LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk"

Transkrypt

1 KONFERENCJA ENERGETYKA J DROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk Dlaczego Energetyka J¹drowa? Kierunki rozwoju bezpieczeñstwa nowoczesnych technologii j¹drowych: bezpieczeñstwo technologii j¹drowych bezpieczeñstwo budowy elektrowni j¹drowych bezpieczeñstwo sk³adowania i nowoczesne technologie przeróbki wypalonego paliwa j¹drowego Kszta³cenie kadr dla potrzeb programu j¹drowego w Polsce Rozwój przemys³u i nowoczesne technologie budowy elektrowni j¹drowych SPONSOR PATRONI MEDIALNI Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (investgda) Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Micha³ Æwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej prof. dr hab. Mariusz P. D¹browski, Uniwersytet Szczeciñski mgr in. Waldemar Dunajewski, Prezes, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddzia³ Gdañsk Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Œrodkowoeuropejski Zespó³ Energii i Zasobów, Deloitte Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy mgr in. Tomasz Jackowski, pe³nomocnik dyrektora IPJ ds. energetyki j¹drowej i kierownik Zespo³u Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Œwierk prof. dr hab. in. Kazimierz Jakubiuk, Dziekan, Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, prof. dr hab. in. Waldemar Kamrat, Prorektor ds. kszta³cenia i rozwoju, PRELEGENCI: Miros³aw Lewiñski, Radca Ministra, Departament Energii J¹drowej, Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. in. Bo ydar Metschkow, Wiceprezes, Stocznia Gdañsk mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes Zarz¹du, Energoprojekt - Warszawa S.A. Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges dr Piotr Stankiewicz, Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, Gdañski Park Naukowo-Technologiczny mgr in. Halina Strawiñska, Prezes Zarz¹du, MMS Multi Marine Service Sp. z o.o. prof. dr hab. Piotr Tomczyk, Dziekan, Wydzia³ Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Janusz W³odarski, Prezes, Pañstwowa Agencja Atomistyki prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Marcin ukowski, Przedstawiciel, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

2 ENERGETYKA J DROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAÑSK, GDAÑSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Patroni merytoryczni

3 15 listopada REJESTRACJA. KAWA POWITALNA PRZERWA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Marcin ukowski, Przedstawiciel, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna PANEL DYSKUSYJNY: Dlaczego Energetyka J¹drowa? Moderator: Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Œrodkowoeuropejski Zespó³ Energii i Zasobów, Deloitte Panelista: Miros³aw Lewiñski, Radca Ministra, Departament Energii J¹drowej, Ministerstwo Gospodarki Panelista: Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (investgda) Panelista: Micha³ Æwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Panelista: mgr in. Waldemar Dunajewski, Prezes, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddzia³ Gdañsk Panelista: mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes Zarz¹du, Energoprojekt - Warszawa S.A. Panelista: dr Piotr Stankiewicz, Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, Gdañski Park Naukowo-Technologiczny PANEL DYSKUSYJNY: Kierunki rozwoju bezpieczeñstwa nowoczesnych technologii j¹drowych: bezpieczeñstwo technologii j¹drowych bezpieczeñstwo budowy elektrowni j¹drowych bezpieczeñstwo sk³adowania i nowoczesne technologie przeróbki wypalonego paliwa j¹drowego Moderator: mgr. in. Tomasz Jackowski, pe³nomocnik dyrektora IPJ ds. energetyki j¹drowej i kierownik Zespo³u Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Œwierk Panelista: Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Panelista: Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy Panelista: Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges Panelista: Janusz W³odarski, Prezes, Pañstwowa Agencja Atomistyki Panelista: prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Kszta³cenie kadr dla potrzeb programu j¹drowego w Polsce Moderator: prof. dr hab. in. Waldemar Kamrat, Prorektor ds. kszta³cenia i rozwoju, Panelista: prof. dr hab. Mariusz P. D¹browski, Uniwersytet Szczeciñski Panelista: prof. dr hab. in. Kazimierz Jakubiuk, Dziekan, Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, Panelista: prof. dr hab. Piotr Tomczyk, Dziekan, Wydzia³ Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Panelista: prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Rozwój przemys³u i nowoczesne technologie budowy elektrowni j¹drowych Moderator: Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges Panelista: Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Panelista: prof. dr hab. in. Bo ydar Metschkow, Wiceprezes, Stocznia Gdañsk Panelista: Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy Panelista: mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes, Energoprojekt - Warszawa S.A. Panelista: mgr in. Halina Strawiñska, Prezes Zarz¹du, MMS Multi Marine Service Sp. z o.o SPOTKANIE PANELISTÓW Z DZIENNIAKRZAMI uzupe³nienie informacji dodatkowe pytania itp.

4 Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Wiceprezes Zarz¹du Fluor S.A., a obecnie równie Dyrektor ds. Zarz¹dzania Projektami. Po ukoñczeniu studiów na Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym, rozpocz¹³ w 1985 r. pracê w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" (obecnie Fluor S.A.) na stanowisku in yniera w bran y orurowania. Nastêpnie przeszed³ przez wszystkie szczeble zawodowej kariery w³¹cznie z prac¹ na stanowiskach kierowniczych bran y i projektu. Swoje ponad 26-cioletnie doœwiadczenie zawodowe z zakresu projektowania i zarz¹dzania projektami zdoby³ pracuj¹c na projektach dla przemys³u rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego i energetycznego. Doœwiadczenie z zakresu kierowania du ymi zespo³ami projektowymi zdobywa³ zarówno na projektach dla Klientów polskich jak i w trakcie oddelegowania do pracy w biurach korporacji Fluor w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zainteresowania: bazy danych, narty, turystyka. Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy Ziemowit Iwañski ukoñczy³ studia w dziedzinie energetyki j¹drowej. W latach zajmowa³ siê pracami badawczo-rozwojowymi zwi¹zanymi z energetyk¹ j¹drow¹ oraz zastosowaniami bloków gazowo-parowych, w tym technologi¹ IGCC (technologi¹ bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa). Prace te by³y finansowane z programów rz¹dowych, amerykañskiego Departamentu Energetyki i UE. W bran y energetycznej pracowa³ równie jako konsultant dla wiod¹cych firm energetycznych krajowych i zagranicznych. W latach odby³ sta we Francji w ramach programu stypendialnego zwi¹zanego z energetyk¹ j¹drow¹. Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach bran owych i na konferencjach Power Gen. Ziemowit Iwañski pracuje w GE Energy od 1998 r. Od 2005 pracowa³ na stanowisku dyrektora wykonawczego GE Energy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach ba³tyckich. Micha³ Æwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Absolwent Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Swoj¹ pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w roku 2001 w Przemys³owym Instytucie Elektroniki w Warszawie, gdzie zajmowa³ siê technologiami wykorzystuj¹cymi ultrawysok¹ pró niê do badania struktur wykorzystywanych w elektronice i przemyœle. Poza tym prowadzi³ analizy sk³adu chemicznego py³ów atmosferycznych w ramach krajowych projektów naukowych polegaj¹cych na ocenie wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza na zdrowie ludzi. W latach w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej zajmowa³ siê badaniami ogniw fotowoltaicznych II generacji. Analizy prowadzone przy œcis³ej wspó³pracy z licznymi oœrodkami w Europie s³u y³y poprawie technologii i jej komercjalizacji na skalê przemys³ow¹. W roku 2008 rozpocz¹³ trwaj¹c¹ do dziœ wspó³pracê z Polsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹ Energii Odnawialnej (PIGEO), najpierw jako specjalista ds. rynku energii ze Ÿróde³ odnawialnych, obecnie jako dyrektor generalny izby. Micha³ Æwil kieruje dwoma projektami o zasiêgu europejskim, które zwi¹zane s¹ z ustawodawstwem i rynkiem odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce i Europie. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Inwestycje i Zarz¹dzanie Projektami Wykorzystuj¹cymi Odnawialne ród³a Energii na Uczelni azarskiego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i bran owych oraz ponad 50 prezentacji konferencyjnych z zakresu rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce. Mgr. in. Tomasz Jackowski, pe³nomocnik dyrektora IPJ ds. energetyki j¹drowej i kierownik Zespo³u Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Œwierk 30 lat doœwiadczenia w zakresie bezpieczeñstwa j¹drowego od wielu lat ekspert Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej.Pracowa³ w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, potem w Pañstwowym Inspektoracie Bezpieczeñstwa J¹drowego i Ochrony Radiologicznej. Zarz¹dza³ firm¹ Science and Engineering International Sp. z o. o. wykonuj¹c¹ analizy bezpieczeñstwa elektrowni j¹drowych w ró nych krajach œwiata i buduj¹c¹ dla nich symulatory ciê kich awarii. Prowadzi³ liczne szkolenia dla stypendystów Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz uczestniczy³ w opracowywaniu dokumentów MAEA. Przez 5 lat zarz¹dza³ s³u b¹ zdrowia. Pracowa³ te przez 2,5 roku w Ministerstwie Gospodarki jako G³ówny Specjalista ds. Energetyki J¹drowej. Cz³onek Zarz¹du Zygmunt Zaleski Stichting. Prof. dr hab. Mariusz P. D¹browski, Uniwersytet Szczeciñski Dzia³alnoœæ naukowa: ponad 100 publikacji naukowych, w tym 47 artyku³ów w czasopismach listy filadelfijskiej z zakresu kosmologii i jej zwi¹zków z teori¹ oddzia³ywañ fundamentalnych (j¹drowe s³abe i silne, elektromagnetyczne i grawitacyjne); ponad 50 referatów na konferencjach naukowych, ponad 800 cytowañ, indeks h: 16; stypendysta British Council, NATO, Royal Society, DAAD; nagroda PTF za pracê magistersk¹ (1984), nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1997), nagroda Zachodniopomorski Nobel (2005), Odznaka Honorowa Gryf Zachodniopomorski (2009); recenzent m.in. Physical Review Letters, Physical Review D (USA), Annalen der Physik (Berlin); cz³onek Komitetu Doradczego Annalen der Physik. Dzia³alnoœæ dydaktyczna: promotor kilkudziesiêciu prac magisterskich, dwóch prac doktorskich; popularyzator fizyki j¹drowej i cz¹stek elementarnych, kosmologii i ich konsekwencji filozoficznych; zaanga owany w kampanie informacyjn¹ na temat energetyki j¹drowej. Dzia³alnoœæ organizacyjna: pomys³odawca i organizator szczeciñskich seminariów kosmologicznych (od 1994), organizator kilku konferencji naukowych (w tym Cosmofun2005, Grasscosmofun09); wieloletni Przewodnicz¹cy Miêdzyszkolnego Turnieju Fizycznego Województwa Zachodniopomorskiego i recenzent Olimpiady Fizycznej (m.in. miêdzynarodowej w roku 2000); prodziekan Wydzia³u Matematyczno-Fizycznego US ; senator US od 2005 roku; Cz³onek Komitetu Organizacyjnego XXXIX Zjazdu PTF; Przewodnicz¹cy Oddzia³u Szczeciñskiego PTF, Cz³onek wykonawczy Zarz¹du G³ównego PTF odpowiedzialny za kontakty z gospodark¹ i spo³eczeñstwem, Cz³onek Spo³ecznego Zespo³u Doradców przy Pe³nomocniku Rz¹du RP ds. Polskiej Energetyki J¹drowej. Mgr in. Waldemar Dunajewski, Prezes, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddzia³ Gdañsk Absolwent Politechniki Gdañskiej 1971 r. mgr in. elektryk. Ukoñczy³ równie na Politechnice Gdañskiej: Studium Podyplomowe Energetyka J¹drowa, Studium Podyplomowe Organizacja, Ekonomia i Zarz¹dzanie Przemys³em. Wieloletni Prezes i Dyrektor Generalny Elektrociep³owni Wybrze e. Pe³ni³ wiele kierowniczych funkcji w organizacjach pozarz¹dowych g³ównie pracodawców. Aktualnie: Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddzia³ Gdañsk, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni J¹drowej w Województwie Pomorskim. Wojciech Hann, Partner, Dzia³ Doradztwa Finansowego, Œrodkowoeuropejski Zespó³ Energii i Zasobów Wojtek ma ponad 17-letnie doœwiadczenie w bankowoœci inwestycyjnej i doradztwie finansowym w tym ponad 10 lat w sektorze energetyczno-surowcowym. Przed rozpoczêciem pracy w Deloitte, przez 4 lata wspó³kierowa³ zespo³em energetycznym w CA IB Corporate Finance / Unicredit Markets & Investment Banking w dziale M&A w Wiedniu, a wczeœniej pracowa³ w biurze CA IB w Warszawie oraz w Ernst & Young i w Cortland Brovitz & Co. w Nowym Jorku. Poza transakcjami w sektorze energetycznym, kierowa³ licznymi projektami M&A / corporate finance w sektorach us³ug finansowych, stalowo-maszynowym, IT, i innych. Jego zespó³ uczestniczy³ w projektach doradztwa finansowego w zakresie energetyki j¹drowej w Polsce, Rumunii, Czechach, na S³owacji, na Litwie i w Bu³garii. Ponadto, uczestniczy³ w projektach corporate finance w Polsce, Czechach, S³owacji, Niemczech, Austrii, Francji, Izraelu, Turcji, USA, Bu³garii, Rumunii, Gruzji, Macedonii, Boœni, Serbii, Chorwacji, na Litwie, S³owacji, Wêgrzech, Ukrainie. Wybrane doœwiadczenia obejmuj¹ projekty M&A, transakcje w oparciu o rynek publiczny w tym emisji pierwotnych, strukturyzacje zad³u enia i doradztwa finansowego, realizowane dla takich klientów jak PGE, CEZ, PSEG, Elcho, NRG Energy, GE Capital, Marubeni, AES, Vattenfall, BEWAG, TXU, Atel, RWE, G-8, Elektrownia Ostro³êka, Electrabel, International Power, Iberdrola, Fortum, Atel, BEWAG, EnBW, Nuclearelectrica, NEK, VAE, PKN Orlen, MOL, PGNIG, Unipetrol, Carmel Polyolefins, BZ-WBK, BPH-PBK, Bank Inteligo, Softbank, Elektrim, BNP Paribas/ Cofinoga, OYAK. Wojtek posiada tytu³ MBA w dziedzinie finansów z The William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, NY, USA a ponadto dyplom z fizyki teoretycznej w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wroc³awskiego. Fizykê studiowa³ te na Universitaet Karlsruhe w Niemczech. Jest stypendyst¹ GFPS i Ron Brown Fellowship, przyznawanego przez Polish American Fulbright Commission. Prof. dr hab. in. Kazimierz Jakubiuk, Dziekan, Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, Od ponad 45 lat zwi¹zany z Politechnik¹ Gdañsk¹, na pocz¹tku jako student Wydzia³u Elektrycznego a nastêpnie jako nauczyciel akademicki - od asystenta sta ysty do profesora zwyczajnego. Specjalista z zakresu teorii elektrotechniki oraz aparatów elektrycznych. Zajmowa³ siê miêdzy innymi polami sprzê onymi, fizyk¹ wysokich gêstoœci energii, lokalizacj¹ i identyfikacj¹ oraz demagnetyzacj¹ obiektów ferromagnetycznych. Autor ponad 150 publikacji, w tym unikalnej monografii Electrical Explosion and Implosion of Conductors. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych i rozwojowych. Przez dwie kadencje prodziekan ds. nauki i przez nastêpne dwie - dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej. Prof. dr hab. in. Waldemar Kamrat, Prorektor ds. kszta³cenia i rozwoju, Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Gdañskiej oraz Wydzia³u Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdañskiego. Ukoñczy³ studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywnoœci energetycznej w USA, uzyskuj¹c w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency Berkeley/Washinghton DC. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, ³¹cz¹cej w sobie trzy pojêcia - elektroenergetyki, ciep³ownictwa i gazownictwa. Bliska jest mu idea poszanowania energii, czyli racjonalnego u ytkowania energii i œrodowiska. Od 28 lat zwi¹zany z Politechnik¹ Gdañsk¹, ale równolegle przez wiele lat pracowa³ w przemyœle na stanowiskach kierowniczych, buduj¹c obiekty energetyczne. Cz³onek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Nale y do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzêdu Marsza³kowskiego, jest równie doradc¹ Prezydenta Pracodawców RP ds. Energetyki. W latach zasiada³ w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli, jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej. Od r. Przewodnicz¹cy Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki. Miros³aw Lewiñski, Radca Ministra, Departament Energii J¹drowej, Ministerstwo Gospodarki Miros³aw Lewiñski pracuje w Ministerstwie Gospodarki (lub jego poprzednikach) od wczesnych lat 80-tych. W okresie koordynowa³ wdro enie w Polsce systemu oceny zgodnoœci oraz wspó³pracowa³ z nastêpuj¹cymi sektorami przemys³owymi: chemicznym, farmaceutycznym, opartym o drewno i papierniczym oraz lekkim. W latach by³ kierownikiem Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego (od 2006 Wydzia³u Ekonomicznego) Ambasady RP w Sztokholmie. M.in. wspó³tworzy³ Szwedzko-Polsk¹ Platformê Zrównowa onej Energii wspó³pracuj¹c z wieloma aktywnymi w obszarze energii instytucjami i organizacjami w Szwecji i w Polsce. Doœwiadczenie nabyte w okresie bezpoœrednio przede wejœciem do Unii Europejskiej oraz znajomoœæ miêdzynarodowych realiów stanowiæ bêd¹ podstawê w realizacji nie³atwego zadania wypracowania prawnych, instytucjonalnych i spo³ecznych podstaw funkcjonowania w Polsce energetyki j¹drowej. Od 15 grudnia 2009 roku do 31 stycznia 2011 roku Miros³aw Lewiñski by³ dyrektorem Departamentu Energii J¹drowej w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie piastuje stanowisko radcy ministra i zajmuje siê g³ównie wspó³praca z zagranic¹, w tym z Miêdzynarodow¹ Agencj¹ Energii Atomowej (MAEA) i Agencj¹ Energii J¹drowej OECD. Realizuje tak e zadania zwi¹zane z koordynacj¹ przygotowañ do Zintegrowanego Przegl¹du Infrastruktury J¹drowej MAEA.

5 Prof. dr hab. in. Bo ydar Metschkow, Wiceprezes, Stocznia Gdañsk Wykszta³cenie: Technikum Budowy Maszyn w Kasanlak/Bu³garia; Uniwersytet Rostock (Niemcy), Technische Fakultaet, kierunek Budownictwo Okrêtowe, specjalnoœæ Technologia Budowy Okrêtów studia magisterskie dzienne. Doœwiadczenie zawodowe: 1968r r.: Wiod¹cy technolog monta u kad³ubów okrêtowych Stocznia Warnowwerft-Warnemünde Niemcy; 1970 r r.: Asystent w Katedrze Technologii i Spawalnictwa, Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock/Niemcy; 1975r.-1987r.: Starszy wyk³adowca w Katedrze Technologii i Spawalnictwa, Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock/Niemcy; 1987r r.: Docent, kierunek design for production Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock; 1992 r r.: Profesor, kierunek Technologia budowy okrêtów Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock; 1992 r. Za³o enie biura in ynierskiego INFERT w Rostocku;1994 r r. Profesor, kierunek Technologia budowy okrêtów i obiektów oceanotechnicznych na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczeciñskiej; 1996 r r.: Profesor, kierunek Technologia budowy okrêtów na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej. W latach 1994r.-1998r. Wdro enie spawania laserowego i konstrukcji sandwiczowej spawanej laserowo przy budowie statków pasa erskich morskich w stoczni Meyerwerft w Papenburgu/Niemcy. W latach 1996 r r. Realizacja licznych projektów Unii Europejskiej dot. wdro enie nowoczesnych form organizacyjnych w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach z zakresu kooperacyjnego przemys³u okrêtowego w Mecklenburgii. W latach 2000 r r. Wdro enie spawania laserowo-hybrydowego w stoczni Meyerwerft w Papenburgu. W latach 2001 r r. Wdro enie konstrukcji sandwiczowej spawanej laserowo przy budowie statków pasa erskich œródl¹dowych; Optymalizacja technologii prefabrykacji i monta u kad³ub Optymalizacja technologii monta u kad³ubów w doku p³ywaj¹cym (stocznia Neptunwerft Rostock). Od 1992 r r. Uczestnictwo Firmy INFERT jako cz³onek konsorcjum w projektach krajowych i Europejskich (SANDWICH, BALTEKOLOGICALSHIP, INKOWATRANS, JODIS). Od 2000 r r. Wspó³praca ze Stoczni¹ Gdynia S.A., Stoczni¹ Gdañsk Sp. z o.o., Stoczni¹ Szczeciñsk¹ S.A., Alushiptechnology Sp. z o.o. Gdañsk, w ramach projektów rozwojowo-badawczych oraz opracowañ koncepcyjnych dot. ich modernizacji (wspólnie z producentem urz¹dzeñ stoczniowych IMG Rostock); 2003r.-2004r. Opracowanie technologii spawania laserowo- hybrydowego spoin jednostronnych pachwinowych w okrêtownictwie. Od 1992 r r. Wspó³praca z wiod¹cymi oœrodkami i instytucjami badawczymi europejskimi (CMT Hamburg, LBF Darmstadt/Niemcy, TNO Delft/Holandia, MARINTEK Trondheim/Norwegia, BIAS Bremen/Niemcy, CETO Gdansk/Polska) i uniwersytetami technicznymi (Hamburg-Harburg, Helsinki University of Technology/Finlandia, Universitaet Rostock, Universitaet Hannover, Universitaet Techniczny Braunschweig, Uniwersytet Techniczny Warna/Bulgaria). Od 01 marca 2008r r. Cz³onek Zarz¹du i dyrektor generalny stoczni Gdañsk S.A. Od do dzis Wiceprezes Zarz¹du i dyrektor generalny stoczni Gdañsk S.A. Autor oraz wspó³autor ponad 60 publikacji naukowych oraz ponad 50 sprawozdañ rozwojowo badawczych i wdro eniowych dla przemys³u okrêtowego w Niemczach, Polsce, Bulgarii. Promotor 8 prac doktorskich, ponad 70 prac magisterskich w Niemczech i ponad 90 prac magisterskich i in ynierskich w Polsce (, Politechnika Szczeciñska) w zakresie technologii budownictwa okrêtowego. mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes, Energoprojekt - Warszawa S.A. Mgr in. Andrzej Patrycy pracuje w Energoprojekcie od 1974 roku. Przeszed³ wszystkie szczeble zawodowe od stanowiska asystenta projektanta do Prezesa Spó³ki. W tym okresie bra³ udzia³ w projektowaniu najwiêkszych w kraju elektrowni: Be³chatów, Po³aniec, Kozienice, Zespó³ Elektrowni P¹tnów-Adamów-Konin oraz elektrociep³owni: w Warszawie, odzi, Gdañsku, Gdyni, Bia³ymstoku, Lublinie i wielu innych obiektów energetycznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki polskiej, w tym równie przerwanej Elektrowni J¹drowej w arnowcu. Bra³ udzia³ w opracowywaniu studiów lokalizacji kolejnych elektrowni j¹drowych. W latach jako kierownik zespo³u analiz techniczno-ekonomicznych opracowa³ pierwsze w krajowej energetyce komputerowe systemy ekonomiczne oparte na standardach UNIDO i zasadach rachunkowoœci do okreœlania efektywnoœci inwestycji energetycznych i pozyskiwania na nie finansowania. Efektem tego dzia³ania by³y budowy pierwszych w Polsce bloków gazowoparowych w elektrociep³owniach w Lublinie i Rzeszowie oraz budowa i modernizacje obiektów energetycznych w Warszawie, Gdañsku i Koninie, jak równie budowa pierwszych w kraju Instalacji Odsiarczania Spalin w elektrowniach: Be³chatów, Po³aniec, Kozienice, Ostro³êka, P¹tnów i w koñcu budowa bloków na parametry nadkrytyczne w El Be³chatów o mocy 858MW oraz El P¹tnów II o mocy 464MW. Od czerwca 2000r. do dnia dzisiejszego pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Energoprojekt-Warszawa S.A. ukierunkowuj¹c jej dzia³alnoœæ w trzech podstawowych zakresach: projektowanie, doradztwo i generalna realizacji inwestycji. Stan cywilny: onaty i dwóch doros³ych synów. Hobby: informatyka, fotografia, wêdkowanie, ogród. dr Piotr Stankiewicz, Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, Gdañski Park Naukowo-Technologiczny Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz ekspert Gdañskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zajmuje siê tematyk¹ komunikacji spo³ecznej, zarz¹dzania konfliktami spo³ecznymi i percepcj¹ ryzyka w obszarze kontrowersji technologicznych, a przede wszystkim energetycznych. Na zlecenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i GPN-T koordynowa³ dwuletnie ogólnopolskie i regionalne badania opinii publicznej o planach rozwoju energetyki j¹drowej w Polsce (raport z badañ Dla kogo elektrownia j¹drowa? dostêpny jest na stronie Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, dzia³aj¹cego przy GPN-T w celu prowadzenia dialogu spo³ecznego miêdzy ró nymi œrodowiskami na temat rozwoju energetyki w województwie pomorskim. Mgr in. Halina Strawiñska, Prezes Zarz¹du, MMS Multi Marine Service Sp. z o.o. Absolwentka Politechniki Gdañskiej, posiada du e doœwiadczenie zawodowe w przemyœle na stanowiskach kierowniczych z bran y remontów i budowy statków oraz przy realizacji obiektów energetycznych, takich jak; Elektrownia Dolna Odra, Kombinat Energetyczny Be³chatów, Elektrownia Kozienice, Elektrownia J¹drowa w arnowcu, Elektrownia w Greifswaldzie i Elektrownia w Grevenbroich. Od ponad 20 lat zarz¹dza spó³k¹ z bran y stoczniowej. Wspó³pracuje ze stoczniami w kraju i za granic¹, miêdzy innymi w Niemczech, w Finlandii i Francji przy budowach promów pasa erskich i remontach statków handlowych (masowców, tankowców, chemikaliowców) i platform wiertniczych. Nadzorowana przez ni¹ spó³ka tak e wykonuje remonty statków handlowych w Holandii, Norwegii, Nowej Zelandii i w Ameryce Po³udniowe i realizuje prace na budowie Elektrowni Atomowej w Olkiluoto w Finlandii. Prof. dr hab. Piotr Tomczyk, Dziekan, Wydzia³ Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Jagielloñskim, Wydziale Mat-Fiz-Chem, kierunek fizyka. Po studiach rozpoczyna pracê w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie uzyskuje stopieñ doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych. W miêdzyczasie uzyskuje Dyplom Imperial College w Londynie w dyscyplinie metalurgia. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN pracowa³ do roku 2000, w ostatnich latach pe³ni¹c funkcjê zastêpcy kierownika zak³adu. W roku 2000 przenosi na Akademie Górniczo-Hutnicz¹, Wydzia³ Paliw i Energii. W 2002 roku zostaje prodziekanem Wydzia³u a od roku 2005 pe³ni funkcjê Dziekana. Sta e zagraniczne: Centrum Chemii Fizycznej w Bukareszcie, Imperial College w Londynie, Centralny Instytut Elektrochemiczny w Karaikudi (Indie), Uniwersytet Tohoku w Sendai (Japonia), NEDO (Japonia). Pierwsze jego badania dotyczy³y w³aœciwoœci termodynamicznych soli stopionych, ich roztworów a tak e roztworów metali w ich stopionych halogenkach. Równolegle prowadzi³ prace nad równaniem stanu cieczy jonowych, których wyniki by³y stosowane do interpretacji uzyskanych danych. W latach g³ównym polem jego zainteresowañ s¹ wêglanowe ogniwa paliwowe. Potem zainteresowania te zostaj¹ poszerzone o inne typy ogniw paliwowych (OP): OP z ceramicznym elektrolitem tlenkowym, polimerowe OP, jednokomorowe OP oraz OP z bezpoœrednim utlenianiem wêgla. Zajmuje siê ponadto zagadnieniami energetyki wodorowej, magazynowania energii oraz przemian energetycznych. Jest autorem lub wspó³autorem ok. 70 artyku³ów naukowych, g³ównie w czasopisma o zasiêgu miêdzynarodowym. Janusz W³odarski, Prezes, Pañstwowa Agencja Atomistyki Prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki Janusz W³odarski jest ukoñczy³ Wydzia³ Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjalnoœæ Systemy i Urz¹dzenia Energetyczne). Pocz¹tkowo pracowa³ w Urzêdzie Dozoru Technicznego, a od kwietnia 1993 r. pracuje w PAA kolejno jako doradca Prezesa PAA ds. odpadów promieniotwórczych, zastêpca dyrektora Departamentu Bezpieczeñstwa J¹drowego i Radiacyjnego i Dyrektor Generalny. Bra³ udzia³ w procesie wydawania zezwoleñ dla obiektów j¹drowych (EJ " arnowiec", reaktory badawcze), ocenie dokumentacji bezpieczeñstwa tych obiektów oraz prowadzi³ kontrole dozorowe. By³ cz³onkiem miêdzynarodowej grupy ekspertów przygotowuj¹cej "Wspóln¹ Konwencjê bezpieczeñstwa w postêpowaniu z wypalonym paliwem j¹drowym i odpadami promieniotwórczymi", Pe³nomocnikiem Prezesa PAA ds. realizacji Strategicznego Programu Rz¹dowego pt. "Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem j¹drowym w Polsce", koordynowa³ projekty realizowane w ramach programu PHARE oraz by³ sekretarzem zespo³u zajmuj¹cego siê zwrotem paliwa z reaktorów badawczych do Federacji Rosyjskiej. Ukoñczy³ liczne kursy i szkolenia dotycz¹ce zagadnieñ bezpieczeñstwa i technologii obiektów j¹drowych. Jest autorem i wspó³autorem kilkunastu artyku³ów technicznych z zakresu bezpieczeñstwa obiektów j¹drowych, wykonywania kontroli dozorowych, zapewnienia jakoœci, postêpowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem j¹drowym oraz szeregu referatów wyg³oszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach i seminariach. Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges Adwokat amerykañski i partner w firmie prawniczej Weil, Gotshal & Manges.Uzyska³ tytu³y magistra Prawa oraz magistra Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu w 1978 roku tak e tytu³ Juris Doctor na University of Detroit Law School w stanie Michigan w 1982 roku. Zosta³ przyjêty do praktyki adwokackiej stanu Michigan w 1983 roku, oraz jest wpisany na listê Prawników Zagranicznych Okrêgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu uprawnieñ adwokackich przez osiem lat praktykowa³ prawo w Detroit. W 1991 roku wróci³ do Polski, gdzie doradza³ Bankowi Œwiatowemu w zakresie zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz Ministrowi Finansów w zakresie prywatyzacji systemu bankowego. Wspó³pracê z warszawskim biurem Weil rozpocz¹³ w 1992 roku, a od 1999 roku jest partnerem w kancelarii. Doradza w sprawach korporacyjnych oraz w kwestiach dotycz¹cych energetyki i nieruchomoœci. Ma ponadto du e doœwiadczenie w zakresie zagranicznych spó³ek joint venture, bankowoœci i transakcji fuzji i przejêæ. Wœród jego klientów s¹ banki polskie i zagraniczne, instytucje finansowe i spó³ki handlowe. Roman Rewald regularnie prowadzi wyk³ady i odczyty na onferencjach poœwiêconych problematyce inwestycji zagranicznych w Polsce. Jest cz³onkiem zarz¹du i poprzednim Prezesem Amerykañskiej Izby Handlowej w Polsce. Wielokrotnie rekomendowany przez PLC Which Lawyer? w zakresie obs³ugi spó³ek w dziedzinie prawa nieruchomoœci. Zgodnie z raportem (2009): Ma znacz¹ce osi¹gniêcia przy transakcjach w bran y nieruchomoœci. Wœród jego klientów znajduj¹ siê polskie i miêdzynarodowe banki oraz inwestorzy. Ranking The Legal 500 rekomenduje go w zakresie prawa nieruchomoœci. By³ cz³onkiem redakcji Law Review prowadzonego przez University of Detroit Law School. Jest autorem wielu komentarzy i publikacji w czasopismach fachowych i biznesowych. Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Ur. w 1962 w Radomiu. Ukoñczy³ fizykê na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracowa³ w latach W latach pracowa³ w Europejskim Oœrodku Badañ J¹drowych CERN w Genewie. Zajmowa³ siê tam projektowaniem i budow¹ eksperymentów przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC najwiêkszym urz¹dzeniu badawczym na œwiecie. Po powrocie do Polski podj¹³ pracê w Instytucie Problemów J¹drowych w Œwierku, gdzie od 2006 r. pe³ni funkcjê dyrektora. Obecnie dyrektor Narodowego Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku. Tytu³ profesora otrzyma³ w 2009 r. Reprezentuje Polskê m.in. w Komitecie Konsultacyjnym Euratom-Fission Komisji Europejskiej, Komitecie Badañ J¹drowych Agencji Energii J¹drowej OECD, Komitecie ds. Bezpieczeñstwa Instalacji J¹drowych tej e agencji. Marcin ukowski, Przedstawiciel, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Ukoñczy³ studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku, z którym zawodowo jest zwi¹zany. W 2010 roku obj¹³ stanowisko Dyrektora Gdañskiego Parku Naukowo-Technologicznego, które sprawuje do dziœ. Bierze udzia³ w licznych projektach badawczo-rozwojowych. W swoim dorobku przygotowywa³ i realizowa³ projekty finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Kapita³ Ludzki. W dorobku naukowym wyró niæ mo na liczne projekty poruszaj¹ce tematykê szeroko rozumianego bezpieczeñstwa wewnêtrznego, bia³ego wywiadu oraz bezpieczeñstwa energetycznego. Wœród licznych zainteresowañ wymieniæ mo na prawo prasowe, wspó³praca nauka-biznes oraz komercjalizacja wiedzy. Jest równie trenerem szkoleñ miêkkich.

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAŃSK, GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Dlaczego Energetyka Jądrowa? Kierunki rozwoju bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk

LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk KONFERENCJA ENERGETYKA J DROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk Dlaczego Energetyka J¹drowa? Kierunki rozwoju bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

WIELKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE, PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA.

WIELKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE, PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA. Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Orle Gniazdo, Szczyrk, Polska Na zdjęciu El. Jądrowa Lungmen, Taiwan. W programie m.in.: Budowa elektrowni z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ocena i certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw.

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jacek Lamperski Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A.

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Pan Aitor Ayastuy Ayastuy, urodzony w 1968 r. Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiebiorczości na Uniwersytecie Kraju

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1980 - obecnie Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS 1985 - obecnie Doradca prawny i konsultant wielu podmiotów 1987-1991 Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Płocki Park Przemysłowo owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Marzena Kapuścińska Płocki Park Przemysłowo owo-technologiczny Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego.

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. 1 Celem ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SOCJOLOG KOD ZAWODU 263204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Socjolog to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Organizacja studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. 2. Procedura hospitacji studenckich praktyk zawodowych.

Organizacja studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. 2. Procedura hospitacji studenckich praktyk zawodowych. Organizacja studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Transportu i Elektrotechniki 1. Zasady odbywania praktyk zawodowych. 2. Procedura hospitacji studenckich praktyk zawodowych. 3. Sprawozdanie Wydziałowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SPECJALISTYCZNE

STUDIUM SPECJALISTYCZNE STUDIUM SPECJALISTYCZNE USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ZAŁÓŻ BIURO RACHUNKOWE ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZOSTAŃ ASYSTENTEM PODATNIKA ZDOBĄDŹ BEZPŁATNĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8813 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego.

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Andrzej Rybka 19.09.2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. 27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium.

Oferta dydaktyczna.  27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium. STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ Oferta dydaktyczna Opis studium Studia podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu w Bran y Energetycznej przeznaczone s¹ dla osób

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) www.ptmew.pl MORSKA ENERGETYKA WIATROWA OFERTA POLSKIEGO PRZEMYS U POTENCJA ROZWOJU Mariusz Wito ski Prezes Zarz du Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny - platforma wymiany wiedzy i wspólnego uczenia się o przedsięwzięciach innowacyjnych w regionach europejskich Jan Skonieczny Projekt europejski MLP został uruchomiony w kwietniu 2005 jako wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby:

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby: Raport bieżący nr: 55 / 2011 Data sporządzenia: 2011-06-28 Temat: Podstawa prawna: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygnacji z prokury 5 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo