TERMIN: Kraków, r., Hotel Wyspiański*** kod szkolenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMIN: Kraków, 02 05.12.2013 r., Hotel Wyspiański*** kod szkolenia: 759013"

Transkrypt

1 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Kraków, r., Hotel Wyspiański*** kod szkolenia: PROWADZĄCY: Marcin Krupa Associate Partner, biegły rewident - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w firmach audytorskich. Posiada bogatą praktykę w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami MSR/MSSF, a takŝe regulacjami krajowymi. Od kilku lat nadzoruje całość prac związanych z funkcjonowaniem i realizacją projektów z zakresu audytu finansowego. Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przekształcania sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF, sporządzenia analiz Due Diligence oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a takŝe autor licznych artykułów i opracowań. Autor artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest takŝe autorem publikacji z zakresu MSR/MSSF: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, "Zastosowanie MSSF po raz pierwszy" Dr Monika Mucha doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; W 2002 r. obrona pracy doktorskiej z wyróŝnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto w dziale Doradztwa Podatkowego Rödl & Partner we Wrocławiu. Od 2004 prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, optymalizacją podatkową optymalne struktury i formy podatkowe, przekształceniami spółek, podatkiem od nieruchomości, obsługą podatkową podmiotów samorządowych, spółek uŝyteczności publicznej, szkół wyŝszych, postępowaniem podatkowym i sądowo-administracyjnym. Wykładowca Prawa podatkowego w DWSSP Asesor, oraz na studiach podyplomowych prowadzonych przez SK COSZ wraz z Uniwersytetem w Białymstoku. Autorka licznych (60) publikacji z zakresu prawa podatkowego. Sabina Moczko-Wdowczyk doradca podatkowy, ukończyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczo-audytorskich. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duŝe doświadczenie w obsłudze podatkowej pomiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Przeprowadziła kilkaset szkoleń. Jakub Boberski doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym. Aleksander Gniłka - doradca podatkowy w Tax Advisors Group Sp. z o.o.. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Roedl & Partner. Posiadający doświadczenie szkoleniowe w zakresie tematyki związanej z podróŝami słuŝbowymi I oddelegowaniem pracowników zagranicę w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Rzeczpospolita). CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2013 r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieŝące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych. Omówimy kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Uwaga prowadzących szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków posiadających praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe.

2 2 PROGRAM SZKOLENIA: Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych: 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe informacje: 2.1. Obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych 2.2. Odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe Kierownik jednostki - Zarząd Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe główny księgowy 2.3. Ogłaszanie sprawozdań finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości. 3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku 4. Inwentaryzacja: Cele inwentaryzacji Przedmiot inwentaryzacji Metody i terminy inwentaryzacji Dokumentacja inwentaryzacji 5. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego wybrane zagadnienia: 5.1. Bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej 5.2. Rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów 5.3. Rachunek przepływów pienięŝnych/sprawozdanie z przepływów pienięŝnych 5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 5.5. Informacja dodatkowa 6. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości w oparciu o Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 podatek odroczony RóŜnice trwałe oraz przejściowe Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym MSR 12 Podatek dochodowy a KSR Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe Rezerwy a bierne RMK wątpliwości interpretacyjne Identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych drzewo decyzyjne Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz a KSR Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym ujęcie i prezentacja Zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany Wartości szacunkowe i ich zmiany Poprawianie błędów Zdarzenia po dniu bilansowym Porównanie postanowień KSR 7 z MSR 8 i MSR Dyskusja i zakończenie VAT podatkowe zamknięcie roku przegląd zagadnień bieŝących i problematycznych: 1. Przegląd zagadnień bieŝących i problematycznych Premie dokumentowanie, co z przeszłością Korekty faktur potwierdzenie odbioru Leasing a ubezpieczenie

3 Refaktury a media Zwrot majątku po likwidacji a VAT Aport ZCP a VAT 2. Nowelizacja przepisów 2013/2014: A. Zmiany od Zasady wystawiania faktur Faktury do 100 euro lub 450 zł Faktury korygujące Faktury zbiorcze Noty korygujące Faktury wewnętrzne Samochody osobowe i cięŝarowe w VAT Korekta podatku naleŝnego w przypadku braku zapłaty Korekta podatku naliczonego w przypadku braku zapłaty B. Zmiany od Rozszerzenie przedmiot opodatkowania w zakresie czynności nieodpłatnych Zmiana definicji próbki Materiały drukowane i informacyjne czy podlegają opodatkowaniu? Likwidacja odwrotnego obciąŝenia i faktur netto wystawianych przez podatników mających wyłącznie rejestrację na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 ustawy). Zmiany w zakresie eksportu towarów, nowe zasady dokumentowania wywozu towarów poza terytorium UE. Dokumentowanie WDT dla potrzeb stawki 0%. Zmiany w zakresie rozliczania podatku naliczonego VAT, zmiany dot. ograniczeń w odliczeniu Zmiany w zakresie stosowania stawek obniŝonych - załączniki do ustawy. Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-ZD Podatek CIT i PIT zamknięcie roku oraz planowane zmiany na 2014 r.: 1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.: Pojęcie przychodu naleŝnego; przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług; ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny; przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych; moment powstania przychodu przy refakturach; róŝnice kursowe. 2. Ceny transferowe i zasady sporządzenia dokumentacji podatkowej. 3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.: definicja kosztu związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu); zasady dokumentowania kosztów; koszty pracownicze; reklama, działalność marketingowa, sponsoring; odszkodowania i kary umowne; koszty związane z działalnością finansową w tym poŝyczki, obligacje wydatki nie stanowiące kosztów; koszty nieściągalnych wierzytelności niedostateczna kapitalizacja zaniechane inwestycje 4. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów (zapłata za towar lub usługę jako warunek uznania wydatku za koszt, korekty kosztów w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie wynikającym z ustawy, zwiększenie kosztów w miesiącu zapłaty itp.) - zmiany od 1 stycznia 2013 r. 5. Zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zapłata za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną jako warunek uznania odpisu za koszt, zwiększenie kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w miesiącu zapłaty itp.) - zmiany od 1 stycznia 2013 r 6. Zasada potrącalności kosztów w czasie koszty pośrednie i bezpośrednie; koszty klasyfikowane metodą kasową; 7. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT

4 4 nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie i interpretacjach urzędów skarbowych; dywidenda pozostawiona w spółce, opróŝnienie w zapłacie zobowiązania; brak wynagrodzenia dla udziałowca, członka zarządu i prokurenta; umowy toolingowe świadczenia częściowo odpłatne 8. Świadczenia na rzecz udziałowców i członków zarządu 9. Wybrane zagadnienia amortyzacji; 10. Pobór podatku u źródła : umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: - odsetki, - naleŝności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe), - zyski z przedsiębiorstw, - pojęcie rezydencji podatkowej. certyfikat rezydencji obowiązki płatnika podatku. 13. Omówienie projektu zmian na 2014r, w szczególności: Spółki SKA nowa kategoria podatnika CIT rozszerzenie katalogi transakcji objętych zakresem dokumentacji podatkowej zmiany w zakresie przychodów z udziału w zyskach osób prawych świadczenia w naturze nowa kategoria przychodów zmiany w zakresie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji dodatkowe obowiązki informacyjne przy wypłacie dywidendy Podatek PIT 1. Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników): a. zasady stosowania przepisów o zwolnieniach; b. szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych; c. zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT 8AR i PIT 8C; 2. Wydatki pracodawcy na: a. dofinansowanie urlopów pracowniczych, b. świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, c. prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, d. posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne, e. Pakiety medyczne, zakup ubrań dla pracowników, f. zapomogi pienięŝne i rzeczowe, g. fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych. 3. Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami, w tym na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej zasady opodatkowania. 4. PodróŜe słuŝbowe: a. definicja podróŝy słuŝbowej. b. diety i inne naleŝność za czas podróŝy słuŝbowej pracownika- aspekty kosztu. podatkowego oraz zwolnienia dla osoby wykonującej podróŝ słuŝbową. 5. Rozliczanie przychodów nierezydentów przez polskich płatników 6. Omówienie projektu zmian na 2014r. Jednocześnie informujemy, Ŝe w przypadku zainteresowania większej liczby osób z jednej firmy, powyŝsze szkolenie moŝemy dla Państwa zorganizować w formule zamkniętej: Więcej informacji udzielą Państwu: Krzysztof Wojciechowski Iwona Charzewska 022/ /

5 5 INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: PLN + 23% VAT *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, (szkolenie odbywa się w dniach r.) autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyŝywienie (od kolacji w dniu 2.12 do obiadu w dniu 5.12), 3 noclegi w pokojach dwuosobowych w dniach r., (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąŝe się z dopłatą w wysokości 250 zł+ 23% VAT), Cena szkolenia w dniach r. - bez zakwaterowania*: 430 zł/os+ 23% VAT (1 dzień) 800 zł/os+ 23% VAT (2 dni) zł/os+ 23% VAT (1 dzień rachunkowość, 2 dni podatki) Cena szkolenia bez zakwaterowania obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch. Szkolenie będzie odbywało się w Hotelu Wyspiański, doskonała lokalizacja hotelu sprawia, Ŝe do najwaŝniejszych atrakcji Krakowa dostaną się Państwo w kilka minut. Hotel Wyspiański znajduje się zaledwie 3 minuty spacerem od Rynku Głównego, 10 minut od dworca kolejowego oraz 20 minut od Kazimierza - starej Ŝydowskiej dzielnicy - serca nocnego Krakowa. Więcej informacji o hotelu na stronie: *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia. Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO Miejsce zajęć: Centrum w/w miast Informacji udziela:

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Podatki 2013

Ogólnopolska konferencja Podatki 2013 Ogólnopolska konferencja Podatki 2013 Warszawa 30-31.01.2013 r., Hotel Mercure grand Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Podatki 2013. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku Konferencja portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 28-29 listopada 2012 r. Polonia Palace Hotel, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Dzień I - Bilans Krzysztof Horodko, Partner

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - postępowanie podatkowe/kontrola

Bardziej szczegółowo

Program antykryzysowy

Program antykryzysowy Program antykryzysowy PRAWO OPTYMALIZACJA ELASTYCZNOŚCI ZATRUDNIENIA ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYSPIESZENIE ŚCIĄGANIA ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZANIE PŁATNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego Seminarium portalu TaxFin.pl Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego 22-23 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Program antykryzysowy

Program antykryzysowy Program antykryzysowy PRAWO OPTYMALIZACJA ELASTYCZNOŚCI ZATRUDNIENIA ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYSPIESZENIE ŚCIĄGANIA ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZANIE PŁATNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚD

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091 WYDARZENIE ROKU KONGRES BRANŻOWY Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - zawieranie i realizacja umów w procesie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Spis treści Wykaz skrótów.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 25

Spis treści. Przedmowa... 25 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 23 Przedmowa............................................................... 25 USTAWA z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo