Spis treœci. W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. W numerze:"

Transkrypt

1 Spis treœci W numerze: Kolejne zwycięstwo w rankingu... 3 Konferencja prasowa po rankingu Niecodzienny jubileusz Jubileusz Prorektora Prof. Glinkowski Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej Fenomen kaliskiego Forum Politycy o gospodarce i nie tylko Projekty informatyczne kaliskiej PWSZ na forum krajowym i regionalnym...18 Wideokonferencje dla nauki i edukacji Pierwsi menedżerowie sportu Absolutoriów ciąg dalszy Przybywa fizjoterapeutów Absolutorium z europosłem PWSZ na konferencji o szkolnictwie zawodowtm Z nauką po wydolność...31 W trosce o zdrowsze społeczeństwo Jak przeciwdziałać narkotykom? Lider Innowacyjności Kalisz Gimnazjaliści wykładowcami? Tak, na Uniwersytecie Gimnazjalisty to możliwe! Gimnazjaliści skończyli studia!...42 Juwenaliowy Jubileusz Studencki kabareton Przyjeżdżają, by u nas studiować...49 Młodzież z Afryki chce studiować w PWSZ Konferencja w Rosji Studenci oddawali krew Koncert dla najmłodszych Laury dla młodych regionalistów Wydawnictwo Mistrzowie szczypiorniaka Rywalizacja pod siatką...61 Ekslibrisy i grafika

2 PWSZ w Kaliszu najlepsza! Kolejne zwycięstwo w rankingu Kaliska uczelnia po raz trzeci z rzędu zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw i Rzeczpospolitej. Wielokryterialny charakter rankingu potwierdza, że PWSZ w Kaliszu doskonale radzi sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym w Polsce. Misją rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej niezmiennie jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. I to nie tylko przez Kapitułę na podstawie danych zebranych z ankiet, ale także przez profesorów i pracodawców, bo to ich wskazania stanowiły miarę prestiżu uczelni. Pozostałe trzy cechy, jakimi posłużyli się w ocenie uczelni twórcy rankingu, to siła naukowa, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Prestiż (20% wagi w rankingu) oznacza poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym. Kapituła rankingu w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry profesorskiej poprosiła o wskazanie uczelni, jaką zarekomendowaliby własnym dzieciom lub wnukom w przypadku podejmowania przez nie studiów. Pracodawców natomiast zapytano jakie uczelnie najlepiej przygotowują studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla firmy. Siła naukowa (35% wagi w rankingu) została zmierzona przy pomocy uprawnień do prowadzenia kierunków, nasyceniem kadry osobami o najwyż- Rektor PWSZ prof. Jan Chajda odbiera dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu 3

3 PWSZ w Kaliszu najlepsza! szych kwalifikacjach, rozwojem kadry własnej, ofertą kształcenia podyplomowego oraz aktywnością wydawniczą uczelni. Wszystkie te wskaźniki ustalają proporcje pomiędzy tym, na ile szkoła wyższa jest uczelnią, a ile w niej szkoły. Stanowią przez to niezmiernie ważny element oceny, bo tak jak domeną szkoły jest nauczanie, tak w przypadku uczelni - studiowanie, czyli kształcenie w oparciu o naukowe metody pozyskiwania i przekazywania wiedzy. rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych, dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych oraz osiągnięcia naukowe to kryteria wyboru uczelni jako miejsca, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, ale przede wszystkim spędza się sporo czasu, a zatem należy wybrać je w taki sposób, by czuć się w nim naprawdę dobrze i komfortowo. Umiędzynarodowienie studiów (5% wagi w rankingu) jest nie do przecenienia w dobie postępującej globalizacji. Rektor PWSZ w Kaliszu prof. Jan Chajda wśród laureatów rankingu Warunki studiowania (40% wagi w rankingu) wydają się być najistotniejsze z punktu widzenia kandydata na studia, bo stanowią o atrakcyjności uczelni. Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, własna baza dydaktyczna i powierzchnia przypadająca na studenta, zbiory i warunki korzystania z biblioteki, możliwości Wymiana studencka, wielokulturowość środowiska studenckiego i wykłady w językach obcych z pewnością ułatwią absolwentom odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy, stąd wyróżnienie w rankingu tej właśnie grupy kryteriów. Spoglądając na tabelę rankingową odnosi się wrażenie przejrzystości: kry- 4

4 PWSZ w Kaliszu najlepsza! teria są jasno sformułowane, a ich wagi dostatecznie wyeksponowane. Ranking jest transparentny nie ma w nim miejsca na subiektywne opinie. Są liczby, a te nie kłamią. Pierwsze miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu świadczy o tym, że w ubiegłym roku kaliska uczelnia dobrze wypełniała swoją misję, a trzecie z kolei zwycięstwo przekonuje o słuszności strategii przyjętej przez uczelnię. I chociaż pasmo sukcesów kaliskiej PWSZ rozpoczęło się już w roku 2005 zwycięstwem w rankingu tygodnika Newsweek Polska, to dopiero ostatnie lata przyniosły tego potwierdzenie. Z roku na rok rankingowe wskaźniki ulegały poprawie, by w ostatnim zestawieniu żadne z kryteriów nie zostało ocenione zerową notą. Wśród 23 sklasyfikowanych przez Perspektywy i Rzeczpospolitą państwowych wyższych szkół zawodowych zaledwie dwie mogą poszczycić się wszystkimi niezerowymi wskaźnikami. - Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej ustawia nam priorytety w działalności uczelni. Analiza ubiegłorocznego rankingu zmotywowała nas do podjęcia działań na rzecz poprawy wskaźników. Co prawda mamy jeszcze gdzieniegdzie słabe punkty, ale w tym roku będziemy je eliminować by zawsze być najlepszym - zgodnie ze znaną z literatury dewizą profesora Deminga dążyć do doskonałości. I to staramy się w Kaliszu realizować - powiedział podczas uroczystej gali w redakcji Perspektyw prof. Jan Chajda, rektor kaliskiej PWSZ. W ramach zapowiedzi rektora Chajdy mieści się zatem rozwój oferty kształcenia podyplomowego, zwiększenie powierzchni przypadającej na studenta, poprawa wyników sportowych oraz poszerzenie zagranicznej wymiany studenckiej. Większość z tych postulatów uda się zrealizować dzięki rozpoczętej w ubiegłym roku największej w historii kaliskiej uczelni inwestycji - rozbudowie kampusu studenckiego przy ul. Poznańskiej, polegającej na adaptacji trzech budynków powojskowych dla potrzeb Instytutu Politechnicznego. Już we wrześniu oddany zostanie tam pierwszy obiekt - budynek administracyjno-socjalny, w którym mieścić się będzie mały dom gościnny dla zamiejscowej kadry profesorskiej. W październiku studenci kierunków inżynieria środowiska i budownictwo zainaugurują naukę w gmachu Collegium Oecologicum, a w grudniu do gmachu Collegium Mechanicum przeniosą się studenci kierunków mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika. Na tym jednak kaliska uczelnia nie zamierza poprzestać, bo plan rozbudowy kampusu zakłada kolejne inwestycje, między innymi budowę krytej pływalni z 25- metrowym basenem, dwóch zadaszonych kortów tenisowych na sztucznej nawierzchni, a nawet stadionu lekkoatletycznego. Wszystko to zamierza się zrealizować w oparciu o fundusze unijne. Kalisz staje się miastem akademickim, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa daje początek wielkim inwestycjom w szkolnictwie wyższym w regionie Południowej Wielkopolski. Piotr Michalak 5

5 PWSZ w Kaliszu najlepsza! d r Da r i u s z Lipiński, p o s e ł n a Se j m RP: W tegorocznym rankingu szkoły z Wielkopolski utrzymały swoje wysokie pozycje z poprzednich lat - oczywiście jestem z tego dumny. Dumny jestem również z tego, że z dwiema z tych szkół, to znaczy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, jestem związany zawodowo; co prawda od czasu kiedy zostałem posłem jestem na urlopie bezpłatnym, ale to jest tak jak zawodnik w drużynie siedzący chwilowo na ławce rezerwowych, ale cieszący się z każdego sukcesu drużyny. Chciałbym zatem wielkopolskim uczelniom i poznańskiej, i kaliskiej serdecznie pogratulować tego sukcesu. W przypadku PWSZ w Kaliszu jest to już bardzo trwała tendencja, bo to przecież trzecie zwycięstwo z rzędu nie wiem czy którakolwiek z nagradzanych dzisiaj uczelni może się takim trzyletnim ciągiem poszczycić To świadczy o tym, zresztą ja wiem to jako pracownik PWSZ w Kaliszu, że od samego początku istnieniu tej uczelni towarzyszyła pewna głębsza myśl, taka strategiczna powiedziałbym długofalowa polityka inwestycyjna, polityka kreowania nowych kierunków studiów, zachęcania młodzieży do studiowania, stwarzania jej jak najlepszych warunków. To wszystko nie wzięło się z powietrza, tu nie ma żadnych przypadków. To wynik pracy ludzi kierujących tą uczelnią i pracujących na tej uczelni. Każdej z tych osób należą się odrębne gratulacje. p r o f. d r h a b. Ma r e k Sa f j a n, p r z e w o d n i c z ą c y Ka p i t u ł y Ra n k i n g o w e j: Trzecie z rzędu zwycięstwo kaliskiej uczelni nie jest przypadkowe. Sądzę, że jest to rzeczywiście autentyczny sukces i muszę powiedzieć tutaj jako przewodniczący Kapituły, że jest to także sukces kryteriów, które jak się okazuje oddziałują bardzo pozytywnie na poprawę miejsca w rankingu, czyli w gruncie rzeczy zmuszają szkoły do tego, by czyniły zadość stawianym wymaganiom. Przesuwanie się ku górze listy zawsze jest bardzo pozytywnym objawem. Myślę, że przypadku kaliskiej PWSZ ogromne znaczenie dla tego sukcesu miało poprawienie warunków nauczania, które w rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych odgrywają najbardziej znaczącą rolę. Sądzę, że właśnie te warunki nauczania związane z jakością studiowania, dostępnością biblioteki, możliwością rozwijania działalności kulturalnej przez studentów, świadczą o tym, że mamy do czynienia z uczelnią, która spełnia tego rodzaju oczekiwania młodych ludzi i ma szanse utrzymania wysokiego miejsca w rankingu. 6

6 PWSZ w Kaliszu najlepsza! p r o f. d r h a b. Br o n i s ł aw Ma r c i n i a k, r e k t o r Un i w e r s y t e t u im. Ad a m a Mickiewicza w Po z n a n i u: Poznański wzorzec szkolnictwa wyższego zakłada integrację uczelni - uniwersytetów, politechniki i innych szkół: wspólne zajęcia dydaktyczne, wspólne kierunki studiów, wspólne badania naukowe. Jestem przekonany, że to samo powinniśmy zrobić w Kaliszu, integrując Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Obie bardzo dobre firmy, których łącznikiem może być prezydent miasta Kalisza, dr Janusz Pęcherz, mający bardzo dobre relacje z obiema uczelniami. Jestem przekonany, że wkrótce nastąpi moja wizyta w Kaliszu po to, by z władzami obu uczelni, w obecności dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, ustalić pewne ramy współpracy, a nasze obiekty, nasza infrastruktura nowo budowana - a drugi etap niedługo rozpoczniemy - powinna być wspólnie wykorzystana dla dobra społeczeństwa Wielkopolski. m g r i n ż. An d r z e j Ro g o w s k i, p r e z e s Za r z ą d u Mu lt i m e d i a Po l s k a S.A.: W przypadku rankingów czy wszelkich osiągnięć prawdziwe jest powiedzenie, że łatwiej jest pewne rzeczy osiągnąć niż je później utrzymać. Tak jest pewnie i w biznesie, tak jest w każdej innej dziedzinie, ponieważ utrzymanie pewnego poziomu zawsze musi być okupione rzetelną pracą, efektywnym i dobrym działaniem - i pewnie to jest to, co obserwujemy w kaliskiej szkole. Z taką szkołą jak kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa współpracujemy i trzeba współpracować. Tam znajdujemy ludzi, którzy są partnerami do wielu ciekawych, dobrych inicjatyw; ale najważniejszy jest fakt, że to jest nasza wyższa szkoła zawodowa, która jest jednym z najistotniejszych elementów miastotwórczych. Jest tym elementem, który powoduje, że nie jest to tak, jak jeszcze dziesięć-piętnaście lat temu, gdy w różnych dyskusjach mówiliśmy: co w tym Kaliszu jest? Ludzie kończą szkoły średnie i wyjeżdżają, tu się nic nie dzieje, tu nic nie ma. A żeby się coś działo, żeby można było budować życie gospodarcze, kulturalne, w każdym środowisku jest potrzebny taki element miastotwórczy czy taki katalizator jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu; a z tego, że zajmuje ona pierwsze miejsca w rankingach ogólnopolskich - i to systematycznie - powinniśmy się cieszyć, wspomagać ją i z nią współpracować po to, aby utrzymać tą dobrą passę i wspólnie tworzyć ten element miastotwórczy, z którego powinniśmy być po prostu dumni. 7

7 PWSZ w Kaliszu najlepsza! Wi e s ł awa Siwińska, p r e z e s Za r z ą d u Wy d aw n i c t wa Ed u k a c y j n e g o Pe r s p e k t y w y Pr e s s : Gratuluję Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu zdobytego po raz trzeci pierwszego miejsca. Oznacza to, że kaliska szkoła świetnie wie co robić by na pierwszym miejscu się utrzymać - czuje oddech konkurencji i w związku z tym, mając do dyspozycji 29 kryteriów rankingowych, stara się we wszystkich dobrze wypaść. A tam, gdzie ma braki jak powiedział pan rektor poprawia się. Takie podejście bardzo mi się podoba. Nasz ranking jest wielokryterialny składa się na niego 29 kryteriów, przy czym wszystkie one są bardzo ważne. W roku 2009 dodaliśmy przeprowadzone na wielotysięcznych danych badania Scopusa i Pentora, dotyczące pracodawców, jak również badania cytowań to takie tegoroczne nowum. Nie sposób ocenić, które z tych 29 kryteriów są ważne bardziej, a które mniej, bo dopiero z całości rankingu wyłania się zarys właściwej oceny danej szkoły. Młodzi ludzie, jeśli chodzi o maturzystów, wiedzą czego w życiu szukają i w oparciu o tę wiedzę dokonują pewnych wyborów. Jest to dla nich trudny moment, dlatego my staramy się im tę decyzję o wyborze szkoły ułatwić. Cały świat jeśli chodzi o edukację i szkolnictwo wyższe przeprowadza rankingi: gazety i miesięczniki edukacyjne dają młodym ludziom możliwość porównania szkół. Z pewnością warto się tym tematem zainteresować. Konferencja prasowa po rankingu Władze kaliskiej uczelni spotkały się podczas konferencji prasowej z przedstawicielami mediów Południowej Wielkopolski by zaprezentować wyniki rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej. Po omówieniu wyników rankingu, rektor PWSZ prof. Jan Chajda przedstawił Na konferencję prasową przyjechali dziennikarze z całego regionu strategię uczelni na najbliższe lata, w której priorytetem nadal jest uruchamianie nowych kierunków i specjalności oraz studiów drugiego stopnia, czyli magisterskich początkowo na kierunkach medycznych i zarządzaniu, a docelowo na wszystkich wydziałach. Poszerzanie oferty kształcenia wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci sal wykładowych i laboratoriów. O rozbudowie bazy materialnej uczelni mówił kanclerz mgr Kazimierz Matusiak. 8

8 Jubileusz profesora Kowala Szanowny Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie! Wielkie są Pańskie zasługi dla Nauki Polskiej i środowiska akademickiego nie tylko poznańskiego, mimo że to właśnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza związany jest Pański Jubileusz. 45 lat podążania akademickim szlakiem zawiodło Pana Profesora do Niecodzienny jubileusz Profesor Stefan Kowal, prorektor kaliskiej PWSZ, świętował w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej. ważna, bo wiąże się z budowaniem i umacnianiem szkolnictwa wyższego na ziemi kaliskiej. To tutaj, dzięki ogromnej determinacji Pana Profesora, wielu młodych ludzi ukończyło unikatowe na skalę kraju studia historyczne na specjalności historia gospodarcza. To tutaj uczestniczył Pan w pracach na rzecz powołania, prowadzenia i rozwijania Rektor PWSZ w Kaliszu, prof. Jan Chajda składa gratulacje jubilatowi prof. Stefanowi Kowalowi Kalisza najstarszego miasta w Polsce. Być może urzekło Pana jako historyka bogactwo nadprośniańskich dziejów, a być może była to potrzeba wykonania dobrej roboty, pracy u podstaw w myśl zasad poznańskich organiczników... Dla nas, władz i społeczności kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ta praca jest szczególnie przez UAM zamiejscowych struktur uniwersyteckich aż po utworzenie Wydziału Pedagogiczno-Artsytycznego w Kaliszu. I wreszcie tutaj związał się Pan z pierwszą samodzielną uczelnią w regionie Południowej Wielkopolski początkowo jako profesor i dyrektor Instytutu Zarządzania PWSZ w Kaliszu, a dziś jako prorektor uczelni. 9

9 Jubileusz profesora Kowala Profesorze Stefanie, w imieniu Senatu i społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu składam Tobie wyrazy wdzięczności za ten wkład pracy w budowanie akademickiego Kalisza Twojego Kalisza, bo jestem przekonany, że i dalsze lata będą upływały Ci na dobrej robocie na rzecz miasta i regionu, a praca ta przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji. prof. Jan Chajda Goście gali jubileuszowej Jubileusz Prorektora Prof. dr hab. Stefan Kowal, prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Kaliszu, obchodzi 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej. Jubileusz Profesora odbył się w małej auli Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w jego organizację włączyli się: dziekan Wydziału Historycznego UAM, dyrekcja Instytutu Historii oraz pracownicy Zakładu Historii Gospodarczej, którym Jubilat kieruje od roku Na uroczystości nie zabrakło kolegium rektorskiego kaliskiej uczelni. W imieniu Senatu i społeczności akademickiej laudację odczytał rektor PWSZ, prof. zw. dr inż. Jan Chajda. 10

10 Sylwetka Jubilata Jubileusz profesora Kowala Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, od 1995 r. profesor tytularny, od 2002 r. profesor zwyczajny. Działalność naukowa Autor 6 książek i współautor 4 książek, a także autor ponad 100 artykułów. Uczestnik jako referent XII International Congress of Economic History, Paris 1998 (tytuł referatu: Valuta Reform in Poland from 1919 to 1993 ) oraz XIII International Congress of Economic History, Buenos Aries 2002 ( The Problems of Economics Cooperations between Poland and Former Partition States and their Successors in the years ). Stypendysta Institut fur Europaische Geschichte oraz stypendysta Volkswagen Stiftung. Przez wiele lat uczestniczył w pracach interdyscyplinarnego gremium Komisji Koordynacji Badań nad Dziejami Przemysłu w Polsce przy PAN. Prace doktorskie ukończyło 6 osób. Gast Professor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W latach współprowadzący seminarium dyplomowe i doktorskie w Viadrinie poświęcone Europie Środkowej i polsko-niemieckim stosunkom gospodarczym oraz transformacji systemu ekonomicznego. Aktualnie naukowo zajmuje się polsko-niemieckimi stosunkami gospodarczymi od 1918 roku do czasów współczesnych. Działalność dydaktyczna Inicjator i współautor programu specjalizacji: Komunikacja Społeczna Prof. Stefan Kowal i Samorządowa Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu oraz Socjoekonomika Wydział Historii UAM. W PWSZ prowadzi zajęcia z przedmiotów: rozwój i funkcjonowanie gospodarki, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz seminaria dyplomowe. Od roku 2008 pełni funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia kaliskiej PWSZ. Działalność organizacyjna na rzecz nauki: 1. Autor 8 opinii w sprawie nadania tytułu naukowego profesora, w tym 2 jako superrecezent CKK ds. Tytułu i Stopni Naukowych. 2. Autor 21 opinii w przewodach habilitacyjnych i 22 opinii w przewodach doktorskich. 3. Członek Rady Naukowej Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. 11

11 Godność dla zmarłego Rektora Prof. Glinkowski Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza Prof. Czesław Glinkowski, organizator i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej odbywającej się w Dniu Święta Miasta tytuł odebrała małżonka zmarłego Rektora, Wiesława Glinkowska. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza z rąk prezydenta Janusza Pęcherza i przewodniczącej Rady Miejskiej Adeli Przybył odbiera Wiesława Glinkowska, żona zmarłego rektora PWSZ w Kaliszu Zmarły w minionym roku prof. dr hab. Czesław Glinkowski, pierwszy rektor, założyciel, wykładowca i wychowawca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Profesor swoje życie podzielił między dwa miasta: Poznań i Kalisz. Związał swe losy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, która była Jego naukowym i dydaktycznym środowiskiem, której idee i koncepcje krzewił w różnych miejscach w kraju i poza granicami oraz Kaliszem, drugą życiową przystanią, portem, w którym wystawił swe największe dzieło - Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Był tej uczelni budowniczym w szerokim znaczeniu jako ten, który zbudował fundamenty programów studiów, który stworzył jej profil, który nadał jej kształty organizacyjne i jako prawdziwy budowniczy - kolegiów, instytutów, pracowni i domów akademickich. Odszedł od nas przedwcześnie, w wieku 67 lat, we wrześniu 2008 r. człowiek prawy i szlachetny, przyjazny oraz życzliwy ludziom, wspaniały wychowawca i opiekun młodzieży, oddany misji stworzenia w Kaliszu prawdziwego ośrodka akademickiego. Kalisz zawdzięcza Mu bardzo dużo. Miasto patrzy z wdzięcznością na to, co profesor Czesław Glinkowski pozostawił po sobie: nowe kolegia, sale wykładowe, laboratoria, biblioteki, domy akademickie, kilkutysięczną rzeszę studentów i już tysiące absolwentów. Winniśmy spełnić wolę pierwszego rektora przodującej uczelni Kalisza - rozwijać Jego dzieło, dbać o tę domenę nauki i dydaktyki, jaką pozostawił nam po sobie. To nasza powinność wobec zasłużonych dla Miasta i Honorowych Jego Obywateli. 12

12 Rada Konsultacujna Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej W piątek, 3 kwietnia 2009, w Sali Senackiej PWSZ w Kaliszu odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej uczelni. Rada została powołana przez rektora, prof. Jana Chajdę, 4 grudnia 2008 roku. Członkowie Rady Konsultacyjnej W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą: Jerzy Borowiak - dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu, Jerzy Gruszka - MAHLE Krotoszyn, Wojciech Grzelak - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, Andrzej Krupa - dyrektor techniczny Delphi Automative Systems Poland sp. z o.o., Marek Matuszewski - prezes Kaliskich Linii Autobusowych ( wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej), Andrzej Rogowski - prezes Multimedia Polska S.A., Tadeusz Sarnowski - prezes Zap-Robotyka sp. z o.o., Artur Szymczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, Jan Śliwa - dyrektor techniczny WSK PZL-Kalisz S.A., Roman Wiertelak - prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, Sławomir Zdyb - dyrektor generalny Meyer Tool Poland sp. z o.o., Bogdan Zmyślony - dyrektor generalny Pratt & Whitney Kalisz sp. z o.o. (przewodniczący Rady Konsultacyjnej). Podczas pierwszego posiedzenia Rady Konsultacyjnej wszyscy jej członkowie odebrali nominację. Rektor PWSZ w Kaliszu, prof. zw. dr inż. Jan Chajda oraz Kanclerz mgr Kazimierz Matusiak, przedstawili prezentację uczelni. Rektor zapowiedział, że Rada Konsultacyjna powinna wspierać władze uczelni w określeniu strategii rozwoju kaliskiej PWSZ do 2020 roku, przy uwzględnieniu współpracy uczelni z przemysłem. 13

13 Forum Zdrowia Kobiety Fenomen kaliskiego Forum Forum Zdrowia Kobiety to marka rozpoznawalna już pośród konferencji naukowych organizowanych przez polskie uczelnie. I to nie tylko w kraju, bo cykl zdążył już zyskać wymiar międzynarodowy. Zapisy uczestników Forum Zdrowia Kobiety Markę Forum tworzą niezmiennie wybitni prelegenci, wywodzący się z prestiżowych ośrodków medycyny akademickiej: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz renomowanych placówek służby zdrowia, takich jak: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu. To dzięki ogromowi ich wiedzy i doświadczenia poruszane na Forum tematy są zawsze ciekawe i aktualne, a toczące się tutaj dyskusje - twórcze i ożywione; to dzięki ich autorytetowi umacnia się prestiż kaliskiej uczelni i wreszcie dzięki nim wzrasta świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin. To ostatnie wydaje się tutaj najistotniejsze, bo gdyby sformułować cel strategiczny Forum, należało by powiedzieć, że jest nim profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie aż do wyleczenia. Fenomen kaliskiego Forum Zdrowia Kobiety polega na coraz większym zainteresowaniu naukowym przedsięwzięciem nadprośniańskiej uczelni. Z reguły bywa tak, że każda kolejna konferencja w cyklu gromadzi coraz to mniej uczestników. Kaliskie Forum - wręcz przeciwnie: z roku na rok przybywa na nie coraz więcej lekarzy, pielęgniarek, położnych, menedżerów służby zdrowia, samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mediów. A wszystko to dzięki nestorowi polskiej ginekologii, 14

14 Forum Zdrowia Kobiety pomysłodawcy i organizatorowi Forum, profesorowi Tadeuszowi Pisarskiemu. - Profesorze Tadeuszu - zwracał się do prof. Pisarskiego rektor kaliskiej PWSZ, prof. Jan Chajda. - Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte - jubileuszowe Forum Zdrowia Kobiety to Twoja zasługa. Zasługa o tyle wielka i ważna, o ile ważne jest życie i zdrowie człowieka. Nie obawiałeś się pięć lat temu podjąć tego wyzwania i tutaj, w auli kaliskiej PWSZ, zorganizowałeś I Forum Zdrowia Kobiety. I dobrze wybrałeś to miejsce, bo gdzie indziej jak nie na uczelni mogłeś liczyć na wsparcie ludzi świadomych, którzy od razu odpowiedzieli na Twoje wezwanie. I odpowiadają do dzisiaj. Za to należą się im słowa podziękowania: za ich trud i pracę włożone na rzecz upowszechniania wiedzy, na rzecz życia i zdrowia - mówił rektor. Profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządów płciowych kobiety, Kobieta w obliczu walki z patologią i chorobą, Wybrane aspekty profilaktyki w położnictwie i ginekologii, Problemy zdrowotne współczesnej kobiety, Macierzyństwo we współczesnym świecie - edukacja młodzieży - to tematy wiodące wszystkich pięciu konferencji. Każda kolejna przybliża ku nam wizję społeczeństwa świadomego: zdrowego i długowiecznego. Bo zdrowa kobieta to nie tylko zdrowa żona, matka i córka - to przede wszystkim zdrowe społeczeństwo i zdrowe państwo. A w zdrowym społeczeństwie i zdrowym państwie wszystkim chce się żyć, uczyć się i pracować na rzecz jego dalszego rozwoju. Piotr Michalak Okolicznościowe medale z okazji V Forum Medal prezydentowi Kalisza Januszowi Pęcherzowi wręcza prof. Tadeusz Pisarski Uczestnicy V Forum Zdrowia Kobiety 15

15 Studenckie Forum Gospodarcze Politycy o gospodarce i nie tylko Ty decydujesz to hasło kampanii informacyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ramach Studenckiego Forum Gospodarczego kaliską uczelnię odwiedzają kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy studenckiego Forum Gospodarczego Mimo kosztownych kampanii wyborczych i silnego zaangażowania multimedialnych technologii Unia Europejska będzie miała trudności z pobudzeniem zainteresowania Europejczyków czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego tak wynika z najnowszych sondaży. Podczas gdy jedni eksperci spodziewają się stopniowego wzrostu liczby osób chętnych do oddania głosu podczas eurowyborów aż do wyniku z 2004 roku, inni oczekują, że frekwencja dalej będzie spadać. Tymczasem studenci kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mieli okazję spotkać się z czterema kandydatami do europarlamentu z Wielkopolski, wywodzącymi się z trzech ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy w prawyborach zorganizowanych w ostatnią niedzielę maja: Zbigniewem Chlebowskim (PO), Konradem Szymańskim (PiS), Dariuszem Lipińskim (PO), Markiem Siwcem i Wojciechem Olejniczakiem (SLD). Odbywające się w ramach Studenckiego Forum Gospodarczego spotkania były okazją do dyskusji o miejscu i roli Polski w Unii Europejskiej. Nie brakowało trudnych pytań zadawanych kandydatom przez studentów. Nie jest im obojętne, kto będzie reprezentował Polskę w strukturach UE. 1. Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Pl a t f o r m y Oby wat e l s k i e j w Sejmie RP. Ukończył studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu; magister inżynier. Odbył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (zarządzanie strategiczne) oraz na Wydziale Zarządzania dla Administracji Publicznej w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (finanse administracji publicznej); uzyskał stopień MBA. Uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Menedżera z zakresu zarządzania w administracji. 16

16 Studenckie Forum Gospodarcze Spraw Unii Europejskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 2. Konrad Szamański kandydat Pr a w a i Sp r a w i e dl i w o ś c i do Parlamentu Europejskiego. Prawnik, absolwent UAM; poseł do Parlamentu 4. Marek Siwiec kandydat So j u s z u Le w i c y De m o k r at yc z n e j do Parlamentu Europejskiego. Magister inżynier, absolwent AGH; p.o. przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ordynacka ; poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Spraw Zagranicznych, Europejskiego, koordynator Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych PE; członek Zarządu Kolegium Europejskiego w Natolinie, członek Rady Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu; redaktor naczelny Międzynarodowego Przeglądu Politycznego. 3. Dariusz Lipiński kandydat Pl a t - formy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Profesor PWSZ w Kaliszu, doktor nauk fizycznych; absolwent UAM; nauczyciel akademicki, poseł na Sejm RP; wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do członek Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, przewodniczący delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina. Bartłomiej Karolak 17

17 Strategia informatyczna Projekty informatyczne kaliskiej PWSZ na forum krajowym i regionalnym Od września 2008 r. przyjęta została w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nowa strategia informatyczna. Szereg realizowanych projektów, a w szczególności projekt Wirtualne Wyspy Wiedzy, zyskuje uznanie na forum krajowym i lokalnym. Niniejszy artykuł jest relacją z prezentacji koncepcji informatyzacji na konferencjach oraz udziału w krajowych projektach. Profesjonalne warsztaty metodyczne dla PWSZ w Kaliszu Dział Informatyki i E-edukacji oraz Instytut Zarządzania zgłosiły w czerwcu br. zespół do pilotażowego projektu realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zespół kaliskiej PWSZ został wybrany jako jeden z czterech spośród wielu zgłoszonych i weźmie udział w warsztatach metodycznych, które posłużą do zbudowania zajęć w technologii e-learningu. Projekt rozpoczął się 19 czerwca 2009 r. i będzie trwał do 30 października 2009 r. Efektem prac zespołu będą w pełni internetowe zajęcia Controlling i logistyka jako źródło informacji i sposób komunikacji w procesie zarządzania w ramach przedmiotu Podstawy Zarządzania. Zajęcia te przeprowadzone zostaną w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010. Informacja na stronie www o wybraniu kaliskiej PWSZ do udziału w warsztatach 18

18 Strategia informatyczna Od uczelni do e-uczelni W dniach mają 2009 r. odbyła się konferencja Perspektywy rozwoju e-uczelni w kontekście globalnej informatyzacji zorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem konferencji był przegląd dokonań polskich uczelni oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych metod, narzędzi i systemów informatycznych. Publikacja z materiałów konferencyjnych Kaliska PWSZ zabrała głos w tej krajowej dyskusji przedstawiając własną strategię e-uczelni oraz koncepcję realizowanego projektu Wirtualne Wyspy Wiedzy. Istotne tezy dla nowoczesnej uczelni to integracja sfer tradycyjnej działalności z procesami wspomaganymi technologiami internetowymi oraz globalne traktowanie procesu dydaktycznego. Zwrócono uwagę na otwartość kształcenia oraz wymianę zasobów między uczelniami. Wnioski z konferencji zostaną wykorzystane w pracach Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i przekazane następnie polskiemu środowisku akademickiemu. Uniwersytet Wirtualny 2009 Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka to jedna z najważniejszych konferencji dla krajowego środowiska edukacji internetowej. W tym roku odbyła się już IX edycja tej konferencji, organizowanej przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. PWSZ w Kaliszu przedstawiła doświadczenia z wykorzystania metody warsztatu na platformie edukacyjnej moodle w ramach zajęć z przedmiotów Technologia Informacyjna oraz Informatyka w Zarządzaniu. Zaprezentowana została idea warsztatów, sposób ich przygotowania i prowadzenia oraz ewaluacja. Ocenę jakości warsztatów przygotowano w kontekście założonych celów szczegółowych oraz w oparciu o opinie studentów z wypełnionych ankiet. Dla uczestników konferencji interesujące było sformułowanie podstawowych zasad i metodyki stosowania warsztatów. Zastosowania Informatyki Współczesnej Konferencja Zastosowania Informatyki Współczesnej organizowana przez PWSZ w Legnicy w swoim założeniu 19

19 Strategia informatyczna Opinie studentów PWSZ w Kaliszu na temat warsztatów. Prezentacja warsztatów internetowych podczas konferencji ZIW ma pełnić funkcję forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy studentami oraz pracownikami państwowych wyższych uczelni zawodowych w dziedzinie informatyki. Kaliska PWSZ jako wiodąca wyższa uczelnia zawodowa przedstawiła swoje osiągnięcia w budowaniu nowoczesnego kształcenia. Uczestnicy konferencji byli zainteresowani szczególnie doświadczeniami z wykorzystania platformy edukacyjnej moodle oraz możliwościami stosowania prezentowanych w referacie warsztatów internetowych. Innowacje w nauce Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zorganizowała w dniu r. konferencję poświęconą innowacjom. Innowacje w nauce przedstawił Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich prof. dr hab. Stefan Kowal. Profesor zwrócił uczestnikom konferencji uwagę na fakt, że prawdziwa nauka sama w sobie jest innowacyjna. W kontekst innowacji doskonale wpisuje się również realizowany w kaliskiej PWSZ projekt Wirtualne Wyspy Wiedzy, który został podczas konferencji zaprezentowany szczegółowo. Projekt wywołał ciekawą dyskusję, w której uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia z projektu unijnego budowy centrów kształcenia na odległość na wsiach. 20

20 Strategia informatyczna Wystąpienie prof. dr. hab. Stefana Kowala Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia W dniu r. w Collegium Novum odbyła się konferencja omawiająca Ogólnopolski System Opieki Zdrowotnej, zorganizowana przez PWSZ oraz firmy Kasper Komputer i Kamsoft. OSOZ jest technicznym projektem realizacji Narodowego Planu Zdrowia oraz Narodowego Programu Zdrowia, a jego celem ma być integracja wszystkich podmiotów rynku ochrony zdrowia w Polsce poprzez wymianę informacji o zdrowiu społeczeństwa tj. pacjentów, lekarzy, farmaceutów, laborantów, a także organizacji rządowych, ubezpieczycieli i organów decyzyjnych Unii Europejskiej. Kaliska PWSZ wpisuje się w ten projekt, łącząc trzy istotne dla niego dziedziny: edukację, medycynę i informatykę. Jako najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce PWSZ kształci w kierunkach medycznych (położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne) oraz informatycznych (informatyka przemysłowa) a także realizuje duże projekty informatyczne. Opis tych działań przedstawiony został w wykładzie inauguracyjnym pt. E-learning nowa witamina medycyny. Słuchacze zapoznali się również z aplikacją Wirtualny Pacjent, metodą szybkiej nauki za pomocą map myśli, technologią e-learningu oraz aktywną metodą uczenia w postaci warsztatu internetowego. Andrzej Syguła Konferencja OSOZ w Collegium Novum PWSZ 21

21 Strategia informatyczna Wideokonferencje dla nauki i edukacji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dostrzega duże możliwości wykorzystania technologii wideokonferencji w nauce oraz dydaktyce. Zastosowanie wideokonferencji może przybliżyć kaliską Uczelnię do dużych i znanych ośrodków akademickich i naukowych w Polsce i na świecie. Odległości przestają bowiem mieć znaczenie i co równie istotne zmniejszają się koszty związane z wyjazdami, delegacjami i zakwaterowaniem w hotelach. W czasie obrad Senatu w dniu 30 kwietnia 2009 r. przeprowadzona została pierwsza wideokonferencja w kaliskiej PWSZ. Wideokonferencja w kaliskiej PWSZ O wideokonferencjach Wideokonferencja to interaktywna komunikacja multimedialna, pozwalająca w czasie rzeczywistym przesyłać obraz, dźwięk i multimedia (np. prezentacje) uczestnikom podłączonym do sieci (telefonicznej, komputerowej, internetowej). Dzięki specjalizowanym urządzeniom można obecnie prowadzić wideokonferencje z zachowaniem wysokiej jakości obrazu HD 720 p i Full HD 1080 p, dźwięku stereo w paśmie 22 khz i prezentacji w dodatkowym kanale komunikacyjnym. Można również wykorzystywać dla podstawowej jakości niezbyt szybkie łącza internetowe, nawet 128 kb/s. Dodatkowe możliwości systemów wideokonferencyjnych wiążą się z udostępnianiem przekazu dużej liczbie uczestników na żywo. Nowoczesny sprzęt wideokonferencyjny pozwala prowadzić transmisje do internetu z bardzo dobrą jakością nawet do kilku tysięcy odbiorców. Przekaz wideokonferencyjny może być zapisany i odtwarzany następnie w dowolnej chwili w sieci internet. Wideokonferencje wykorzystuje obecnie przede wszystkim biznes, który widzi w nich możliwość obniżenia kosztów związanych z wyjazdami pracowników, ale wraz z obniżeniem cen sprzętu rośnie zainteresowanie ośrodków edukacyjnych tą technologią. 22

22 Strategia informatyczna Perspektywy wykorzystania wideokonferencji w nauce i edukacji Wideokonferencje w nauce wykorzystuje się do prowadzenia wykładów i prezentacji na żywo, pracy grupowej oraz obserwacji na żywo. Dzięki wideokonferencjom można zapewnić bliższy niż w telekonferencji kontakt między naukowcami z różnych miejsc w świecie. Istotna jest tutaj również możliwość natychmiastowej konsultacji w przypadku np. operacji medycznych, prowadzenia zdalnych wywiadów medycznych, sesji diagnostycznych, czy też wspólnego zdalnego wykonywania eksperymentów naukowych. Zalety Możliwość współdzielenia aplikacji Pełna interakcja, natychmiastowy feedback Łatwość przeprowadzenia dyskusji grupowej Możliwość pracy grupowej Możliwość prowadzenia badań ankietowych Obserwacje na żywo (hodowla, operacje) Krzewienie paradygmatu wykorzystywanego wykorzystywanego gospodarce opartej na wiedzy Możliwości Wzrost znaczenia wideokonferencji ze wzrostem Internetu (efekt sieciowy), globalizacją edukacji i gospodarki, rozwojem kształcenia ustawicznego Wideokonferencje przeprowadzane przez naukowców oraz wykłady mogą być nagrywane i udostępniane studentom w procesie dydaktycznym. I tak przykładowo, w dziedzinie medycyny student ma możliwość obejrzenia relacji z badań lekarskich i operacji, natomiast w obszarach technicznych może prześledzić przebieg eksperymentu. Szczególną możliwością wideokonferencji jest wykorzystanie jej w wirtualnych klasach jako platformy współpracy i nauki studentów z różnych uniwersytetów. Na schemacie poniżej przedstawiono analizę SWOT możliwości wykorzy- Wady Konieczność uzgadniania czasu spotkania Wymagana jest duża przepustowość łączy Drogi sprzęt Słabe narzędzie zarządzania kursami, studentami Trudno obsługiwać duże grupy Zagrożenia Coraz tańsze technologie asynchroniczne wykorzystujące wideo 23

23 Strategia informatyczna stania wideokonferencji w nauce i dydaktyce. Analiza SWOT systemów wideokonferencyjnych, źródło: Arkadiusz Orłowski, Mirosław Woźniakowski, Systemy wideokonferencyjne w dydaktyce i badaniach naukowych, VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Politechnika Warszawska Wideokonferencja w praktyce W czasie obrad Senatu w dniu 30 kwietnia 2009 r. przeprowadzona została pierwsza w kaliskiej PWSZ wideokonferencja. Dr Piotr Szewczyk przedstawił referat na temat sportu akademickiego, a następnie odpowiadał na pytania członków Senatu. Jakość transmisji była bardzo wysoka, a najlepszą rekomendacją stosowania tej formy komunikacji w sytuacji gdy bezpośredni kontakt nie staje się możliwy jest fakt, że podczas wideokonferencji uczestnicy zapomnieli o odległości i śledzili przekaz prelegenta tak jakby był on obecny na sali. Przyszłość wideokonferencji w kaliskiej PWSZ Wideokonferencja stanie się wkrótce naturalnym narzędziem wykorzystywanym zarówno w nauce jak i edukacji. W projektowanym kampusie kaliskiej PWSZ aula w Collegium Oecollogicum przygotowana będzie do prowadzenia profesjonalnych wideokonferencji. Wideokonferencja podczas obrad Senatu Również połączenia sieciowe w kampusie (10 Gb/s) pozwolą na przesyłanie bardzo dobrej jakości obrazu, dźwięku i prezentacji. Andrzej Syguła 24

24 Pierwsi absolwenci specjalności zarządzanie sportem i rekreacją opuścili mury uczelni. Przez sześć semestrów studiów licencjackich przygotowywali się do roli menedżerów klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, ośrodków wypoczynkowych, a także klubów fitness. Wraz z absolwentami zarządzania sportem i rekreacją swoje święto obchodzili kończący studia z zakresu zarządzania w instytucjach samorządowych. Reprezentujący we władzach uczelni kierunek zarządzanie prof. dr hab. Stefan Kowal, prorektor kaliskiej PWSZ, tak zwracał się do absolwentów: Nie chcę Was żegnać. Przede wszystkim pragnę wyrazić uczucie radości z Waszego sukcesu. Sukces ten Czas absolutoriów Pierwsi menedżerowie sportu Senat uczelni na czele z rektorem prof. Janem Chajdą jest przecież owocem Waszego wysiłku intelektualnego i mozolnej pracy. Temu wysiłkowi zapewne nierzadko towarzyszyło uczucie niepewności, a może nawet zwątpienia czy wszystko powiedzie się, czy nieprzespana noc nie pójdzie na marne. Dziś można stwierdzić z dużą dozą pewności, że musiało się powieść. Piotr Michalak Studenci cieszą się po uzyskanym absolutorium 25

25 Czas absolutoriów Absolutoriów ciąg dalszy Kartę absolutoryjną wręcza prorektor PWSZ prof. Stefan Kowal Kolejni studenci kończą naukę w kaliskiej PWSZ. Tym razem absolutorium odbyło się w dwóch Instytutach: Zarządzania oraz Położnictwa i Pielęgniarstwa. Mury kaliskiej uczelni opuścili specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz pielęgniarki i położne. W swoim wystąpieniu prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska- Krawczyk mówiła o tym, jak ważna w tych zawodach jest opinia o osobach je wykonujących. Przytoczyła przy tej okazji słowa greckiego filozofa Demokryta, który głosił, że naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia, reszta jest opinią. Posługując się tym cytatem pani prorektor życzyła wszystkim absolwentom, by w służbie społeczeństwu czy to w ramach pomocy medycznej czy też Kartę absolutoryjną wręcza prorektor PWSZ prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk 26

26 Czas absolutoriów Przybywa fizjoterapeutów Blisko 200 absolwentów kierunku fizjoterapia pożegnało się z uczelnią. Nie dla wszystkich jednak uzyskanie absolutorium oznacza koniec nauki, bo przed wieloma z nich egzaminy dyplomowe. Dopiero po ich zdaniu będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie. Podczas absolutorium prorektor PWSZ w Kaliszu prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk mówiła o ważnej roli fizjoterapeuty, jaką jest przywracanie sprawności osobom w różnych nierzadko terminalnych stanach chorobowych. Pani prorektor wyraziła przekonanie, że absolwenci kaliskiej uczelni są dobrze przygotowani do wykonywania tego zawodu, gdyż plan studiów zapewnia zdobycie wiedzy ze wszystkich dziedzin medycyny, z którymi fizjoterapeuta może mieć styczność w pracy z chorym. W absolutorium uczestniczyła grupa słuchaczy łódzkiego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Goście z Kongo, Tunezji i Senegalu wystąpili w części artystycznej z mini-koncertem muzyki gospel. Piotr Michalak 27

27 Absolutorium było okazją do życzeń i podziękowań. Prorektor uczelni, prof. Stefan Kowal życzył absolwentom, by w dorosłym życiu omijały ich porażki, bo te mogą się zdarzać tylko na etapie studiów. Prezydent natomiast by jako fachowcy potrafili zmierzyć się z gospodarczą recesją, podczas gdy oczy narodu zwrócone będą z nadzieją na ich działania w tym zakresie. Studia na zarządzaniu biznesem ukończyło 180 osób. Wszyscy absolwenci otrzymali z rąk rektora pamiątkowe karty absolutoryjne, a najlepsi nagrody i listy gratulacyjne. Czas absolutoriów Absolutorium z europosłem Kolejny rocznik absolwentów ukończył studia na specjalności zarządzanie biznesem. Na uroczystość, pośród przedstawicieli władz, przybył także poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, przyjaciel kaliskiej uczelni, żywo interesujący się losami jej absolwentów. Stu d i u j ą c w PWSZ m o ż n a za r a b i a ć Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu znów będzie kształcić studentów na kierunkach zamawianych przez państwo. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikowało do udziału w programie dwa projekty kaliskiej uczelni, a łączna kwota dofinansowania przekracza 7,5 mln zł. Na tysiąc złotych miesięcznego stypendium oraz inne formy uatrakcyjnienia nauki mogą liczyć studenci, którzy w roku akademickim 2009/2010 rozpoczną kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn lub inżynieria środowiska. To właśnie te kierunki znalazły się na liście rankingowej pozytywnie zatwierdzonej przez ministerstwo. Na 170 złożonych wniosków do udziału w programie zakwalifikowanych zostało zaledwie 59 projektów. 28

28 Konferencja została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. W konferencji udział wzięli: Krzysztof Symela dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Agnieszka Pfeiffer przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Krzysztof Grubka dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Małgorzata Mackiewicz wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Piotr Walkowski przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Andrzej Dolny wicestarosta kaliski, Tadeusz Krawczykowski wiceprezydent Kalisza, Krzysztof Grabowski przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, naczelnicy Wydziałów Edukacji Kultury i Sportu, nauczyciele szkół zawodowych, kierownicy szkolenia praktycznego, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołami oraz Cech Rzemiosł Różnych. PWSZ na konferencji o szkolnictwie zawodowym W piątek, 30 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja, której przewodni temat brzmiał: W przyszłość ze szkolnictwem zawodowym. Uczestnicy konferencji Konferencja Zmiany w kształceniu zawodowym, o których dzisiaj była mowa dotyczą przede wszystkim tego, co będzie nas czekać od roku Jesteśmy więc na etapie przygotowań diagnozy i zbie- Krzysztof Grabowski, rzecznik prasowy PWSZ 29

29 Konferencja rania propozycji, a także konsultacji środowiskowej. Chcemy, żeby szkoła zawodowa była szkołą pierwszego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Za tym kryje się cały pakiet rozwiązań, który będziemy wprowadzać, aby ten model zafunkcjonował i wzmocnił doradców zawodowych. Opracowujemy też wdrożenie nowej formuły egzaminów zawodowych, który będzie uwzględniał aspekt kwalifikacji, do których dochodzi się poprzez doświadczenie w pracy. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej wymaga stosowania pewnych narzędzi, które stosują inne kraje europejskie oraz stworzenia pewnego systemu przejrzystości i kwalifikacji, aby nasz uczeń mógł mobilnie poruszać się po europejskim rynku pracy mówi dr Krzysztof Symela, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najsłabszą stroną obecnego systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych jest brak wsparcia merytorycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych wielu branż. Uważam, że tego rodzaju konferencje są znakomitą okazją do potwierdzenia słuszności kierunku, który sobie wytyczamy kreując politykę kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim. Jest to też doskonała okazja, aby spotkać się z kolegami z samorządów, dyrektorami szkół zawodowych, którzy na co dzień kształcą przyszłe kadry na potrzeby rynku pracy. Dzisiejsza konferencja dowodzi również, że pracodawcy są zainteresowani współpracą ze szkołami mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski. Organizatorzy zaprosili na konferencję przedstawicieli wyższych uczelni, bo dla uczniów szkół średnich chcą stworzyć możliwość kontynuowania nauki na studiach, tym bardziej, że zapotrzebowanie na inżynierów jest bardzo duże. Nie bez powodu zaproszono kaliską PWSZ. Znaczna część studentów naszej uczelni pochodzi właśnie z Ostrowa i powiatu ostrowskiego. Krzysztof Grabowski Kaliska PWSZ z prezentacją w Kaczkach Średnich W środę, roku, pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, spotkali się z tegorocznymi maturzystami, którzy kończą naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich (powiat turecki). Na prezentację uczelni przybyło około 200 osób. To uczniowie, którzy kształcą się w 8 klasach techników i w 1 klasie Liceum Ogólnokształcącego. Wbrew nazwie szkoły, w placówce młodzież uczy się w różnych zawodach. Po prezentacji PWSZ, uczniowie zadawali pytania. Wszyscy też otrzymali informatory dla kandydatów na studia, tak by z ofertą kaliskiej PWSZ mogli zapoznać się w domach. Takie spotkania w szkole w Kaczkach Średnich będą miały charakter cykliczny, uczy się tam bowiem rocznie około tysiąca osób. 30

30 Zdrowie i nauka Z nauką po wydolność Wyniki badań wydolnościowych zawodników I ligowego zespołu koszykówki mężczyzn AZS PWSZ OSRiR Kalisz oraz II ligowego zespołu piłkarzy ręcznych KPR PWSZ Szczypiorno Kalisz, w 2009 r. Tuż po godzinie 8.00 na obiekcie kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego stawili się pierwsi zawodnicy AZS PWSZ OSRiR Kalisz, którzy zostali poddani próbom wydolnościowym i stanowili pierwszą grupę badanych osób. Celem badań była ocena wydolności ogólnej zawodników. Została ona przeprowadzona w oparciu o określenie wentylacyjnego progu przemian beztlenowych. Badania wykonane zostały na ergospirometrze K4 Cosmed należącym do kaliskiej PWSZ, przez fizjologa dr Katarzynę Domaszewską, fizjoterapeutę, trenera odnowy biologicznej Łukasza Kisielińskiego oraz lekarza. W celu określenia wydolności ogólnej badani poddani zostali standardowej procedurze badawczej, która polega na wykonaniu wysiłku o wzrastającej intensywności na bieżni ruchomej. Początkowa prędkość przesuwu taśmy po której biegali zawodnicy wynosiła 8 km/h, w celu określenia PPA, oraz reakcji organizmu na wysiłek, co 3 min (po uzyskaniu stanu steady state) zwięk- szano prędkość biegu o 2 km/h. Próbę zakończono w momencie osiągnięcia przez badanego obciążenia progowego. Podczas próby w sposób ciągły, przy użyciu przenośnego ergospirometru K4 firmy Cosmed rejestrowano parametry oddechowe: wentylacja minutowa płuc, wydalanie dwutlenku węgla, aktualny pobór tlenu i współczynnik oddechowy (VE, VCO 2, VO 2, RER), oraz krążeniowe częstość skurczów serca (HR). Dodatkowo przed rozpoczęciem próby i 3 minuty po jej zakończeniu pobrano krew kapilarną z opuszki palca. 31

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. W numerze:

Spis treœci. W numerze: Spis treœci W numerze: 1. Podpisanie umów....................................... 3 2. Jak kształtować przestrzeń Polski?......................... 4 3. Dokumenty mówią...8 4. Warsztaty kwestorów i konwent

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Ramona Kozłowska Biblioteka PWSZ w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3c, Agnieszka Jankowska,

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 3/14 (302), marzec 2014

publikacja bezpłatna numer 3/14 (302), marzec 2014 publikacja bezpłatna numer 3/14 (302), marzec 2014 Wiosna już, święta tuż... Rektor o reformie i nie tylko Kompetencje społeczne jak je kształtują w USA Cała (?) prawda o łupkach Edukujemy najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.:

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.: 1 (26) / 2011 Fot. L. Panasiewicz Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: Z nauki do biznesu, z biznesu do nauki Uczelnie muszą komercjalizować

Bardziej szczegółowo

Fot. Jakub Drzazga. nr 202

Fot. Jakub Drzazga. nr 202 maj 2006 1 2 Fot. Jakub Drzazga nr 202 Wydarzenia Juwenalia Ruszył pochód... Na czele, w szyku orkiestra policji. Za nią, już w radosnym nieładzie, nie wszyscy na własnych nogach, brać studencka... Spotkawszy

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2012/13

Inauguracja roku akademickiego 2012/13 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 1 2 Fot. Janusz Pająk W NUMERZE NR 10 (158) Październik 2012 FAKTY Przemówienie inauguracyjne rektora... 2-3 Gaudeamus igitur!... 4 Senat. Nowy rozdział... 5 Jakość

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Słowo od redakcji. Swoje ostatnie dokonania prezentują także wolontariusze z Fundacji Dr Clowna.

Słowo od redakcji. Swoje ostatnie dokonania prezentują także wolontariusze z Fundacji Dr Clowna. Słowo od redakcji Oddajemy do rąk Państwa trzydziesty, a więc poniekąd jubileuszowy, numer Eunomii. Rok akademicki rozpoczął się już na dobre, ale mamy żywo w pamięci uroczystość jego inauguracji, dlatego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Dominik Robakowski Zmiany i za nami, i przed nami s. 4-5 Dla Konina mam czas s. 14-15 Juliette

Bardziej szczegółowo