ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2008. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2008 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, sierpień 2009

2 - 2 -

3 Spis treści WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ I JAKOŚĆ ŻYCIA... 7 ROZDZIAŁ I - MIESZKAŃCY... 8 DOCHODY I STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OPOLA (PODSTAWOWE INFORMACJE) ROZDZIAŁ II - RYNEK PRACY POLITYKA RYNKU PRACY ROZDZIAŁ III - EDUKACJA STRUKTURA OPOLSKIEJ OŚWIATY POZIOM KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH OPOLA - WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH ROZDZIAŁ IV - SZKOLNICTWO WYŻSZE ROZDZIAŁ V - SŁUŻBA ZDROWIA INWESTYCJE I REMONTY W OPOLSKICH SZPITALACH ŻŁOBKI PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB ROZDZIAŁ VI - POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE: DOM DZIECKA I POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POZOSTAŁE PLACÓWKI WSPARCIA SPOŁECZNEGO ROZDZIAŁ VII - INSTYTUCJE KULTURY I OFERTA KULTURALNA MIASTA DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKICH INSTYTUCJI KULTURALNYCH W 2008 R ROZDZIAŁ VIII - OCHRONA ZABYTKÓW ROZDZIAŁ IX - BAZA TURYSTYCZNA I ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ X - MIESZKALNICTWO ISTNIEJĄCE TERENY MIESZKANIOWE W OPOLU STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OPOLU ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O MIESZKANIA SOCJALNE ROZDZIAŁ XI - BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE CZĘŚĆ II STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ROZDZIAŁ I - ZANIECZYSZCZENIA I ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA HAŁAS ZANIECZYSZCZENIE WÓD NATĘŻENIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ODPADY KOMUNALNE ROZDZIAŁ II - DZIAŁANIA OCHRONNE DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA CZĘŚĆ III INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA MIASTA

4 ROZDZIAŁ I - INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA UKŁAD DROGOWY KIERUNKI ROZWOJU SIECI DROGOWEJ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU KOMUNIKACJA MIEJSKA REGIONALNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA TRANSPORT KOLEJOWY KOMUNIKACJA LOTNICZA I WODNA KOMUNIKACJA ROWEROWA STAN MOTORYZACJI SYSTEM PARKOWANIA INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE ROZDZIAŁ II - ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNO-INFORMATYCZNE ENERGETYKA CIEPLNA ENERGETYKA SIEĆ GAZOWA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNO-INFORMATYCZNE ROZDZIAŁ III - WODOCIĄGI I KANALIZACJA ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ IV - MIEJSKA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA ROZDZIAŁ V - POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA MIEJSKA CZĘŚĆ IV ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH DOCHODY BUDŻETU OPOLA W LATACH CZĘŚĆ V STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYDATKI BUDŻETU MIASTA W LATACH CZĘŚĆ VI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POLITYKA INWESTYCYJNA I PROMOCJA MIASTA ROZDZIAŁ I - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ULGI I UŁATWIENIA DLA OPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ HANDLU I USŁUG ROZDZIAŁ II - POLITYKA INWESTYCYJNA MIASTA MIASTO JAKO INWESTOR ROZDZIAŁ III - PROMOCJA MIASTA WNIOSKI PODSUMOWANIE

5 Wprowadzenie Na obszarach zurbanizowanych mieszka dziś ponad 70% Europejczyków. Najczęściej są to obywatele miast średniej wielkości liczących nieco ponad mieszkańców, a jedynie 7% populacji zamieszkuje w kilkumilionowych metropoliach. Miast średniej wielkości medium-sized cities, do których zalicza się także Opole, jest w krajach UE niemal Ze względu na wysoki udział w tworzeniu PKB i zdolność do tworzenia i wdrażania nowoczesnej myśli technologicznej uznawane są one za lokomotywy wzrostu gospodarczego. 1 Opole należy do grupy miast pełniących rolę regionalnych ośrodków handlu i usług. Jako stolica aglomeracji opolskiej i województwa opolskiego Opole jest najważniejszym w regionie rynkiem pracy, głównym ośrodkiem administracji, kultury i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Tu mają swą siedzibę liczne instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na terenie całego województwa. W ostatnich latach dzięki otwarciu kilku nowoczesnych centrów handlowych rozbudowana została sfera handlu i usług w mieście, a także poprawił się komfort dokonywania zakupów. Rozbudowa sektora szeroko rozumianych usług ma szczególne znaczenie dla rozwoju zatrudnienia sektor ten generuje współcześnie największą liczbę miejsc pracy i w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu PKB. Jest bezsporne, że dobrostan stolicy regionu jest warunkiem poprawy sytuacji ekonomicznej i konkurencyjności całego regionu. Jak wiele innych miast podobnej wielkości Opole walczy o utrzymanie konkurencyjnej pozycji i osiągnięcie spójności ekonomicznej. Służy temu realizacja Programu rozwoju miasta, i Wieloletniego programu inwestycyjnego. Programy te określają kierunki i intensywność priorytetowych działań miasta. W celu przeciwdziałania marginalizacji uboższych obszarów miasta wdrażany jest kompleksowy program naprawczy - Lokalny program rewitalizacji, adresowany do mieszkańców tych części Opola, które ze względu na problemy przestrzenne, ekonomiczne i społeczne powinny otrzymać ze strony wspólnoty samorządowej specjalne wsparcie. Opole zmienia oblicze - miasto rozwija się i pięknieje. Zmiany następują dziś szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości. Miasto rozwija się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dorobku pokoleń i walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Co ważne - pozostaje atrakcyjne tak dla mieszkańców, jak i dla biznesu. Skutkiem szybkiego rozwoju miasta jest postępująca suburbanizacja swoista forma ekspansji terytorialnej ze wszystkimi towarzyszącymi jej negatywnymi skutkami takimi jak: zagospodarowanie na cele pozarolnicze gruntów rolnych, wzrost cen nieruchomości, w tym domów i mieszkań, nasilenie ruchu drogowego i związane z nim przeciążenie układu komunikacyjnego, a w sferze społecznej - rozwarstwienie społeczności miasta, a wraz z nim podział na biedniejsze i zamożniejsze części miasta (dzielnice). Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, z którym musi zmierzyć się samorząd miasta jest przeciwdziałanie skutkom przemian demograficznych i ruchów migracyjnych 1 Promoting sustainable urban development in Europe achievements and opportunities, wydawnictwo Komisji Europejskiej, kwiecień 2009 r., str

6 destabilizujących sytuację na opolskim rynku pracy oraz zaspokojenie potrzeb powoli starzejącej się populacji miasta. Celem raportu jest przedstawienie kondycji miasta, szczególnie w tych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które stanowią domenę samorządu gminnego: oświata, transport publiczny, funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, pomoc społeczna itp. Opis ten uzupełniony jest o informacje na temat tych aspektów rozwoju ekonomicznego i przestrzennego miasta, które miasto wspiera realizując przyjętą politykę rozwoju, a także tych, w których zaangażowanie miasta jest niewielkie lub zgoła niepożądane, a rozwój następuje głównie wskutek działań podmiotów prywatnych. W sporządzonym w roku bieżącym dokumencie zrezygnowano z przedstawienia statycznego obrazu Opola i towarzyszących mu zwykle obszernych opisów statusu miasta w dziedzinach, w których zmiany następują powoli, na przestrzeni wielu lat; te znajdują się w dokumencie Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , którego niniejszy raport jest kontynuacją. Zamiarem autorów jest raczej ukazanie dynamiki zmian, jakie następują w mieście w skali jednego roku ukazanie miasta jako żywego organizmu, zmiennego, ulegającego ustawicznym przemianom. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w roku bieżącym rozpoczął się proces wyodrębniania spójnych terytorialnie obszarów miasta, zamieszkałych przez społeczności, w których wytworzyło się poczucie wspólnoty - dzielnic miasta. Towarzyszy mu rozwój samorządności i wzrost poczucia odpowiedzialności za sprawy dzielnicy. W Opolu wyodrębniono kilkanaście stref o dominujących funkcjach (obrębów). W lutym 2009 r. pięć z nich zyskało status dzielnic Opola: Bierkowice, Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Gosławice i Zakrzów. Dzielnice te funkcjonują jako jednostki pomocnicze miasta, na podstawie statutu nadanego im przez Radę Miasta Opola. Za wcześnie jeszcze na ocenę skutków decyzji Rady Miasta w tej sprawie, jednak już dziś nie ulega wątpliwości, iż prawne wydzielenie obszarów i przekazanie zarządu radom dzielnic będzie miało znaczący wpływ na proces dalszej demokratyzacji życia społecznego w Opolu

7 Opole, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze, jak również dbać o swój rozwój fizyczny Wizja rozwoju miasta Opola Strategia rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata Część I JAKOŚĆ ŻYCIA - 7 -

8 ROZDZIAŁ I - MIESZKAŃCY Oficjalne statystyki podają, że pod koniec 2008 roku w stolicy województwa opolskiego mieszkało 12,2% wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, a rejestr mieszkańców miasta liczył osoby. 2 Oznacza to, że w ciągu minionego roku liczba ludności zmniejszyła się o 545 (niespełna 0,5%). Był to zatem kolejny rok, w którym - pomimo dodatniego przyrostu naturalnego odnotowano spadek liczebności mieszkańców. Zdaniem demografów badających sytuację ludnościową Opola w rzeczywistości liczba mieszkańców miasta różni się znacząco od tej, którą podają oficjalne źródła; stąd tak trudno jest określić rzeczywistą liczbę Opolan. Wśród osób będących formalnie obywatelami naszego miasta są bowiem takie, które od lat przebywają poza granicami kraju i powrócą dopiero z chwilą, gdy ich osobista sytuacja materialna, jak również ogólna kondycja ekonomiczna regionu, ulegnie znaczącej poprawie. Jest także grupa osób, które wyemigrowały na stałe i jedynie formalnie związane są z Opolem. 3 Niemałą grupę, o trudnej do ustalenia liczebności stanowią również osoby, które faktycznie przebywają w Opolu, tu uczą się, studiują i pracują, ale zameldowane są poza Opolem, a nawet poza województwem opolskim. Są to z reguły osoby dobrze wykształcone lub jeszcze kształcące się, o wyższych aspiracjach życiowych, skonkretyzowanych planach życiowych, zatem z punku widzenia kryterium jakości zasobów ludzkich rzeczywisty obraz społeczności miasta wydaje się być bardziej korzystny od tego, który prezentuje statystyka publiczna. 4 Gęstość zaludnienia wynosi 1307 osób/km 2. Z danych z rankingu opublikowanego przez tygodnik Przekrój wynika, iż wśród 26-ciu dużych miast w Polsce Opole charakteryzuje się najniższą gęstością zaludnienia, co niewątpliwie wpływa na jakość życia w mieście i czyni je bardziej przyjaznym dla człowieka. 5 Krzywa rozwoju ludnościowego miasta ma kształt sinusoidalny (wykres 1). W pierwszym roku po zakończeniu II wojny światowej Opole liczyło zaledwie mieszkańców, niemal o połowę mniej niż w roku Intensywny wzrost liczby mieszkańców nastąpił w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia. W roku 1994 liczba ludności przekroczyła 130 tysięcy, jednak od tego czasu rozpoczął się powolny, ale stały spadek liczebności populacji miasta. 2 Biuletyn statystyczny województwa opolskiego, I kwartał 2009, Urząd Statystyczny w Opolu, maj 2009 r. 3 Prof. Romuald Jończy szacuje, iż w całym województwie opolskim zameldowanych jest około 90 tysięcy osób stale zamieszkujących za granicą, które wyjechały z kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku 4 W dalszej analizie posiłkować się będziemy danymi dostarczanymi przez statystykę publiczną. 5 Ranking miast, Przekrój z , str

9 Wykres 1 Liczba ludności Opola na przestrzeni wieków 6 Wśród mieszkańców Opola 46,7% stanowią mężczyźni (w roku ,9%). W grupie osób młodych, do 18-tego roku życia widoczna jest przewaga liczbowa osób płci męskiej. Względna równowaga utrzymuje się wśród osób w przedziale obejmującym tzw. wiek produkcyjny, jednak już w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia, zaznacza się rosnąca przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Przyczyn tego zjawiska demografowie upatrują w tzw. nadumieralności mężczyzn; średnia długość życia w Polsce, zwłaszcza osób płci męskiej, znacząco odbiega od średniej życia statystycznego mieszkańca pozostałych krajów wspólnoty europejskiej. Tabela 1 Ludność Opola według wieku w 2008 r. (stan w dniu 31 XII 2008 r.) 7 Wyszczególnienie ogółem lat i więcej Liczba osób w grupie wiekowej str. % społeczności Opola Struktura procentowa ludności województwa 100,0 16,2 69,7 14,1 100,0 19,2 66,6 14, Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec

10 Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 48 osób w wieku nieprodukcyjnym (w całym regionie 52,5), co w porównaniu do pozostałych miast i powiatów Opolszczyzny jest wynikiem dość korzystnym. Tabela 2 Ruch naturalny ludności w Opolu w latach Lata Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Wykres 2 Ruch naturalny ludności w Opolu w latach małżeństwa urodzenia żywe zgony przyrost naturalny Od 2005 roku w Opolu notuje się coraz większą liczbę zawieranych małżeństw, rośnie także liczba urodzonych dzieci, co powoduje przy podlegającej niewielkim wahaniom liczbie zgonów systematyczny wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego. W roku 2008, po raz pierwszy od kilku lat odnotowano w Opolu dodatni przyrost naturalny (przyrost naturalny w województwie opolskim, jak i w grupie miast regionu był nadal ujemny). Z informacji przekazywanych przez Szpital 8 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec 2009; Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2007 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec 2008; Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2006 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec

11 Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu wynika, iż w 2008 roku na oddziale położniczym urodziło się 3057 dzieci, a w pierwszym półroczu bieżącego roku 1566 (dzieci matek z terenu całego województwa opolskiego). Znacznie mniej korzystnie dla miasta przedstawia się bilans migracji: Tabela 3 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności Opola i województwa opolskiego w 2008 roku 9 Wyszczególnienie Napływ Odpływ Saldo migracji stałej w tym w tym za na 1000 ogółem ogółem ogółem z zagranicy granicę ludności Opole ,07 Województwo ,23 Tabela 4 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w latach Napływ Odpływ Saldo migracji stałej Wyszczególnienie ogółem w tym z zagranicy ogółem w tym za granicę ogółem na 1000 ludności Opole rok ,07 Opole rok ,46 Opole rok ,9 Opole rok ,2 Opole w latach SUMA W wyniku migracji wewnętrznych i zagranicznych (odpływ ludności) populacja Opola zmniejsza się średnioroczne o 1,4%. W 2007 roku saldo migracji stałej przyjęło wartość najniższą: 5,46 na 1000 mieszkańców (w tym roku liczba mieszkańców zmniejszyła się aż o 671), rok 2008 był pod tym względem niewiele lepszy. Odpływ mieszkańców opuszczających Opole na stałe jest częściowo równoważony poprzez napływ nowych mieszkańców, zwłaszcza z innych miast i ze wsi, a w niewielkim stopniu także z zagranicy. Przesłanki dokonywanych współcześnie wyborów miejsca zamieszkania: mieszkanie w mieście, w odległości do 20km od miasta (na obszarze aglomeracji opolskiej) czy też na innych obszarach, bez 9 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec

12 wyraźnego związku z ośrodkiem centralnym regionu, są złożone i jak dotąd nie w pełni zbadane. Od kilku lat obserwuje się wzrost atrakcyjności terenów położonych w promieniu kilkunastu kilometrów od Opola: ceny nieruchomości są niższe niż w stolicy regionu, a jakość życia porównywalna bądź wyższa niż w mieście. Migracje na wieś dotyczą dziś w głównej mierze osób o ustabilizowanej sytuacji finansowej, które decydują się na zakup lub budowę domu poza miastem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dla części osób posiadanie własnego domu położonego w niewielkiej odległości od miasta jest dziś wyznacznikiem wysokiego statusu materialnego. Decyzja o opuszczeniu Opola nie zawsze jest więc przejawem niezadowolenia z warunków życia, jakie panują w mieście. Nawet znacząca poprawa komfortu życia w Opolu nie musi spowodować zmiany preferencji mieszkańców, którzy raczej opowiadają się za określonym stylem życia, postrzeganym obecnie za bardziej atrakcyjny i nobilitujący. Ponieważ w roku 2008 w Opolu odnotowano dodatni przyrost naturalny, a mimo to liczba mieszkańców zmalała o ponad 500, należy przyjąć, że jedyną przyczyną tego stanu rzeczy jest znaczący odpływ ludności. Z danych za lata wynika, że jest on skierowany przede wszystkich na obszary wiejskie. Z kolei wśród osób osiedlających się w Opolu przeważają mieszkańcy innych miast, rzadziej są to osoby zamieszkałe do tej pory na wsi. Migracje ludności i wzrost mobilności mieszkańców są naturalnym, a nawet pożądanym zjawiskiem. Kierunki i natężenie procesów migracyjnych wpływają na rozwój aglomeracji opolskiej: stanowią przyczynek do intensyfikacji procesu suburbanizacji terenów położonych w bliskiej odległości od Opola, a także powodują nasilenie ruchu komunikacyjnego związanego z codziennym przemieszczaniem się osób (dom praca dom). Już dziś trudno jest bez mapy określić bez błędu granicę pomiędzy ścisłym obszarem Opola, a silnie zurbanizowanymi terenami położonymi w sąsiednich gminach wiejskich (np. Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki), które przekształcają się nieuchronnie w odległe, rozległe przedmieścia stolicy regionu. W tej sytuacji miasto staje przed nowymi wyzwaniami. Aby im sprostać, konieczna jest ścisła współpraca z samorządami sąsiednich gmin w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców, których życie związane jest tak z Opolem (najczęściej poprzez miejsce pracy), jak i z mniej lub bardziej odległymi terenami sąsiednich gmin (miejsce zamieszkania) nowa koncepcja polityki przestrzennej. Niezbędne okazuje się także wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, pozwalających w dogodny sposób przemieszczać się po terenach aglomeracji opolskiej. Istniejący system połączeń drogowych promienisty układ dróg łączących Namysłów, Częstochowę, Strzelce Opolskie Katowice z Opolem w obecnym kształcie, przy parametrach technicznych dróg dziś okazuje się już niewystarczający. Obwodnica północna spowodowała przeniesienie ruchu tranzytowego na obrzeża miasta i odciążenie strefy śródmiejskiej, ale jednocześnie stała się w punktach węzłowych istotną barierą komunikacyjną dla ruchu skierowanego do i z miasta. Innym problemem jest tzw. depopulacja całego Śląska demografowie prognozują, iż do roku 2030 nastąpi 15-procentowy ubytek ludności, przy czym najbardziej znaczących zmian należy spodziewać się na Śląsku Opolskim. Społeczność Opolszczyzny (wraz z Górnym Śląskiem) to najszybciej

13 starzejące się społeczeństwa w kraju. 11 Rosnąca średnia wieku statystycznego mieszkańca Opola, przy postępującej depopulacji miasta, która dotyczy w dużej mierze osób aktywnych zawodowo, ma poważne konsekwencje dla sytuacji na lokalnym rynku pracy. Szacuje się, ze wskaźnik migracji w regionie opolskim wynosi obecnie 10%. Jest to najwyższy wskaźnik w Polsce i obejmuje osoby posiadające tzw. podwójne obywatelstwo, jak i emigrantów legitymujących się wyłącznie polskim obywatelstwem, najczęściej tzw. emigrantów wahadłowych. Profesor Romuald Jończy ocenia, iż za 3-5 lat presja na wyjazdy zarobkowe za granicę będzie znacznie mniejsza, a podaż pracy na opolskim rynku na tyle duża, iż wystarczy, by zatrzymać potencjalnych pracowników w kraju. Jego zdaniem, region opolski nie jest jednak w stanie zapewnić młodym, uzdolnionym ludziom dostatecznej liczby odpowiednich miejsc pracy. Dla części z nich jedyną możliwością będzie zatem zatrudnienie poza naszym województwem. Stopniowe zmiany na lokalnym rynku pracy mogą okazać się niewystarczające, by skłonić emigrantów do powrotu, przy czym z badań wynika, ze trwałość emigracji nie ma charakteru etnicznego. Konieczne jest uruchomienie programów reemigracji i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, które będą skuteczną zachętą do powrotu i podjęcia pracy w Opolu. 12 Dochody i standard życia mieszkańców Opola (podstawowe informacje) W roku 2007 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opolu stanowiło 100,4% przeciętnej płacy w Polsce, a zatem nieznacznie przekroczyło wartość uśrednioną dla całego kraju. Wynosiło ono 2876,99 zł i w ciągu poprzednich 5 lat wzrosło o około 600 zł tj. ponad 26%. W 2008 r. GUS przeprowadził badania budżetów gospodarstw domowych. W Opolu badaniem objęto 1058 gospodarstw domowych. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,97, a średnia liczba osób pracujących w rodzinie była równa 1,14. Liczba osób w rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych wyniosła 0,91. Liczba osób w rodzinie pozostających na utrzymaniu była równa 0,85. W wyniku badania ustalono, iż przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Opolu wyniósł 875,90 zł, podczas gdy wydatki nieznacznie przekroczyły 846 zł. Nasuwa się pierwszy wniosek: opolskie rodziny nie żyją ponad stan, jednak oszczędzają również bardzo niewiele. Wniosek drugi: przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę jest niewiele większy od tzw. minimum socjalnego, a zatem statystyczna opolska rodzina żyje dość skromnie. 11 Zagórowska A., Radziński R. Perspektywy demograficzne, zasoby pracy i podaż pracy ludności Śląska do 2020 r., Konferencja naukowa Stan i prognoza demograficzna śląska do 2030 roku (migracje, podaż pracy), Politechnika Opolska, Opole, październik 2007 r. 12 Jończy R. Materiały z konferencji naukowej Stan i prognoza demograficzna Śląska do 2030 roku (migracje, podaż pracy), Politechnika Śląska, październik 2007 r

14 Podział wydatków miesięcznych mieszkańca Opola (wg badania GUS z 2008 r.) 13 Żywność 220,35 zł Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 23,74 zł Odzież i obuwie 40,25 zł 848,06 zł Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 149,87 zł Wyposażenie mieszkania 45,12 zł Zdrowie 44,31 zł Transport 87,76 zł Kultura i rekreacja 64,42 zł Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania 98,89% 37,26% 90,53% 9,50% 13 Dokument pn. Funkcjonowanie rodziny w Opolu, MOPR w Opolu, Opole

15 49,05% 56,11% 54,43% 98,65% 48,19% W 2007 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych mieszkańców województwa opolskiego był nieznacznie niższy od średniej krajowej i wynosił 915,70 zł (0,99 wskaźnika dla całego kraju). W okresie transformacji wzrosły dochody realne, a także zwiększyło się zróżnicowanie dochodów w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. Zagrożenie ubóstwem wzrasta wraz ze wzrostem wielkości rodzin. Wśród rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci zagrożenie ubóstwem jest dwukrotnie większe. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się także osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci. Z uwagi na dużą liczbę rozwodów w Opolu ta grupa osób stale się powiększa. Tabela 5 Kryteria określające poziom życia mieszkańców Opola 14 Minimum socjalne na osobę Minimum egzystencji na osobę Kryterium dochodowe na osobę 825,00 zł 386,00 zł 461,00 zł Pod koniec grudnia 2008 r. w Opolu żyły 4743 rodziny ( osób) osiągające dochody poniżej kryterium dochodowego. 15 To aż 9,3% wszystkich mieszkańców miasta. Rodziny te bezwzględnie wymagają wsparcia ze strony państwa. Ponadto w Opolu mieszkają 1872 osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe objęte pomocą w 2008 r. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Opolu wyniósł 875,90 zł, a zatem był niewiele większy od kwoty tzw. minimum socjalnego wynoszącego 825 zł. 16 Wynika stąd, iż dochody statystycznej opolskiej rodziny wystarczają w istocie na egzystencję na podstawowym poziomie. Przyczyny trudnej sytuacji materialnej wielu opolskich rodzin są zróżnicowane; dominują wśród nich spadek dochodów realnych związany z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz długotrwała choroba. W wielu przypadkach występują jednocześnie dwie przyczyny obniżające poziom życia rodzin. Często przyczyną problemów materialnych rodziny jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i trudności w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dotyczy to przeważnie rodzin niepełnych i rodzin wielodzietnych. Do tej grupy należą również rodziny, dla których korzystanie ze świadczeń społecznych jest od lat sposobem na życie (tzw. bieda wielopokoleniowa). W tej grupie najwięcej jest postaw biernych i roszczeniowych. 14 Dokument pn. Funkcjonowanie rodziny w Opolu, MOPR w Opolu, Opole Kryterium dochodowe określa minimum środków niezbędnych rodzinie do egzystencji. 16 Minimum socjalne model zaspokojenia potrzeb na niskim poziomie wystarczającym do reprodukcji oraz utrzymania więzi ze społeczeństwem

16 W porównaniu z latami ubiegłymi zwiększyła się liczba rodzin niepełnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Deficyty ekonomiczne powodują z reguły pogorszenie sytuacji mieszkaniowej rodzin. Stale rośnie liczba dzieci wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Powiększanie się sfery ubóstwa osłabia możliwości rozwoju miasta, dlatego programy pomocowe w zakresie pomocy społecznej zawierają elementy aktywizacji rodzin i skłaniają je do poszukiwania możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ponieważ to bezrobocie jest jedną z najczęściej występujących przyczyn trudnej sytuacji materialnej opolskich rodzin, szczególnego znaczenia nabierają również wszelkie programy rozwoju rynku pracy i zatrudnienia, adresowane do osób pozbawionych pracy i motywujące je do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest to sfera rynku pracy, na którą rozwój gmina oddziałuje m.in. poprzez działalność Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. ROZDZIAŁ II - RYNEK PRACY Rynek pracy obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży pracy i popytu na pracę. Na rynku pracy mają miejsce transakcje kupna pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzedaży pracy. Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy, podaż natomiast reprezentowana jest przez poszukujących pracy. 17 Na koniec grudnia 2008 r. w Opolu było zatrudnionych 66,2 tys. osób. Liczba pracujących ulega sezonowym wahaniom przyjmuje najwyższe wartości w okresie letnim (do końca września), po czym maleje w miesiącach zimowych. Pod koniec ubiegłego roku w Opolu było zarejestrowanych 3047 osób bezrobotnych, z czego niemal 58% stanowiły kobiety. Od kilku lat stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejsza się na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiła ona 4,4%. W ciągu miesiąca pojawiło się 551 ofert pracy, co stanowiło 33,8% wszystkich ofert z terenu województwa opolskiego. W I kwartale 2009 r. zanotowano wzrost bezrobocia do poziomu 5,4%, a liczba figurujących w rejestrze bezrobotnych wzrosła do Stopa bezrobocia jest jednym z czułych wskaźników sytuacji gospodarczej w kraju; jej wzrost jest jednym z symptomów kryzysu ekonomicznego, który dotknął w pewnym stopniu także firmy działające na terenie Opola. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby młode, pomiędzy 25 a 34 rokiem życia 929 osób oraz 45 a 54 rokiem życia 817 osób. Najmniej liczną grupą są bezrobotni powyżej 54 roku życia 383. Jednak dane te nie tyle świadczą o zaspokojeniu popytu na pracę w tej grupie wiekowej, co 17 Za: Encyklopedia pracy Stan na dzień r

17 raczej o zmniejszającej się aktywności zawodowej osób w tym wieku i rezygnacji z poszukiwania ofert zatrudnienia w przypadku utraty pracy. Tabela 6 Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy w Opolu i województwie opolskim w marcu 2009 r. 19 Stopa Oferty Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych W tym kobiety Dotychczas niepracujący bezrobocia rejestrowanego pracy (w ciągu w % miesiąca) Opole ,4 621 woj. opolskie , Wskaźnik udziału [w %] 8,6 8,6 6, ,9 Tabela 7 Poziom bezrobocia w Opolu w latach Wyszczególnienie III 2009 Stopa bezrobocia rejestrowanego [w %] 9,0 8,4 5,4 4,4 5,4 Wykres 3 Stopa bezrobocia rejestrowanego [w %] Stopa bezrobocia rejestrowanego [w %] III Biuletyn statystyczny województwa opolskiego - I kwartał 2009, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole maj Biuletyn statystyczny województwa opolskiego - I kwartał 2009, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole maj 2009 (dane za rok 2009); Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. (pozostałe dane)

18 W latach stopa bezrobocia w Opolu zmalała o 5,6 punktu procentowego, a sytuacja na lokalnym rynku pracy była stabilna. Wzrost wartości wskaźnika bezrobocia nastąpił w I kwartale br. i obecnie wynosi on 5,4%. W podregionie opolskim 21 bezrobocie kształtuje się na poziomie 9%, jeszcze wyższy poziom bezrobocia zanotowano w całym województwie opolskim 11,9%. Miasto Opole charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem stopy bezrobocia. Poziom bezrobocia mierzony jest także wskaźnikiem natężenia bezrobocia, który liczony jest jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. Na koniec grudnia 2008 r. wskaźnik ten przyjął wartość 4,0%. W badaniach Eurostatu stopa bezrobocia kształtuje się na znacznie niższym poziomie, jednak należy pamiętać, iż zgodnie z przyjętą metodologią unijną za osoby pracujące uważa się również te, które przepracowały nawet kilka godzin w tygodniu, niezależnie od formy zatrudnienia tych osób. Wśród pozostających bez pracy przeważają osoby z wykształceniem zawodowym, zasadniczym i średnim łącznie 41,8% oraz gimnazjalnym i niższym 28,5%. Niepokojący jest stosunkowo wysoki odsetek osób bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym 16,5%; takich osób było pod koniec marca w Opolu 618. Dane te wydają się potwierdzać przedstawioną wyżej tezę prof. R. Jończego, że opolski rynek pracy nie oferuje dostatecznej ilości odpowiednich miejsc pracy dla dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych. Jednocześnie niezmienny pozostaje wysoki udział osób bez kwalifikacji zawodowych grupa ta stanowi ponad 1/3 ogółu bezrobotnych. Do grupy tej zaliczane są także osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, o ile nie uzyskały one kwalifikacji zawodowych w inny sposób. Niemal 80% bezrobotnych pozostaje bez pracy przez okres krótszy niż 12 miesięcy; największą grupę stanowią pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy osoby. Osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy co najmniej od 12 miesięcy) stanowią 36,4% ogółu bezrobotnych. Wśród osób bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Opolu były 272 osoby niepełnosprawne, co stanowiło 4,4% ogółu bezrobotnych. Osoby te, obok bezrobotnych powyżej 50 roku życia, znajdują się nadal w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Polityka rynku pracy W gospodarce wolnorynkowej możliwości oddziaływania wspólnot samorządowych szczebla gminnego na sytuację na rynku pracy są ograniczone wyznaczają je ściśle obowiązujące przepisy prawa. Z jednej strony gmina stymuluje rozwój podaży miejsc pracy tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i klimat korzystny dla rozwoju przedsiębiorczości, m.in. poprzez budowę systemu prawa miejscowego, wspierającego i ułatwiającego prowadzenie lokalnych firm. 22 Z drugiej strony gmina podejmuje działania prospołeczne, których celem jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy tym osobom, które z różnych względów napotykają na trudności w znalezieniu pracy po przerwie w zatrudnieniu, bądź do tego czasu w ogóle 21 Do celów statystyki publicznej przyjmuje się, że podregion opolski tworzą powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski,. Krapkowicki, oleski, opolski i strzelecki oraz miasto na prawach powiatu - Opole 22 Więcej na ten temat w części poświęconej realizacji Opolskiego programu wspierania przedsiębiorczości

19 nie pracowały. Specjalnego wsparcia wymagają także osoby, którym szczególnie trudno znaleźć zatrudnienie, a które nierzadko podlegają dyskryminacji na rynku pracy: bezrobotni powyżej 45 roku życia (45+), niepełnosprawni, byli więźniowie, osoby których kwalifikacje zawodowe uległy dezaktualizacji, długotrwale bezrobotni itp. Do tych grup osób poszukujących pracy adresowane są prowadzone przez PUP w Opolu programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Są one w części finansowane ze środków krajowego Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki. Programy aktywizacji zawodowej i przekwalifikowania zawodowego bezrobotnych Zadanie pod tą nazwą ujęte zostało w Programie rozwoju miasta Opola na lata , a jego realizatorem jest w imieniu wspólnoty samorządowej miasta Opole Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Tabela 8 Programy aktywizacji zawodowej i wsparcia osób bezrobotnych realizowane przez PUP w Opolu w 2008 roku 23 Nazwa zadania realizowanego przez PUP w Opolu Formy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Koszt realizacji Poradnictwo zawodowe Szkolenia Porady indywidualne Poradnictwo grupowe Warsztaty Szkolenie Mój Biznes, Postaw na siebie, 45/50 Plus Dofinansowanie studiów podyplomowych ,88 Prace interwencyjne ,32 Prace społecznie użyteczne Staże Prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku Dla bezrobotnych do 25 roku życia i absolwentów szkół wyższych , ,77 23 Szczegółowe informacje na temat realizacji zadania Programy aktywizacji zawodowej i przekwalifikowania zawodowego bezrobotnych znajdują się w opracowaniu: Raport z realizacji projektów zapisanych w Programie rozwoju miasta Opola na lata w 2008 roku, Urząd Miasta Opola, kwiecień 2009 r

20 Nazwa zadania realizowanego przez PUP w Opolu Formy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Koszt realizacji Przygotowanie zawodowe Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy , ,3 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 120 nowoutworzonych stanowisk pracy ,09 ROZDZIAŁ III - EDUKACJA Opole jako miasto na prawach powiatu wykonuje w obszarze oświaty zadania właściwe gminom, jak również zadania przypisane powiatom. Jest zatem organem prowadzącym dla przedszkoli i szkół: podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Samorząd miasta zakłada i prowadzi także szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, szkoły artystyczne, sportowe oraz placówki oświatowo-wychowawcze, a także placówki kształcenia ustawicznego, poradnię psychologicznopedagogiczną, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. Struktura opolskiej oświaty Na przestrzeni roku szkolnego 2007/2008 w strukturze organizacyjnej oświaty w Opolu nastąpiło niewiele zmian liczba przedszkoli i szkół podstawowych pozostała niezmieniona, wzrosła jedynie liczba gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Widoczny jest natomiast wyraźny regres w tzw. szkolnictwie policealnym oraz szkolnictwie dla osób dorosłych. Są to samofinansujące się szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje, otrzymujące dofinansowanie części kosztów działalności z budżetu miasta. Liczba szkół policealnych zmalała w ciągu tego roku z 44 do 36, szkół dla dorosłych pozostało 28 tj. o 5 mniej niż w roku szkolnym 2006/2007. Rynek usług

21 edukacyjnych jest ograniczony, a liczba szkół tego typu nadal duża; należy oczekiwać, że z upływem czasu pozostaną na nim jedynie najlepsze i najbardziej atrakcyjne placówki, które zdolne będą przetrwać w warunkach silnej konkurencji. Tabela 9 Liczba placówek oświatowych w Opolu w roku szkolnym / akademickim 2007/ Wyszczególnienie Liczba przedszkoli/szkół Liczba oddziałów Przedszkola Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/ *) Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 Liczba absolwentów Szkoły podstawowe Gimnazja Zasadnicze szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Licea profilowane Technika Szkoły policealne Szkoły dla dorosłych *) liczba miejsc w przedszkolach O ile sieć szkół pozostała niezmieniona, o tyle widoczne są zmiany w strukturze wewnętrznej szkół prowadzonych przez miasto. Zmniejsza się liczba oddziałów, maleje także ich liczebność. Oddział przedszkolny liczy średnio 23 dzieci. Liczebność oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach jest zróżnicowana, ale nie przekracza wielkości normatywnej 26 uczniów na oddział (szkoły podstawowe 21, gimnazja 25). Zmniejszające się oddziały szkolne to niewątpliwie lepsze warunki pracy z uczniem, możliwość zindywidualizowania działań pedagogicznych i wyższy komfort uczenia się. Ma on jednak swą cenę: rokrocznie rosną koszty ogólne funkcjonowania placówek oświatowych ponoszone przez miasto. Obecnie 1/3 dochodów miasta przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty. 24 Województwo opolskie: podregiony, powiaty, gminy 2008, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2008 podane wyżej dane dotyczą wszystkich placówek na terenie Opola, niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym danej szkoły

22 Wykres 4 Liczba dzieci w przedszkolach w latach liczba dzieci w przedszkolach / / /2008 Wykres 5 Zmiany liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez miasto i powiat Opole w latach przedszkola szkoły podstawowe gimnazja zasadnicze szkoły zawodowe licea ogólnokształcące licea profilowane technika / / /

23 Przedszkola 25 W roku szkolnym 2008/2009 w 32 publicznych przedszkolach funkcjonuje 136 oddziałów, w tym 123 oddziały ogólnodostępne, 8 integracyjnych i 5 oddziałów specjalnych. W Opolu zamieszkuje obecnie 3814 dzieci w wieku przedszkolnym(od 3 do 6 lat), z tego 25% to dzieci 6-letnie. W kończącym się roku szkolnym do przedszkoli publicznych uczęszcza 3180 dzieci tj. nieco ponad 83% dzieci w wieku przedszkolnym. Od roku 2004 wszystkie dzieci sześcioletnie objęte są edukacją przedszkolną (obowiązkowe roczne przygotowanie), a od dwóch lat do przedszkoli przyjmowane są wszystkie zgłoszone pięciolatki. 26 W 32 przedszkolach publicznych funkcjonuje obecnie 136 oddziałów, w tym 123 oddziały ogólnodostępne, 8 integracyjnych oraz 5 oddziałów specjalnych. Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych nie przekracza 25, w integracyjnych - 20 (w tym nie więcej niż 5), a w oddziałach specjalnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności. Przedszkola prowadzone przez miasto są wyremontowane, estetyczne i bezpieczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Placówki te proponują wychowankom bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich jak: rytmika i taniec, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne i in., a także zapewniają opiekę pedagogiczno-psychologiczną. W związku z projektowanymi zmianami w systemie edukacji, zmierzającymi do objęcia sześciolatków edukacją szkolną w roku szkolnym 2008/2009, przeprowadzono badanie stanu przygotowań bazy szkolnej Opola do realizacji nowych, zwiększonych obowiązków. W wyniku badań stwierdzono, że stopień przygotowania organizacyjnego szkół, tak pod względem infrastruktury (pomieszczeń i ich wyposażenia) jak i zatrudnionej kadry jest zróżnicowany, jednak po dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb sześciolatków, uzupełnieniu wyposażenia i zasobu środków dydaktycznych mogą one już w roku 2009/2010 przyjąć dzieci zgłoszone przez rodziców. Jedynie w dwóch peryferyjnych szkołach nie uda się wygospodarować samodzielnych pomieszczeń dla tych dzieci; nauka sześciolatków będzie się tam odbywać razem z siedmiolatkami. Na rozpoczynający się 1 września 2009 r., rok szkolny miasto Opole oferuje rodzicom sześciolatków dwie formy edukacji: 1. w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach, 2. w klasach pierwszych szkół podstawowych. Zainteresowanie rodziców nową formą kształcenia sześciolatków jest na razie niewielkie; zaledwie 35 sześciolatków zostało zapisanych do szkół podstawowych (najwięcej w PSP a), co stanowi 3,7% dzieci w tym wieku zamieszkałych w Opolu. Aktualnie przewiduje się utworzenie jednego oddziału klasy I dla sześciolatków w PSP Nr 28 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1). 27 W latach , poprzedzających wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich, konieczne będzie przystosowanie i wzbogacenie bazy szkolnej, wdrożenie programów doskonalenia 25 Podane poniżej informacje na temat przedszkoli i szkół w Opolu dotyczą wyłącznie placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole. 26 Informacje na temat placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych zaczerpnięto z opracowania: B. Kowal Kierunki działań w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w mieście Opolu w świetle projektowanych przez MEN zmian, Urząd Miasta Opola, kwiecień 2009 r. 27 Dane stan na dzień r

24 zawodowego nauczycieli przedszkoli oraz nauczania wczesnoszkolnego kadry nauczycielskiej oraz właściwie ukierunkowana pedagogizacja rodziców. Szkoły podstawowe W roku szkolnym 2008/2009 w 18 szkołach podstawowych (bez szkół w Zespole Szkół Specjalnych i w Pogotowiu Opiekuńczym), w 242 oddziałach uczyło się 5346 uczniów. Statystyczny oddział liczył 22 uczniów, przy czym w szkołach położonych na obrzeżach miasta liczba uczniów w oddziale jest zdecydowanie mniejsza. Najliczniejsze szkoły to PSP nr 2,5,14 i 15. Najmniejsza szkoła PSP nr 7 liczyła zaledwie 91 uczniów. Integralną część wszystkich szkół stanowią świetlice jest ich także 18. Poza standardową ofertą edukacyjną szkoły proponują uczniom dodatkowe zajęcia i usługi: opiekę i zajęcia w świetlicach szkolnych i pracowniach profilaktyczno-wychowawczych, opiekę pielęgniarską i stomatologiczną, dożywianie i dowożenie dzieci, zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne. Gimnazja W minionym roku szkolnym w Opolu funkcjonowało 11 gimnazjów, z czego 7 w obiektach szkół podstawowych, 3 w zespołach szkół i jedno przy Szkole Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym. Największe placówki to gimnazja nr 5 i 7, do których uczęszczało odpowiednio 545 oraz 540 uczniów. Oddziały w opolskich gimnazjach są dość liczne: średnia liczba uczniów przekracza we wszystkich tych szkołach 26. Wyjątek stanowią: gimnazjum nr 3 liczące zaledwie 232 uczniów, przy średniej liczbie uczniów w oddziale niespełna 25 oraz gimnazjum specjalne (średnio 10 uczniów w oddziale) i gimnazjum dla dorosłych (średnio 24 uczniów). Licea ogólnokształcące Na terenie Opola działa 6 liceów ogólnokształcących, 3 z nich funkcjonują jako samodzielne placówki, pozostałe natomiast w ramach zespołów szkół. Najbardziej oblegane są LO nr 2 czyli popularna dwójka oraz piątka liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia. Oddziały w liceach ogólnokształcących liczą co najmniej 30 uczniów. Wyjątek stanowi LO nr VI, w którym średnia liczba uczniów przypadająca na oddział nie przekracza 27. Szkoły zawodowe W roku szkolnym 2007/2008 w Opolu funkcjonowało 9 zespołów szkół, w skład których wchodziły szkoły zawodowe oraz Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Przysposabiająca do Pracy (łącznie 10 placówek kształcenia zawodowego). Wśród nich najliczniejszą szkołą jest Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki, do którego uczęszcza 1034 uczniów. Jest to jednocześnie największa szkoła w mieście (ze względu na liczbę uczniów). Szkoły artystyczne Na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego miasto przyjęło jako zadanie własne prowadzenie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

25 W skład zespołu wchodzi 6-lenia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 4-letnie Publiczne Liceum Plastyczne oraz Ognisko Plastyczne. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODN w Opolu prowadzi doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, tak z terenu Opola, jak i innych jednostek samorządowych. W roku 2008 z Ośrodkiem współpracowało 22 doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Opola oraz 2 osoby z sąsiednich gmin. Sieć publicznych placówek szkolnych prowadzonych przez miasto uzupełniają przedszkola i szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia i osoby prywatne. Ponadto w Opolu funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzące w skład utworzonego w 2005 r. Zespołu Placówek Oświatowych. Zespół ten obejmuje także Bursę oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu. Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje zajęcia zawodowe dla uczniów szkół zawodowych z terenu miasta. Poziom kształcenia w szkołach Opola - wyniki sprawdzianów i egzaminów 28 Od kilku lat wyniki sprawdzianów końcowych w szkołach podstawowych, egzaminów w szkołach szczebla gimnazjalnego oraz egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą stanowią jeden z istotnych mierników poziomu kształcenia w tych placówkach. W oparciu o informacje o wynikach sprawdzianów i egzaminów dokonuje się porównań pomiędzy placówkami danego szczebla, jak również monitoruje się zmiany zachodzące w kolejnych latach w całym systemie oświaty miejskiej. Do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową przystąpiło w 2009 r uczniów w 23 szkołach Opola. Na 40 możliwych do zdobycia punktów średni wynik sprawdzianu w tych szkołach wyniósł 25,5 pkt I był wyższy o 3 punkty od średniego wyniku osiągniętego przez szkoły w całym województwie opolskim. Jest pewną prawidłowością, że najwyższe wyniki tak na sprawdzianach, jak i na egzaminach gimnazjalnych - uzyskują uczniowie z dużych miast (wyższe o 3,5 4 pkt). Uczniowie uzyskują najwięcej punktów za czytanie (76% punktów), najmniej za rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (po 47% punktów). Egzamin gimnazjalny zdawało w tym roku 1,2 tysiąca uczniów. Z tej liczby większość - 1,1 tysiąca gimnazjalistów przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego, natomiast 100 wybrało egzamin z języka niemieckiego. Egzamin składał się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z egzaminu z języka obcego. Średni wynik egzaminu w części humanistycznej wyniósł w Opolu 34,6 pkt (69,2% możliwych do zdobycia punktów) i był o 3,4 pkt lepszy od średniego wyniku wyliczonego dla szkół gimnazjalnych z całego województwa. Nieco gorsze wyniki osiągnęli opolscy 28 Dane zaczerpnięto ze sprawozdań publikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu na stronie

26 gimnazjaliści w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu średni wynik wyniósł 29,7 pkt (59,4%ogólnej liczby punktów), jednak i w tym przypadku był on nawet o 4,3 pkt wyższy od średniego wyniku w województwie opolskim. Za zadowalające należy uznać wyniki osiągnięte przez uczniów gimnazjów na egzaminach językowych: średni wynik w szkołach Opola wyniósł 35,8 pkt na egzaminach z języka angielskiego (71,7%) oraz 32,9 pkt w przypadku egzaminu z języka niemieckiego (65,9%). W przypadku egzaminu z języka angielskiego różnica pomiędzy wynikami osiągniętymi przez uczniów z terenu Opola i rezultatami egzaminów w szkołach w małych miastach była jeszcze większa i wyniosła około 6 pkt, co oświadczy o wysokimi poziomie nauczania tego języka w szkołach Opola. O poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego świadczą w dużej mierze wyniki egzaminów maturalnych. W 2008 roku, w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej, 29 do matury przystąpiło 2678 absolwentów tych szkół, z czego ponad połowa (ponad 56%) w liceach ogólnokształcących. Wśród zdających po raz pierwszy 91,3% uczniów zdało maturę, wśród poprawiających wyniki jedynie 41,4%. Najwyższy odsetek zdających maturę z sukcesem odnotowano w liceach ogólnokształcących (97,7%), znacznie mniej uczniów zaliczyło maturę w pozostałych typach szkół licealnych (profilowanych i uzupełniających) i technikach uzupełniających zaledwie połowa. Te ostatnie typy szkół przeznaczone są dla osób dorosłych, pragnących uzupełnić swoje wykształcenie i zdobyć maturę. Zadowalające wyniki osiągnęli także uczniowie techników niemal 90% absolwentów tego typu szkół zdało maturę. Na tym tle najsłabiej wypadają absolwenci liceów profilowanych zaledwie 83,8% zakończyło egzamin sukcesem. Fot. 1 Matura 2009 w I LO w Opolu fot.: Witold Chojnacki W porównaniu z rokiem 2007 wyniki egzaminów maturalnych uległy znacznej poprawie, co w części wynika z lepszego przygotowania do matury, ale zależy także co roku od złożoności zadań egzaminacyjnych, które różnią się stopniem trudności w poszczególnych latach. Nieco wyższe niż 29 Na dzień sporządzania analizy brak było danych o egzaminach maturalnych w roku

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo