Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci."

Transkrypt

1 Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku. OFEs' Members by Age. Cz³onkowie OFE wed³ug wieku. OFEs' Members by Age. Cz³onkowie OFE (w %). OFEs' Members (in %). Cz³onkowie OFE wed³ug wieku i p³ci. OFEs' Members by Age and Sex. Cz³onkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci. OFEs' Members by Age and Sex. Dynamika cz³onków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Members' Dynamics by OFE. miany cz³onkowstwa dokonane przez cz³onków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Transfers of OFEs' Members. miany cz³onkowstwa w OFE. Transfers of OFEs' Members. Œrednia sk³adka na ubezpieczenie emerytalne cz³onków OFE. Average Pension Contributions of OFEs' Members. Sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i odsetek przekazywanych przez US do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pension Contributions Transferred by US to OFE. Kwoty sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek przekazywanych przez US do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Amount of Pension Contributions and Interests Transferred by US to OFE. Rachunki prowadzone przez Otwarte Fundusze Emerytalne. Members' Accounts Managed by OFE. Wartoœci jednostek rozrachunkowych OFE. Accounting Units Values by OFE. Wartoœci jednostek rozrachunkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Accounting Units Values by OFE.

2 Struktura portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFEs' Investment Portfolio Structure. Portfele inwestycyjne OFE. OFEs' Investment Portfolio. estawienie poszczególnych instrumentów portfela inwestycyjnego OFE. ist of OFEs' Investment Portfolio Instruments. Aktywa netto OFE. OFEs' Net Assets. agregowane aktywa netto OFE. OFEs' Aggregated Net Assets. Bilans Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFEs' Balance Sheet. Rachunek zysków i strat Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFEs' Profit and oss Statement. Bilans Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. PTEs' Balance Sheet. Rachunek zysków i strat Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. PTEs' Profit and oss Statement. Op³aty ustalone jako procent kwoty sk³adki wp³acanej do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Fees as a percent of a Contribution Amount Paid to OFEs. Akcjonariusze Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. Shareholders of Pension Societies. Adresy i numery informacyjne Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. PTEs' Addresses and Call Centres. Depozytariusze. Depositaries. Akty prawne. egal Framework.

3 radoœci¹ i satysfakcj¹ przedstawiam Pañstwu kolejny, drugi Biuletyn Kwartalny Urzêdu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Jest on kontynuacj¹ rozpoczêtego przez nas cyklu oraz jedn¹ z licznych publikacji opracowanych przez Urz¹d z przekonaniem, e rzetelna, systematyczna i szczegó³owa informacja jest niezbêdna dla zapewnienia przejrzystoœci polskiego rynku funduszy emerytalnych. Podobnie jak pierwsze, tak e i to wydanie Biuletynu Kwartalnego obejmuje istotne dane demograficzne dotycz¹ce cz³onków otwartych funduszy emerytalnych oraz informacje na temat dzia³alnoœci inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. Nowoœci¹ w porównaniu z pierwsz¹ edycj¹ Biuletynu jest tablica charakteryzuj¹ca systematycznoœæ przkeazywania przez US kwot nale nych sk³adek na rachunki cz³onków otwartych funduszy emerytalnych i zawieraj¹ca informacje o liczbie "martwych" rachunków. wracam tak e Pañstwa uwagê na dane liczbowe pochodz¹ce z bilansu i rachunku wyników PTE. Ponadto, po raz pierwszy zmiaeszczamy tablicê prezentuj¹c¹ zestawienie poszczególnych instrumentów portfela inwestycyjnego OFE. Dodatkowo, spe³niaj¹c oczekiwania zainteresowanych, wydanie wzbogacono o wersjê angielsk¹. Dane liczbowe zawarte w niniejszym Biuletynie pochodz¹, jak poprzednio, z ak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz z powszechnych towarzystw emerytalnych. Dotycz¹ drugiego kwarta³u lub Prezentuj¹ stan z ostatniego dnia czerwca bie ¹cego roku. Na ich podstawie mo na zaobserwowaæ pewne tendencje dotycz¹ce zarówno struktury cz³onkowstwa w OFE, jak i portfeli inwestycyjnych funduszy. Dla przyk³adu, w omawianym okresie zanotowano wzrost zaanga owania œrodków funduszy w obligacje przy spadku inwestowania w akcje. Na uwagê zas³uguje te wzrost ³¹cznej wartoœci aktywów netto funduszy emerytalnych. W koñcu poprzedniego kwarta³u wartoœæ ta wyra a³a siê liczb¹ 2,93 mld z³, natomiast wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca br. wynosi³a 5,87 mld z³. Wci¹gu kwarta³u wartoœæ ta wzros³a wiêc o 100,2%. Ogromn¹ satysfakcjê sprawi³o mi du e zainteresowanie Pañstwa pierwszym wydaniem Biuletynu Kwartalnego. Mam nadziejê, e kolejna edycja Biuletynu zostanie przyjêta równie dobrze i e dostarczy istotnych informacji o aktualnej sytuacji na rynku funduszy emerytalnych. tak¹ intencj¹ UNFE przygotowuje wszystkie swoje publikacje, adresowane do osbób zainteresowanych rozwojem systemu emerytalnego w Polsce. yczê Pañstwu przyjemnej lektury.

4 It is a great pleasure and satisfaction, for me to present the second issue of the Quarterly Bulletin of the Superintendency of Pension Funds. This publication is a continuation of a series started by us this year. Besides the Bulletin, our Office issues many other publications directed to a wide audience. I am convinced that reliable, systematic and detailed information is essential to guarantee the transparency of the Polish pension funds' market. The current issue, like the previous one, contains essential data on demographics of the private openended pension funds (OFEs) and information about their investment activity. Novelty in comparison to the previous edition of this Bulletin, is a table containing data representing regularity of contribution transfers by Social Insurance Institution (US) to the individual accounts of OFEs' members and information about so called "dead accounts". I would like to draw your attention to figures from Pension Societies (PTEs) balance sheets and profit and loss statements, published for the first time. Additionally, for the first time we present a list of OFEs' investment portfolio instruments. To meet expectations of our foreign counterparts, we include an English version of comments. Figures presented in the Bulletin were obtained, as previously, from US and Pension Societies. This data concerns the second quarter of the year and the status as of 30 June On that basis particular trends concerned OFEs' membership structure and investment portfolios can be observed. For example, bonds are winning on popularity through the managers of the funds while tendency of investments in shares decreased at the same time. The increase of accumulated net assets value is also observed. In the previous quarter this amount accounted for l 2.93 billion, while on the last day of June it amounted l 5.87 billion. It means the appreciation of 100.2% in three months period. It was a great satisfaction for me to learn that the previous issue of the Bulletin met your interest. I hope that this issue will be also interesting for you and it will supply you with an important information about the current situation on the pension funds' market. According to this principle UNFE prepares its publications addressed to everyone who is interested in development of the pension system in Poland. Wishing you a pleasant reading, dr Cezary Mech President of Superintendency of Pension Funds Warsaw, September 2000

5 Cz³onkowie *) Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. Openended Pension Funds' Members*) by Age as of 30 June Wiek / Age Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund 17 lat i mniej 51 lat i wiêcej 17 years and less 51 years and more Total AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE *) dane liczbowe dotycz¹ cz³onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz³onków OFE w US. data concerns number of OFEs' members according to Central Register of OFEs' members in Social Insurance Institution (US)

6 Cz³onkowie OFE wed³ug wieku. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. OFEs' Members by Age as of 30 June iczba cz³onków Number of members Ogó³em Total Kobiety Females Mê czyÿni Males Wiek Age Cz³onkowie OFE (w %). Stan w dniu 30 czerwca 2000 roku. OFEs' Members as of 30 June 2000 (in %). OFE Epoka 0,52% Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE PU ³ota Jesieñ OFE Nationale Nederlanden AIG OFE OFE Norwich Union 23,44% 16,91% 16,05% 8,15% 4,68% inne / other 30,77% OFE Rodzina 0,61% Pekao / Alliance OFE 0,61% Arkalnvesco OFE 0,62% OFE Kredyt Banku 0,70% Pioneer OFE 1,07% OFE Polsat 1,16% OFE "DOM" 1,69% OFE Allianz 1,89% OFE {ego} 2,24% OFE PBK "Orze³" 2,53% Winterthur OFE 2,84% OFE Skarbiec Emerytura 3,39% OFE Pocztylion 3,50% Bankowy OFE 3,57% urich Solidarni OFE 3,83%

7 Cz³onkowie OFE wed³ug wieku i p³ci. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. OFEs' Members by Age and Sex as of 30 June Males wiek age KOBIETY Females Nadwy ka liczby mê czyzn nad liczb¹ kobiet Excess of males over females iczba cz³onków OFE Number of OFEs' Members ród³o: US Source: US

