LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk"

Transkrypt

1 KONFERENCJA ENERGETYKA J DROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA Gdañski Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trzy lipy 3 Gdañsk Dlaczego Energetyka J¹drowa? Kierunki rozwoju bezpieczeñstwa nowoczesnych technologii j¹drowych: bezpieczeñstwo technologii j¹drowych bezpieczeñstwo budowy elektrowni j¹drowych bezpieczeñstwo sk³adowania i nowoczesne technologie przeróbki wypalonego paliwa j¹drowego Kszta³cenie kadr dla potrzeb programu j¹drowego w Polsce Rozwój przemys³u i nowoczesne technologie budowy elektrowni j¹drowych SPONSOR PATRONI MEDIALNI Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (investgda) Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Micha³ Æwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej prof. dr hab. Mariusz P. D¹browski, Uniwersytet Szczeciñski mgr in. Waldemar Dunajewski, Prezes, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddzia³ Gdañsk Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Œrodkowoeuropejski Zespó³ Energii i Zasobów, Deloitte Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy mgr in. Tomasz Jackowski, pe³nomocnik dyrektora IPJ ds. energetyki j¹drowej i kierownik Zespo³u Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Œwierk prof. dr hab. in. Kazimierz Jakubiuk, Dziekan, Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, prof. dr hab. in. Waldemar Kamrat, Prorektor ds. kszta³cenia i rozwoju, PRELEGENCI: Miros³aw Lewiñski, Radca Ministra, Departament Energii J¹drowej, Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. in. Bo ydar Metschkow, Wiceprezes, Stocznia Gdañsk mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes Zarz¹du, Energoprojekt - Warszawa S.A. Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges dr Piotr Stankiewicz, Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, Gdañski Park Naukowo-Technologiczny mgr in. Halina Strawiñska, Prezes Zarz¹du, MMS Multi Marine Service Sp. z o.o. prof. dr hab. Piotr Tomczyk, Dziekan, Wydzia³ Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Janusz W³odarski, Prezes, Pañstwowa Agencja Atomistyki prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Marcin ukowski, Przedstawiciel, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

2 ENERGETYKA J DROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAÑSK, GDAÑSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Patroni merytoryczni

3 15 listopada REJESTRACJA. KAWA POWITALNA PRZERWA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Marcin ukowski, Przedstawiciel, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna PANEL DYSKUSYJNY: Dlaczego Energetyka J¹drowa? Moderator: Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Œrodkowoeuropejski Zespó³ Energii i Zasobów, Deloitte Panelista: Miros³aw Lewiñski, Radca Ministra, Departament Energii J¹drowej, Ministerstwo Gospodarki Panelista: Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz¹du, Gdañska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (investgda) Panelista: Micha³ Æwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Panelista: mgr in. Waldemar Dunajewski, Prezes, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddzia³ Gdañsk Panelista: mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes Zarz¹du, Energoprojekt - Warszawa S.A. Panelista: dr Piotr Stankiewicz, Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, Gdañski Park Naukowo-Technologiczny PANEL DYSKUSYJNY: Kierunki rozwoju bezpieczeñstwa nowoczesnych technologii j¹drowych: bezpieczeñstwo technologii j¹drowych bezpieczeñstwo budowy elektrowni j¹drowych bezpieczeñstwo sk³adowania i nowoczesne technologie przeróbki wypalonego paliwa j¹drowego Moderator: mgr. in. Tomasz Jackowski, pe³nomocnik dyrektora IPJ ds. energetyki j¹drowej i kierownik Zespo³u Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Œwierk Panelista: Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Panelista: Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy Panelista: Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges Panelista: Janusz W³odarski, Prezes, Pañstwowa Agencja Atomistyki Panelista: prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Kszta³cenie kadr dla potrzeb programu j¹drowego w Polsce Moderator: prof. dr hab. in. Waldemar Kamrat, Prorektor ds. kszta³cenia i rozwoju, Panelista: prof. dr hab. Mariusz P. D¹browski, Uniwersytet Szczeciñski Panelista: prof. dr hab. in. Kazimierz Jakubiuk, Dziekan, Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, Panelista: prof. dr hab. Piotr Tomczyk, Dziekan, Wydzia³ Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Panelista: prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Rozwój przemys³u i nowoczesne technologie budowy elektrowni j¹drowych Moderator: Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges Panelista: Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Panelista: prof. dr hab. in. Bo ydar Metschkow, Wiceprezes, Stocznia Gdañsk Panelista: Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy Panelista: mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes, Energoprojekt - Warszawa S.A. Panelista: mgr in. Halina Strawiñska, Prezes Zarz¹du, MMS Multi Marine Service Sp. z o.o SPOTKANIE PANELISTÓW Z DZIENNIAKRZAMI uzupe³nienie informacji dodatkowe pytania itp.

4 Grzegorz Czul, Wiceprezes Zarz¹du, Fluor S.A. Wiceprezes Zarz¹du Fluor S.A., a obecnie równie Dyrektor ds. Zarz¹dzania Projektami. Po ukoñczeniu studiów na Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym, rozpocz¹³ w 1985 r. pracê w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" (obecnie Fluor S.A.) na stanowisku in yniera w bran y orurowania. Nastêpnie przeszed³ przez wszystkie szczeble zawodowej kariery w³¹cznie z prac¹ na stanowiskach kierowniczych bran y i projektu. Swoje ponad 26-cioletnie doœwiadczenie zawodowe z zakresu projektowania i zarz¹dzania projektami zdoby³ pracuj¹c na projektach dla przemys³u rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego i energetycznego. Doœwiadczenie z zakresu kierowania du ymi zespo³ami projektowymi zdobywa³ zarówno na projektach dla Klientów polskich jak i w trakcie oddelegowania do pracy w biurach korporacji Fluor w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zainteresowania: bazy danych, narty, turystyka. Ziemowit Iwañski, Regionalny Dyrektor Wykonawczy, GE Hitachi Nuclear Energy Ziemowit Iwañski ukoñczy³ studia w dziedzinie energetyki j¹drowej. W latach zajmowa³ siê pracami badawczo-rozwojowymi zwi¹zanymi z energetyk¹ j¹drow¹ oraz zastosowaniami bloków gazowo-parowych, w tym technologi¹ IGCC (technologi¹ bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa). Prace te by³y finansowane z programów rz¹dowych, amerykañskiego Departamentu Energetyki i UE. W bran y energetycznej pracowa³ równie jako konsultant dla wiod¹cych firm energetycznych krajowych i zagranicznych. W latach odby³ sta we Francji w ramach programu stypendialnego zwi¹zanego z energetyk¹ j¹drow¹. Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach bran owych i na konferencjach Power Gen. Ziemowit Iwañski pracuje w GE Energy od 1998 r. Od 2005 pracowa³ na stanowisku dyrektora wykonawczego GE Energy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach ba³tyckich. Micha³ Æwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Absolwent Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Swoj¹ pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w roku 2001 w Przemys³owym Instytucie Elektroniki w Warszawie, gdzie zajmowa³ siê technologiami wykorzystuj¹cymi ultrawysok¹ pró niê do badania struktur wykorzystywanych w elektronice i przemyœle. Poza tym prowadzi³ analizy sk³adu chemicznego py³ów atmosferycznych w ramach krajowych projektów naukowych polegaj¹cych na ocenie wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza na zdrowie ludzi. W latach w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej zajmowa³ siê badaniami ogniw fotowoltaicznych II generacji. Analizy prowadzone przy œcis³ej wspó³pracy z licznymi oœrodkami w Europie s³u y³y poprawie technologii i jej komercjalizacji na skalê przemys³ow¹. W roku 2008 rozpocz¹³ trwaj¹c¹ do dziœ wspó³pracê z Polsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹ Energii Odnawialnej (PIGEO), najpierw jako specjalista ds. rynku energii ze Ÿróde³ odnawialnych, obecnie jako dyrektor generalny izby. Micha³ Æwil kieruje dwoma projektami o zasiêgu europejskim, które zwi¹zane s¹ z ustawodawstwem i rynkiem odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce i Europie. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Inwestycje i Zarz¹dzanie Projektami Wykorzystuj¹cymi Odnawialne ród³a Energii na Uczelni azarskiego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i bran owych oraz ponad 50 prezentacji konferencyjnych z zakresu rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce. Mgr. in. Tomasz Jackowski, pe³nomocnik dyrektora IPJ ds. energetyki j¹drowej i kierownik Zespo³u Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Œwierk 30 lat doœwiadczenia w zakresie bezpieczeñstwa j¹drowego od wielu lat ekspert Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej.Pracowa³ w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, potem w Pañstwowym Inspektoracie Bezpieczeñstwa J¹drowego i Ochrony Radiologicznej. Zarz¹dza³ firm¹ Science and Engineering International Sp. z o. o. wykonuj¹c¹ analizy bezpieczeñstwa elektrowni j¹drowych w ró nych krajach œwiata i buduj¹c¹ dla nich symulatory ciê kich awarii. Prowadzi³ liczne szkolenia dla stypendystów Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz uczestniczy³ w opracowywaniu dokumentów MAEA. Przez 5 lat zarz¹dza³ s³u b¹ zdrowia. Pracowa³ te przez 2,5 roku w Ministerstwie Gospodarki jako G³ówny Specjalista ds. Energetyki J¹drowej. Cz³onek Zarz¹du Zygmunt Zaleski Stichting. Prof. dr hab. Mariusz P. D¹browski, Uniwersytet Szczeciñski Dzia³alnoœæ naukowa: ponad 100 publikacji naukowych, w tym 47 artyku³ów w czasopismach listy filadelfijskiej z zakresu kosmologii i jej zwi¹zków z teori¹ oddzia³ywañ fundamentalnych (j¹drowe s³abe i silne, elektromagnetyczne i grawitacyjne); ponad 50 referatów na konferencjach naukowych, ponad 800 cytowañ, indeks h: 16; stypendysta British Council, NATO, Royal Society, DAAD; nagroda PTF za pracê magistersk¹ (1984), nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1997), nagroda Zachodniopomorski Nobel (2005), Odznaka Honorowa Gryf Zachodniopomorski (2009); recenzent m.in. Physical Review Letters, Physical Review D (USA), Annalen der Physik (Berlin); cz³onek Komitetu Doradczego Annalen der Physik. Dzia³alnoœæ dydaktyczna: promotor kilkudziesiêciu prac magisterskich, dwóch prac doktorskich; popularyzator fizyki j¹drowej i cz¹stek elementarnych, kosmologii i ich konsekwencji filozoficznych; zaanga owany w kampanie informacyjn¹ na temat energetyki j¹drowej. Dzia³alnoœæ organizacyjna: pomys³odawca i organizator szczeciñskich seminariów kosmologicznych (od 1994), organizator kilku konferencji naukowych (w tym Cosmofun2005, Grasscosmofun09); wieloletni Przewodnicz¹cy Miêdzyszkolnego Turnieju Fizycznego Województwa Zachodniopomorskiego i recenzent Olimpiady Fizycznej (m.in. miêdzynarodowej w roku 2000); prodziekan Wydzia³u Matematyczno-Fizycznego US ; senator US od 2005 roku; Cz³onek Komitetu Organizacyjnego XXXIX Zjazdu PTF; Przewodnicz¹cy Oddzia³u Szczeciñskiego PTF, Cz³onek wykonawczy Zarz¹du G³ównego PTF odpowiedzialny za kontakty z gospodark¹ i spo³eczeñstwem, Cz³onek Spo³ecznego Zespo³u Doradców przy Pe³nomocniku Rz¹du RP ds. Polskiej Energetyki J¹drowej. Mgr in. Waldemar Dunajewski, Prezes, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddzia³ Gdañsk Absolwent Politechniki Gdañskiej 1971 r. mgr in. elektryk. Ukoñczy³ równie na Politechnice Gdañskiej: Studium Podyplomowe Energetyka J¹drowa, Studium Podyplomowe Organizacja, Ekonomia i Zarz¹dzanie Przemys³em. Wieloletni Prezes i Dyrektor Generalny Elektrociep³owni Wybrze e. Pe³ni³ wiele kierowniczych funkcji w organizacjach pozarz¹dowych g³ównie pracodawców. Aktualnie: Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddzia³ Gdañsk, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni J¹drowej w Województwie Pomorskim. Wojciech Hann, Partner, Dzia³ Doradztwa Finansowego, Œrodkowoeuropejski Zespó³ Energii i Zasobów Wojtek ma ponad 17-letnie doœwiadczenie w bankowoœci inwestycyjnej i doradztwie finansowym w tym ponad 10 lat w sektorze energetyczno-surowcowym. Przed rozpoczêciem pracy w Deloitte, przez 4 lata wspó³kierowa³ zespo³em energetycznym w CA IB Corporate Finance / Unicredit Markets & Investment Banking w dziale M&A w Wiedniu, a wczeœniej pracowa³ w biurze CA IB w Warszawie oraz w Ernst & Young i w Cortland Brovitz & Co. w Nowym Jorku. Poza transakcjami w sektorze energetycznym, kierowa³ licznymi projektami M&A / corporate finance w sektorach us³ug finansowych, stalowo-maszynowym, IT, i innych. Jego zespó³ uczestniczy³ w projektach doradztwa finansowego w zakresie energetyki j¹drowej w Polsce, Rumunii, Czechach, na S³owacji, na Litwie i w Bu³garii. Ponadto, uczestniczy³ w projektach corporate finance w Polsce, Czechach, S³owacji, Niemczech, Austrii, Francji, Izraelu, Turcji, USA, Bu³garii, Rumunii, Gruzji, Macedonii, Boœni, Serbii, Chorwacji, na Litwie, S³owacji, Wêgrzech, Ukrainie. Wybrane doœwiadczenia obejmuj¹ projekty M&A, transakcje w oparciu o rynek publiczny w tym emisji pierwotnych, strukturyzacje zad³u enia i doradztwa finansowego, realizowane dla takich klientów jak PGE, CEZ, PSEG, Elcho, NRG Energy, GE Capital, Marubeni, AES, Vattenfall, BEWAG, TXU, Atel, RWE, G-8, Elektrownia Ostro³êka, Electrabel, International Power, Iberdrola, Fortum, Atel, BEWAG, EnBW, Nuclearelectrica, NEK, VAE, PKN Orlen, MOL, PGNIG, Unipetrol, Carmel Polyolefins, BZ-WBK, BPH-PBK, Bank Inteligo, Softbank, Elektrim, BNP Paribas/ Cofinoga, OYAK. Wojtek posiada tytu³ MBA w dziedzinie finansów z The William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, NY, USA a ponadto dyplom z fizyki teoretycznej w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wroc³awskiego. Fizykê studiowa³ te na Universitaet Karlsruhe w Niemczech. Jest stypendyst¹ GFPS i Ron Brown Fellowship, przyznawanego przez Polish American Fulbright Commission. Prof. dr hab. in. Kazimierz Jakubiuk, Dziekan, Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, Od ponad 45 lat zwi¹zany z Politechnik¹ Gdañsk¹, na pocz¹tku jako student Wydzia³u Elektrycznego a nastêpnie jako nauczyciel akademicki - od asystenta sta ysty do profesora zwyczajnego. Specjalista z zakresu teorii elektrotechniki oraz aparatów elektrycznych. Zajmowa³ siê miêdzy innymi polami sprzê onymi, fizyk¹ wysokich gêstoœci energii, lokalizacj¹ i identyfikacj¹ oraz demagnetyzacj¹ obiektów ferromagnetycznych. Autor ponad 150 publikacji, w tym unikalnej monografii Electrical Explosion and Implosion of Conductors. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych i rozwojowych. Przez dwie kadencje prodziekan ds. nauki i przez nastêpne dwie - dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej. Prof. dr hab. in. Waldemar Kamrat, Prorektor ds. kszta³cenia i rozwoju, Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Gdañskiej oraz Wydzia³u Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdañskiego. Ukoñczy³ studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywnoœci energetycznej w USA, uzyskuj¹c w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency Berkeley/Washinghton DC. Specjalista ds. energetyki kompleksowej, ³¹cz¹cej w sobie trzy pojêcia - elektroenergetyki, ciep³ownictwa i gazownictwa. Bliska jest mu idea poszanowania energii, czyli racjonalnego u ytkowania energii i œrodowiska. Od 28 lat zwi¹zany z Politechnik¹ Gdañsk¹, ale równolegle przez wiele lat pracowa³ w przemyœle na stanowiskach kierowniczych, buduj¹c obiekty energetyczne. Cz³onek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk. Nale y do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzêdu Marsza³kowskiego, jest równie doradc¹ Prezydenta Pracodawców RP ds. Energetyki. W latach zasiada³ w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli, jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej. Od r. Przewodnicz¹cy Pomorskiej Platformy Technologicznej Energetyki. Miros³aw Lewiñski, Radca Ministra, Departament Energii J¹drowej, Ministerstwo Gospodarki Miros³aw Lewiñski pracuje w Ministerstwie Gospodarki (lub jego poprzednikach) od wczesnych lat 80-tych. W okresie koordynowa³ wdro enie w Polsce systemu oceny zgodnoœci oraz wspó³pracowa³ z nastêpuj¹cymi sektorami przemys³owymi: chemicznym, farmaceutycznym, opartym o drewno i papierniczym oraz lekkim. W latach by³ kierownikiem Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego (od 2006 Wydzia³u Ekonomicznego) Ambasady RP w Sztokholmie. M.in. wspó³tworzy³ Szwedzko-Polsk¹ Platformê Zrównowa onej Energii wspó³pracuj¹c z wieloma aktywnymi w obszarze energii instytucjami i organizacjami w Szwecji i w Polsce. Doœwiadczenie nabyte w okresie bezpoœrednio przede wejœciem do Unii Europejskiej oraz znajomoœæ miêdzynarodowych realiów stanowiæ bêd¹ podstawê w realizacji nie³atwego zadania wypracowania prawnych, instytucjonalnych i spo³ecznych podstaw funkcjonowania w Polsce energetyki j¹drowej. Od 15 grudnia 2009 roku do 31 stycznia 2011 roku Miros³aw Lewiñski by³ dyrektorem Departamentu Energii J¹drowej w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie piastuje stanowisko radcy ministra i zajmuje siê g³ównie wspó³praca z zagranic¹, w tym z Miêdzynarodow¹ Agencj¹ Energii Atomowej (MAEA) i Agencj¹ Energii J¹drowej OECD. Realizuje tak e zadania zwi¹zane z koordynacj¹ przygotowañ do Zintegrowanego Przegl¹du Infrastruktury J¹drowej MAEA.

5 Prof. dr hab. in. Bo ydar Metschkow, Wiceprezes, Stocznia Gdañsk Wykszta³cenie: Technikum Budowy Maszyn w Kasanlak/Bu³garia; Uniwersytet Rostock (Niemcy), Technische Fakultaet, kierunek Budownictwo Okrêtowe, specjalnoœæ Technologia Budowy Okrêtów studia magisterskie dzienne. Doœwiadczenie zawodowe: 1968r r.: Wiod¹cy technolog monta u kad³ubów okrêtowych Stocznia Warnowwerft-Warnemünde Niemcy; 1970 r r.: Asystent w Katedrze Technologii i Spawalnictwa, Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock/Niemcy; 1975r.-1987r.: Starszy wyk³adowca w Katedrze Technologii i Spawalnictwa, Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock/Niemcy; 1987r r.: Docent, kierunek design for production Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock; 1992 r r.: Profesor, kierunek Technologia budowy okrêtów Wydzia³ Techniki Okrêtowej, Uniwersytet Rostock; 1992 r. Za³o enie biura in ynierskiego INFERT w Rostocku;1994 r r. Profesor, kierunek Technologia budowy okrêtów i obiektów oceanotechnicznych na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczeciñskiej; 1996 r r.: Profesor, kierunek Technologia budowy okrêtów na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej. W latach 1994r.-1998r. Wdro enie spawania laserowego i konstrukcji sandwiczowej spawanej laserowo przy budowie statków pasa erskich morskich w stoczni Meyerwerft w Papenburgu/Niemcy. W latach 1996 r r. Realizacja licznych projektów Unii Europejskiej dot. wdro enie nowoczesnych form organizacyjnych w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach z zakresu kooperacyjnego przemys³u okrêtowego w Mecklenburgii. W latach 2000 r r. Wdro enie spawania laserowo-hybrydowego w stoczni Meyerwerft w Papenburgu. W latach 2001 r r. Wdro enie konstrukcji sandwiczowej spawanej laserowo przy budowie statków pasa erskich œródl¹dowych; Optymalizacja technologii prefabrykacji i monta u kad³ub Optymalizacja technologii monta u kad³ubów w doku p³ywaj¹cym (stocznia Neptunwerft Rostock). Od 1992 r r. Uczestnictwo Firmy INFERT jako cz³onek konsorcjum w projektach krajowych i Europejskich (SANDWICH, BALTEKOLOGICALSHIP, INKOWATRANS, JODIS). Od 2000 r r. Wspó³praca ze Stoczni¹ Gdynia S.A., Stoczni¹ Gdañsk Sp. z o.o., Stoczni¹ Szczeciñsk¹ S.A., Alushiptechnology Sp. z o.o. Gdañsk, w ramach projektów rozwojowo-badawczych oraz opracowañ koncepcyjnych dot. ich modernizacji (wspólnie z producentem urz¹dzeñ stoczniowych IMG Rostock); 2003r.-2004r. Opracowanie technologii spawania laserowo- hybrydowego spoin jednostronnych pachwinowych w okrêtownictwie. Od 1992 r r. Wspó³praca z wiod¹cymi oœrodkami i instytucjami badawczymi europejskimi (CMT Hamburg, LBF Darmstadt/Niemcy, TNO Delft/Holandia, MARINTEK Trondheim/Norwegia, BIAS Bremen/Niemcy, CETO Gdansk/Polska) i uniwersytetami technicznymi (Hamburg-Harburg, Helsinki University of Technology/Finlandia, Universitaet Rostock, Universitaet Hannover, Universitaet Techniczny Braunschweig, Uniwersytet Techniczny Warna/Bulgaria). Od 01 marca 2008r r. Cz³onek Zarz¹du i dyrektor generalny stoczni Gdañsk S.A. Od do dzis Wiceprezes Zarz¹du i dyrektor generalny stoczni Gdañsk S.A. Autor oraz wspó³autor ponad 60 publikacji naukowych oraz ponad 50 sprawozdañ rozwojowo badawczych i wdro eniowych dla przemys³u okrêtowego w Niemczach, Polsce, Bulgarii. Promotor 8 prac doktorskich, ponad 70 prac magisterskich w Niemczech i ponad 90 prac magisterskich i in ynierskich w Polsce (, Politechnika Szczeciñska) w zakresie technologii budownictwa okrêtowego. mgr in. Andrzej Patrycy, Prezes, Energoprojekt - Warszawa S.A. Mgr in. Andrzej Patrycy pracuje w Energoprojekcie od 1974 roku. Przeszed³ wszystkie szczeble zawodowe od stanowiska asystenta projektanta do Prezesa Spó³ki. W tym okresie bra³ udzia³ w projektowaniu najwiêkszych w kraju elektrowni: Be³chatów, Po³aniec, Kozienice, Zespó³ Elektrowni P¹tnów-Adamów-Konin oraz elektrociep³owni: w Warszawie, odzi, Gdañsku, Gdyni, Bia³ymstoku, Lublinie i wielu innych obiektów energetycznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki polskiej, w tym równie przerwanej Elektrowni J¹drowej w arnowcu. Bra³ udzia³ w opracowywaniu studiów lokalizacji kolejnych elektrowni j¹drowych. W latach jako kierownik zespo³u analiz techniczno-ekonomicznych opracowa³ pierwsze w krajowej energetyce komputerowe systemy ekonomiczne oparte na standardach UNIDO i zasadach rachunkowoœci do okreœlania efektywnoœci inwestycji energetycznych i pozyskiwania na nie finansowania. Efektem tego dzia³ania by³y budowy pierwszych w Polsce bloków gazowoparowych w elektrociep³owniach w Lublinie i Rzeszowie oraz budowa i modernizacje obiektów energetycznych w Warszawie, Gdañsku i Koninie, jak równie budowa pierwszych w kraju Instalacji Odsiarczania Spalin w elektrowniach: Be³chatów, Po³aniec, Kozienice, Ostro³êka, P¹tnów i w koñcu budowa bloków na parametry nadkrytyczne w El Be³chatów o mocy 858MW oraz El P¹tnów II o mocy 464MW. Od czerwca 2000r. do dnia dzisiejszego pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du Energoprojekt-Warszawa S.A. ukierunkowuj¹c jej dzia³alnoœæ w trzech podstawowych zakresach: projektowanie, doradztwo i generalna realizacji inwestycji. Stan cywilny: onaty i dwóch doros³ych synów. Hobby: informatyka, fotografia, wêdkowanie, ogród. dr Piotr Stankiewicz, Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, Gdañski Park Naukowo-Technologiczny Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz ekspert Gdañskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zajmuje siê tematyk¹ komunikacji spo³ecznej, zarz¹dzania konfliktami spo³ecznymi i percepcj¹ ryzyka w obszarze kontrowersji technologicznych, a przede wszystkim energetycznych. Na zlecenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i GPN-T koordynowa³ dwuletnie ogólnopolskie i regionalne badania opinii publicznej o planach rozwoju energetyki j¹drowej w Polsce (raport z badañ Dla kogo elektrownia j¹drowa? dostêpny jest na stronie Sekretarz Forum Dialogu i Wspó³pracy Województwa Pomorskiego Energia i Samorz¹dnoœæ, dzia³aj¹cego przy GPN-T w celu prowadzenia dialogu spo³ecznego miêdzy ró nymi œrodowiskami na temat rozwoju energetyki w województwie pomorskim. Mgr in. Halina Strawiñska, Prezes Zarz¹du, MMS Multi Marine Service Sp. z o.o. Absolwentka Politechniki Gdañskiej, posiada du e doœwiadczenie zawodowe w przemyœle na stanowiskach kierowniczych z bran y remontów i budowy statków oraz przy realizacji obiektów energetycznych, takich jak; Elektrownia Dolna Odra, Kombinat Energetyczny Be³chatów, Elektrownia Kozienice, Elektrownia J¹drowa w arnowcu, Elektrownia w Greifswaldzie i Elektrownia w Grevenbroich. Od ponad 20 lat zarz¹dza spó³k¹ z bran y stoczniowej. Wspó³pracuje ze stoczniami w kraju i za granic¹, miêdzy innymi w Niemczech, w Finlandii i Francji przy budowach promów pasa erskich i remontach statków handlowych (masowców, tankowców, chemikaliowców) i platform wiertniczych. Nadzorowana przez ni¹ spó³ka tak e wykonuje remonty statków handlowych w Holandii, Norwegii, Nowej Zelandii i w Ameryce Po³udniowe i realizuje prace na budowie Elektrowni Atomowej w Olkiluoto w Finlandii. Prof. dr hab. Piotr Tomczyk, Dziekan, Wydzia³ Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza Ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Jagielloñskim, Wydziale Mat-Fiz-Chem, kierunek fizyka. Po studiach rozpoczyna pracê w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie uzyskuje stopieñ doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych. W miêdzyczasie uzyskuje Dyplom Imperial College w Londynie w dyscyplinie metalurgia. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN pracowa³ do roku 2000, w ostatnich latach pe³ni¹c funkcjê zastêpcy kierownika zak³adu. W roku 2000 przenosi na Akademie Górniczo-Hutnicz¹, Wydzia³ Paliw i Energii. W 2002 roku zostaje prodziekanem Wydzia³u a od roku 2005 pe³ni funkcjê Dziekana. Sta e zagraniczne: Centrum Chemii Fizycznej w Bukareszcie, Imperial College w Londynie, Centralny Instytut Elektrochemiczny w Karaikudi (Indie), Uniwersytet Tohoku w Sendai (Japonia), NEDO (Japonia). Pierwsze jego badania dotyczy³y w³aœciwoœci termodynamicznych soli stopionych, ich roztworów a tak e roztworów metali w ich stopionych halogenkach. Równolegle prowadzi³ prace nad równaniem stanu cieczy jonowych, których wyniki by³y stosowane do interpretacji uzyskanych danych. W latach g³ównym polem jego zainteresowañ s¹ wêglanowe ogniwa paliwowe. Potem zainteresowania te zostaj¹ poszerzone o inne typy ogniw paliwowych (OP): OP z ceramicznym elektrolitem tlenkowym, polimerowe OP, jednokomorowe OP oraz OP z bezpoœrednim utlenianiem wêgla. Zajmuje siê ponadto zagadnieniami energetyki wodorowej, magazynowania energii oraz przemian energetycznych. Jest autorem lub wspó³autorem ok. 70 artyku³ów naukowych, g³ównie w czasopisma o zasiêgu miêdzynarodowym. Janusz W³odarski, Prezes, Pañstwowa Agencja Atomistyki Prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki Janusz W³odarski jest ukoñczy³ Wydzia³ Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjalnoœæ Systemy i Urz¹dzenia Energetyczne). Pocz¹tkowo pracowa³ w Urzêdzie Dozoru Technicznego, a od kwietnia 1993 r. pracuje w PAA kolejno jako doradca Prezesa PAA ds. odpadów promieniotwórczych, zastêpca dyrektora Departamentu Bezpieczeñstwa J¹drowego i Radiacyjnego i Dyrektor Generalny. Bra³ udzia³ w procesie wydawania zezwoleñ dla obiektów j¹drowych (EJ " arnowiec", reaktory badawcze), ocenie dokumentacji bezpieczeñstwa tych obiektów oraz prowadzi³ kontrole dozorowe. By³ cz³onkiem miêdzynarodowej grupy ekspertów przygotowuj¹cej "Wspóln¹ Konwencjê bezpieczeñstwa w postêpowaniu z wypalonym paliwem j¹drowym i odpadami promieniotwórczymi", Pe³nomocnikiem Prezesa PAA ds. realizacji Strategicznego Programu Rz¹dowego pt. "Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem j¹drowym w Polsce", koordynowa³ projekty realizowane w ramach programu PHARE oraz by³ sekretarzem zespo³u zajmuj¹cego siê zwrotem paliwa z reaktorów badawczych do Federacji Rosyjskiej. Ukoñczy³ liczne kursy i szkolenia dotycz¹ce zagadnieñ bezpieczeñstwa i technologii obiektów j¹drowych. Jest autorem i wspó³autorem kilkunastu artyku³ów technicznych z zakresu bezpieczeñstwa obiektów j¹drowych, wykonywania kontroli dozorowych, zapewnienia jakoœci, postêpowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem j¹drowym oraz szeregu referatów wyg³oszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach i seminariach. Roman Rewald, Partner w Weil, Gotshal & Manges Adwokat amerykañski i partner w firmie prawniczej Weil, Gotshal & Manges.Uzyska³ tytu³y magistra Prawa oraz magistra Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu w 1978 roku tak e tytu³ Juris Doctor na University of Detroit Law School w stanie Michigan w 1982 roku. Zosta³ przyjêty do praktyki adwokackiej stanu Michigan w 1983 roku, oraz jest wpisany na listê Prawników Zagranicznych Okrêgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu uprawnieñ adwokackich przez osiem lat praktykowa³ prawo w Detroit. W 1991 roku wróci³ do Polski, gdzie doradza³ Bankowi Œwiatowemu w zakresie zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz Ministrowi Finansów w zakresie prywatyzacji systemu bankowego. Wspó³pracê z warszawskim biurem Weil rozpocz¹³ w 1992 roku, a od 1999 roku jest partnerem w kancelarii. Doradza w sprawach korporacyjnych oraz w kwestiach dotycz¹cych energetyki i nieruchomoœci. Ma ponadto du e doœwiadczenie w zakresie zagranicznych spó³ek joint venture, bankowoœci i transakcji fuzji i przejêæ. Wœród jego klientów s¹ banki polskie i zagraniczne, instytucje finansowe i spó³ki handlowe. Roman Rewald regularnie prowadzi wyk³ady i odczyty na onferencjach poœwiêconych problematyce inwestycji zagranicznych w Polsce. Jest cz³onkiem zarz¹du i poprzednim Prezesem Amerykañskiej Izby Handlowej w Polsce. Wielokrotnie rekomendowany przez PLC Which Lawyer? w zakresie obs³ugi spó³ek w dziedzinie prawa nieruchomoœci. Zgodnie z raportem (2009): Ma znacz¹ce osi¹gniêcia przy transakcjach w bran y nieruchomoœci. Wœród jego klientów znajduj¹ siê polskie i miêdzynarodowe banki oraz inwestorzy. Ranking The Legal 500 rekomenduje go w zakresie prawa nieruchomoœci. By³ cz³onkiem redakcji Law Review prowadzonego przez University of Detroit Law School. Jest autorem wielu komentarzy i publikacji w czasopismach fachowych i biznesowych. Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku Ur. w 1962 w Radomiu. Ukoñczy³ fizykê na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracowa³ w latach W latach pracowa³ w Europejskim Oœrodku Badañ J¹drowych CERN w Genewie. Zajmowa³ siê tam projektowaniem i budow¹ eksperymentów przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC najwiêkszym urz¹dzeniu badawczym na œwiecie. Po powrocie do Polski podj¹³ pracê w Instytucie Problemów J¹drowych w Œwierku, gdzie od 2006 r. pe³ni funkcjê dyrektora. Obecnie dyrektor Narodowego Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku. Tytu³ profesora otrzyma³ w 2009 r. Reprezentuje Polskê m.in. w Komitecie Konsultacyjnym Euratom-Fission Komisji Europejskiej, Komitecie Badañ J¹drowych Agencji Energii J¹drowej OECD, Komitecie ds. Bezpieczeñstwa Instalacji J¹drowych tej e agencji. Marcin ukowski, Przedstawiciel, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Ukoñczy³ studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku, z którym zawodowo jest zwi¹zany. W 2010 roku obj¹³ stanowisko Dyrektora Gdañskiego Parku Naukowo-Technologicznego, które sprawuje do dziœ. Bierze udzia³ w licznych projektach badawczo-rozwojowych. W swoim dorobku przygotowywa³ i realizowa³ projekty finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Kapita³ Ludzki. W dorobku naukowym wyró niæ mo na liczne projekty poruszaj¹ce tematykê szeroko rozumianego bezpieczeñstwa wewnêtrznego, bia³ego wywiadu oraz bezpieczeñstwa energetycznego. Wœród licznych zainteresowañ wymieniæ mo na prawo prasowe, wspó³praca nauka-biznes oraz komercjalizacja wiedzy. Jest równie trenerem szkoleñ miêkkich.

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. 20-21 kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA PRZEGL D Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI n. s w KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. 20-21 kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 4 (70) kwiecieñ 2007 PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE http://www.grantyeuropejskie.pl Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s.

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s. 1 Politechniki Gazeta styczeñ 2001 (85) Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Inwestycja XXI wieku - s. 2 Studia doktoranckie na WBMiL - s. 3 Jubileusze - Profesor

Bardziej szczegółowo

AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR 81-347 GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) 341 32 81 /

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja

GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja D-32_PO8** Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Wstêp do i CLP podstawy prawne (definicje,

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Drodzy Czytelnicy, Tyle by³o przedtem spotkañ, dyskusji o przygotowaniu siê do 6 Programu Ramowego, a

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo