AUDYT ENERGETYCZNY WYBRANEGO OBSZARU MIASTA PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUDYT_MIASTA_V. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY WYBRANEGO OBSZARU MIASTA PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUDYT_MIASTA_V. 1.0"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I RODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2008 Mariusz wi czek AUDYT ENERGETYCZNY WYBRANEGO OBSZARU MIASTA PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AUDYT_MIASTA_V. 1.0 Streszczenie Do tej pory nie opracowano komputerowych programów do sporz dzania projektów termomodernizacyjnych okre lonych obszarów miast, na przyk ad: ródmie cia miasta, osiedli mieszkaniowych, zespo- ów budynków u yteczno ci publicznej. Podstaw dzia a termomodernizacyjnych dla grup budynków stanowi metody wska nikowe zarówno bilansowania potrzeb cieplnych, szacowania nak adów inwestycyjnych, jak i wyznaczania efektów ekonomicznych i ekologicznych. W artykule przedstawiono opis dzia ania aplikacji Audyt_miasta_v. 1.0 opracowanej na bazie algorytmu, b d cego wynikiem realizacji pracy pt. Opracowanie algorytmu wykonywania audytu energetycznego wybranego obszaru miast/gmin ( wi czek 2005). W omówionej wersji programu komputerowego do wykonywania audytu wybranego obszaru miasta, tj. grupy budynków stanowi cych osiedle mieszkaniowe lub wybrany sektor miasta, uwzgl dniono: bilans sezonowego zapotrzebowania na ciep o i moc ciepln budynków na analizowanym obszarze, wyznaczanie parametrów energetycznych systemów grzewczych, wybór optymalnych, ekonomicznie uzasadnionych usprawnie termomodernizacyjnych, wyznaczanie efektów energetycznych, ekonomicznych oraz parametrów ekonomicznych procesu termomodernizacji analizowanego obszaru miasta lub grupy budynków dla dwóch opcji obliczeniowych: - dotycz cej pe nego zakresu termomodernizacji logarytm uwzgl dnia wszystkie wskazane, zoptymalizowane usprawnienia dla wszystkich budynków, - dotycz cej zakresu termomodernizacji do wysoko ci zadeklarowanego kapita u inwestora obliczenia polegaj na konfiguracji usprawnie termomodernizacyjnych, których czny koszt nie przekracza warto ci zarezerwowanych przez inwestora rodków finansowych, dla ca ego obszaru lub dla pojedynczego budynku. Konstrukcja programu umo liwia wykonanie audytu energetycznego zarówno grupy budynków, jak i pojedynczego budynku, co pozwala na bardzo szerokie jego wykorzystanie. Wyniki oblicze mog by podawane dla pojedynczego budynku lub zbiorczo dla ca ego analizowanego obszaru. Program zosta napisany jako aplikacja arkusza kalkulacyjnego MS Excel z wykorzystaniem j zyka programowania MS Visual Basic. Wszystkie parametry i dane wej ciowe s wprowadzane do aplikacji przez uk ad okien dialogowych, typowych dla systemu MS Windows, natomiast wyniki oblicze s przedstawione w formie tabel arkusza oraz wykresów. Minimalne wymagania do uruchomienia aplikacji to komputer biurowy klasy Pentium z systemem operacyjnym MS Windows oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel 97 lub nowszy. G ówny Instytut Górnictwa. 17

2 Mining and Environment Energetic audit of town chosen area presentation of computer program "Audyt_miasta_v. 1.0" Abstract Up to now, there were not developed computer programs for preparing thermomodernisation projects of defined areas of towns, e.g.: the city of town, housing estates, sets of buildings of public utilities. Basis of thermomodernisation activities for groups of buildings forms indicatory methods for balancing thermal needs, estimating investments' expenditures, as well as for determining economic and ecological effects. In the paper, description of "Audyt_miasta_v.1.0" framework was presented, developed on the basis of algorithm being result of realisation of the work "Algorithm development of energetic audit executing for chosen areas of towns/municipalities" ( wi czek 2005). In the discussed version of computer program for executing audit of town chosen area, i.e. of buildings group forming housing estate or chosen sector of town, it was considered: balance of seasonal demand for heat and thermal power for buildings on the analysed area, determining parameters of energetic heating systems, choice of optimal, economically well-founded thermomodernisation improvements, determination of energetic and economic effects, as well as economic parameters of thermomodernisation process for the analysed area of town or group of buildings for two computational options: - related to full range of thermomodernisation program contains all indicated, optimised improvements for all buildings, - related to the range of thermomodernisation restricted to the height of capital declared by investor calculations depend on configuration of thermomodernisation improvements, which total cost does not exceeds values of financial resources reserved by Investor for the whole area or for a single building. A construction of program makes possible realization of energetic audit both for a group of buildings, as well as for a single building, and this enables its application for very wide area. The results of calculations can be presented for any single building or together for whole the analysed area. Program was written in MS Excel spreadsheet with the use of MS Visual Basic programming language. All the parameters and input data are loaded to the application through suitably arranged dialog boxes, typical for MS Windows operating system, however results of calculations are presented in the form of spreadsheet tables and graphs. Minimal requirements for running the application is an office computer of Pentium class with the operating system MS Windows as well as MS Excel 97 spreadsheet or any newer one. 1. ALGORYTM APLIKACJI Du zalet algorytmu aplikacji jest jego konstrukcja równoleg a, co znaczy, e istnieje mo liwo swobodnego dodawania lub usuwania budynków z obszaru b d cego przedmiotem audytu energetycznego. Schemat blokowy programu przedstawiono na rysunku 1. 18

3 Górnictwo i rodowisko Start aplikacji Dodaj budynek Wprowad dane dla budynku Wprowad dane dla systemu grzewczego budynku Dodaj stref Wprowad dane dla strefy grzewczej budynku Wprowad dane dla strumienia powietrza wentylacyjnego dla strefy Wprowad parametry ciany zewn trznej dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie ciany dla strefy? Wprowad parametry pod óg i stropów piwnic dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie pod ogi dla strefy? Wprowad parametry stropodachów i dachów dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie dachy dla strefy? Wprowad parametry stolarki okiennej i drzwi zewn trznych dla strefy Dodaj przegrod Czy zdefiniowano wszystkie okna dla strefy? Czy zdefiniowano wszystkie strefy? Czy zdefiniowano wszystkie budynki? 1 19

4 Mining and Environment 1 Wykonaj bilans energetyczny stanu istniej cego dla wszystkich budynków Zestawienie danych wej ciowych Zestawienie wyników bilansu Wybierz kolejny budynek do optymalizacji Wybierz optymalizowane przegrody dla budynku Wprowad parametry usprawnie dla ciany zewn trznej Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Wprowad parametry usprawnie dla pod ogi lub stropu piwnic Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Wprowad parametry usprawnie dla stropodachu lub dachu Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Wprowad parametry usprawnie dla okien lub drzwi zewnetrznych Wybierz kolejn przegrod budynku Wybierz optymalne usprawnienie dla przegrody Czy zoptymalizowano wszystkie przegrody? Czy zoptymalizowano przegrody dla wszystkich budynków? 2 20

5 Górnictwo i rodowisko 2 Wybierz opcje audytu TAK Pe ny zakres termomodernizacji? Zakres termomodernizacji do wysoko ci kapita u Inwestora? TAK TAK Eliminacja nieefektywnych usprawnie dla ca ego obszaru? Wprowad wysoko kapita u dla ca ego obszaru Wprowad wysoko kapita u dla poszczególnych budynków Wykonaj bilans energetyczny po termomodernizacji dla wszystkich budynków Zestawienie wyników bilansu Zestawienie usprawnie Tablica wyników audytu Koniec Rys. 1. Schemat blokowy programu aplikacji Fig. 1. Block diagram of application program 2. OPIS DZIA ANIA PROGRAMU Po uruchomieniu aplikacji Audyt_miasta_v1.xls, pojawia si ekran informacyjny arkusza wraz z przyciskami wyboru opcji programu (fot. 1). W pierwszej fazie dzia ania programu mog by dost pne tylko dwa przyciski: 1. Bilans energetyczny. 2. Zapisz. 21

6 Mining and Environment Przycisk Zapisz umo liwia zapisanie na dysku komputera kopii aplikacji Audyt_miasta_v1.xls wraz z wprowadzonymi danymi i wynikami oblicze. Na dysku zapisu mo na dokona w dowolnym momencie realizacji aplikacji i z dowolnie wybran przez operatora nazw (ró n od Audyt_miasta_v1.xls). Fot. 1. Ekran informacyjny z przyciskami wyboru opcji programu Phot. 1. Informative screen with buttons for selection options of program 2.1. Obliczenia bilansu energetycznego Przycisk Bilans energetyczny powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 2), które umo liwia wybranie kolejnych opcji programu: 1. Edytuj dane umo liwia wprowadzanie nowych danych wej ciowych audytu oraz edycj danych wprowadzonych wcze niej (fot. 3). 2. Wykonaj bilans dokonuje oblicze bilansu energetycznego dla budynków i przegród zdefiniowanych w aplikacji. 3. Zestawienie danych wej ciowych daje mo liwo przegl du wprowadzonych przez operatora danych wej ciowych dla poszczególnych budynków i ich oddzielnych stref ogrzewania (fot. 4). 4. Zestawienie wyników bilansu daje mo liwo przegl du bilansu energetycznego budynków dla stanu istniej cego (przed termomodernizacj ). Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru (fot. 5). 22

7 Górnictwo i rodowisko Fot. 2. Opcja obliczeniowa bilans energetyczny Phot. 2. Computational option energetic balance Ka de wprowadzenie nowych danych do aplikacji lub edycja danych wprowadzonych wcze niej, wymaga przeliczenia bilansu energetycznego dla budynków, które jest realizowane po wybraniu przycisku Wykonaj bilans. Fot. 3. Edycja danych budynków Phot. 3. Editing of buildings data 23

8 Mining and Environment Fot. 4. Zestawienie danych wej ciowych dla budynków i ich stref ogrzewania Phot. 4. Compilation of input data for buildings and their heating zones 24

9 Górnictwo i rodowisko 2.2. Edycja danych wej ciowych Fot. 5. Wyniki bilansu energetycznego budynków Phot. 5. Results of energetic balance for buildings Wprowadzenie nowych danych wej ciowych lub edycja danych ju wcze niej wprowadzonych jest mo liwe po wybraniu przycisku Bilans energetyczny, a nast pnie Edytuj dane (fot. 3). W oknie dialogowym u ytkownika Edycja danych budynków s dost pne nast puj ce pola danych i przyciski wyboru: 1) przyciski dodania nowego lub usuni cia budynku z analizowanego obszaru, 2) informacje o lokalizacji budynku oraz jego podstawowych parametrach eksploatacyjnych, 3) lista stacji meteorologicznych i aktynometrycznych, 25

10 Mining and Environment 4) zestawienie stref ogrzewania przypisanych do danego budynku, 5) przyciski dodania lub usuni cia stref ogrzewania budynków, 6) przycisk System grzewczy, umo liwiaj cy wprowadzenie parametrów systemu grzewczego dla budynku (fot. 6), Fot. 6. Okno dialogowe system grzewczy budynku Phot. 6. Dialog box heating system of building 7) przycisk str. powietrza went., umo liwiaj cy wyznaczenie strumienia powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych stref grzewczych (fot. 7); kolumna okre laj ca warto ci normowe mo e by edytowana i zmieniana, Fot. 7. Okno dialogowe strumie powietrza wentylacyjnego Phot. 7. Dialog box ventilation stream of air 26

11 Górnictwo i rodowisko 8) przycisk ciany, umo liwiaj cy edytowanie parametrów cian zewn trznych dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 8), Fot. 8. Edycja danych cian zewn trznych Phot. 8. Editing of external walls data 9) przycisk Pod ogi, umo liwiaj cy edytowanie parametrów pod óg i stropów piwnic dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 9), Fot. 9. Edycja danych pod óg i stropów Phot. 9. Editing of floors and ceilings data 27

12 Mining and Environment 10) przycisk Stropy/Dachy, umo liwiaj cy edytowanie parametrów stropodachów i dachów dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 10), Fot. 10. Edycja danych stropodachów i dachów Phot. 10. Editing of flat roofs and other roofs data 11) przycisk Okna, umo liwiaj cy edytowanie parametrów stolarki okiennej i drzwi zewn trznych dla poszczególnych stref grzewczych budynków (fot. 11). Fot. 11. Edycja danych stolarki okiennej i drzwi zewn trznych Phot. 11. Editing of windows and external doors woodworks data Przyciski opisane znakiem? udost pniaj okienka z podpowiedziami okre laj cymi warto ci lub dopuszczalne zakresy dla wybranych parametrów wej ciowych. Przyk ad podpowiedzi zamieszczono na fotografii

13 Górnictwo i rodowisko Fot. 12. Okno pomocy wspó czynnik przepuszczalno ci promieniowania s onecznego Phot. 12. Help window sun light transmittance 2.3. Optymalizacja wyboru usprawnie termomodernizacyjnych Przycisk Optymalizacja powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 13), w którym s zestawione wszystkie zadeklarowane przegrody budowlane, wp ywaj ce na wynik bilansu cieplnego. W niniejszym oknie dialogowym dokonuje si wyboru przegród dla poszczególnych budynków, które zostan poddane procesowi termomodernizacji. Fot. 13. Okno dialogowe wybór przegród do optymalizacji Phot. 13. Dialog box choice of barriers for optimisation 29

14 Mining and Environment Przegrody s podzielone na cztery grupy i w ka dej z nich mo na zmieni status optymalizacji dowolnej przegrody (tak/nie) przez klikni cie myszk. Po dokonaniu selekcji przegród nale y wybra przycisk Dalej... i wówczas uka e si okno dialogowe prezentuj ce przegrody wskazane do optymalizacji (fot. 14). Dodatkowo w oknie Optymalizowane przegrody nale y wype ni pola okre laj ce jednostkowe koszty ogrzewania poszczególnego budynku w stanie istniej cym i po termomodernizacji. Fot. 14. Okno dialogowe optymalizowane przegrody Phot. 14. Dialog box barriers being optimised Optymalizacj przeprowadza si dla ka dej przegrody indywidualnie i dla ka dej grupy przegród jest prezentowane inne okno dialogowe wybierane przyciskiem Dalej... 30

15 Górnictwo i rodowisko W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j c e g o n a t e r m o m o d e r n i z a c j i c i a n z e w n t r z n y c h Sposób wyznaczenia optymalnego usprawnienia w zakresie termomodernizacji przegród zewn trznych ( ciany zewn trzne, dachy, stropodachy) polega na wyznaczeniu grubo ci warstwy docieplaj cej, przy której czas zwrotu poniesionych nak adów jest najkrótszy. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 15). Algorytm optymalizacji wymaga wpisania wspó czynników A i B funkcji N j = Ag + B okre laj cej zale no ceny jednostkowej ocieplenia [z /m 2 ] w zale no ci od grubo ci materia u izolacyjnego [m]. Obliczenia przeprowadza si dla zadanego zakresu analizy, iteracyjnie ze sta ym skokiem grubo ci materia u termoizolacyjnego co 0,01 m. Fot. 15. Okno dialogowe optymalizacja cian zewn trznych Phot. 15. Dialog box optimisation of external walls Wyniki optymalizacji mo na zobaczy po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 16). Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej grubo ci (pole przyjmuje kolor szaroniebieski), czyli takiej, dla której czas zwrotu nak adów SPBT jest najkrótszy. Jednak e operator ma mo liwo r cznego wyboru innej grubo ci materia u przez zmian numeru iteracji obliczeniowej. 31

16 Mining and Environment Fot. 16. Wyniki optymalizacji ciany zewn trzne Phot. 16. Results of optimisation external walls Po wybraniu przycisku Wykres (fot. 17) jest mo liwa równie graficzna prezentacja wyników analizy w ca ym zadeklarowanym zakresie. Fot. 17. Graficzna prezentacja wyników analizy Phot. 17. Graphic presentation of results of analysis 32

17 Górnictwo i rodowisko W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j c e g o n a t e r m o m o d e r n i z a c j i p o d ó g i s t r o p ó w p i w n i c Optymalizacja pod óg i stropów piwnic przebiega analogicznie jak w przypadku cian zewn trznych i polega na wyborze optymalnej grubo ci materia u izolacyjnego u ytego do termomodernizacji. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 18). Obliczenia wykonuje si iteracyjnie ze sta ym skokiem grubo ci materia u co 0,01 m. Fot. 18. Okno dialogowe optymalizacja pod óg lub stropów piwnic Phot. 18. Dialog box optimisation of floors or ceilings of cellars Wyniki optymalizacji mo na zobaczy po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 19). Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej grubo ci (SPBT = min.), a pole przyjmuje kolor szaroniebieski. Analogicznie jak w przypadku optymalizacji wyboru usprawnienia polegaj cego na termomodernizacji cian zewn trznych operator ma mo liwo r cznego wyboru innej grubo ci materia u przez zmian numeru iteracji obliczeniowej. 33

18 Mining and Environment Fot. 19. Wyniki optymalizacji pod ogi lub stropy piwnic Phot. 19. Results of optimisation floors or ceilings of cellars Podobnie jak dla cian zewn trznych jest mo liwa równie graficzna prezentacja wyniku po wybraniu przycisku Wykres (fot. 20). Fot. 20. Graficzna prezentacja wyników wyboru Phot. 20. Graphic presentation of results of choice 34

19 Górnictwo i rodowisko W y b ó r o p t y m a l n e g o u s p r a w n i e n i a p o l e g a j c e g o n a t e r m o m o d e r n i z a c j i s t r o p o d a c h ó w i d a c h ó w Optymalizacja stropodachów i dachów przebiega analogicznie, jak w przypadku cian zewn trznych i polega na doborze optymalnej grubo ci materia u izolacyjnego u ytego do termomodernizacji. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 21). Obliczenia wykonuje si iteracyjnie ze sta ym skokiem grubo ci materia u co 0,01 m. Fot. 21. Okno dialogowe optymalizacja stropodachów i dachów Phot. 21. Dialog box optimisation of flat roofs and other roofs Wyniki optymalizacji mo na zobaczy po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 22). Program automatycznie prezentuje wyniki dla optymalnej grubo ci (pole przyjmuje kolor szaroniebieski), czyli takiej dla której czas zwrotu nak adów SPBT jest najkrótszy. Operator ma mo liwo r cznego wyboru innej grubo ci materia u przez zmian numeru iteracji obliczeniowej. Podobnie jak dla cian zewn trznych mo liwa jest równie graficzna prezentacja wyniku po wybraniu przycisku Wykres. 35

20 Mining and Environment Fot. 22. Wyniki optymalizacji stropodachy i dachy Phot. 22. Results of optimisation flat roofs and other roofs O p t y m a l i z a c j a w y b o r u u s p r a w n i e w z a k r e s i e s t o l a r k i o k i e n n e j i d r z w i z e w n t r z n y c h Optymalizacja usprawnienia polegaj cego na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewn trznych polega na doborze optymalnego wspó czynnika przenikania ciep a U [W/m 2 K], charakteryzuj cego rodzaj stolarki wybranej do termomodernizacji. Parametry wej ciowe dla procesu wprowadza si przez okno dialogowe (fot. 23). Obliczenia wykonuje si iteracyjnie, maksymalnie dla pi ciu wariantów stolarki. Wyniki optymalizacji s prezentowane po wybraniu przycisku Dalej... (fot. 24). Program automatycznie wy wietla wyniki dla optymalnego usprawnienia opisanego wspó czynnikiem przenikania ciep a U zestawu okiennego (pole przyjmuje kolor szaroniebieski), czyli takiego, dla którego prosty czas zwrotu nak adów przyjmuje warto minimaln. Operator programu ma mo liwo r cznego wyboru innego wspó czynnika, a tym samym innego zestawu okiennego, przez zmian numeru wariantu obliczeniowego. Podobnie jak dla cian zewn trznych mo liwa jest równie graficzna prezentacja wyniku po wybraniu przycisku Wykres. 36

21 Górnictwo i rodowisko Fot. 23. Okno dialogowe okna i drzwi zewn trzne Phot. 23. Dialogue box windows and external doors Fot. 24. Wyniki optymalizacji dla okien i drzwi zewn trznych Phot. 24. Results of optimisation for windows and external doors 37

22 Mining and Environment 2.4. Wybór opcji obliczeniowych audytu energetycznego Przycisk Opcje audytu powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 25), które umo liwia wybór wariantu realizacji audytu dla wszystkich budynków wchodz cych w sk ad analizowanego obszaru. W niniejszej wersji programu Audyt_miasta_v. 1.0 dost pne s dwie opcje: 1) pe ny zakres termomodernizacji, 2) zakres termomodernizacji dostosowany do wysoko ci zadeklarowanego kapita u przez inwestora. Fot. 25. Okno dialogowe umo liwiaj ce wybór realizacji audytu Phot. 25. Dialog box enabling choice of realisation of audit Wybranie OPCJI 1 powoduje obliczenie bilansu energetycznego dla stanu po termomodernizacji dla budynków wchodz cych w sk ad analizowanego obszaru, z uwzgl dnieniem wszystkich zoptymalizowanych usprawnie. Aktywacja OPCJI 2 powoduje ukazanie si okna dialogowego (fot. 26), w którym nale y dokona wyboru metody eliminacji usprawnie dla budynków, aby ograniczy zakres termomodernizacji do zadeklarowanej kwoty. Wraz z wyborem metody oblicze : dla ca ego obszaru lub poszczególnych, pojedynczych budynków, w kolejnym kroku jest konieczne zadeklarowanie kwoty kapita u inwestora. Eliminacja nieefektywnych ekonomicznie usprawnie (charakteryzuj cych si najd u szym czasem zwrotu nak adów) jest realizowana automatycznie przez algorytm programu. 38

23 Górnictwo i rodowisko Fot. 26. Okno dialogowe deklaracja wysoko ci kapita u Phot. 26. Dialog box declaration of capital height 3. WYNIKI AUDYTU ENERGETYCZNEGO Wyniki oblicze dla wybranych opcji obliczeniowych s prezentowane po wybraniu przycisku z okna dialogowego Opcje audytu (fot. 25): 1. Zestawienie wyników bilansu (fot. 27) zestawienie wyników, analogiczne jak w przypadku tworzenia bilansu stanu istniej cego (fot. 5), z mo liwo ci wyboru stanu po termomodernizacji i stanu istniej cego. Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru. 2. Zestawienie usprawnie (fot. 28) lista wszystkich zoptymalizowanych usprawnie w kolejno ci od najkrótszego do najd u szego czasu zwrotu nak adów. Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru. 3. Tablica wyników audytu (fot. 29) lista budynków poddanych termomodernizacji z wynikami: - sezonowego zapotrzebowania na ciep o (brutto) Q 0 [GJ/rok], - obliczeniowej mocy cieplnej q 0 [MW] dla stanu istniej cego, - zastosowanych usprawnie, - sezonowego zapotrzebowania na ciep o (brutto) Q 1 [GJ/rok], - obliczeniowej mocy cieplnej q 1 [MW] dla stanu docelowego po termomodernizacji, - rocznej oszcz dno ci ciep a Q [GJ/rok], - oszcz dno ci obliczeniowej mocy cieplnej q [MW], - rocznych oszcz dno ci kosztów ciep a Q [z /rok], - planowanych kosztów termomodernizacji N [z ], - czasu zwrotu nak adów SPBT [lata], - warto ci bie cej netto NPV [z ]. 39

24 Mining and Environment Mo liwe jest przegl danie wyników dla poszczególnych budynków lub zbiorczo dla ca ego obszaru. Fot. 27. Wyniki bilansu energetycznego budynków dla stanu po termomodernizacji Phot. 27. Results of energetic balance of buildings for its state after thermomodernisation 40

25 Górnictwo i rodowisko Fot. 28. Lista wszystkich zoptymalizowanych usprawnie Phot. 28. List of all optimised improvements Fot. 29. Zbiorcza tablica wyników audytu budynków na analizowanym obszarze Phot. 29. Summary table of audit results for buildings on analysed area 41

26 4. PODSUMOWA I WNIOSKI Mining and Environment 1. Niniejsza wersja programu Audyt_miasta_v. 1.0 zosta a przetestowana na obszarze obejmuj cym 3 budynki. Uzyskane wyniki zosta y zweryfikowane i s prawid owe. 2. Podczas weryfikacji mo liwo ci obliczeniowych programu, w kontek cie jego szerszego zastosowania, w Zak adzie Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza G ównego Instytutu Górnictwa podj to decyzj o rozszerzeniu aplikacji o dodatkowe funkcje. Kolejna wersja programu b dzie rozszerzeniem publikowanej wersji Audyt_miasta_v. 1.0 o: - optymalizacj wyboru usprawnie w zakresie modernizacji systemu grzewczego ka dego z budynków, wchodz cego w sk ad analizowanego obszaru, - obliczenia efektów ekologicznych, wynikaj cych z termomodernizacji analizowanego obszaru miasta dla wybranej opcji obliczeniowej (niniejsza opcja pozwoli wykorzysta mo liwo ci obliczeniowe programu podczas realizacji Programów likwidacji niskiej emisji w gminach, czy Programów ochrony powietrza), - realizacj wyboru zakresu termomodernizacji w funkcji maksymalnego efektu ekonomicznego okre lonego parametrem warto ci bie cej netto NPV (net present value). Literatura 1. wi czek M. (2005): Opracowanie algorytmu wykonywania audytu energetycznego wybranego obszaru miast/gmin. Dokumentacja GIG. Katowice. Recenzent: mgr in. Aleksander Szkliniarz 42

Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku

Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku. Strona tytułowa! 2. Karta audytu energetycznego! 3. Dane źródłowe 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana 5. Ocena stanu technicznego 6. Wybór wskazanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku budynek zbiorowego zamieszkania - Dom Pomocy Społecznej, Łużycka 73, 11-040 Dobre Miasto Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Łużycka 73 11-040 Dobre Miasto Powiat Olsztyński województwo: warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego.

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. EFEKT EKOLOGICZNY 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. Docieplenie przegród budowlanych, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku budynek szkolno-oświatowy, wolnostojący, średniowysoki, Piastowska 2a, 67-200 Głogów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Piastowska 2a 67-200 Głogów Powiat Głogowski województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: Kościuszki 55 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obywatelska 14 w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 1-1. Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW):

Załącznik 1 1-1. Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW): Szczegółowe analizy dla budynków modelowych: budynek jednorodzinny (BJ) i budynek wielorodzinny (BW): Analiza dla budynków modelowych została przeprowadzona dla poszczególnych wariantów termoizolacji opisanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza GI-DEC-DIS- 356/05/1015 Warszawa, 28 października 2005 r. DECYZJA Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo