Prognozowanie strukturalne metody i założenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie strukturalne metody i założenia"

Transkrypt

1 Prognozowanie strukturalne metody i założenia Wstęp 1. Prognozowanie na podstawie metod strukturalnych. Wybór zmiennych objaśniających kryteria merytoryczne 3. Wybór predyktorów metodami statystycznymi 4. Wybór modelu prognostycznego przykład empiryczny 5. Ocena stabilności modelu: estymacja rekurencyjna i testy Chowa Bibliografia

2 Wstęp W module tym zajmiemy się formułowaniem prognoz na podstawie opisowego modelu ekonometrycznego. o krok naprzód w porównaniu z metodami strukturalnymi, które nie obejmowały prób określania ekonomicznych przyczyn kształtowania się zmiennych prognozowanych. Na początku przypomnimy ogólne zasady budowy i estymacji modeli ekonometrycznych. Następnie przedstawimy kryteria merytoryczne wyboru zmiennych objaśniających i bliżej przyjrzymy się zastosowaniu aproksymant. W trzecim temacie omówimy najpopularniejsze metody statystycznego doboru regresorów: analizę współczynników zmienności, korelacji oraz metodę eliminacji a posteriori. Na końcu zwrócimy uwagę na kwestie stabilności relacji opisywanej przez równanie prognostyczne. Przyjrzymy się, jak sprawdzać stabilność parametrów modelu przez estymację rekurencyjną, a także jak ją formalnie weryfikować w programie Gretl za pomocą testów Chowa.

3 1. Prognozowanie na podstawie metod strukturalnych Prognozowanie z wykorzystaniem metod strukturalnych nie różni się co do celów od prognozowania niestrukturalnego. W jednym i drugim chodzi bowiem o prognozy trafne i użyteczne zarazem. Metody niestrukturalne poszukują prawdopodobnego wzorca procesu, według którego generowane są dane, traktując mechanizmy kształtowania się zjawisk gospodarczych jak czarną skrzynkę. Metody strukturalne oferują wniknięcie w głąb problemu za pomocą opisowego modelu ekonometrycznego. Za pomocą modelu w sposób statystyczny opisujemy empiryczny przebieg zjawiska w czasie lub zmienność pewnej cechy wśród obiektów w próbie przekrojowej. Model ekonometryczny jest narzędziem prognostyka również w metodach niestrukturalnych, ale w tej klasie metod nie stosujemy na ogół zmiennych objaśniających i co za tym idzie teorii ekonomicznej, a jedynie (choć nie zawsze) metody statystyczne. Wyjątkiem są metody wykorzystujące tak zwane przerzucanie danych (ang. data mining). Polegają one na wyborze kandydatów na zmienne objaśniające metodą prób i błędów przez analizę korelacji i regresji w zbiorze merytorycznie niepowiązanych lub luźno powiązanych zmiennych. Praktyki takie, wynikające z nadmiernego zaufania okazywanego statystycznej korelacji, są powszechnie krytykowane (por. Gajda, 001; Welfe, Welfe, 1996: 3). Prognozy strukturalne wykorzystują opisowy model ekonometryczny w charakterze podstawowego narzędzia do prognozowania (predykatora). Określenie opisowy stosujemy w celu podkreślenia, że za modelem ekonometrycznym stoi pewna hipoteza ekonomiczna lub ich zbiór, zwany teorią ekonomiczną. Decyduje ona o wyborze zmiennych objaśniających, które w prognozowaniu nazywamy predyktorami. Model w wersji liniowej względem parametrów można zapisać jako: y t x x x, 0 1 1t t k kt t gdzie y t wartość zmiennej objaśnianej w okresie t, t = 1,,,, x it wartość i-tej zmiennej objaśniającej z okresu t, i = 1,,, k, β i parametry strukturalne modelu, i = 0, 1,,, k, ε t składnik losowy niewykazujący systematycznego wpływu na y t, czyli E(ε t ) = 0. Uwzględniając, że dla każdej zmiennej mamy obserwacji oraz że dla każdego t = 1,,, zachodzi taki sam liniowy związek między zmiennymi, model ten możemy zapisać jako układ równań w postaci wektorowej: y1 1 x11 x1 xk1 1 y 1 x1 x xk k y 1 x1 x xk lub w postaci macierzowej: y = Xβ + ε, gdzie: 3

4 y1 1 x11 x1 xk 1 y 1 y., x1 x xk X, β = : : : :. 1 1 y x x xk 0 1 :. k 0 1 ε = :.. Niewiadomymi w tym układzie równań są parametry strukturalne modelu β i i składniki losowe ε t. Należy podkreślić, że parametrów nie można w sposób jednoznaczny wyznaczyć z takiego układu równań 1 i w rezultacie są one empirycznie niepoznawalne. Mając obserwacje dla zmiennych y t oraz x it, możemy wyznaczyć estymatory parametrów ˆ i, i = 0, 1,,, k. Ich kolumnowy wektor oznaczymy jako ^ β. Po pominięciu oddziaływania czynników losowych, oceny parametrów służą do wyznaczenia wartości teoretycznych ŷ t zmiennej objaśnianej: ˆ ˆ ˆ y ˆ t 0 1x1t x t ˆ k x kt lub w zapisie macierzowym: ^ ˆy Xβ, ˆ, gdzie: yˆ 1 ˆ 0 ˆ y ˆ 1 ^ ˆy., β =. :.. ˆ y ˆ k Zgodnie z zasadą nieobciążoności, wartości teoretyczne są również prognozami wygasłymi zmiennej objaśnianej. Jeżeli w okresie prognozy ex ante nie znamy empirycznych wartości zmiennych objaśniających, to zastępujemy je ich prognozami ex ante xˆ it: y ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ t 1x1t x ˆ xˆ 0 t k kt. A zatem w skrajnym przypadku, aby wyznaczyć pojedynczą prognozę ex ante na podstawie modelu ekonometrycznego, potrzebujemy k + 1 wartości prognoz zmiennych objaśniających oraz k wartości ocen parametrów. Ponadto zwiększając horyzont prognozy o kolejny okres, lista informacji potrzebnych do wykonania prognozy strukturalnej rośnie o następne k + 1 wartości dla zmiennych objaśniających. o dosyć duże wymagania, a zatem wybór zbyt dużej liczby regresorów nie jest wskazany. Nieznane wartości predyktorów xˆ it w okresie prognozy właściwej mogą zostać ustalone na poziomie ostatniej realizacji (tzw. prognoza zamrożona), albo uzyskane przez zastosowanie innych metod prognozowania. Najczęściej w tym celu stosujemy metody niestrukturalne, określając, że zmienna objaśniająca będzie kształtowała się w okresie prognozy według trendu deterministycznego lub innej reguły (np. autoregresyjnej). Jeśli wykorzystujemy do opisu zmienności predyktora metody strukturalne, to powstaje model wielorównaniowy. 1 Jest + K niewiadomych, w tym składników losowych i K parametrów, gdzie K = k + 1 ze względu na obecność wyrazu wolnego w modelu. Dla metod niestrukturalnych dla prognoz i predykatorów stosowaliśmy oznaczenie y t *. 4

5 Nieznane wartości parametrów przybliżamy przez ich oceny ( ˆ i ). W analizie regresji uzyskujemy je przez minimalizację sumy kwadratów reszt t1 t1 ( e ( ˆ t yt yt ) min). Reszty e t w obrębie próby są odpowiednikiem błędów prognozy ex post, wybrane kryterium jest równoważne z minimalizacją jednej z syntetycznych miar błędów ex post, tj. błędu średniokwadratowego MSE ( y t yˆ t ). 1 t1 Minimalizując tę sumę, uzyskujemy następujący wzór na estymator parametrów strukturalnych klasycznej metody najmniejszych kwadratów (w skrócie KMNK): ^ 1 β = ( X X) X y, ^ gdzie: β estymator wektora parametrów β i, X, y odpowiednio: macierz zmiennych objaśniających i wektor dla zmiennej objaśnianej. Nie w każdej sytuacji uda się wyznaczyć oceny parametrów strukturalnych modelu metodą KMNK. Aby można było je wyznaczyć, muszą być spełnione następujące warunki stosowalności KMNK: 1. Model powinien być liniowy względem parametrów i zakłóceń Warunek ten nie oznacza, że KMNK nie można szacować modeli nieliniowych. Można tego dokonać pod warunkiem sprowadzenia ich do postaci liniowej przez dokonanie transformacji oryginalnych zmiennych. Poniżej znajdują się przykłady postaci modeli nieliniowych spełniających ten warunek dzięki dokonaniu odpowiednich transformacji zmiennych: yt 0 1x1t x1t t, model wielomianowy (podstawienie xt x1t), y t = β 0 + β 1 x 1t + β x t + β 3 x 1t x t + ε t, model z interakcjami zmiennych (x 3t = x 1t x t ), lny t = β 0 + β 1 lnx 1t + β lnx t + ε t, model log-liniowy (dokonujemy podstawienia ly t = lny t, lx 1t = lnx 1t, lx t = lnx t ), oraz przykłady modeli nieliniowych względem parametrów lub zakłóceń: yt x t, model nieliniowy względem parametrów, y t t = (β 0 + β 1 x 1t + β x t ) ε t, model nieliniowy względem zakłóceń.. > K, a na ogół >> K, co oznacza, że liczba obserwacji powinna być w próbie dużo większa od liczby szacowanych parametrów. Chcąc technicznie wyznaczyć oceny parametrów modelu, musimy korzystać z liczby obserwacji większej niż liczba parametrów. Praktycznie obserwacji powinno być na tyle dużo, aby pozwoliły na ocenę modelu przy zastosowaniu zasad analizy statystycznej. 3. Między zmiennymi objaśniającymi nie zachodzą związki liniowe (żadna ze zmiennych objaśniających nie jest liniową kombinacją pozostałych, czyli zmienne te są liniowo niezależne) Aby można było dokonać szacunku wielkości parametrów za pomocą wzoru na estymator, musi istnieć macierz odwrotna do (X X). Macierz ta istnieje tylko wtedy, gdy jej wyznacznik jest różny od zera (detx 0). Jeżeli żadna z kolumn macierzy X nie jest liniową kombinacją pozostałych, to istnieje macierz (X X) 1. Warunek ten oznacza, że każda ze zmiennych objaśniających wnosi nowe informacje do modelu. Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, możemy oszacować parametry modelu ekonometrycznego KMNK. Nie gwarantują one jednak pożądanych własności estymatorów. Jedną z tych własności jest to, że w obrębie próby KMNK 1 daje nieobciążone prognozy ex post ( ME e t 0 ). Estymatory KMNK są t1 5

6 najlepszymi w klasie estymatorów liniowych, tzn. są nieobciążone, efektywne i zgodne, jeżeli oprócz warunków stosowalności KMNK spełnione są jeszcze następujące założenia (tzw. założenia KMNK): Wartość oczekiwana składnika losowego wynosi 0 (E(ε t ) = 0). Założenie to oznacza, że zakłócenia reprezentowane przez składnik losowy nie wpływają w sposób systematyczny na zmienną objaśnianą. Wariancja składnika losowego jest stałą i skończoną liczbą rzeczywistą (D (ε t ) = σ = const) 3, a kowariancja składników losowych z różnych okresów wynosi zero cov( t, ) 0, 1 t t 1 t) 4, czyli że zakłócenia z różnych okresów nie są wzajemnie skorelowane. raktując te założenia łącznie, mówimy, że składnik losowy jest sferyczny 5. Zmienne objaśniające są nielosowe, czyli ich wartości są ustalonymi w powtarzalnych próbach liczbami rzeczywistymi 6. Jeżeli chociaż jedno z powyższych założeń nie jest spełnione, to estymator KMNK traci pożądane własności i wtedy należy stosować inne metody estymacji. W ramach weryfikacji statystycznej modelu niektóre z tych założeń podlegają sprawdzeniu za pomocą odpowiednich testów (autokorelacji, heteroskedastyczności). Wówczas wygodnie jest przyjąć, że składnik losowy ma rozkład normalny. Postać rozkładu reszt można również sprawdzić na podstawie testu Jarque-Bera. Zauważmy, że założenia KMNK sprowadzają składnik losowy do procesu białego szumu o wartości oczekiwanej równej zero i stałej wariancji, w skrócie IID(0,σ ). A zatem podobnie jak w dekompozycji szeregu czasowego celem konstrukcji modelu jest wyjaśnienie przebiegu procesu w takim stopniu, aby nieobjaśnione reszty (odpowiedniki wygasłych błędów) nie wykazywały żadnej regularności, czyli były czysto losowe. Jak można się było zatem przekonać, model ekonometryczny może być wykorzystany w prognozowaniu, jeżeli charakteryzuje się pewnymi własnościami statystycznymi, z których większość dotyczy uzyskania poprawnych ocen parametrów. Różnice między ekonometrycznymi metodami dekompozycji a modelami opisowym polegają jedynie na tym, że te drugie wyraźnie specyfikują przyczyny mechanizmu kształtowania się zmiennej prognozowanej. Metody niestrukturalne ograniczają się tylko do specyfikacji charakteru zmian i doboru właściwej metody ich wyróżnienia, a nie pytają o przyczynę tych zmian. W pytaniu o czynniki kształtujące zjawisko w okresie próby i prognozy kluczowy jest dobór odpowiednich zmiennych objaśniających. Dlatego w następnym temacie zajmiemy się merytorycznymi kryteriami doboru predyktorów. 3 Stałość wariancji składnika losowego nazywana jest w ekonometrii homoskedastycznością (zakłóceń). 4 a część założenia nazywana jest brakiem autokorelacji zakłóceń. 5 Przyjmując silniejszą wersję tych założeń, można powiedzieć, że zakłócenia są niezależne i pochodzą z takich samych rozkładów. 6 Z tego wynika, że zmienne objaśniające nie są skorelowane ze składnikiem losowym. Byłaby to słabsza wersja tego założenia. Często ograniczamy się do jej przyjęcia, mając na myśli brak związku zakłóceń z regresorami. 6

7 . Wybór zmiennych objaśniających kryteria merytoryczne Fakt korelacji zmiennych nie jest dowodem na występowanie związku przyczynowo-skutkowego między zmienną objaśnianą a jej regresorami. Innymi powodami dla korelacji zmiennych mogą być zależności przypadkowe i symptomatyczne. Znalezienie statystycznej zależności o charakterze przypadkowym nie gwarantuje trwałości związku korelacyjnego w czasie. Oznacza to również, że nie ma merytorycznych podstaw, aby twierdzić, że zależność taka utrzyma się w przyszłości. rwałość relacji i stabilność zachowania modelu to kluczowe warunki dla formułowania prognoz z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego. Bez nich możliwość taka jest tylko iluzoryczna. Kolejna przyczyna empirycznej korelacji zmiennych to zależność symptomatyczna. Należy pamiętać, że stanowi ona jedynie przybliżenie nieobserwowalnych zależności, gdyż ze względu na brak odpowiednich zmiennych objaśniających (tj. wynikających z teorii ekonomicznej) lub ich mierników do opisu zmienności procesu wykorzystuje się aproksymanty (tzw. zmienne proxy). Wykorzystanie aproksymant w trzech typowych sytuacjach prezentuje schematycznie rysunek 1. Rysunek 1 Wykorzystanie zależności symptomatycznych Proces Y1 jest kształtowany przez zmienną nieobserwowalną A (przerywany obwód kwadratu na schemacie). Wiadomo jednak, że zmiany A wpływają również na inną zmienną zmienną proxy X1. Zmiany X1 możemy traktować jako symptomy zmian procesu A. Mimo że między X1 a Y1 nie ma zależności przyczynowo- -skutkowej, to łączymy je w zależności korelacyjnej (przerywany wektor na schemacie), gdyż zmieniają się pod wpływem wspólnej przyczyny (A). Przykładem tego typu zależności może być związek inflacji i bezrobocia, kształtowanych pod wpływem bezpośrednio nieobserwowalnego stanu nastrojów gospodarczych (np. optymizmu konsumentów), a także przykład przedstawiony poniżej. Przykład 1 Problem dotyczy aproksymacji wpływu oczekiwań rynku pieniężnego na poziom oprocentowania instrumentów (np. depozytów) o stałej stopie procentowej. W tym celu musimy poznać koncepcję znaną w finansach jako krzywa dochodowości spot 7

8 (tj. dla transakcji natychmiastowych zwanych spot). Jest to zależność między wysokością efektywnego oprocentowania a terminem kontraktowym instrumentu dłużnego. Naturalnym kształtem krzywej dochodowości jest funkcja rosnąca, gdyż inwestorzy pożyczając pieniądze na dłuższy czas, rezygnują z bieżącej płynności. Zatem teoria preferencji płynności mówi, że w typowej sytuacji im dłuższy termin kontraktowy, tym wyższe oprocentowanie. W sytuacji, gdy na rynku spodziewane są spadki stóp procentowych, może wystąpić płaska lub nawet malejąca krzywa dochodowości. Wynika to z faktu, że inwestorzy będą preferować dłuższe terminy lokowania pieniędzy na stałą stopę procentową w obawie przed spadkiem stóp po upływie okresu kontraktowego i koniecznością reinwestowania środków po niższych stopach procentowych w przyszłości. Rosnąca atrakcyjność długookresowych depozytów w sposób naturalny obniży ich oprocentowanie w stosunku do lokat krótkoterminowych. Jednocześnie, aby przyciągnąć środki klientów, banki zwiększą atrakcyjność lokat krótkookresowych i w rezultacie inwersyjny (odwrotny) przebieg krzywej dochodowości stanie się obserwowalnym faktem mimo preferencji płynności. Badanie wpływu nachylenia krzywej dochodowości na aktualne oprocentowanie jest trudne, gdyż nachylenie to nie może być określone jedną zmienną na przykład tangensem nachylenia krzywej dochodowości, gdyż zależność ta jest nieliniowa. Możemy posłużyć się jednak aproksymantą nachylenia krzywej dochodowości, jaką jest iloraz rynkowych stóp procentowych lokat (np. stóp WIBOR) o różnych okresach kontraktowych. Iloraz WIBOR3M przez WIBOR1M wyższy od jedności świadczy o naturalnym (normalnym) kształcie krzywej dochodowości. W przeciwnej sytuacji kształt tej krzywej może być inwersyjny (odwrotny), co może świadczyć o występowaniu oczekiwań na spadek stóp procentowych. Oczekiwania te są tym silniejsze, im mniejszy jest ten iloraz. Zachowania stóp procentowych o różnych okresach są zatem konsekwencją nieobserwowalnego przebiegu krzywej dochodowości, który aproksymujemy za pomocą ilorazu WIBOR3M/WIBOR1M. W drugiej typowej sytuacji prezentowanej na rysunku 1 również nie obserwujemy bezpośredniej przyczyny prognozowanego procesu Y (proces B zaznaczony przerywaną obwiednią). Zmienna proxy X jako praprzyczyna zmiennej B może być wykorzystana do prognozowania zmiennej Y. en typowy schemat stosowany jest na przykład w analizie wpływu egzogenicznego postępu technicznego na rozwój produkcji. Ponieważ postęp techniczny jest nieobserwowalny, to jego występowanie objaśniamy powszechnie przez zmienną t utożsamiającą upływ czasu. Upływ czasu nie jest w sensie formalnym przyczyną systematycznego wzrostu wielkości produkcji, ale jest dobrą aproksymantą tempa postępu technicznego, czyli autonomicznego tempa wzrostu produkcji niezależnie od zmian wykorzystania czynników produkcji. Zmienna t znajduje powszechne zastosowanie w opisie dynamiki zagregowanej produkcji obok mierzalnych czynników produkcji. Ostatni przypadek z rysunku 1 obrazuje sytuację, gdy jest zbyt dużo regresorów (przykładowo pięć oznaczonych literami od a do e), a wszystkie z merytorycznego punktu widzenia niosą zbyt ważną informację do opisu kształtowania się procesu Y3, aby mogły być pominięte. Przy użyciu systemu wag zmienne te tworzą zmienną syntetyczną, która jest aproksymantą nieobserwowalnego i złożonego procesu X3. W sytuacji, gdy niektóre ze zmiennych składowych są wzajemnie skorelowane lub niektóre w okresie próby charakteryzowały się małą zmiennością, trudne będzie wydzielenie wpływu każdej ze składowych oddzielnie. Korzystniejsze może wówczas okazać się wykorzystanie w regresji zmiennej syntetycznej X3 zamiast każdej ze zmiennych oddzielnie. Zabezpieczyć to może przed sytuacją, gdy zmienne składowe okażą się bardziej zmienne w okresie prognozy lub słabiej skorelowane niż w okresie próby. Przykładem zastosowania trzeciego schematu może być modelowanie stóp zwrotu z akcji różnych instytucji finansowych (np. banków) na podsta- 8

9 wie miar ryzyka finansowego ich portfeli inwestycyjnych. Jak wiadomo, ryzyko finansowe jest pojęciem o szerokim znaczeniu. Składają się na nie: ryzyko stopy procentowej (w tym ryzyko refinansowania, ryzyko utraconych korzyści i ryzyko niedopasowania terminów kontraktowych), ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe i inne ryzyka rynkowe. Zamiast wielu nieistotnych statystycznie regresorów możemy w tym przypadku utworzyć syntetyczną miarę ryzyka i użyć ją do objaśnienia zmienności stopy zwrotu z akcji w próbie czasowej lub przekrojowej. Stosowanie aproksymant w formułowaniu prognoz strukturalnych jest powszechne albo ze względu na brak dobrze określonych zależności przyczynowych, albo ze względu na brak dobrych mierników dla zmiennych nieobserwowalnych. Problem z zależnościami symptomatycznymi polega na tym, że zmienne proxy nie są formalnie przyczynami kształtowania się zmiennej objaśnianej, a ich kształtowanie się może być zdeterminowane szeregiem innych przyczyn niepozostających w związku ze zmienną prognozowaną. o może powodować systematyczne obciążenie wyników procesu prognozowania lub spadek jego precyzji, dlatego powinno się do wykorzystania aproksymant podchodzić z dużą ostrożnością. Zależności przyczynowo-skutkowe stanowią podstawę do określania przesłanek prognozowania w metodach prognozowania strukturalnego. Na podstawie obserwacji z przeszłości formułowane są hipotezy i teorie ekonomiczne, które podlegają w okresie próby sprawdzeniu za pomocą narzędzi analizy statystycznej modelu ekonometrycznego. Wykorzystanie informacji a priori, jaką jest teoria ekonomiczna, jest z wielu względów pożądane. Pozwala to ograniczyć poszukiwania kandydatów na zmienne objaśniające, zmniejszyć długość próby potrzebnej do rozpoznania procesu i pozostawia nadzieję na utrzymanie się w przyszłości podobnej zależności między zmiennymi. Jeżeli ekonomicznie rozsądna teoria dobrze sprawdza się w okresie próby, to istnieją silne teoretyczne przesłanki do wykorzystania jej w prognozowaniu. Nie przesądza to wcale o prawdziwości wybranego modelu prognostycznego, gdyż statystyka nie dysponuje takimi możliwościami może tylko uwiarygodnić wybraną teorię przez stwierdzenie braku podstaw do jej podważenia. Budowę modelu prognostycznego najlepiej oprzeć na takich związkach przyczynowo-skutkowych, które są dobrze teoretycznie rozpoznane i empirycznie sprawdzone. Konieczne jest zatem, aby prognosta posiadał wiedzę w zakresie przedmiotu prognozy. Nabyć ją można przez studiowanie teorii ekonomicznej i porównywanie z nią dostępnych faktów empirycznych. Znane powiedzenie mówi: Musisz prognozować, rób to często, gdyż to jedyny skuteczny sposób na systematyczną poprawę jakości prognoz. Mówimy, że problem empiryczny jest dogłębnie zbadany, gdy udaje się go rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli poznać jego pierwotne przyczyny. Badacz historii gospodarczej może sobie pozwolić na taką analizę, dokonując przeglądu zdarzeń towarzyszących pewnemu wydarzeniu lub porównań analogicznych zjawisk dla innych podobnych obiektów gospodarczych, rynków i gospodarek. Prognostyk musi raczej skupić się na tym, co jest z punktu widzenia podejmowania decyzji przydatne i co jest dostępne w systemie informacji statystycznej. Zobrazujemy to przykładem dotyczącym prognozowania oprocentowania bonów skarbowych na podstawie sytuacji na rynku i obserwowanych relacji popytu i podaży. Przykład Przeciętna stawka oprocentowania bonów skarbowych (tzw. średni ważony zysk z bonów skarbowych symbol Bony) ustalana jest na podstawie stóp zwrotu w terminie do wykupu wszystkich bonów sprzedanych na przetargu. ransakcje na tym rynku pierwotnym oparte są na zasadzie aukcji amerykańskiej, to znaczy, że nabywcami ograniczonej liczby bonów skarbowych są kupujący, którzy przedstawią najlepsze oferty zakupu. Sprzedający ustala minimalną akceptowalną cenę 9

10 sprzedaży, poniżej której transakcje nie zostaną zrealizowane. Za nabyte bony inwestorzy płacą według stawek zadeklarowanych w momencie zgłaszania oferty do przetargu. Informacja zarówno o ważonym, jak i o najwyższym oprocentowaniu, którą można uzyskać po przetargu, jest informacją nie do przecenienia dla każdego gracza na tym rynku. Dokonując wyboru najlepszych predyktorów rentowności bonów skarbowych, należy wziąć pod uwagę takie dodatkowe informacje, jak aktualne stawki oprocentowania lokat na rynku międzybankowym oraz wysokość zgłoszonego popytu w stosunku do oferowanej na sprzedaż podaży bonów. Przyjrzymy się teraz bliżej tym czynnikom. Stawki lokat międzybankowych są alternatywną formą inwestycji dla instytucji finansowych biorących udział w transakcjach na rynku pierwotnym. Lokaty międzybankowe są co prawda obarczone pewnym ryzykiem (niewypłacalności banku, w którym lokujemy lokatę), ale ryzyko to jest minimalizowane przez przestrzeganie systemu limitów na transakcje międzybankowe. Dzięki temu stopy lokat międzybankowych kształtują się na zbliżonym poziomie do stóp oprocentowania bonów. Gdyby nie zachodziła między nimi silna relacja, to pojawiłaby się możliwość arbitrażu polegająca na tym, że przy spadku cen na jednym z segmentów rynku pieniężnego można byłoby zarobić bez ryzyka, pożyczając na tym podrynku i inwestując na drugim (o chwilowo wyższym oprocentowaniu). Potencjalna możliwość takiego arbitrażu implikuje bardzo silną dodatnią relację między wszystkimi cenami na rynku pieniężnym. Jako charakterystyczne instrumenty rynku pieniężnego można wybrać międzybankowe lokaty WIBOR o terminach wymagalności jeden i trzy miesiące (zmienne W3 i W1). Przy ograniczeniach dotyczących liczby bonów, które minister finansów zamierza sprzedać w imieniu Skarbu Państwa, ważną rolę odgrywa wielkość oferty zaproponowanej na przetargu (zmienna oferta). Im większa oferta, tym wyższe oprocentowanie będzie musiał zapłacić Skarb Państwa, aby ulokować wszystkie bony na rynku (relacja dodatnia). Nie bez znaczenia dla kształtowania ceny jest popyt na bony (zmienna popyt) zgłoszony przez inwestorów (podawany według wartości wszystkich złożonych ofert). Im większą część bonów będą oni chcieli kupić, tym wyższą cenę bonów będą musieli zapłacić, czyli tym niższe oprocentowanie zostanie im zaoferowane (relacja ujemna). Ponadto na przetargach pojawia się informacja o wartości bonów w cenach nominalnych, które zostały ostatecznie sprzedane (zmienna sprzedaż). Informacja ta częściowo dubluje się z informacją o ofercie i popycie. Można powiedzieć, że sprzedaż bonów jest wynikiem kompromisu między realizacją potrzeb pożyczkowych budżetu, a koniecznością ustalenia minimalnej opłacalnej z punktu widzenia ministerstwa finansów ceny sprzedaży bonów. Jest to zatem informacja wtórna w stosunku do sytuacji na danym przetargu, a z tego powodu mało przydatna w prognozowaniu jego cen. Można jednak określić, że iloraz zgłoszonego w poprzednim miesiącu popytu do zrealizowanej w tym miesiącu sprzedaży (obydwie wielkości w cenach transakcyjnych) świadczy o stopniu niezaspokojenia popytu. A zatem im wyższy stopień niezaspokojenia popytu (zmienna nieobserwowalna), tym wyższą cenę zaoferują kupujący na następnych przetargach, co spowoduje, że uzyskają z zakupionych bonów niższy ważony zysk (opóźniona zależność ujemna). W sytuacji oczekiwania na spadek stóp procentowych inwestorom na rynku pieniężnym bardziej opłaca się kupić bony skarbowe (papiery na stałą stopę procentową) dzisiaj niż jutro. Może to oznaczać chęć zaoferowania wyższych cen na przetargu, czyli akceptację niższego oprocentowania bonów. A zatem wraz ze spadkiem wartości aproksymanty nachylenia krzywej dochodowości (iloraz W3/W1 por. przykład 1) spada ceteris paribus oprocentowanie bonów na przetargach (relacja dodatnia). 10

11 Łącząc wszystkie dotychczasowe wiadomości, możemy zaprezentować następujący teoretyczny model oprocentowania bonów skarbowych i podjąć na jego podstawie próbę opisania zmienności rentowności bonów skarbowych w poszczególnych kwartałach w latach oraz dokonać prognozy do końca 00 roku: (+) (+) ( ) (+) ( ) (+) Bony t = f (W3 t, W1 t, Popyt t, Oferta t, Popyt t-1 /Sprzedaż t-1, W3 t /W1 t ) 11

12 3. Wybór predyktorów metodami statystycznymi Celem modelowania strukturalnego nie jest znalezienie jak największej liczby predyktorów dla zmiennej objaśnianej. Większa liczba zmiennych objaśniających wcale nie musi oznaczać wzrostu dokładności prognoz w okresie ex ante, a wprost przeciwnie może wymagać dodatkowych prognoz zmiennych objaśniających, które zwiększają niepewność prognozy właściwej. Ze względu na liczbę stopni swobody w modelu i współliniowość regresorów, wskazana jest raczej redukcja niż powiększanie zbioru potencjalnych predyktorów. Ponadto niektóre regresory inaczej zachowują się jako pojedyncza zmienna objaśniająca, a inaczej w grupie z innymi zmiennymi objaśniającymi (problem korelacji wzajemnej i cząstkowej). Zmiana znaku związku między zmiennymi może również być efektem współliniowości regresorów. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy jest wiele równie dobrych kandydatów na zmienną objaśniającą lub wiele mierników dla tej samej zmiennej. W prognozowaniu nie ma pod tym względem konsensusu. Jedni autorzy zalecają wybór jednego najlepszego miernika, inni doradzają tworzenie syntetycznych miar przez sumowanie mierników składowych z zastosowaniem systemu wag. Pierwsze podejście jest ważne, jeśli chcemy poprawnie interpretować oceny parametrów. Jednak predyktor uzyskany zgodnie z drugim podejściem zawiera pełniejszą informację o prognozowanym zjawisku. W rezultacie mniejsze jest ryzyko wyboru nieodpowiedniego predyktora, choć jednocześnie wzrastają koszty zdobycia i przetworzenia informacji statystycznej. Warto zaznaczyć, że nie ma jednej skutecznej metody doboru zmiennych objaśniających. Mimo to warto znać i stosować alternatywne podejścia, aby sprawdzić, dokąd mogą one prowadzić 7. Ostateczną decyzję o wyborze predyktorów warto pozostawić prognostykowi, zdając się na jego doświadczenie. Na tę decyzję wpływ mają następujące czynniki: 1. Duża zmienność regresora Próba empiryczna może mieć cechy niekorzystne z punktu widzenia przedmiotu badania. Jedną z nich jest zbyt mała zmienność zmiennej objaśniającej. Zmienne ilościowe przydatne do zastosowania w modelu powinny być wystarczająco zróżnicowane, aby można było wyróżnić wpływ ich zmian na zmianę wartości zmiennej objaśnianej. Jeżeli dla większości obserwacji przyjmują one te same wartości (są quasi-stałe), to pojawi się problem statystycznego potwierdzenia tego wpływu. Na przykład wnioskowanie o wpływie dochodu na konsumpcję ma sens jedynie w próbach, w których dochód jest wystarczająco silnie zróżnicowany. Aby wstępnie ocenić przydatność kandydatów na zmienne objaśniające, warto posłużyć się współczynnikiem zmienności: sd wz. x Przyjmuje się na ogół dwie ważne graniczne jego wartości. Współczynnik zmienności dla zmiennej objaśniającej powinien przekraczać arbitralnie ustaloną wartość krytyczną, na przykład 0,1 = 10%. Drugą możliwością jest porównanie go do współczynnika zmienności zmiennej objaśnianej. Uważa się, że dobry re- 7 Metody te są omawiane w większości podręczników ekonometrii np. Dziechciarz, 00: rozdział, oryginalne podejście można znaleźć w pracy Zeliaś, Pawełek, Wanat, 003: rozdział 5. 1

13 gresor (zmienna objaśniająca) powinien być bardziej zróżnicowany niż zmienna, którą objaśnia.. Analiza korelacji wzajemnej Bardziej przydatną od metody eliminacji zmiennych quasi-stałych jest metoda statystyczna, oparta na ocenie siły i kierunku korelacji zmiennych objaśniających ze zmienną objaśnianą. Oceny tej dokonujemy na podstawie wartości współczynnika korelacji liniowej (Pearsona) ρ x,y między zmienną objaśnioną y i objaśniającą x. W próbie czasowej jego estymator określony jest wzorem 8 : ˆ x, y r x, y t1 t1 ( x ( x t t x)( y x) t1 t y). ( y t y) Przypomnijmy, że współczynnik korelacji posiada następujące cechy: jest symetryczny, to znaczy, że r x,y = r y,x, przyjmuje wartości z przedziału domkniętego [-1,1] (gdy r x,y < 0 mówimy o korelacji ujemnej, a gdy r x,y > 0 o korelacji dodatniej), przyjmuje wartości skrajne (1 lub 1), gdy zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennej objaśniającej, co można zapisać: r x,y = 1 y = ax + b, a 0 (stąd r x, x = 1). Siłę korelacji oceniamy na podstawie wartości bezwzględnej współczynnika korelacji, a kierunek zależności na podstawie jego znaku. Dysponujemy formalnymi metodami wyznaczenia wartości krytycznej współczynnika korelacji i możemy wnioskować o jego statystycznej istotności, sprawdzając H 0 : ρ = 0, wobec alternatywy H 1 rx, y : ρ 0. Sprawdzianem tego testu jest statystyka t, 1 rx, y która przy założeniu prawdziwości H 0 ma rozkład Studenta z stopniami swobody, gdzie jest liczbą obserwacji w próbie. Hipotezę zerową odrzucamy i stwierdzamy statystyczną istotność związku korelacyjnego na ustalonym poziomie istotności α, gdy wartość bezwzględna z t wyliczona z próby jest większa od wartości krytycznej t α wyznaczonej z tablic rozkładu Studenta. Wówczas możemy również merytorycznie ocenić kierunek tej zależności na podstawie znaku estymatora r x,y. Zalecanym sposobem postępowania jest unikanie zmiennych objaśniających o statystycznie nieistotnych współczynnikach korelacji oraz ostrożne traktowanie zmiennych o nieprawidłowym kierunku zależności korelacyjnej. Kierunek korelacji (dodatnia lub ujemna) powinien odpowiadać teoretycznym przesłankom (hipotezom) przyjętym w modelu 9. Dla zbioru złożonego ze zmiennej objaśnianej y i zmiennych objaśniających x 1, x,, x k definiujemy macierz (współczynników) korelacji R* 10 : 8 W próbie przekrojowej, zgodnie z konwencją zapisu przyjętą w tym kursie, indeksy t i zastępujemy indeksem i i I. 9 Uwaga! Znak współczynnika korelacji r xy odpowiada znakowi oceny parametru a 1 w modelu z jedną zmienną objaśniającą y t = a 0 + a 1 x t + ε t. Dołączenie kolejnych zmiennych objaśniających nie gwarantuje takiej zgodności ze względu na powiązania między zmiennymi objaśniającymi. Oznacza to również, że niepoprawny znak korelacji między zmiennymi x i y może ulec zmianie po dodaniu kolejnych zmiennych objaśniających. 10 Współczynniki korelacji leżące poniżej głównej przekątnej w tej symetrycznej macierzy są na ogół pomijane. R * ry, y rx1, y rx, y rxk, y y, x1 x1, x1 r r r x, x1 r xk, x1 y, x x1, x r r r x, x r xk, x ry, rx1, rx, r xk xk xk xk, xk 1 r y, x1 1 r r y, x x1, x 1 ry, xk r x1, xk 1 r x, xk R 1 0 R 0. R Macierz R* jest macierzą symetryczną z jedynkami na głównej przekątnej. Pierwszy wiersz oznaczony R dotyczy korelacji zmiennej objaśnianej ze zmiennymi 0 13

14 objaśniającymi. o dla jego kolejnych elementów sprawdzamy statystyczną istotność zależności korelacyjnej. W dalszej kolejności sprawdzamy istotność pozostałych elementów macierzy korelacji, tj. macierzy R zawierającej współczynniki korelacji wzajemnej dla zmiennych objaśniających, np. r x1, x. Aby sprawdzić występowanie problemów współliniowości 11 między parą istotnie skorelowanych zmiennych objaśniających x1 t i x t a zmienną objaśnianą y t, należy porównywać siłę ich wzajemnej korelacji r x1, r x z siłą ich korelacji ze zmienną objaśnianą, odpowiednio r y,x1, r y,x. Jeżeli zachodzi relacja r α < min ( r y,x1, r y,x ) < rx 1, x, to mamy do czynienia ze zjawiskiem przybliżonej współliniowości. Wówczas obydwaj kandydaci na zmienne objaśniające nie powinni znaleźć się w jednym równaniu w charakterze regresorów. 3. Analiza korelacji wielorakiej Dla więcej niż dwóch zmiennych objaśniających takie podejście może nie być już wystarczające. Na przykład wśród trzech zmiennych objaśniających można znaleźć zmienne, które parami nie są silnie skorelowane, a mimo to jedna z nich może być silnie skorelowana z liniową kombinacją pozostałych zmiennych. Metodą zalecaną w takiej sytuacji jest oddzielny wybór każdej ze zmiennych objaśniających i sprawdzenie siły jej korelacji wielorakiej z pozostałymi zmiennymi objaśniającymi. Pamiętając o tym, że kwadrat współczynnika korelacji wielorakiej to współczynnik determinacji R, wystarczy policzyć regresję każdej zmiennej objaśniającej w relacji do pozostałych zmiennych objaśniających i sprawdzić, czy nie jest ona silniejsza niż korelacja tych zmiennych ze zmienną objaśnianą: max( R x1( x, x3,), Rx( x1, x3,),, Rxk( x1, x,) ) Ry( x1, x,) 4. Metoda eliminacji a posteriori Metoda ta unika pracochłonnych obliczeń współczynników korelacji wzajemnej i wielorakiej, choć nie zawsze prowadzi do wyboru właściwych zmiennych objaśniających. Analizę rozpoczynamy od wyboru pełnej listy zmiennych objaśniających i stopniowo ograniczamy ją o zmienną najmniej statystycznie istotną (z najwyższym granicznym stopniem istotności) 1. Zakończenie postępowania polega na przekroczeniu przez wszystkie zmienne objaśniające ustalonego poziomu istotności. W postępowaniu można pomocniczo stosować zasadę maksymalizacji skorygowanego liczbą stopni swobody współczynnika determinacji (skorygowanego R ) lub jeszcze lepiej minimalizacji jednego z kryteriów informacyj- nych (bayesowskiego kryterium Schwarza BIC lub informacyjnego kryterium Akaike AIC). Warto również obserwować zachowanie pożądanych własności składnika losowego, w tym braku autokorelacji (dla szeregów czasowych) i homoskedastyczności. Niebezpieczeństwo w metodzie a posteriori polega na przyjęciu zbyt niskiego akceptowalnego poziomu istotności, który może prowadzić do odrzucenia wszystkich lub większości zmiennych objaśniających i utraty ekonomicznego znaczenia modelu.. 11 Przypomnijmy, że współliniowe zmienne objaśniające (dokładna współliniowość) uniemożliwiają wyznaczenie wartości estymatora KMNK, a silnie skorelowane zmienne objaśniające (przybliżona współliniowość) nie pozwalają na precyzyjną ocenę wpływu każdej ze skorelowanych zmiennych z osobna. Skutkuje to dużymi błędami ocen parametrów, a nawet utratą istotności przez jedną ze skorelowanych zmiennych objaśniających, przy wysokim stopniu dopasowania modelu do danych empirycznych. Mówimy wówczas o tzw. zjawisku rozdęcia wariancji estymatorów KMNK, które w programie Gretl może być sprawdzane testem współliniowości VIF. 1 Graniczny poziom istotności to najniższy akceptowalny poziom błędu, jaki możemy popełnić, odrzucając w teście istotności hipotezę zerową. 14

15 4. Wybór modelu prognostycznego przykład empiryczny Jeżeli na podstawie teorii ekonomicznej dokonaliśmy już wyboru zmiennych objaśniających zgodnie z celami prognozowania, to metody statystyczne mogą jedynie pomóc w wyborze najlepszych mierników dla tych zmiennych, co powinno pozwolić na rozwiązanie problemów z przybliżoną współliniowością. Występowanie tego zjawiska skutkuje uzyskaniem w trakcie estymacji mało precyzyjnie oszacowanych ocen parametrów strukturalnych modelu (zmienne nieistotne) oraz ograniczeniem możliwości stosowania zasady ceteris paribus w interpretacji tych ocen. Przybliżymy te problemy na przykładzie modelu stóp rentowności bonów skarbowych sformułowanego w przykładzie. Analizę przeprowadzimy w Excelu, ale można ją bez problemu powtórzyć w programie Gretl. Zacznijmy od wyróżnienia zmiennych quasi-stałych. Przykład 3 Przy wykorzystaniu funkcji Excela (ŚREDNIA(),ODCH.SANDARDOWE) obliczymy takie statystyki opisowe, jak średnia, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności dla zestawu zmiennych dobranych według kryteriów merytorycznych w przykładzie. Statystyki te, zawarte w pliku Bony.xls w arkuszu dane, prezentuje poniższa tabela: Bony W3 W1 Oferta Popyt Sprzedaż W3/W1 Pop/Sprz średnia 3,00 4,56 3,4 1103,1 0651, ,59 1,04,03 odchylenie standardowe 9,84 9,88 7, , , ,69 0,09 0,73 współczynnik zmienności 4,8% 40,% 33,3% 39,8% 58,% 4,8% 8,9% 35,8% Jak widać w tabeli, jedynie zmienność aproksymanty nachylenia krzywej dochodowości (zmienna W3/W1) jest znacznie mniejsza od pozostałych współczynników zmienności. Ze statystycznego punktu widzenia nie jest to dobry kandydat na zmienną objaśniającą. Stosując ponadto kryterium porównawcze dla współczynników zmienności, mniejszym rozproszeniem niż zmienna prognozowana (zmienna Bony) charakteryzują się WIBOR1M (W1), nadwyżka popytu nad sprzedażą (Pop/Sprz), a także wielkość oferty sprzedaży bonów zgłoszona do przetargu (Oferta). Różnice nie są jednak znaczące i świadczyć mogą raczej o dużej wrażliwości (zmienności) oprocentowania bonów skarbowych niż o małym zróżnicowaniu tych mierników. Następnym etapem analizy jest opracowanie tablicy korelacji. Uwaga: z racji na wynikające z przyczyn merytorycznych opóźnienie zmiennej Pop/Sprz o jeden okres, obliczamy tablicę korelacji dla zestawu zmiennych z wyłączeniem pierwszego okresu. W narzędziu Excela Analiza danych/korelacja w oknie Zakres wejściowy należy w tym celu pominąć pierwszą kolumnę i nagłówek). aką prezentację danych zawiera arkusz dane (kolumny od C do J) w pliku Bony.xls. Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy wzajemnej korelacji: 15

16 Bony W3 W1 Oferta Popyt Sprzedaż W3/W1 (P/S) (t-1) Bony 1 W3 0, W1 0, , Oferta 0,3936 0, , Popyt 0, ,7916 0, , Sprzedaż 0,5364 0, ,5001 0, , W3/W1 0, , , ,4301 0,5719 0, (P/S) (t-1) 0,749 0,7847 0, , , , , Jak można się przekonać, współczynniki korelacji dla zmiennych nie uległy w wyniku tego zabiegu znaczącym zmianom. Dla pełnej próby z wyłączeniem korelacji zmiennych z opóźnioną nadwyżką popytu zapisano je w arkuszu korelacja1. Analizując kierunki zależności korelacyjnych ze zmienną prognozowaną, można się przekonać, że nie wszystkie są zgodne z oczekiwaniami. O ile stopy oprocentowania instrumentów rynku pieniężnego (lokat międzybankowych) były w okresie próby silnie dodatnio skorelowane ze zmienną objaśnianą, to korelacja wielkości oferty zgłoszonej przez agenta emisji nie pokrywa się z założeniami teoretycznymi modelu. Współczynnik korelacji zmiennej Oferta jest ponadto statystycznie istotnie różny od zera, gdyż statystyka testowa wynosi aż 17,5, co dla zmiennej o rozkładzie t-studenta o czterdziestu jeden stopniach swobody jest wartością nietypową. Należy zatem odrzucić hipotezę zerową o nieistotności tego współczynnika korelacji i uznać, że ujemny znak tego współczynnika nie jest wielkością przypadkową. Być może u podstaw takiego stanu rzeczy leżą przyczyny merytoryczne (mniejsze znaczenie wielkości oferty ze względu na możliwość jej ograniczenia w rezultacie postępowania przetargowego), ale w świetle przedstawionej teorii nie potrafimy wyjaśnić wpływu tej zmiennej na rentowność bonów skarbowych. W konsekwencji należy odrzucić możliwość wyjaśnienia zmienności rentowności bonów za pomocą wielkości oferty. Współczynniki korelacji pozostałych regresorów ze zmienną objaśnianą są poprawne, a siła tej korelacji nie budzi zastrzeżeń. Potwierdziło się silne powiązanie cen na rynku pieniężnym, wynikające z zasady arbitrażu. Najsilniej skorelowaną zmienną ze zmienną objaśnianą jest nominalna stopa procentowa lokat trzymiesięcznych (W3) i niewiele mniej lokat jednomiesięcznych. Pojawia się pytanie, czy oprócz tych zmiennych można użyć w sposób skuteczny pozostałych zmiennych objaśniających, nie narażając się na problemy związane ze współliniowością. Prosta reguła wzajemnej korelacji zmiennych objaśniających wyklucza użycie wraz ze zmienną W3 zmiennej W3/W1 jako regresora, gdyż: min( rbony, W 3, rbony, W 3 / W1 ) 0,765 0,794 rw 3, W 3 / W1. Nie wyklucza jednak kombinacji regresorów W1 i W3/W1, gdyż: min( rbony, W1, rbony, W 3 / W1 ) 0,765 0,60 rw 1, W 3 / W1. Poniższa tabela prezentuje wyniki estymacji modelu z dwoma zmiennymi objaśniającymi W1 i W3/W1 (por. arkusz bony_w1_w3dow1): 16

17 PODSUMOWANIE WYJŚCIE Statystyki regresji Wielokrotność R 0, R kwadrat 0,97966 Dopasowany R kwadrat 0, Błąd standardowy 0,66919 Obserwacje 6 Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 3,0413 7, ,506 0,00355 W1 0, , ,709 1,05E-19 W3/W1, , , , Czytelnikowi pozostawiamy do sprawdzenia, że zmienna W3/W1 z powodu przybliżonej współliniowości w kombinacji ze zmienną W3 jest statystycznie mniej istotna (dopiero na poziomie istotności 0,05 możemy odrzucić hipotezę zerową), a ponadto ocena parametru przy tej zmiennej ma ujemny znak wbrew założeniom teoretycznym. Szczegółowe wyniki zawiera arkusz bony_w3_w3dow1. W świetle zasady porównywania tylko współczynnika korelacji wzajemnej użycie pozostałych regresorów nie jest wykluczone, chociaż współczynniki wzajemnej korelacji tych predyktorów są bardzo zbliżone. Jednak analizując współczynniki korelacji wielorakiej dla dowolnej innej kombinacji zmiennych objaśniających (pomijając merytorycznie niepoprawną zmienną Oferta), możemy sprawdzić, że zmienne objaśniające charakteryzują się większą korelacją wewnątrz grupy niż ze zmienną objaśnianą. Należałoby w tym celu oszacować wszystkie kombinacje modeli złożonych z podzbiorów zmiennych objaśniających. Formalnie idea tego testu jest zbliżona do metody Hellwiga, której omówienie znaleźć można w pracy pt. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania (00). Na koniec pokażemy jeszcze zastosowanie metody eliminacji a posteriori, która nie zawsze prowadzi do znalezienia najlepszej statystycznej reprezentacji zmiennej objaśnianej, ale jest przykładem postępowania od modelu ogólnego do szczególnego. Serię estymacji rozpoczynamy od pełnego modelu bez zmiennej Oferta, która była niepoprawnie skorelowana ze zmienną objaśnianą (por. arkusz Razem): Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 4, , , ,13147 popyt -9,1E-06 3,38E-05-0,6805 0,79038 sprzedaż -7,7E-06 7,7E-05-0, ,91161 w3/w1-4, ,673-1, ,10839 pop(t-1) /sprz(t-1) -0, , , , w3 1,6141 0, ,9713 0,0047 w1-0, , ,557 0,8545 W następnych etapach eliminujemy kolejno (pojedynczo) zmienne statystycznie nieistotne, korzystając z granicznych poziomów istotności (wartość-p w tabeli wyników regresji). Postępowanie kontynuujemy do uzyskania modelu o statystycznie istotnych parametrach na przyjętym z góry poziomie istotności (np. 0,01). Ponieważ zmienne w narzędziu Analiza danych/regresja muszą być ustawione obok siebie, to wygodnie jest skorzystać w tym celu z kolumn K i L, które w wierszu drugim umożliwiają wybór zmiennej objaśniającej i jej kolejność. W etapie drugim naj- 17

18 mniej statystycznie istotna jest zmienna W1 (wartość-p świadczy o 0-procentowym błędzie przy wnioskowaniu o jej statystycznej istotności): Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 3,96 14, , ,11586 w3/w1-4,518 14,4803-1,6748 0,10403 pop(t-1) /sprz(t-1) -0, ,350-1, ,11168 w3 1, , , , w1-0,5948 0, ,9835 0,00 Po odrzuceniu zmiennej W1 eliminujemy również zmienną związaną z nadwyżką popytu nad podażą (zmienna opóźniona pop/sprz) i otrzymujemy ekonomicznie niepoprawny model: Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Przecięcie 3,61641, , ,14383 w3 1, , ,6996 9,45E-34 w3/w1-5,76147, , , Doświadczenie to pokazuje, że kryteria statystyczne nie zawsze prowadzą do wyboru modelu merytorycznie akceptowalnego. Nie należy zatem przeceniać ich znaczenia w doborze regresorów do modelu, zaniedbując merytoryczną stronę konstrukcji modelu prognostycznego. 18

19 5. Ocena stabilności modelu: estymacja rekurencyjna i testy Chowa Jednym z najważniejszych aspektów przydatności modelu w prognozowaniu jest stabilność relacji zachodzących między zmiennymi. Zastosowanie predykatora ekonometrycznego do prognozowania ex ante wymaga bowiem, aby określone za pomocą równania regresji relacje utrzymały się w przyszłości. Stabilne związki są wynikiem działającego bezpośrednio mechanizmu przyczynowo-skutkowego. Przesłanki do tego, żeby zależności symptomatyczne tworzyły trwale skorelowane zmienne ekonomiczne są dużo mniejsze ze względu na wpływ innych pominiętych zmiennych i liczne niedoskonałości aproksymant. ym bardziej nie można tego oczekiwać od zależności przypadkowych. esty stabilności są zatem również testami na prawdziwość relacji długookresowej i charakteru związku korelacyjnego opisywanego przez model. W modelu ekonometrycznym testowanie stabilności sprowadza się przede wszystkim do oceny stałości parametrów modelu. Można to robić w podpróbach, można również posłużyć się zmienną długością próby (okresu estymacji). Najpierw omówimy ten drugi sposób, zwany w literaturze estymacją rekurencyjną (rekursywną). Estymacja powtarzana wielokrotnie odbywa się zwykłą MNK przy różnym doborze próby. Najpopularniejsze są dwa przypadki rozszerzany okres estymacji (ang. recursive sample), oraz przesuwany (rolowany) okres estymacji (ang. rolling sample). W pierwszym przypadku najpierw obliczamy oceny parametrów na próbie skróconej o kilka (kilkadziesiąt) ostatnich obserwacji, a następnie powiększamy okres estymacji o kolejną obserwację i ponownie obliczamy nowe oceny parametrów. Dla R rozszerzanych stopniowo podprób można to przedstawić symbolicznie w następujący sposób: dla n = 0 próba t = 1,,, R ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 00 10x1t 0xt k 0 xkt, dla n = 1 próba t = 1,,, R + 1 ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 01 11x1t 1xt k 1 xkt, analogicznie dla kolejnych n. i dla n = R próba t = 1,,, ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 0R 1Rx1t Rx t krxkt. Drugi subskrypt przy ocenach parametrów β in oznacza numer podpróby. Metoda jest wykorzystywana do oceny długości próby wymaganej do tego, aby uzyskać sta- 19

20 bilne oceny parametrów. W tym celu wyniki estymacji parametrów odkładamy na osi rzędnych, a kolejne numery podprób na osi odciętych. Jeżeli wykres ocen parametrów nie wykazuje stałej tendencji zmiany swoich wartości, to znaczy, że uzyskana długość podpróby jest wystarczająca do określenia stabilnych ocen parametrów. W drugim przypadku estymacji rekurencyjnej skrócony okres estymacji przesuwamy do przodu, dodając najnowszą obserwację i pomijając najstarszą. W rezultacie długość okresu estymacji pozostaje bez zmian, a oceny parametrów wyznaczane są dla na nowo określonej próby. Postępowanie kontynuujemy aż do wykorzystania najnowszych obserwacji: dla n = 0 próba t = 1,,, R ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 00 10x1t 0xt k 0 xkt, dla n = 1 próba t =, 3,, R + 1 ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 01 11x1t 1xt k 1 xkt, analogicznie dla kolejnych n.. i dla n = R próba t = R + 1, R,, ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ t 0R 1Rx1t Rx t krxkt Oceny parametrów uzyskane w tej metodzie są szczególnie przydatne do wychwycenia zmian strukturalnych w modelu, czyli trwałych zmian wartości parametrów. Na przykładzie modelu dla rentowności bonów skarbowych zaprezentujemy teraz wykorzystanie estymacji rekurencyjnej. Przykład 4 W celu ustalenia długości próby wymaganej do uzyskania stabilnych ocen parametrów modelu prognostycznego rentowności bonów skarbowych dokonano estymacji parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą (stopą oprocentowania lokat międzybankowych trzymiesięcznych zmienna W3) pierwszą metodą (rozszerzanej próby) rekurencyjnej, na próbie od pierwszego kwartału 199 roku do trzeciego kwartału 00 roku:. Bony t 3 0 1W t t, dla t = 1,,, 43, gdzie ε t ~ IID(0,σ ). W pliku bony.xls wyniki tej estymacji dla ocen parametrów ˆ 0r i ˆ 1r (r = 1,,, 35) zawarte są w arkuszu dane, odpowiednio w kolumnach P i Q. Oceny parametrów uzyskano za pomocą funkcji Excela odcięta() i nachylenie(), które wyznaczają oceny MNK dla zadanych wartości zmiennej objaśnianej (w oknie dialogowym funkcji okienko znane_y) i zadanych wartości zmiennej objaśniającej (znane_x). Funkcje te pozwalają na użycie tylko jednej zmiennej objaśniającej. Estymacja rekurencyjna w Excelu dla większej liczby zmiennych byłaby kłopotliwa. Można do tego celu wykorzystać program Gretl. Warto zauważyć, że estymację rozpoczęto od próby składającej się z 9 początkowych obserwacji i próbę stopniowo rozszerzano o kolejną obserwację. Łącznie uzyskano 35 podprób, dla których wyniki przedstawiono na poniższym wykresie. 0

21 Jak widać na wykresie, oceny parametrów stosunkowo szybko zbiegają się do stałych wartości, w przypadku wyrazu wolnego jest to około 1,4, a w przypadku współczynnika kierunkowego około 0,99 (wykres ma dwie osie pionowe o różnych skalach). Szybko stabilizują się oceny współczynnika kierunkowego, które stopniowo i jednostajnie zdążają do stabilnej wartości granicznej. Stosunkowo późno stabilizują się oceny wyrazu wolnego w około dwudziestej podpróbie. Wliczając do tego dziewięć okresów użytych do początkowej estymacji, można określić długość podpróby wymaganą do uzyskania stabilnych ocen parametrów na około trzydzieści obserwacji. Rysunek Wyniki estymacji rekurencyjnej parametrów modelu Bony=f(W3) Rozwinięciem koncepcji estymacji rekurencyjnej są prognozy rekurencyjne. Polegają one na określeniu prognoz na jeden lub więcej okresów w przód za pomocą ocen uzyskanych w historycznej (w stosunku do okresu prognozowania) podpróbie. I tak na przykład, dla prognoz rekurencyjnych na rozszerzanej podpróbie na jeden okres w przód są to prognozy określone w następujący sposób: dla n = 0 próba t = 1,,, R ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ R x1, R1 0x, R1 k0xk, R 1, dla n = 1 próba t = 1,,, R + 1 ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ R 01 11x1, R 1x, R k1xk, R, analogicznie dla kolejnych n.. i dla n = R próba t = 1,,, ˆ ˆ ˆ ˆ y ˆ 1 0R 1Rx1, 1 Rx, 1 krxk, 1. Prognozy rekurencyjne dobrze rozróżniają siłę prognostyczną różnych predyktorów i są dobrym testem do sprawdzenia stabilności prognoz. Pokażemy zastosowanie tej metody dla porównania prognoz na podstawie różnych zmiennych w modelu rentowności bonów skarbowych z przykładu 4. 1

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp. Sprawdzian 2. Zadanie 1. Za pomocą KMNK oszacowano następującą funkcję produkcji: Gdzie: P wartość produkcji, w tys. jp (jednostek pieniężnych) K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys.

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego Ze względu na jakość uzyskiwanych ocen parametrów strukturalnych modelu oraz weryfikację modelu, metoda najmniejszych

Bardziej szczegółowo

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu II Modele tendencji czasowej w prognozowaniu 1 Składniki szeregu czasowego W teorii szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składowe szeregu czasowego: a) składowa systematyczna; b) składowa

Bardziej szczegółowo

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota Ekonometria ćwiczenia 3 Prowadzący: Sebastian Czarnota Strona - niezbędnik http://sebastianczarnota.com/sgh/ Normalność rozkładu składnika losowego Brak normalności rozkładu nie odbija się na jakości otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, 诲 瞴瞶 瞶 ƭ0 ƭ 瞰 parametrów strukturalnych modelu Y zmienna objaśniana, = + + + + + X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, α 0, α 1, α 2,,α k parametry strukturalne modelu, k+1 parametrów

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007 Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie Paweł Cibis pawel@cibis.pl 1 kwietnia 2007 1 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności wzory Współczynnik zmienności funkcje 2 Korelacja

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Przykład 2. Stopa bezrobocia Przykład 2 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia. Komentarz: model ekonometryczny stopy bezrobocia w Polsce jest modelem nieliniowym autoregresyjnym. Podobnie jak model podaŝy pieniądza zbudowany został w

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 03/04 Wykład 5 Testy statystyczne Ogólne zasady testowania hipotez statystycznych, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych 3.1. Estymacja parametrów i ocena dopasowania modeli z jedną zmienną 23. Właściciel komisu w celu zbadania

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Materiał dla studentów Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie (studium przypadku) Część 3: Przykłady testowania niestacjonarności Nazwa przedmiotu: ekonometria finansowa I (22204), analiza

Bardziej szczegółowo

Statystyka. #5 Testowanie hipotez statystycznych. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2016/ / 28

Statystyka. #5 Testowanie hipotez statystycznych. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2016/ / 28 Statystyka #5 Testowanie hipotez statystycznych Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik rok akademicki 2016/2017 1 / 28 Testowanie hipotez statystycznych 2 / 28 Testowanie hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod modelowania Zależność między zbiorem zmiennych objaśniających, a zmienną ilościową nazywaną zmienną objaśnianą

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej Ekonometria Ćwiczenia nr 3 Jakub Mućk Katedra Ekonomii Ilościowej Jakub Mućk Ekonometria Ćwiczenia 3 Własności składnika losowego 1 / 18 Agenda KMNK przypomnienie 1 KMNK przypomnienie 2 3 4 Jakub Mućk

Bardziej szczegółowo

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Zadanie 1: wiek 7 8 9 1 11 11,5 12 13 14 14 15 16 17 18 18,5 19 wzrost 12 122 125 131 135 14 142 145 15 1 154 159 162 164 168 17 Wykres

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski Narzędzia statystyczne i ekonometryczne Wykład 1 dr Paweł Baranowski Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl (w tym materiały) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Badanie współzależności zmiennych Uwzględniając ilość zmiennych otrzymamy 4 odmiany zależności: Zmienna zależna jednowymiarowa oraz jedna

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych Hipoteza Test statystyczny Poziom istotności Testy jednostronne i dwustronne Testowanie równości wariancji test F-Fishera Testowanie równości wartości średnich test t-studenta

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE ZADANIE 1 Oszacowano zależność między luką popytowa a stopą inflacji dla gospodarki niemieckiej. Wyniki estymacji są następujące: Estymacja KMNK,

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Przykład. Firma usługowa świadcząca usługi doradcze w ostatnich kwartałach (t) odnotowała wynik finansowy (yt - tys. zł), obsługując liczbę klientów (x1t)

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do teorii prognozowania

Wprowadzenie do teorii prognozowania Wprowadzenie do teorii prognozowania I Pojęcia: 1. Prognoza i zmienna prognozowana (przedmiot prognozy). Prognoza punktowa i przedziałowa. 2. Okres prognozy i horyzont prognozy. Prognozy krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA KORELACJE I REGRESJA LINIOWA Korelacje i regresja liniowa Analiza korelacji: Badanie, czy pomiędzy dwoma zmiennymi istnieje zależność Obie analizy się wzajemnie przeplatają Analiza regresji: Opisanie modelem

Bardziej szczegółowo

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności.

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności. TEST STATYSTYCZNY Testem statystycznym nazywamy regułę postępowania rozstrzygająca, przy jakich wynikach z próby hipotezę sprawdzaną H 0 należy odrzucić, a przy jakich nie ma podstaw do jej odrzucenia.

Bardziej szczegółowo

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami Załącznik nr 1 do raportu końcowego z wykonania pracy badawczej pt. Handel zagraniczny w województwach (NTS2) realizowanej przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej z siedzibą w Jachrance na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 Zadanie 1 a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 b) W naszym przypadku populacja są inżynierowie w Tajlandii. Czy można jednak przypuszczać, że na zarobki kobiet-inżynierów

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne dla zmiennych numerycznych Porównywanie dwóch średnich Boot-strapping Analiza

Bardziej szczegółowo

1. Eliminuje się ze zbioru potencjalnych zmiennych te zmienne dla których korelacja ze zmienną objaśnianą jest mniejsza od krytycznej:

1. Eliminuje się ze zbioru potencjalnych zmiennych te zmienne dla których korelacja ze zmienną objaśnianą jest mniejsza od krytycznej: Metoda analizy macierzy współczynników korelacji Idea metody sprowadza się do wyboru takich zmiennych objaśniających, które są silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą i równocześnie słabo skorelowane

Bardziej szczegółowo

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej 7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej Definicja 1 n-elementowa losowa próba prosta nazywamy ciag n niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 4 Temat: Analiza korelacji i regresji dwóch zmiennych

Bardziej szczegółowo

Regresja wielokrotna. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Regresja wielokrotna. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Regresja wielokrotna Model dla zależności liniowej: Y=a+b 1 X 1 +b 2 X 2 +...+b n X n Cząstkowe współczynniki regresji wielokrotnej: b 1,..., b n Zmienne niezależne (przyczynowe): X 1,..., X n Zmienna

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 23 marca 2006

Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 23 marca 2006 , transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK Paweł Cibis pcibis@o2.pl 23 marca 2006 1 Miary dopasowania modelu do danych empirycznych Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności 2 3 Etapy transformacji

Bardziej szczegółowo

Szymon Bargłowski, sb39345 MODEL. 1. Równania rozpatrywanego modelu: 1 PKB t = a 1 a 2 E t a 3 Invest t 1

Szymon Bargłowski, sb39345 MODEL. 1. Równania rozpatrywanego modelu: 1 PKB t = a 1 a 2 E t a 3 Invest t 1 Szymon Bargłowski, sb39345 MODEL 1. Równania rozpatrywanego modelu: 1 PKB t = a 1 a 2 E t a 3 Invest t 1 2 C t = b 1 b 2 PKB t b 3 Invest t 1 b 4 G t 2 3 Invest t = d 1 d 2 C t d 3 R t 3 gdzie: G - wydatki

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA Powtórka Powtórki Kowiariancja cov xy lub c xy - kierunek zależności Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r siła liniowej zależności Istotność

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Hipotezy statystyczne

Wykład 3 Hipotezy statystyczne Wykład 3 Hipotezy statystyczne Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu obserwowanej zmiennej losowej (cechy populacji generalnej) Hipoteza zerowa (H 0 ) jest hipoteza

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 VI WYKŁAD STATYSTYKA 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 6 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI Weryfikacja hipotez ( błędy I i II rodzaju, poziom istotności, zasady

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa Weryfikacja hipotez statystycznych Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu badanej cechy populacji, o prawdziwości lub fałszywości którego wnioskuje się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie statystyczne i weryfikacja hipotez statystycznych

Wnioskowanie statystyczne i weryfikacja hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne i weryfikacja hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Wnioskowanie statystyczne obejmuje następujące czynności: Sformułowanie hipotezy zerowej i hipotezy alternatywnej.

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zad. 1 Średnia ocen z semestru letniego w populacji studentów socjologii w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

166 Wstęp do statystyki matematycznej

166 Wstęp do statystyki matematycznej 166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka - adres mailowy: scichocki@o2.pl - strona internetowa: www.wne.uw.edu.pl/scichocki - dyżur: po zajęciach lub po umówieniu mailowo - 80% oceny: egzaminy - 20% oceny:

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pawel@cibis.pl 23 lutego 2007 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa

Bardziej szczegółowo

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY Będziemy zapisywać wektory w postaci (,, ) albo traktując go jak macierz jednokolumnową (dzięki temu nie będzie kontrowersji przy transponowaniu wektora ) Model

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych. Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Hipotezy i Testy statystyczne Każde

Bardziej szczegółowo

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Rafał Czyżycki, Marcin Hundert, Rafał Klóska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Wprowadzenie Poruszana

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów Wrocław, 18.03.2016r Plan wykładu: 1. Testowanie hipotez 2. Etapy testowania hipotez 3. Błędy 4. Testowanie wielokrotne 5. Estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2 STATYSTYKA Rafał Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2 Zależność przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna), funkcyjna stochastyczna

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada 1. Sprawy organizacyjne Zasady zaliczenia 2. Czym zajmuje się ekonometria? 3. Formy danych statystycznych 4. Model ekonometryczny 2 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Regresja i Korelacja

Regresja i Korelacja Regresja i Korelacja Regresja i Korelacja W przyrodzie często obserwujemy związek między kilkoma cechami, np.: drzewa grubsze są z reguły wyższe, drewno iglaste o węższych słojach ma większą gęstość, impregnowane

Bardziej szczegółowo

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński Mikroekonometria 13 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński Endogeniczność regresja liniowa W regresji liniowej estymujemy następujące równanie: i i i Metoda Najmniejszych Kwadratów zakłada, że wszystkie zmienne

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA PRZESTRZENNA

EKONOMETRIA PRZESTRZENNA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA Wstęp podstawy ekonometrii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012 1 EKONOMETRIA wybrane definicje (Osińska) Ekonometria dziedzina ekonomii wykorzystująca modele i sposoby wnioskowania

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 ceny mieszkań

Przykład 1 ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Model ekonometryczny zaleŝności ceny mieszkań od metraŝu - naleŝy do klasy modeli nieliniowych. - weryfikację empiryczną modelu przeprowadzono na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Statystyka i eksploracja danych (nr 3) Kamil Krzysztof Derkowski

Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Statystyka i eksploracja danych (nr 3) Kamil Krzysztof Derkowski Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Statystyka i eksploracja danych (nr 3) Kamil Krzysztof Derkowski Zadanie 1 Eksploracja (EXAMINE) Informacja o analizowanych danych Obserwacje Uwzględnione Wykluczone Ogółem

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń Event studies

Analiza zdarzeń Event studies Analiza zdarzeń Event studies Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef.htm Leratura Campbell J., Lo A., MacKinlay A.C.(997) he Econometrics of Financial Markets. Princeton Universy Press, Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji

Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji 341 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Piotr Peternek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marek Kośny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kilka uwag o testowaniu istotności

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8 ANALIZA REGRESJI

WYKŁAD 8 ANALIZA REGRESJI WYKŁAD 8 ANALIZA REGRESJI Regresja 1. Metoda najmniejszych kwadratów-regresja prostoliniowa 2. Regresja krzywoliniowa 3. Estymacja liniowej funkcji regresji 4. Testy istotności współczynnika regresji liniowej

Bardziej szczegółowo

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska Anna Stankiewicz Izabela Słomska Wstęp- statystyka w politologii Rzadkie stosowanie narzędzi statystycznych Pisma Karla Poppera

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych Agenda Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 2 stycznia 2012 Agenda Agenda 1 Wprowadzenie Agenda 2 Hipoteza oraz błędy I i II rodzaju Hipoteza alternatywna Statystyka testowa Zbiór krytyczny Poziom

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń Problem Przykłady

Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń Problem Przykłady Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń 1. Problem ozwaŝamy zjawisko (model): Y = β 1 X 1 X +...+ β k X k +Z Ηβ = w r Hipoteza alternatywna: Ηβ w r

Bardziej szczegółowo

Statystyka Matematyczna Anna Janicka

Statystyka Matematyczna Anna Janicka Statystyka Matematyczna Anna Janicka wykład IX, 25.04.2016 TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Plan na dzisiaj 1. Hipoteza statystyczna 2. Test statystyczny 3. Błędy I-go i II-go rodzaju 4. Poziom istotności,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI

LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI WERYFIKACJA HIPOTEZ Hipoteza statystyczna jakiekolwiek przypuszczenie dotyczące populacji generalnej- jej poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4.

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4. Testowanie hipotez Niech X = (X 1... X n ) będzie próbą losową na przestrzeni X zaś P = {P θ θ Θ} rodziną rozkładów prawdopodobieństwa określonych na przestrzeni próby X. Definicja 1. Hipotezą zerową Θ

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03

Wydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03 Wydział Matematyki Testy zgodności Wykład 03 Testy zgodności W testach zgodności badamy postać rozkładu teoretycznego zmiennej losowej skokowej lub ciągłej. Weryfikują one stawiane przez badaczy hipotezy

Bardziej szczegółowo

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe?

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe? 2 Test niezależności chi-kwadrat stosuje się (między innymi) w celu sprawdzenia czy pomiędzy zmiennymi istnieje związek/zależność. Stosujemy go w sytuacji, kiedy zmienna zależna mierzona jest na skali

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa (tablice i arkusze kalkulacyjne)

Korzystanie z podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa (tablice i arkusze kalkulacyjne) Korzystanie z podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa (tablice i arkusze kalkulacyjne) Przygotował: Dr inż. Wojciech Artichowicz Katedra Hydrotechniki PG Zima 2014/15 1 TABLICE ROZKŁADÓW... 3 ROZKŁAD

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Równoważność metod??? 2 Zgodność wyników analitycznych otrzymanych z wykorzystaniem porównywanych

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych Przykład. Producent pewnych detali twierdzi, że wadliwość jego produkcji nie przekracza 2%. Odbiorca pewnej partii tego produktu chce sprawdzić, czy może wierzyć producentowi.

Bardziej szczegółowo

Metoda Johansena objaśnienia i przykłady

Metoda Johansena objaśnienia i przykłady Metoda Johansena objaśnienia i przykłady Model wektorowej autoregresji rzędu p, VAR(p), ma postad gdzie oznacza wektor zmiennych endogenicznych modelu. Model VAR jest stabilny, jeżeli dla, tzn. wielomian

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności skala nominalna

Badanie zależności skala nominalna Badanie zależności skala nominalna I. Jak kształtuje się zależność miedzy płcią a wykształceniem? II. Jak kształtuje się zależność między płcią a otyłością (opis BMI)? III. Jak kształtuje się zależność

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński Analiza wariancji dr Janusz Górczyński Wprowadzenie Powiedzmy, że badamy pewną populację π, w której cecha Y ma rozkład N o średniej m i odchyleniu standardowym σ. Powiedzmy dalej, że istnieje pewien czynnik

Bardziej szczegółowo

REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym.

REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym. REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym. Zadanie 1 W celu ustalenia zależności między liczbą braków a wielkością produkcji części

Bardziej szczegółowo

R-PEARSONA Zależność liniowa

R-PEARSONA Zależność liniowa R-PEARSONA Zależność liniowa Interpretacja wyników: wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej (np. zarobków) liniowo rosną wartości drugiej zmiennej (np. kwoty przeznaczanej na wakacje) czyli np. im wyższe

Bardziej szczegółowo

STOPA DYSKONTOWA 1+ =

STOPA DYSKONTOWA 1+ = Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA DYSKONTOWA (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 10 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo