Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22 lutego 2009 do 05 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22 lutego 2009 do 05 marca 2010 r."

Transkrypt

1 Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22 lutego 2009 do 05 marca 2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 05/2010

2 W minionych dwóch tygodniach dokonały się zmiany na szczeblach nadzorczych i zarządzających w 12 spółkach notowanych na rynku NewConnect. Porównując tego typu zdarzenia z sytuacją zaprezentowaną w poprzednim raporcie z 19 lutego 2010 r., można zauważyd wyraźną kontynuację rotacji na wspomnianych stanowiskach. Poniżej prezentujemy pełny wykaz zmian na najważniejszych stanowiskach notowanych spółek, które miały miejsce w okresie od 22 lutego do 5 marca 2010 r.: Carbon Design S.A. - Pan Arkadiusz Stefan Kuich oraz Łukasz Tomkiewicz złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej pana Sławomira Ziemskiego oraz pana Dariusza Grzędę. Dent-a-Medical S.A. - Pan Przemysław Foltyn zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej. Zarząd poinformował, iż do Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Radosław Jadach. Doradcy24 S.A. - Pan Sławomir Borkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzieo 30 kwietnia br. ECM S.A. - Pan Marek Sagan zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu ECM S.A. EM Lab S.A. - Pan Julian Kozankiewicz zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu i został Członkiem Rady Nadzorczej. Nowym Prezesem Zarządu został Jacek Olechowski - dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. - Pan Ryszard Janik oraz Pani Sylwia Szalbierz zrezygnowali z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Gwarant Agencja Ochrony S.A. - Rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył pan Jarosław Żołędowski. Rada Nadzorcza spółki powołała do Zarządu jako Członka Zarządu Pana Marka Pawełczyka oraz prokurenta Spółki w osobie Pana Krzysztofa Sofioskiego. Hurtimex S.A. - Zarząd Spółki postanowił powoład Prokurenta w osobie Pani Dorocie Tomczyk-Wąsik i udzielid jej prokury łącznej (łącznie z członkiem Zarządu Spółki). Oponix.pl S.A. - Pan Włodzimierz Zantara zrezygnował ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzieo 25 lutego 2010 roku. Szar S.A. - Pan Piotr Rurarz zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej Szar SA. S4E S.A. - Pan Konrad Sitnik oraz Pan Patryk Szafraoski złożyli rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Victoria Asset Operation Centre S.A. - Pan Artur Jakubowski złożył z dniem 25 lutego 2010 r. rezygnację z członkostwa Radzie Nadzorczej Spółki. O zdarzeniach istotnych dla emitentów oraz z punktu widzenia przyszłych wyników finansowych spółki notowane na rynku NewConnect poinformowały o następujących wydarzeniach: Adv S.A. 2 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

3 - Zarząd poinformował, iż powziął wiadomośd o zbyciu akcji Spółki przez Prezesa Rady Nadzorczej Adv.pl S.A. - Pana Mariusza Sokołowskiego w liczbie sztuk. Cena zbycia wyniosła 1,75 zł za akcję. - Zarząd otrzymał informację od spółki zależnej Mediasense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, iż między spółką zależną a Lewiatan Holding S.A. została podpisana umowa dotycząca współpracy w zakresie planowania i zakupu czasu reklamowego w telewizji. Agroma S.A. - Zarząd poinformował, iż w dniu 26 lutego 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła AGROMA S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). - Do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 315 milionów akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Alumast S.A. - Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej poinformował o korekcie prognozy finansowej na rok Prognoza zakładała w 2009 roku realizację przychodów ze sprzedaży na poziomie ,0 tys. zł oraz osiągnięcie zysku netto w kwocie 2 348,3 tys. zł. W oparciu o wstępne dane finansowe za cały rok 2009 stwierdzono, iż osiągnięte wyniki finansowe odbiegają od przyjętych założeo i podlegają korekcie: przychód do kwoty 8 458,9 tys. zł, wynik finansowy netto do kwoty ,50 tys. zł. - Raport za IV kwartał 2009 roku został uzupełniony o komentarz Zarządu odnośnie podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych za 2009 rok. Artefe S.A. - Zarząd przekazał informacje o zakooczonej subskrypcji akcji serii C. Subskrypcją objętych było sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 0,20 zł za akcję. Atlantis Energy S.A. - Emitent poinformował, że zwolnił częściowo akcjonariusza Investment Friends Energy S.A. ze zobowiązania dotyczącego zakazu zbywania posiadanych przez niego akcji Emitenta. Zwolnienie dotyczy akcji. - do siedziby Spółki wpłynęła uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w sprawie uchylenia uchwały roku w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. - Zarząd poinformował, iż Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Biegłego Rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku. - Zarząd Spółki poinformował iż obecnie Investment Friends Energy S.A posiada akcje stanowiące 52,65% kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA. - Zarząd Spółki poinformował wpłynęło zawiadomienie Zarządu Spółki Investment Friends Energy S.A. o sprzedaży akcji Emitenta dokonanej w dniu 17 lutego 2010 roku w ilości akcji w przedziale cenowym od 1,09 zł do 1,3 zł w ramach sesji zwykłej. 3 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

4 Aton-HT S.A. - Zarząd poinformował, że określił termin prawa poboru na okres od dnia 22 marca 2010 roku do dnia 7 kwietnia 2010 roku. - Podjęto uchwałę w której ustalono cenę emisyjną akcji nowej emisji serii E na poziomie 1,50 zł za jedną akcję. - Zarząd podpisał pierwszą umowę sprzedaży licencji na stosownie procesu technologicznego z wykorzystaniem opatentowanych przez ATON-HT S.A. metod oraz przewoźne urządzenie do unieszkodliwiania odpadów organicznych, zwłaszcza odpadów medycznych, cateringowych i weterynaryjnych. Wartośd umowy wynosi 5 mln USD. Płatnośd została rozłożona na lata I rata w wysokości 1 mln USD nastąpi w 2010 roku. Cerabud S.A. - Zarząd w Łodzi przedstawił życiorysy i oświadczenia zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, których kandydatura ma zostad poddana pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na r. ComPress S.A. - Zarząd przekazał skorygowany raport kwartalny za IV kw roku. Korekta dotyczyła komentarza zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Wszystkie pozostałe dane nie uległy zmianie. Dent-a-Medical S.A. - Zarząd poinformował, iż została zawarta umowa franczyzowa na użytkowanie kliniki własnej we Wrocławiu z podmiotem świadczącym usługi stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu. - Zarząd poinformował, iż podpisane zostały kolejne listy intencyjne w sprawie włączenia siedmiu nowych klinik do tworzonej sieci klinik franczyzowych. Doradcy24 S.A. - Zarząd poinformował o zakooczeniu subskrypcji akcji serii J. Subskrypcją objętych było nowych akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Cena emisyjna akcji wynosiła 0,05 zł za jedną akcję. Akcje serii J zostały objęte w całości. ECM S.A. - Zarząd przekazał informację otrzymaną od Spółki zależnej zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o nie utrzymaniu autoryzacji dla ECM Domu Maklerskiego S.A. na pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Eko Export S.A. - W oparciu o dane finansowe za IV kw r., które zostały opublikowane w dniu r., Zarząd poinformował, że osiągnięty w 2009 r. zysk netto odbiega od poczynionych wstępnie założeo i jako taki podlega oficjalnej korekcie do kwoty 156 tys. złotych. Przychody zrealizowane w 2009 r. wyniosły tys. zł i mieszczą się w paśmie dopuszczalnego błędu dla prognozy. Elektromont S.A. - Zarząd przekazał raport roczny za rok obrotowy Wielkośd przychodów Emitenta w wyniosła 16,21 mln zł, a zysk netto 0,51 mln zł. 4 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

5 EM Lab S.A. - Zarząd poinformował, iż powziął informację o nabyciu przez Posella Management Ltd, będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu akcji Spółki, za cenę ,95 zł, co spowodowało zwiększenie udziału Posella Management Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu powyżej 25%. - Zarząd poinformował, iż powziął informację o zbyciu przez p. Juliana Kozakiewicza akcji Spółki, za cenę ,95 zł, co spowodowało zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce do poziomu poniżej 5%. - Ponadto porozumienie wspólników EM Lab S.A. zawarte pomiędzy Panami Jackiem Olechowskim, Filipem Friedmannem, Julianem Kozankiewiczem i Tomaszem Grzybowskim uległo rozwiązaniu. Euro-Tax.pl S.A. - Zarząd poinformował, że Spółka zależna Emitenta CUF Sp. z o.o. otrzymała od PARP dofinansowanie w kwocie 0,185 mln zł w ramach pierwszego etapu rozliczenia dofinansowania projektu "Automatyzacja procesu rozliczeo polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp. z o.o.". - CUF Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 "Wdrożenie elektronicznego biznesu B2B wśród partnerów handlowych" dotyczącą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu to 0,325 mln zł. Przyznana dla CUF Sp. z o.o. kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 0,195 mln zł. GeoInvent S.A. - Spółka zawarła z Biurem Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Spółką z o.o. umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, tj. za okres od dnia 29 września 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.. - Zarząd poinformował, iż został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. GoAdvisers S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż została podpisana notarialna umowa sprzedaży całego pakietu akcji spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. - spółki, która znajdowała się w portfelu inwestycyjnym GoAdvisers S.A. Akcje nabyła Spółka PTWP SA w celu ich umorzenia za łączną kwotę 1 mln zł. - Zarząd powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Spółkę Air Market sp. z o.o. umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu doradztwa przy pozyskaniu kapitału w ramach oferty private placement oraz wprowadzeniu Spółki na rynek NewConnect. GPPI S.A. - W związku z licznymi pytaniami akcjonariuszy kierowanymi do Spółki w nawiązaniu do informacji dotyczących GPPI S.A. a zawartych w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 5 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

6 Mewa za IV kwartał 2009 roku opublikowanym w dniu roku, Zarząd Emitenta przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. - Zarząd otrzymał odpis nieprawomocnego wyroku w sprawie z powództwa GPPI S.A. przeciwko Z.D. Mewa S.A. o zapłatę kwoty 0,414 mln zł tytułem ceny nabycia obligacji serii A2 wyemitowanych przez GPPI S.A. i objętych przez Z.D. Mewa S.A. Grupa PSW Holding S.A. - Zarząd poinformował, iż w 2010 roku prognozuje osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 148 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,3 mln zł. - Przeprowadzona została subskrypcja prywatna akcji serii L. Liczba akcji serii L objętych subskrypcją prywatną 10 mln akcji. Cena, po jakiej akcje serii L zostały objęte 0,30 zł za jedną akcję. - Przeprowadzona została subskrypcja prywatna akcji serii K. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej 25 mln akcji. Cena, po jakiej akcje serii K zostały objęte 0,10 zł za jedną akcję. - Grupa PSW Holding S.A uzyskała rabat na dostarczany węgiel w kwocie 1,5 mln USD co stanowi 5% wartości podpisanej umowy. Hefal Serwis S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż otrzymał zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez HEFAL SERWIS S.A. na zaprojektowanie i budowę wielofunkcyjnego boiska - lodowiska. Wartośd złożonej oferty wynosi 2,05 mln zł brutto. Hydrapres S.A. - Zarząd spółki poinformował, iż otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie uzupełnienia porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie zgody Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. - Zarząd Spółki informuje, że przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2009 rok w dniu 9 marca 2010 roku. InBook S.A. - Zarząd podpisał umowę kredytową z Bankiem PKO Bank Polski S.A. Wysokośd kredytu to kwota zależna od realizacji programu POIG i nie przekroczy kwoty 0,439 mln zł. Podpisanie umowy kredytowej było podyktowane wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Index Copernicus International S.A. - Zarząd przekazał w załączeniu skorygowaną treśd raportu okresowego za IV kwartał 2009 r. W treści wcześniej przedstawionego raportu za IV kwartał 2009 roku błędnie podano wysokośd zysku brutto na sprzedaży w okresie r. Jest 0,165 mln zł a powinno byd 0,439 mln zł. Internity S.A. - Zarząd poinformował, że otrzymał informacje o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej DOMOWYESKPERT.PL. INTERNITY posiada 90% udziałów w kapitale 6 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

7 zakładowym tej spółki, wynoszącym 5 tys. zł. Spółka będzie prowadziła działalnośd w zakresie sprzedaży on-line. Invest Remex S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż trzymał informację, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). - Zarząd poinformował, że do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 3,75 mln praw do akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 3,75 mln akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Krynicki Recykling S.A. - Zarząd przekazał do publicznej informacji raport roczny za 2009 rok. Wielkośd przychodów Emitenta w wyniosła 13,39 mln zł, a zysk netto 1,22 mln zł. - Zarząd podpisał umowę o udzielenie preferencyjnego kredytu inwestycyjnego z BOŚ S.A. z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udzielona kwota kredytu wynosi zł. Okres kredytowania wynosi 5 lat. LUG S.A. - Zarząd powziął informację o zawarciu przez spółkę w 100% zależną od Emitenta - LUG Light Factory Sp. z o.o. - umowy o dofinansowanie Projektu: "Wdrożenie planu rozwoju eksportu w LUG Light Factory Sp. z o.o.". Kwota dofinansowania w ramach niniejszej umowy wynosi 0,2 mln zł i stanowi nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Lokaty Budowlane S.A. - Zarząd Spółki po raz drugi zawiadamił o zamiarze połączenia ze Spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. LST Capital S.A. - Zarząd powziął wiadomośd o dokonaniu wpisu przez Sąd zmiany nazwy firmy Emitenta z dotychczasowej tj. TOTMES CAPITAL S.A. na nową tj. LST CAPITAL S.A. - Zarząd otrzymał informację od spółki zależnej Global Connect sp. z o.o. o podpisaniu umów z Myard Investment Group S.A na łączną kwotę 3,41 mln zł. Przedmiotem ww umów jest nabycie przez Global Connect sp. z o.o. aktywów w postaci akcji i udziałów spółek oraz umowa cesji pożyczki. - Spółka zależna Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (LZMO), podpisała aneks do umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), której przedmiotem jest dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków unijnych. Unia Europejska przyznała dofinansowanie na ten cel w łącznej wysokości 8,4 mln zł. MakoLab S.A. - Zarząd podpisał umowę z Województwem Łódzkim na dofinansowanie realizacji projektu "Zwiększenie konkurencyjności MAKOLAB S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej oraz modernizację procesu wytwarzania oprogramowania". Całkowita wartośd projektu wynosi 1,31 mln zł a kwota dofinansowania to 0,4 mln zł. 7 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

8 - Zarząd Spółki poinformował, iż została zawarta umowa posadowienia i obsługi paliwowologistycznej mikrostacji paliw w miejscowości Miasteczko Śląskie. Mikrostacja jest zarządzana najnowszą technologią IT. Łączna wartośd zawartego kontraktu wynosi 3,6 mln zł netto. Mineral Midrange S.A. - Zarząd poinformował, iż w wyniku skupu akcji własnych w dniach luty 2010 r. dokonał skupu sztuk akcji własnych po średniej cenie 1,64 zł za sztukę. Nicolas Games S.A. - Zarząd złożył wniosek o rejestrację zmian w statucie Spółki uchwalonych przez NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 15 lutego 2010 roku. Zmiany dotyczą m.in. rejestracji podziału (splitu) akcji Spółki oraz zniesienia uprawnieo dla akcjonariuszy. Notoria Serwis S.A. - Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wysokośd kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 1 mln zł i dzieli się na 1 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. - Zarząd przekazał do publicznej wiadomości raport roczny za 2009 rok. Wielkośd przychodów Emitenta wyniosła 1,64 mln zł, a strata netto 77,21 tys. zł. Oponix.pl S.A. - Zarząd poinformował, iż osiągnął porozumienie w sprawie nabycia udziałów w spółce będącej dystrybutorem opon oraz prowadzącej detaliczne i biznesowe motoryzacyjne platformy internetowe. Spółka szacuje iż skonsolidowane przychody netto nowo utworzonej grupy Oponix.pl S.A. przekroczą 30 mln zł. Organic Farma Zdrowia S.A. - Panowie Sławomir Chłoo i Przemysław Tomaszewski zawarli z inwestorem warunkowe porozumienie o zasadach i warunkach umowy inwestycyjnej, w którym instytucja finansowa zaoferowała dokapitalizowanie Spółki oraz spółki Bio Planet Sp. z o.o. łączną kwotą do 13,3 mln zł oraz cenę 7,30 zł za każdą akcję nowej emisji Organic Farma Zdrowia S.A. - Zarząd poinformował, iż w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok biegły rewident zobowiązał Zarząd do zawiązania rezerwy na koszt zamknięcia/relokacji nierentownych obiektów handlowych. Orzeł S.A. - Emitent podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu "Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.". Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 0,15 mln zł i związana jest z pokryciem kosztów przeprowadzenia emisji akcji i obligacji, co stanowi 50,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Pharmena S.A. - W dniach 2-3 marca 2010 odbyły się w Bostonie - siedzibie spółki portfelowej Cortria Corporation spotkania przedstawicieli wiodących inwestorów Cortrii oraz zebranie Rady Dyrektorów. Dotyczyły one sposobu dalszego rozwoju projektu TRIA-662 (lek przeciwmiażdżycowy), który jest realizowany przez Cortria Corporation. 8 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

9 Photon Energy A.S. - Zarząd opublikował skonsolidowane prognozy finansowe na 2010 rok. Przychody według szacunków mają wynieśd 290,5 mln zł, a prognozowany dochód wynosi 33,6 mln zł. - Import sro Photon, podmiot zależny od Photon Energy A.S., podpisał umowę na zakup modułów fotowoltaicznych od Tianwei Nowa Energia. Dokładne warunki umowy są poufne. Plasma System S.A. - Zarząd Spółki poinformował, że Zarząd GPW uchwałą postanowił określid dzieo 26 lutego 2010 r. jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda. - Zarząd Spółki poinformował, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą postanowił wprowadzid do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Polman S.A. - Została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota udzielonego dofinansowania na realizację Projektu wynosi 1,04 mln zł, natomiast całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2,33 mln zł. Quercus TFI S.A. - Wartośd aktywów pod zarządzaniem wzrosła na koniec lutego 2010 r. do 387,3 mln zł. - Zarząd poinformował, że Spółka zawarła z Deutsche Bank PBC S.A. umowę dystrybucyjną dotyczącą pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO. - została zawarta umowa o współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeo na Życie S.A. Read-Gene S.A. - Zarząd złożył wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek pt. "Sposób usuwania kwasu askorbinowego z wody oraz z produktów spożywczych". Spółka planuje wytworzenie nowych produktów w oparciu o wyżej wymieniony patent. Ruch Chorzów S.A. - Zarząd Spółki poinformował, że podpisał umowę z nowym Sponsorem Strategicznym - firmą TAURON Polska Energia S.A. Przedmiotem umowy sponsorskiej jest współpraca w zakresie sponsoringu strategicznego klubu piłkarskiego Ruch Chorzów S.A. Umowa została zawarta do kooca grudnia 2010 r. Serenity S.A. - Spółka podpisała z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdaosku list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej, kardiologicznej oraz dziennej opieki nad osobami starszymi. Suntech S.A. 9 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

10 - Zarząd Emitenta otrzymał informację od Zarządu spółki 5M Square Sp. z o.o. o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w kapitale własnym Spółki - Suntech S.A objęła 880 udziałów. Sobet S.A. - Zarząd powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy konsorcjum, którego liderem jest Spółka a Gminą Kędzierzyn-Koźle. Wynagrodzenie za wykonanie prac jest ryczałtowe i opiewa na kwotę netto 7,11 mln zł. - Zarząd otrzymał informację o zawarciu umów pomiędzy Spółką a Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. Wynagrodzenie za wykonanie prac jest ryczałtowe i opiewa na następujące kwoty netto - 1,97 mln zł oraz 3,81 mln zł. - Zawarta została umowa pomiędzy Spółką a KGHM Ecoren S.A. - spółką w 100% zależną od KGHM Polska Miedź S.A. Ze względu na płatności proporcjonalne do ilości wykonanych w danym okresie usług, wartośd umowy może byd określona jedynie szacunkowo i w opinii Emitenta wyniesie ok. 1,8 mln zł. Telestrada S.A. - Spółka zawarła przedwstępną Umowę Sprzedaży lub Zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Warszawie przy ul Sieleckiej 22. Cenę lokalu określono na 1,5 mln zł. Tesgas S.A. - TESGAS stał się dominującym udziałowcem Stal Warsztat Sp. z o.o., posiadającym 50,04% w kapitale zakładowym Spółki. TESGAS docelowo będzie posiadał 81,5% udziałów w Spółce. Vedia S.A. - Spółka otrzymała informację zgodnie, z którymi osoba wchodząca w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami przekazała Emitentowi informację o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży akcji po cenie 0,55 zł oraz akcji po cenie 0,48 zł. - Osoba wchodząca w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami przekazała Emitentowi informację o sprzedaży akcji po cenie 0,49 zł, akcji po cenie 0,44 zł, akcji po cenie 0,48 zł, akcji po cenie 0,49 zł, akcji po cenie 0,43 PLN, akcji po cenie 0,44 zł oraz akcji po cenie 0,45 zł. - Spółka otrzymała od trzech obligatariuszy Obligacji zamiennych serii B oświadczenia i dyspozycje zamiany obligacji serii B na akcje serii C. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego zostanie rozwiązana rezerwa utworzona na wypłatę odsetek od obligacji zamiennych serii B w kwocie ok. 0,115 mln zł, która zwiększy wynik finansowy Spółki. Veno S.A. - Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Kuich dokonał zapisu na akcji serii F Spółki emitenta na kwotę ,00 zł w cenie 0,02 zł za jedną akcję. - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję w sprawie notowania w dniach od 4 do 8 marca 2010 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki VENO S.A. 10 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

11 Virtual Vision S.A. - Zarząd poinformował, że dnia 2 marca 2010 otrzymał od firmy MotionWorks GmbH pismo potwierdzające udział MotionWorks w koprodukcji pełnometrażowego filmu animowanego pt: BUG MUDLOON. Wrocławski Dom Maklerski S.A. - Zarząd poinformował, iż w dniu 22 lutego 2010 r. spółka Privilege Capital Management S.A. zawiązała wspólnie z TOTMES S.A. spółkę akcyjną pod nazwą VESUVIO Capital S.A. - Podpisania została umowa pomiędzy WDM S.A. i VESUVIO CAPITAL S.A., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM S.A. funkcji Oferującego dla akcji spółki VESUVIO CAPITAL S.A. - Podpisania została umowa pomiędzy CEE Capital Sp. z o.o. a VESUVIO CAPITAL S.A., przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. - Podpisania została umowa pomiędzy WDM S.A. i WDB Sp. z o.o., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM S.A. funkcji Oferującego dla akcji spółki WDB Sp. z o.o. - Podpisania została umowa CEE Capital Sp. z o.o. (Spółka zależna WDM S.A.) a WDB Sp. z o.o., przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. - Podpisania została umowa pomiędzy WDM S.A. i PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM S.A. funkcji Oferującego dla akcji spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Podpisania została umowa pomiędzy CEE Capital Sp. z o.o. a PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A., przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. Xplus S.A. - Zarząd podał do publicznej wiadomości raport roczny za 2009 rok. Wielkośd przychodów Emitenta w wyniosła 3,95 mln zł, a zysk netto 0,14 mln zł. Zakupy.com S.A. - Zarząd podał do wiadomości prognozę wyniku finansowego netto spółki Zakupy.com S.A. na rok 2010, która wynosi 0,57 mln zł, EBITDA 0,69 mln zł oraz wynik spółki zależnej B2BPartner Sp. z o.o. 0,125 mln zł. zysku netto, EBITDA 0,185 mln zł. Podsumowując, opisywany okres minął pod znakiem zamian na szczeblach decyzyjnych w spółkach oraz zawierania wielu znaczących umów, które zapewne dodadzą niektórym zarządzającym wiatru w żagle. Na szczególną uwagę zasłużyły sobie m.in. takie spółki jak Sobet S.A., Aton-HT S.A. czy Wrocławski Dom Maklerski S.A. W przypadku pierwszej z nich Zarząd poinformował o zawarciu umów na wykonie usług opiewających na łączną kwotę blisko 14,5 mln 11 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

12 zł, co może robid wrażenie. Ponadto pojawiły się już wyniki podsumowujące 2009 rok spółek Elektromont S.A., Krynicki Recykling S.A., Xplus S.A. oraz Notoria Serwis S.A.. Trzy pierwsze mogły się pochwalid wykazaniem zysku netto na poziomie odpowiednio 0,51 mln zł, 1,22 mln zł oraz 0,14 mln zł. Jak wypadną pozostali Emitenci? Pozostaje nam teraz cierpliwie czekad na kolejne publikacje. Tomasz Berezowski, Certus Capital 12 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08-mar-2010 do 19-mar-2010 r.

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08-mar-2010 do 19-mar-2010 r. Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08-mar-2010 do 19-mar-2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 06/2010 W minionych dwóch tygodniach

Bardziej szczegółowo

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 06-kwi-2010 do 16-kwi-2010 r.

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 06-kwi-2010 do 16-kwi-2010 r. Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 06-kwi-2010 do 16-kwi-2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 08/2010 W minionych dwóch tygodniach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r.

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r. Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 07/2010 W minionych dwóch tygodniach

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 22/2008

Raport bieżący nr 22/2008 Końskie, dnia 23 kwietnia 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący nr 22/2008 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna

BIO-MED Investors Spółka Akcyjna BIO-MED Investors Raport kwartalny za trzeci kwartał 15.11.2010 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1 Podstawowe dane...2 1.2 Organy Emitenta...2 1.3 Struktura akcjonariatu...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez INSTAL-LUBLIN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 r.

Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez INSTAL-LUBLIN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 r. Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez INSTAL-LUBLIN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 r. Lp. Rodzaj i numer raportu Raporty przekazane do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r.

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r. Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 04/2010 W minionych dwóch tygodniach

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2009 Data: 2009-05-06 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 29.06.2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 29.06.2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 29.06.2011 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI RADY NADZORCZEJ ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2009. W skład Rady Nadzorczej w trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B Raporty bieżące NR RAPORTU DATA PRZEKAZANIA TEMAT KOMUNIKATU 1 RB nr 241/2011 30.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 2 RB nr 240/2011 21.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 3 RB nr 239/2011

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007.

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007. ujawnia zgodnie z Procedurą udziału i głosowania w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy (WZA) przez ING Investment Management (Polska) S.A., sposób głosowania na WZA oraz NWZA następujących spółek (okres

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IBIZA ICE CAFE Spółka Akcyjna Zwołanym na dzieo 31.01.2011 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości. Rury stalowe: zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3 406,4 spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0 1022,0 spawane ze szwem wzdłużnym Ø 559,0 2020,0 Kształtowniki zamknięte: ze szwem wykonane na zimno kwadratowe:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 02-01-2008 Emisja obligacji art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 2 03-01-2008 Emisja obligacji

Podstawa prawna. 02-01-2008 Emisja obligacji art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 2 03-01-2008 Emisja obligacji Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2009 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Raporty bieżące Lp. Data publikacji Temat Podstawa prawna 1 02-01-2008

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO BBI DEVELOPMENT NFI RB-W 35 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-04 Skrócona nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT NFI Temat Wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego LST CAPITAL SA (poprzednio TOTMES CAPITAL SA) zatwierdzonego w przez KNF w dniu 19 marca 2010 roku. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku ze zmianą udziału spółki

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. I. Skład Rady Nadzorczej ATLANTIS SA Skład Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL-40 004 Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Katowice, 14 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2009

Raport bieŝący nr 19/2009 PEMUG: wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej przez Emitenta w roku 2008 (Emitent - PAP - czwartek, 7 maja 11:28) Raport bieŝący nr 19/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej FON S.A. nr 6/06/2015 z dnia 01.06.2015r. Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON Spółka Akcyjna z jej działalności jako organu Spółki

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 2013 R. 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r.

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. Płock, listopad 2012 FON Ecology S.A. S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ FON ECOLOGY S.A 3 1.1 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA UCHWAŁA nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Za... Przeciw... W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo