Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska"

Transkrypt

1 Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

2 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Norma PN-EN dotyczy cegieł i pustaków, przeznaczonych do : wykonywania murów, przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeo, tynkowanych, łącznie z wewnętrznymi okładzinami i ścianami działowymi, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

3 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Zgodnie z PN-EN wyroby ceramiczne podzielono na dwie grupy: elementy LD tj. elementy o gęstości brutto (objętościowej) w stanie suchym 1000 kg/m 3, przeznaczone do stosowania w murach tynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed penetracją wody lub w murach wewnętrznych i warstwy wewnętrzne ścian

4 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN elementy HD: a) wszystkie elementy przeznaczone do stosowania w murach niezabezpieczonych, b) elementy o gęstości brutto (objętościowej) w stanie suchym 1000 kg/m 3 przeznaczone do stosowania w murach zabezpieczonych.

5 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Elementy murowe ceramiczne (także silikatowe wg PN-EN 771-2) klasyfikowane są zgodnie ze znormalizowaną wytrzymałością na ściskanie wg tabeli 1. Klasy wytrzymałości na ściskanie Znormalizowana wytrzymałośd na ściskanie w N/mm 2 (MPa) nie mniejsza niż ,0 35,0 7,5 40 7,5 40,0, ,0 45, ,0 50, ,0 60, , ,0 75,0

6 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Norma PN-EN dotyczy: zarówno wyrobów prostopadłościennych, jak i o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, nie określa żadnych standardowych wymiarów elementów, ani też kątów pochylenia powierzchni elementów kształtowanych specjalnie.

7 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Norma PN-EN nie dotyczy: elementów ceramicznych drogowych (brukowych), elementów przewodów kominowych, elementów o wysokości kondygnacji, elementów z wbudowanym materiałem termoizolacyjnym oraz elementów ceramicznych do pokryd dachowych.

8 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wybrane terminy i definicje elementy murowe kategorii I - elementy o wytrzymałości na ściskanie deklarowanej z prawdopodobieostwem, że wystąpienie wytrzymałości mniejszej jest nie większe niż 5%, elementy murowe kategorii II elementy, dla których nie przewiduje się poziomu ufności przewidzianego dla wyrobów kategorii I,

9 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wybrane terminy i definicje mur zabezpieczony (przed penetracją wody lub wewnętrzny), znormalizowana wytrzymałośd na ściskanie wytrzymałośd przeliczona na wytrzymałośd na ściskanie ekwiwalentnego elementu murowego o szerokości 100mm i wysokości 100 mm,

10 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wybrane terminy i definicje elementy murowe odporne na przenikanie wilgoci, elementy murowe narażone na działanie warunków surowych, elementy murowe narażone na działanie warunków umiarkowanych, elementy murowe narażone na działanie warunków obojętnych,

11 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wybrane terminy i definicje drążenia pionowe, poziome wszystkie otwory przelotowe, nie tylko przewidziane do zapełnienia zaprawą, wnęki, zagłębienia, wgłębienia, wymiary i powierzchnie,

12 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wymiary i powierzchnie

13 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wybrane terminy i definicje wymiar nominalny wymiar elementu murowego określany w celu wytworzenia elementu, którego wymiar rzeczywisty zawiera się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarów

14 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wybrane terminy i definicje wymiar koordynacyjny wymiar wynikający z koordynacji wymiarowej, któremu odpowiada wymiar elementu murowego łącznie z naddatkami na spoiny (złącza) z uwzględnieniem odchyłek wymiarów

15 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wybrane terminy i definicje objętośd brutto objętośd elementu obliczona na podstawie długości, szerokości i wysokości pomniejszona o objętośd otworów, drążeo, wgłębieo lub wcięd przeznaczonych do wypełnienia zaprawą objętośd netto objętośd brutto elementu pomniejszona o objętośd wszelkich otworów lub drążeo nie przeznaczonych do wypełnienia zaprawą

16 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Wymagania dotyczące elementów Producent decyduje czy element spełnia wymagania dotyczące elementów LD, czy HD, ponieważ od tego zróżnicowano większośd wymagao. Wymiary i odchyłki: producent deklaruje wymiary elementu w milimetrach, w następującej kolejności: długośd, szerokośd, wysokośd.

17 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Jako wymiary nominalne mogą byd dodatkowo podane wymiary koordynacyjne. Wymiary powinny się odnosid do usytuowania elementów w murze. Producent deklaruje kategorię odchyłek wymiarowych. Przewidziano następujące kategorie odchyłek: dla elementów LD T1; T1+; T2; T2+ lub Tm dla elementów HD T1; T2; lub Tm

18 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN 771-1

19 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Rozpiętośd wymiarów (każdego podanego wymiaru) jako różnica między największymi a najmniejszymi określonymi wymiarami poszczególnych elementów powinna zawierad się w jednej z deklarowanych kategorii, a mianowicie: dla elementów LD R1; R1+; R2; R2+ lub Rm dla elementów HD R1; R2; lub Rm

20 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN 771-1

21 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Kształt i budowa Kształt elementu oraz kierunek i udział % drążeo powinny byd podane przez producenta. Może byd także podana: objętośd i kształt drążeo, wnęk, wgłębieo, zagłębieo, powierzchnia otworów chwytakowych, grubośd ścianek.

22 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Elementy murowe LD

23 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Elementy murowe LD

24 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Elementy murowe HD

25 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Elementy murowe HD

26 Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN Gęstośd Producent zobowiązany jest podawad: gęstośd netto i brutto w stanie suchym, kategorię odchyłki gęstości w stanie suchym od wartości deklarowanej: D1: ±10%, D2: ± 5% lub Dm - odchylenie w % deklarowane przez producenta.

27

28 Beton komórkowy Beton komórkowy produkuje się z łatwo dostępnych i obficie występujących w naturze (a więc i relatywnie tanich), odpowiednio przygotowanych surowców. W zależności od zespołu warunków surowcowolokalizacyjnych, w Polsce stosowane są wariantowe technologie produkcji betonu komórkowego.

29 Zestaw składników do produkcji betonu komórkowego spoiwo (cement + wapno lub samo wapno), kruszywo (piasek kwarcowy lub popiół lotny powstający ze spalania węgla w elektrowniach albo piasek kwarcowy + popiół) środek porotwórczy (proszek aluminium albo pasta aluminium), woda,

30 Zestaw składników do produkcji betonu komórkowego cd. detergent (środki powierzchniowo-czynne do usuwania warstwy ochronnej z proszku aluminium oraz zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody i uzyskania szybszego zwilżenia stałych składników masy zarobkowej podczas mieszania), ewentualnie dodatki (poprawiające własności reologiczne masy),

31 Polska norma PN-B-19301:2004 podaje 5 odmian betonu komórkowego 300;400;500;600;700 [6;10;26]. Dla odmian tych obowiązują przedziały gęstości objętościowej oraz odpowiadające im marki zgodnie z tablicą 1-1.

32 Wyjaśnienia do tabeli * Średnia gęstośd w stanie suchym. ** Deklarowana wartośd współczynnika przewodzenia ciepła λd23, uzyskiwana z pomiaru wg metody podanej w PN-ISO 8302:1999 [15] lub PN-ISO 8301:1998 *16+, w stanie suchym przy średniej temperaturze próbki 23 C, na podstawie której określa się obliczeniową wartośd współczynnika przewodzenia ciepła wykorzystywaną do projektowania i uwzględniającą warunki eksploatacji betonu komórkowego (na ogół przyjmuje się średnią temperaturę równą 10 C i wilgotnośd odpowiadającą równowadze termodynamicznej z powietrzem o temperaturze 23 C i wilgotności względnej 80%). Obliczeniową wartośd współczynnika przewodzenia ciepła uzyskuje się, podając wartośd λd23, zgodnie z normą PN-ISO 10456:1999 *18+, konwersji ze względu na temperaturę (z 23 C do 10 C), a następnie konwersji ze względu na wilgotnośd (od stanu suchego do wilgotności odpowiadającej równowadze termodynamicznej z powietrzem o temperaturze 23 C i wilgotności względnej 80%).

33 Norma PN-EN 771-4:2004 podaje, że gęstośd (w stanie suchym) elementów z betonu komórkowego zazwyczaj zawiera się w zakresie kg/m 3. W załączniku krajowym do tej normy podano system klasyfikacji elementów murowych, jak w tablicy 1-2.

34 Beton komórkowy - służy jedynie do budowy ścian jednowarstwowych - przy wykorzystaniu bloczków modułowych. Grubośd ścian z tego materiału budowlanego zależy od izolacyjności termicznej bloczków, wynikającej z ich gęstości objętościowej, którą określa klasa. Im wyższa klasa, tym większa gęstośd i nośnośd elementu, ale gorsza izolacyjnośd termiczna.

35 Beton komórkowy - System SOLBET w budownictwie pasywnym

36 Silikaty - białe bloczki i cegły silikatowe to jeden z najtaoszych materiałów do budowania ścian. Buduje się z nich zewnętrzne ściany dwuwarstwowe, a ich ocieplanie i wykaoczanie wygląda identycznie jak przy ścianach ceramicznych (mury z wapna i piasku ściany z silikatów)

37 Silikaty budownictwo jednorodzinne l

38 Silikaty budownictwo wielorodzinne l

39 Silikaty budownictwo gospodarcze l

40 Porównanie parametrów technicznych betonu komórkowego i wyrobów silikatowych Parametry Beton Komórkowy Silikaty (wyroby wapienno-piaskowe) Gęstośd objętościowa kg/m kg/m 3 Wytrzymałośd na ściskanie 1,5 7 MPa MPa Przewodnośd cieplna 0,10 0,20 W/(mK) 0,80 1,00 W/(mK) Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego ( ) Izolacyjnośd akustyczna średnia bardzo dobra Akumulacja ciepła niska wysoka Nasiąkliwośd do 40% do 15% Mrozoodpornośd względna całkowita Stabilizacja wilgotności powietrza niska wysoka

41 Keramzytobeton - powstaje z tradycyjnej mieszanki betonowej, do której dodaje się keramzyt, zapewniający lekkośd i ciepłochronnośd. Z keramzytobetonu produkowane są dwa rodzaje materiałów ściennych - pustaki i bloczki ze styropianowym wypełnieniem (ściany z keramzytobetonu, pustaki z keramzytobetonu)

42 pustak ścienny kształtka nadprożowa bloczek fundamentowy pustak wieocowy pustak do ścian działowych pustak stropowy

43 Elementy systemu HOTBLOK z keramzytobetonu U=0,15 W/m 2 K Hotblok - podstawowy element systemu dł./szer./wys. 600x420x240 Hotblok NW90 narożnik zewnętrzny dł./szer./wys. 600 x 420 x 240 Hotblok P połówka dł./szer./wys. 300 x 420 x 240 Hotblok Startowy dł./szer./wys. 300 x 420 x 240 Hotblok NW90 narożnik wewnętrzny dł./szer./wys. 600 x 420 x 240

44 Ściany z betonu wylewane - powstają z elementów, które nazywane są deskowaniem traconym (szalunkiem traconym). W przeciwieostwie do tradycyjnego, pozostaje ono trwałą częścią ściany i odpowiada za wiele jej funkcji (ściany z betonu wylewane, domy ze styropianu refabrykowane)

45 Domy prefabrykowane - to odpowiednie rozwiązanie dla tych, którzy chcą mied szybko dom...to jednak kosztuje

46 Szkielet po kanadyjsku - "Kanadyjczyki" to stosunkowo tanie i ekonomiczne w eksploatacji domy, lecz muszą byd BARDZO profesjonalnie wykonane.

47 Domy z bali - są obecnie bardzo popularne. Pięknie wyglądają na wsi, w otoczeniu natury - ale tragicznie w przestrzeni miejskiej. Najlepsze bale do budowy domów otrzymuje się z sosen polarnych, sosen zwykłych, świerków, jodeł lub olch.

48 Szkielet stalowy - podobny do drewnianego, ale ustępuje mu popularnością. Podstawą tej konstrukcji są metalowe słupy i belki, wzmocnione prętami stężającymi i usztywniającymi.

49 Słupy i belki wzmocnione są prętami stężającymi i usztywniającymi. Nad drzwiami i oknami umieszcza się belki nadprożowe. Konstrukcja dachu to metalowe krokwie i dźwigary. Wszystkie elementy wykonane są z ocynkowanych profili stalowych, lekkich, a zarazem wytrzymałych. Szkielet wypełnia się izolacją termiczną, a tam, gdzie trzeba, zabezpiecza materiałami hydroizolacyjnymi. Elewację można obmurowad, pokryd deskami, płytami wiórowymi lub sidingiem. Do pokrycia ścian wewnętrznych najbardziej nadają się płyty g-k bądź g-w. Budynek o takim szkielecie powinien byd w kilku miejscach uziemiony.

50 Wady dwie, ale poważne Stalowy szkielet nie jest odporny na działanie ognia metal w wysokiej temperaturze rozszerza się i deformuje. Częściowo chroni przed nim obudowa z płyt gipsowych (przez ok. 30 min. opiera się płomieniom). Ten czas podwajają dwie warstwy płyt lub płyta o zwiększonej odporności na ogieo (GKF). Metalowy szkielet przenosi też hałasy. Jest na to rada tam, gdzie belki stalowe stykają się z płytą poszycia stropowego nakleja się paski filcu lub taśmy izolacyjnej. Ochronę przed hałasem stanowi też wełna mineralna wypełniająca szkielet ścian wewnętrznych i zewnętrznych.