ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2008. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2008 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, sierpień 2009

2 - 2 -

3 Spis treści WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ I JAKOŚĆ ŻYCIA... 7 ROZDZIAŁ I - MIESZKAŃCY... 8 DOCHODY I STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OPOLA (PODSTAWOWE INFORMACJE) ROZDZIAŁ II - RYNEK PRACY POLITYKA RYNKU PRACY ROZDZIAŁ III - EDUKACJA STRUKTURA OPOLSKIEJ OŚWIATY POZIOM KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH OPOLA - WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH ROZDZIAŁ IV - SZKOLNICTWO WYŻSZE ROZDZIAŁ V - SŁUŻBA ZDROWIA INWESTYCJE I REMONTY W OPOLSKICH SZPITALACH ŻŁOBKI PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB ROZDZIAŁ VI - POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE: DOM DZIECKA I POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POZOSTAŁE PLACÓWKI WSPARCIA SPOŁECZNEGO ROZDZIAŁ VII - INSTYTUCJE KULTURY I OFERTA KULTURALNA MIASTA DZIAŁALNOŚĆ OPOLSKICH INSTYTUCJI KULTURALNYCH W 2008 R ROZDZIAŁ VIII - OCHRONA ZABYTKÓW ROZDZIAŁ IX - BAZA TURYSTYCZNA I ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ X - MIESZKALNICTWO ISTNIEJĄCE TERENY MIESZKANIOWE W OPOLU STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W OPOLU ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O MIESZKANIA SOCJALNE ROZDZIAŁ XI - BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE CZĘŚĆ II STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ROZDZIAŁ I - ZANIECZYSZCZENIA I ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA HAŁAS ZANIECZYSZCZENIE WÓD NATĘŻENIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ODPADY KOMUNALNE ROZDZIAŁ II - DZIAŁANIA OCHRONNE DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA CZĘŚĆ III INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA MIASTA

4 ROZDZIAŁ I - INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA UKŁAD DROGOWY KIERUNKI ROZWOJU SIECI DROGOWEJ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU KOMUNIKACJA MIEJSKA REGIONALNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA TRANSPORT KOLEJOWY KOMUNIKACJA LOTNICZA I WODNA KOMUNIKACJA ROWEROWA STAN MOTORYZACJI SYSTEM PARKOWANIA INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE ROZDZIAŁ II - ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNO-INFORMATYCZNE ENERGETYKA CIEPLNA ENERGETYKA SIEĆ GAZOWA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNO-INFORMATYCZNE ROZDZIAŁ III - WODOCIĄGI I KANALIZACJA ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ IV - MIEJSKA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA ROZDZIAŁ V - POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA MIEJSKA CZĘŚĆ IV ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH DOCHODY BUDŻETU OPOLA W LATACH CZĘŚĆ V STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYDATKI BUDŻETU MIASTA W LATACH CZĘŚĆ VI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POLITYKA INWESTYCYJNA I PROMOCJA MIASTA ROZDZIAŁ I - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ULGI I UŁATWIENIA DLA OPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ HANDLU I USŁUG ROZDZIAŁ II - POLITYKA INWESTYCYJNA MIASTA MIASTO JAKO INWESTOR ROZDZIAŁ III - PROMOCJA MIASTA WNIOSKI PODSUMOWANIE

5 Wprowadzenie Na obszarach zurbanizowanych mieszka dziś ponad 70% Europejczyków. Najczęściej są to obywatele miast średniej wielkości liczących nieco ponad mieszkańców, a jedynie 7% populacji zamieszkuje w kilkumilionowych metropoliach. Miast średniej wielkości medium-sized cities, do których zalicza się także Opole, jest w krajach UE niemal Ze względu na wysoki udział w tworzeniu PKB i zdolność do tworzenia i wdrażania nowoczesnej myśli technologicznej uznawane są one za lokomotywy wzrostu gospodarczego. 1 Opole należy do grupy miast pełniących rolę regionalnych ośrodków handlu i usług. Jako stolica aglomeracji opolskiej i województwa opolskiego Opole jest najważniejszym w regionie rynkiem pracy, głównym ośrodkiem administracji, kultury i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Tu mają swą siedzibę liczne instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na terenie całego województwa. W ostatnich latach dzięki otwarciu kilku nowoczesnych centrów handlowych rozbudowana została sfera handlu i usług w mieście, a także poprawił się komfort dokonywania zakupów. Rozbudowa sektora szeroko rozumianych usług ma szczególne znaczenie dla rozwoju zatrudnienia sektor ten generuje współcześnie największą liczbę miejsc pracy i w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu PKB. Jest bezsporne, że dobrostan stolicy regionu jest warunkiem poprawy sytuacji ekonomicznej i konkurencyjności całego regionu. Jak wiele innych miast podobnej wielkości Opole walczy o utrzymanie konkurencyjnej pozycji i osiągnięcie spójności ekonomicznej. Służy temu realizacja Programu rozwoju miasta, i Wieloletniego programu inwestycyjnego. Programy te określają kierunki i intensywność priorytetowych działań miasta. W celu przeciwdziałania marginalizacji uboższych obszarów miasta wdrażany jest kompleksowy program naprawczy - Lokalny program rewitalizacji, adresowany do mieszkańców tych części Opola, które ze względu na problemy przestrzenne, ekonomiczne i społeczne powinny otrzymać ze strony wspólnoty samorządowej specjalne wsparcie. Opole zmienia oblicze - miasto rozwija się i pięknieje. Zmiany następują dziś szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości. Miasto rozwija się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dorobku pokoleń i walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Co ważne - pozostaje atrakcyjne tak dla mieszkańców, jak i dla biznesu. Skutkiem szybkiego rozwoju miasta jest postępująca suburbanizacja swoista forma ekspansji terytorialnej ze wszystkimi towarzyszącymi jej negatywnymi skutkami takimi jak: zagospodarowanie na cele pozarolnicze gruntów rolnych, wzrost cen nieruchomości, w tym domów i mieszkań, nasilenie ruchu drogowego i związane z nim przeciążenie układu komunikacyjnego, a w sferze społecznej - rozwarstwienie społeczności miasta, a wraz z nim podział na biedniejsze i zamożniejsze części miasta (dzielnice). Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, z którym musi zmierzyć się samorząd miasta jest przeciwdziałanie skutkom przemian demograficznych i ruchów migracyjnych 1 Promoting sustainable urban development in Europe achievements and opportunities, wydawnictwo Komisji Europejskiej, kwiecień 2009 r., str

6 destabilizujących sytuację na opolskim rynku pracy oraz zaspokojenie potrzeb powoli starzejącej się populacji miasta. Celem raportu jest przedstawienie kondycji miasta, szczególnie w tych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, które stanowią domenę samorządu gminnego: oświata, transport publiczny, funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, pomoc społeczna itp. Opis ten uzupełniony jest o informacje na temat tych aspektów rozwoju ekonomicznego i przestrzennego miasta, które miasto wspiera realizując przyjętą politykę rozwoju, a także tych, w których zaangażowanie miasta jest niewielkie lub zgoła niepożądane, a rozwój następuje głównie wskutek działań podmiotów prywatnych. W sporządzonym w roku bieżącym dokumencie zrezygnowano z przedstawienia statycznego obrazu Opola i towarzyszących mu zwykle obszernych opisów statusu miasta w dziedzinach, w których zmiany następują powoli, na przestrzeni wielu lat; te znajdują się w dokumencie Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , którego niniejszy raport jest kontynuacją. Zamiarem autorów jest raczej ukazanie dynamiki zmian, jakie następują w mieście w skali jednego roku ukazanie miasta jako żywego organizmu, zmiennego, ulegającego ustawicznym przemianom. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w roku bieżącym rozpoczął się proces wyodrębniania spójnych terytorialnie obszarów miasta, zamieszkałych przez społeczności, w których wytworzyło się poczucie wspólnoty - dzielnic miasta. Towarzyszy mu rozwój samorządności i wzrost poczucia odpowiedzialności za sprawy dzielnicy. W Opolu wyodrębniono kilkanaście stref o dominujących funkcjach (obrębów). W lutym 2009 r. pięć z nich zyskało status dzielnic Opola: Bierkowice, Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Gosławice i Zakrzów. Dzielnice te funkcjonują jako jednostki pomocnicze miasta, na podstawie statutu nadanego im przez Radę Miasta Opola. Za wcześnie jeszcze na ocenę skutków decyzji Rady Miasta w tej sprawie, jednak już dziś nie ulega wątpliwości, iż prawne wydzielenie obszarów i przekazanie zarządu radom dzielnic będzie miało znaczący wpływ na proces dalszej demokratyzacji życia społecznego w Opolu

7 Opole, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze, jak również dbać o swój rozwój fizyczny Wizja rozwoju miasta Opola Strategia rozwoju miasta Opola stolicy polskiej piosenki na lata Część I JAKOŚĆ ŻYCIA - 7 -

8 ROZDZIAŁ I - MIESZKAŃCY Oficjalne statystyki podają, że pod koniec 2008 roku w stolicy województwa opolskiego mieszkało 12,2% wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, a rejestr mieszkańców miasta liczył osoby. 2 Oznacza to, że w ciągu minionego roku liczba ludności zmniejszyła się o 545 (niespełna 0,5%). Był to zatem kolejny rok, w którym - pomimo dodatniego przyrostu naturalnego odnotowano spadek liczebności mieszkańców. Zdaniem demografów badających sytuację ludnościową Opola w rzeczywistości liczba mieszkańców miasta różni się znacząco od tej, którą podają oficjalne źródła; stąd tak trudno jest określić rzeczywistą liczbę Opolan. Wśród osób będących formalnie obywatelami naszego miasta są bowiem takie, które od lat przebywają poza granicami kraju i powrócą dopiero z chwilą, gdy ich osobista sytuacja materialna, jak również ogólna kondycja ekonomiczna regionu, ulegnie znaczącej poprawie. Jest także grupa osób, które wyemigrowały na stałe i jedynie formalnie związane są z Opolem. 3 Niemałą grupę, o trudnej do ustalenia liczebności stanowią również osoby, które faktycznie przebywają w Opolu, tu uczą się, studiują i pracują, ale zameldowane są poza Opolem, a nawet poza województwem opolskim. Są to z reguły osoby dobrze wykształcone lub jeszcze kształcące się, o wyższych aspiracjach życiowych, skonkretyzowanych planach życiowych, zatem z punku widzenia kryterium jakości zasobów ludzkich rzeczywisty obraz społeczności miasta wydaje się być bardziej korzystny od tego, który prezentuje statystyka publiczna. 4 Gęstość zaludnienia wynosi 1307 osób/km 2. Z danych z rankingu opublikowanego przez tygodnik Przekrój wynika, iż wśród 26-ciu dużych miast w Polsce Opole charakteryzuje się najniższą gęstością zaludnienia, co niewątpliwie wpływa na jakość życia w mieście i czyni je bardziej przyjaznym dla człowieka. 5 Krzywa rozwoju ludnościowego miasta ma kształt sinusoidalny (wykres 1). W pierwszym roku po zakończeniu II wojny światowej Opole liczyło zaledwie mieszkańców, niemal o połowę mniej niż w roku Intensywny wzrost liczby mieszkańców nastąpił w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia. W roku 1994 liczba ludności przekroczyła 130 tysięcy, jednak od tego czasu rozpoczął się powolny, ale stały spadek liczebności populacji miasta. 2 Biuletyn statystyczny województwa opolskiego, I kwartał 2009, Urząd Statystyczny w Opolu, maj 2009 r. 3 Prof. Romuald Jończy szacuje, iż w całym województwie opolskim zameldowanych jest około 90 tysięcy osób stale zamieszkujących za granicą, które wyjechały z kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku 4 W dalszej analizie posiłkować się będziemy danymi dostarczanymi przez statystykę publiczną. 5 Ranking miast, Przekrój z , str

9 Wykres 1 Liczba ludności Opola na przestrzeni wieków 6 Wśród mieszkańców Opola 46,7% stanowią mężczyźni (w roku ,9%). W grupie osób młodych, do 18-tego roku życia widoczna jest przewaga liczbowa osób płci męskiej. Względna równowaga utrzymuje się wśród osób w przedziale obejmującym tzw. wiek produkcyjny, jednak już w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia, zaznacza się rosnąca przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Przyczyn tego zjawiska demografowie upatrują w tzw. nadumieralności mężczyzn; średnia długość życia w Polsce, zwłaszcza osób płci męskiej, znacząco odbiega od średniej życia statystycznego mieszkańca pozostałych krajów wspólnoty europejskiej. Tabela 1 Ludność Opola według wieku w 2008 r. (stan w dniu 31 XII 2008 r.) 7 Wyszczególnienie ogółem lat i więcej Liczba osób w grupie wiekowej str. % społeczności Opola Struktura procentowa ludności województwa 100,0 16,2 69,7 14,1 100,0 19,2 66,6 14, Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec

10 Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 48 osób w wieku nieprodukcyjnym (w całym regionie 52,5), co w porównaniu do pozostałych miast i powiatów Opolszczyzny jest wynikiem dość korzystnym. Tabela 2 Ruch naturalny ludności w Opolu w latach Lata Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Wykres 2 Ruch naturalny ludności w Opolu w latach małżeństwa urodzenia żywe zgony przyrost naturalny Od 2005 roku w Opolu notuje się coraz większą liczbę zawieranych małżeństw, rośnie także liczba urodzonych dzieci, co powoduje przy podlegającej niewielkim wahaniom liczbie zgonów systematyczny wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego. W roku 2008, po raz pierwszy od kilku lat odnotowano w Opolu dodatni przyrost naturalny (przyrost naturalny w województwie opolskim, jak i w grupie miast regionu był nadal ujemny). Z informacji przekazywanych przez Szpital 8 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec 2009; Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2007 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec 2008; Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2006 roku, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec

11 Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu wynika, iż w 2008 roku na oddziale położniczym urodziło się 3057 dzieci, a w pierwszym półroczu bieżącego roku 1566 (dzieci matek z terenu całego województwa opolskiego). Znacznie mniej korzystnie dla miasta przedstawia się bilans migracji: Tabela 3 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności Opola i województwa opolskiego w 2008 roku 9 Wyszczególnienie Napływ Odpływ Saldo migracji stałej w tym w tym za na 1000 ogółem ogółem ogółem z zagranicy granicę ludności Opole ,07 Województwo ,23 Tabela 4 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w latach Napływ Odpływ Saldo migracji stałej Wyszczególnienie ogółem w tym z zagranicy ogółem w tym za granicę ogółem na 1000 ludności Opole rok ,07 Opole rok ,46 Opole rok ,9 Opole rok ,2 Opole w latach SUMA W wyniku migracji wewnętrznych i zagranicznych (odpływ ludności) populacja Opola zmniejsza się średnioroczne o 1,4%. W 2007 roku saldo migracji stałej przyjęło wartość najniższą: 5,46 na 1000 mieszkańców (w tym roku liczba mieszkańców zmniejszyła się aż o 671), rok 2008 był pod tym względem niewiele lepszy. Odpływ mieszkańców opuszczających Opole na stałe jest częściowo równoważony poprzez napływ nowych mieszkańców, zwłaszcza z innych miast i ze wsi, a w niewielkim stopniu także z zagranicy. Przesłanki dokonywanych współcześnie wyborów miejsca zamieszkania: mieszkanie w mieście, w odległości do 20km od miasta (na obszarze aglomeracji opolskiej) czy też na innych obszarach, bez 9 Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole czerwiec

12 wyraźnego związku z ośrodkiem centralnym regionu, są złożone i jak dotąd nie w pełni zbadane. Od kilku lat obserwuje się wzrost atrakcyjności terenów położonych w promieniu kilkunastu kilometrów od Opola: ceny nieruchomości są niższe niż w stolicy regionu, a jakość życia porównywalna bądź wyższa niż w mieście. Migracje na wieś dotyczą dziś w głównej mierze osób o ustabilizowanej sytuacji finansowej, które decydują się na zakup lub budowę domu poza miastem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż dla części osób posiadanie własnego domu położonego w niewielkiej odległości od miasta jest dziś wyznacznikiem wysokiego statusu materialnego. Decyzja o opuszczeniu Opola nie zawsze jest więc przejawem niezadowolenia z warunków życia, jakie panują w mieście. Nawet znacząca poprawa komfortu życia w Opolu nie musi spowodować zmiany preferencji mieszkańców, którzy raczej opowiadają się za określonym stylem życia, postrzeganym obecnie za bardziej atrakcyjny i nobilitujący. Ponieważ w roku 2008 w Opolu odnotowano dodatni przyrost naturalny, a mimo to liczba mieszkańców zmalała o ponad 500, należy przyjąć, że jedyną przyczyną tego stanu rzeczy jest znaczący odpływ ludności. Z danych za lata wynika, że jest on skierowany przede wszystkich na obszary wiejskie. Z kolei wśród osób osiedlających się w Opolu przeważają mieszkańcy innych miast, rzadziej są to osoby zamieszkałe do tej pory na wsi. Migracje ludności i wzrost mobilności mieszkańców są naturalnym, a nawet pożądanym zjawiskiem. Kierunki i natężenie procesów migracyjnych wpływają na rozwój aglomeracji opolskiej: stanowią przyczynek do intensyfikacji procesu suburbanizacji terenów położonych w bliskiej odległości od Opola, a także powodują nasilenie ruchu komunikacyjnego związanego z codziennym przemieszczaniem się osób (dom praca dom). Już dziś trudno jest bez mapy określić bez błędu granicę pomiędzy ścisłym obszarem Opola, a silnie zurbanizowanymi terenami położonymi w sąsiednich gminach wiejskich (np. Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki), które przekształcają się nieuchronnie w odległe, rozległe przedmieścia stolicy regionu. W tej sytuacji miasto staje przed nowymi wyzwaniami. Aby im sprostać, konieczna jest ścisła współpraca z samorządami sąsiednich gmin w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców, których życie związane jest tak z Opolem (najczęściej poprzez miejsce pracy), jak i z mniej lub bardziej odległymi terenami sąsiednich gmin (miejsce zamieszkania) nowa koncepcja polityki przestrzennej. Niezbędne okazuje się także wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, pozwalających w dogodny sposób przemieszczać się po terenach aglomeracji opolskiej. Istniejący system połączeń drogowych promienisty układ dróg łączących Namysłów, Częstochowę, Strzelce Opolskie Katowice z Opolem w obecnym kształcie, przy parametrach technicznych dróg dziś okazuje się już niewystarczający. Obwodnica północna spowodowała przeniesienie ruchu tranzytowego na obrzeża miasta i odciążenie strefy śródmiejskiej, ale jednocześnie stała się w punktach węzłowych istotną barierą komunikacyjną dla ruchu skierowanego do i z miasta. Innym problemem jest tzw. depopulacja całego Śląska demografowie prognozują, iż do roku 2030 nastąpi 15-procentowy ubytek ludności, przy czym najbardziej znaczących zmian należy spodziewać się na Śląsku Opolskim. Społeczność Opolszczyzny (wraz z Górnym Śląskiem) to najszybciej

13 starzejące się społeczeństwa w kraju. 11 Rosnąca średnia wieku statystycznego mieszkańca Opola, przy postępującej depopulacji miasta, która dotyczy w dużej mierze osób aktywnych zawodowo, ma poważne konsekwencje dla sytuacji na lokalnym rynku pracy. Szacuje się, ze wskaźnik migracji w regionie opolskim wynosi obecnie 10%. Jest to najwyższy wskaźnik w Polsce i obejmuje osoby posiadające tzw. podwójne obywatelstwo, jak i emigrantów legitymujących się wyłącznie polskim obywatelstwem, najczęściej tzw. emigrantów wahadłowych. Profesor Romuald Jończy ocenia, iż za 3-5 lat presja na wyjazdy zarobkowe za granicę będzie znacznie mniejsza, a podaż pracy na opolskim rynku na tyle duża, iż wystarczy, by zatrzymać potencjalnych pracowników w kraju. Jego zdaniem, region opolski nie jest jednak w stanie zapewnić młodym, uzdolnionym ludziom dostatecznej liczby odpowiednich miejsc pracy. Dla części z nich jedyną możliwością będzie zatem zatrudnienie poza naszym województwem. Stopniowe zmiany na lokalnym rynku pracy mogą okazać się niewystarczające, by skłonić emigrantów do powrotu, przy czym z badań wynika, ze trwałość emigracji nie ma charakteru etnicznego. Konieczne jest uruchomienie programów reemigracji i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, które będą skuteczną zachętą do powrotu i podjęcia pracy w Opolu. 12 Dochody i standard życia mieszkańców Opola (podstawowe informacje) W roku 2007 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opolu stanowiło 100,4% przeciętnej płacy w Polsce, a zatem nieznacznie przekroczyło wartość uśrednioną dla całego kraju. Wynosiło ono 2876,99 zł i w ciągu poprzednich 5 lat wzrosło o około 600 zł tj. ponad 26%. W 2008 r. GUS przeprowadził badania budżetów gospodarstw domowych. W Opolu badaniem objęto 1058 gospodarstw domowych. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,97, a średnia liczba osób pracujących w rodzinie była równa 1,14. Liczba osób w rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych wyniosła 0,91. Liczba osób w rodzinie pozostających na utrzymaniu była równa 0,85. W wyniku badania ustalono, iż przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Opolu wyniósł 875,90 zł, podczas gdy wydatki nieznacznie przekroczyły 846 zł. Nasuwa się pierwszy wniosek: opolskie rodziny nie żyją ponad stan, jednak oszczędzają również bardzo niewiele. Wniosek drugi: przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę jest niewiele większy od tzw. minimum socjalnego, a zatem statystyczna opolska rodzina żyje dość skromnie. 11 Zagórowska A., Radziński R. Perspektywy demograficzne, zasoby pracy i podaż pracy ludności Śląska do 2020 r., Konferencja naukowa Stan i prognoza demograficzna śląska do 2030 roku (migracje, podaż pracy), Politechnika Opolska, Opole, październik 2007 r. 12 Jończy R. Materiały z konferencji naukowej Stan i prognoza demograficzna Śląska do 2030 roku (migracje, podaż pracy), Politechnika Śląska, październik 2007 r

14 Podział wydatków miesięcznych mieszkańca Opola (wg badania GUS z 2008 r.) 13 Żywność 220,35 zł Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 23,74 zł Odzież i obuwie 40,25 zł 848,06 zł Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 149,87 zł Wyposażenie mieszkania 45,12 zł Zdrowie 44,31 zł Transport 87,76 zł Kultura i rekreacja 64,42 zł Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania 98,89% 37,26% 90,53% 9,50% 13 Dokument pn. Funkcjonowanie rodziny w Opolu, MOPR w Opolu, Opole

15 49,05% 56,11% 54,43% 98,65% 48,19% W 2007 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych mieszkańców województwa opolskiego był nieznacznie niższy od średniej krajowej i wynosił 915,70 zł (0,99 wskaźnika dla całego kraju). W okresie transformacji wzrosły dochody realne, a także zwiększyło się zróżnicowanie dochodów w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. Zagrożenie ubóstwem wzrasta wraz ze wzrostem wielkości rodzin. Wśród rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci zagrożenie ubóstwem jest dwukrotnie większe. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się także osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci. Z uwagi na dużą liczbę rozwodów w Opolu ta grupa osób stale się powiększa. Tabela 5 Kryteria określające poziom życia mieszkańców Opola 14 Minimum socjalne na osobę Minimum egzystencji na osobę Kryterium dochodowe na osobę 825,00 zł 386,00 zł 461,00 zł Pod koniec grudnia 2008 r. w Opolu żyły 4743 rodziny ( osób) osiągające dochody poniżej kryterium dochodowego. 15 To aż 9,3% wszystkich mieszkańców miasta. Rodziny te bezwzględnie wymagają wsparcia ze strony państwa. Ponadto w Opolu mieszkają 1872 osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe objęte pomocą w 2008 r. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Opolu wyniósł 875,90 zł, a zatem był niewiele większy od kwoty tzw. minimum socjalnego wynoszącego 825 zł. 16 Wynika stąd, iż dochody statystycznej opolskiej rodziny wystarczają w istocie na egzystencję na podstawowym poziomie. Przyczyny trudnej sytuacji materialnej wielu opolskich rodzin są zróżnicowane; dominują wśród nich spadek dochodów realnych związany z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz długotrwała choroba. W wielu przypadkach występują jednocześnie dwie przyczyny obniżające poziom życia rodzin. Często przyczyną problemów materialnych rodziny jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i trudności w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dotyczy to przeważnie rodzin niepełnych i rodzin wielodzietnych. Do tej grupy należą również rodziny, dla których korzystanie ze świadczeń społecznych jest od lat sposobem na życie (tzw. bieda wielopokoleniowa). W tej grupie najwięcej jest postaw biernych i roszczeniowych. 14 Dokument pn. Funkcjonowanie rodziny w Opolu, MOPR w Opolu, Opole Kryterium dochodowe określa minimum środków niezbędnych rodzinie do egzystencji. 16 Minimum socjalne model zaspokojenia potrzeb na niskim poziomie wystarczającym do reprodukcji oraz utrzymania więzi ze społeczeństwem

16 W porównaniu z latami ubiegłymi zwiększyła się liczba rodzin niepełnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Deficyty ekonomiczne powodują z reguły pogorszenie sytuacji mieszkaniowej rodzin. Stale rośnie liczba dzieci wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Powiększanie się sfery ubóstwa osłabia możliwości rozwoju miasta, dlatego programy pomocowe w zakresie pomocy społecznej zawierają elementy aktywizacji rodzin i skłaniają je do poszukiwania możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ponieważ to bezrobocie jest jedną z najczęściej występujących przyczyn trudnej sytuacji materialnej opolskich rodzin, szczególnego znaczenia nabierają również wszelkie programy rozwoju rynku pracy i zatrudnienia, adresowane do osób pozbawionych pracy i motywujące je do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest to sfera rynku pracy, na którą rozwój gmina oddziałuje m.in. poprzez działalność Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. ROZDZIAŁ II - RYNEK PRACY Rynek pracy obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży pracy i popytu na pracę. Na rynku pracy mają miejsce transakcje kupna pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzedaży pracy. Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy, podaż natomiast reprezentowana jest przez poszukujących pracy. 17 Na koniec grudnia 2008 r. w Opolu było zatrudnionych 66,2 tys. osób. Liczba pracujących ulega sezonowym wahaniom przyjmuje najwyższe wartości w okresie letnim (do końca września), po czym maleje w miesiącach zimowych. Pod koniec ubiegłego roku w Opolu było zarejestrowanych 3047 osób bezrobotnych, z czego niemal 58% stanowiły kobiety. Od kilku lat stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejsza się na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiła ona 4,4%. W ciągu miesiąca pojawiło się 551 ofert pracy, co stanowiło 33,8% wszystkich ofert z terenu województwa opolskiego. W I kwartale 2009 r. zanotowano wzrost bezrobocia do poziomu 5,4%, a liczba figurujących w rejestrze bezrobotnych wzrosła do Stopa bezrobocia jest jednym z czułych wskaźników sytuacji gospodarczej w kraju; jej wzrost jest jednym z symptomów kryzysu ekonomicznego, który dotknął w pewnym stopniu także firmy działające na terenie Opola. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby młode, pomiędzy 25 a 34 rokiem życia 929 osób oraz 45 a 54 rokiem życia 817 osób. Najmniej liczną grupą są bezrobotni powyżej 54 roku życia 383. Jednak dane te nie tyle świadczą o zaspokojeniu popytu na pracę w tej grupie wiekowej, co 17 Za: Encyklopedia pracy Stan na dzień r

17 raczej o zmniejszającej się aktywności zawodowej osób w tym wieku i rezygnacji z poszukiwania ofert zatrudnienia w przypadku utraty pracy. Tabela 6 Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy w Opolu i województwie opolskim w marcu 2009 r. 19 Stopa Oferty Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych W tym kobiety Dotychczas niepracujący bezrobocia rejestrowanego pracy (w ciągu w % miesiąca) Opole ,4 621 woj. opolskie , Wskaźnik udziału [w %] 8,6 8,6 6, ,9 Tabela 7 Poziom bezrobocia w Opolu w latach Wyszczególnienie III 2009 Stopa bezrobocia rejestrowanego [w %] 9,0 8,4 5,4 4,4 5,4 Wykres 3 Stopa bezrobocia rejestrowanego [w %] Stopa bezrobocia rejestrowanego [w %] III Biuletyn statystyczny województwa opolskiego - I kwartał 2009, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole maj Biuletyn statystyczny województwa opolskiego - I kwartał 2009, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole maj 2009 (dane za rok 2009); Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w latach , Urząd Miasta Opola, Opole sierpień 2008 r. (pozostałe dane)

18 W latach stopa bezrobocia w Opolu zmalała o 5,6 punktu procentowego, a sytuacja na lokalnym rynku pracy była stabilna. Wzrost wartości wskaźnika bezrobocia nastąpił w I kwartale br. i obecnie wynosi on 5,4%. W podregionie opolskim 21 bezrobocie kształtuje się na poziomie 9%, jeszcze wyższy poziom bezrobocia zanotowano w całym województwie opolskim 11,9%. Miasto Opole charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem stopy bezrobocia. Poziom bezrobocia mierzony jest także wskaźnikiem natężenia bezrobocia, który liczony jest jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. Na koniec grudnia 2008 r. wskaźnik ten przyjął wartość 4,0%. W badaniach Eurostatu stopa bezrobocia kształtuje się na znacznie niższym poziomie, jednak należy pamiętać, iż zgodnie z przyjętą metodologią unijną za osoby pracujące uważa się również te, które przepracowały nawet kilka godzin w tygodniu, niezależnie od formy zatrudnienia tych osób. Wśród pozostających bez pracy przeważają osoby z wykształceniem zawodowym, zasadniczym i średnim łącznie 41,8% oraz gimnazjalnym i niższym 28,5%. Niepokojący jest stosunkowo wysoki odsetek osób bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym 16,5%; takich osób było pod koniec marca w Opolu 618. Dane te wydają się potwierdzać przedstawioną wyżej tezę prof. R. Jończego, że opolski rynek pracy nie oferuje dostatecznej ilości odpowiednich miejsc pracy dla dobrze wykształconych absolwentów szkół wyższych. Jednocześnie niezmienny pozostaje wysoki udział osób bez kwalifikacji zawodowych grupa ta stanowi ponad 1/3 ogółu bezrobotnych. Do grupy tej zaliczane są także osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, o ile nie uzyskały one kwalifikacji zawodowych w inny sposób. Niemal 80% bezrobotnych pozostaje bez pracy przez okres krótszy niż 12 miesięcy; największą grupę stanowią pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy osoby. Osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy co najmniej od 12 miesięcy) stanowią 36,4% ogółu bezrobotnych. Wśród osób bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Opolu były 272 osoby niepełnosprawne, co stanowiło 4,4% ogółu bezrobotnych. Osoby te, obok bezrobotnych powyżej 50 roku życia, znajdują się nadal w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Polityka rynku pracy W gospodarce wolnorynkowej możliwości oddziaływania wspólnot samorządowych szczebla gminnego na sytuację na rynku pracy są ograniczone wyznaczają je ściśle obowiązujące przepisy prawa. Z jednej strony gmina stymuluje rozwój podaży miejsc pracy tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i klimat korzystny dla rozwoju przedsiębiorczości, m.in. poprzez budowę systemu prawa miejscowego, wspierającego i ułatwiającego prowadzenie lokalnych firm. 22 Z drugiej strony gmina podejmuje działania prospołeczne, których celem jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy tym osobom, które z różnych względów napotykają na trudności w znalezieniu pracy po przerwie w zatrudnieniu, bądź do tego czasu w ogóle 21 Do celów statystyki publicznej przyjmuje się, że podregion opolski tworzą powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski,. Krapkowicki, oleski, opolski i strzelecki oraz miasto na prawach powiatu - Opole 22 Więcej na ten temat w części poświęconej realizacji Opolskiego programu wspierania przedsiębiorczości

19 nie pracowały. Specjalnego wsparcia wymagają także osoby, którym szczególnie trudno znaleźć zatrudnienie, a które nierzadko podlegają dyskryminacji na rynku pracy: bezrobotni powyżej 45 roku życia (45+), niepełnosprawni, byli więźniowie, osoby których kwalifikacje zawodowe uległy dezaktualizacji, długotrwale bezrobotni itp. Do tych grup osób poszukujących pracy adresowane są prowadzone przez PUP w Opolu programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Są one w części finansowane ze środków krajowego Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki. Programy aktywizacji zawodowej i przekwalifikowania zawodowego bezrobotnych Zadanie pod tą nazwą ujęte zostało w Programie rozwoju miasta Opola na lata , a jego realizatorem jest w imieniu wspólnoty samorządowej miasta Opole Powiatowy Urząd Pracy w Opolu. Tabela 8 Programy aktywizacji zawodowej i wsparcia osób bezrobotnych realizowane przez PUP w Opolu w 2008 roku 23 Nazwa zadania realizowanego przez PUP w Opolu Formy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Koszt realizacji Poradnictwo zawodowe Szkolenia Porady indywidualne Poradnictwo grupowe Warsztaty Szkolenie Mój Biznes, Postaw na siebie, 45/50 Plus Dofinansowanie studiów podyplomowych ,88 Prace interwencyjne ,32 Prace społecznie użyteczne Staże Prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku Dla bezrobotnych do 25 roku życia i absolwentów szkół wyższych , ,77 23 Szczegółowe informacje na temat realizacji zadania Programy aktywizacji zawodowej i przekwalifikowania zawodowego bezrobotnych znajdują się w opracowaniu: Raport z realizacji projektów zapisanych w Programie rozwoju miasta Opola na lata w 2008 roku, Urząd Miasta Opola, kwiecień 2009 r

20 Nazwa zadania realizowanego przez PUP w Opolu Formy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Koszt realizacji Przygotowanie zawodowe Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy , ,3 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 120 nowoutworzonych stanowisk pracy ,09 ROZDZIAŁ III - EDUKACJA Opole jako miasto na prawach powiatu wykonuje w obszarze oświaty zadania właściwe gminom, jak również zadania przypisane powiatom. Jest zatem organem prowadzącym dla przedszkoli i szkół: podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Samorząd miasta zakłada i prowadzi także szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, szkoły artystyczne, sportowe oraz placówki oświatowo-wychowawcze, a także placówki kształcenia ustawicznego, poradnię psychologicznopedagogiczną, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. Struktura opolskiej oświaty Na przestrzeni roku szkolnego 2007/2008 w strukturze organizacyjnej oświaty w Opolu nastąpiło niewiele zmian liczba przedszkoli i szkół podstawowych pozostała niezmieniona, wzrosła jedynie liczba gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Widoczny jest natomiast wyraźny regres w tzw. szkolnictwie policealnym oraz szkolnictwie dla osób dorosłych. Są to samofinansujące się szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje, otrzymujące dofinansowanie części kosztów działalności z budżetu miasta. Liczba szkół policealnych zmalała w ciągu tego roku z 44 do 36, szkół dla dorosłych pozostało 28 tj. o 5 mniej niż w roku szkolnym 2006/2007. Rynek usług

21 edukacyjnych jest ograniczony, a liczba szkół tego typu nadal duża; należy oczekiwać, że z upływem czasu pozostaną na nim jedynie najlepsze i najbardziej atrakcyjne placówki, które zdolne będą przetrwać w warunkach silnej konkurencji. Tabela 9 Liczba placówek oświatowych w Opolu w roku szkolnym / akademickim 2007/ Wyszczególnienie Liczba przedszkoli/szkół Liczba oddziałów Przedszkola Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/ *) Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 Liczba absolwentów Szkoły podstawowe Gimnazja Zasadnicze szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Licea profilowane Technika Szkoły policealne Szkoły dla dorosłych *) liczba miejsc w przedszkolach O ile sieć szkół pozostała niezmieniona, o tyle widoczne są zmiany w strukturze wewnętrznej szkół prowadzonych przez miasto. Zmniejsza się liczba oddziałów, maleje także ich liczebność. Oddział przedszkolny liczy średnio 23 dzieci. Liczebność oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach jest zróżnicowana, ale nie przekracza wielkości normatywnej 26 uczniów na oddział (szkoły podstawowe 21, gimnazja 25). Zmniejszające się oddziały szkolne to niewątpliwie lepsze warunki pracy z uczniem, możliwość zindywidualizowania działań pedagogicznych i wyższy komfort uczenia się. Ma on jednak swą cenę: rokrocznie rosną koszty ogólne funkcjonowania placówek oświatowych ponoszone przez miasto. Obecnie 1/3 dochodów miasta przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty. 24 Województwo opolskie: podregiony, powiaty, gminy 2008, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2008 podane wyżej dane dotyczą wszystkich placówek na terenie Opola, niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym danej szkoły

22 Wykres 4 Liczba dzieci w przedszkolach w latach liczba dzieci w przedszkolach / / /2008 Wykres 5 Zmiany liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez miasto i powiat Opole w latach przedszkola szkoły podstawowe gimnazja zasadnicze szkoły zawodowe licea ogólnokształcące licea profilowane technika / / /

23 Przedszkola 25 W roku szkolnym 2008/2009 w 32 publicznych przedszkolach funkcjonuje 136 oddziałów, w tym 123 oddziały ogólnodostępne, 8 integracyjnych i 5 oddziałów specjalnych. W Opolu zamieszkuje obecnie 3814 dzieci w wieku przedszkolnym(od 3 do 6 lat), z tego 25% to dzieci 6-letnie. W kończącym się roku szkolnym do przedszkoli publicznych uczęszcza 3180 dzieci tj. nieco ponad 83% dzieci w wieku przedszkolnym. Od roku 2004 wszystkie dzieci sześcioletnie objęte są edukacją przedszkolną (obowiązkowe roczne przygotowanie), a od dwóch lat do przedszkoli przyjmowane są wszystkie zgłoszone pięciolatki. 26 W 32 przedszkolach publicznych funkcjonuje obecnie 136 oddziałów, w tym 123 oddziały ogólnodostępne, 8 integracyjnych oraz 5 oddziałów specjalnych. Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych nie przekracza 25, w integracyjnych - 20 (w tym nie więcej niż 5), a w oddziałach specjalnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności. Przedszkola prowadzone przez miasto są wyremontowane, estetyczne i bezpieczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Placówki te proponują wychowankom bogatą ofertę zajęć dodatkowych takich jak: rytmika i taniec, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne i in., a także zapewniają opiekę pedagogiczno-psychologiczną. W związku z projektowanymi zmianami w systemie edukacji, zmierzającymi do objęcia sześciolatków edukacją szkolną w roku szkolnym 2008/2009, przeprowadzono badanie stanu przygotowań bazy szkolnej Opola do realizacji nowych, zwiększonych obowiązków. W wyniku badań stwierdzono, że stopień przygotowania organizacyjnego szkół, tak pod względem infrastruktury (pomieszczeń i ich wyposażenia) jak i zatrudnionej kadry jest zróżnicowany, jednak po dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb sześciolatków, uzupełnieniu wyposażenia i zasobu środków dydaktycznych mogą one już w roku 2009/2010 przyjąć dzieci zgłoszone przez rodziców. Jedynie w dwóch peryferyjnych szkołach nie uda się wygospodarować samodzielnych pomieszczeń dla tych dzieci; nauka sześciolatków będzie się tam odbywać razem z siedmiolatkami. Na rozpoczynający się 1 września 2009 r., rok szkolny miasto Opole oferuje rodzicom sześciolatków dwie formy edukacji: 1. w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach, 2. w klasach pierwszych szkół podstawowych. Zainteresowanie rodziców nową formą kształcenia sześciolatków jest na razie niewielkie; zaledwie 35 sześciolatków zostało zapisanych do szkół podstawowych (najwięcej w PSP a), co stanowi 3,7% dzieci w tym wieku zamieszkałych w Opolu. Aktualnie przewiduje się utworzenie jednego oddziału klasy I dla sześciolatków w PSP Nr 28 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1). 27 W latach , poprzedzających wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich, konieczne będzie przystosowanie i wzbogacenie bazy szkolnej, wdrożenie programów doskonalenia 25 Podane poniżej informacje na temat przedszkoli i szkół w Opolu dotyczą wyłącznie placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole. 26 Informacje na temat placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych zaczerpnięto z opracowania: B. Kowal Kierunki działań w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w mieście Opolu w świetle projektowanych przez MEN zmian, Urząd Miasta Opola, kwiecień 2009 r. 27 Dane stan na dzień r

24 zawodowego nauczycieli przedszkoli oraz nauczania wczesnoszkolnego kadry nauczycielskiej oraz właściwie ukierunkowana pedagogizacja rodziców. Szkoły podstawowe W roku szkolnym 2008/2009 w 18 szkołach podstawowych (bez szkół w Zespole Szkół Specjalnych i w Pogotowiu Opiekuńczym), w 242 oddziałach uczyło się 5346 uczniów. Statystyczny oddział liczył 22 uczniów, przy czym w szkołach położonych na obrzeżach miasta liczba uczniów w oddziale jest zdecydowanie mniejsza. Najliczniejsze szkoły to PSP nr 2,5,14 i 15. Najmniejsza szkoła PSP nr 7 liczyła zaledwie 91 uczniów. Integralną część wszystkich szkół stanowią świetlice jest ich także 18. Poza standardową ofertą edukacyjną szkoły proponują uczniom dodatkowe zajęcia i usługi: opiekę i zajęcia w świetlicach szkolnych i pracowniach profilaktyczno-wychowawczych, opiekę pielęgniarską i stomatologiczną, dożywianie i dowożenie dzieci, zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne. Gimnazja W minionym roku szkolnym w Opolu funkcjonowało 11 gimnazjów, z czego 7 w obiektach szkół podstawowych, 3 w zespołach szkół i jedno przy Szkole Podstawowej w Pogotowiu Opiekuńczym. Największe placówki to gimnazja nr 5 i 7, do których uczęszczało odpowiednio 545 oraz 540 uczniów. Oddziały w opolskich gimnazjach są dość liczne: średnia liczba uczniów przekracza we wszystkich tych szkołach 26. Wyjątek stanowią: gimnazjum nr 3 liczące zaledwie 232 uczniów, przy średniej liczbie uczniów w oddziale niespełna 25 oraz gimnazjum specjalne (średnio 10 uczniów w oddziale) i gimnazjum dla dorosłych (średnio 24 uczniów). Licea ogólnokształcące Na terenie Opola działa 6 liceów ogólnokształcących, 3 z nich funkcjonują jako samodzielne placówki, pozostałe natomiast w ramach zespołów szkół. Najbardziej oblegane są LO nr 2 czyli popularna dwójka oraz piątka liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia. Oddziały w liceach ogólnokształcących liczą co najmniej 30 uczniów. Wyjątek stanowi LO nr VI, w którym średnia liczba uczniów przypadająca na oddział nie przekracza 27. Szkoły zawodowe W roku szkolnym 2007/2008 w Opolu funkcjonowało 9 zespołów szkół, w skład których wchodziły szkoły zawodowe oraz Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Przysposabiająca do Pracy (łącznie 10 placówek kształcenia zawodowego). Wśród nich najliczniejszą szkołą jest Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki, do którego uczęszcza 1034 uczniów. Jest to jednocześnie największa szkoła w mieście (ze względu na liczbę uczniów). Szkoły artystyczne Na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego miasto przyjęło jako zadanie własne prowadzenie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

25 W skład zespołu wchodzi 6-lenia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 4-letnie Publiczne Liceum Plastyczne oraz Ognisko Plastyczne. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODN w Opolu prowadzi doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, tak z terenu Opola, jak i innych jednostek samorządowych. W roku 2008 z Ośrodkiem współpracowało 22 doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Opola oraz 2 osoby z sąsiednich gmin. Sieć publicznych placówek szkolnych prowadzonych przez miasto uzupełniają przedszkola i szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia i osoby prywatne. Ponadto w Opolu funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzące w skład utworzonego w 2005 r. Zespołu Placówek Oświatowych. Zespół ten obejmuje także Bursę oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu. Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje zajęcia zawodowe dla uczniów szkół zawodowych z terenu miasta. Poziom kształcenia w szkołach Opola - wyniki sprawdzianów i egzaminów 28 Od kilku lat wyniki sprawdzianów końcowych w szkołach podstawowych, egzaminów w szkołach szczebla gimnazjalnego oraz egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą stanowią jeden z istotnych mierników poziomu kształcenia w tych placówkach. W oparciu o informacje o wynikach sprawdzianów i egzaminów dokonuje się porównań pomiędzy placówkami danego szczebla, jak również monitoruje się zmiany zachodzące w kolejnych latach w całym systemie oświaty miejskiej. Do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową przystąpiło w 2009 r uczniów w 23 szkołach Opola. Na 40 możliwych do zdobycia punktów średni wynik sprawdzianu w tych szkołach wyniósł 25,5 pkt I był wyższy o 3 punkty od średniego wyniku osiągniętego przez szkoły w całym województwie opolskim. Jest pewną prawidłowością, że najwyższe wyniki tak na sprawdzianach, jak i na egzaminach gimnazjalnych - uzyskują uczniowie z dużych miast (wyższe o 3,5 4 pkt). Uczniowie uzyskują najwięcej punktów za czytanie (76% punktów), najmniej za rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (po 47% punktów). Egzamin gimnazjalny zdawało w tym roku 1,2 tysiąca uczniów. Z tej liczby większość - 1,1 tysiąca gimnazjalistów przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego, natomiast 100 wybrało egzamin z języka niemieckiego. Egzamin składał się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z egzaminu z języka obcego. Średni wynik egzaminu w części humanistycznej wyniósł w Opolu 34,6 pkt (69,2% możliwych do zdobycia punktów) i był o 3,4 pkt lepszy od średniego wyniku wyliczonego dla szkół gimnazjalnych z całego województwa. Nieco gorsze wyniki osiągnęli opolscy 28 Dane zaczerpnięto ze sprawozdań publikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu na stronie

26 gimnazjaliści w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu średni wynik wyniósł 29,7 pkt (59,4%ogólnej liczby punktów), jednak i w tym przypadku był on nawet o 4,3 pkt wyższy od średniego wyniku w województwie opolskim. Za zadowalające należy uznać wyniki osiągnięte przez uczniów gimnazjów na egzaminach językowych: średni wynik w szkołach Opola wyniósł 35,8 pkt na egzaminach z języka angielskiego (71,7%) oraz 32,9 pkt w przypadku egzaminu z języka niemieckiego (65,9%). W przypadku egzaminu z języka angielskiego różnica pomiędzy wynikami osiągniętymi przez uczniów z terenu Opola i rezultatami egzaminów w szkołach w małych miastach była jeszcze większa i wyniosła około 6 pkt, co oświadczy o wysokimi poziomie nauczania tego języka w szkołach Opola. O poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego świadczą w dużej mierze wyniki egzaminów maturalnych. W 2008 roku, w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej, 29 do matury przystąpiło 2678 absolwentów tych szkół, z czego ponad połowa (ponad 56%) w liceach ogólnokształcących. Wśród zdających po raz pierwszy 91,3% uczniów zdało maturę, wśród poprawiających wyniki jedynie 41,4%. Najwyższy odsetek zdających maturę z sukcesem odnotowano w liceach ogólnokształcących (97,7%), znacznie mniej uczniów zaliczyło maturę w pozostałych typach szkół licealnych (profilowanych i uzupełniających) i technikach uzupełniających zaledwie połowa. Te ostatnie typy szkół przeznaczone są dla osób dorosłych, pragnących uzupełnić swoje wykształcenie i zdobyć maturę. Zadowalające wyniki osiągnęli także uczniowie techników niemal 90% absolwentów tego typu szkół zdało maturę. Na tym tle najsłabiej wypadają absolwenci liceów profilowanych zaledwie 83,8% zakończyło egzamin sukcesem. Fot. 1 Matura 2009 w I LO w Opolu fot.: Witold Chojnacki W porównaniu z rokiem 2007 wyniki egzaminów maturalnych uległy znacznej poprawie, co w części wynika z lepszego przygotowania do matury, ale zależy także co roku od złożoności zadań egzaminacyjnych, które różnią się stopniem trudności w poszczególnych latach. Nieco wyższe niż 29 Na dzień sporządzania analizy brak było danych o egzaminach maturalnych w roku

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Depopulacja. czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy

Depopulacja. czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Opole

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik I - Szczegółowa diagnoza obszaru wsparcia

Załącznik I - Szczegółowa diagnoza obszaru wsparcia Załącznik I - Szczegółowa diagnoza obszaru wsparcia Spis treści Rozdział 1. Diagnoza obszaru wsparcia... 2 1.1 Demografia i potencjał rozwojowy... 2 1.2 Edukacja i szkolnictwo wyższe... 5 1.2.1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT Tarnów, czerwiec 2011 Wprowadzenie PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WARSZAWA 2011 Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Załącznik do uchwały Nr /2011 Rady Miasta Krosna Z dnia.2011 r. Urząd Miasta Krosna STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Krosno 2011 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt TOMASZ PIERSIAK KONSULTING. 65-454 Zielona Góra. Opracowano w: Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota. marzec 2014r.

Projekt TOMASZ PIERSIAK KONSULTING. 65-454 Zielona Góra. Opracowano w: Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota. marzec 2014r. Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota marzec 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘ P... 3 II. PODSTAWY PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO 1 Rada i Zarząd Powiatu Grodziskiego STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO Grodzisk Mazowiecki, 22 lipca 2004 r. 2 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO Opracowanie powstało przy współpracy firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM DIAGNOZA STANU ZASTANEGO W DZIEDZINIE POLITYKI, POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BILANS OTWARCIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 Luty 2014 2 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Strategię Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo