Wymagania edukacyjne przedmiotu przyroda dla klasy IV szkoły podstawowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne przedmiotu przyroda dla klasy IV szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne przedmiotu przyroda dla klasy IV szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Ja i moje otoczenie 1. Przyroda to ważny przedmiot szkolny 2. Bezpieczeństwo w pracowni przyrodniczej 3. Czynniki wpływające na nasze samopoczucie 4. Jak wyrażać swoje emocje? Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wyjaśnia, czym będzie się zajmował się na lekcjach przyrody; wymienia zasady obowiązujące w pracowni; stosuje zasady zapisane w regulaminie pracowni; nazywa czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na samopoczucie; wyjaśnia, jak poradzić sobie ze złością czy gniewem, nie zachowując się agresywnie; omawia przyrodę jako zbiór elementów (organizmy, przyroda nieożywiona); wskazuje zachowania zagrażające bezpieczeństwu w czasie zajęć przyrody i potrafi im zapobiegać; wykazuje zachowania empatyczne; pomaga w trudnych szkolnych sytuacjach swoim kolegom (np. gdy kolega źle się czuje); nazywa emocje i podaje sposoby ich wyrażania; Uczeń korzysta z różnych źródeł wiedzy; efektywnie się uczy, stosuje zasady uczenia się; omawia zasady zapisane w regulaminie pracowni; podaje sposoby zmniejszania wpływu czynników negatywnych; planuje sposoby poprawienia nastroju, np. mamie, babci; wyraża emocje we właściwy i bezpieczny sposób; określa odpowiednie sposoby okazywania uczuć, zwłaszcza wyjaśnia, czym zajmują się nauki przyrodnicze; właściwie reaguje, gdy jest w sytuacji zagrażającej uczniom (np. nie wchodzi do pracowni bez opieki, nie wyjmuje zwierząt hodowanych z klatek); pojęciami: samopoczucie, emocje, empatia; omawia sytuacje szkolne ze wskazaniem i nazwaniem przeżywanych emocji; wskazuje zastosowania wiedzy przyrodniczej w życiu; wyjaśnia i rozwija zapisy znajdujące się w regulaminie pracowni; poprzez działanie wpływa na samopoczucie swoje i innych (pociesza, doradza, cieszy się z sukcesów innych); wskazujące na możliwości unikania negatywnych emocji; 1

2 5. O swój organizm trzeba dbać? 6. Zdrowe odżywianie zapobiega chorobom 7. Każdy z nas może osiągać sukcesy w szkole 8. Zasady prawidłowego uczenia się wyjaśnia rolę odpoczynku, w tym snu, dla zdrowia; wybiera właściwy sposób wypoczywania; stosuje zasady bezpiecznego wypoczynku; wymienia posiłki i określa czas spożywania tych posiłków; wskazuje sukcesy swoje i kolegów; wymienia podstawowe zasady pomagające w nauce; organizuje swoje miejsce pracy (utrzymuje porządek na biurku); właściwie ustawia źródło światła na odczytuje informacje z linii czasu dotyczące aktywności dobowej człowieka; uzasadnia wybór sposobu wypoczywania; wyjaśnia rolę śniadania i innych posiłków w prawidłowym odżywianiu; wyjaśnia, na czym może polegać sukces w szkole; stosuje zasady ułatwiające naukę; negatywnych; wyjaśnia, czym jest cykl aktywności dobowej człowieka; obserwuje liczbę oddechów w czasie odpoczynku i po wysiłku, oblicza liczbę oddechów; dobiera pokarmy na podstawie kryterium swojego zdrowia; podkreśla różnorodne sukcesy odnoszone w szkole przez uczniów; utrzymuje porządek i organizuje miejsce pracy w czasie nauki; określa czynniki utrudniające naukę, np. w czasie lekcji; odczytuje informacje zapisane w postaci linii taśmy czasu; stosuje zasady prawidłowego żywienia; odczytuje informacje z piramidy pokarmowej; wyjaśnia, czym jest kaloria; omawia obowiązki ucznia w szkole oraz jego prawa; przedstawia drogę ucznia do sukcesu szkolnego; organizuje kącik nauki; wyjaśnia, czym jest motywacja; dokonuje obserwacji liczby oddechów w zależności od wysiłku, wyciąga wnioski z obserwacji; oblicza z pomocą odpowiednich tabel, jaki wysiłek jest potrzebny do spalenia energii, którą daje np. zjedzenie jednego pączka; formułuje rady, które pozwolą osiągnąć sukces szkolny; wskazuje czynniki wpływające pozytywnie na motywację ucznia; 2

3 9. Planowanie zajęć w ciągu dnia to ważna umiejętność 10. Zaplanuj swój czas pracy i odpoczynku 11. Przyrodę poznajemy przy pomocy zmysłów 14. Jak prowadzić obserwacje przyrodnicze? 15. Przeprowadzamy proste obserwacje przy pomocy różnych przyrządów swoim biurku; odczytuje informacje z planu lekcji; planuje swoje zajęcia, korzystając z rad dorosłych; zachowuje bezpieczeństwo w czasie obserwacji i doświadczeń; wymienia narządy zmysłów; podaje sposoby zachowania się podczas obserwacji; dokonuje prostych obserwacji przy pomocy przyrządów, korzystając z rad odczytuje informacje z różnych planów; planuje swoje zajęcia; nazywa zmysły i wskazuje ich umiejscowienie, stosując schematy oraz modele; identyfikuje sytuacje zagrażające (np. nie wącha substancji nieznanych i ich nie próbuje); wymienia przyrządy pozwalające na obserwacje obiektów bardzo małych lub oddalonych; korzysta z lupy i lornetki w czasie obserwacji; wybiera obiekt obserwacji i dokonuje obserwacji gołym okiem i przy pomocy korzysta z różnych rodzajów planów; uwzględnia w planowaniu czas na pracę i wypoczynek; wyjaśnia rolę zmysłów w poznawaniu przyrody; wyjaśnia szczególną rolę wzroku; zastosowania lupy, lornetki, mikroskopu; omawia zasady obserwacji i notowania wyników; wykonuje prosty rysunek z przeprowadzonych obserwacji (wygląd planów długoterminowych i krótkoterminowych; wykorzystuje różne sposoby notowania; wymienia korzyści wynikające z planowania; bada doświadczalnie rolę zmysłów w odbieraniu różnych informacji; charakteryzuje zmysł smaku dzięki obserwacji lub wykonaniu prostego doświadczenia; wyjaśnia działanie przyrządów optycznych; wskazuje części przyrządów optycznych; planuje obserwację przy pomocy lupy i lornetki; planuje sposób prowadzi swój kalendarz w celu planowania zajęć i wolnego czasu; regularnie planuje swój czas pracy i odpoczynku; wyciąga wnioski z doświadczeń; omawia budowę i zastosowanie przyrządów optycznych; prowadzi obserwacje przy pomocy lupy, lornetki; 3

4 16. Uczymy się obserwować przy pomocy mikroskopu nauczyciela; przy pomocy nauczyciela dokonuje obserwacji mikroskopowej; właściwego przyrządu (lupy, lornetki); przygotowuje mikroskop do obserwacji; wykonuje proste preparaty mikroskopowe; kory wybranego drzewa, układ gałęzi); podaje nazwy istotnych części mikroskopu (okular, obiektyw, stolik, śruba); nazywa sprzęt potrzebny do wykonania preparatu; oblicza powiększenie mikroskopu; notowania wyników; analizuje obraz mikroskopowy, korzystając ze schematów, z rysunków i zdjęć; wykonuje prosty rysunek z obrazu mikroskopowego (układ komórek w korku); wykonuje rysunki ilustrujące obserwowane obiekty; omawia obserwację i przedstawia jej wyniki; i sprawnie dokonuje obserwacji mikroskopowej i notuje wyniki; interpretuje obraz mikroskopowy; 17. Przeprowadzamy proste obserwacje mikroskopowe 18. Rośliny hodowane przez człowieka wykonuje preparaty przy pomocy nauczyciela; wymienia przykłady świadczące o ważnej roli roślin w otoczeniu człowieka; wymienia czynniki przygotowuje mikroskop do obserwacji; wykonuje proste preparaty mikroskopowe; omawia wymagania życiowe roślin; pielęgnuje rośliny, zachowując zasady bezpieczeństwa; analizuje obraz mikroskopowy korzystając ze schematów, z rysunków i zdjęć; wykonuje prosty rysunek z obrazu mikroskopowego (układ komórek w korku); wyjaśnia rolę roślin w życiu ludzi; omawia sposób przesadzania rośliny; z łatwością analizuje obraz mikroskopowy, korzystając ze schematów, z rysunków i zdjęć; bezbłędnie wykonuje prosty rysunek z obrazu mikroskopowego (układ komórek w korku); zależności organizmów zwierzęcych i ludzi od roślin; wyjaśnia, kiedy trzeba i sprawnie dokonuje obserwacji mikroskopowej i notuje wyniki; interpretuje obraz mikroskopowy; włącza się w pracę pielęgnacyjną przy hodowlach doniczkowych; przesadza rośliny; 4

5 19. Poznajemy rośliny występujące w naszym otoczeniu 20. Zakładamy hodowlę rośliny doniczkowej 21. Zwierzęta hodowane przez człowieka 22. Jak zadbać o zwierzęta domowe wpływające na życie roślin; właściwie (bezpiecznie) się zachowuje w trakcie pielęgnacji roślin trujących; wyjaśnia, czym są zioła i przyprawy wytwarzane z roślin; sadzi roślinę i pielęgnuje ją; nazywa zwierzęta hodowane w pracowni; właściwie reaguje w czasie zagrożenia atakiem psa; prezentuje postawę ochronną przed atakiem psa; rozpoznaje rośliny zawierające substancje szkodliwe i trujące; przesadza lub sadzi roślinę doniczkową; pielęgnuje roślinę; opowiada o zwierzętach hodowanych w pracowni; odpowiedzialnie zajmuje się zwierzętami, które są pod opieką, lecz zawsze zachowuje się ostrożnie i bezpiecznie; wymienia rośliny zielarski, wskazuje ich zastosowanie, wymienia rośliny przyprawowe, wskazuje ich zastosowanie; przedstawia informacje o posadzonych roślinach; pomaga w pielęgnacji hodowli zwierzęcych; korzysta z atlasów zwierząt w celu uzyskania informacji o hodowanych zwierzętach; omawia sposób opieki nad zwierzętami domowymi; wyjaśnia, czym zajmuje się weterynarz; przesadzać rośliny; korzysta z atlasów, aby zdobyć informacje o hodowanych roślinach; tworzy kolekcje roślin doniczkowych; angażuje się w prace porządkowe przy hodowlach zwierzęcych; wykazuje właściwą postawę (odpowiedzialność, systematyczność); gromadzi informacje o hodowanych zwierzętach i je prezentuje; omawia przyczyny i konieczność opieki nad zwierzętami domowymi; tworzy swoją kolekcje roślin doniczkowych; tworzy tematyczne albumy o roślinach lub prezentacje, np. zioła w naszej kuchni; opisuje rośliny, tworząc metryczki na tabliczkach;, pod nadzorem nauczyciela, prowadzi hodowlę, zachowuje zasady bezpieczeństwa; prowadzi zeszyt hodowli z notatkami; tworzy ulotki mówiące o właściwej opiece nad zwierzętami; propaguje właściwe zachowanie wobec 5

6 Orientuję się w terenie 1. Widnokrąg i kierunki widnokręgu Wyznaczamy kierunki widnokręgu 4. Widoma wędrówka Słońca nad widnokręgiem wymienia zwierzęta domowe. wskazuje widnokrąg w terenie; wyjaśnia, co oznacza pozorne zetknięcie się nieba z ziemią; określa kierunki główne widnokręgu; stosuje polskie oznaczenia literowe głównych kierunków; wyznacza kierunek północny przy pomocy kompasu; wyznacza kierunek północny według Słońca w południe; dostrzega zmiany długości cienia w ciągu dnia; zwierząt hodowlanych i wyjaśnia przyczyny prowadzenia hodowli. wyjaśnia, że widnokrąg ma kształt koła; wyjaśnia pojęcie linii widnokręgu (horyzontu); określa kierunki główne i pośrednie widnokręgu; stosuje polskie oznaczenia kierunków głównych i pośrednich; wyznacza główne kierunki geograficzne przy pomocy kompasu; wykonuje kolejne czynności podczas wyznaczania kierunku północnego za pomocą gnomonu; wskazuje kierunek widomej wędrówki Słońca nad przedmiotów potrzebnych hodowcy, np. psa. wyjaśnia, dlaczego widnokrąg się powiększa; stosuje angielskie oznaczenia kierunków głównych i pośrednich; wyznacza kierunki główne i pośrednie za pomocą kompasu, określa położenie wybranych obiektów na widnokręgu za pomocą kierunków; wyznacza orientacyjnie kierunki na podstawie obserwacji przyrody; wskazuje kierunki widnokręgu, w których Słońce wschodzi, sprawnie określa kierunki główne i pośrednie (w dyktandzie kierunkowym); sprawnie określa wzajemne położenie obiektów na widnokręgu za pomocą kierunków; wyznacza kierunki przy pomocy gnomonu przenośnego; wyznacza kierunki za pomocą zegarka; omawia na podstawie rysunku zmiany w widomej wędrówce bezpańskich psów i kotów. układa dyktando kierunkowe i prezentuje je w klasie; prowadzi samodzielne obserwacje gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy i gwiazdy polarnej w różnych porach roku, zapisuje wnioski; przestawia na rysunku zmiany zachodzące w widomej 6

7 5. Do czego potrzebny jest plan miasta? 6. Jak korzystać z mapy topograficznej? 7. Określamy odległości przy pomocy podziałki liniowej mapy wyjaśnia, że Słońce góruje w Polsce po południowej stronie nieba; odnajduje na planie miejsce obserwacji; odczytuje nazwy szukanych ulic na planie; przestawia trasę dotarcia do szukanej ulicy z miejsca obserwacji; orientuje mapę za pomocą kompasu; wskazuje w terenie i na mapie obiekty położone na północ i południe od miejsca obserwacji; odczytuje odległość na podziałce liniowej; mierzy przy pomocy cyrkla (kroczka) długość odcinka na mapie mniejszego od podziałki liniowej i odczytuje widnokręgiem; formułuje prawidłowości dotyczące zmian długości cienia w ciągu dnia; orientuje plan według charakterystycznych obiektów w terenie; odnajduje obiekty na planie, np. ulice, place, zabytki; wskazuje w terenie i na mapie obiekty położone w różnych kierunkach od miejsca obserwacji; odczytuje informacje z mapy za pomocą znaków topograficznych; mierzy przy pomocy cyrkla (kroczka) długość odcinka na mapie większego od podziałki liniowej i odczytuje jego odległość rzeczywistą; zachodzi i góruje; dostrzega zależność długości cienia od wysokości Słońca w czasie widomej wędrówki nad widnokręgiem; podaje kierunki przebiegu ulic na planie; określa za pomocą kierunków położenie wybranych obiektów na planie w stosunku do miejsca obserwacji; określa wzajemne położenie obiektów na mapie i porównuje je z obserwacjami w terenie; mierzy długość dowolnego odcinka na mapie przy pomocy paska kratkowanego papieru lub nitki i odczytuje jego odległość rzeczywistą Słońca nad widnokręgiem w poszczególnych porach roku; ustala trasę wędrówki po mieście z podaniem kierunków; opisuje okolicę na podstawie mapy topograficznej; typowymi znakami topograficznymi do przedstawiania informacji na planie; mierzy na mapie dowolnym sposobem długość trasy wędrówki i odczytuje jej długość rzeczywistą przy pomocy podziałki liniowej wędrówce Słońca nad widnokręgiem w poszczególnych porach roku; przewodzi grupie kolegów w wędrówce z planem po mieście sporządza szkic własnej okolicy przy pomocy znaków topograficznych; opracowuje instrukcję pomiaru odległości na mapie różnymi sposobami; opracowuje instrukcję określania odległości 7

8 8. 9.Wędrujemy z planem i mapą Wykonujemy pomiary odległości i wysokości w terenie 12. Wypukłe i wklęsłe formy terenu jego odległość rzeczywistą; orientuje plan lub mapę w terenie; odnajduje na mapie najbardziej charakterystyczne obiekty mijane na trasie; mierzy odległość w terenie przy pomocy taśmy mierniczej; wyznacza średnią długość swojego kroku; dokonuje pomiaru odległości za pomocą kroku; rozpoznaje na ilustracjach i w terenie wypukłe i wklęsłe formy terenu; odnajduje na mapie większość obiektów mijanych na trasie; oblicza długość poszczególnych odcinków trasy przy pomocy podziałki liniowej; szacuje odległości porównując je ze sobą i ze znaną odległością, np. długością własnej ulicy lub boiska; odmierza wysokości co 1 m przy pomocy szkolnego niwelatora i zaznacza je na pagórku; rozróżnia na podstawie opisu (wysokości względnych) pagórek, wzgórze i górę; wymienia elementy przy pomocy podziałki liniowej; identyfikuje obiekty w terenie na podstawie mapy; oblicza długość całej trasy na podstawie mapy; oblicza wysokość pagórka na podstawie pomiarów niwelatora i łaty mierniczej; wskazuje na modelu strome i łagodne zbocze doliny; wykonuje dowolny model pagórka; planuje trasę wycieczki na podstawie mapy, oblicza czas wędrówki, opisuje trasę wycieczki; określa kolejność wykonywanych czynności podczas pomiaru wysokości względnej pagórka; szacuje wysokości względne obiektów w terenie na podstawie porównywania, np. z wysokością kondygnacji; wykonuje model pagórka zgodnie z opisem; wykonuje dowolny model doliny rzecznej rzeczywistych przy pomocy podziałki liniowej; przygotowuje wystawę po zakończeniu wycieczki: sporządza dokładny plan wędrówki na podstawie mapy, opisuje obiekty spotkane na trasie, przedstawia zebrane okazy przyrodnicze, fotografie, rysunki itp.; podaje sposoby określania wysokości budynków, drzew, masztów itp.; wykonuje modele innych form terenu, np. wulkanu, kotliny, wąwozu; przygotowuje plakat przedstawiający formy 8

9 13. Jak przedstawiamy formy terenu na mapie poziomicowej? wskazuje poziomice na mapie; odczytuje wysokości bezwzględne punktów położonych na poziomicach. pagórka; wskazuje na modelu pagórka stok stromy i łagodny; odczytuje orientacyjne wysokości bezwzględne punktów położonych między poziomicami; rozpoznaje na mapie poziomicowej formy wklęsłe i wypukłe, oblicza wysokość względną wzniesienia na podstawie mapy poziomicowej. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie 1. Prowadzimy obserwacje rozwoju fasoli obserwuje kiełkowanie nasion; prowadzi hodowlę fasoli; 2. Rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie wymienia przykłady roślin jednorocznych, wieloletnich; omawia, korzystając ze schematycznego rysunku, rozwój roślin dwuletnich i wieloletnich; rozpoznaje stok stromy i łagodny, zbocze strome i łagodne na podstawie rysunków poziomicowych. wyróżnia zawiązek korzenia, łodygi i liści w nasieniu fasoli; wyjaśnia role liścieni; omawia wzrost i rozwój rośliny jednorocznej, dwuletniej i wieloletniej; pojęciem bylina, pęd, kiełkowanie; rozpoznaje na mapie poziomicowej pagórek, wzgórze i górę; przedstawia rysunek poziomicowy pagórka zgodnie z opisem. wykonuje rysunek dokumentujący obserwację kiełkującego nasienia fasoli; wyjaśnia, czym jest okres wegetacji u roślin; terenu w najbliższej okolicy i ich genezę; przedstawia rysunek poziomicowy różnych form terenu zgodnie z opisem. prowadzi notatki w czasie hodowli fasoli; analizuje i samodzielnie wykonuje schematy przedstawiające rozwój roślin; 3. Trzy stany skupienia wymienia trzy stany rozróżnia i opisuje bada właściwości omawia 9

10 wody 4. Woda może zmieniać stan skupienia 5. Materia jest zbudowana z drobin skupienia wody, podaje przykłady; wymienia nazwy przemian wody, korzystając ze schematu omawia przemiany wody wskazuje na schematach ciała stałe, ciecze i gazy; stany skupienia wody; wskazuje przykłady przemian stanu skupienia wody obserwowane w przyrodzie pojęciem drobina; wyjaśnia pojęcie substancja, podając, że jest ona zbudowana z takich samych drobin; występowania wody w różnych stanach skupienia w naturalnych warunkach; wykonuje proste doświadczenia wykazujące przemiany stanu skupienia wody; termometrem (odczytuje temperaturę wrzenia i topnienia); omawia budowę ciał stałych cieczy i gazów; wody w różnych stanach skupienia (temperatura, kształt); wyjaśnia zmiany stanów skupienia wody w zależności od temperatury; wymienia czynniki wpływające na szybkość parowania; tworzy modele ciał stałych, cieczy i gazów; prezentuje na modelach właściwości ciał stałych, cieczy i gazów wynikające z ułożenia drobin; stany skupienia wody, posługując się przykładami; planuje doświadczenie ilustrujące parowanie, skraplanie, topnienie czy wrzenie, omawia je i wyciąga wnioski; wyjaśnia różnice właściwości substancji ciekłych, stałych i gazowych (kształt, ściśliwość); 6. Poznajemy budowę różnych substancji (ciał stałych, cieczy i gazów) 7. Poznajemy mieszaniny substancji w różnych stanach skupienia; mieszanin; omawia cechy poznawanych substancji; odróżnia substancje od mieszanin substancji; prezentuje na modelach właściwości ciał stałych, cieczy i gazów wynikające z ułożenia drobin; wyjaśnia pojęcie mieszanina substancji, posługując wyjaśnia różnice właściwości substancji ciekłych, stałych i gazowych (kształt, ściśliwość); doświadczalnie bada ściśliwość gazów, cieczy i ciał stałych; tworzy modele substancji i mieszanin substancji; wykorzystania właściwości substancji w różnych stanach skupienia; rozpoznaje mieszaniny jednorodne i niejednorodne; 10

11 8. Ruch drobin w gazach 9. Ruch drobin w cieczach podaje przykład przemieszczenia się drobin w gazie (zapach); przemieszczania się drobin w cieczach; omawia przykłady ruchu drobin w gazach; omawia przykłady ruchu drobin w cieczach; się pojęciem drobiny różnych substancji ; tworzy modele i rysunki przedstawiające zjawisko dyfuzji; tworzy modele i rysunki przedstawiające zjawisko dyfuzji w cieczy; omawia dyfuzję w cieczach na przykładach; wyjaśnia zjawisko rozprzestrzeniania się drobin w gazach; wyjaśnia, co nazywamy dyfuzją; doświadczalnie sprawdza rozprzestrzenianie się drobin atramentu w wodzie; omawia znaczenie zjawiska dyfuzji; pojęciem roztwór ; wyjaśnia znaczenie nadawania zapachu niektórym gazom (np. gaz spalany w kuchence); wykonuje doświadczenia, stawia hipotezy i wyciąga wnioski; 10. Rozszerzalność cieplna ciał stałych 11. Znaczenie zjawiska rozszerzalności cieplnej wyjaśnia skutki rozszerzalności cieplnej ciał stałych na przykładzie szyn i przewodów elektrycznych; wyjaśnia rozszerzalność gazów na przykładzie wypełnionego gazem balonika, poddanego ilustrujące rozszerzalność cieplną ciał stałych, w życiu codziennym; wyjaśnia obserwowane doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną wykonuje proste doświadczenia wykazujące istnienie zjawiska rozszerzalności cieplnej; wykonuje proste doświadczenia wykazujące istnienie zjawiska rozszerzalności wyjaśnia obserwowane doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną substancji; wyjaśnia zjawisko rozszerzalności cieplnej, posługując się schematami i modelami; wyjaśnia zjawisko rozszerzalności cieplnej posługując się schematami i modelami; planuje doświadczenia, podaje przykłady i wyjaśnia zjawisko rozszerzalności cieplnej; ilustrujące rozszerzalność cieplną, cieczy i gazów w życiu codziennym; 11

12 12. Powietrze tworzy atmosferę Ziemi działaniu różnych temperatur; wyjaśnia, że powietrze jest mieszaniną gazów; wymienia przynajmniej jeden składnik powierza; wyjaśnia znaczenie powietrza dla życia człowieka; substancji; cieplnej; wyjaśnia zasadę działania termometru cieczowego; podaje uproszczony skład powietrza (tlen, dwutlenek węgla, azot); wyjaśnia istnienie powietrza na podstawie doświadczenia ze strzykawką i tłoczkiem; omawia cechy powietrza na podstawie przeprowadzanych doświadczeń; proponuje doświadczenia dowodzące istnienia powietrza; wykazuje znaczenie powietrza dla organizmów żywych; przeprowadza proponowane przez siebie doświadczenie wykazujące istnienie powietrza, opisuje wynik; 13. Jak wykazać istnienie ciśnienie atmosferycznego? 14. Poziomy i pionowy ruch powietrza wyjaśnia, że powietrze wywiera ciśnienie na powierzchnię Ziemi i na wszystkie ciała, które otacza; wyjaśnia na podstawie obserwacji, że powietrze ciepłe wydostaję się z pomieszczenia górą, a zimne wchodzi dołem; buduje prosty wiatromierz; ocenia, kiedy wiatr jest silny, a kiedy słaby na podstawie obserwacji przyrody omawia wynik doświadczenia wykazującego istnienie ciśnienia atmosferycznego; wyjaśnia, dlaczego powietrze ciepłe wznosi się, a zimne opada; wyjaśnia, czym jest wiatr; ocenia siłę wiatru, korzystając ze skali Beauforta; wyjaśnia zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości n.p.m.; formułuje prawidłowość dotyczącą zależności między ciśnieniem i temperaturą powietrza; wyjaśnia, dlaczego powstaje wiatr; wyjaśnia, dlaczego ciśnienie zmniejsza się wraz z wysokością n.p.m.; wyjaśnia mechanizm powstawania pionowych ruchów powietrza; wskazuje niż baryczny i kierunek wiatru na rysunku przedstawiającym wyż; proponuje własne doświadczenie wykazujące istnienie ciśnienia atmosferycznego; wskazuje przykłady wykorzystania pionowych ruchów powietrza przez organizmy żywe, w tym człowieka; 12

13 15. Obserwujemy zmiany pogody i za pomocą prostego wiatromierza; opisuje pogodę za oknem; wymienia opady typowe dla pory ciepłej i chłodnej w Polsce; wyjaśnia, co to jest pogoda; wymienia elementy pogody; wymienia główne cechy pogody (jest zawsze, często się zmienia); wyjaśnia, jakie zmiany w pogodzie zapowiadają niektóre rodzaje chmur; wyjaśnia, w jaki sposób powstają chmury i jakie zmiany w pogodzie zapowiadają; wyjaśnia, w jakich warunkach powstają opady i osady atmosferyczne; wyszukuje i internecie informacji na temat ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce i na świecie; 16. Meteorolog opisuje zjawiska pogodowe 17. Odczytujemy informacje z mapy pogodowej 18. Prowadzimy obserwacje pogody odczytuje wartości temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na szkolnym termometrze i barometrze; wyjaśnia na podstawie prognozy telewizyjnej, jaka będzie pogoda następnego dnia; wybiera właściwy do przewidywanej pogody ubiór; prowadzi dziennik pogody w sposób wymienia przyrządy znajdujące się w ogródku meteorologicznym; podaje jednostki pomiaru temperatury, ciśnienia powietrza, opadów, prędkości i kierunku wiatru; odczytuje maksymalne i minimalne temperatury i inne zjawiska pogodowe na podstawie mapy pogody w prasie lub internecie; prowadzi dziennik pogody wyjaśnia, w jakim celu prowadzi się obserwacje pogody na stacjach meteorologicznych; odczytuje kierunki wiatrów na mapie pogody; prowadzi dziennik pogody wyjaśnia znaczenie stacji i obserwatoriów meteorologicznych oraz sąd i satelitów meteorologicznych w prognozowaniu pogody; opisuje pogodę w swojej miejscowości za pomocą znaków meteorologicznych (synoptycznych); prowadzi bardzo starannie szczegółowy projektuje ogródek meteorologiczny na placu przyszkolnym; opracowuje mapę pogody dla Polski na podstawie opisu pogody; prowadzi dziennik pogody przez dłuższy 13

14 19. Pogoda zmienia się wraz z porą roku niesystematyczny, niestaranny, nie wykonuje wszystkich pomiarów i obserwacji; wyjaśnia zasadnicze różnice pogody w lecie i w zimie; podaje charakterystyczne dla każdej pory roku oznaki przyrody. w wyznaczonym okresie czasu, zapisuje podstawowe pomiary i obserwacje (temperatura powietrza, kierunek i siła wiatru, opady, stopień zachmurzenia); podaje daty rozpoczęcia czterech pór roku. w wyznaczonym okresie czasu, prowadzi dokładne zapisy stanu pogody, wymienia, np. rodzaje chmur i opadów; omawia zmiany pogody wraz z porą roku. kalendarz pogody, podsumowuje wyniki obserwacji; omawia zależności pomiędzy wysokością Słońca a długością dnia i temperaturą powietrza; wskazuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. czas, podsumowuje wyniki obserwacji, przedstawia je w klasie; przedstawia charakterystyczne cechy pogody w poszczególnych porach roku na plakacie. Najbliższa okolica 1. Krajobraz i jego składniki 2. Życie w mieście i na wsi wymienia składniki krajobrazu w swojej okolicy; rozróżnia składniki przyrodnicze na ożywione i nieożywione; wskazuje cechy charakterystyczne krajobrazu miejskiego wyróżnia przyrodnicze i antropogeniczne składniki krajobrazu; omawia zalety i wady życia w mieście oraz na wsi; wyjaśnia, czym jest krajobraz; omawia wpływ działalności człowieka na krajobraz; omawia wpływ działalności człowieka na krajobraz; wskazuje zależności pomiędzy składnikami krajobrazu; opisuje krajobraz swojej miejscowości wskazując cechy wskazuje w krajobrazie swojej okolicy przykłady korzystnych i niekorzystnych zmian spowodowanych działalnością człowieka; tworzy materiały reklamujące własna miejscowość; 14

15 3. Czynniki warunkujące życie na lądzie 4. Warstwowa budowa lasu 5. Warunki panujące w różnych warstwach lasu (w tym przemysłowego) i wiejskiego; rozróżnia środowiska lądowe i wodne; podaje różnice dla tych środowisk; wyróżnia warstwy lasu; rozpoznaje niektóre drzewa występujące w lesie (dąb, sosna, brzoza, świerk); rozróżnia lasy liściaste, iglaste i mieszane; przy pomocy nauczyciela opisuje warunki panujące w lesie; wyjaśnia konieczność troski o krajobraz; wymienia czynniki warunkujące życie na lądzie; zna zasady zachowania się w lesie; omawia znaczenie lasu dla ludzi; porównuje warunki panujące w lesie i poza nim; wykonuje proste obserwacje i doświadczenia w celu podaje zawody wykonywane w mieście i na wsi; omawia czynniki warunkujące życie na lądzie; dokonuje obserwacji i pomiarów temperatury, wilgotności, siły wiatru; rozpoznaje drzewa spotykane w lesie wyróżnia krzewy, krzewinki oraz drzewa; wymienia czynniki środowiska wpływające na warunki panujące w lesie, omawia przystosowania charakterystyczne oraz zalety; odnosi przystosowania organizmów do poszczególnych czynników działających na lądzie (temperatura, wiatr, woda, tlen); wyjaśnia budowę i sposoby zachowania organizmów zmieniającymi się czynnikami, np. temperaturą; omawia rolę leśnika; roślin występujących w różnych warstwach runa leśnego; opisuje warunki panujące w różnych warstwach lasu; podaje argumenty przemawiające za wyborem miejsca zamieszkania; planuje doświadczenia i obserwacje wykazujące wpływ czynników (tlenu, temperatury, wilgotności, wiatru) na życie organizmów; omawia zagrożenie lasu pożarem na skutek długotrwałej suszy; planuje doświadczenia i obserwacje, samodzielnie je wykonuje i wyciąga wnioski; 15

16 6. Mchy i paprocie to rośliny runa leśnego prowadzi obserwacje organizmów lasu; wyróżnia mchy i paprocie wśród roślin runa leśnego; znaczenia mchów i paproci; 7. Poznajemy grzyby prowadzi obserwacje organizmów lasu; wyjaśnia znaczenie grzybów i zwraca uwagę na ostrożność w czasie ich zbierania; zbadania warunków panujących w lesie; wyjaśnia rolę mchów w utrzymywaniu wilgotności gleby; prowadzi obserwacje przy pomocy lupy (budowa mchu, budowa liści paproci); rozpoznaje wybrane gatunki grzybów; określa rolę grzybów w lesie; organizmów do środowiska życia; pojęciami mchy, paprocie, widłaki; omawia przystosowania do środowiska życia u mchów i paproci; posługuje się pojęciami: grzyby, owocnik, grzybnia; wskazuje grzyby pasożytnicze (huba); omawia budowę grzybów kapeluszowych; rozpoznaje gatunki mchów, paproci; wymienia gatunki objęte ochroną; wyjaśnia rolę runa leśnego lasu; przygotowuje preparat z zarodni paproci i przeprowadza obserwację mikroskopową; wymienia grzyby chronione; doświadczalnie sprawdza obecność zarodników w blaszkach kapelusza pieczarki; wyjaśnia powody ochrony gatunkowej roślin runa; przygotowuje materiały (np. rośliny runa leśnego mchy i paprocie lub paprocie chronione); korzysta z różnorodnych źródeł w poszukiwaniu informacji o grzybach, tworzy własne materiały (albumy, postery, prezentacje); 8. Zwierzęta leśne prowadzi obserwacje organizmów żyjących w lesie; wymienia zwierzęta charakterystyczne dla lasu; omawia zasady bezpiecznego zachowania się w lesie; odróżnia owady i pajęczaki; podaje cechy charakterystyczne ptaków, ssaków; omawia przystosowania do środowiska życia u organizmów typowych dla lasu; pojęciami, nazywając organizmy: ssaki, ptaki, płazy, gady, bezkręgowce; podaje najważniejsze cechy ssaków, ptaków, gadów, bezkręgowców; odróżnia żmiję i zaskrońca; wymienia zagrożenia związane ze zwierzętami leśnymi; i ciekawie omawia życie organizmów zwierzęcych w środowisku leśnym; 16

17 9. Poznajemy rośliny żyjące na łące 10. Zwierzęta, które możemy spotkać na łące 11. Jakie rośliny są uprawiane na polach? 12. Zwierzęta żyjące na polach uprawnych 13. Rośliny to organizmy samożywne prowadzi obserwacje organizmów żyjących na łące; wyjaśnia, czym charakteryzuje się łąka; prowadzi obserwacje organizmów łąki; wymienia charakterystyczne dla tych środowisk organizmy; prowadzi obserwacje organizmów żyjących na polu; rozpoznaje podstawowe rośliny uprawiane na polu; prowadzi obserwacje organizmów; organizmów samożywnych; wyjaśnia niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą wypalanie trawy; rozpoznaje kilka gatunków roślin łąkowych; omawia przystosowania do środowiska życia u organizmów typowych łąki; wyróżnia okopowe, włókniste oleiste i zboża; pojęciami, nazywając organizmy: szkodniki; określa rolę organizmów samożywnych; pojęciami, nazywając organizmy: źdźbło, trawy; charakteryzuje warunki panujące na łące (dużo światła, brak drzew, krzewów); pojęciami, nazywając organizmy: płazy, bezkręgowce; wyjaśnia niebezpieczeństwo wynikające z wypalania trawy; pojęciami, nazywając organizmy: okopowe, włókniste, oleiste, zboża, podaje przykłady; wyjaśnia pojęcie szkodnik; wyjaśnia rolę miedzy i zadrzewień wśród pól; omawia sposób odżywiania się organizmów samożywnych; wyjaśnia budowę źdźbła przystosowanie trawy do warunków życia; stosuje zasadę ochrony zwierząt, przestrzegając zakazu wypalania traw; wymienia gatunki owadów występujących na łące; obserwuje budowę zbóż, podaje cechy różniące gatunki zbóż; omawia przystosowania do środowiska życia u organizmów typowych dla pola; omawia znaczenie procesu fotosyntezy; wyjaśnia, w jaki sposób powstaje tlen składnik powietrza; omawia warunki życia na łące, charakteryzuje trawy, rozpoznaje niektóre rośliny łąkowe; poszukuje informacji, korzysta z atlasów oraz tworzy samodzielnie materiały, np. prezentacje, postery; charakteryzuje środowisko życia i rośliny występujące na polu; wyjaśnia rolę miedzy i zadrzewień wśród pól; poszukuje informacji o owadach i ptakach żyjących na polach; wyjaśnia, na czym polega samożywność i jakie jest znaczenie procesu fotosyntezy; 17

18 14. Poznajemy organizmy cudzożywne 15. Zależności pokarmowe pomiędzy organizmami 16. Łańcuchy pokarmowe w środowisku lądowym 17. Rodzaje wód powierzchniowych organizmów cudzożywnych; odczytuje z sieci i łańcuchów pokarmowych podstawowe informacje; wskazuje w obrębie sieci pokarmowej łańcuchy pokarmowe; wymienia rodzaje wód występujących omawia różne sposoby odżywiania się organizmów cudzożywnych; wskazuje zależności pokarmowe na schemacie sieci pokarmowej; zapisuje zależności w postaci łańcuchów pokarmowych; opisuje wygląd zbiornika wodnego charakteryzuje grzyby i bakterie jako organizmy cudzożywne; wyróżnia ogniwa łańcuchów pokarmowych; wyróżnia ogniwa łańcuchów pokarmowych; wyjaśnia znaczenie producentów, konsumentów i reducentów; przedstawia pełny opis zbiornika doświadczalnie stwierdza wytwarzanie tlenu u roślin wodnych (moczarka) w czasie fotosyntezy; omawia zależności pomiędzy roślinami i zwierzętami na przykładzie układu ryby; opisuje rośliny wodne w akwarium; wyjaśnia znaczenie producentów, konsumentów i reducentów; omawia miejsce organizmu w łańcuchu pokarmowym; charakteryzuje sposób odżywiania się organizmu, wnioskując z jego miejsca w łańcuchu pokarmowym; przedstawia pełny opis zbiornika wodnego charakteryzuje organizmy cudzożywne, omawia samodzielnie różne sposoby zdobywania pokarmu przez organizmy cudzożywne; interpretuje schematy przedstawiające zależności pokarmowe, wyróżnia producentów, konsumentów i reducentów, podaje liczne przykłady; interpretuje łańcuchy i sieci pokarmowe; przewiduje konsekwencje masowego pojawienia się wybranych gatunków lub ich zaniku dla pozostałych organizmów sieci pokarmowej; przedstawia argumenty za i przeciw 18

19 18. Nad rzeką w najbliższej okolicy w najbliższej okolicy; określa kierunek, w którym płynie rzeka; wskazuje prawy i lewy brzeg rzeki; 19. Z biegiem rzeki wskazuje na mapie miejsca: początek (źródło) i ujście rzeki; odróżnia dopływy lewobrzeżne i prawobrzeżne; 20. Czynniki warunkujące życie w wodzie 21. Poznajemy rośliny wodne wymienia czynniki wpływające na Zycie organizmów wodnych; wymienia gatunki roślin wodnych i je rozpoznaje (trzcina, w najbliższej okolicy, omawia jego gospodarcze wykorzystanie; oblicza prędkość, z jaką przepływa woda w rzece; wskazuje elementy doliny rzecznej: zbocze, koryto, dno doliny; opisuje wygląd rzeki w poszczególnych jej biegach; omawia czynniki warunkujące życie w wodzie, omawia skutki braku tlenu w wodzie rozpoznaje rośliny wodne; wyróżnia strefy wodnego, jego genezę i wykorzystanie gospodarcze; bierze udział dyskusji na temat budowy sztucznych zbiorników wodnych; opisuje wygląd doliny rzecznej, koryta i brzegów rzeki; omawia wykorzystanie rzeki przez człowieka; omawia działalność rzeźbotwórczą rzeki w poszczególnych jej biegach; porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie; wyjaśnia wpływ różnych czynników na ilość tlenu w wodzie; charakteryzuje przystosowania roślin do życia w wodzie; w swojej okolicy, prezentuje zdjęcia lub rysunki; przedstawia konkretne argumenty w dyskusji na temat budowy sztucznych zbiorników wodnych; wykonuje pełny opis rzeki, jej doliny i koryta, podaje prędkość przepływu; ocenia wpływ działalności człowieka na stan czystości rzeki; wymienia formy rzeźby doliny powstałe w wyniku działalności rzeźbotwórczej rzeki; objaśnia schematy dotyczące temperatury zbiorników (jezior) i jej zależności od pór roku; pojęciem plankton w stosunku do oraz wyniki dyskusji na temat budowy sztucznych zbiorników wodnych w formie plakatowej; przestawia w formie metaplanu stan czystości rzeki i jej doliny; wykonuje schemat przedstawiający działalność rzeźbotwórczą rzeki oraz formy terenu powstałe w wyniku tej działalności; omawia warunki życia w wodzie, posługuje się schematami i wskazuje różnice pomiędzy środowiskiem lądowym i wodnym; przygotowuje samodzielnie ciekawe informacje o roślinach 19

20 22. Ryby to zwierzęta wodne 23. Różnorodność zwierząt mieszkających w wodzie 24. Łańcuchy pokarmowe w środowisku wodnym pałka wodna, grążel żółty, grzybień biały, rzęsa, moczarka); pojęciem ryby ; wymienia gatunki ryb; podaje ważne przystosowania ryby do życia w wodzie (ruch, oddychanie); pojęciem płazy ; zwierząt wodnych należących do bezkręgowców; wskazuje proste zależności pokarmowe w czasie obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy schematu sieci pokarmowej; 25. Rozpoznajemy skały opisuje cechy fizyczne skał spotkanych w swojej okolicy; roślinności w wodzie; prowadzi obserwacje terenowe za pomocą lornetki i lupy; podaje cechy ryby; omawia sposób poruszania się i oddychania u ryb; opisuje przystosowania zwierząt wodnych, w tym bezkręgowców; analizuje sieci pokarmowe w środowisku wodnym; rozpoznaje skały typowe dla miejsca swojego zamieszkania; wskazuje rośliny poszczególnych stref kierując się kształtem liści, łodyg; wyjaśnia rolę kształtu ryby, pokrycia ciała oraz linii bocznej, a także pęcherza pławnego; omawia rozwój płazów podaje cechy kijanki; wyodrębnia łańcuchy pokarmowe z sieci pokarmowej; charakteryzuje ogniwa łańcuchów pokarmowych; wyjaśnia, w jaki sposób powstają skały; wymienia rodzaje skał występujących drobnych organizmów wodnych; wyróżnia plankton roślinny i zwierzęcy; omawia przystosowania ryby do życia w wodzie, podkreślając rolę narządów ruchu (wyróżnia płetwy parzyste i nieparzyste, je nazywa), oddychania, linii bocznej oraz pęcherza pławnego; pojęciem plankton w stosunku do drobnych organizmów wodnych; wyróżnia plankton zwierzęcy; łańcuchów, w których są organizmy wodne, lądowe i wodnolądowe; bada i opisuje cechy fizyczne skał spotykanych w przyrodzie, wodnych i je prezentuje; i ciekawie opowiada o budowie i przystosowaniu ryb do życia w wodzie, poszukuje informacji o rybach chronionych i je przedstawia; planuje obserwacje terenowe, aktywnie w nich uczestniczy i prezentuje wyniki; na podstawie obserwacji w terenie tworzy prosty model sieci pokarmowych; sporządza własną kolekcję skał; prezentuje informacje na temat minerałów; 20

21 wykorzystania gospodarczego skał; 26. Jak powstaje gleba? prowadzi obserwacje gleby gołym okiem i za pomocą przyrządów; 26. Obserwujemy życie organizmów związanych z glebą Człowiek a środowisko 1. Badamy stopień zanieczyszczenia powietrza 2. Badamy stopień zanieczyszczenia wody uczestniczy w obserwacji organizmów glebowych; nazywa niektóre organizmy glebowe; wskazuje przystosowania organizmów do życia (kret). wskazuje źródła zanieczyszczeń powietrza w okolicy; wskazuje źródła zanieczyszczeń wody wyróżnia w glebie składniki ożywione i nieożywione; wyjaśnia rolę próchnicy; wyjaśnia znaczenie dżdżownic; omawia przystosowanie kreta do życia w glebie). bada doświadczalnie zanieczyszczenie powietrza; bada doświadczalnie zanieczyszczenie wody w regionie na podstawie mapy rozmieszczenia skał; omawia proces powstawania gleby, korzystając ze schematu; rozpoznaje organizmy glebowe i omawia ich rolę; omawia budowę dżdżownicy. opisuje zmiany w środowisku dotyczące powietrza, a spowodowane przez ludzi; opisuje zmiany w środowisku korzystając z gablot, zbiorów, kolekcji; omawia gospodarcze wykorzystanie różnego rodzaju skał; omawia role porostów w tworzeniu gleby; podaje przystosowania organizmów glebowych do życia, prowadzi obserwacje organizmów glebowych. ocenia zanieczyszczenie powietrza w najbliższym otoczeniu, wyciągając wnioski z obserwacji i prostych doświadczeń; ocenia zanieczyszczenie doświadczalnie bada wpływ różnych rodzajów gleby na wzrost i rozwój roślin; omawia różne gatunki organizmów żyjących w glebie, swobodnie posługuje się pojęciami: owad, bezkręgowiec, ssak itp. wyciąga wnioski dotyczące stanu powietrza na podstawie samodzielnie zaplanowanych obserwacji i prostych doświadczeń; planuje obserwacje, 21

22 i gleby 3. Poszukujemy źródeł zanieczyszczenia środowiska 4. Czy zawsze dbamy o środowisko, w którym żyjemy? 5. Wszyscy możemy chronić przyrodę 6. Korzystne i niekorzystne zmiany w naszym otoczeniu i gleby; wymienia niewłaściwe zachowania ludzi prowadzące do zanieczyszczenia wody; bierze udział w obserwacjach terenowych i opisuje stan środowiska; wskazuje właściwe i niewłaściwe sposoby zachowania się ludzi, wpływające na środowisko; wymienia zachowania niewłaściwe, niszczące środowisko; uczestniczy w obserwacji zmian w otoczeniu, wyjaśnia i gleby, prowadzi obserwacje zmian spowodowanych zanieczyszczeniem gleby i wody; wskazuje przyczyny zanieczyszczenia środowiska zaobserwowane w czasie zajęć w terenie; dostrzega i wyjaśnia wpływ codziennych zachowań na stan środowiska; proponuje sposoby zachowań ludzi sprzyjające środowisku przyrodniczemu; prowadzi obserwacje dotyczące zmian w środowisku w terenie dotyczące gleby i wody, spowodowane przez ludzi; opisuje zmiany w środowisku spowodowane przez ludzi; odczytuje informacje i je interpretuje, np. odczytuje z diagramu informacje o zużyciu prądu; oszczędzania wody, prądu, rozwiązywania problemów odpadów, transportu oraz właściwych zachowań konsumenckich; wykazuje właściwe nawyki sprzyjające środowisku przyrodniczemu; pozytywnego i negatywnego wpływu najbliższego otoczenia, wyciągając wnioski z obserwacji i prostych doświadczeń; aktywnie włącza się w ocenę stanu środowiska, proponując obserwacje i doświadczenia; odczytuje informacje o wpływie na środowisko zawarte na etykietach produktów; zachowań właściwych, sprzyjających środowisku; dokonuje oceny stanu środowiska i działań ludzi; przeprowadza je i wyciąga wnioski; ocenia stan zanieczyszczenia okolicy i proponuje środki zaradcze; proponuje rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska, wynikające z obserwacji terenowych; prawidłowo ocenia postępowanie ludzi w stosunku do środowiska, wskazuje zachowania niewłaściwe i im zapobiega (uświadamia, wyjaśnia); przedstawia propozycje działań zmierzających do zapobiegania niszczeniu środowiska; ocenia zmiany zachodzące w otoczeniu pod 22

23 7. Nasze zdrowie zależy od środowiska 8. Hałas jest niebezpieczny dla zdrowia znaczenie niektórych; ludzi na otoczenie; względem ich skutków dla środowiska; omawia wpływ dostrzega zagrożenia analizuje niekorzystnych zmian chorób wywołanych środowiska na zdrowie; ze strony czynników i przedstawia dotyczących zdrowia przez czynniki wyjaśnia, jak chronić środowiskowych dla pozytywny i negatywny wywołane wpływem środowiska i wskazuje skórę w czasie zdrowia i je opisuje; wpływ środowiska na środowiska; przyczyny ich opalania; zdrowie ludzi; zachowuje się powstania; bezpiecznie w czasie opalania; wskazuje objawy choroby powstające pod wpływem hałasu. wyjaśnia wpływ hałasu na zdrowie ludzi; odczytuje informacje o natężeniu hałasu z tablic. chorób wywołanych przez hałas. wskazuje miejsca bardzo hałaśliwe i takie, w których panuje cisza. tworzy własne materiały, np. ulotki mówiące o zagrożeniu hałasem, wyjaśnia wpływ hałasu na zdrowie ludzi. 23

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 klasa 4 (3 godz. tyg.) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Nr Treści nauczania działu Nr lekcji Podręcznik Działy i tematy lekcji 1 O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: OCENA DOBRA Uczeń: OCENA DOSTATECZNA Uczeń:

PRZYRODA kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: OCENA DOBRA Uczeń: OCENA DOSTATECZNA Uczeń: PRZYRODA kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: TEMAT (rozumiany jako lekcja) OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA JA I MOJE OTOCZENIE 1. Przyroda

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Ocena dopuszczająca wyjaśnia, co to jest przyroda wymienia elementy przyrody żywej (ożywionej) i nieożywionej podaje przykłady bezpiecznego spędzania wolnego czasu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z przyrody w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Plan wynikowy Przedmiot:przyroda Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Wg. Programu DKW-4014-49/99 Opracowała: Dorota Łapińska Zespół Szkół w Łapach Dział LP. Temat lekcji Treść ścieżki Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin tel/fax 632433352 lub 632112756 sekretariat@modn.konin.pl www.modn.konin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE ul.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody

Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody Dział 1 MY I PRZYRODA Klasa 4 wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady Wymagania edukacyjne z przyrody klasa IV b dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Dział 1: Poznajemy najbliższe otoczenie Uczeń wymienia źródła informacji o przyrodzie. Zna zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska

PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska OCENY *Ucznia obowiązują wiadomości i umiejętności na daną ocenę oraz na oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV. dopuszczająca* dostateczna* dobra* bardzo dobra* celująca*

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV. dopuszczająca* dostateczna* dobra* bardzo dobra* celująca* WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV OCENY *Ucznia obowiązują wiadomości i umiejętności na daną ocenę oraz na oceny niższe. Treść nauczania (temat lekcji) dopuszczająca* dostateczna*

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV Program nauczania: Przyrodo, witaj! E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson,

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA. ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI. SIERPIEŃ 2014r.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA. ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI. SIERPIEŃ 2014r. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI SIERPIEŃ 2014r. 1. Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika "Mój świat"

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika Mój świat SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika "Mój świat" Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie posiada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA z klasą. klasa 4. Plan pracy

PRZYRODA z klasą. klasa 4. Plan pracy Plan pracy Dział IV Bliższa i dalsza okolica 105 26. Czym jest plan, a czym mapa? 106 27. Co to jest skala? Rodzaje skali 111 28. Korzystamy ze skali 114 29. Skala duża i mała 117 30. Jak czytać legendę

Bardziej szczegółowo

Przyroda Szkoła podstawowa

Przyroda Szkoła podstawowa Przyroda Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autorzy: Blandyna Zajdler, Ewa Kłos Ogólne założenia zmian: stopniowe wprowadzanie uczniów w kształcenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO UCZEŃ OTRZYMUJE Z PRZYRODY OCENY ZA: 1. Prace pisemne : Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody.

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody. Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody Kierunek : Wychowanie Fizyczne, specjalność: wychowanie fizyczne i przyroda II rok semestr 4 stacjonarne studia pierwszego stopnia Rok akad. 2015/15 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. wyjaśnia, jakie warunki sprzyjają nauce w domu i w szkole; 1.3; 1.4;

Wymagania podstawowe. wyjaśnia, jakie warunki sprzyjają nauce w domu i w szkole; 1.3; 1.4; Dział I. Ja i moje otocz enie Temat Jak się uczyć? Naucz się planować swój dzień Sposoby poznawa-nia przyrody W powiększeniu Liczba godzin WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY IV (Program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI - samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Podręcznik: Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era Nr dopuszczenia: 399/2/2013 Minimalna liczba godzin do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Kuś Ewa Sulejczak Przyroda DKW-4014-165/99 - Maria

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA klasa IV

PRZYRODA klasa IV 2017-09-01 PRZYRODA klasa IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Nadrzędnym celem przedmiotu przyroda w klasie IV jest przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przyrody dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. realizującego nauczanie indywidualne

Kryteria oceniania z przyrody dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. realizującego nauczanie indywidualne Kryteria oceniania z przyrody dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną realizującego nauczanie indywidualne Nr Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1.

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZ. poszerzona o:

KRAJOBRAZ. poszerzona o: KRAJOBRAZ nauczyciela, uczeń: - zna elementy przyrody i krajobrazu, - wyznacza podstawowe kierunki, - wskazuje w terenie lub na schematach elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, - potrafi wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: celującą: : porównuje zmiany zachodzące w przyrodzie spowodowane działalnością człowieka potrafi planować i organizować

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza.

PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza. PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza. 1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy Wymagania konieczne (stopień dopuszczający) wymienia niektóre składniki przyrody, wymienia nazwy kierunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY Uczeń otrzymuje ocenę: NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 1. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki Beata Cieślewicz KONSPEKT LEKCJI Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki 1. Cele ogólne : 1) Wzbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej 2) Wyrabianie w dzieciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH KOD UCZNIA SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH CZĘŚĆ PRZYRODNICZA Instrukcja dla ucznia. Na tej stronie wpisz swój kod, nie wpisuj nazwiska, imienia ani klasy.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania..

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA - KLASA 4. Rozdział 1 MY I PRZYRODA (Wrzesień sprawdzian 1)

PRZYRODA - KLASA 4. Rozdział 1 MY I PRZYRODA (Wrzesień sprawdzian 1) PRZYRODA - KLASA 4 Rozdział 1 MY I PRZYRODA (Wrzesień sprawdzian 1) dowiadują się, co się kryje pod hasłem przyroda ; potrafią wytłumaczyć, co to jest i rozpoznać (w terenie, jak i na fotografiach), elementy

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA Rozkład materiału 18

PRZYRODA Rozkład materiału 18 ym jest plan, a czym mapa? 106 to jest skala? Rodzaje skali 111 rzystamy ze skali 114 ala duża i mała 117 k czytać legendę mapy? 119 czym polega orientowanie mapy? 122 rzystamy z planu miasta 124 rzystamy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZYRODY

SYSTEM OCENIANIA PRZYRODY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODY w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zielonej Górze Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasach 4 6 szkoły podstawowej Ogólne kryteria poszczególnych ocen: 1) Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Nowa podstawa programowa dla przyrody Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Reforma oświaty przygotowana przez ministerstwo zakłada wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 5 przyroda Ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne klasa 5 przyroda Ocena dostateczna dopuszczająca Uczeń: określa, czym jest przyroda, wskazuje składniki przyrody w otoczeniu, podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody. wskazuje źródła wiedzy o przyrodzie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przyroda dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Klasa 4

Wymagania edukacyjne Przyroda dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne Przyroda dla klas 4-6 szkoły podstawowej Klasa 4 Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce

Bardziej szczegółowo

Przyroda, klasa 4. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Przyroda, klasa 4. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń: Przyroda, klasa 4 Wymagania konieczne Dział 1:My i przyroda wyjaśnia, co nazywamy przyrodą (B); wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej i przyrody ożywionej (A); wymienia nazwy 2 3 przyrządów służących

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1:My i przyroda wyjaśnia, co nazywamy przyrodą ; wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej i przyrody ożywionej; wymienia nazwy 2 3 przyrządów służących do obserwacji przyrody; wymienia 3 4 źródła

Bardziej szczegółowo

Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy. Przyroda i jej elementy.

Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy. Przyroda i jej elementy. Elżbieta Kuzioła Nauczycielka przyrody Szkoła Podstawowa nr 138 w Warszawie ul. Pożaryskiego 2 Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia składniki przyrody nieożywionej i ożywionej, podaje trzy przykłady wytworów działalności człowieka, wymienia zmysły

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4 Dział 1:My i przyroda Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 9.6 wyjaśnia, co nazywamy przyrodą (B); wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę do działów Na tropach przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne na daną ocenę do działów Na tropach przyrody. Klasa 4 Dział 1:My i przyroda Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 9.6 wyjaśnia, co nazywamy przyrodą (B); wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4 Dział 1:My i przyroda Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 9.6 wyjaśnia, co nazywamy przyrodą (B); wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

PRZYRODO, WITAJ! SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA

PRZYRODO, WITAJ! SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA Drodzy Nauczyciele, doskonale już Państwo wiedzą, że wybór podręczników do pracy w przyszłym roku szkolnym ma szczególne znaczenie. Zespoły nauczycieli przesądzą o jakości nauczania danego przedmiotu przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4 Dział 1:My i przyroda Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 9.6 wyjaśnia, co nazywamy przyrodą (B); wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Autor programu nauczania: Barbara Dziedzic. Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV. Na tropach przyrody. Ocena śródroczna

Autor programu nauczania: Barbara Dziedzic. Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV. Na tropach przyrody. Ocena śródroczna Autorzy podręczników: Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski Autor programu nauczania: Barbara Dziedzic Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV Na tropach przyrody Ocena śródroczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Dział programu Numer i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1 2 3 4 5 6 7 I. Podstawy biologii 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

Przyroda : kl. V kryteria oceniania

Przyroda : kl. V kryteria oceniania Przyroda : kl. V kryteria oceniania Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela: narysować plan dowolnego przedmiotu mając podane wymiary w skali, wykonać pomiar długości

Bardziej szczegółowo

Formy terenu na mapie poziomicowej; wypukłe i wklęsłe formy terenu

Formy terenu na mapie poziomicowej; wypukłe i wklęsłe formy terenu 1 Rozkład materiału dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną 1. Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Sposoby poznawania przyrody w klasie 5; zakres przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 wymienia składniki przyrody opisuje rolę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na podstawie programu U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H.Binkiewicz Przyroda z pomysłem WSIP

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na podstawie programu U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H.Binkiewicz Przyroda z pomysłem WSIP Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na podstawie programu U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H.Binkiewicz Przyroda z pomysłem WSIP DZIAŁ I: POZNAJEMY SWOJE POTRZEBY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 wymienia składniki przyrody nieożywionej i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 wymienia składniki przyrody nieożywionej i

Bardziej szczegółowo

Przyroda klasa IV szkoły podstawowej. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Przyroda klasa IV szkoły podstawowej. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń: Przyroda klasa IV szkoły podstawowej konieczne podstawowe dopełniające Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014. DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA *wskazuje i podaje nazwy wytworów działalności człowieka

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014. DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA *wskazuje i podaje nazwy wytworów działalności człowieka WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014 Nr i temat lekcji 1. Czym będziesz zajmować się na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Przyroda Przyrodo, witaj! Klasa 4. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA. podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody,

Przyroda Przyrodo, witaj! Klasa 4. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA. podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody, Klasa 4 DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem?

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Wstęp Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4

VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4 VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4 88 89 PSO. Dział 1 89 90 PSO. Dział 2 90 91 PSO. Dział 3 91 92 PSO. Dział 4 92 93 PSO. Dział 5 93 95 PSO. Dział 6 95 97 PSO. Dział 7 97 PSO. Dział 8 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze 1. Postanowienia ogólne 1. Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Różne środowiska życia - powietrze, zwanego dalej Konkursem;

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Klasa 4

Plan wynikowy Klasa 4 1 Plan wynikowy Klasa 4 1 1. Na lekcjach przyrody w pracowni 2 2. Samopoczucie w szkole i w domu 3 3. Wymagania młodego organizmu wyjaśnia, co to jest przyroda wymienia po 2 3 elementy przyrody żywej (ożywionej)

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA Klasa 4 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem? 5. Jak obserwować preparat

Bardziej szczegółowo

Wpisz w miejsce kropek, wybrane z ramki, wszystkie odpowiednie dla opisanego sposobu życia, określenia. Tryb życia Tryb życia...

Wpisz w miejsce kropek, wybrane z ramki, wszystkie odpowiednie dla opisanego sposobu życia, określenia. Tryb życia Tryb życia... Zadanie 1. (2 p.) Wpisz w miejsce kropek, wybrane z ramki, wszystkie odpowiednie dla opisanego sposobu życia, określenia. Sposób I. Mała aktywność mięśni, przewaga odpoczynku biernego, duża ilość spożywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA Klasa 4 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem? 5. Jak obserwować preparat

Bardziej szczegółowo

V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4

V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4 V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4 76 77 Plan wynikowy. Dział 1 77 78 Plan wynikowy. Dział 2 78 79 Plan wynikowy. Dział 3 79 80 Plan wynikowy. Dział 4 80 81 Plan wynikowy. Dział 5 81 83 Plan wynikowy. Dział 6 83

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 4 Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 4 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć terenowych z przyrody klasa IV

Scenariusz zajęć terenowych z przyrody klasa IV Scenariusz zajęć terenowych z przyrody klasa IV Opracowała: Krystyna Adamczyk - nauczycielka przyrody Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Temat: Woda jako środowisko życia - wycieczka nad rzekę. Trasa wycieczki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z przyrody klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z przyrody klasa 4 Na ocenę wyższą uczeń, oprócz wskazanych zagadnień, opanowuje również wiadomości obowiązujące na oceny niższe. Nr i temat lekcji 1. Czym będziesz się zajmować

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 3 I. Tytuł scenariusza: Co tworzą rośliny w lesie? II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO, WITAJ! - KLASA 4

PRZYRODA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO, WITAJ! - KLASA 4 PRZYRODA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO, WITAJ! - KLASA 4 Nr i temat lekcji w 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IV

Plan wynikowy kl. IV PLAN WYNIKOWY Opracowała: Urszula Grygier na podstawie: Programu nauczania przyrody w klasach IV VI szkoły podstawowej, autorstwa ElŜbiety Szedzianis oraz podręcznika: Przyroda poznać i zrozumieć, autorstwa:

Bardziej szczegółowo

Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Spis treści 1. Założenia programu. 2 2. Uwagi o realizacji programu z orientacyjnym przydziałem godzin... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie

Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie SCENARIUSZ WYCIECZKI DO LASU ( ZAJĘCIA TERENOWE ) Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie Temat : Las domem zwierząt ZAKRES TREŚCI : 1. Piętra roślinne w lesie i warunki w nich panujące. 2. Zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przyrody kl. IV

Plan wynikowy z przyrody kl. IV Plan wynikowy z przyrody kl. IV Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział 1 Przyroda i Ja

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej

Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej Klasa IVa,b Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia dziedziny nauki zajmujące się przyrodą

Bardziej szczegółowo

Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Spis treści 1. Założenia programu. 2 2. Uwagi o realizacji programu z orientacyjnym przydziałem godzin... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Ocena stanu środowiska przyrodniczego. Karty pracy

Temat lekcji: Ocena stanu środowiska przyrodniczego. Karty pracy Temat lekcji: Ocena stanu środowiska przyrodniczego Karty pracy Ćwiczenie nr 1 Obserwacja liścia rośliny nagonasiennej/drzewa iglastego i określenie jego przystosowań, wskazanie stanu zdrowotnego. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Przyrodniczej

Centrum Edukacji Przyrodniczej Centrum Edukacji Przyrodniczej zaprasza do skorzystania z darmowej oferty zajęć edukacyjnych pod hasłem lekcje przyrody Pakiety edukacyjne dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych... 3 Pakiety

Bardziej szczegółowo

na ocenę dopuszczającą uczeń: na ocenę dostateczną uczeń: na ocenę dobrą uczeń: na ocenę bardzo dobrą uczeń: określa, czym jest przyroda, przyrody,

na ocenę dopuszczającą uczeń: na ocenę dostateczną uczeń: na ocenę dobrą uczeń: na ocenę bardzo dobrą uczeń: określa, czym jest przyroda, przyrody, wymagania przyroda kl.i Bożena Strzelecka ROK SZKOLNY: 2015/2016 PODRĘCZNIK: PRZYRODO WITAJ autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson, wyd. WSiP Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne Nr i temat lekcji Dział 1. Przyroda i ja 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? określa, czym jest przyroda,

Bardziej szczegółowo

Wymagania i sposób oceniania na lekcjach przyrody PSO.

Wymagania i sposób oceniania na lekcjach przyrody PSO. Wymagania i sposób oceniania na lekcjach przyrody PSO. 1. Uczeń powinien na każdą lekcję przynosić: podręcznik- wystarczy jeden na ławce, zeszyt przedmiotowy oraz przybory. 2. Ćwiczenia wypełniamy długopisem,

Bardziej szczegółowo