societies (PTEs) balance sheets and profit and loss statements, published for the first time. Additionally, for the first time we present a list of OFEs' investment portfolio instruments. To meet expectations of our foreign counterparts, we include an English version of comments. Figures presented in the Bulletin were obtained, as previously, from US and Pension Societies. This data concerns the second quarter of the year and the status as of 30 June On that basis particular trends concerned OFEs' membership structure and investment portfolios can be observed. For example, bonds are winning on popularity through the managers of the funds while tendency of investments in shares decreased at the same time. The increase of accumulated net assets value is also observed. In the previous quarter this amount accounted for l 2.93 billion, while on the last day of June it amounted l 5.87 billion. It means the appreciation of 100.2% in three months period. It was a great satisfaction for me to learn that the previous issue of the Bulletin met your interest. I hope that this issue will be also interesting for you and it will supply you with an important information about the current situation on the pension funds' market. According to this principle UNFE prepares its publications addressed to everyone who is interested in development of the pension system in Poland. Wishing you a pleasant reading, dr Cezary Mech President of Superintendency of Pension Funds Warsaw, September 2000

5 Cz³onkowie *) Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. Openended Pension Funds' Members*) by Age as of 30 June Wiek / Age Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund 17 lat i mniej 51 lat i wiêcej 17 years and less 51 years and more Total AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE *) dane liczbowe dotycz¹ cz³onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz³onków OFE w US. data concerns number of OFEs' members according to Central Register of OFEs' members in Social Insurance Institution (US)

6 Cz³onkowie OFE wed³ug wieku. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. OFEs' Members by Age as of 30 June iczba cz³onków Number of members Ogó³em Total Kobiety Females Mê czyÿni Males Wiek Age Cz³onkowie OFE (w %). Stan w dniu 30 czerwca 2000 roku. OFEs' Members as of 30 June 2000 (in %). OFE Epoka 0,52% Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE PU ³ota Jesieñ OFE Nationale Nederlanden AIG OFE OFE Norwich Union 23,44% 16,91% 16,05% 8,15% 4,68% inne / other 30,77% OFE Rodzina 0,61% Pekao / Alliance OFE 0,61% Arkalnvesco OFE 0,62% OFE Kredyt Banku 0,70% Pioneer OFE 1,07% OFE Polsat 1,16% OFE "DOM" 1,69% OFE Allianz 1,89% OFE {ego} 2,24% OFE PBK "Orze³" 2,53% Winterthur OFE 2,84% OFE Skarbiec Emerytura 3,39% OFE Pocztylion 3,50% Bankowy OFE 3,57% urich Solidarni OFE 3,83%

7 Cz³onkowie OFE wed³ug wieku i p³ci. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. OFEs' Members by Age and Sex as of 30 June Males wiek age KOBIETY Females Nadwy ka liczby mê czyzn nad liczb¹ kobiet Excess of males over females iczba cz³onków OFE Number of OFEs' Members ród³o: US Source: US

8 W drugim kwartale bie ¹cego roku obserwuje siê w stosunku do stanu na koniec pierwszego kwarta³u pewne istotne zmiany struktury wieku zbiorowoœci uczestników II filara systemu emerytalnego. Przede wszystkim polegaj¹ one na statystycznym nieznacznym "odm³odzeniu" omawianej populacji, to znaczy obni eniu siê we wszystkich OFE przeciêtnego wieku cz³onków œrednio o ok. 0,3% (dla porównania wzrost œredniego wieku, wed³ug stanu na r., w stosunku do r. wynosi³ ponad 3%). Fakt ten jest zwi¹zany z przystêpowaniem do systemu najm³odszych roczników. W ci¹gu drugiego kwarta³u tego roku liczba uczestników OFE w wieku do 31 lat wzros³a o osób, zaœ w wieku 31 lat i wiêcej tylko o osób. aobserwowane najwiêksze bezwzglêdne przyrosty liczby cz³onków dotyczy³y ubezpieczonych w wieku: 2125 lat i 2630 lat ( i osób), zaœ najmniej wzros³a liczba osób w przedziale wieku 46 lat i wiêcej (o 974 osoby). Najwiêksze przyrosty wzglêdne liczby cz³onków mia³y miejsce w grupach wieku: 17 lat i mniej (przyrost o 4,8%), 1820 lat (o 3,3%), 2125 lat (o 2,4%); najmniejsze w przedzia³ach: 51 lat i wiêcej oraz 4650 lat (po 0,2%). Oczywiste jest, e w³aœnie osoby najm³odsze, czyli w³aœciwie absolwenci koñcz¹cy edukacjê i osoby po raz pierwszy przystêpuj¹ce do pracy, stanowi¹ grupê, która w istotny sposób mo e zmieniæ obecnie obserwowan¹ strukturê demograficzn¹ populacji uczestników II filara systemu emerytalnego. W drugim kwartale tego roku nie uleg³ zasadniczym zmianom kszta³t rozk³adu wieku cz³onków OFE w poszczególnych funduszach. Podobnie jak na koniec marca, maksymalne udzia³y przypada³y na grupê wieku lat (13 funduszy), 2630 lat (5 funduszy), 1820 lat (2 fundusze) i 3640 lat (1 fundusz), zaœ minimalne dotyczy³y zawsze przedzia³u 51 lat i wiêcej. W dalszym ci¹gu statystycznie najm³odsi s¹ cz³onkowie OFE Rodzina (œredni wiek: 27,2 roku), zaœ najstarsi cz³onkowie Arkalnvesco OFE (33,8 roku). In the second quarter of this year, in relation to the end of the first quarter, certain essential changes in the age structure of openended pension funds' members appeared. The average age of OFEs' members slightly decreased in every pension fund on average by 0.3% (in comparision between the end of 1999 and 31 March 2000 the average age of pension funds' members grew by 3%). It is a result of the fact that the youngest parficipants started to join the pension system. Over the second quarter of this year the number of OFEs' members aged up to 31 years increased by persons, while the group aged 31 and more grew only by persons. The biggest aggregate growth was observed in two groups of age: 2125 and 2630 years old ( and persons respectively). The Iowest aggregate growth was in a group of members aged 46 years and more (974 persons). The highest relative increase of members number took place in three age groups: 17 years old and less (by 4.8%), 1820 (by 3.3%), 2125 (by 2.4%); the Iowest relative growth was in two groups of age: 51 years old and more and 4650 (in both cases by 0.2%). It is obvious that the youngest OFEs' members, i.e. graduates and people who are starting their work, belong to age group, which is able to change observed demographic structure of the second pillar participants' population. In the second quarter of this year the age structure of OFEs' members did not change significantly in respective pension funds. At the end of the second quarter, like at the end of March 2000, maximal shares applied to the following age groups: 2125 years old (13 funds), 2630 (5 funds), 1820 (2 funds) and 3640 (1 fund). Minimal shares always applied to the group aged 51 and more. As before, statistically the youngest are stiii members of OFE Rodzina (average age: 27.2 years), while the oldest are members of Arkalnvesco OFE (33.8 years).

9 Cz³onkowie *) Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. Openended Pension Funds' Members *) by Age and Sex as of 30 June Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Wiek, P³eæ 17 lat i mniej mê czyÿni kobiety mê czyÿni kobiety mê czyÿni kobiety mê czyÿni kobiety males females males females males females males females *) dane liczbowe dotycz¹ cz³onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz³onków OFE w US. data concerns number of OFEs' members according to Central Register of OFEs' members in US. biorowoœæ uczestników II filara systemu emerytalnego w drugim kwartale bie ¹cego roku podlega³a niewielkim zmianom w zakresie struktury równoczeœnie wed³ug wieku i p³ci. Poziom feminizacji tej grupy ubezpieczonych praktycznie nie uleg³ adnym zmianom udzia³ kobiet w czerwcu wynosi³ 46,6% (w marcu 46,8%). Podobnie w przypadku wiêkszoœci funduszy zaobserwowano niewielki spadek udzia³u kobiet w ogólnej liczbie uczestników (ró nica odsetków w granicach od 0,1% do 0,8%). Nieznaczny wzrost udzia³u kobiet mia³ miejsce jedynie w OFE Rodzina. Najwiêksze ró nice wzglêdne poziomu uczestnictwa pomiêdzy zbiorowoœci¹ kobiet i mê czyzn dla poszczególnych funduszy notuje siê w dalszym ci¹gu w grupie wieku: 51 lat i wiêcej (minimalny poziom wskaÿnika feminizacji 15, zaœ maksymalny 52 kobiety przypadaj¹ce na 100 mê czyzn). W pozosta³ych grupach wieku wzglêdne ró nice w poziomie feminizacji s¹ do siebie zbli one. Podobnie jak w marcu jedynie w przypadku dwóch OFE zanotowano przewagê kobiet w zbiorowoœci cz³onków funduszu, tj. wartoœæ wskaÿnika feminizacji wiêksz¹ ni 100 (Arkalnvesco OFE 111 kobiet na 100 mê czyzn i OFE Pocztylion 108 kobiet). Obecnie najmniejszy udzia³ kobiet notuje siê wœród cz³onków OFE Kredyt Banku, OFE Polsat i Pioneer OFE (wspó³czynnik feminizacji w granicach od 6770 kobiet na 100 mê czyzn). aobserwowane niewielkie ró nice w strukturze rozk³adu wieku cz³onków OFE w stosunku do sytuacji na koniec marca bie ¹cego roku, nie spowodowa³y w drugim kwartale praktycznie adnych zmian rozk³adu wed³ug p³ci omawianej zbiorowoœci.

10 Age, Sex 51 lat i wiêcej 51 years and more / Total mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females total ród³o: US Source: US The population o f participants of the second pillar of the pension system in the second quarter o f 2000 was subject to slight changes in structure, both by age and sex. The level of feminization in this group was practically the same in June the share of women accounted for 46.6% (in March46.8%). Insignificant decrease of female share in total number o f OFEs' members was observed in majority o f pension funds (difference of percent between 0.1% and 0.8%). Slight increase o f female share was observed only in OFE Rodzina. The biggest relative differences between number of female and male participants of particular funds are stiii observed in the group aged 51 and more. The feminization index (number of women per 100 men) in this group reached a minimum of 15 and maximum of 52. In the rest of age groups relative differences in the level of feminization were similar. ikewise in March 2000 only in the case of two funds women were the majority of OFP' members, with feminization index above 100 (Arkalnvesco OFE 111 female per 100 male and OFE Pocztylion 108). At present the Iowest share of women is observed in the following pension funds: OFE Kredyt Bank, OFE Polsat and Pioneer OFE (feminization index between 67 and 70 female per 100 male). Slight differences noticed in the age structure of OFEs' members, in the second quarter of this year with relation to the end of March, did not result in significant changes in the sex structure.

11 Dynamika liczby cz³onków *) Otwartych Funduszy Emerytalnych. Members' Dynamics by Openended Pension Fund *). Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Cz³onkowie wed³ug stanu na: Members as of:. ogó³em w % ogó³em w % ogó³em w % total in % total in % total in % ,39 0,60 3,65 23,83 2,31 1,82 0,52 0,51 15,18 4,92 2,55 3,60 0,79 17,60 0,31 3,56 1,61 0,62 0,97 2,85 3, ,22 0,62 3,57 23, ,27 1,89 0,52 0,62 16, ,77 2,54 3,54 1,06 17, ,46 3,44 1,67 0,61 1,04 2,82 3, ,15 0,62 3,57 23,44 2,24 1,89 0,52 0,70 16,05 4,68 2,53 3,50 1,16 16,91 0,61 3,39 1,69 0,61 1,07 2,84 3,83 miana w drugim kwartale Change in 2nd quarter przyrost absolutny**) absolute increase przyrost wzglêdny w % ***) relative increase in % 0,67 1,28 1,36 1,93 0,04 1,41 1,02 16,01 0,77 0,37 1,40 0,56 11,68 0,81 34,15 0,01 2,69 0,85 3,85 2,41 1,93 miana pó³roczna Change on a halfyear basis przyrost absolutny**) absolute increase przyrost wzglêdny w % ***) relative increase in % 1,73 7,46 2,25 2,93 1,57 8,25 4,62 30,95 9,70 0,42 3,88 1,99 35,12 0,63 51,55 0,26 8,94 2,71 13,47 4,18 4, , , , , ,52 *) dane liczbowe dotycz¹ cz³onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz³onków OFE w US. data concerns number of OFEs' members according to Central Register of OFEs' members in US. ród³o: US Source: US **) przyrost absolutny jest ró nic¹ w poziomie zjawiska wed³ug stanu na koniec okresu badanego i okresu przyjêtego za podstawê porównania. an absolute increase is defined as a difference between number of members at tne end of the surveyed period and basis period ***) przyrost wzglêdny zdefiniowany jest jako wyra ony w procentach stosunek przyrostu absolutnego do poziomu zjawiska wed³ug stanu na koniec okresu przyjêtego za podstawê porównania. a relative increase is defined as expressed in percentages a relation of an absolute increase to number of OFEs' members as of the end of the basis period

12 miana liczby cz³onków otwartych funduszy emerytalnych, która nast¹pi³a w okresie od r. do r. oznacza³a wzrost liczebnoœci tej zbiorowoœci o 1,5%. Najwiêksze, bo dwucyfrowe przyrosty wzglêdne zanotowa³y w drugim kwartale nastêpuj¹ce fundusze: OFE Rodzina (o 34,2%), OFE Kredyt Banku (o 16%) i OFE Polsat (o 11,7%). W grupie kolejnych 15 funduszy wzrost liczby cz³onków kszta³towa³ siê na poziomie od ok. 0,6% do blisko 3,9%. Trzy fundusze: OFE Skarbiec Emerytura, OFE {ego} i OFE Norwich Union zanotowa³y nieznaczny, bo wynosz¹cy mniej ni 0,5% spadek liczby cz³onków. miany liczby cz³onków, które w omawianym kwartale dotyczy³y praktycznie wszystkich funduszy, nie spowodowa³y jednak istotnych zmian wartoœci ich udzia³ów w ogólnej liczbie ubezpieczonych uczestników II filara systemu emerytalnego. W przypadku 13 funduszy nast¹pi³ bezwzglêdny spadek tych udzia³ów nie wiêcej ni o 0,12%, zaœ w 8 funduszach mia³ miejsce bezwzglêdny wzrost nie wiêcej ni o 0,15%. Przyrost globalnej liczby cz³onków OFE w II kwartale tego roku byt co prawda ni szy ni obserwowany w kwartale pierwszym (wynosi³ wtedy 3,2%), jednak w efekcie zanotowanych zmian mo na mówiæ o globalnym wzroœcie tej liczby w okresie pierwszego pó³rocza 2000 r. o ok. 4,5%. The population of openended pension funds' members increased by 1.5% between 31 March and 30 June The highest relative, double digit increases was experienced by the following funds: OFE Rodzina (by 34.2%), OFE Kredyt Banku (by 16%), and OFE Polsat (by 11.7%). In the group of next 15 funds an increase in number of members fluctuated from about 0.6% to almost 3.9%. Three funds: OFE SkarbiecEmerytura, OFE {ego} and OFE Norwich Union reported slight (Iower than 0.5%) decrease in number of participants. Changes in number of OFEs1 members which were noticed in almost every pension fund in the second quarter of the year 2000, did not cause a significant changes in respective funds1 shares in a total number of the second pillar participants. In case o f 13 pension funds the decrease in shares by no more than 0.12% was observed, while in 8 funds the number o f members in percentage terms grew by no more than 0.15%. In total, the number of OFEs' member increased by 4.5% over the first half of year 2000 despite the fact that increase of a total number of participants of the openended pension funds in the second quarter of this year was Iower then in the first quarter (when it grew by 3.2%).

13 miany cz³onkostwa dokonane przez cz³onków OFE w II kwartale 2000 r. *) Transfers of Openended Pension Funds' Members in the 2nd quarter o f *) Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE x Arka Invesco OFE 12 x Bankowy OFE x Commercial Union OFE BPH CU WBK x OFE {ego} x OFE Allianz x OFE Epoka x OFE Kredyt Banku x 235 OFE NationaleNederlanden x OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Razem opuœci³o fundusze Total number of members leaving funds *) wyp³aty transferowe miêdzy OFE (przeniesienie œrodków finansowych zgromadzonych na rachunku cz³onka OFE na rachunek w nowym funduszu) odbywaj¹ siê w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada; kwota wyp³aty transferowej ustalana jest w pi¹tym dniu roboczym przed dniem tej wyp³aty (zgodnie z art. 122 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Jak wynika z danych US, w II kwartale 2000 r. mia³o miejsce zmian uczestnictwa, tj. o 40,3% mniej ni w l kwartale. W obydwu okresach ujemne saldo zmian (czyli przewagê liczby osób, które opuœci³y fundusz, nad liczb¹ osób, które do danego funduszu przyst¹pi³y) zanotowa³o po 11 funduszy. Ponadto w obydwu kwarta³ach w przypadku tych samych 7 OFE zanotowano przewagê liczby osób, które przyst¹pi³y do funduszu w wyniku transferu, nad liczb¹ osób opuszczaj¹cych fundusz, zaœ dla 8 OFE by³o odwrotnie. Najwy szy udzia³ osób, które w omawianym kwartale podjêty decyzjê o zmianie funduszu, odniesiony do ogólnej liczby uczestników poszczególnych funduszy w okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym ustawow¹ datê zamkniêcia listy zmian objêtych danym transferem, zanotowa³ OFE Rodzina (3,2% ogó³u cz³onków), a nastêpnie: OFE Kredyt Banku, OFE PBK "Orze³" oraz OFE SkarbiecEmerytura (od 1,2% do 1,6%). Najwiêcej osób "zasili³o" OFE Kredyt Banku (przyrost o 13% ogó³u stanu cz³onków funduszu), OFE Rodzina (11,7%) i OFE Polsat (6,9%). Wydaje siê, e w transfery cz³onków dokonuj¹ce siê w II kwartale w znacznym stopniu stanowi³y kontynuacjê kierunku zmian zapocz¹tkowanych w pierwszych trzech miesi¹cach bie ¹cego roku, pomimo e skala tych zmian by³a zdecydowanie ni sza.

14 x x x x x x x x x x x x *) transfer payoffs between funds are made in the last working day of February, May, August and November. The amount of this payoff is set on the fifth working day before the payoff. ród³o: US Source: US According to US data, in the second quarter of 2000, OFEs' member transfers between funds equaled to (40.3% less then in the first quarter). In both periods negative balance of transfers (more members left than joined fund) was noticed in 11 funds. In both quarters the same 7 funds reported excess of persons joining the fund, due to the transfers, over the number of members leaving the fund, while in the case of 8 funds the tendency was inverted. The highest number of persons which changed funds in relation to the total number of participants was reported in the following funds: OFE Rodzina (3.2% oftotal number of members), and next: OFE Kredyt Bank, OFE PBK "Orze³"1, OFE SkarbiecEmerytura (in this group of funds shares fluctuated from 1.2% to 1.6%). The highest number of persons joined OFE Kredyt Bank (increase by 13% o f the total number of participants), OFE Rodzina (11.7%) and OFE Polsat (6.9%). It seems, that although the scale of transfers was Iower in the second quarter of 2000, this process was a continuation of the direction of changes started in the first three months of this year.

15 miany cz³onkostwa w OFE w II kwartale 2000 r. Transfers of OFEs' Members in the 2nd quarter of iczba cz³onków Number of members AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE ród³o: US Source: US

16 Sk³adki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane przez US do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pension Contributions Transferred by US to Openended Pension Funds Sk³adki przekazane w okresie: Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ total number of contributions average contribution in average basis in total number of contributions average contributions in average bass in AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE ,48 87,69 99,40 107,62 85,69 126,85 82,61 90,53 115,94 91,03 90,53 85,88 79,55 91,88 77,36 83,83 97,86 125,67 96,72 94,53 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 93,99 99,36 111,79 85,80 131,08 79,67 86,65 119,56 91,33 90,17 80,38 77,22 94,71 72,34 83,53 97,05 124,46 95,16 97,47 99, , , , , , , , , , , , , , ,33 991, , , , , , , , , , ,76 W okresie drugiego kwarta³u 2000 roku US przekaza³ ³¹cznie do OFE œrodki finansowe dotycz¹ce blisko 17,6 mln sk³adek na ubezpieczenie emerytalne. iczba sk³adek, od których przekazano œrodki, by³a wy sza o ok. 2,8% ni ³¹cznie w pierwszych trzech miesi¹cach tego roku. W okresie kwiecieñ czerwiec liczba sk³adek wyraÿnie ró ni³a siê w poszczególnych miesi¹cach. W maju zaobserwowano znaczny wzrost tej wartoœci w stosunku do kwietnia, zarówno ³¹cznie dla grupy wszystkich OFE (o ok. 36%), jak i dla poszczególnych funduszy (od 16% do 52%). kolei w czerwcu zanotowano wyraÿny spadek w stosunku do maja liczby sk³adek, których dotyczy³y przekazywane œrodki. Ogó³em liczba sk³adek zmniejszy³a siê o 17,5%, natomiast w poszczególnych OFE w granicach od 8,8% do 21,2%. W drugim kwartale zaobserwowano ponadto zahamowanie maj¹cego miejsce od pocz¹tku tego roku sta³ego wzrostu poziomu œredniej sk³adki i œredniej podstawy naliczenia tej sk³adki w zbiorowoœci wszystkich OFE. W maju w grupie 20 funduszy nast¹pi³ jeszcze, co prawda, wzrost wartoœci œredniej sk³adki w stosunku do kwietnia œrednio o 8,1% (jedynie Arka lnvesco OFE wykaza³a spadek o ok. 0,4%), jednak w czerwcu zanotowano wyraÿne obni enie siê poziomu tego parametru dla 20 funduszy (przeciêtnie w ca³ej grupie OFE o 6,5%); tylko Pekao / Alliance OFE zanotowa³ wzrost œredniej sk³adki o 10,2%. Wydaje siê, e zaobserwowane w tym okresie zjawiska maj¹ zwi¹zek z istniej¹c¹ sytuacj¹ na rynku pracy oraz z osi¹ganiem przez ubezpieczonych ustawowego progu wymaganej podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w obecnym roku kalendarzowym. jawiska te mog¹ tak e wynikaæ z ewentualnego zachwiania terminowoœci rozliczeñ dokonywanych przez US.

17 Contributions transferred in period: liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ total number of contributions average contribution in average basis in total number of contributions average contribution in average basis in , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 ród³o: US Source: US During the second quarter of 2000, US transferred to OFE aggregated assets for nearly 17.6 million of pension contributions. The number of contributions paid into funds was higher by 2.8% in this period in comparison with the first quarter o f this year. The number o f contributions was different in the particular months of the second quarter of the year. In May there was an increase of this value in comparison with ApriI, as well for aggregated number of OFEs (by about 36%) and for respective funds (from 16% to 52%). In contrast, in June the total number of contributions decreased by 17.5% and in respective funds this amount varied from 8.8% to 21.2%. Moreover, the constant increase of average contribution and average basis of contribution, which was reported from the beginning of the year, stopped in the second quarter. In May in the group of 20 funds the value of average contribution grew on average by 8.1% (only in OFE Arkalnvesco it decreased by 0.4%), but in June significant decrease was noticed in the case of 20 funds (average decrease amounted for 6.5%). The only exception was Pekao/Alliance OFE, which reported an increase o f this amount by 10.2%. This kind of changes seems to be connected with the situation on the labor market and reaching by the OFEs' members the threshold of the basis of the contributions for pension and disability pension insurance in current year stated in the law. Another reason for that could be the fact that US had problems with keeping deadlines o f contribution transfers to pension funds.

18 Kwoty sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek przekazywanych przez US do OFE. Amount of Pension Contributions and Interests Transferred by US to Openended Pension Funds. Kwota przekazanych sk³adek w okresie (w z³) / Amount of contributions transferred in period (in : Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund kwota sk³adek odsetki kwota odsetki kwota odsetki kwota sk³adek sk³adek sk³adek odsetki amount of contributions interests amount of contributions interests amount of contributions interests amount of contributions interests AIG OFE , , , , , , , ,78 Arka Invesco OFE , , , , , , , ,18 Bankowy OFE , , , , , , , ,32 Commercial Union OFE BPH CU WBK , , , , , , , ,36 OFE {ego} , , , , , , , ,56 OFE Allianz , , , , , , , ,41 OFE Epoka , , , , , , , ,05 OFE Kredyt Banku , , , , , , , ,80 OFE NationaleNederlanden , , , , , , , ,98 OFE Norwich Union , , , , , , , ,46 OFE PBK "Orze³" , , , , , , , ,54 OFE Pocztylion , , , , , , , ,22 OFE Polsat , , , , , , , ,67 OFE PU ³ota Jesieñ , , , , , , , ,78 OFE Rodzina , , ,12 637, , , , ,61 OFE SkarbiecEmerytura , , , , , , , ,35 OFE "DOM" , , , , , , , ,83 Pekao / AllianceOFE , , , , , , , ,42 Pioneer OFE , , , , , , , ,66 Winterthur OFE , , , , , , , ,26 urich Solidarni OFE , , , , , , , , , , , , , , , ,48

19 Kwota œrodków finansowych przekazanych w II kwartale 2000 r. przez US do OFE z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie emerytalne zamknê³a siê sum¹ ponad 1,9 mld z³ i by³a wy sza o 7,4% ni analogiczna kwota przekazanych œrodków w pierwszych trzech miesi¹cach bie ¹cego roku (przy jednoczesnym wzroœcie liczby sk³adek jedynie o ok. 2,8%). anotowano tak e bardzo znacz¹cy wzrost poziomu odsetek ustawowych równolegle przekazywanych do OFE, który w porównywanych kwarta³ach wynosi³ 31,4%. W przypadku wp³at dokonanych w drugim kwartale, odsetki stanowi³y œrednio 0,28% ogó³u przekazywanych do funduszy œrodków finansowych, zaœ udzia³ ten dla poszczególnych OFE kszta³towa³ siê na poziomie od 0,17% do 0,34%. Same kwoty sk³adek i odsetek ulega³y znacz¹cym zmianom w poszczególnych miesi¹cach. W maju w stosunku do kwietnia nast¹pi³ znacz¹cy wzrost przekazywanych kwot zarówno sk³adek, jak i odsetek, odpowiednio œrednio o 47,1% i 127,8%. Natomiast w czerwcu zanotowano spadek poziomu omawianych kwot. Wielkoœæ kwot przekazanych sk³adek zmniejszy³a siê w stosunku do poziomu z maja dla wszystkich funduszy œrednio o 22,8%, zaœ wielkoœæ odsetek spad³a globalnie o 4,1%, przy czym spadek ten dotyczy³ 14 funduszy. In the second quarter of 2000, US transferred to openended pension funds amount of l 11.9 billion pension contributions, which was higher by 7.4% with relation to transfers made in the first quarter of this year (the number o f contributions increased only by 2.8% in this period). At the same time, legal interests paid by US to pension funds grew by 31.4% in comparable quarters. Interests constitute on average by 0.28% of a total amount transferred to OFEs, while in particular funds this share reached from 0.17% to 0.34%. Amount o f contributions and amount o f interests varied significantly in particular months o f the second quarter of the year. In May, in comparison with ApriI, both amounts of contributions and interests transferred to openended pension funds by US rose significantly on average by 47.1% and 127.8% respectively. In June these figures decreased in relation to May the amount of contribution decreased on average by 22.8% while the amount of interests declined totally by 4.1%, but this drop concerned only 14 funds.

20 Rachunki prowadzone przez Otwarte Fundusze Emerytalne w II kwartale 2000 r. Members' Accounts Managed by Openended Pension Funds in the 2nd quarter of Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Rachunki prowadzone przez OFE wedtug stanu na: / Accounts Managed by OFEs as of: w tym "martwe" rachunki w tym "martwe" rachunki w tym "martwe" rachunki ogó³em including: "dead accounts" ogó³em including: "dead accounts" ogó³em including: "dead accounts" total razem w % total razem w % total razem w % total in % total in % total in % 24,00 31,32 29,23 16,02 43,73 24,56 67,93 74,01 17,22 40,49 51,67 58,00 69,38 32,09 90,18 39,16 40,49 25,02 57,41 34,22 31, ,56 30,00 27,92 14,72 42,98 22,73 66,39 72,69 15,96 39,04 50,34 56,48 77,07 31,14 89,96 38,67 39,22 23,41 55,68 32,54 30, ,64 29,20 27,26 14,46 41,86 21,73 65,50 71,82 15,07 37,67 49,13 55,37 76,09 28,55 88,10 38,86 38,74 22,22 55,01 31,59 28, , , ,58

21 Dane ilustruj¹ce liczbê rachunków otwartych przez OFE wskazuj¹ na istnienie wyraÿnych ró nic miêdzy funduszami pod wzglêdem systematycznoœci zasilania tych rachunków przez sk³adki ubezpieczonych. Wed³ug stanu na r. 27,6% wszystkich kont zosta³o uznane za "martwe", to znaczy takie, na które nie wp³ynê³a adna sk³adka. Udzia³ ten kszta³towa³ siê na zbli onym poziomie w kolejnych miesi¹cach II kwarta³u bie ¹cego roku, a najwy szy, tj. 29,4%, zanotowano w kwietniu. Udzia³ martwych rachunków w ogólnej liczbie rachunków otwartych przez poszczególne fundusze jest bardzo zró nicowany. W prezentowanych miesi¹cach graniczne wartoœci odsetka kont, na które nie wp³ywaj¹ sk³adki, posiadaj¹ te same dwa fundusze: OFE Rodzina w granicach od 88,1% do 90,8% oraz OFE Commercial Union BPH CU WBK S.A od 14,5% do 16%. Du y odsetek martwych rachunków w OFE jest konsekwencj¹ faktu pozyskania przez fundusze ubezpieczonych, którzy jak dot¹d nie zostali zidentyfikowani przez US, b¹dÿ te nie pracuj¹. Data presenting the number of accounts opened by the funds shows significant differences between funds with respect to the regularity of contribution payments to members' accounts. As of 30 June % of all accounts were recognized as "dead", which means that no contribution was deposited on an account. This share was nearly the same throughout the following months of the second quarter of this year, but maximum was reported in April 29.4%. There is a big differentiation between funds, regarding the share of "dead accounts" in the total number of accounts. During the three months of the second quarter of the year border values of "dead accounts" were in the same two funds: OFE Rodzinafrom 88.1% to 90.8% and OFE Commercial Union BPH CU WBK S.Afrom 14.5% to 16%. The existence of "dead accounts" in funds is due to the acquiring by funds persons, who are not identified up to now by US or are unemployed.

22 Wartoœci jednostek rozrachunkowych OFE. Accounting Units Values by OFE. AIG OFE ArkaInvesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden 26

23 Wartoœci jednostek rozrachunkowych OFE OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao/ Alliance OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Pioneer OFE ród³o: PTE Source: PTE 27

24 Wartoœci jednostek rozrachunkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Accounting Units Values by Openended Pension Funds. Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Wartoœæ jednostki rorachunkowej w dniu: Accounting unit's value as of: 12,36 11,71 13,31 12,78 13,01 12,31 11,34 11,61 12,96 12,94 13,09 12,68 12,71 12,09 11,67 12,83 13,15 12,48 12,56 12,71 12,35 12,11 11,49 12,94 12,38 12,93 12,20 11,51 11,41 12,49 12,47 13,07 12,48 13,16 12,13 13,04 12,77 13,06 12,15 12,10 12,63 12,42 Œrednia wartoœæ jednostki w II kwartale 2000 r. Average unit's value in the 2nd quarter of 2000 Œrednia arytmetyczna Arithmetic Average 12,04 11,44 12,67 12,37 12,79 12,06 11,29 11,22 12,52 12,60 12,91 12,39 12,80 11,96 12,56 12,68 12,96 12,10 12,17 12,45 12,29 Mediana Median Minimum Minimum mienna wartoœæ jednostki w II kwartale 2000 r. Changes of accounting unit's value in the 2nd quarter of 2000 Maksimum Rozstêp Odchylenie standardowe Maximum Range Standard deviation Wspó³czynnik zmiennoœci Coefficient of variation w z³ / in w z³ / in w % / in% 12,02 11,42 12,76 12,36 12,80 12,10 11,30 11,21 12,50 12,56 12,92 12,40 12,74 12,00 12,58 12,70 12,98 12,10 12,15 12,42 12,30 11,75 11,09 12,07 11,99 12,49 11,77 11,02 10,88 12,18 12,30 12,65 12,03 12,56 11,72 11,67 12,34 12,59 11,73 11,77 12,17 12,03 12,36 11,71 13,31 12,78 13,02 12,31 11,54 11,65 12,96 12,97 13,14 12,68 13,20 12,18 13,12 12,92 13,26 12,48 12,63 12,71 12,49 0,61 0,62 1,24 0,79 0,53 0,54 0,52 0,77 0,78 0,67 0,49 0,65 0,64 0,46 1,45 0,58 0,67 0,75 0,86 0,54 0,46 0,14 0,13 0,32 0,18 0,14 0,15 0,13 0,18 0,18 0,17 0,13 0,15 0,17 0,13 0,37 0,13 0,15 0,17 0,18 0,14 0,11 1,13 1,17 2,53 1,42 1,12 1,27 1,14 1,60 1,42 1,33 0,98 1,22 1,36 1,10 2,92 1,05 1,17 1,43 1,51 1,10 0,89 12,68 12,40

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V www.naszemorze.com.pl POLAND AT SEA REPORT ON THE POLISH MARITIME ECONOMY SPECIAL SUPPLEMENT The 14th International Shipbuilding and Shipping Exhibition BALTEXPO 2007 4-6 September 2007 PUBLISHER Shipbuilding

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND 48 Pol. J. Sport Tourism 04,, 48-63 THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND MIROS AW ZALECH Józef Pi³sudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical

Bardziej szczegółowo

Almanach biurowców w Polsce

Almanach biurowców w Polsce Almanach biurowców w Polsce Almanac of Of ce Buildings 2015 ISSN 2081-1683 1 (49) / 2015 Cena 25 PLN (w tym 8% VAT) Partnerzy merytoryczni / Contents Partners Partnerzy / Partners OD WYDAWCY / EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Raport Roczny 20 04 Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Centrala: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel.: (+48 22) 474 25 95, fax.: 474 40 39 email: p@pkp.com.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms KOMSJA NADZORU UBEZPECZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYCH / NSURANCE AND PENSON FUNDS SUPERVSORY COMMSSON Wykaz stosowanych pojęć ndex of Terms Agent ubezpieczeniowy przedsiêbiorca w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej RYNEK MARKET RYNEK MARKET Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej Fiscal attractiveness of Central and Eastern European countries Krzysztof Kaczmarek, Remigiusz Fijak Po dwudziestu piêciu

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

Posttraumatic growth in case of women treated with irradiation due to cancer

Posttraumatic growth in case of women treated with irradiation due to cancer Posttraumatic growth in case of women treated with irradiation due to cancer Agnieszka Mazurkiewicz 1, Wojciech Otrębski 2, Marta Makara-Studzińska 1 1 Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only.

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only. UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastaj cym zbiorem otwartym, w którym ka dy nast pny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnosz ce si do poprzednich miesi cy. Dane

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0 PZU kwiecieñ 2010 oferta publiczna ubezpieczenia Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 314.9 341.2 Lider rynku ubezpieczeniowego PZU to najwiêkszy polski ubezpieczyciel, dzia³aj¹cy zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STATYSTYKI SPO ECZNEJ WARSZAWA 2007 2 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Statystyki

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK Probl EKONOMIA Hig Epidemiol W OPIECE 2006; 87(suplement) ZDROWOTNEJ 77 Ustalanie kosztów procedur medycznych Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK The change in the mode of financing

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Władze Banku Bank s Bodies 6 8 Akcjonariat Shareholding Structure

Bardziej szczegółowo