8 W drugim kwartale bie ¹cego roku obserwuje siê w stosunku do stanu na koniec pierwszego kwarta³u pewne istotne zmiany struktury wieku zbiorowoœci uczestników II filara systemu emerytalnego. Przede wszystkim polegaj¹ one na statystycznym nieznacznym "odm³odzeniu" omawianej populacji, to znaczy obni eniu siê we wszystkich OFE przeciêtnego wieku cz³onków œrednio o ok. 0,3% (dla porównania wzrost œredniego wieku, wed³ug stanu na r., w stosunku do r. wynosi³ ponad 3%). Fakt ten jest zwi¹zany z przystêpowaniem do systemu najm³odszych roczników. W ci¹gu drugiego kwarta³u tego roku liczba uczestników OFE w wieku do 31 lat wzros³a o osób, zaœ w wieku 31 lat i wiêcej tylko o osób. aobserwowane najwiêksze bezwzglêdne przyrosty liczby cz³onków dotyczy³y ubezpieczonych w wieku: 2125 lat i 2630 lat ( i osób), zaœ najmniej wzros³a liczba osób w przedziale wieku 46 lat i wiêcej (o 974 osoby). Najwiêksze przyrosty wzglêdne liczby cz³onków mia³y miejsce w grupach wieku: 17 lat i mniej (przyrost o 4,8%), 1820 lat (o 3,3%), 2125 lat (o 2,4%); najmniejsze w przedzia³ach: 51 lat i wiêcej oraz 4650 lat (po 0,2%). Oczywiste jest, e w³aœnie osoby najm³odsze, czyli w³aœciwie absolwenci koñcz¹cy edukacjê i osoby po raz pierwszy przystêpuj¹ce do pracy, stanowi¹ grupê, która w istotny sposób mo e zmieniæ obecnie obserwowan¹ strukturê demograficzn¹ populacji uczestników II filara systemu emerytalnego. W drugim kwartale tego roku nie uleg³ zasadniczym zmianom kszta³t rozk³adu wieku cz³onków OFE w poszczególnych funduszach. Podobnie jak na koniec marca, maksymalne udzia³y przypada³y na grupê wieku lat (13 funduszy), 2630 lat (5 funduszy), 1820 lat (2 fundusze) i 3640 lat (1 fundusz), zaœ minimalne dotyczy³y zawsze przedzia³u 51 lat i wiêcej. W dalszym ci¹gu statystycznie najm³odsi s¹ cz³onkowie OFE Rodzina (œredni wiek: 27,2 roku), zaœ najstarsi cz³onkowie Arkalnvesco OFE (33,8 roku). In the second quarter of this year, in relation to the end of the first quarter, certain essential changes in the age structure of openended pension funds' members appeared. The average age of OFEs' members slightly decreased in every pension fund on average by 0.3% (in comparision between the end of 1999 and 31 March 2000 the average age of pension funds' members grew by 3%). It is a result of the fact that the youngest parficipants started to join the pension system. Over the second quarter of this year the number of OFEs' members aged up to 31 years increased by persons, while the group aged 31 and more grew only by persons. The biggest aggregate growth was observed in two groups of age: 2125 and 2630 years old ( and persons respectively). The Iowest aggregate growth was in a group of members aged 46 years and more (974 persons). The highest relative increase of members number took place in three age groups: 17 years old and less (by 4.8%), 1820 (by 3.3%), 2125 (by 2.4%); the Iowest relative growth was in two groups of age: 51 years old and more and 4650 (in both cases by 0.2%). It is obvious that the youngest OFEs' members, i.e. graduates and people who are starting their work, belong to age group, which is able to change observed demographic structure of the second pillar participants' population. In the second quarter of this year the age structure of OFEs' members did not change significantly in respective pension funds. At the end of the second quarter, like at the end of March 2000, maximal shares applied to the following age groups: 2125 years old (13 funds), 2630 (5 funds), 1820 (2 funds) and 3640 (1 fund). Minimal shares always applied to the group aged 51 and more. As before, statistically the youngest are stiii members of OFE Rodzina (average age: 27.2 years), while the oldest are members of Arkalnvesco OFE (33.8 years).

9 Cz³onkowie *) Otwartych Funduszy Emerytalnych wed³ug wieku i p³ci. Stan w dniu 30 czerwca 2000 r. Openended Pension Funds' Members *) by Age and Sex as of 30 June Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Wiek, P³eæ 17 lat i mniej mê czyÿni kobiety mê czyÿni kobiety mê czyÿni kobiety mê czyÿni kobiety males females males females males females males females *) dane liczbowe dotycz¹ cz³onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz³onków OFE w US. data concerns number of OFEs' members according to Central Register of OFEs' members in US. biorowoœæ uczestników II filara systemu emerytalnego w drugim kwartale bie ¹cego roku podlega³a niewielkim zmianom w zakresie struktury równoczeœnie wed³ug wieku i p³ci. Poziom feminizacji tej grupy ubezpieczonych praktycznie nie uleg³ adnym zmianom udzia³ kobiet w czerwcu wynosi³ 46,6% (w marcu 46,8%). Podobnie w przypadku wiêkszoœci funduszy zaobserwowano niewielki spadek udzia³u kobiet w ogólnej liczbie uczestników (ró nica odsetków w granicach od 0,1% do 0,8%). Nieznaczny wzrost udzia³u kobiet mia³ miejsce jedynie w OFE Rodzina. Najwiêksze ró nice wzglêdne poziomu uczestnictwa pomiêdzy zbiorowoœci¹ kobiet i mê czyzn dla poszczególnych funduszy notuje siê w dalszym ci¹gu w grupie wieku: 51 lat i wiêcej (minimalny poziom wskaÿnika feminizacji 15, zaœ maksymalny 52 kobiety przypadaj¹ce na 100 mê czyzn). W pozosta³ych grupach wieku wzglêdne ró nice w poziomie feminizacji s¹ do siebie zbli one. Podobnie jak w marcu jedynie w przypadku dwóch OFE zanotowano przewagê kobiet w zbiorowoœci cz³onków funduszu, tj. wartoœæ wskaÿnika feminizacji wiêksz¹ ni 100 (Arkalnvesco OFE 111 kobiet na 100 mê czyzn i OFE Pocztylion 108 kobiet). Obecnie najmniejszy udzia³ kobiet notuje siê wœród cz³onków OFE Kredyt Banku, OFE Polsat i Pioneer OFE (wspó³czynnik feminizacji w granicach od 6770 kobiet na 100 mê czyzn). aobserwowane niewielkie ró nice w strukturze rozk³adu wieku cz³onków OFE w stosunku do sytuacji na koniec marca bie ¹cego roku, nie spowodowa³y w drugim kwartale praktycznie adnych zmian rozk³adu wed³ug p³ci omawianej zbiorowoœci.

10 Age, Sex 51 lat i wiêcej 51 years and more / Total mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females mê czyÿni males kobiety females total ród³o: US Source: US The population o f participants of the second pillar of the pension system in the second quarter o f 2000 was subject to slight changes in structure, both by age and sex. The level of feminization in this group was practically the same in June the share of women accounted for 46.6% (in March46.8%). Insignificant decrease of female share in total number o f OFEs' members was observed in majority o f pension funds (difference of percent between 0.1% and 0.8%). Slight increase o f female share was observed only in OFE Rodzina. The biggest relative differences between number of female and male participants of particular funds are stiii observed in the group aged 51 and more. The feminization index (number of women per 100 men) in this group reached a minimum of 15 and maximum of 52. In the rest of age groups relative differences in the level of feminization were similar. ikewise in March 2000 only in the case of two funds women were the majority of OFP' members, with feminization index above 100 (Arkalnvesco OFE 111 female per 100 male and OFE Pocztylion 108). At present the Iowest share of women is observed in the following pension funds: OFE Kredyt Bank, OFE Polsat and Pioneer OFE (feminization index between 67 and 70 female per 100 male). Slight differences noticed in the age structure of OFEs' members, in the second quarter of this year with relation to the end of March, did not result in significant changes in the sex structure.

11 Dynamika liczby cz³onków *) Otwartych Funduszy Emerytalnych. Members' Dynamics by Openended Pension Fund *). Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Cz³onkowie wed³ug stanu na: Members as of:. ogó³em w % ogó³em w % ogó³em w % total in % total in % total in % ,39 0,60 3,65 23,83 2,31 1,82 0,52 0,51 15,18 4,92 2,55 3,60 0,79 17,60 0,31 3,56 1,61 0,62 0,97 2,85 3, ,22 0,62 3,57 23, ,27 1,89 0,52 0,62 16, ,77 2,54 3,54 1,06 17, ,46 3,44 1,67 0,61 1,04 2,82 3, ,15 0,62 3,57 23,44 2,24 1,89 0,52 0,70 16,05 4,68 2,53 3,50 1,16 16,91 0,61 3,39 1,69 0,61 1,07 2,84 3,83 miana w drugim kwartale Change in 2nd quarter przyrost absolutny**) absolute increase przyrost wzglêdny w % ***) relative increase in % 0,67 1,28 1,36 1,93 0,04 1,41 1,02 16,01 0,77 0,37 1,40 0,56 11,68 0,81 34,15 0,01 2,69 0,85 3,85 2,41 1,93 miana pó³roczna Change on a halfyear basis przyrost absolutny**) absolute increase przyrost wzglêdny w % ***) relative increase in % 1,73 7,46 2,25 2,93 1,57 8,25 4,62 30,95 9,70 0,42 3,88 1,99 35,12 0,63 51,55 0,26 8,94 2,71 13,47 4,18 4, , , , , ,52 *) dane liczbowe dotycz¹ cz³onków OFE zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Cz³onków OFE w US. data concerns number of OFEs' members according to Central Register of OFEs' members in US. ród³o: US Source: US **) przyrost absolutny jest ró nic¹ w poziomie zjawiska wed³ug stanu na koniec okresu badanego i okresu przyjêtego za podstawê porównania. an absolute increase is defined as a difference between number of members at tne end of the surveyed period and basis period ***) przyrost wzglêdny zdefiniowany jest jako wyra ony w procentach stosunek przyrostu absolutnego do poziomu zjawiska wed³ug stanu na koniec okresu przyjêtego za podstawê porównania. a relative increase is defined as expressed in percentages a relation of an absolute increase to number of OFEs' members as of the end of the basis period

12 miana liczby cz³onków otwartych funduszy emerytalnych, która nast¹pi³a w okresie od r. do r. oznacza³a wzrost liczebnoœci tej zbiorowoœci o 1,5%. Najwiêksze, bo dwucyfrowe przyrosty wzglêdne zanotowa³y w drugim kwartale nastêpuj¹ce fundusze: OFE Rodzina (o 34,2%), OFE Kredyt Banku (o 16%) i OFE Polsat (o 11,7%). W grupie kolejnych 15 funduszy wzrost liczby cz³onków kszta³towa³ siê na poziomie od ok. 0,6% do blisko 3,9%. Trzy fundusze: OFE Skarbiec Emerytura, OFE {ego} i OFE Norwich Union zanotowa³y nieznaczny, bo wynosz¹cy mniej ni 0,5% spadek liczby cz³onków. miany liczby cz³onków, które w omawianym kwartale dotyczy³y praktycznie wszystkich funduszy, nie spowodowa³y jednak istotnych zmian wartoœci ich udzia³ów w ogólnej liczbie ubezpieczonych uczestników II filara systemu emerytalnego. W przypadku 13 funduszy nast¹pi³ bezwzglêdny spadek tych udzia³ów nie wiêcej ni o 0,12%, zaœ w 8 funduszach mia³ miejsce bezwzglêdny wzrost nie wiêcej ni o 0,15%. Przyrost globalnej liczby cz³onków OFE w II kwartale tego roku byt co prawda ni szy ni obserwowany w kwartale pierwszym (wynosi³ wtedy 3,2%), jednak w efekcie zanotowanych zmian mo na mówiæ o globalnym wzroœcie tej liczby w okresie pierwszego pó³rocza 2000 r. o ok. 4,5%. The population of openended pension funds' members increased by 1.5% between 31 March and 30 June The highest relative, double digit increases was experienced by the following funds: OFE Rodzina (by 34.2%), OFE Kredyt Banku (by 16%), and OFE Polsat (by 11.7%). In the group of next 15 funds an increase in number of members fluctuated from about 0.6% to almost 3.9%. Three funds: OFE SkarbiecEmerytura, OFE {ego} and OFE Norwich Union reported slight (Iower than 0.5%) decrease in number of participants. Changes in number of OFEs1 members which were noticed in almost every pension fund in the second quarter of the year 2000, did not cause a significant changes in respective funds1 shares in a total number of the second pillar participants. In case o f 13 pension funds the decrease in shares by no more than 0.12% was observed, while in 8 funds the number o f members in percentage terms grew by no more than 0.15%. In total, the number of OFEs' member increased by 4.5% over the first half of year 2000 despite the fact that increase of a total number of participants of the openended pension funds in the second quarter of this year was Iower then in the first quarter (when it grew by 3.2%).

13 miany cz³onkostwa dokonane przez cz³onków OFE w II kwartale 2000 r. *) Transfers of Openended Pension Funds' Members in the 2nd quarter o f *) Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE x Arka Invesco OFE 12 x Bankowy OFE x Commercial Union OFE BPH CU WBK x OFE {ego} x OFE Allianz x OFE Epoka x OFE Kredyt Banku x 235 OFE NationaleNederlanden x OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Razem opuœci³o fundusze Total number of members leaving funds *) wyp³aty transferowe miêdzy OFE (przeniesienie œrodków finansowych zgromadzonych na rachunku cz³onka OFE na rachunek w nowym funduszu) odbywaj¹ siê w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada; kwota wyp³aty transferowej ustalana jest w pi¹tym dniu roboczym przed dniem tej wyp³aty (zgodnie z art. 122 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Jak wynika z danych US, w II kwartale 2000 r. mia³o miejsce zmian uczestnictwa, tj. o 40,3% mniej ni w l kwartale. W obydwu okresach ujemne saldo zmian (czyli przewagê liczby osób, które opuœci³y fundusz, nad liczb¹ osób, które do danego funduszu przyst¹pi³y) zanotowa³o po 11 funduszy. Ponadto w obydwu kwarta³ach w przypadku tych samych 7 OFE zanotowano przewagê liczby osób, które przyst¹pi³y do funduszu w wyniku transferu, nad liczb¹ osób opuszczaj¹cych fundusz, zaœ dla 8 OFE by³o odwrotnie. Najwy szy udzia³ osób, które w omawianym kwartale podjêty decyzjê o zmianie funduszu, odniesiony do ogólnej liczby uczestników poszczególnych funduszy w okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym ustawow¹ datê zamkniêcia listy zmian objêtych danym transferem, zanotowa³ OFE Rodzina (3,2% ogó³u cz³onków), a nastêpnie: OFE Kredyt Banku, OFE PBK "Orze³" oraz OFE SkarbiecEmerytura (od 1,2% do 1,6%). Najwiêcej osób "zasili³o" OFE Kredyt Banku (przyrost o 13% ogó³u stanu cz³onków funduszu), OFE Rodzina (11,7%) i OFE Polsat (6,9%). Wydaje siê, e w transfery cz³onków dokonuj¹ce siê w II kwartale w znacznym stopniu stanowi³y kontynuacjê kierunku zmian zapocz¹tkowanych w pierwszych trzech miesi¹cach bie ¹cego roku, pomimo e skala tych zmian by³a zdecydowanie ni sza.

14 x x x x x x x x x x x x *) transfer payoffs between funds are made in the last working day of February, May, August and November. The amount of this payoff is set on the fifth working day before the payoff. ród³o: US Source: US According to US data, in the second quarter of 2000, OFEs' member transfers between funds equaled to (40.3% less then in the first quarter). In both periods negative balance of transfers (more members left than joined fund) was noticed in 11 funds. In both quarters the same 7 funds reported excess of persons joining the fund, due to the transfers, over the number of members leaving the fund, while in the case of 8 funds the tendency was inverted. The highest number of persons which changed funds in relation to the total number of participants was reported in the following funds: OFE Rodzina (3.2% oftotal number of members), and next: OFE Kredyt Bank, OFE PBK "Orze³"1, OFE SkarbiecEmerytura (in this group of funds shares fluctuated from 1.2% to 1.6%). The highest number of persons joined OFE Kredyt Bank (increase by 13% o f the total number of participants), OFE Rodzina (11.7%) and OFE Polsat (6.9%). It seems, that although the scale of transfers was Iower in the second quarter of 2000, this process was a continuation of the direction of changes started in the first three months of this year.

15 miany cz³onkostwa w OFE w II kwartale 2000 r. Transfers of OFEs' Members in the 2nd quarter of iczba cz³onków Number of members AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE ród³o: US Source: US

16 Sk³adki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane przez US do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pension Contributions Transferred by US to Openended Pension Funds Sk³adki przekazane w okresie: Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ total number of contributions average contribution in average basis in total number of contributions average contributions in average bass in AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE ,48 87,69 99,40 107,62 85,69 126,85 82,61 90,53 115,94 91,03 90,53 85,88 79,55 91,88 77,36 83,83 97,86 125,67 96,72 94,53 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 93,99 99,36 111,79 85,80 131,08 79,67 86,65 119,56 91,33 90,17 80,38 77,22 94,71 72,34 83,53 97,05 124,46 95,16 97,47 99, , , , , , , , , , , , , , ,33 991, , , , , , , , , , ,76 W okresie drugiego kwarta³u 2000 roku US przekaza³ ³¹cznie do OFE œrodki finansowe dotycz¹ce blisko 17,6 mln sk³adek na ubezpieczenie emerytalne. iczba sk³adek, od których przekazano œrodki, by³a wy sza o ok. 2,8% ni ³¹cznie w pierwszych trzech miesi¹cach tego roku. W okresie kwiecieñ czerwiec liczba sk³adek wyraÿnie ró ni³a siê w poszczególnych miesi¹cach. W maju zaobserwowano znaczny wzrost tej wartoœci w stosunku do kwietnia, zarówno ³¹cznie dla grupy wszystkich OFE (o ok. 36%), jak i dla poszczególnych funduszy (od 16% do 52%). kolei w czerwcu zanotowano wyraÿny spadek w stosunku do maja liczby sk³adek, których dotyczy³y przekazywane œrodki. Ogó³em liczba sk³adek zmniejszy³a siê o 17,5%, natomiast w poszczególnych OFE w granicach od 8,8% do 21,2%. W drugim kwartale zaobserwowano ponadto zahamowanie maj¹cego miejsce od pocz¹tku tego roku sta³ego wzrostu poziomu œredniej sk³adki i œredniej podstawy naliczenia tej sk³adki w zbiorowoœci wszystkich OFE. W maju w grupie 20 funduszy nast¹pi³ jeszcze, co prawda, wzrost wartoœci œredniej sk³adki w stosunku do kwietnia œrednio o 8,1% (jedynie Arka lnvesco OFE wykaza³a spadek o ok. 0,4%), jednak w czerwcu zanotowano wyraÿne obni enie siê poziomu tego parametru dla 20 funduszy (przeciêtnie w ca³ej grupie OFE o 6,5%); tylko Pekao / Alliance OFE zanotowa³ wzrost œredniej sk³adki o 10,2%. Wydaje siê, e zaobserwowane w tym okresie zjawiska maj¹ zwi¹zek z istniej¹c¹ sytuacj¹ na rynku pracy oraz z osi¹ganiem przez ubezpieczonych ustawowego progu wymaganej podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w obecnym roku kalendarzowym. jawiska te mog¹ tak e wynikaæ z ewentualnego zachwiania terminowoœci rozliczeñ dokonywanych przez US.

17 Contributions transferred in period: liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ liczba sk³adek ogó³em œrednia sk³adka w z³ œrednia podstawa w z³ total number of contributions average contribution in average basis in total number of contributions average contribution in average basis in , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 ród³o: US Source: US During the second quarter of 2000, US transferred to OFE aggregated assets for nearly 17.6 million of pension contributions. The number of contributions paid into funds was higher by 2.8% in this period in comparison with the first quarter o f this year. The number o f contributions was different in the particular months of the second quarter of the year. In May there was an increase of this value in comparison with ApriI, as well for aggregated number of OFEs (by about 36%) and for respective funds (from 16% to 52%). In contrast, in June the total number of contributions decreased by 17.5% and in respective funds this amount varied from 8.8% to 21.2%. Moreover, the constant increase of average contribution and average basis of contribution, which was reported from the beginning of the year, stopped in the second quarter. In May in the group of 20 funds the value of average contribution grew on average by 8.1% (only in OFE Arkalnvesco it decreased by 0.4%), but in June significant decrease was noticed in the case of 20 funds (average decrease amounted for 6.5%). The only exception was Pekao/Alliance OFE, which reported an increase o f this amount by 10.2%. This kind of changes seems to be connected with the situation on the labor market and reaching by the OFEs' members the threshold of the basis of the contributions for pension and disability pension insurance in current year stated in the law. Another reason for that could be the fact that US had problems with keeping deadlines o f contribution transfers to pension funds.

18 Kwoty sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek przekazywanych przez US do OFE. Amount of Pension Contributions and Interests Transferred by US to Openended Pension Funds. Kwota przekazanych sk³adek w okresie (w z³) / Amount of contributions transferred in period (in : Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund kwota sk³adek odsetki kwota odsetki kwota odsetki kwota sk³adek sk³adek sk³adek odsetki amount of contributions interests amount of contributions interests amount of contributions interests amount of contributions interests AIG OFE , , , , , , , ,78 Arka Invesco OFE , , , , , , , ,18 Bankowy OFE , , , , , , , ,32 Commercial Union OFE BPH CU WBK , , , , , , , ,36 OFE {ego} , , , , , , , ,56 OFE Allianz , , , , , , , ,41 OFE Epoka , , , , , , , ,05 OFE Kredyt Banku , , , , , , , ,80 OFE NationaleNederlanden , , , , , , , ,98 OFE Norwich Union , , , , , , , ,46 OFE PBK "Orze³" , , , , , , , ,54 OFE Pocztylion , , , , , , , ,22 OFE Polsat , , , , , , , ,67 OFE PU ³ota Jesieñ , , , , , , , ,78 OFE Rodzina , , ,12 637, , , , ,61 OFE SkarbiecEmerytura , , , , , , , ,35 OFE "DOM" , , , , , , , ,83 Pekao / AllianceOFE , , , , , , , ,42 Pioneer OFE , , , , , , , ,66 Winterthur OFE , , , , , , , ,26 urich Solidarni OFE , , , , , , , , , , , , , , , ,48

19 Kwota œrodków finansowych przekazanych w II kwartale 2000 r. przez US do OFE z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie emerytalne zamknê³a siê sum¹ ponad 1,9 mld z³ i by³a wy sza o 7,4% ni analogiczna kwota przekazanych œrodków w pierwszych trzech miesi¹cach bie ¹cego roku (przy jednoczesnym wzroœcie liczby sk³adek jedynie o ok. 2,8%). anotowano tak e bardzo znacz¹cy wzrost poziomu odsetek ustawowych równolegle przekazywanych do OFE, który w porównywanych kwarta³ach wynosi³ 31,4%. W przypadku wp³at dokonanych w drugim kwartale, odsetki stanowi³y œrednio 0,28% ogó³u przekazywanych do funduszy œrodków finansowych, zaœ udzia³ ten dla poszczególnych OFE kszta³towa³ siê na poziomie od 0,17% do 0,34%. Same kwoty sk³adek i odsetek ulega³y znacz¹cym zmianom w poszczególnych miesi¹cach. W maju w stosunku do kwietnia nast¹pi³ znacz¹cy wzrost przekazywanych kwot zarówno sk³adek, jak i odsetek, odpowiednio œrednio o 47,1% i 127,8%. Natomiast w czerwcu zanotowano spadek poziomu omawianych kwot. Wielkoœæ kwot przekazanych sk³adek zmniejszy³a siê w stosunku do poziomu z maja dla wszystkich funduszy œrednio o 22,8%, zaœ wielkoœæ odsetek spad³a globalnie o 4,1%, przy czym spadek ten dotyczy³ 14 funduszy. In the second quarter of 2000, US transferred to openended pension funds amount of l 11.9 billion pension contributions, which was higher by 7.4% with relation to transfers made in the first quarter of this year (the number o f contributions increased only by 2.8% in this period). At the same time, legal interests paid by US to pension funds grew by 31.4% in comparable quarters. Interests constitute on average by 0.28% of a total amount transferred to OFEs, while in particular funds this share reached from 0.17% to 0.34%. Amount o f contributions and amount o f interests varied significantly in particular months o f the second quarter of the year. In May, in comparison with ApriI, both amounts of contributions and interests transferred to openended pension funds by US rose significantly on average by 47.1% and 127.8% respectively. In June these figures decreased in relation to May the amount of contribution decreased on average by 22.8% while the amount of interests declined totally by 4.1%, but this drop concerned only 14 funds.

20 Rachunki prowadzone przez Otwarte Fundusze Emerytalne w II kwartale 2000 r. Members' Accounts Managed by Openended Pension Funds in the 2nd quarter of Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Rachunki prowadzone przez OFE wedtug stanu na: / Accounts Managed by OFEs as of: w tym "martwe" rachunki w tym "martwe" rachunki w tym "martwe" rachunki ogó³em including: "dead accounts" ogó³em including: "dead accounts" ogó³em including: "dead accounts" total razem w % total razem w % total razem w % total in % total in % total in % 24,00 31,32 29,23 16,02 43,73 24,56 67,93 74,01 17,22 40,49 51,67 58,00 69,38 32,09 90,18 39,16 40,49 25,02 57,41 34,22 31, ,56 30,00 27,92 14,72 42,98 22,73 66,39 72,69 15,96 39,04 50,34 56,48 77,07 31,14 89,96 38,67 39,22 23,41 55,68 32,54 30, ,64 29,20 27,26 14,46 41,86 21,73 65,50 71,82 15,07 37,67 49,13 55,37 76,09 28,55 88,10 38,86 38,74 22,22 55,01 31,59 28, , , ,58

21 Dane ilustruj¹ce liczbê rachunków otwartych przez OFE wskazuj¹ na istnienie wyraÿnych ró nic miêdzy funduszami pod wzglêdem systematycznoœci zasilania tych rachunków przez sk³adki ubezpieczonych. Wed³ug stanu na r. 27,6% wszystkich kont zosta³o uznane za "martwe", to znaczy takie, na które nie wp³ynê³a adna sk³adka. Udzia³ ten kszta³towa³ siê na zbli onym poziomie w kolejnych miesi¹cach II kwarta³u bie ¹cego roku, a najwy szy, tj. 29,4%, zanotowano w kwietniu. Udzia³ martwych rachunków w ogólnej liczbie rachunków otwartych przez poszczególne fundusze jest bardzo zró nicowany. W prezentowanych miesi¹cach graniczne wartoœci odsetka kont, na które nie wp³ywaj¹ sk³adki, posiadaj¹ te same dwa fundusze: OFE Rodzina w granicach od 88,1% do 90,8% oraz OFE Commercial Union BPH CU WBK S.A od 14,5% do 16%. Du y odsetek martwych rachunków w OFE jest konsekwencj¹ faktu pozyskania przez fundusze ubezpieczonych, którzy jak dot¹d nie zostali zidentyfikowani przez US, b¹dÿ te nie pracuj¹. Data presenting the number of accounts opened by the funds shows significant differences between funds with respect to the regularity of contribution payments to members' accounts. As of 30 June % of all accounts were recognized as "dead", which means that no contribution was deposited on an account. This share was nearly the same throughout the following months of the second quarter of this year, but maximum was reported in April 29.4%. There is a big differentiation between funds, regarding the share of "dead accounts" in the total number of accounts. During the three months of the second quarter of the year border values of "dead accounts" were in the same two funds: OFE Rodzinafrom 88.1% to 90.8% and OFE Commercial Union BPH CU WBK S.Afrom 14.5% to 16%. The existence of "dead accounts" in funds is due to the acquiring by funds persons, who are not identified up to now by US or are unemployed.

22 Wartoœci jednostek rozrachunkowych OFE. Accounting Units Values by OFE. AIG OFE ArkaInvesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden 26

23 Wartoœci jednostek rozrachunkowych OFE OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao/ Alliance OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Pioneer OFE ród³o: PTE Source: PTE 27

24 Wartoœci jednostek rozrachunkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Accounting Units Values by Openended Pension Funds. Otwarty Fundusz Emerytalny Openended Pension Fund AIG OFE Arka Invesco OFE Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE {ego} OFE Allianz OFE Epoka OFE Kredyt Banku OFE NationaleNederlanden OFE Norwich Union OFE PBK "Orze³" OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PU ³ota Jesieñ OFE Rodzina OFE SkarbiecEmerytura OFE "DOM" Pekao / AllianceOFE Pioneer OFE Winterthur OFE urich Solidarni OFE Wartoœæ jednostki rorachunkowej w dniu: Accounting unit's value as of: 12,36 11,71 13,31 12,78 13,01 12,31 11,34 11,61 12,96 12,94 13,09 12,68 12,71 12,09 11,67 12,83 13,15 12,48 12,56 12,71 12,35 12,11 11,49 12,94 12,38 12,93 12,20 11,51 11,41 12,49 12,47 13,07 12,48 13,16 12,13 13,04 12,77 13,06 12,15 12,10 12,63 12,42 Œrednia wartoœæ jednostki w II kwartale 2000 r. Average unit's value in the 2nd quarter of 2000 Œrednia arytmetyczna Arithmetic Average 12,04 11,44 12,67 12,37 12,79 12,06 11,29 11,22 12,52 12,60 12,91 12,39 12,80 11,96 12,56 12,68 12,96 12,10 12,17 12,45 12,29 Mediana Median Minimum Minimum mienna wartoœæ jednostki w II kwartale 2000 r. Changes of accounting unit's value in the 2nd quarter of 2000 Maksimum Rozstêp Odchylenie standardowe Maximum Range Standard deviation Wspó³czynnik zmiennoœci Coefficient of variation w z³ / in w z³ / in w % / in% 12,02 11,42 12,76 12,36 12,80 12,10 11,30 11,21 12,50 12,56 12,92 12,40 12,74 12,00 12,58 12,70 12,98 12,10 12,15 12,42 12,30 11,75 11,09 12,07 11,99 12,49 11,77 11,02 10,88 12,18 12,30 12,65 12,03 12,56 11,72 11,67 12,34 12,59 11,73 11,77 12,17 12,03 12,36 11,71 13,31 12,78 13,02 12,31 11,54 11,65 12,96 12,97 13,14 12,68 13,20 12,18 13,12 12,92 13,26 12,48 12,63 12,71 12,49 0,61 0,62 1,24 0,79 0,53 0,54 0,52 0,77 0,78 0,67 0,49 0,65 0,64 0,46 1,45 0,58 0,67 0,75 0,86 0,54 0,46 0,14 0,13 0,32 0,18 0,14 0,15 0,13 0,18 0,18 0,17 0,13 0,15 0,17 0,13 0,37 0,13 0,15 0,17 0,18 0,14 0,11 1,13 1,17 2,53 1,42 1,12 1,27 1,14 1,60 1,42 1,33 0,98 1,22 1,36 1,10 2,92 1,05 1,17 1,43 1,51 1,10 0,89 12,68 12,40

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2011 Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO, SKŁADKI, CZŁONKOWIE, PORTFEL INWESTYCYJNY, EFEKTYWNOŚĆ,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych

Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych Informacja o martwych rachunkach członków w otwartych funduszach emerytalnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych Warszawa, 2009 r. 1. Słownik UŜyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2014 R. MATERIAŁ INFORMACYJNY NA TEMAT ZBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA EMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE ZAGRANICZNE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. URZĄD KOMISJI NADZORU

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

2. Sytuacja demograficzna

2. Sytuacja demograficzna 2. Sytuacja demograficzna W województwie opolskim mieszka 1043,0 tys. osób, tj. 2,7% ogólnej liczby ludnoœci Polski oraz 0,2% ludnoœci Unii Europejskiej 2. Wed³ug stanu na koniec wrzeœnia 2006 r. liczba

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/VIII/2010

Uchwała Nr 27/VIII/2010 Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku Uchwała Nr 27/VIII/2010 Zarządu Międzygminnego Związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo