AUDYT ENERGETYCZNY WYBRANEGO OBSZARU MIASTA PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUDYT_MIASTA_V. 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY WYBRANEGO OBSZARU MIASTA PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUDYT_MIASTA_V. 1.0"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I RODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2008 Mariusz wi czek AUDYT ENERGETYCZNY WYBRANEGO OBSZARU MIASTA PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUDYT_MIASTA_V. 1.0 Streszczenie Do tej pory nie opracowano komputerowych programów do sporz dzania projektów termomodernizacyjnych okre lonych obszarów miast, na przyk ad: ródmie cia miasta, osiedli mieszkaniowych, zespo- ów budynków u yteczno ci publicznej. Podstaw dzia a termomodernizacyjnych dla grup budynków stanowi metody wska nikowe zarówno bilansowania potrzeb cieplnych, szacowania nak adów inwestycyjnych, jak i wyznaczania efektów ekonomicznych i ekologicznych. W artykule przedstawiono opis dzia ania aplikacji Audyt_miasta_v. 1.0 opracowanej na bazie algorytmu, b d cego wynikiem realizacji pracy pt. Opracowanie algorytmu wykonywania audytu energetycznego wybranego obszaru miast/gmin ( wi czek 2005). W omówionej wersji programu komputerowego do wykonywania audytu wybranego obszaru miasta, tj. grupy budynków stanowi cych osiedle mieszkaniowe lub wybrany sektor miasta, uwzgl dniono: bilans sezonowego zapotrzebowania na ciep o i moc ciepln budynków na analizowanym obszarze, wyznaczanie parametrów energetycznych systemów grzewczych, wybór optymalnych, ekonomicznie uzasadnionych usprawnie termomodernizacyjnych, wyznaczanie efektów energetycznych, ekonomicznych oraz parametrów ekonomicznych procesu termomodernizacji analizowanego obszaru miasta lub grupy budynków dla dwóch opcji obliczeniowych: - dotycz cej pe nego zakresu termomodernizacji logarytm uwzgl dnia wszystkie wskazane, zoptymalizowane usprawnienia dla wszystkich budynków, - dotycz cej zakresu termomodernizacji do wysoko ci zadeklarowanego kapita u inwestora obliczenia polegaj na konfiguracji usprawnie termomodernizacyjnych, których czny koszt nie przekracza warto ci zarezerwowanych przez inwestora rodków finansowych, dla ca ego obszaru lub dla pojedynczego budynku. Konstrukcja programu umo liwia wykonanie audytu energetycznego zarówno grupy budynków, jak i pojedynczego budynku, co pozwala na bardzo szerokie jego wykorzystanie. Wyniki oblicze mog by podawane dla pojedynczego budynku lub zbiorczo dla ca ego analizowanego obszaru. Program zosta napisany jako aplikacja arkusza kalkulacyjnego MS Excel z wykorzystaniem j zyka programowania MS Visual Basic. Wszystkie parametry i dane wej ciowe s wprowadzane do aplikacji przez uk ad okien dialogowych, typowych dla systemu MS Windows, natomiast wyniki oblicze s przedstawione w formie tabel arkusza oraz wykresów. Minimalne wymagania do uruchomienia aplikacji to komputer biurowy klasy Pentium z systemem operacyjnym MS Windows oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel 97 lub nowszy. G ówny Instytut Górnictwa. 17

2 Mining and Environment Energetic audit of town chosen area presentation of computer program "Audyt_miasta_v. 1.0" Abstract Up to now, there were not developed computer programs for preparing thermomodernisation projects of defined areas of towns, e.g.: the city of town, housing estates, sets of buildings of public utilities. Basis of thermomodernisation activities for groups of buildings forms indicatory methods for balancing thermal needs, estimating investments' expenditures, as well as for determining economic and ecological effects. In the paper, description of "Audyt_miasta_v.1.0" framework was presented, developed on the basis of algorithm being result of realisation of the work "Algorithm development of energetic audit executing for chosen areas of towns/municipalities" ( wi czek 2005). In the discussed version of computer program for executing audit of town chosen area, i.e. of buildings group forming housing estate or chosen sector of town, it was considered: balance of seasonal demand for heat and thermal power for buildings on the analysed area, determining parameters of energetic heating systems, choice of optimal, economically well-founded thermomodernisation improvements, determination of energetic and economic effects, as well as economic parameters of thermomodernisation process for the analysed area of town or group of buildings for two computational options: - related to full range of thermomodernisation program contains all indicated, optimised improvements for all buildings, - related to the range of thermomodernisation restricted to the height of capital declared by investor calculations depend on configuration of thermomodernisation improvements, which total cost does not exceeds values of financial resources reserved by Investor for the whole area or for a single building. A construction of program makes possible realization of energetic audit both for a group of buildings, as well as for a single building, and this enables its application for very wide area. The results of calculations can be presented for any single building or together for whole the analysed area. Program was written in MS Excel spreadsheet with the use of MS Visual Basic programming language. All the parameters and input data are loaded to the application through suitably arranged dialog boxes, typical for MS Windows operating system, however results of calculations are presented in the form of spreadsheet tables and graphs. Minimal requirements for running the application is an office computer of Pentium class with the operating system MS Windows as well as MS Excel 97 spreadsheet or any newer one. 1. ALGORYTM APLIKACJI Du zalet algorytmu aplikacji jest jego konstrukcja równoleg a, co znaczy, e istnieje mo liwo swobodnego dodawania lub usuwania budynków z obszaru b d cego przedmiotem audytu energetycznego. Schemat blokowy programu przedstawiono na rysunku 1. 18

3 Górnictwo i rodowisko Start aplikacji Dodaj budynek Wprowad dane dla budynku Wprowad dane dla systemu grzewczego budynku Dodaj stref Wprowad dane dla strefy grzewczej budynku Wprowad dane dla strumienia powietrza wentylacyjnego dla strefy Wprowad parametry ciany zewn trznej dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie ciany dla strefy? Wprowad parametry pod óg i stropów piwnic dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie pod ogi dla strefy? Wprowad parametry stropodachów i dachów dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie dachy dla strefy? Wprowad parametry stolarki okiennej i drzwi zewn trznych dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie okna dla strefy? Czy zdefiniowano wszystkie strefy? Czy zdefiniowano wszystkie budynki? 1 19

4 Mining and Environment 1 Wykonaj bilans energetyczny stanu istniej cego dla wszystkich budynków Zestawienie danych wej ciowych Zestawienie wyników bilansu Wybierz kolejny budynek do optymalizacji Wybierz optymalizowane przegrody dla budynku Wprowad parametry usprawnie dla ciany zewn trznej Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Wprowad parametry usprawnie dla pod ogi lub stropu piwnic Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Wprowad parametry usprawnie dla stropodachu lub dachu Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Wprowad parametry usprawnie dla okien lub drzwi zewnetrznych Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Czy zoptymalizowano przegrody dla wszystkich budynków? 2 20

5 Górnictwo i rodowisko 2 Wybierz opcje audytu TAK Pe ny zakres termomodernizacji? Zakres termomodernizacji do wysoko ci kapita u Inwestora? TAK TAK Eliminacja nieefektywnych usprawnie dla ca ego obszaru? Wprowad wysoko kapita u dla ca ego obszaru Wprowad wysoko kapita u dla poszczególnych budynków Wykonaj bilans energetyczny po termomodernizacji dla wszystkich budynków Zestawienie wyników bilansu Zestawienie usprawnie Tablica wyników audytu Koniec Rys. 1. Schemat blokowy programu aplikacji Fig. 1. Block diagram of application program 2. OPIS DZIA ANIA PROGRAMU Po uruchomieniu aplikacji Audyt_miasta_v1.xls, pojawia si ekran informacyjny arkusza wraz z przyciskami wyboru opcji programu (fot. 1). W pierwszej fazie dzia ania programu mog by dost pne tylko dwa przyciski: 1. Bilans energetyczny. 2. Zapisz. 21

6 Mining and Environment Przycisk Zapisz umo liwia zapisanie na dysku komputera kopii aplikacji Audyt_miasta_v1.xls wraz z wprowadzonymi danymi i wynikami oblicze. Na dysku zapisu mo na dokona w dowolnym momencie realizacji aplikacji i z dowolnie wybran przez operatora nazw (ró n od Audyt_miasta_v1.xls). Fot. 1. Ekran informacyjny z przyciskami wyboru opcji programu Phot. 1. Informative screen with buttons for selection options of program 2.1. Obliczenia bilansu energetycznego Przycisk Bilans energetyczny powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 2), które umo liwia wybranie kolejnych opcji programu: 1. Edytuj dane umo liwia wprowadzanie nowych danych wej ciowych audytu oraz edycj danych wprowadzonych wcze niej (fot. 3). 2. Wykonaj bilans dokonuje oblicze bilansu energetycznego dla budynków i przegród zdefiniowanych w aplikacji. 3. Zestawienie danych wej ciowych daje mo liwo przegl du wprowadzonych przez operatora danych wej ciowych dla poszczególnych budynków i ich oddzielnych stref ogrzewania (fot. 4). 4. Zestawienie wyników bilansu daje mo liwo przegl du bilansu energetycznego budynków dla stanu istniej cego (przed termomodernizacj ). Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru (fot. 5). 22

7 Górnictwo i rodowisko Fot. 2. Opcja obliczeniowa bilans energetyczny Phot. 2. Computational option energetic balance Ka de wprowadzenie nowych danych do aplikacji lub edycja danych wprowadzonych wcze niej, wymaga przeliczenia bilansu energetycznego dla budynków, które jest realizowane po wybraniu przycisku Wykonaj bilans. Fot. 3. Edycja danych budynków Phot. 3. Editing of buildings data 23

8 Mining and Environment Fot. 4. Zestawienie danych wej ciowych dla budynków i ich stref ogrzewania Phot. 4. Compilation of input data for buildings and their heating zones 24

9 Górnictwo i rodowisko 2.2. Edycja danych wej ciowych Fot. 5. Wyniki bilansu energetycznego budynków Phot. 5. Results of energetic balance for buildings Wprowadzenie nowych danych wej ciowych lub edycja danych ju wcze niej wprowadzonych jest mo liwe po wybraniu przycisku Bilans energetyczny, a nast pnie Edytuj dane (fot. 3). W oknie dialogowym u ytkownika Edycja danych budynków s dost pne nast puj ce pola danych i przyciski wyboru: 1) przyciski dodania nowego lub usuni cia budynku z analizowanego obszaru, 2) informacje o lokalizacji budynku oraz jego podstawowych parametrach eksploatacyjnych, 3) lista stacji meteorologicznych i aktynometrycznych, 25

10 Mining and Environment 4) zestawienie stref ogrzewania przypisanych do danego budynku, 5) przyciski dodania lub usuni cia stref ogrzewania budynków, 6) przycisk System grzewczy, umo liwiaj cy wprowadzenie parametrów systemu grzewczego dla budynku (fot. 6), Fot. 6. Okno dialogowe system grzewczy budynku Phot. 6. Dialog box heating system of building 7) przycisk str. powietrza went., umo liwiaj cy wyznaczenie strumienia powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych stref grzewczych (fot. 7); kolumna okre laj ca warto ci normowe mo e by edytowana i zmieniana, Fot. 7. Okno dialogowe strumie powietrza wentylacyjnego Phot. 7. Dialog box ventilation stream of air 26

11 Górnictwo i rodowisko 8) przycisk ciany, umo liwiaj cy edytowanie parametrów cian zewn trznych dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 8), Fot. 8. Edycja danych cian zewn trznych Phot. 8. Editing of external walls data 9) przycisk Pod ogi, umo liwiaj cy edytowanie parametrów pod óg i stropów piwnic dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 9), Fot. 9. Edycja danych pod óg i stropów Phot. 9. Editing of floors and ceilings data 27

12 Mining and Environment 10) przycisk Stropy/Dachy, umo liwiaj cy edytowanie parametrów stropodachów i dachów dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 10), Fot. 10. Edycja danych stropodachów i dachów Phot. 10. Editing of flat roofs and other roofs data 11) przycisk Okna, umo liwiaj cy edytowanie parametrów stolarki okiennej i drzwi zewn trznych dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 11). Fot. 11. Edycja danych stolarki okiennej i drzwi zewn trznych Phot. 11. Editing of windows and external doors woodworks data Przyciski opisane znakiem? udost pniaj okienka z podpowiedziami okre laj cymi warto ci lub dopuszczalne zakresy dla wybranych parametrów wej ciowych. Przyk ad podpowiedzi zamieszczono na fotografii

13 Górnictwo i rodowisko Fot. 12. Okno pomocy wspó czynnik przepuszczalno ci promieniowania s onecznego Phot. 12. Help window sun light transmittance 2.3. Optymalizacja wyboru usprawnie termomodernizacyjnych Przycisk Optymalizacja powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 13), w którym s zestawione wszystkie zadeklarowane przegrody budowlane, wp ywaj ce na wynik bilansu cieplnego. W niniejszym oknie dialogowym dokonuje si wyboru przegród dla poszczególnych budynków, które zostan poddane procesowi termomodernizacji. Fot. 13. Okno dialogowe wybór przegród do optymalizacji Phot. 13. Dialog box choice of barriers for optimisation 29

14 Mining and Environment Przegrody s podzielone na cztery grupy i w ka dej z nich mo na zmieni status optymalizacji dowolnej przegrody (tak/nie) przez klikni cie myszk. Po dokonaniu selekcji przegród nale y wybra przycisk Dalej... i wówczas uka e si okno dialogowe prezentuj ce przegrody wskazane do optymalizacji (fot. 14). Dodatkowo w oknie Optymalizowane przegrody nale y wype ni pola okre laj ce jednostkowe koszty ogrzewania poszczególnego budynku w stanie istniej cym i po termomodernizacji. Fot. 14. Okno dialogowe optymalizowane przegrody Phot. 14. Dialog box barriers being optimised Optymalizacj przeprowadza si dla ka dej przegrody indywidualnie i dla ka dej grupy przegród jest prezentowane inne okno dialogowe wybierane przyciskiem Dalej... 30

15 Górnictwo i rodowisko W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j c e g o n a t e r m o m o d e r n i z a c j i c i a n z e w n t r z n y c h Sposób wyznaczenia optymalnego usprawnienia w zakresie termomodernizacji przegród zewn trznych ( ciany zewn trzne, dachy, stropodachy) polega na wyznaczeniu grubo ci warstwy docieplaj cej, przy której czas zwrotu poniesionych nak adów jest najkrótszy. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 15). Algorytm optymalizacji wymaga wpisania wspó czynników A i B funkcji N j = Ag + B okre laj cej zale no ceny jednostkowej ocieplenia [z /m 2 ] w zale no ci od grubo ci materia u izolacyjnego [m]. Obliczenia przeprowadza si dla zadanego zakresu analizy, iteracyjnie ze sta ym skokiem grubo ci materia u termoizolacyjnego co 0,01 m. Fot. 15. Okno dialogowe optymalizacja cian zewn trznych Phot. 15. Dialog box optimisation of external walls Wyniki optymalizacji mo na zobaczy po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 16). Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej grubo ci (pole przyjmuje kolor szaroniebieski), czyli takiej, dla której czas zwrotu nak adów SPBT jest najkrótszy. Jednak e operator ma mo liwo r cznego wyboru innej grubo ci materia u przez zmian numeru iteracji obliczeniowej. 31

16 Mining and Environment Fot. 16. Wyniki optymalizacji ciany zewn trzne Phot. 16. Results of optimisation external walls Po wybraniu przycisku Wykres (fot. 17) jest mo liwa równie graficzna prezentacja wyników analizy w ca ym zadeklarowanym zakresie. Fot. 17. Graficzna prezentacja wyników analizy Phot. 17. Graphic presentation of results of analysis 32

17 Górnictwo i rodowisko W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j c e g o n a t e r m o m o d e r n i z a c j i p o d ó g i s t r o p ó w p i w n i c Optymalizacja pod óg i stropów piwnic przebiega analogicznie jak w przypadku cian zewn trznych i polega na wyborze optymalnej grubo ci materia u izolacyjnego u ytego do termomodernizacji. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 18). Obliczenia wykonuje si iteracyjnie ze sta ym skokiem grubo ci materia u co 0,01 m. Fot. 18. Okno dialogowe optymalizacja pod óg lub stropów piwnic Phot. 18. Dialog box optimisation of floors or ceilings of cellars Wyniki optymalizacji mo na zobaczy po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 19). Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej grubo ci (SPBT = min.), a pole przyjmuje kolor szaroniebieski. Analogicznie jak w przypadku optymalizacji wyboru usprawnienia polegaj cego na termomodernizacji cian zewn trznych operator ma mo liwo r cznego wyboru innej grubo ci materia u przez zmian numeru iteracji obliczeniowej. 33

18 Mining and Environment Fot. 19. Wyniki optymalizacji pod ogi lub stropy piwnic Phot. 19. Results of optimisation floors or ceilings of cellars Podobnie jak dla cian zewn trznych jest mo liwa równie graficzna prezentacja wyniku po wybraniu przycisku Wykres (fot. 20). Fot. 20. Graficzna prezentacja wyników wyboru Phot. 20. Graphic presentation of results of choice 34

19 Górnictwo i rodowisko W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j c e g o n a t e r m o m o d e r n i z a c j i s t r o p o d a c h ó w i d a c h ó w Optymalizacja stropodachów i dachów przebiega analogicznie, jak w przypadku cian zewn trznych i polega na doborze optymalnej grubo ci materia u izolacyjnego u ytego do termomodernizacji. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 21). Obliczenia wykonuje si iteracyjnie ze sta ym skokiem grubo ci materia u co 0,01 m. Fot. 21. Okno dialogowe optymalizacja stropodachów i dachów Phot. 21. Dialog box optimisation of flat roofs and other roofs Wyniki optymalizacji mo na zobaczy po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 22). Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej grubo ci (pole przyjmuje kolor szaroniebieski), czyli takiej dla której czas zwrotu nak adów SPBT jest najkrótszy. Operator ma mo liwo r cznego wyboru innej grubo ci materia u przez zmian numeru iteracji obliczeniowej. Podobnie jak dla cian zewn trznych mo liwa jest równie graficzna prezentacja wyniku po wybraniu przycisku Wykres. 35

20 Mining and Environment Fot. 22. Wyniki optymalizacji stropodachy i dachy Phot. 22. Results of optimisation flat roofs and other roofs O p t y m a l i z a c j a w y b o r u u s p r a w n i e w z a k r e s i e s t o l a r k i o k i e n n e j i d r z w i z e w n t r z n y c h Optymalizacja usprawnienia polegaj cego na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewn trznych polega na doborze optymalnego wspó czynnika przenikania ciep a U [W/m 2 K], charakteryzuj cego rodzaj stolarki wybranej do termomodernizacji. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 23). Obliczenia wykonuje si iteracyjnie, maksymalnie dla pi ciu wariantów stolarki. Wyniki optymalizacji s prezentowane po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 24). Program automatycznie wy wietla wyniki dla optymalnego usprawnienia opisanego wspó czynnikiem przenikania ciep a U zestawu okiennego (pole przyjmuje kolor szaroniebieski), czyli takiego, dla którego prosty czas zwrotu nak adów przyjmuje warto minimaln. Operator programu ma mo liwo r cznego wyboru innego wspó czynnika, a tym samym innego zestawu okiennego, przez zmian numeru wariantu obliczeniowego. Podobnie jak dla cian zewn trznych mo liwa jest równie graficzna prezentacja wyniku po wybraniu przycisku Wykres. 36

21 Górnictwo i rodowisko Fot. 23. Okno dialogowe okna i drzwi zewn trzne Phot. 23. Dialogue box windows and external doors Fot. 24. Wyniki optymalizacji dla okien i drzwi zewn trznych Phot. 24. Results of optimisation for windows and external doors 37

22 Mining and Environment 2.4. Wybór opcji obliczeniowych audytu energetycznego Przycisk Opcje audytu powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 25), które umo liwia wybór wariantu realizacji audytu dla wszystkich budynków wchodz cych w sk ad analizowanego obszaru. W niniejszej wersji programu Audyt_miasta_v. 1.0 dost pne s dwie opcje: 1) pe ny zakres termomodernizacji, 2) zakres termomodernizacji dostosowany do wysoko ci zadeklarowanego kapita u przez inwestora. Fot. 25. Okno dialogowe umo liwiaj ce wybór realizacji audytu Phot. 25. Dialog box enabling choice of realisation of audit Wybranie OPCJI 1 powoduje obliczenie bilansu energetycznego dla stanu po termomodernizacji dla budynków wchodz cych w sk ad analizowanego obszaru, z uwzgl dnieniem wszystkich zoptymalizowanych usprawnie. Aktywacja OPCJI 2 powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 26), w którym nale y dokona wyboru metody eliminacji usprawnie dla budynków, aby ograniczy zakres termomodernizacji do zadeklarowanej kwoty. Wraz z wyborem metody oblicze : dla ca ego obszaru lub poszczególnych, pojedynczych budynków, w kolejnym kroku jest konieczne zadeklarowanie kwoty kapita u inwestora. Eliminacja nieefektywnych ekonomicznie usprawnie (charakteryzuj cych si najd u szym czasem zwrotu nak adów) jest realizowana automatycznie przez algorytm programu. 38

23 Górnictwo i rodowisko Fot. 26. Okno dialogowe deklaracja wysoko ci kapita u Phot. 26. Dialog box declaration of capital height 3. WYNIKI AUDYTU ENERGETYCZNEGO Wyniki oblicze dla wybranych opcji obliczeniowych s prezentowane po wybraniu przycisku z okna dialogowego Opcje audytu (fot. 25): 1. Zestawienie wyników bilansu (fot. 27) zestawienie wyników, analogiczne jak w przypadku tworzenia bilansu stanu istniej cego (fot. 5), z mo liwo ci wyboru stanu po termomodernizacji i stanu istniej cego. Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru. 2. Zestawienie usprawnie (fot. 28) lista wszystkich zoptymalizowanych usprawnie w kolejno ci od najkrótszego do najd u szego czasu zwrotu nak adów. Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru. 3. Tablica wyników audytu (fot. 29) lista budynków poddanych termomodernizacji z wynikami: - sezonowego zapotrzebowania na ciep o (brutto) Q 0 [GJ/rok], - obliczeniowej mocy cieplnej q 0 [MW] dla stanu istniej cego, - zastosowanych usprawnie, - sezonowego zapotrzebowania na ciep o (brutto) Q 1 [GJ/rok], - obliczeniowej mocy cieplnej q 1 [MW] dla stanu docelowego po termomodernizacji, - rocznej oszcz dno ci ciep a Q [GJ/rok], - oszcz dno ci obliczeniowej mocy cieplnej q [MW], - rocznych oszcz dno ci kosztów ciep a Q [z /rok], - planowanych kosztów termomodernizacji N [z ], - czasu zwrotu nak adów SPBT [lata], - warto ci bie cej netto NPV [z ]. 39

24 Mining and Environment Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru. Fot. 27. Wyniki bilansu energetycznego budynków dla stanu po termomodernizacji Phot. 27. Results of energetic balance of buildings for its state after thermomodernisation 40

25 Górnictwo i rodowisko Fot. 28. Lista wszystkich zoptymalizowanych usprawnie Phot. 28. List of all optimised improvements Fot. 29. Zbiorcza tablica wyników audytu budynków na analizowanym obszarze Phot. 29. Summary table of audit results for buildings on analysed area 41

26 4. PODSUMOWA I WNIOSKI Mining and Environment 1. Niniejsza wersja programu Audyt_miasta_v. 1.0 zosta a przetestowana na obszarze obejmuj cym 3 budynki. Uzyskane wyniki zosta y zweryfikowane i s prawid owe. 2. Podczas weryfikacji mo liwo ci obliczeniowych programu, w kontek cie jego szerszego zastosowania, w Zak adzie Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza G ównego Instytutu Górnictwa podj to decyzj o rozszerzeniu aplikacji o dodatkowe funkcje. Kolejna wersja programu b dzie rozszerzeniem publikowanej wersji Audyt_miasta_v. 1.0 o: - optymalizacj wyboru usprawnie w zakresie modernizacji systemu grzewczego ka dego z budynków, wchodz cego w sk ad analizowanego obszaru, - obliczenia efektów ekologicznych, wynikaj cych z termomodernizacji analizowanego obszaru miasta dla wybranej opcji obliczeniowej (niniejsza opcja pozwoli wykorzysta mo liwo ci obliczeniowe programu podczas realizacji Programów likwidacji niskiej emisji w gminach, czy Programów ochrony powietrza), - realizacj wyboru zakresu termomodernizacji w funkcji maksymalnego efektu ekonomicznego okre lonego parametrem warto ci bie cej netto NPV (net present value). Literatura 1. wi czek M. (2005): Opracowanie algorytmu wykonywania audytu energetycznego wybranego obszaru miast/gmin. Dokumentacja GIG. Katowice. Recenzent: mgr in. Aleksander Szkliniarz 42

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych BADA PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49 Spis tre ci Wst p... 11 Omówienia rozdzia ów... 13 Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz dzaniu przedsi wzi ciami... 16 Materia y dodatkowe do ksi ki... 16 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP dr Lilianna Wa na Wydzia Ekonomii i Zarz dzania, Zak ad Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski dr in. Irena Bach Wydzia Elektroniki i Informatyki, Katedra Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metodologiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA MAGAZYNU - PROJEKTOWANIE WG PROCEDURY ANALITYCZNEJ ORAZ PRZY U YCIU NARZ DZIA SYMULACYJNEGO

PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA MAGAZYNU - PROJEKTOWANIE WG PROCEDURY ANALITYCZNEJ ORAZ PRZY U YCIU NARZ DZIA SYMULACYJNEGO PACE NAUKOWE POLITECHNIKI WASZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Mariusz KOSTZEWSKI Wydział Transportu, Politechniki Warszawskiej ul Koszykowa 75 00-662 Warszawa mariuszkostrzewski@gmail.com POÓWNANIE METOD

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo