Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22 lutego 2009 do 05 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22 lutego 2009 do 05 marca 2010 r."

Transkrypt

1 Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22 lutego 2009 do 05 marca 2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 05/2010

2 W minionych dwóch tygodniach dokonały się zmiany na szczeblach nadzorczych i zarządzających w 12 spółkach notowanych na rynku NewConnect. Porównując tego typu zdarzenia z sytuacją zaprezentowaną w poprzednim raporcie z 19 lutego 2010 r., można zauważyd wyraźną kontynuację rotacji na wspomnianych stanowiskach. Poniżej prezentujemy pełny wykaz zmian na najważniejszych stanowiskach notowanych spółek, które miały miejsce w okresie od 22 lutego do 5 marca 2010 r.: Carbon Design S.A. - Pan Arkadiusz Stefan Kuich oraz Łukasz Tomkiewicz złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej pana Sławomira Ziemskiego oraz pana Dariusza Grzędę. Dent-a-Medical S.A. - Pan Przemysław Foltyn zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej. Zarząd poinformował, iż do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Radosław Jadach. Doradcy24 S.A. - Pan Sławomir Borkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzieo 30 kwietnia br. ECM S.A. - Pan Marek Sagan zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu ECM S.A. EM Lab S.A. - Pan Julian Kozankiewicz zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu i został Członkiem Rady Nadzorczej. Nowym Prezesem Zarządu został Jacek Olechowski - dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. - Pan Ryszard Janik oraz Pani Sylwia Szalbierz zrezygnowali z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Gwarant Agencja Ochrony S.A. - Rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył pan Jarosław Żołędowski. Rada Nadzorcza spółki powołała do Zarządu jako Członka Zarządu Pana Marka Pawełczyka oraz prokurenta Spółki w osobie Pana Krzysztofa Sofioskiego. Hurtimex S.A. - Zarząd Spółki postanowił powoład Prokurenta w osobie Pani Dorocie Tomczyk-Wąsik i udzielid jej prokury łącznej (łącznie z członkiem Zarządu Spółki). Oponix.pl S.A. - Pan Włodzimierz Zantara zrezygnował ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzieo 25 lutego 2010 roku. Szar S.A. - Pan Piotr Rurarz zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej Szar SA. S4E S.A. - Pan Konrad Sitnik oraz Pan Patryk Szafraoski złożyli rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Victoria Asset Operation Centre S.A. - Pan Artur Jakubowski złożył z dniem 25 lutego 2010 r. rezygnację z członkostwa Radzie Nadzorczej Spółki. O zdarzeniach istotnych dla emitentów oraz z punktu widzenia przyszłych wyników finansowych spółki notowane na rynku NewConnect poinformowały o następujących wydarzeniach: Adv S.A. 2 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

3 - Zarząd poinformował, iż powziął wiadomośd o zbyciu akcji Spółki przez Prezesa Rady Nadzorczej Adv.pl S.A. - Pana Mariusza Sokołowskiego w liczbie sztuk. Cena zbycia wyniosła 1,75 zł za akcję. - Zarząd otrzymał informację od spółki zależnej Mediasense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, iż między spółką zależną a Lewiatan Holding S.A. została podpisana umowa dotycząca współpracy w zakresie planowania i zakupu czasu reklamowego w telewizji. Agroma S.A. - Zarząd poinformował, iż w dniu 26 lutego 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła AGROMA S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). - Do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 315 milionów akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Alumast S.A. - Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej poinformował o korekcie prognozy finansowej na rok Prognoza zakładała w 2009 roku realizację przychodów ze sprzedaży na poziomie ,0 tys. zł oraz osiągnięcie zysku netto w kwocie 2 348,3 tys. zł. W oparciu o wstępne dane finansowe za cały rok 2009 stwierdzono, iż osiągnięte wyniki finansowe odbiegają od przyjętych założeo i podlegają korekcie: przychód do kwoty 8 458,9 tys. zł, wynik finansowy netto do kwoty ,50 tys. zł. - Raport za IV kwartał 2009 roku został uzupełniony o komentarz Zarządu odnośnie podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych za 2009 rok. Artefe S.A. - Zarząd przekazał informacje o zakooczonej subskrypcji akcji serii C. Subskrypcją objętych było sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 0,20 zł za akcję. Atlantis Energy S.A. - Emitent poinformował, że zwolnił częściowo akcjonariusza Investment Friends Energy S.A. ze zobowiązania dotyczącego zakazu zbywania posiadanych przez niego akcji Emitenta. Zwolnienie dotyczy akcji. - do siedziby Spółki wpłynęła uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w sprawie uchylenia uchwały roku w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. - Zarząd poinformował, iż Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Biegłego Rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku. - Zarząd Spółki poinformował iż obecnie Investment Friends Energy S.A posiada akcje stanowiące 52,65% kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA. - Zarząd Spółki poinformował wpłynęło zawiadomienie Zarządu Spółki Investment Friends Energy S.A. o sprzedaży akcji Emitenta dokonanej w dniu 17 lutego 2010 roku w ilości akcji w przedziale cenowym od 1,09 zł do 1,3 zł w ramach sesji zwykłej. 3 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

4 Aton-HT S.A. - Zarząd poinformował, że określił termin prawa poboru na okres od dnia 22 marca 2010 roku do dnia 7 kwietnia 2010 roku. - Podjęto uchwałę w której ustalono cenę emisyjną akcji nowej emisji serii E na poziomie 1,50 zł za jedną akcję. - Zarząd podpisał pierwszą umowę sprzedaży licencji na stosownie procesu technologicznego z wykorzystaniem opatentowanych przez ATON-HT S.A. metod oraz przewoźne urządzenie do unieszkodliwiania odpadów organicznych, zwłaszcza odpadów medycznych, cateringowych i weterynaryjnych. Wartośd umowy wynosi 5 mln USD. Płatnośd została rozłożona na lata I rata w wysokości 1 mln USD nastąpi w 2010 roku. Cerabud S.A. - Zarząd w Łodzi przedstawił życiorysy i oświadczenia zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, których kandydatura ma zostad poddana pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na r. ComPress S.A. - Zarząd przekazał skorygowany raport kwartalny za IV kw roku. Korekta dotyczyła komentarza zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wszystkie pozostałe dane nie uległy zmianie. Dent-a-Medical S.A. - Zarząd poinformował, iż została zawarta umowa franczyzowa na użytkowanie kliniki własnej we Wrocławiu z podmiotem świadczącym usługi stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu. - Zarząd poinformował, iż podpisane zostały kolejne listy intencyjne w sprawie włączenia siedmiu nowych klinik do tworzonej sieci klinik franczyzowych. Doradcy24 S.A. - Zarząd poinformował o zakooczeniu subskrypcji akcji serii J. Subskrypcją objętych było nowych akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Cena emisyjna akcji wynosiła 0,05 zł za jedną akcję. Akcje serii J zostały objęte w całości. ECM S.A. - Zarząd przekazał informację otrzymaną od Spółki zależnej zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o nie utrzymaniu autoryzacji dla ECM Domu Maklerskiego S.A. na pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Eko Export S.A. - W oparciu o dane finansowe za IV kw r., które zostały opublikowane w dniu r., Zarząd poinformował, że osiągnięty w 2009 r. zysk netto odbiega od poczynionych wstępnie założeo i jako taki podlega oficjalnej korekcie do kwoty 156 tys. złotych. Przychody zrealizowane w 2009 r. wyniosły tys. zł i mieszczą się w paśmie dopuszczalnego błędu dla prognozy. Elektromont S.A. - Zarząd przekazał raport roczny za rok obrotowy Wielkośd przychodów Emitenta w wyniosła 16,21 mln zł, a zysk netto 0,51 mln zł. 4 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

5 EM Lab S.A. - Zarząd poinformował, iż powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu akcji Spółki, za cenę ,95 zł, co spowodowało zwiększenie udziału Posella Management Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu powyżej 25%. - Zarząd poinformował, iż powziął informację o zbyciu przez p. Juliana Kozakiewicza akcji Spółki, za cenę ,95 zł, co spowodowało zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce do poziomu poniżej 5%. - Ponadto porozumienie wspólników EM Lab S.A. zawarte pomiędzy Panami Jackiem Olechowskim, Filipem Friedmannem, Julianem Kozankiewiczem i Tomaszem Grzybowskim uległo rozwiązaniu. Euro-Tax.pl S.A. - Zarząd poinformował, że Spółka zależna Emitenta CUF Sp. z o.o. otrzymała od PARP dofinansowanie w kwocie 0,185 mln zł w ramach pierwszego etapu rozliczenia dofinansowania projektu "Automatyzacja procesu rozliczeo polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp. z o.o.". - CUF Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 "Wdrożenie elektronicznego biznesu B2B wśród partnerów handlowych" dotyczącą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu to 0,325 mln zł. Przyznana dla CUF Sp. z o.o. kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 0,195 mln zł. GeoInvent S.A. - Spółka zawarła z Biurem Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Spółką z o.o. umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, tj. za okres od dnia 29 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.. - Zarząd poinformował, iż został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. GoAdvisers S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż została podpisana notarialna umowa sprzedaży całego pakietu akcji spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. - spółki, która znajdowała się w portfelu inwestycyjnym GoAdvisers S.A. Akcje nabyła Spółka PTWP SA w celu ich umorzenia za łączną kwotę 1 mln zł. - Zarząd powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Spółkę Air Market sp. z o.o. umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu doradztwa przy pozyskaniu kapitału w ramach oferty private placement oraz wprowadzeniu Spółki na rynek NewConnect. GPPI S.A. - W związku z licznymi pytaniami akcjonariuszy kierowanymi do Spółki w nawiązaniu do informacji dotyczących GPPI S.A. a zawartych w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 5 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

6 Mewa za IV kwartał 2009 roku opublikowanym w dniu roku, Zarząd Emitenta przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. - Zarząd otrzymał odpis nieprawomocnego wyroku w sprawie z powództwa GPPI S.A. przeciwko Z.D. Mewa S.A. o zapłatę kwoty 0,414 mln zł tytułem ceny nabycia obligacji serii A2 wyemitowanych przez GPPI S.A. i objętych przez Z.D. Mewa S.A. Grupa PSW Holding S.A. - Zarząd poinformował, iż w 2010 roku prognozuje osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 148 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,3 mln zł. - Przeprowadzona została subskrypcja prywatna akcji serii L. Liczba akcji serii L objętych subskrypcją prywatną 10 mln akcji. Cena, po jakiej akcje serii L zostały objęte 0,30 zł za jedną akcję. - Przeprowadzona została subskrypcja prywatna akcji serii K. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej 25 mln akcji. Cena, po jakiej akcje serii K zostały objęte 0,10 zł za jedną akcję. - Grupa PSW Holding S.A uzyskała rabat na dostarczany węgiel w kwocie 1,5 mln USD co stanowi 5% wartości podpisanej umowy. Hefal Serwis S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż otrzymał zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez HEFAL SERWIS S.A. na zaprojektowanie i budowę wielofunkcyjnego boiska - lodowiska. Wartośd złożonej oferty wynosi 2,05 mln zł brutto. Hydrapres S.A. - Zarząd spółki poinformował, iż otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie uzupełnienia porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie zgody Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. - Zarząd Spółki informuje, że przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2009 rok w dniu 9 marca 2010 roku. InBook S.A. - Zarząd podpisał umowę kredytową z Bankiem PKO Bank Polski S.A. Wysokośd kredytu to kwota zależna od realizacji programu POIG i nie przekroczy kwoty 0,439 mln zł. Podpisanie umowy kredytowej było podyktowane wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Index Copernicus International S.A. - Zarząd przekazał w załączeniu skorygowaną treśd raportu okresowego za IV kwartał 2009 r. W treści wcześniej przedstawionego raportu za IV kwartał 2009 roku błędnie podano wysokośd zysku brutto na sprzedaży w okresie r. Jest 0,165 mln zł a powinno byd 0,439 mln zł. Internity S.A. - Zarząd poinformował, że otrzymał informacje o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej DOMOWYESKPERT.PL. INTERNITY posiada 90% udziałów w kapitale 6 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

7 zakładowym tej spółki, wynoszącym 5 tys. zł. Spółka będzie prowadziła działalnośd w zakresie sprzedaży on-line. Invest Remex S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż trzymał informację, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). - Zarząd poinformował, że do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 3,75 mln praw do akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 3,75 mln akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Krynicki Recykling S.A. - Zarząd przekazał do publicznej informacji raport roczny za 2009 rok. Wielkośd przychodów Emitenta w wyniosła 13,39 mln zł, a zysk netto 1,22 mln zł. - Zarząd podpisał umowę o udzielenie preferencyjnego kredytu inwestycyjnego z BOŚ S.A. z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udzielona kwota kredytu wynosi zł. Okres kredytowania wynosi 5 lat. LUG S.A. - Zarząd powziął informację o zawarciu przez spółkę w 100% zależną od Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o. - umowy o dofinansowanie Projektu: "Wdrożenie planu rozwoju eksportu w LUG Light Factory Sp. z o.o.". Kwota dofinansowania w ramach niniejszej umowy wynosi 0,2 mln zł i stanowi nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Lokaty Budowlane S.A. - Zarząd Spółki po raz drugi zawiadamił o zamiarze połączenia ze Spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. LST Capital S.A. - Zarząd powziął wiadomośd o dokonaniu wpisu przez Sąd zmiany nazwy firmy Emitenta z dotychczasowej tj. TOTMES CAPITAL S.A. na nową tj. LST CAPITAL S.A. - Zarząd otrzymał informację od spółki zależnej Global Connect sp. z o.o. o podpisaniu umów z Myard Investment Group S.A na łączną kwotę 3,41 mln zł. Przedmiotem ww umów jest nabycie przez Global Connect sp. z o.o. aktywów w postaci akcji i udziałów spółek oraz umowa cesji pożyczki. - Spółka zależna Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (LZMO), podpisała aneks do umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), której przedmiotem jest dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków unijnych. Unia Europejska przyznała dofinansowanie na ten cel w łącznej wysokości 8,4 mln zł. MakoLab S.A. - Zarząd podpisał umowę z Województwem Łódzkim na dofinansowanie realizacji projektu "Zwiększenie konkurencyjności MAKOLAB S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej oraz modernizację procesu wytwarzania oprogramowania". Całkowita wartośd projektu wynosi 1,31 mln zł a kwota dofinansowania to 0,4 mln zł. 7 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

8 - Zarząd Spółki poinformował, iż została zawarta umowa posadowienia i obsługi paliwowologistycznej mikrostacji paliw w miejscowości Miasteczko Śląskie. Mikrostacja jest zarządzana najnowszą technologią IT. Łączna wartośd zawartego kontraktu wynosi 3,6 mln zł netto. Mineral Midrange S.A. - Zarząd poinformował, iż w wyniku skupu akcji własnych w dniach luty 2010 r. dokonał skupu sztuk akcji własnych po średniej cenie 1,64 zł za sztukę. Nicolas Games S.A. - Zarząd złożył wniosek o rejestrację zmian w statucie Spółki uchwalonych przez NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 15 lutego 2010 roku. Zmiany dotyczą m.in. rejestracji podziału (splitu) akcji Spółki oraz zniesienia uprawnieo dla akcjonariuszy. Notoria Serwis S.A. - Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wysokośd kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 1 mln zł i dzieli się na 1 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. - Zarząd przekazał do publicznej wiadomości raport roczny za 2009 rok. Wielkośd przychodów Emitenta wyniosła 1,64 mln zł, a strata netto 77,21 tys. zł. Oponix.pl S.A. - Zarząd poinformował, iż osiągnął porozumienie w sprawie nabycia udziałów w spółce będącej dystrybutorem opon oraz prowadzącej detaliczne i biznesowe motoryzacyjne platformy internetowe. Spółka szacuje iż skonsolidowane przychody netto nowo utworzonej grupy Oponix.pl S.A. przekroczą 30 mln zł. Organic Farma Zdrowia S.A. - Panowie Sławomir Chłoo i Przemysław Tomaszewski zawarli z inwestorem warunkowe porozumienie o zasadach i warunkach umowy inwestycyjnej, w którym instytucja finansowa zaoferowała dokapitalizowanie Spółki oraz spółki Bio Planet Sp. z o.o. łączną kwotą do 13,3 mln zł oraz cenę 7,30 zł za każdą akcję nowej emisji Organic Farma Zdrowia S.A. - Zarząd poinformował, iż w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok biegły rewident zobowiązał Zarząd do zawiązania rezerwy na koszt zamknięcia/relokacji nierentownych obiektów handlowych. Orzeł S.A. - Emitent podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu "Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.". Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 0,15 mln zł i związana jest z pokryciem kosztów przeprowadzenia emisji akcji i obligacji, co stanowi 50,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Pharmena S.A. - W dniach 2-3 marca 2010 odbyły się w Bostonie - siedzibie spółki portfelowej Cortria Corporation spotkania przedstawicieli wiodących inwestorów Cortrii oraz zebranie Rady Dyrektorów. Dotyczyły one sposobu dalszego rozwoju projektu TRIA-662 (lek przeciwmiażdżycowy), który jest realizowany przez Cortria Corporation. 8 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

9 Photon Energy A.S. - Zarząd opublikował skonsolidowane prognozy finansowe na 2010 rok. Przychody według szacunków mają wynieśd 290,5 mln zł, a prognozowany dochód wynosi 33,6 mln zł. - Import sro Photon, podmiot zależny od Photon Energy A.S., podpisał umowę na zakup modułów fotowoltaicznych od Tianwei Nowa Energia. Dokładne warunki umowy są poufne. Plasma System S.A. - Zarząd Spółki poinformował, że Zarząd GPW uchwałą postanowił określid dzieo 26 lutego 2010 r. jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda. - Zarząd Spółki poinformował, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą postanowił wprowadzid do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Polman S.A. - Została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota udzielonego dofinansowania na realizację Projektu wynosi 1,04 mln zł, natomiast całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2,33 mln zł. Quercus TFI S.A. - Wartośd aktywów pod zarządzaniem wzrosła na koniec lutego 2010 r. do 387,3 mln zł. - Zarząd poinformował, że Spółka zawarła z Deutsche Bank PBC S.A. umowę dystrybucyjną dotyczącą pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO. - została zawarta umowa o współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeo na Życie S.A. Read-Gene S.A. - Zarząd złożył wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek pt. "Sposób usuwania kwasu askorbinowego z wody oraz z produktów spożywczych". Spółka planuje wytworzenie nowych produktów w oparciu o wyżej wymieniony patent. Ruch Chorzów S.A. - Zarząd Spółki poinformował, że podpisał umowę z nowym Sponsorem Strategicznym - firmą TAURON Polska Energia S.A. Przedmiotem umowy sponsorskiej jest współpraca w zakresie sponsoringu strategicznego klubu piłkarskiego Ruch Chorzów S.A. Umowa została zawarta do kooca grudnia 2010 r. Serenity S.A. - Spółka podpisała z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdaosku list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej, kardiologicznej oraz dziennej opieki nad osobami starszymi. Suntech S.A. 9 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

10 - Zarząd Emitenta otrzymał informację od Zarządu spółki 5M Square Sp. z o.o. o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w kapitale własnym Spółki - Suntech S.A objęła 880 udziałów. Sobet S.A. - Zarząd powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy konsorcjum, którego liderem jest Spółka a Gminą Kędzierzyn-Koźle. Wynagrodzenie za wykonanie prac jest ryczałtowe i opiewa na kwotę netto 7,11 mln zł. - Zarząd otrzymał informację o zawarciu umów pomiędzy Spółką a Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. Wynagrodzenie za wykonanie prac jest ryczałtowe i opiewa na następujące kwoty netto - 1,97 mln zł oraz 3,81 mln zł. - Zawarta została umowa pomiędzy Spółką a KGHM Ecoren S.A. - spółką w 100% zależną od KGHM Polska Miedź S.A. Ze względu na płatności proporcjonalne do ilości wykonanych w danym okresie usług, wartośd umowy może byd określona jedynie szacunkowo i w opinii Emitenta wyniesie ok. 1,8 mln zł. Telestrada S.A. - Spółka zawarła przedwstępną Umowę Sprzedaży lub Zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Warszawie przy ul Sieleckiej 22. Cenę lokalu określono na 1,5 mln zł. Tesgas S.A. - TESGAS stał się dominującym udziałowcem Stal Warsztat Sp. z o.o., posiadającym 50,04% w kapitale zakładowym Spółki. TESGAS docelowo będzie posiadał 81,5% udziałów w Spółce. Vedia S.A. - Spółka otrzymała informację zgodnie, z którymi osoba wchodząca w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami przekazała Emitentowi informację o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży akcji po cenie 0,55 zł oraz akcji po cenie 0,48 zł. - Osoba wchodząca w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami przekazała Emitentowi informację o sprzedaży akcji po cenie 0,49 zł, akcji po cenie 0,44 zł, akcji po cenie 0,48 zł, akcji po cenie 0,49 zł, akcji po cenie 0,43 PLN, akcji po cenie 0,44 zł oraz akcji po cenie 0,45 zł. - Spółka otrzymała od trzech obligatariuszy Obligacji zamiennych serii B oświadczenia i dyspozycje zamiany obligacji serii B na akcje serii C. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego zostanie rozwiązana rezerwa utworzona na wypłatę odsetek od obligacji zamiennych serii B w kwocie ok. 0,115 mln zł, która zwiększy wynik finansowy Spółki. Veno S.A. - Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Kuich dokonał zapisu na akcji serii F Spółki emitenta na kwotę ,00 zł w cenie 0,02 zł za jedną akcję. - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję w sprawie notowania w dniach od 4 do 8 marca 2010 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki VENO S.A. 10 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

11 Virtual Vision S.A. - Zarząd poinformował, że dnia 2 marca 2010 otrzymał od firmy MotionWorks GmbH pismo potwierdzające udział MotionWorks w koprodukcji pełnometrażowego filmu animowanego pt: BUG MUDLOON. Wrocławski Dom Maklerski S.A. - Zarząd poinformował, iż w dniu 22 lutego 2010 r. spółka Privilege Capital Management S.A. zawiązała wspólnie z TOTMES S.A. spółkę akcyjną pod nazwą VESUVIO Capital S.A. - Podpisania została umowa pomiędzy WDM S.A. i VESUVIO CAPITAL S.A., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM S.A. funkcji Oferującego dla akcji spółki VESUVIO CAPITAL S.A. - Podpisania została umowa pomiędzy CEE Capital Sp. z o.o. a VESUVIO CAPITAL S.A., przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. - Podpisania została umowa pomiędzy WDM S.A. i WDB Sp. z o.o., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM S.A. funkcji Oferującego dla akcji spółki WDB Sp. z o.o. - Podpisania została umowa CEE Capital Sp. z o.o. (Spółka zależna WDM S.A.) a WDB Sp. z o.o., przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. - Podpisania została umowa pomiędzy WDM S.A. i PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM S.A. funkcji Oferującego dla akcji spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Podpisania została umowa pomiędzy CEE Capital Sp. z o.o. a PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A., przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. Xplus S.A. - Zarząd podał do publicznej wiadomości raport roczny za 2009 rok. Wielkośd przychodów Emitenta w wyniosła 3,95 mln zł, a zysk netto 0,14 mln zł. Zakupy.com S.A. - Zarząd podał do wiadomości prognozę wyniku finansowego netto spółki Zakupy.com S.A. na rok 2010, która wynosi 0,57 mln zł, EBITDA 0,69 mln zł oraz wynik spółki zależnej B2BPartner Sp. z o.o. 0,125 mln zł. zysku netto, EBITDA 0,185 mln zł. Podsumowując, opisywany okres minął pod znakiem zamian na szczeblach decyzyjnych w spółkach oraz zawierania wielu znaczących umów, które zapewne dodadzą niektórym zarządzającym wiatru w żagle. Na szczególną uwagę zasłużyły sobie m.in. takie spółki jak Sobet S.A., Aton-HT S.A. czy Wrocławski Dom Maklerski S.A. W przypadku pierwszej z nich Zarząd poinformował o zawarciu umów na wykonie usług opiewających na łączną kwotę blisko 14,5 mln 11 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

12 zł, co może robid wrażenie. Ponadto pojawiły się już wyniki podsumowujące 2009 rok spółek Elektromont S.A., Krynicki Recykling S.A., Xplus S.A. oraz Notoria Serwis S.A.. Trzy pierwsze mogły się pochwalid wykazaniem zysku netto na poziomie odpowiednio 0,51 mln zł, 1,22 mln zł oraz 0,14 mln zł. Jak wypadną pozostali Emitenci? Pozostaje nam teraz cierpliwie czekad na kolejne publikacje. Tomasz Berezowski, Certus Capital 12 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r.

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r. Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 04/2010 W minionych dwóch tygodniach

Bardziej szczegółowo

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r.

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r. Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 07/2010 W minionych dwóch tygodniach

Bardziej szczegółowo

Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Columbus Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Columbus Capital S.A. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

nr 1/2008 PODSUMOWANIE MIESIĄCA

nr 1/2008 PODSUMOWANIE MIESIĄCA nr 1/28 Spis treści: NC review 2 MWTRADE 17 ADV.PL 3 NICOGAMES 18 ATONHT 4 ORGANIC 19 CENTKLIMA 5 PHARMENA 2 DIGITAL 6 PRAGMAINK 21 DORADCY24 7 QUERCUS 22 EMLAB 8 RCUNION 23 EUIMPLANT 9 S4E 24 FASTFIN

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku KRAKÓW, 26 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI I. Stan formalno - prawny działalności Jupiter NFI S.A. w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ARTERIA S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku

ARTERIA S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku ARTERIA S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku Prezentowane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( MSR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66. 53-413 Wrocław, tel.: +48 71 3710 900,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. ZA ROK 2010 I. INFORMACJE O OPTIMUS S.A. HISTORIA OPTIMUS S.A. OPTIMUS został utworzony dnia 15 stycznia 2001 r. (pod firmą Optimus Technologie S.A.) a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMPUTRONIK S.A. za okres. od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE KOMPUTRONIK S.A. za okres. od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 roku Poznań, dnia 14 czerwca 2012 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo

1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu

1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w pkt. 1. Części Rejestracyjnej

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Sprawozdanie Zarządu FEERUM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Chojnów, sierpień 2013 Spis treści 1. ZASDAY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA. w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA. w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA w 2010 roku Wrocław, dnia 21.02.2011r. 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Informacje ogólne na temat TU EUROPA SA... 3 2. Kapitał akcyjny

Bardziej szczegółowo

BLACK LION FUND S.A.

BLACK LION FUND S.A. BLACK LION FUND S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ BLACKL LION FUND S.A. OBEJMUJĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013

Bardziej szczegółowo