International Conference Public Finance and Financial Law in the Face of Challenges of the Financial Crisis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Conference Public Finance and Financial Law in the Face of Challenges of the Financial Crisis"

Transkrypt

1 Itrtol Cofrc Publc Fc d Fcl Lw th Fc of Chllgs of th Fcl Crss hld udr th ptrog of Hs Mgfcc Rctor of th Uvrsty of Wroclw Mrk Bojrsk Ph.D., Prof. Mędzyrodow Kofrcj Plow Fs publcz prwo fsow wobc wyzwń kryzysu gospodrczgo pod ptrotm Jgo Mgfccj Rktor Uwrsyttu Wrocłwskgo prof. dr hb. Mrk Bojrskgo Wroclw Octobr 24-25, 2013 Wrocłw, pźdzrk 2013 r. Orgsd by Dprtmt of Fcl Lw orgzow przz Ktdrę Prw Fsowgo Fculty of Lw, Admstrto d Ecoomcs Wydzł Prw, Admstrcj Ekoom, Uvrsty of Wroclw, Pold Uwrsytt Wrocłwsk, Polsk ul. Uwrsytck 22/26, Wrocłw, tl./fx

2 Schdul for th Itrtol Cofrc Progrm Mędzyrodowj Kofrcj Plowj Dy 1 Thursdy, Octobr 24, 2013 Dzń I czwrtk 24 pźdzrk 2013 r. 9:00.m. Rgstrto 9.00 Rjstrcj uczstków 10:00.m. 11:00.m. (Aul Lopold, Uvrsty of Wroclw, Pl. Uwrsytck 1) Opg (Locto: Aul Lopold) Grtg of prtcpts: Hs Mgfcc Rctor of th Uvrsty of Wrocłw prof. dr hb. Mrk Bojrsk Cofrc ugurto: - prof. dr hb. Włodzmrz Gromsk D of th Fculty of Lw, Admstrto d Ecoomcs UWr - prof. dr hb. Wsłw Mmc Chr of th Dprtmt of Fcl Lw, Fculty of Lw, Admstrto d Ecoomcs, UWr Rprsttvs of cofrc sposors: - Vc-Myor of Wrocłw Mcj Bluj - Myor of Polkowc Wsłw Wbk - Rprsttv of EI Globl Kml Br Iugurl lctur: Prof. dr hb. Trs Dębowsk-Romowsk (Aul Lopold, Gmch Główy UWr, Pl. Uwrsytck 1) Otwrc kofrcj Aul Lopold Powt uczstków: Jgo Mgfccj Rktor Uwrsyttu Wrocłwskgo prof. dr hb. Mrk Bojrsk Otwrc kofrcj: - Prof. dr hb. Włodzmrz Gromsk Dzk Wydzłu Prw, Admstrcj Ekoom UWr - Prof. dr hb. Wsłw Mmc Krowk Ktdry Prw Fsowgo WPAE, UWr Wystąp przdstwcl sposorów: - Wcprzydt Wrocłw Mcj Bluj - Burmstrz Polkowc Wsłw Wbk - Przdstwcl EI Globl Kml Br Wykłd wprowdzjący: Prof. zw. dr hb. Trs Dębowsk-Romowsk 11:00.m. 11:30.m. Coff brk Przrw kwow

3 11:30.m. 1:00 p.m. 1:00 p.m. 2:00 p.m. 2:00 p.m. 3:30 p.m. 3:30 p.m. 4:00 p.m. Ssso 1 morg (Locto: buldg D of th Fculty of Lw, Admstrto d Ecoomcs): Smr I Publc rvu modrtor: prof. zw. dr hb. Bogumł Brzzńsk Smr II Rtolzto of publc xpdturs modrtor: prof. dr hb. Krysty Swck Smr III Stt budgt lw d locl govrmt. Publc dbt modrtor: prof. dr hb. Mrk Mzurkwcz Luch Obd Ssso 2 ftroo (Locto: buldg D of th Fculty of Lw, Admstrto d Ecoomcs): Smr I Publc rvu modrtor: prof. dr hb. Wtold Modzlwsk Smr III Stt budgt lw d locl govrmt. Publc dbt modrtor: prof. dr hb. Wsłw Mmc Dscusso Dyskusj Ssj 1 przdpołudow (budyk D WPAE UWr): Pl I. Dochody publcz, modrtor: prof. zw. dr hb. Bogumł Brzzńsk Pl II. Rcjolzcj wydtków publczych, modrtor: prof. dr hb. Krysty Swck Pl III. Prwo budżtow pństw smorządu trytorlgo. Dług publczy, modrtor: prof. dr hb. Mrk Mzurkwcz Ssj 2 popołudow (budyk D WPAE UWr): Pl I. Dochody publcz, modrtor: prof. dr hb. Wtold Modzlwsk Pl III. Prwo budżtow pństw smorządu trytorlgo. Dług publczy, modrtor: prof. dr hb. Wsłw Mmc

4 Dy 2 Frdy, Octobr 25, 2013 Dzń II pątk 25 pźdzrk 2013 r. 9:30.m. 11:00 p.m. 11:00.m. 12:00 p.m. Ssso 3 morg (Locto: buldg D of th Ssj 3 przdpołudow (budyk D WPAE UWr): Fculty of Lw, Admstrto d Ecoomcs): Pl IV. Ryk fsow, Smr IV Fcl mrkts modrtor: prof. zw. dr hb. Zbgw Ofrsk modrtor: prof.zw. dr hb. Zbgw Ofrsk Dscusso d closg of th cofrc Dyskusj zkończ kofrcj Dtld schdul of sssos costtutg dvdul pls of th Itrtol Cofrc

5 Szczgółowy hrmoogrm obrd w rmch poszczgólych pl Mędzyrodowj Kofrcj Plowj Ssso 1 (morg) Thursdy, Octobr 24, :30.m. 1:00 p.m. Ssj 1 (przdpołudow), czwrtk r. godz Prof. dr El Chrkov Moscow Stt Uvrsty (Rosj) Modrtor: prof. zw. dr hb. Bogumł Brzzńsk 11:30.m. 1:00 p.m., Wtold Śwd Lctur Hll, buldg D godz , sl m. Wtold Śwdy, bud. D WPAE Prtculrs of Rsolvg Tx Dsputs th Russ Fdrto Spcyfk rozstrzyg sporów podtkowych w Fdrcj Rosyjskj (Особенности рассмотрения налоговых споров в РФ) Smr I. Publc rvu Pl I. Dochody publcz Prof. dr hb. Wtold Modzlwsk Uvrsty of Wrsw Uwrsytt Wrszwsk Prof. Dr. Sb Urk Uv.-Ass. Elsbth Sthusr, LLM. Oc. Fculty of Socl d Ecoomc Sccs Uvrsty of Slzburg (Austr) Wydzł Nuk Społczych Ekoomczych Uwrsytt w Slzburgu, Austr Prof. dr hb. Domk Mączyńsk Adm Mckwcz Uvrsty Pozń Uwrsytt m. Adm Mckwcz w Pozu Pthologs d Aomls of Vlu Addd Tx Ptolog oml podtku lczogo podtku od towrów usług Mgmt Through Txs. Slctd Istrumts of Mgmt Through Txs Austr Zrządzć przy pomocy podtków. Wybr strumty zrządz przy pomocy podtków w Austr Th Ifluc of Dtrmtos Md Durg Crml Procdgs o Dcsos Cocrg Vlu Addd Tx Wpływ ustlń poczyoych w toku postępowń krych trść rozstrzygęc podtkowgo w przdmoc podtku od towrów usług

6 Dr Mok Boguck Flczk Uvrsty of Łódź Uwrsytt Łódzk Aoucmts /Komukty: Dr Młgorzt Wróblwsk Uvrsty of Gdńsk Uwrsytt Gdńsk Dr Mok Much Tx Advsors Group Sp. z o.o. Spółk Dordztw Podtkowgo, Wrocłw Mgr Mrk Klk Fculty of Lw, Admstrto d Itrtol Rltos, Adrzj Frycz Modrzwsk Krków Uvrsty Wydzł Prw, Admstrcj Stosuków Mędzyrodowych Krkowsk Akdm m. A. Frycz- Modrzwskgo Crtr for Dffrtto of Locl Slf-Govrmt Rvu Typs Krytr różcow dochodów jdostk smorządu trytorlgo Jursdcto of Itrtol Trbuls Tx Css Jurysdykcj Trybułów Mędzyrodowych w sprwch podtkowych Tx d Fcl Optmzto Rspct of VAT Locl Slf-Govrmt Uts Optymlzcj podtkow fsow w zkrs podtku VAT w jdostkch smorządu trytorlgo Dstorto of Qutttv d Qulttv Elmts of th Costructo of Publc Lvs o th Exmpl of Locl Fs Zksztłc kwtyttywych orz kwlttywych lmtów kostrukcj d publczych przykłdz opłt loklych S m r I I T h r t o l z t o o f p u b l c x p d t Modrtor: prof. dr hb. Krysty Swck

7 Dr Alksy Pul Th Vorozh Stt Uvrsty (Russ) Uwrsytt Pństwowy w Worożu (Rosj) Prof. zw. dr hb. Krysty Potrowsk-Mrczk Toru School of Bkg Wyższ Szkoł Bkow w Toruu Dr hb. Adrzj Nzgod Mr Cur-Skłodowsk Uvrsty Lubl Uwrsytt Mr Cur-Skłodowskj w Lubl Mgr J Krcová Fculty of Lw, Msryk Uvrsty Bro (Czch Rpublc) Wydzł Prw, Uwrsytt Msryk Bro (Rpublk Czsk) Aoucmts / Komukty: Prof. dr hb. Ir Czj-Hlk Fculty of Lw, Admstrto d Itrtol Rltos, Adrzj Frycz Modrzwsk Krków Uvrsty Wydzł Prw, Admstrcj Stosuków Mędzyrodowych Krkowsk Akdm m. A. Frycz- Modrzwskgo Dr Rfł Mroczkowsk Uvrsty of Gdńsk Uwrsytt Gdńsk Mgr Pwł Klmk Fculty of Lw, Admstrto d Itrtol 11:30.m. 1:00 p.m., room 2.04 D godz , sl 2.04 D Russ Budgt Lw d Fcl Crss Rosyjsk prwo budżtow kryzys fsowy Ambguty of th Cocpt of Rtolzto of Publc Expdturs Wlozczość pojęc rcjolzcj wydtków publczych Budgt Dfct d Cpcty of Locl Slf-Govrmt Uts to Prform Publc Srvcs Dfcyt budżtowy zdolość jdostk smorządu trytorlgo do rlzcj zdń publczych Lgl Istrumts of Fcl Mgmt Istrumty prw zrządz fsm Rtolzto of Slf-Govrmt Expdturs of Mtropolt Cty by Cooprto wth NGOs o th Exmpl of th Cty Socl Wlfr Dprtmt Rcjolzcj wydtków jdostk smorządowj Mst Mtropoltlgo w drodz współprcy NGO s przykłdz MOPSu Expdtur Ruls s Istrumts for Strgthg Fscl Stblty Rguły wydtkow jko strumty wzmcjąc stblość fsklą Cooprto Btw Trogórsk Couty, Urb Commus d No-Govrmtl Orgztos d th Issu of Expdturs Rtolzto

8 Rltos, Adrzj Frycz Modrzwsk Krków Uvrsty Wydzł Prw, Admstrcj Stosuków Mędzyrodowych Krkowsk Akdm m. A. Frycz- Modrzwskgo Współprc powtu trogórskgo orz gm mjskch z orgzcjm pozrządowym rcjolzcj wydtków Smr III. Stt budgt lw d locl govrmt. Publc dbt Pl III. Prwo budżtow pństw smorządu trytorlgo. Dług publczy Prof. Ll Bobkov Th Vorozh Stt Uvrsty (Russ) Uwrsytt Pństwowy w Worożu (Rosj) Prof. dr hb. Jusz Stkwcz Fculty of Lw, Uvrsty of Błystok Wydzł Prw Uwrsytt w Błymstoku Dr hb. Ryszrd Sowńsk Adm Mckwcz Uvrsty Pozń Uwrsytt m. Adm Mckwcz w Pozu Dr Urszul Zwdzk-Pąk Fculty of Lw, Uvrsty of Błystok Wydzł Prw Uwrsytt w Błymstoku Modrtor: prof. dr hb. Mrk Mzurkwcz 11:30.m. 1:00 p.m., room 2.05 D godz , sl 2.05 D Poltcl Aspcts th Budgt Lgslto of th Russ Fdrto t th Prod of Globlzto d Dvlopmt Poltycz spkty w prwodwstw budżtowym w Fdrcj Rosyjskj w okrs globlzcj rozwoju Lgl Aspcts of th Applcto of Mult-Yr Fcl Plg Istrumts Pold Aspkty prw wykorzyst strumtów wloltgo plow fsowgo w Polsc Mgrl Cotrol Thory d Prctc Kotrol zrządcz złoż prktyk Lgl Istrumts for Blcg Publc Fcs Lssos for Pold Bsd o Exprcs of Frc Prw strumty rówowż fsów publczych wosk dl Polsk z dośwdczń frcuskch

9 Ssso 2 (ftroo) Thursdy, Octobr 24, :00 p.m. 3:00 p.m. Ssj 2 (popołudow) czwrtk r. godz Smr 1 Publc rvu Pl I. Dochody publcz Prof. dr hb. Ll Abrmchk Yk Kupl Stt Uvrsty of Grodo (Blrus) Uwrsytt m. J. Kupły w Grod (Błoruś) Prof. dr hb. Hryk Dzwokowsk Uvrsty of Łódź Uwrsytt Łódzk Prof. dr hb. Mrk Zdbl Uvrsty of Sls Ktowc Uwrsytt Śląsk w Ktowcch Prof. dr hb. Ptr Mrkývk Fculty of Lw, Msryk Uvrsty Bro, Czch Rpublc Wydzł Prw, Uwrsytt Msryk Rpublk Czsk Dr Wojcch Got Wrsw School of Ecoomcs Szkoł Głów Hdlow w Wrszw Mgr Krstý Müllrová Fculty of Lw, Msryk Uvrsty Modrtor: prof. dr hb. Wtold Modzlwsk 2:00 p.m. 3:30 p.m., Wtold Śwd Lctur Hll, buldg D godz , sl m. Wtold Śwdy, bud. D WPAE Rform of Tx Rgultos Blrus s Ms of Lmtg th Budgt Dfct Rform rgulcj podtkowych w Rpublc Błoruś jko sposób ogrcz dfcytu budżtowgo Th Sttus of th Tx Rmttr s Actvty Tx Lw Płtczy stosuk podtkowoprwy Rtolzto of th Tx Systm d Rtolzto of Tx Crdts Pymt Rcjolzcj systmu podtkowgo rcjolzcj ulg w ch płtośc Rform of th Tx Admstrto th Czch Rpublc Rform dmstrcj skrbowj w Rpublc Czskj Rtolzto of Publc Rvu Rcjolzcj dochodów publczych Rsposblty of Mor Txpyr for Pymt of Locl Txs Odpowdzlość mjszych podtków z uszcz podtków loklych

10 Bro (Czch Rpublc) Wydzł Prw, Uwrsytt Msryk Bro (Rpublk Czsk) Aoucmts /Komukty: Dr Jrosłw Mrczk Fculty of Ecoomcs d Socology Uvrsty of Łódź Wydzł Ekoomczo Socjologczy Uwrsytt Łódzk Ifluc o th Lvl d Structur of Budgt Rvus Sp Wpływ kryzysu fsowgo pozom strukturę dochodów budżtowych w Hszp Smr 3 Stt budgt lw d locl govrmt. Publc dbt Pl III. Prwo budżtow pństw smorządu trytorlgo. Dług publczy Prof. zw.dr hb. Zbgw Ofrsk Dr hb. Młgorzt Ofrsk Uvrsty of Szczc, Uwrsytt Szczcńsk Prof. zw. dr hb. Eugusz Ruśkowsk Dr Mrc Tywck Uvrsty of Blystok Wydzł Prw Uwrsytt w Błymstoku Dr Mok Kęp Mr Cur-Skłodowsk Uvrsty Lubl Uwrsytt Mr Cur-Skłodowskj w Lubl Modrtor: prof. dr hb. Wsłw Mmc 2 p.m p.m., room 2.04 D godz , sl 2.04 D Ruls for Provdg Fcl Assstc s Spcl Form of Cooprto Btw Locl Slf- Govrmt Bods Prformg Publc Srvcs Zsdy udzl pomocy fsowj jko szczgól form współdzł jdostk smorządu trytorlgo w rlzcj zdń publczych Multul Fcl Plg EU Mmbr Stts Prst Trds d Prspctvs Wlolt plow fsow w krjch UE st obcy prspktywy Stt Budgt d Multul Fcl Pl d lg frd d d lg lt Cosdrtos Budżt pństw WPF uwg d lg frd d lg lt

11 Dr Młgorzt Głck Uvrsty of Ecoomcs Wrocłw Uwrsytt Ekoomczy w Wrocłwu Mgr Mchl Kozl Uvrsty of Ostrv (Czch Rpublc) Uwrsytt w Ostrw (Rpublk Czsk) Dr Azlk Krsts Yk Kupl Stt Uvrsty of Grodo (Blrus) Uwrsytt m. J. Kupły w Grod (Błoruś) Chgs to Budgts of Locl Slf-Govrmt Bods d Thr Effct o Log-Trm Fcl Forcsts Zmy w budżc jdostk smorządu trytorlgo ch wpływ wloltą progozę fsową Nw Mthods for Lmtg Publc Dbt th Czch Rpublc Now mtody ogrcz długu publczgo w Rpublc Czskj Domo of Locl Slf-Govrmt d Slf-Dtrmto th Budgt Act Włdztwo smorządu smorządość w ustw budżtowj Ssso 3 (morg) Frdy, Octobr 25, :30.m. 11:00.m. Ssj 3 (przdpołudow) pątk r. godz S m r I V F Modrtor: prof. zw. dr hb. Zbgw Ofrsk c l m r k t s P l I V. R y k f

12 Prof. Dr. D Cbulsk Šul Uvrsty Fculty of Socl Sccs (Lthu) Šulų Uvrstts, Šul Soclų Mokslu Fcultts (Ltw) Prof. dr hb. A Jurkowsk-Zdlr Uvrsty of Gdńsk Uwrsytt Gdńsk Prof. dr hb. Tomsz Nbork Adm Mckwcz Uvrsty Pozń Uwrsytt m. Adm Mckwcz w Pozu Dr hb. Adrzj Gorgol Mr Cur-Skłodowsk Uvrsty Lubl Uwrsytt Mr Cur-Skłodowskj w Lubl Dr Mgdl Mosok-Schwd Fculty of Ecoomcs, Uvrsty of Gdńsk Wydzł Ekoomczy, Uwrsytt Gdńsk Dr Przmysłw Pfl Uvrsty of Gdńsk Dr Mchl Jovc Fculty of Lw, Msryk Uvrsty Uwrsytt Gdńsk 9:30.m. 11:00.m. Wtold Śwd Lctur Hll, buldg D godz , sl m. Wtold Śwdy, bud. D WPAE Impcts of Ecoomc Cycls o th Stock Mrkt Idcs EU Coutrs Wpływ cykl gospodrczych dksy głdow w UE Th Bkg Uo s Isttutol Sfgurd of Fcl Stblty th Euro Zo U bkow jko stytucjoly systm ochroy stblośc fsowj w strf uro Crtg d Applyg Fcl Mrkt Lw Lght of th Bhvorl Thory of Lw Tworz stosow prw ryku fsowgo w śwtl bhworlj kocpcj prw Currcy Lw Istrumts of Protcto for Fcl Mrkts Prwodwzow strumty ochroy ryku fsowgo Th Collctv Acto Clus th Euro Zo Kluzul wspólgo dzł w strf uro Currt Itgrto of th Suprvso of th Fcl Mrkts Aktul tgrcj dzoru d rykm fsowym

13 Bro (Czch Rpublc) Wydzł Prw, Uwrsytt Msryk Bro (Rpublk Czsk)

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

Bank i Kredyt. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance

Bank i Kredyt. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance ROK I Bnk Krdy Bnk Krdy Czopmo NBP pośwęcon konom fnnom Nonl Bnk of Polnd Journl on Economc nd Fnnc luy 8 3 Andrá Bodor Dvd A. Roblno Mchł Rukowk How Mndory Pnon Affc Lbor Supply Dcon nd Humn Cpl Accumulon?

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer CMS Cmeron McKenn Wdim Kurpis - Prtner Ktrzyn Sosnowsk Lwyer Bilns korzyści i zgrożeń po wejściu w życie nowego systemu gospodrki odpdmi Wrocłw, 13 listopd 2013 r. 1 Bilns korzyści i zgrożeń c j z i n

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

Poland. for the Young visitors

Poland. for the Young visitors Polnd for th Young visitors Polish Tourist Orgnistion www.polnd-tourism.pl Polish Intrnt Systm Tourist Informtion www.polnd-tourism.pl Do you know Polnd? If you do, thn you don t nd prsusiv invittion you

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE T WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWE. U W u L Egz. nr ho r r ~ " m > \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Pole działalności: 1. Budowa lokalnych i ponadgminnych sieci komputerowych 2. Działania edukacyjne 3. Tworzenie i wdrażanie e usług

Pole działalności: 1. Budowa lokalnych i ponadgminnych sieci komputerowych 2. Działania edukacyjne 3. Tworzenie i wdrażanie e usług KATALOG INSTYTUCJI, FIRM I PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH BUDOWĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINACH WIEJSKICH (Ktlog zostł oprcony dl progrmu e VITA n zlecen Fundcj Wspomgn Ws) Wyjśnn znczen kolumn KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych w Łaziskach Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 2 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / rejestr Oferent / 1 4360 789 Stowrzyszenie Rzem dl Wojnowic\\\\\ Wojnowice ŚLĄSKIE\ \ \ \ \ 475783\\\\\ Rozwiń skrzydł

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008

Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Ibuk ID Tytuł Autor ISBN 2529 41870 1709 1325 1332 26635 ABC pdgog spcjlngo. Pordnik dl nuczycil z spcjlnym przygotownim pdgogicznym prcujących z dzićmi nipłnosprwnymi dl studntów kirunków pdgogicznych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. Autoreferat rozprawy doktorskiej

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. Autoreferat rozprawy doktorskiej OLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Autorefert roprwy doktorskej mgr Ŝ. Mrc Kochowc ORACOWANIE KONSTRUKCJI AKTYWNEGO ŚWIATŁOWODU WIELORDZENIOWEGO Z WEWNĘTRZNĄ SYNCHRONIZACJĄ FAZY ROMIENIOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWAKI Z MERIDOL. Postnowini ogóln. Akcj promocyjn, będąc sprzdżą prmiową, prowdzon jst pod nzwą Wtorki z lmx, czwrtki z mridol (zwnj dlj: Akcją Promocyjną)

Bardziej szczegółowo

Polen. och ungdomarna

Polen. och ungdomarna Poln och ungdomrn Polsk turstorgnstonn www.polnd-toursm.pl Tursttnformton på Intrnt www.polnd-toursm.pl Kännr Du Poln? Om j, bhövr v nt övrtl Dg Du kommr säkrt ht flr gångr. Om nt måst du bsolut komm!

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej.

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej. Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. nkt AMBU Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj. Ankt otyzy łąz wszystk komórk ornzyjny zkłu opk zrowotnj zwązny z lzntwm multoryjnym, tj: komórk postwowj

Bardziej szczegółowo