Prognozowanie strukturalne metody i założenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie strukturalne metody i założenia"

Transkrypt

1 Prognozowanie strukturalne metody i założenia Wstęp 1. Prognozowanie na podstawie metod strukturalnych. Wybór zmiennych objaśniających kryteria merytoryczne 3. Wybór predyktorów metodami statystycznymi 4. Wybór modelu prognostycznego przykład empiryczny 5. Ocena stabilności modelu: estymacja rekurencyjna i testy Chowa Bibliografia

2 Wstęp W module tym zajmiemy się formułowaniem prognoz na podstawie opisowego modelu ekonometrycznego. o krok naprzód w porównaniu z metodami strukturalnymi, które nie obejmowały prób określania ekonomicznych przyczyn kształtowania się zmiennych prognozowanych. Na początku przypomnimy ogólne zasady budowy i estymacji modeli ekonometrycznych. Następnie przedstawimy kryteria merytoryczne wyboru zmiennych objaśniających i bliżej przyjrzymy się zastosowaniu aproksymant. W trzecim temacie omówimy najpopularniejsze metody statystycznego doboru regresorów: analizę współczynników zmienności, korelacji oraz metodę eliminacji a posteriori. Na końcu zwrócimy uwagę na kwestie stabilności relacji opisywanej przez równanie prognostyczne. Przyjrzymy się, jak sprawdzać stabilność parametrów modelu przez estymację rekurencyjną, a także jak ją formalnie weryfikować w programie Gretl za pomocą testów Chowa.

3 1. Prognozowanie na podstawie metod strukturalnych Prognozowanie z wykorzystaniem metod strukturalnych nie różni się co do celów od prognozowania niestrukturalnego. W jednym i drugim chodzi bowiem o prognozy trafne i użyteczne zarazem. Metody niestrukturalne poszukują prawdopodobnego wzorca procesu, według którego generowane są dane, traktując mechanizmy kształtowania się zjawisk gospodarczych jak czarną skrzynkę. Metody strukturalne oferują wniknięcie w głąb problemu za pomocą opisowego modelu ekonometrycznego. Za pomocą modelu w sposób statystyczny opisujemy empiryczny przebieg zjawiska w czasie lub zmienność pewnej cechy wśród obiektów w próbie przekrojowej. Model ekonometryczny jest narzędziem prognostyka również w metodach niestrukturalnych, ale w tej klasie metod nie stosujemy na ogół zmiennych objaśniających i co za tym idzie teorii ekonomicznej, a jedynie (choć nie zawsze) metody statystyczne. Wyjątkiem są metody wykorzystujące tak zwane przerzucanie danych (ang. data mining). Polegają one na wyborze kandydatów na zmienne objaśniające metodą prób i błędów przez analizę korelacji i regresji w zbiorze merytorycznie niepowiązanych lub luźno powiązanych zmiennych. Praktyki takie, wynikające z nadmiernego zaufania okazywanego statystycznej korelacji, są powszechnie krytykowane (por. Gajda, 001; Welfe, Welfe, 1996: 3). Prognozy strukturalne wykorzystują opisowy model ekonometryczny w charakterze podstawowego narzędzia do prognozowania (predykatora). Określenie opisowy stosujemy w celu podkreślenia, że za modelem ekonometrycznym stoi pewna hipoteza ekonomiczna lub ich zbiór, zwany teorią ekonomiczną. Decyduje ona o wyborze zmiennych objaśniających, które w prognozowaniu nazywamy predyktorami. Model w wersji liniowej względem parametrów można zapisać jako: y t x x x, 0 1 1t t k kt t gdzie y t wartość zmiennej objaśnianej w okresie t, t = 1,,,, x it wartość i-tej zmiennej objaśniającej z okresu t, i = 1,,, k, β i parametry strukturalne modelu, i = 0, 1,,, k, ε t składnik losowy niewykazujący systematycznego wpływu na y t, czyli E(ε t ) = 0. Uwzględniając, że dla każdej zmiennej mamy obserwacji oraz że dla każdego t = 1,,, zachodzi taki sam liniowy związek między zmiennymi, model ten możemy zapisać jako układ równań w postaci wektorowej: y1 1 x11 x1 xk1 1 y 1 x1 x xk k y 1 x1 x xk lub w postaci macierzowej: y = Xβ + ε, gdzie: 3

4 y1 1 x11 x1 xk 1 y 1 y., x1 x xk X, β = : : : :. 1 1 y x x xk 0 1 :. k 0 1 ε = :.. Niewiadomymi w tym układzie równań są parametry strukturalne modelu β i i składniki losowe ε t. Należy podkreślić, że parametrów nie można w sposób jednoznaczny wyznaczyć z takiego układu równań 1 i w rezultacie są one empirycznie niepoznawalne. Mając obserwacje dla zmiennych y t oraz x it, możemy wyznaczyć estymatory parametrów ˆ i, i = 0, 1,,, k. Ich kolumnowy wektor oznaczymy jako ^ β. Po pominięciu oddziaływania czynników losowych, oceny parametrów służą do wyznaczenia wartości teoretycznych ŷ t zmiennej objaśnianej: ˆ ˆ ˆ y ˆ t 0 1x1t x t ˆ k x kt lub w zapisie macierzowym: ^ ˆy Xβ, ˆ, gdzie: yˆ 1 ˆ 0 ˆ y ˆ 1 ^ ˆy., β =. :.. ˆ y ˆ k Zgodnie z zasadą nieobciążoności, wartości teoretyczne są również prognozami wygasłymi zmiennej objaśnianej. Jeżeli w okresie prognozy ex ante nie znamy empirycznych wartości zmiennych objaśniających, to zastępujemy je ich prognozami ex ante xˆ it: y ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ t 1x1t x ˆ xˆ 0 t k kt. A zatem w skrajnym przypadku, aby wyznaczyć pojedynczą prognozę ex ante na podstawie modelu ekonometrycznego, potrzebujemy k + 1 wartości prognoz zmiennych objaśniających oraz k wartości ocen parametrów. Ponadto zwiększając horyzont prognozy o kolejny okres, lista informacji potrzebnych do wykonania prognozy strukturalnej rośnie o następne k + 1 wartości dla zmiennych objaśniających. o dosyć duże wymagania, a zatem wybór zbyt dużej liczby regresorów nie jest wskazany. Nieznane wartości predyktorów xˆ it w okresie prognozy właściwej mogą zostać ustalone na poziomie ostatniej realizacji (tzw. prognoza zamrożona), albo uzyskane przez zastosowanie innych metod prognozowania. Najczęściej w tym celu stosujemy metody niestrukturalne, określając, że zmienna objaśniająca będzie kształtowała się w okresie prognozy według trendu deterministycznego lub innej reguły (np. autoregresyjnej). Jeśli wykorzystujemy do opisu zmienności predyktora metody strukturalne, to powstaje model wielorównaniowy. 1 Jest + K niewiadomych, w tym składników losowych i K parametrów, gdzie K = k + 1 ze względu na obecność wyrazu wolnego w modelu. Dla metod niestrukturalnych dla prognoz i predykatorów stosowaliśmy oznaczenie y t *. 4

5 Nieznane wartości parametrów przybliżamy przez ich oceny ( ˆ i ). W analizie regresji uzyskujemy je przez minimalizację sumy kwadratów reszt t1 t1 ( e ( ˆ t yt yt ) min). Reszty e t w obrębie próby są odpowiednikiem błędów prognozy ex post, wybrane kryterium jest równoważne z minimalizacją jednej z syntetycznych miar błędów ex post, tj. błędu średniokwadratowego MSE ( y t yˆ t ). 1 t1 Minimalizując tę sumę, uzyskujemy następujący wzór na estymator parametrów strukturalnych klasycznej metody najmniejszych kwadratów (w skrócie KMNK): ^ 1 β = ( X X) X y, ^ gdzie: β estymator wektora parametrów β i, X, y odpowiednio: macierz zmiennych objaśniających i wektor dla zmiennej objaśnianej. Nie w każdej sytuacji uda się wyznaczyć oceny parametrów strukturalnych modelu metodą KMNK. Aby można było je wyznaczyć, muszą być spełnione następujące warunki stosowalności KMNK: 1. Model powinien być liniowy względem parametrów i zakłóceń Warunek ten nie oznacza, że KMNK nie można szacować modeli nieliniowych. Można tego dokonać pod warunkiem sprowadzenia ich do postaci liniowej przez dokonanie transformacji oryginalnych zmiennych. Poniżej znajdują się przykłady postaci modeli nieliniowych spełniających ten warunek dzięki dokonaniu odpowiednich transformacji zmiennych: yt 0 1x1t x1t t, model wielomianowy (podstawienie xt x1t), y t = β 0 + β 1 x 1t + β x t + β 3 x 1t x t + ε t, model z interakcjami zmiennych (x 3t = x 1t x t ), lny t = β 0 + β 1 lnx 1t + β lnx t + ε t, model log-liniowy (dokonujemy podstawienia ly t = lny t, lx 1t = lnx 1t, lx t = lnx t ), oraz przykłady modeli nieliniowych względem parametrów lub zakłóceń: yt x t, model nieliniowy względem parametrów, y t t = (β 0 + β 1 x 1t + β x t ) ε t, model nieliniowy względem zakłóceń.. > K, a na ogół >> K, co oznacza, że liczba obserwacji powinna być w próbie dużo większa od liczby szacowanych parametrów. Chcąc technicznie wyznaczyć oceny parametrów modelu, musimy korzystać z liczby obserwacji większej niż liczba parametrów. Praktycznie obserwacji powinno być na tyle dużo, aby pozwoliły na ocenę modelu przy zastosowaniu zasad analizy statystycznej. 3. Między zmiennymi objaśniającymi nie zachodzą związki liniowe (żadna ze zmiennych objaśniających nie jest liniową kombinacją pozostałych, czyli zmienne te są liniowo niezależne) Aby można było dokonać szacunku wielkości parametrów za pomocą wzoru na estymator, musi istnieć macierz odwrotna do (X X). Macierz ta istnieje tylko wtedy, gdy jej wyznacznik jest różny od zera (detx 0). Jeżeli żadna z kolumn macierzy X nie jest liniową kombinacją pozostałych, to istnieje macierz (X X) 1. Warunek ten oznacza, że każda ze zmiennych objaśniających wnosi nowe informacje do modelu. Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, możemy oszacować parametry modelu ekonometrycznego KMNK. Nie gwarantują one jednak pożądanych własności estymatorów. Jedną z tych własności jest to, że w obrębie próby KMNK 1 daje nieobciążone prognozy ex post ( ME e t 0 ). Estymatory KMNK są t1 5

6 najlepszymi w klasie estymatorów liniowych, tzn. są nieobciążone, efektywne i zgodne, jeżeli oprócz warunków stosowalności KMNK spełnione są jeszcze następujące założenia (tzw. założenia KMNK): Wartość oczekiwana składnika losowego wynosi 0 (E(ε t ) = 0). Założenie to oznacza, że zakłócenia reprezentowane przez składnik losowy nie wpływają w sposób systematyczny na zmienną objaśnianą. Wariancja składnika losowego jest stałą i skończoną liczbą rzeczywistą (D (ε t ) = σ = const) 3, a kowariancja składników losowych z różnych okresów wynosi zero cov( t, ) 0, 1 t t 1 t) 4, czyli że zakłócenia z różnych okresów nie są wzajemnie skorelowane. raktując te założenia łącznie, mówimy, że składnik losowy jest sferyczny 5. Zmienne objaśniające są nielosowe, czyli ich wartości są ustalonymi w powtarzalnych próbach liczbami rzeczywistymi 6. Jeżeli chociaż jedno z powyższych założeń nie jest spełnione, to estymator KMNK traci pożądane własności i wtedy należy stosować inne metody estymacji. W ramach weryfikacji statystycznej modelu niektóre z tych założeń podlegają sprawdzeniu za pomocą odpowiednich testów (autokorelacji, heteroskedastyczności). Wówczas wygodnie jest przyjąć, że składnik losowy ma rozkład normalny. Postać rozkładu reszt można również sprawdzić na podstawie testu Jarque-Bera. Zauważmy, że założenia KMNK sprowadzają składnik losowy do procesu białego szumu o wartości oczekiwanej równej zero i stałej wariancji, w skrócie IID(0,σ ). A zatem podobnie jak w dekompozycji szeregu czasowego celem konstrukcji modelu jest wyjaśnienie przebiegu procesu w takim stopniu, aby nieobjaśnione reszty (odpowiedniki wygasłych błędów) nie wykazywały żadnej regularności, czyli były czysto losowe. Jak można się było zatem przekonać, model ekonometryczny może być wykorzystany w prognozowaniu, jeżeli charakteryzuje się pewnymi własnościami statystycznymi, z których większość dotyczy uzyskania poprawnych ocen parametrów. Różnice między ekonometrycznymi metodami dekompozycji a modelami opisowym polegają jedynie na tym, że te drugie wyraźnie specyfikują przyczyny mechanizmu kształtowania się zmiennej prognozowanej. Metody niestrukturalne ograniczają się tylko do specyfikacji charakteru zmian i doboru właściwej metody ich wyróżnienia, a nie pytają o przyczynę tych zmian. W pytaniu o czynniki kształtujące zjawisko w okresie próby i prognozy kluczowy jest dobór odpowiednich zmiennych objaśniających. Dlatego w następnym temacie zajmiemy się merytorycznymi kryteriami doboru predyktorów. 3 Stałość wariancji składnika losowego nazywana jest w ekonometrii homoskedastycznością (zakłóceń). 4 a część założenia nazywana jest brakiem autokorelacji zakłóceń. 5 Przyjmując silniejszą wersję tych założeń, można powiedzieć, że zakłócenia są niezależne i pochodzą z takich samych rozkładów. 6 Z tego wynika, że zmienne objaśniające nie są skorelowane ze składnikiem losowym. Byłaby to słabsza wersja tego założenia. Często ograniczamy się do jej przyjęcia, mając na myśli brak związku zakłóceń z regresorami. 6

7 . Wybór zmiennych objaśniających kryteria merytoryczne Fakt korelacji zmiennych nie jest dowodem na występowanie związku przyczynowo-skutkowego między zmienną objaśnianą a jej regresorami. Innymi powodami dla korelacji zmiennych mogą być zależności przypadkowe i symptomatyczne. Znalezienie statystycznej zależności o charakterze przypadkowym nie gwarantuje trwałości związku korelacyjnego w czasie. Oznacza to również, że nie ma merytorycznych podstaw, aby twierdzić, że zależność taka utrzyma się w przyszłości. rwałość relacji i stabilność zachowania modelu to kluczowe warunki dla formułowania prognoz z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego. Bez nich możliwość taka jest tylko iluzoryczna. Kolejna przyczyna empirycznej korelacji zmiennych to zależność symptomatyczna. Należy pamiętać, że stanowi ona jedynie przybliżenie nieobserwowalnych zależności, gdyż ze względu na brak odpowiednich zmiennych objaśniających (tj. wynikających z teorii ekonomicznej) lub ich mierników do opisu zmienności procesu wykorzystuje się aproksymanty (tzw. zmienne proxy). Wykorzystanie aproksymant w trzech typowych sytuacjach prezentuje schematycznie rysunek 1. Rysunek 1 Wykorzystanie zależności symptomatycznych Proces Y1 jest kształtowany przez zmienną nieobserwowalną A (przerywany obwód kwadratu na schemacie). Wiadomo jednak, że zmiany A wpływają również na inną zmienną zmienną proxy X1. Zmiany X1 możemy traktować jako symptomy zmian procesu A. Mimo że między X1 a Y1 nie ma zależności przyczynowo- -skutkowej, to łączymy je w zależności korelacyjnej (przerywany wektor na schemacie), gdyż zmieniają się pod wpływem wspólnej przyczyny (A). Przykładem tego typu zależności może być związek inflacji i bezrobocia, kształtowanych pod wpływem bezpośrednio nieobserwowalnego stanu nastrojów gospodarczych (np. optymizmu konsumentów), a także przykład przedstawiony poniżej. Przykład 1 Problem dotyczy aproksymacji wpływu oczekiwań rynku pieniężnego na poziom oprocentowania instrumentów (np. depozytów) o stałej stopie procentowej. W tym celu musimy poznać koncepcję znaną w finansach jako krzywa dochodowości spot 7

8 (tj. dla transakcji natychmiastowych zwanych spot). Jest to zależność między wysokością efektywnego oprocentowania a terminem kontraktowym instrumentu dłużnego. Naturalnym kształtem krzywej dochodowości jest funkcja rosnąca, gdyż inwestorzy pożyczając pieniądze na dłuższy czas, rezygnują z bieżącej płynności. Zatem teoria preferencji płynności mówi, że w typowej sytuacji im dłuższy termin kontraktowy, tym wyższe oprocentowanie. W sytuacji, gdy na rynku spodziewane są spadki stóp procentowych, może wystąpić płaska lub nawet malejąca krzywa dochodowości. Wynika to z faktu, że inwestorzy będą preferować dłuższe terminy lokowania pieniędzy na stałą stopę procentową w obawie przed spadkiem stóp po upływie okresu kontraktowego i koniecznością reinwestowania środków po niższych stopach procentowych w przyszłości. Rosnąca atrakcyjność długookresowych depozytów w sposób naturalny obniży ich oprocentowanie w stosunku do lokat krótkoterminowych. Jednocześnie, aby przyciągnąć środki klientów, banki zwiększą atrakcyjność lokat krótkookresowych i w rezultacie inwersyjny (odwrotny) przebieg krzywej dochodowości stanie się obserwowalnym faktem mimo preferencji płynności. Badanie wpływu nachylenia krzywej dochodowości na aktualne oprocentowanie jest trudne, gdyż nachylenie to nie może być określone jedną zmienną na przykład tangensem nachylenia krzywej dochodowości, gdyż zależność ta jest nieliniowa. Możemy posłużyć się jednak aproksymantą nachylenia krzywej dochodowości, jaką jest iloraz rynkowych stóp procentowych lokat (np. stóp WIBOR) o różnych okresach kontraktowych. Iloraz WIBOR3M przez WIBOR1M wyższy od jedności świadczy o naturalnym (normalnym) kształcie krzywej dochodowości. W przeciwnej sytuacji kształt tej krzywej może być inwersyjny (odwrotny), co może świadczyć o występowaniu oczekiwań na spadek stóp procentowych. Oczekiwania te są tym silniejsze, im mniejszy jest ten iloraz. Zachowania stóp procentowych o różnych okresach są zatem konsekwencją nieobserwowalnego przebiegu krzywej dochodowości, który aproksymujemy za pomocą ilorazu WIBOR3M/WIBOR1M. W drugiej typowej sytuacji prezentowanej na rysunku 1 również nie obserwujemy bezpośredniej przyczyny prognozowanego procesu Y (proces B zaznaczony przerywaną obwiednią). Zmienna proxy X jako praprzyczyna zmiennej B może być wykorzystana do prognozowania zmiennej Y. en typowy schemat stosowany jest na przykład w analizie wpływu egzogenicznego postępu technicznego na rozwój produkcji. Ponieważ postęp techniczny jest nieobserwowalny, to jego występowanie objaśniamy powszechnie przez zmienną t utożsamiającą upływ czasu. Upływ czasu nie jest w sensie formalnym przyczyną systematycznego wzrostu wielkości produkcji, ale jest dobrą aproksymantą tempa postępu technicznego, czyli autonomicznego tempa wzrostu produkcji niezależnie od zmian wykorzystania czynników produkcji. Zmienna t znajduje powszechne zastosowanie w opisie dynamiki zagregowanej produkcji obok mierzalnych czynników produkcji. Ostatni przypadek z rysunku 1 obrazuje sytuację, gdy jest zbyt dużo regresorów (przykładowo pięć oznaczonych literami od a do e), a wszystkie z merytorycznego punktu widzenia niosą zbyt ważną informację do opisu kształtowania się procesu Y3, aby mogły być pominięte. Przy użyciu systemu wag zmienne te tworzą zmienną syntetyczną, która jest aproksymantą nieobserwowalnego i złożonego procesu X3. W sytuacji, gdy niektóre ze zmiennych składowych są wzajemnie skorelowane lub niektóre w okresie próby charakteryzowały się małą zmiennością, trudne będzie wydzielenie wpływu każdej ze składowych oddzielnie. Korzystniejsze może wówczas okazać się wykorzystanie w regresji zmiennej syntetycznej X3 zamiast każdej ze zmiennych oddzielnie. Zabezpieczyć to może przed sytuacją, gdy zmienne składowe okażą się bardziej zmienne w okresie prognozy lub słabiej skorelowane niż w okresie próby. Przykładem zastosowania trzeciego schematu może być modelowanie stóp zwrotu z akcji różnych instytucji finansowych (np. banków) na podsta- 8

9 wie miar ryzyka finansowego ich portfeli inwestycyjnych. Jak wiadomo, ryzyko finansowe jest pojęciem o szerokim znaczeniu. Składają się na nie: ryzyko stopy procentowej (w tym ryzyko refinansowania, ryzyko utraconych korzyści i ryzyko niedopasowania terminów kontraktowych), ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe i inne ryzyka rynkowe. Zamiast wielu nieistotnych statystycznie regresorów możemy w tym przypadku utworzyć syntetyczną miarę ryzyka i użyć ją do objaśnienia zmienności stopy zwrotu z akcji w próbie czasowej lub przekrojowej. Stosowanie aproksymant w formułowaniu prognoz strukturalnych jest powszechne albo ze względu na brak dobrze określonych zależności przyczynowych, albo ze względu na brak dobrych mierników dla zmiennych nieobserwowalnych. Problem z zależnościami symptomatycznymi polega na tym, że zmienne proxy nie są formalnie przyczynami kształtowania się zmiennej objaśnianej, a ich kształtowanie się może być zdeterminowane szeregiem innych przyczyn niepozostających w związku ze zmienną prognozowaną. o może powodować systematyczne obciążenie wyników procesu prognozowania lub spadek jego precyzji, dlatego powinno się do wykorzystania aproksymant podchodzić z dużą ostrożnością. Zależności przyczynowo-skutkowe stanowią podstawę do określania przesłanek prognozowania w metodach prognozowania strukturalnego. Na podstawie obserwacji z przeszłości formułowane są hipotezy i teorie ekonomiczne, które podlegają w okresie próby sprawdzeniu za pomocą narzędzi analizy statystycznej modelu ekonometrycznego. Wykorzystanie informacji a priori, jaką jest teoria ekonomiczna, jest z wielu względów pożądane. Pozwala to ograniczyć poszukiwania kandydatów na zmienne objaśniające, zmniejszyć długość próby potrzebnej do rozpoznania procesu i pozostawia nadzieję na utrzymanie się w przyszłości podobnej zależności między zmiennymi. Jeżeli ekonomicznie rozsądna teoria dobrze sprawdza się w okresie próby, to istnieją silne teoretyczne przesłanki do wykorzystania jej w prognozowaniu. Nie przesądza to wcale o prawdziwości wybranego modelu prognostycznego, gdyż statystyka nie dysponuje takimi możliwościami może tylko uwiarygodnić wybraną teorię przez stwierdzenie braku podstaw do jej podważenia. Budowę modelu prognostycznego najlepiej oprzeć na takich związkach przyczynowo-skutkowych, które są dobrze teoretycznie rozpoznane i empirycznie sprawdzone. Konieczne jest zatem, aby prognosta posiadał wiedzę w zakresie przedmiotu prognozy. Nabyć ją można przez studiowanie teorii ekonomicznej i porównywanie z nią dostępnych faktów empirycznych. Znane powiedzenie mówi: Musisz prognozować, rób to często, gdyż to jedyny skuteczny sposób na systematyczną poprawę jakości prognoz. Mówimy, że problem empiryczny jest dogłębnie zbadany, gdy udaje się go rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli poznać jego pierwotne przyczyny. Badacz historii gospodarczej może sobie pozwolić na taką analizę, dokonując przeglądu zdarzeń towarzyszących pewnemu wydarzeniu lub porównań analogicznych zjawisk dla innych podobnych obiektów gospodarczych, rynków i gospodarek. Prognostyk musi raczej skupić się na tym, co jest z punktu widzenia podejmowania decyzji przydatne i co jest dostępne w systemie informacji statystycznej. Zobrazujemy to przykładem dotyczącym prognozowania oprocentowania bonów skarbowych na podstawie sytuacji na rynku i obserwowanych relacji popytu i podaży. Przykład Przeciętna stawka oprocentowania bonów skarbowych (tzw. średni ważony zysk z bonów skarbowych symbol Bony) ustalana jest na podstawie stóp zwrotu w terminie do wykupu wszystkich bonów sprzedanych na przetargu. ransakcje na tym rynku pierwotnym oparte są na zasadzie aukcji amerykańskiej, to znaczy, że nabywcami ograniczonej liczby bonów skarbowych są kupujący, którzy przedstawią najlepsze oferty zakupu. Sprzedający ustala minimalną akceptowalną cenę 9

10 sprzedaży, poniżej której transakcje nie zostaną zrealizowane. Za nabyte bony inwestorzy płacą według stawek zadeklarowanych w momencie zgłaszania oferty do przetargu. Informacja zarówno o ważonym, jak i o najwyższym oprocentowaniu, którą można uzyskać po przetargu, jest informacją nie do przecenienia dla każdego gracza na tym rynku. Dokonując wyboru najlepszych predyktorów rentowności bonów skarbowych, należy wziąć pod uwagę takie dodatkowe informacje, jak aktualne stawki oprocentowania lokat na rynku międzybankowym oraz wysokość zgłoszonego popytu w stosunku do oferowanej na sprzedaż podaży bonów. Przyjrzymy się teraz bliżej tym czynnikom. Stawki lokat międzybankowych są alternatywną formą inwestycji dla instytucji finansowych biorących udział w transakcjach na rynku pierwotnym. Lokaty międzybankowe są co prawda obarczone pewnym ryzykiem (niewypłacalności banku, w którym lokujemy lokatę), ale ryzyko to jest minimalizowane przez przestrzeganie systemu limitów na transakcje międzybankowe. Dzięki temu stopy lokat międzybankowych kształtują się na zbliżonym poziomie do stóp oprocentowania bonów. Gdyby nie zachodziła między nimi silna relacja, to pojawiłaby się możliwość arbitrażu polegająca na tym, że przy spadku cen na jednym z segmentów rynku pieniężnego można byłoby zarobić bez ryzyka, pożyczając na tym podrynku i inwestując na drugim (o chwilowo wyższym oprocentowaniu). Potencjalna możliwość takiego arbitrażu implikuje bardzo silną dodatnią relację między wszystkimi cenami na rynku pieniężnym. Jako charakterystyczne instrumenty rynku pieniężnego można wybrać międzybankowe lokaty WIBOR o terminach wymagalności jeden i trzy miesiące (zmienne W3 i W1). Przy ograniczeniach dotyczących liczby bonów, które minister finansów zamierza sprzedać w imieniu Skarbu Państwa, ważną rolę odgrywa wielkość oferty zaproponowanej na przetargu (zmienna oferta). Im większa oferta, tym wyższe oprocentowanie będzie musiał zapłacić Skarb Państwa, aby ulokować wszystkie bony na rynku (relacja dodatnia). Nie bez znaczenia dla kształtowania ceny jest popyt na bony (zmienna popyt) zgłoszony przez inwestorów (podawany według wartości wszystkich złożonych ofert). Im większą część bonów będą oni chcieli kupić, tym wyższą cenę bonów będą musieli zapłacić, czyli tym niższe oprocentowanie zostanie im zaoferowane (relacja ujemna). Ponadto na przetargach pojawia się informacja o wartości bonów w cenach nominalnych, które zostały ostatecznie sprzedane (zmienna sprzedaż). Informacja ta częściowo dubluje się z informacją o ofercie i popycie. Można powiedzieć, że sprzedaż bonów jest wynikiem kompromisu między realizacją potrzeb pożyczkowych budżetu, a koniecznością ustalenia minimalnej opłacalnej z punktu widzenia ministerstwa finansów ceny sprzedaży bonów. Jest to zatem informacja wtórna w stosunku do sytuacji na danym przetargu, a z tego powodu mało przydatna w prognozowaniu jego cen. Można jednak określić, że iloraz zgłoszonego w poprzednim miesiącu popytu do zrealizowanej w tym miesiącu sprzedaży (obydwie wielkości w cenach transakcyjnych) świadczy o stopniu niezaspokojenia popytu. A zatem im wyższy stopień niezaspokojenia popytu (zmienna nieobserwowalna), tym wyższą cenę zaoferują kupujący na następnych przetargach, co spowoduje, że uzyskają z zakupionych bonów niższy ważony zysk (opóźniona zależność ujemna). W sytuacji oczekiwania na spadek stóp procentowych inwestorom na rynku pieniężnym bardziej opłaca się kupić bony skarbowe (papiery na stałą stopę procentową) dzisiaj niż jutro. Może to oznaczać chęć zaoferowania wyższych cen na przetargu, czyli akceptację niższego oprocentowania bonów. A zatem wraz ze spadkiem wartości aproksymanty nachylenia krzywej dochodowości (iloraz W3/W1 por. przykład 1) spada ceteris paribus oprocentowanie bonów na przetargach (relacja dodatnia). 10

11 Łącząc wszystkie dotychczasowe wiadomości, możemy zaprezentować następujący teoretyczny model oprocentowania bonów skarbowych i podjąć na jego podstawie próbę opisania zmienności rentowności bonów skarbowych w poszczególnych kwartałach w latach oraz dokonać prognozy do końca 00 roku: (+) (+) ( ) (+) ( ) (+) Bony t = f (W3 t, W1 t, Popyt t, Oferta t, Popyt t-1 /Sprzedaż t-1, W3 t /W1 t ) 11

12 3. Wybór predyktorów metodami statystycznymi Celem modelowania strukturalnego nie jest znalezienie jak największej liczby predyktorów dla zmiennej objaśnianej. Większa liczba zmiennych objaśniających wcale nie musi oznaczać wzrostu dokładności prognoz w okresie ex ante, a wprost przeciwnie może wymagać dodatkowych prognoz zmiennych objaśniających, które zwiększają niepewność prognozy właściwej. Ze względu na liczbę stopni swobody w modelu i współliniowość regresorów, wskazana jest raczej redukcja niż powiększanie zbioru potencjalnych predyktorów. Ponadto niektóre regresory inaczej zachowują się jako pojedyncza zmienna objaśniająca, a inaczej w grupie z innymi zmiennymi objaśniającymi (problem korelacji wzajemnej i cząstkowej). Zmiana znaku związku między zmiennymi może również być efektem współliniowości regresorów. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy jest wiele równie dobrych kandydatów na zmienną objaśniającą lub wiele mierników dla tej samej zmiennej. W prognozowaniu nie ma pod tym względem konsensusu. Jedni autorzy zalecają wybór jednego najlepszego miernika, inni doradzają tworzenie syntetycznych miar przez sumowanie mierników składowych z zastosowaniem systemu wag. Pierwsze podejście jest ważne, jeśli chcemy poprawnie interpretować oceny parametrów. Jednak predyktor uzyskany zgodnie z drugim podejściem zawiera pełniejszą informację o prognozowanym zjawisku. W rezultacie mniejsze jest ryzyko wyboru nieodpowiedniego predyktora, choć jednocześnie wzrastają koszty zdobycia i przetworzenia informacji statystycznej. Warto zaznaczyć, że nie ma jednej skutecznej metody doboru zmiennych objaśniających. Mimo to warto znać i stosować alternatywne podejścia, aby sprawdzić, dokąd mogą one prowadzić 7. Ostateczną decyzję o wyborze predyktorów warto pozostawić prognostykowi, zdając się na jego doświadczenie. Na tę decyzję wpływ mają następujące czynniki: 1. Duża zmienność regresora Próba empiryczna może mieć cechy niekorzystne z punktu widzenia przedmiotu badania. Jedną z nich jest zbyt mała zmienność zmiennej objaśniającej. Zmienne ilościowe przydatne do zastosowania w modelu powinny być wystarczająco zróżnicowane, aby można było wyróżnić wpływ ich zmian na zmianę wartości zmiennej objaśnianej. Jeżeli dla większości obserwacji przyjmują one te same wartości (są quasi-stałe), to pojawi się problem statystycznego potwierdzenia tego wpływu. Na przykład wnioskowanie o wpływie dochodu na konsumpcję ma sens jedynie w próbach, w których dochód jest wystarczająco silnie zróżnicowany. Aby wstępnie ocenić przydatność kandydatów na zmienne objaśniające, warto posłużyć się współczynnikiem zmienności: sd wz. x Przyjmuje się na ogół dwie ważne graniczne jego wartości. Współczynnik zmienności dla zmiennej objaśniającej powinien przekraczać arbitralnie ustaloną wartość krytyczną, na przykład 0,1 = 10%. Drugą możliwością jest porównanie go do współczynnika zmienności zmiennej objaśnianej. Uważa się, że dobry re- 7 Metody te są omawiane w większości podręczników ekonometrii np. Dziechciarz, 00: rozdział, oryginalne podejście można znaleźć w pracy Zeliaś, Pawełek, Wanat, 003: rozdział 5. 1

13 gresor (zmienna objaśniająca) powinien być bardziej zróżnicowany niż zmienna, którą objaśnia.. Analiza korelacji wzajemnej Bardziej przydatną od metody eliminacji zmiennych quasi-stałych jest metoda statystyczna, oparta na ocenie siły i kierunku korelacji zmiennych objaśniających ze zmienną objaśnianą. Oceny tej dokonujemy na podstawie wartości współczynnika korelacji liniowej (Pearsona) ρ x,y między zmienną objaśnioną y i objaśniającą x. W próbie czasowej jego estymator określony jest wzorem 8 : ˆ x, y r x, y t1 t1 ( x ( x t t x)( y x) t1 t y). ( y t y) Przypomnijmy, że współczynnik korelacji posiada następujące cechy: jest symetryczny, to znaczy, że r x,y = r y,x, przyjmuje wartości z przedziału domkniętego [-1,1] (gdy r x,y < 0 mówimy o korelacji ujemnej, a gdy r x,y > 0 o korelacji dodatniej), przyjmuje wartości skrajne (1 lub 1), gdy zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennej objaśniającej, co można zapisać: r x,y = 1 y = ax + b, a 0 (stąd r x, x = 1). Siłę korelacji oceniamy na podstawie wartości bezwzględnej współczynnika korelacji, a kierunek zależności na podstawie jego znaku. Dysponujemy formalnymi metodami wyznaczenia wartości krytycznej współczynnika korelacji i możemy wnioskować o jego statystycznej istotności, sprawdzając H 0 : ρ = 0, wobec alternatywy H 1 rx, y : ρ 0. Sprawdzianem tego testu jest statystyka t, 1 rx, y która przy założeniu prawdziwości H 0 ma rozkład Studenta z stopniami swobody, gdzie jest liczbą obserwacji w próbie. Hipotezę zerową odrzucamy i stwierdzamy statystyczną istotność związku korelacyjnego na ustalonym poziomie istotności α, gdy wartość bezwzględna z t wyliczona z próby jest większa od wartości krytycznej t α wyznaczonej z tablic rozkładu Studenta. Wówczas możemy również merytorycznie ocenić kierunek tej zależności na podstawie znaku estymatora r x,y. Zalecanym sposobem postępowania jest unikanie zmiennych objaśniających o statystycznie nieistotnych współczynnikach korelacji oraz ostrożne traktowanie zmiennych o nieprawidłowym kierunku zależności korelacyjnej. Kierunek korelacji (dodatnia lub ujemna) powinien odpowiadać teoretycznym przesłankom (hipotezom) przyjętym w modelu 9. Dla zbioru złożonego ze zmiennej objaśnianej y i zmiennych objaśniających x 1, x,, x k definiujemy macierz (współczynników) korelacji R* 10 : 8 W próbie przekrojowej, zgodnie z konwencją zapisu przyjętą w tym kursie, indeksy t i zastępujemy indeksem i i I. 9 Uwaga! Znak współczynnika korelacji r xy odpowiada znakowi oceny parametru a 1 w modelu z jedną zmienną objaśniającą y t = a 0 + a 1 x t + ε t. Dołączenie kolejnych zmiennych objaśniających nie gwarantuje takiej zgodności ze względu na powiązania między zmiennymi objaśniającymi. Oznacza to również, że niepoprawny znak korelacji między zmiennymi x i y może ulec zmianie po dodaniu kolejnych zmiennych objaśniających. 10 Współczynniki korelacji leżące poniżej głównej przekątnej w tej symetrycznej macierzy są na ogół pomijane. R * ry, y rx1, y rx, y rxk, y y, x1 x1, x1 r r r x, x1 r xk, x1 y, x x1, x r r r x, x r xk, x ry, rx1, rx, r xk xk xk xk, xk 1 r y, x1 1 r r y, x x1, x 1 ry, xk r x1, xk 1 r x, xk R 1 0 R 0. R Macierz R* jest macierzą symetryczną z jedynkami na głównej przekątnej. Pierwszy wiersz oznaczony R dotyczy korelacji zmiennej objaśnianej ze zmiennymi 0 13

14 objaśniającymi. o dla jego kolejnych elementów sprawdzamy statystyczną istotność zależności korelacyjnej. W dalszej kolejności sprawdzamy istotność pozostałych elementów macierzy korelacji, tj. macierzy R zawierającej współczynniki korelacji wzajemnej dla zmiennych objaśniających, np. r x1, x. Aby sprawdzić występowanie problemów współliniowości 11 między parą istotnie skorelowanych zmiennych objaśniających x1 t i x t a zmienną objaśnianą y t, należy porównywać siłę ich wzajemnej korelacji r x1, r x z siłą ich korelacji ze zmienną objaśnianą, odpowiednio r y,x1, r y,x. Jeżeli zachodzi relacja r α < min ( r y,x1, r y,x ) < rx 1, x, to mamy do czynienia ze zjawiskiem przybliżonej współliniowości. Wówczas obydwaj kandydaci na zmienne objaśniające nie powinni znaleźć się w jednym równaniu w charakterze regresorów. 3. Analiza korelacji wielorakiej Dla więcej niż dwóch zmiennych objaśniających takie podejście może nie być już wystarczające. Na przykład wśród trzech zmiennych objaśniających można znaleźć zmienne, które parami nie są silnie skorelowane, a mimo to jedna z nich może być silnie skorelowana z liniową kombinacją pozostałych zmiennych. Metodą zalecaną w takiej sytuacji jest oddzielny wybór każdej ze zmiennych objaśniających i sprawdzenie siły jej korelacji wielorakiej z pozostałymi zmiennymi objaśniającymi. Pamiętając o tym, że kwadrat współczynnika korelacji wielorakiej to współczynnik determinacji R, wystarczy policzyć regresję każdej zmiennej objaśniającej w relacji do pozostałych zmiennych objaśniających i sprawdzić, czy nie jest ona silniejsza niż korelacja tych zmiennych ze zmienną objaśnianą: max( R x1( x, x3,), Rx( x1, x3,),, Rxk( x1, x,) ) Ry( x1, x,) 4. Metoda eliminacji a posteriori Metoda ta unika pracochłonnych obliczeń współczynników korelacji wzajemnej i wielorakiej, choć nie zawsze prowadzi do wyboru właściwych zmiennych objaśniających. Analizę rozpoczynamy od wyboru pełnej listy zmiennych objaśniających i stopniowo ograniczamy ją o zmienną najmniej statystycznie istotną (z najwyższym granicznym stopniem istotności) 1. Zakończenie postępowania polega na przekroczeniu przez wszystkie zmienne objaśniające ustalonego poziomu istotności. W postępowaniu można pomocniczo stosować zasadę maksymalizacji skorygowanego liczbą stopni swobody współczynnika determinacji (skorygowanego R ) lub jeszcze lepiej minimalizacji jednego z kryteriów informacyj- nych (bayesowskiego kryterium Schwarza BIC lub informacyjnego kryterium Akaike AIC). Warto również obserwować zachowanie pożądanych własności składnika losowego, w tym braku autokorelacji (dla szeregów czasowych) i homoskedastyczności. Niebezpieczeństwo w metodzie a posteriori polega na przyjęciu zbyt niskiego akceptowalnego poziomu istotności, który może prowadzić do odrzucenia wszystkich lub większości zmiennych objaśniających i utraty ekonomicznego znaczenia modelu.. 11 Przypomnijmy, że współliniowe zmienne objaśniające (dokładna współliniowość) uniemożliwiają wyznaczenie wartości estymatora KMNK, a silnie skorelowane zmienne objaśniające (przybliżona współliniowość) nie pozwalają na precyzyjną ocenę wpływu każdej ze skorelowanych zmiennych z osobna. Skutkuje to dużymi błędami ocen parametrów, a nawet utratą istotności przez jedną ze skorelowanych zmiennych objaśniających, przy wysokim stopniu dopasowania modelu do danych empirycznych. Mówimy wówczas o tzw. zjawisku rozdęcia wariancji estymatorów KMNK, które w programie Gretl może być sprawdzane testem współliniowości VIF. 1 Graniczny poziom istotności to najniższy akceptowalny poziom błędu, jaki możemy popełnić, odrzucając w teście istotności hipotezę zerową. 14

15 4. Wybór modelu prognostycznego przykład empiryczny Jeżeli na podstawie teorii ekonomicznej dokonaliśmy już wyboru zmiennych objaśniających zgodnie z celami prognozowania, to metody statystyczne mogą jedynie pomóc w wyborze najlepszych mierników dla tych zmiennych, co powinno pozwolić na rozwiązanie problemów z przybliżoną współliniowością. Występowanie tego zjawiska skutkuje uzyskaniem w trakcie estymacji mało precyzyjnie oszacowanych ocen parametrów strukturalnych modelu (zmienne nieistotne) oraz ograniczeniem możliwości stosowania zasady ceteris paribus w interpretacji tych ocen. Przybliżymy te problemy na przykładzie modelu stóp rentowności bonów skarbowych sformułowanego w przykładzie. Analizę przeprowadzimy w Excelu, ale można ją bez problemu powtórzyć w programie Gretl. Zacznijmy od wyróżnienia zmiennych quasi-stałych. Przykład 3 Przy wykorzystaniu funkcji Excela (ŚREDNIA(),ODCH.SANDARDOWE) obliczymy takie statystyki opisowe, jak średnia, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności dla zestawu zmiennych dobranych według kryteriów merytorycznych w przykładzie. Statystyki te, zawarte w pliku Bony.xls w arkuszu dane, prezentuje poniższa tabela: Bony W3 W1 Oferta Popyt Sprzedaż W3/W1 Pop/Sprz średnia 3,00 4,56 3,4 1103,1 0651, ,59 1,04,03 odchylenie standardowe 9,84 9,88 7, , , ,69 0,09 0,73 współczynnik zmienności 4,8% 40,% 33,3% 39,8% 58,% 4,8% 8,9% 35,8% Jak widać w tabeli, jedynie zmienność aproksymanty nachylenia krzywej dochodowości (zmienna W3/W1) jest znacznie mniejsza od pozostałych współczynników zmienności. Ze statystycznego punktu widzenia nie jest to dobry kandydat na zmienną objaśniającą. Stosując ponadto kryterium porównawcze dla współczynników zmienności, mniejszym rozproszeniem niż zmienna prognozowana (zmienna Bony) charakteryzują się WIBOR1M (W1), nadwyżka popytu nad sprzedażą (Pop/Sprz), a także wielkość oferty sprzedaży bonów zgłoszona do przetargu (Oferta). Różnice nie są jednak znaczące i świadczyć mogą raczej o dużej wrażliwości (zmienności) oprocentowania bonów skarbowych niż o małym zróżnicowaniu tych mierników. Następnym etapem analizy jest opracowanie tablicy korelacji. Uwaga: z racji na wynikające z przyczyn merytorycznych opóźnienie zmiennej Pop/Sprz o jeden okres, obliczamy tablicę korelacji dla zestawu zmiennych z wyłączeniem pierwszego okresu. W narzędziu Excela Analiza danych/korelacja w oknie Zakres wejściowy należy w tym celu pominąć pierwszą kolumnę i nagłówek). aką prezentację danych zawiera arkusz dane (kolumny od C do J) w pliku Bony.xls. Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy wzajemnej korelacji: 15

16 Bony W3 W1 Oferta Popyt Sprzedaż W3/W1 (P/S) (t-1) Bony 1 W3 0, W1 0, , Oferta 0,3936 0, , Popyt 0, ,7916 0, , Sprzedaż 0,5364 0, ,5001 0, , W3/W1 0, , , ,4301 0,5719 0, (P/S) (t-1) 0,749 0,7847 0, , , , , Jak można się przekonać, współczynniki korelacji dla zmiennych nie uległy w wyniku tego zabiegu znaczącym zmianom. Dla pełnej próby z wyłączeniem korelacji zmiennych z opóźnioną nadwyżką popytu zapisano je w arkuszu korelacja1. Analizując kierunki zależności korelacyjnych ze zmienną prognozowaną, można się przekonać, że nie wszystkie są zgodne z oczekiwaniami. O ile stopy oprocentowania instrumentów rynku pieniężnego (lokat międzybankowych) były w okresie próby silnie dodatnio skorelowane ze zmienną objaśnianą, to korelacja wielkości oferty zgłoszonej przez agenta emisji nie pokrywa się z założeniami teoretycznymi modelu. Współczynnik korelacji zmiennej Oferta jest ponadto statystycznie istotnie różny od zera, gdyż statystyka testowa wynosi aż 17,5, co dla zmiennej o rozkładzie t-studenta o czterdziestu jeden stopniach swobody jest wartością nietypową. Należy zatem odrzucić hipotezę zerową o nieistotności tego współczynnika korelacji i uznać, że ujemny znak tego współczynnika nie jest wielkością przypadkową. Być może u podstaw takiego stanu rzeczy leżą przyczyny merytoryczne (mniejsze znaczenie wielkości oferty ze względu na możliwość jej ograniczenia w rezultacie postępowania przetargowego), ale w świetle przedstawionej teorii nie potrafimy wyjaśnić wpływu tej zmiennej na rentowność bonów skarbowych. W konsekwencji należy odrzucić możliwość wyjaśnienia zmienności rentowności bonów za pomocą wielkości oferty. Współczynniki korelacji pozostałych regresorów ze zmienną objaśnianą są poprawne, a siła tej korelacji nie budzi zastrzeżeń. Potwierdziło się silne powiązanie cen na rynku pieniężnym, wynikające z zasady arbitrażu. Najsilniej skorelowaną zmienną ze zmienną objaśnianą jest nominalna stopa procentowa lokat trzymiesięcznych (W3) i niewiele mniej lokat jednomiesięcznych. Pojawia się pytanie, czy oprócz tych zmiennych można użyć w sposób skuteczny pozostałych zmiennych objaśniających, nie narażając się na problemy związane ze współliniowością. Prosta reguła wzajemnej korelacji zmiennych objaśniających wyklucza użycie wraz ze zmienną W3 zmiennej W3/W1 jako regresora, gdyż: min( rbony, W 3, rbony, W 3 / W1 ) 0,765 0,794 rw 3, W 3 / W1. Nie wyklucza jednak kombinacji regresorów W1 i W3/W1, gdyż: min( rbony, W1, rbony, W 3 / W1 ) 0,765 0,60 rw 1, W 3 / W1. Poniższa tabela prezentuje wyniki estymacji modelu z dwoma zmiennymi objaśniającymi W1 i W3/W1 (por. arkusz bony_w1_w3dow1): 16

17 PODSUMOWANIE WYJŚCIE Statystyki regresji Wielokrotność R 0, R kwadrat 0,97966 Dopasowany R kwadrat 0, Błąd standardowy 0,66919 Obserwacje 6 Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 3,0413 7, ,506 0,00355 W1 0, , ,709 1,05E-19 W3/W1, , , , Czytelnikowi pozostawiamy do sprawdzenia, że zmienna W3/W1 z powodu przybliżonej współliniowości w kombinacji ze zmienną W3 jest statystycznie mniej istotna (dopiero na poziomie istotności 0,05 możemy odrzucić hipotezę zerową), a ponadto ocena parametru przy tej zmiennej ma ujemny znak wbrew założeniom teoretycznym. Szczegółowe wyniki zawiera arkusz bony_w3_w3dow1. W świetle zasady porównywania tylko współczynnika korelacji wzajemnej użycie pozostałych regresorów nie jest wykluczone, chociaż współczynniki wzajemnej korelacji tych predyktorów są bardzo zbliżone. Jednak analizując współczynniki korelacji wielorakiej dla dowolnej innej kombinacji zmiennych objaśniających (pomijając merytorycznie niepoprawną zmienną Oferta), możemy sprawdzić, że zmienne objaśniające charakteryzują się większą korelacją wewnątrz grupy niż ze zmienną objaśnianą. Należałoby w tym celu oszacować wszystkie kombinacje modeli złożonych z podzbiorów zmiennych objaśniających. Formalnie idea tego testu jest zbliżona do metody Hellwiga, której omówienie znaleźć można w pracy pt. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania (00). Na koniec pokażemy jeszcze zastosowanie metody eliminacji a posteriori, która nie zawsze prowadzi do znalezienia najlepszej statystycznej reprezentacji zmiennej objaśnianej, ale jest przykładem postępowania od modelu ogólnego do szczególnego. Serię estymacji rozpoczynamy od pełnego modelu bez zmiennej Oferta, która była niepoprawnie skorelowana ze zmienną objaśnianą (por. arkusz Razem): Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 4, , , ,13147 popyt -9,1E-06 3,38E-05-0,6805 0,79038 sprzedaż -7,7E-06 7,7E-05-0, ,91161 w3/w1-4, ,673-1, ,10839 pop(t-1) /sprz(t-1) -0, , , , w3 1,6141 0, ,9713 0,0047 w1-0, , ,557 0,8545 W następnych etapach eliminujemy kolejno (pojedynczo) zmienne statystycznie nieistotne, korzystając z granicznych poziomów istotności (wartość-p w tabeli wyników regresji). Postępowanie kontynuujemy do uzyskania modelu o statystycznie istotnych parametrach na przyjętym z góry poziomie istotności (np. 0,01). Ponieważ zmienne w narzędziu Analiza danych/regresja muszą być ustawione obok siebie, to wygodnie jest skorzystać w tym celu z kolumn K i L, które w wierszu drugim umożliwiają wybór zmiennej objaśniającej i jej kolejność. W etapie drugim naj- 17

18 mniej statystycznie istotna jest zmienna W1 (wartość-p świadczy o 0-procentowym błędzie przy wnioskowaniu o jej statystycznej istotności): Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 3,96 14, , ,11586 w3/w1-4,518 14,4803-1,6748 0,10403 pop(t-1) /sprz(t-1) -0, ,350-1, ,11168 w3 1, , , , w1-0,5948 0, ,9835 0,00 Po odrzuceniu zmiennej W1 eliminujemy również zmienną związaną z nadwyżką popytu nad podażą (zmienna opóźniona pop/sprz) i otrzymujemy ekonomicznie niepoprawny model: Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 3,61641, , ,14383 w3 1, , ,6996 9,45E-34 w3/w1-5,76147, , , Doświadczenie to pokazuje, że kryteria statystyczne nie zawsze prowadzą do wyboru modelu merytorycznie akceptowalnego. Nie należy zatem przeceniać ich znaczenia w doborze regresorów do modelu, zaniedbując merytoryczną stronę konstrukcji modelu prognostycznego. 18

19 5. Ocena stabilności modelu: estymacja rekurencyjna i testy Chowa Jednym z najważniejszych aspektów przydatności modelu w prognozowaniu jest stabilność relacji zachodzących między zmiennymi. Zastosowanie predykatora ekonometrycznego do prognozowania ex ante wymaga bowiem, aby określone za pomocą równania regresji relacje utrzymały się w przyszłości. Stabilne związki są wynikiem działającego bezpośrednio mechanizmu przyczynowo-skutkowego. Przesłanki do tego, żeby zależności symptomatyczne tworzyły trwale skorelowane zmienne ekonomiczne są dużo mniejsze ze względu na wpływ innych pominiętych zmiennych i liczne niedoskonałości aproksymant. ym bardziej nie można tego oczekiwać od zależności przypadkowych. esty stabilności są zatem również testami na prawdziwość relacji długookresowej i charakteru związku korelacyjnego opisywanego przez model. W modelu ekonometrycznym testowanie stabilności sprowadza się przede wszystkim do oceny stałości parametrów modelu. Można to robić w podpróbach, można również posłużyć się zmienną długością próby (okresu estymacji). Najpierw omówimy ten drugi sposób, zwany w literaturze estymacją rekurencyjną (rekursywną). Estymacja powtarzana wielokrotnie odbywa się zwykłą MNK przy różnym doborze próby. Najpopularniejsze są dwa przypadki rozszerzany okres estymacji (ang. recursive sample), oraz przesuwany (rolowany) okres estymacji (ang. rolling sample). W pierwszym przypadku najpierw obliczamy oceny parametrów na próbie skróconej o kilka (kilkadziesiąt) ostatnich obserwacji, a następnie powiększamy okres estymacji o kolejną obserwację i ponownie obliczamy nowe oceny parametrów. Dla R rozszerzanych stopniowo podprób można to przedstawić symbolicznie w następujący sposób: dla n = 0 próba t = 1,,, R ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 00 10x1t 0xt k 0 xkt, dla n = 1 próba t = 1,,, R + 1 ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 01 11x1t 1xt k 1 xkt, analogicznie dla kolejnych n. i dla n = R próba t = 1,,, ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 0R 1Rx1t Rx t krxkt. Drugi subskrypt przy ocenach parametrów β in oznacza numer podpróby. Metoda jest wykorzystywana do oceny długości próby wymaganej do tego, aby uzyskać sta- 19

20 bilne oceny parametrów. W tym celu wyniki estymacji parametrów odkładamy na osi rzędnych, a kolejne numery podprób na osi odciętych. Jeżeli wykres ocen parametrów nie wykazuje stałej tendencji zmiany swoich wartości, to znaczy, że uzyskana długość podpróby jest wystarczająca do określenia stabilnych ocen parametrów. W drugim przypadku estymacji rekurencyjnej skrócony okres estymacji przesuwamy do przodu, dodając najnowszą obserwację i pomijając najstarszą. W rezultacie długość okresu estymacji pozostaje bez zmian, a oceny parametrów wyznaczane są dla na nowo określonej próby. Postępowanie kontynuujemy aż do wykorzystania najnowszych obserwacji: dla n = 0 próba t = 1,,, R ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 00 10x1t 0xt k 0 xkt, dla n = 1 próba t =, 3,, R + 1 ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 01 11x1t 1xt k 1 xkt, analogicznie dla kolejnych n.. i dla n = R próba t = R + 1, R,, ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 0R 1Rx1t Rx t krxkt Oceny parametrów uzyskane w tej metodzie są szczególnie przydatne do wychwycenia zmian strukturalnych w modelu, czyli trwałych zmian wartości parametrów. Na przykładzie modelu dla rentowności bonów skarbowych zaprezentujemy teraz wykorzystanie estymacji rekurencyjnej. Przykład 4 W celu ustalenia długości próby wymaganej do uzyskania stabilnych ocen parametrów modelu prognostycznego rentowności bonów skarbowych dokonano estymacji parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą (stopą oprocentowania lokat międzybankowych trzymiesięcznych zmienna W3) pierwszą metodą (rozszerzanej próby) rekurencyjnej, na próbie od pierwszego kwartału 199 roku do trzeciego kwartału 00 roku:. Bony t 3 0 1W t t, dla t = 1,,, 43, gdzie ε t ~ IID(0,σ ). W pliku bony.xls wyniki tej estymacji dla ocen parametrów ˆ 0r i ˆ 1r (r = 1,,, 35) zawarte są w arkuszu dane, odpowiednio w kolumnach P i Q. Oceny parametrów uzyskano za pomocą funkcji Excela odcięta() i nachylenie(), które wyznaczają oceny MNK dla zadanych wartości zmiennej objaśnianej (w oknie dialogowym funkcji okienko znane_y) i zadanych wartości zmiennej objaśniającej (znane_x). Funkcje te pozwalają na użycie tylko jednej zmiennej objaśniającej. Estymacja rekurencyjna w Excelu dla większej liczby zmiennych byłaby kłopotliwa. Można do tego celu wykorzystać program Gretl. Warto zauważyć, że estymację rozpoczęto od próby składającej się z 9 początkowych obserwacji i próbę stopniowo rozszerzano o kolejną obserwację. Łącznie uzyskano 35 podprób, dla których wyniki przedstawiono na poniższym wykresie. 0

21 Jak widać na wykresie, oceny parametrów stosunkowo szybko zbiegają się do stałych wartości, w przypadku wyrazu wolnego jest to około 1,4, a w przypadku współczynnika kierunkowego około 0,99 (wykres ma dwie osie pionowe o różnych skalach). Szybko stabilizują się oceny współczynnika kierunkowego, które stopniowo i jednostajnie zdążają do stabilnej wartości granicznej. Stosunkowo późno stabilizują się oceny wyrazu wolnego w około dwudziestej podpróbie. Wliczając do tego dziewięć okresów użytych do początkowej estymacji, można określić długość podpróby wymaganą do uzyskania stabilnych ocen parametrów na około trzydzieści obserwacji. Rysunek Wyniki estymacji rekurencyjnej parametrów modelu Bony=f(W3) Rozwinięciem koncepcji estymacji rekurencyjnej są prognozy rekurencyjne. Polegają one na określeniu prognoz na jeden lub więcej okresów w przód za pomocą ocen uzyskanych w historycznej (w stosunku do okresu prognozowania) podpróbie. I tak na przykład, dla prognoz rekurencyjnych na rozszerzanej podpróbie na jeden okres w przód są to prognozy określone w następujący sposób: dla n = 0 próba t = 1,,, R ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ R x1, R1 0x, R1 k0xk, R 1, dla n = 1 próba t = 1,,, R + 1 ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ R 01 11x1, R 1x, R k1xk, R, analogicznie dla kolejnych n.. i dla n = R próba t = 1,,, ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ 1 0R 1Rx1, 1 Rx, 1 krxk, 1. Prognozy rekurencyjne dobrze rozróżniają siłę prognostyczną różnych predyktorów i są dobrym testem do sprawdzenia stabilności prognoz. Pokażemy zastosowanie tej metody dla porównania prognoz na podstawie różnych zmiennych w modelu rentowności bonów skarbowych z przykładu 4. 1

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy

Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Bank i Kredyt 41 (1), 2010, 99 128 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy Emilia Tomczyk*, Marta Widłak # Nadesłany: 22 września

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Leonard H. ROZENBERG 1 DECYZJE INWESTYCYJNE I RYZYKO FINANSOWE 1. INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Pojęcie i znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiębiorstwa Decyzje inwestycyjne są

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH...

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... 6 4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU KLAS UKRYTYCH.

Bardziej szczegółowo